Goudsche Courant, donderdag 24 december 1914

po IS665 Onovertrefbaar Versterkingsmiddel zenawzwakte Aanbevolen gratig verkrygbaar by den bij zwakte bloedarmoede bleekzncht door talrgke Nederiandsche Artsen Proefflacon met literatunr op aanvragefabrikant h j WINTER Apotheker Groningen f B ERICH T Zij die zioli met ingang an I JANIBIS op dH blad wensolien ta abonnaeren onlvangan de tot dien datum raohijnanda nummara gratia OE JtDMINISTRATIE LIJNZAADROEREN merk IST1R en W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde MereIHploma ParU WOO Segen Gouden Medaille De Oorlog Aan het Westeiyk Front Siücte 008 jongste nummer verscheen hebben de knjgsverriciitmgen weinigi voortgEMig gCTDaakt Wel heeft niettegenstaande het Kerstfeest de strijdi met kleine tuaechwipooaien over het geheelelront van VerduD tot aau den Yser voortgeduurd van belangrijke resultaten kan niet word eo gesproken Hier en daar werd dioor d e bondgenooten oenig torrwn gewonnen op andere gedeelten van het groote gevechtsfront behaalde de DuitBChera weer eenige voordeden Uit de berichten Ijliikt dat de strijd met groote verbittering wordt voortgeBtreden en dat elke duimbreed gronds die door een der partijen wordt gewonnen met aanzienlijke verliepen gepaard gaat Een bewijs van de hardnekkigen strijd Is wel de Zondag jl vorschenen ofÜcieelo mededeeling van het Fransche hoofdkwartier waarin vrorAi gezegd Onder het op 24 Decemljor in de Duitsohe loopgraven veroverde bevinden zich 3 mitraillpurs verschoidono stukken bolegeringsgeschut op wagena geraontoord Q Be iniia ttw rpep vut 24A 4 mm een bülam kRoon met gepantserdbn koepel en een reyoWerkanon van 37 mm Uit deze opsomming kan eenig denkbeeld wordden gevormd op welke wijze de Duitschers hun verdediging hebben ingericht üedurendo do Kerstdagen heeft de h ngelsche vloot aan de Belgische kust de aanvallen der bondg iooten in Zuldi WeBtBelgiö dersteund Ter keanisnmking van den toestand zooal die gisteren was laten wij hier do laatste offlcieelo otMnmuniqué s volgen In het Frsmsche communiqué van 27 Deo wordt gezegd Door de geallieerden worden voortdurend geringe vorderingen gemaakt Een Dultsche bestuurbare iuchtballon heelt 10 bommen boven Nancy geworpen zonder dat hiervoor militaire redenen bestonden in antwoord hierop is door Fransche vliegeniers e der stations van Metz gebombardeerd waai naar gemeld werd zich treinen bewogpen ook zijn op de kazernes van St Privas bij Metz bommen geworpen Het Dultsche communiqué luidt Hst groote hoofdkwartier meldt dd 27 December s voormidda s Op het Westelijke oorlogstooneel in Vlaanderen heeft gisteren zich niets bepaalds voorgedaan Mto Mzowein HELDEII 01 n BEUUKEII El HEEFT VERDinnL Ken beeld der w er kelijkk eld 12 Anne jongen Gij ook hebt haar dus wel innig lie Sedert een jaar leef ik nog enkel voort met haar beeld voor oogon En thans vroeg de grijsaard bijna gestreng Thans zal ik trachten haar te vergeten Ja doe dat beproef het uit al uw iBftcht O I het Is geen wrok die mij aldus doet spreken geloof mij maar enkel en alleen uw belang em di erbied voor owe kunst Gij ziet wat er wordt vmi den meest begaafden man die erai wezen zonder hart of zie heeft Op zekeren dag doet die vrouw hem al zijne plichten zijn eer en tot zelfs het geloof zijner kinderjaren vergeten Hare liefde is even WtéeA als hare onverachilliglieidi en maakt niet minder rampzalig Zoo gij ör niet in slaagt haar beeld uit uw hoezen je rukken welnu ontvlucht haar dan ten minste vermijd de gelegenheid haar weer t © zien niets zal u zoo gemakkelijk vallen want zij zat niet Upht naar Holland Wflderkeeren en gij zrff hebt de keuze üer landen die gij door zult reizen Ka II Niarkt 31 Advertentiën FirmaC SMITS SclioonliaiicLel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 hët adres voor iedereek Brokkenhuis Koninkliike Marine 1 OPGERICHT ir Voedert uw Fee met de tuivere murue Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vry willige verbintenis by l £ Ms Zeemacht als Dames Wilt TJ b het opruimen in dezen tyd s v p denken om het Brokkenhuig Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat ü wilt missen Matroos torpedoiïiakerKi i mieeftijd2ijaar Kleermaker jma Matroos kok Stoker S klasse maximnm leeft 29 jaar De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voorz D B GROOTENDORST Pen minimnm le tyd 21 jaai De Dpukkerij AsBrinkman Zoon Mapkt 31 ri poedig m tot nor inalB prilxan alle drukwerken OOP Mok handel on oor partioulUr B bpulk maximum leeft 28 jaar minimumleef tyd 19 jaar maximara leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maxiranmIeeftyd29jaar terwyi voor jongelieden op eenleeftyd van 17 tot en met 20 jaar immerde gelegenheid is opengesteld om by de Zeemacht in dienst te treden alsliohtmatroos of matroos 3e klasse UtO ULHETHMII ia eOlVEHDC nOEtCHTiaEUULLEII KOUDM Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder DE ZÜID HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven BRONGAS Wie wil prachtig lieht hebben Hy wende zioh tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder te WIeringefwaard die zich gaarne belast met hetinstal leeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste snooès nitgevoei Begrootingen kjsteloot Aanbevelend i KOOIJ Kz WIERINGERWAARD HEERENGRAGHT12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commi ari en Mr M M SCHIM v d LOEPF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MXEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J Vf KONING fï De Maatsohappy sluit alle soorten Levenilverzekering tegen lage premiën Vrygevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren f BOfJU MBBmTKIÊ Haven te MeAoanAoeen enfi C êjMVBHKH WeaUaven te ontfa POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Proeffletchjet gratia verkrygbaar Oen Agent voor Holland CATALONifi te Tllbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken JBT M BELONJMJr Agent Amstel Brouwery Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Adverleerl in di Blad VISITEKAARTE 100 stuks met enveloppen f 1 nief te onderscheiden van steendruk A BRINKMAN Z 53e Jaar an Maandag 28 December 1914 GOMCHE COURAIVT XTi© a WS © arx d Tr©xtea i ti© bl© d voox G o cicLst © ara 03ncL©tr©Ils ©3a VerecMjiit dagelijks Mhr behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllystreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageUjks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 ar onder zntke omstandigheden In hoe vele loopgraven steeg het water niet tot 20 of 30 centimeter De telegrafisten hier hebben het ook niet beneden de markt Onze verschansingen worden beschoten met shrapnells soms met brisants Dan kraipen we op onzen buik door het slijk voort naar de loopgraven die verbonden moeten worden met t hoofdkwartier Dit is een sport om van dikke menschea magflre te maken Natuurlijk moet er één van onze mannen bij het toestel dienst doen Hij wordt dan na één of twee dagen afgelost Zoo krijgt dan een ieder zijn beurt om in den dans te treden Vandaag of morgen is het mijn toer op de post de combats bij de telefoons De post de combat No 1 ligt op 2 Va uur gaans van hier tflgen den Yserstroom Men moet dajki snachts afgelost worden anders is men voor de poes Men riskeert daar zijn huid maar het is voor het vaderland Nochtans wordt er btj ons niet gevochten om die eereplflKltaen te betrekken wel integendeel t ia zoo maar 2 2 uur ver door het süik te baggeren tot over de enkels in een wind om omver te waaien in een regen die plast om ginder op Taar af reeds onderweg getroffen te worden 24 uur bij de telefoon te zitteil ineengedoken als een opgejaagde mois in een loopgraaf weBce voor vlotfê mn slgkmassa voor plafond wat aarde op eenige balkjes vertoont waar het slijkwater voortdurend doorzijpelt Aan het Oostel k Front Omtrent hetgeen de laatste dagen aan het Oostelijk front is voorgevallen melden de verschillende communique s het volgende waarin nog al eenige tegen strgdigheid is te ontdekken Het Russische groote hoofdkwartier deelt d d 27 Dec het volgende mede Gedurende 26 Deo bepaalden zi h de gevechten langs de rivieren de Bzura en de Eawka in het algemeen tot artillerievuar De veraohiilende Dultsche aanvallen werden door ons met snccea afgealagen Bij de Beneden Nida hebben wü tegen den avond van 25 Dec de Oostenrijkers uit het dorpVislica dat hardnekkig verdedigd werd verdreven waarbij de Oostenrijkers zich op den linkeroever van de Nida trachten te versterken Vervolgens hebben wij de Oostenrykers over de rivier teruggeworpen Ten Zuiden uitgevers A BBINEfflAN EN ON Engelsche schepen hebben zich hedenochtend vertoond De vijand heeft N rdoostelijk van Albert te vergeefs een uitvallende bew ing op La Boisselle gedaan die hedenochtend vroeg door eensuccesvolle tegenbeweging van onze troepen gevolgd Wtird Fransche aanvallen jnde omstreken van Meurissons Argon nen mi ten Zuidoosten van Verdun zijnonder ons vuur bezweken IndenBovenl lzaa hebben do Franschen onze stellingen ten Oosten van de Unie Thann Daminerkirch aangevallen alle aanvallenwerdin afgeslage In de eerste nachtelijke Uren stelden de Franschen zich inhet bezit van o si belangrijke hoogte tenOosten van Thann zij werden echter dooreen kr ehtigen tegenaanval daaruit geworpen De hoogte blééf vast in onfl bezit De Btr d aan 6 Yaer De Vlaamsche Gazet drukt een brief af van een Belgisch soldaat die als telegraËst bg het leger in VenrneAmbacht werkzaam is Het volgende is er aan ontleend Dixmniden Peijsse Yperen liggen alle vergaisd De lijken zijn op het kerkhof uit den grond geschoten In de omliggende streken vindt ge in al de weiden alle 5 a 6 M eene marmit d i een door een granaat geploegde put welke voor de 12 cM kanonnen ongeveer 1 5 meter diep ia en 2 5 meter doorsnee heeft en voor de stukken van 28 oM zooiets van 3 meter diepte en 4 meter doöYsnee In deze putten worden onze dooden begraven Denaarde is hier letterlijk omgeploegd door de granaten en de huizen worden nu nederig vertegenwoordigd door een steenhoop Onze divisies lossen beurtelings de eerste vuuriijn af na een tiental dagen loopgraafieven in dit seizoen om in de tweede lijn wat uit te rusten Onnoodig u te melden hoe onaangenaam het is in die kille aarde ineengedoken en onbeweeglijk dagen en nachten bij het gure winterweder door te brengen en dan rollen de brisants en shrapnells boven uw hoofd door de inchtruimte en ontploffen als een zandhoos jn den grond Wee als de loopgraven ontdekt zijn want de dood wordt met oorverdoovend gekraak in het ronde gezaaid Van de gekwetsten wil ik niet spreken Dit is onmenscheljjk Het komt dikwijls voor dat de loopgraven niet voorzien kunnen worden Van mondbehoeften aangezien zij door de obussenregen niet genaakbaar zyn Begrijp dan het lot dier heldhaftige jongens van den Boven Weiohse hebben wij in de omstreken van Sarnou in den loop van 25 Dec de Oostenrijkers uit de linie Tnchou Olpini verdreven waarbg de v imd 10 mitrailleurs 43 officieren en meer dan 2000 soldaten als krijgsgevangenen achterliet Den volgenden dag hebben wij de vervolging der Oosteurgkera voortgezet die zich in wanorde terugtrokken Wij hebben daarbij nog 8 mitrailleurs veroverd en ongeveer KKX krijgsgevangenen gemaakt Wij hebben de hoogten bij Siedlizka op den linkeroever van de Biala bezet In de richting van Duckla zijn bij de gevechten op 25 en 26 Dec de Oostenrijkers van de linie Zmigrod Dockla afg eslageu en bevinden aich in vollen terugtocht Bij de laatste gevechten in deze streek hebben de Oostenrijkers reusachtige verliezen geleden en meer dan 10 000 man achtergelaten Het officieel communiqué uit Weenen van 27 Dec meldt De toestand in do Karpathen is onveranderd Voor het tusschen Bymanow en Tuchow optredende Russische offensief zijn onze troepen in de uitloopets der Karpathen in Gaiicië eenigszins teraggenomen De vijandelijke aanvallen bij de BenedenDun ajec en de BenedenNida mislukten De gevechten in de omgeving van Tonaszou duren voort Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt uit Berlijn d d 27 Dec In Oost en West Pruisen deed zich geen verandering voor In Polen maakten onze aanvallen in het gebied aan de Bsura en de Rawka gaandeweg verderen voortgang Ten Zuidoosten van Tomaazow werd het offensief met succes voortgezet De Russische aanvallen uit Zuidel ke richting op Inowlodz werden met zware verliezen voor de Bussen afgeslagen Aan het Zuldeiyk Front De strijd op den Balkan Van Oostennjkscho zijde wordt uit Weraon dd 27 dezer het volgende olticieelo communiqué gfipublïceerd Op het Haikan oorlogsterrein duurt do kalmte voort Hot grondgebied der mo nurchio ia hier met uitzondering van de geheel oniKJtoekende grensstreek in üosniö Herzegowina Zuid Dalmati V van vijanden volkonK vrij Do smalle landblrook Spirza Budua werd reeds bijden aanvang van den oorlog door de Monteiit grijnen bezet hun aanval op Bocclii di Cattaro is volkomen mislukt Reeds geruimen lijd geleden werden hunne en do op de gronshoogten gebrachte Freaischo kanonnen door hot vuur van ons fort en van de scheepsarüllM ie vernield Kventsena zonder succes verliepen do bekende herliaaldeiijke heschiotingen van de aEzondi rlijke kustverdedlgingaplaatsen door Iranscho vlootafdeellngen De oorlogsha en ia alsmede bmlendig In onze handen Ten Oosten van Trebinje bevinden xich zwakke Montenegrijnacho trocpenoldeulingen op het grensgebied vaa Hiffzogowma ten Blotte staan ten Oosten van Ie Drina en van do linio Foos Visogrod Servische troepen die vandaar ook tijdens ons offwislef niet geweken zijn ICriJ£8verrichtingen ter Zee Engt lBcho aanval op Cuxbaven i l ngolscho oorlogsschepen en vliegmachines hebben op len Kerstdag een aanval gedaan op Juxhavou geli en aan d monding van de Elbe een voorhavcn van Hamburg waar zich forten bevinden Omtrent dezen aanval zijn de bcriclilea nog jrI tegenstrijdig wat hot resultaat aang t Van 1 ngeleeho zijdi wordt de volgende lezing gegeven Do f ngel sche admiraliteit deelt mede dat de i uitsclie oorlogSBchepen dio op dt reede van uxliavcn liggen op 25 l looember aangevfcUen werden door kruisere torpedolfflOte onderzeeHrs Do tiTwijl do Duitsche opderzoeörs onkïaar i ftniaakt werden Alle Dultsche bommen inisten hun dool Zes Britsche vliegeniers keerden behouden terug doch oen bleef vormist wlcna machhie in vernielden toe tand bij Helgoland gezien word Het lol van den vliegenier ie onbekend De uitgebreidheid van do schade door de bommen der Britsche vliegeniers toegebracht kan nlot worden gesohat doch alle bo iiucn zijn boven belangrijke militaire punten geworpen Van Dultsche zijde wordt het volgen j iöölnd FEVILLETOll Van den Engelschen aanval opL CuxIiaven kregen de Hamhur sche bladen eurst in do avonduren van den tweedon Kerstdag kennis Het borioht werd nwt volkomen kalmte opgenomen Do Ümv Hamburger Zoitung zegt Ons H£uiibur f i sche Cuxhaven was geen slaperig Scor borough Iedereen was op zijn post qd daar de vijand zijn vliegeniers had voï uitgezonden werd liun bij ona een waar I digo ontvangst bortad Hot ondorseheld i bestond daarin dot onze vliegeniers eu Zeppelins treffers wierpen en dat do Kn gelsehen er naast gooiden Do gashoudor van Cuxhaven staat er nog onbeschadigd bij Doch het is de vraag of de Engelsche torpedofeooten waarop de verloop van jaren zal die eerste liefde geheel voor u op den achtergrond zijn getreden en u nog slecht voorkomen als een nevelachtig landschap dat in den avondmist v rd wijut Volg mijn raad op vriend en eenmaal ik weet het zeker ult gij mij zegenen voor de pijn van dit uur Belooft gij mij het stilzwijgen tegenover mijne moeder te blijven bewarrai Zeer stellig Heb dan nogmaala dank ik beloof u van mijne zijde dat ik geen enkele poging zal auiwenden om Marcello ooit weder te zien Kn hij nam ofsoheid van zi nieuwen vriend ten prooi aan eene wanhoop die hij to vergeefs poogdb te bedwingen liet w B hem eene afschuwelijke pijn het ideaal zijner eerste droomen plotseling aldus beroofd te zien van hare grootste aantr keli h ld de goedheid en zachtheid waarmede zijn vCTbedding haar getooid had Was zij waarlijk in stoot geweest aldus te spelen met een hart dat haar vergoedde en om harentwil zijne gansche toekomst ten ofler zou hebbrai gebracht Dat zij Eduard Helmveld niet lief had gehad was hare schuld niet geweest Over dergelijke gevoelens kan men ntet gebieden maar zij had hem medelijdend kunnen behwidelen hem in plaatsi van hare liefde dio zoete vortrooateres de vriendschap kunnen aanbieden en do jonge schilder ware gered gewoestl Maar b KK rdeelde men haar niet te gestreng Waa do stervende wel rechtvaardig te zifh daarvoor zooveel mogelijk schadeloos waarin hij haar lot in de minste Ijijzondorhyden zijn wedervaren laedcd elde 1 ngeland wierp niet zooveel af ala iju tochtgenoot en hij aanvankelijk wel godroomd hadden maar hij hoopte toch weder te keeren met een paar duizend gulden winst en zij zoudiwi aan die KOm de besteraming geven die zij zelve Blf chta verkoos nadat zij er oeret een honderdtal guldens afgenomen hadden om oen reisje naar hunne geboorteplaats te maken Dit vooruitzicht alleen reeds deed de oude vrouw schreien van vreugde Hoe goed herkende zij haar kliid aan dit raden van haar hartewensch Neen de wereld had hem niet veranderd zijn hart even te ler gelaten als het altijd geweest was en zij zou ondankbaar wezen indien zij zich niet dt gelukkigste moedor ter wereld achtte Hij keerde inderdaad woder alsof hij nooit van haar verwijderd ware geweest en hun uitstapje naar Friesland beiworAit tot de onvergetelijkste dagen haars levens Hoe gaarne ware zij daar niet voor altijd gebleven en toch had zij er vole ledige woningen vele pas gedolven graven gevonden haar zelve maakte het echter jonger haar cig 3i huisje te hebben Weorgezlcn en opnieuw die frissche onbedorven buitenlucht te hebben ingeademd Wij zullen er voortOMi ieder jaar wedorkceron zoide Onno ziende met welk eene moeite zij van dio dierbare pidk Hcheiddo Hij had haar wel voorgesteld er opnl uw voor go d haar intrek to nemen maar zij zog in dat zij hem dan iiiindor liij zich zou hebben en dus wilde zij er iiR ls van hooren en hervatte zij weder Imar loven te Amsterdam waar hij zorg droi g eene woning voor haar te zoeken in de nabijlieid hunner vrienden Ook in verschillende groote steden van het land trad de jonge kunstiaiaar op overal den nteesten bijval inoogsten de maar zoo hij geen armoede leerdo kennen dan was dit toch hoofdzakelijk te danktHi aan het inkouien zijner modder want dergelijke concerten loverden niet veel op en in het volgende jaar King hg over tot een tocht door Amerika waarvan hij vnj wat meer hoopte Htj maakte t ne rem van zes maanden door de Vereenigde Stfrtcn en keerde met oene diJmoal vrij aanzienlijke som naar het vaderland terug Zijn vriend zctto do kunstreis nog voort met een violtHioellist Wat Onno betreft hij had zijne HHwdcr niet langer dan noodig was alleen willen laten mi reeds verheugd bij het vooruitzicht op hun wederzien betrad hij het stoomschip dal hem naar Europa moest voeren toen hij eene hand op zijn schouder voelde leggen en wno WpI I wel I Dat is ene verrassing Wij zullen dus de rei samen makonl genover haar geweekt in zijne laatste b entenie en had zijn ongelukkige vader zich niet alles onder te donkere kleuren voorgesteld P Het was zoo begrijpelijk dat men zirh een monster aflioelde van de persoon die zi n kind in het raf had gebracht Ja maar Eduard Helmveld had zich niet voor eene nietigheid eene valsche voorstelling kunnen dooden wanneer men zich op dien leeftijd en met zijne voor uitzichten het leven beneemt moet de vertwijfeling wel volkomen zijn en de oorzaak daarvan wel overwegend zijn geweest Uren lang zwiert Onno rond aleer hij aiijne zelfboheersching snoegzaam herwonnen had om den vragwiden bUk zijner moeder te kunnen doorstaan en toen hij haar wndelijk weerzag sprak hij haar enkel van b grijsaards indrukwekkend talent en van zijne eigene blijdsc4iap dat zij JuiBt op het oogenblik dat htj haar voor eenigen tijd ging verlaten vrienden gevonden had die haar aéker zouden verhinderen zich al te eenzaam tegevoelen Thereae kwam haar Wierkehjk nog dierizelfden dag opzodcen en vroeg haar eens naar hare moeder te komen zion wat juffrouw Holdius zich haastte te doen ten nog eer dat Onno op reis ging was er een verlrouwrfijken omgang tusschen de bdde gezinnen ontstaan die de weduwe allecr waard was vordl T6rvoIe d Voor den jffi eüng was het eene groote zaak haar voor het eerst na zoov o jaren weder te verlaten maar hij stelde