Goudsche Courant, maandag 28 december 1914

fo J2666 minimam leeftijd 21 jaaz maximnm leeft 28 jaar micimnm leeftijd 19 jaar maximnm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende knnnende stoken maximumleef tijd29 jaar terwnl voor jongelieden op eenleeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als liohtmatroos of matroos 3e klasse Kadere inllÉhtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkdart is voldoende gratis verstrekt door den Oommies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 B ERICH T Zlii dis zlob mal iagMig n I JAN I9IS op dit iilad aneolMii to aboanaaran ontiiaa a da tol dian datum eracbijnanda nummara gratia DC DMINISTIUTIE De Oorlog Aan het Westeiyk Front lu het Franeche ownmuDiqué vaa 28 Dec wordt gezegd Wij gingen voort met ten Westen van Lombaortzijdo voort te rukken en zijn thans aan den voet der duinen waarop de vijand zijn verdedigingsliuie heeft opgericht Ten Zuiden van Yperon bij Hollebeke hebben wij een bestanddeel van de loopgraven verloren Ili d omstrfdten van Lens bij Carency heeft de vijand voor onze aanVffcllen 800 meter loopgraven van de eerste Unie prijsgelden In d e vallei van de Aisne en in Champagne heeft bij tasschenpoozCTi kanonvuur plaats dat vooral hevig is in de omgeving van Reims on in dill bij Perthes waar ie vijand het bijzonder gemunt heeft op de tellingen iHe wij t n Westen van deze plaata veroverd hebben Op die Maashoogten hebben wij over het geheele frQnt eenige vorderingen gemaakt Ift de Vogezen he ft de vijand het station van Öt Dié gebombardeerd het treinverkeer ia echter niet onderbroken geworden OfHclwen te Boulogne verklaren dat te Btrijd nu even hevig is als op de lioetete dagen van den groeten slag van Yperen 6 weken geleden Onze mannen zeegen zij ontmoeten bij de bestormiag d r vijandelijke loopgraven als ze hun eigen loopgraven verlaten een vlak kaal terrein over een lengte van twee i vier honderd meter en dat onder efin moordend artillerie mitrailleur en geweervuqr Ala de bestorming is afgeloopen is bet terrein tueschen de loopgraven bedekt met gesneuvelden Het geeft eohter eenige troost dat do vijand nog zwaartjer verliezen lijdt Een officier der geallieerden deelde mede Wij kunnen nu vooruitrukken en wo moeteai dat nu doen het koste wat het wil Herhaaldelijk hoort men van mailenen die in een halve minuut tijd twee o drie malen worden getroffen De vairliezen zijn verwondierlijk hoog onder de officieren van gezondheid en hot ambu lanoepersoneel Vaak moeaten de gewoaden over grooten afstand in het gezicht van den vijand worden weggehaald en de vijand spaart noch de geueesheeren noch hun patiëntai Do bezoekers van het hospitaal hier vonden op Kerstmorgen de patiönten verpleegstor s eo doktere vol Een beeld der werkelijkheid 13 Verrast ket rdo hij zich om on vorRcliot van kleur toes hij Georges KeBaud herkende Deze zag h n lachwd aan t Hoe nu waarde vriend sprak hij i gij ziet er zoo vernuft nit dat nu n zon gen dat onze ontmoeting o alles Ijehalve aangenaam waa P Intogondeel stotterde Holdiua alleen raaar de verbazing I Ik waa er zoo Weinig op verdacht u hier aan te treffen Dat begrijp ik maar gij zult er u spoedig niet mefa over verwonderen Mijn BchilderstukkMi worden in den laataten tijd vooral door de Amerikanen bijlonder gezocht en ik bfflj naar New York geweest om aldaar met oen kunstkooper te onderhandelen Fn gij be t zülk een zegetocht gemaakt naar ik In de courant las f Ja ik ben zeer voldaan over dezo reis maar tocli blij weder naar Nedeirland terug te keeren i Dat ligt in uw laniard mijn jongen Wij Hollanders verlangen altijd naar onawi huiaeiijken haard temg vandaar dat ik nooit op reis ga zonder een der leden van mipi gezin Gij zult nog e e Mr Troelstra s Kerstrede U D mddt ons uit Anwtordam ZtUerdagmldtUg heeft mr P J T r 0 o 1 8 t r a voor eea ovwtalrijk auditorium in de zalen v o Bellevue zija gebruikelijke Kerstrede geboud D Onder de aaQwezi g ea bevond zich de heer GamiUe Huyamans secretarta van het Int m Sociatietisch Bureau eu lid van de Belgische Katner In zijn openingswoord wees de voorxitter de heer Kd Polak er p dat zich than meer dan ooit de begonitelling tusBcben het Vrede op Aarde eo ile ïerkelijkheid naar voren dringt t yrel pr schetste de verecbrlkkingen van Aea oorlog en ga de verisekering dat do Kederlandsche arbeidBrsklaaae ten zeerste met de Belgische lotgtmootea begaan is Lukl applaua De heer Polak heette vervolgmie den heer Huysaiaae hartelijk welkom Spreker Qoodigde hem uit op het podium te willen plaats nemen De vergadering bracht den heer Huyamuis een ovatie en zong hem staande de Internationale t e Mr Troelstra daarna het woord verkri end weeë op de rampspoeden den haat en de verwild ng welke éei oorlog met zich brengt Niet alleen de kapitalistische klasse maar ook de arbeidersklasse die internationale vredemacht in gedwongen geweest ondKnrgeBchlkt als zij nog is tegen elkaar de wapens op te nemen Deze oorlog is in zijn ontstaan oen gevolg van het stelsel dat wij verdiedigmi iLenerzijda zijn de annexatie politiek van bet Duitflohe Ri gebleken in 1870 anderzijds de tegenstellingen tuaschen l ngeland en Duitsohland de diepe econoraiHoho oorzaak van het huidige wereldconflict aldus een strijd om de macht De overwinning van het Duitsche lm periallsme zou met zich br g i een Mid denI uropeeschen Statenbond met daaraan te verbind i tolunie waartoe ook Neder land zou moeten behooren en mieBchien ook de Bcandlnaviscbti landen oen lichaam dat zleh richten zou tfgon Bueiand en tegen Kngeland om de beerschappij van dit laatste land ter zee en op de wereldmarkt te veroveren Dit hr ett niet voel aanlokkelljka evenmin als hotgwen Frankrijk wü de versplintering van het Dultache Kijk Spreker zou dit reactionair achten De Dultache sociaal Klemocratie bedoelt met Iiaor strijd het breken van do macht van het tsariame doch spreker is het eens iiiet de Huasische sociaal democratie dat lit de taak van de revolutionairen in het eigen land zelf moet zijn Ook do bewering van de zijde dier bondgenooten g4 nit als zou de huld ige strijd gericht zijn op het bevrijden van het Dultache volk van het Duitsche imperialisme eo het mlUtarisnae acht spreker niet juist ii ngeland zegt den strijd te voeren voor het recht de vrijheid en de onafhankelijkheid der kleine volkeren doch men uioë4 wanneer men dit hoort niet ver geten dat Engeland de boerenrepublieken vftn haar vrijheid heeft berooid Mr Troelatra besprak vervolgens de poaltie der sociaal dëinocratlscho partijen in de neutrale landten In deze landen kan men nog alleen óver de Internationale spreken en alles doen om het land zelf g uigo ook Italië van den oorlog af te houdso Spreker zeide dat de socialistische partijen in do neutrale landen tot plicht hebben den vrede te bespoedigen doch fipreker wenscht dit niet opgevat te zien in don geest dor Stuttgarter resolutie De socialistische partijen toch in do neutrale landen kunnen niet het oogenbllk bt paton wanneer het tijdstip voor het sluiten van den vrede is aangebroken dat zal men aan de oorlogvoerMide mogendheden onder den drang der ustandigheden zelf moetm overlaten De neutrale landen kuiïnen de bemlddellngaaotie natuurlijk voorbereiden Daarom zat op dea 17en Januari a s te Kopenhagen to houden conferentie der vier noordelijke soolaUstischo partijen van Zweden Noorwegen Denemarken eu Nederland worden voorg esield dat do aoelallstlsche partijen der neutrale landen er bij haar Kogoering op zullen aandringen zich gereed te houden om op het daartoe gunstige oogenblik het initiatief voor bcmidddtng te nemm Waar miaschien eerder dan men denkt Itot sluiten van den vrede op do dagorde van het publieke leven zal worden geplaatst daar zal het goed zijn dat de BOülalIsttsche partijen in do neutrale lanóea hot voorbereidende werk voor eeai eventueele vredeslulting ter handi nemen En te meer wijl de socialistische partijen in de oorlogvoerende landen daaraan zelf niets kunnen doen Mr Troelstra lichtte vervolgras o a vredesprogram toe zooats i t van soclallntiBOh stfuidpunt bezien vim belfuig zou kunnen zijn om waar niet alleen economdflche oorzaken bij hot ontstaan van een oorlog in het spel zijn wereldoatastroplten te voorkomea Dit program omvat de volgende punten Geen annexatie van gebieden ofwaar dit onmogelijk sohijnt een beslissing bij reforendum te houdea door debewoners van het betrokken gebied Verplichte geleideli e Internationaleontwapening 8 Afschaffing van het prijzenrecht 4 OpenatelUng van de kolonita voor de verschillende mogendheden Uitvoerig besprak mr Troelstra een eventueele vredeaslulthig die opgedrongen kan worden door militaristen Spr voor ilch meent dat laea aXa resultaat van den oorlog niet mot beslistheid van oreff wlnnaar rf overwonnene zal kunnen sproke Maar hoe ztU dan de vcdkssteniming in de varscfeUlende landen ten opzichte van het militarisme zijn Men moet dan oppassra dat ons niet een vrede op het lijf valt die in zich de kiem van nieuwen strijd bevat Wat moet men dan doen Demonstraties houden Het gewicht vMi demonstraties onderschat epr niet maar toch betedienen ze niet datgene wat ze zouden moeten beduiden als daar een krachtig willende ewisgezinde meening achter ond Spr ziet meer heil in den politieken strijd em parlementaire actie Naast de actie der diplomatieke vredeeonderbandeiingen zou spreker wenschen de bijeonroepbig vem een Europeesch Parlementair Congres waarheen elk parlement een officiëele delegatie uit zijn midden zou kunnen zenden om te beraadslagen over de bovengeeteldo eischen opdat in elk parlement deze eischen weder tegenover de Regeering zouden kunnen wojden verdedigd BIJ deze beweging kan men den burgerlijken pacifisten vragen of zij daaraan wenscben mede te werken Zij kunnen dit omdat zij hun afkeer tegen den oorlog met do socialisten gemeen hebbeu Mocht dit voorstel in ons Parlement worden ingediend dan zaJ over degenen die zich daart en verzettmi bij de eerstvolgende vorklezingen een scherp gericht worden gehoud n Aan hetgeen spr hierboven schetste zullen de socialistische partijen in de neutrale landen haar aandacht hebben te wljd i Laat de aoclaaldemocratio dit met alle kracht doen opdat men nimmer de sociaal democratie zal kunnen verwijten dat zij schuldig staat aan üen volgendon oorl j Spr besprak daan a hot zitting nemen van enkele partijgenoolen In den AntiOorlc Raad Spr werd ook aangezocht daarin zitting te neinen doch hij heeft daarvoor bedankt doch niet om princlpieole redenen maar omdat spreker veel ander werk te doen heeft Spr dio op under terrein voor den vrede werkt ziet in zijn werk dit terrein van arbeid Spr Is er beu van dat in aonraiigo afdeelingen moties worden aangenomen waarin men de kracht van zijn rnvolulionaire gezindheid in stoilo moties neerlegt en waarin bet zitting nemen van partljgcnooten in den Antl Oorlog Raad wordt afgekeurd Bovtmdien getuigen deze moties en opvattingen van een totaal gemi van goed begrip en van een juiste beoordt ellng der bestaande machtsverhoudingen Spr maakt zich niet erg druk over het al of niet zitting hebben van partljgenooten In den A O Raad en hij keurt hel af dat daarover zoo n strijd van voor of tegen wordt gemaakt Mr Troelstra ried zijn auditorium aan zich daarover ook niet druk te maken Vervolgens maakte mr Troelstra nog enkele opmerkingen over het voeren van den klassenstrijd Thans is het eernto waarop het oog gericht dient te zijn ilo vrede Na den oorlog treedt de normale klassemE trijd weder in werking In het alot van zijn rode legde mr Troelstra nog eens den nadruk op de taak die door de geschiedenis op de schouders der sociaal democratie ia gelegd Daarbij ried spreker aan om geen gehoor te geven aan pogingen dio du eenheid in de partij zouden kunnen schadion Mr Troelstra eindigde zijn luid toegejuichto rede met den kreet Oorlog aan tien oorlog De heer L de Visser uit Den Haag trad met den spreker in debat Mr Troelatra repliceerde Advertentiën Bijverdienste QEVRAAGD een werklustig persoon dewelke zich wekelijks twee dagen disponibel kan stellen om met behalp van een inspeotear een agentschap Levensverzekering te vormen tegen vergoeding it f2 50 per week en provisie Br Nr 9673 met referenties worden ingewacht by den boekh C ROSKES BezaidenhoQt 167a Den Haag en Migraine worden zeker en dadelyk genezen door de hoofdpijn paêHlle van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cent 10 Verkrijgbaar te Oonda bjj ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLPF Korte Hoofdstee 3 FiraaC SMITS Sclioeiiliandol Kieiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOdR lËDËRËËl HOFFMAN Co te Gonda iDienstaanbiedingen hebben in de verleenen gaarne hnnne tusschenkomst Toor inschrijvingen op de nieuwe 5Vo Nederlandsche StaatsleeniDg INLICHTINGEN verkrijgbaar te hunnen kantore Goudsche Couraiit êleedt tueeei 1 Deie adverlf Dtieo kosten sleekls bij TOorailbelaliBg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer S cents Opgaafoitslnitend aan het Bnrean Iej deWed E Alt er 269 Gedempte Gracht 269 DEN BAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen HeereB en Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrywillige verbintenis bg Hr Ma Zeemacht als maximam Ieeft 29 jaar Matroos torpedoinaker i i ieeftijd2ijaar Kleermaker Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Ia ook naar bniteto deitadaanhnii te ontbieden Brieven worden vergoed Let B V p op NAAM en ADRES l Uejde WeiE ALTER 269 Ged Gracht 269 DEN HAAG Matroos kok Stoker 2 klasse Men wordiverzoeht op t MERK t letten mi HIT Maoazi TA tt RAVËNSWAAYZONEN QOHINCSMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi f twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot do uitvoering van geëerde orders aanbevelend j a BIJL voorhean J BKEEBAART L NIEUW PHILIPS Brokkenhuis Dames I Wilt TJ b het opmitnen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhull Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n ® 178 en onze beambte zal halen wat V wilt missen De Commiasie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz D B GR00TEND0R8T Pen WATT 125 VOLT 200 KAARSEN DB ZUID HOLLAITDSCHE BROIGAS Wie wil praclitig licht hebben Hg wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste sncces nitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINQERWAARD maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commisgarissen Mr M M SCHIM v n LOEIT Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEB Secr Directeur Mr J W KONINÖ fl0f De Maatschappij slait alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren UOCiriHEBHViiH Have te ek Mi reM en Ê4 C MaM BBBH Weatkaven te tiauaa Ill OPGERICHT irM A GhBarS Voedert uw Vee met de uivere murwe GOUDA 28 Deo OntspanningsEaal voor Militairen B 10 u 4 Jan Onderstandsoonunissie Armen zorg 2 a HAASTRECHT 30 Deo Café IJsselzioht B a n Vergad Boerenleenbank Beleefd versoekenwij geregeld t dig mededeelng te mogen ontrangenvu vergaderingen oosoerten vemtiikel kheden enx om deca dan in onxe agenda te Teimelden LIJNZAADROEREN merk STER en W L Uitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde BereIUploma Parif 1900 Xegen Gouden MedaiUeêi ictorlawdter uifde IffcforJaSron f e Ober a fins feini Eiedx Dr A Biinkman Zn Oooda Tafeldrank Vanh£ ninklyke uJs c er federïanden 53e Jaar an Dinsdag SO December 1014 GOMCHE COURANT 3 © jL v7 s © an d ext©z i tieTDl© d i vroox G onjLd a ean Oasfluötx©3s ©3 a Versctiijiit dagelijks fMiA behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 2 5 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teaentwee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 E5 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f Q 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 uitgevers A BBINKVAN EN ZOON dal liet verboden ia zonder passierachijn gegeven door de militairff overheid met velo to rijden Wie per velo aal rijden onder passierschijn zal beboet worden on de velo zal worden afgenomen De Burgemeesters hebben het voorstaande overal bekend ie mak Hirchmann olKratteutenant Hoogstrai n 23 12 1914 en Duitsch soldaat vergezelt bajonetop het geweer de tram treinen en deeltde pasaierschijnon uit tegen tien centiraen per atuk In alle wagens dor Anlworpsoho Maatschappij voor den dienstvan Buurtspoorwegen is de kennisgeving aangeplaJct Ook wordt gestreng dehand gehouden aan de dure rijbewijzenvan wiel rijders De watervoorziening van Antwerpen tijdens het beleg Fürth schetst in de Münnch med Wochenschr de moeilijkheden die het gemeentebestuur van Antwerpen had te overwinnen toen dea 27n September de waterwerken aan de Nethe werden verwoest Ongeveer in 1880 13 daar door een Ëngelscha maatschappij een pompen filtreerin richting gebouwd om Antwerpen van water te voorzien Vóór dien tijd dronk men daar het water uit slechte hnispompen Van de Nethe wordt het water naar een tusschenstation gepompt en vandaar met sterke pompen naar het buizennet in de stad geperst Het water werd regelmatig onderzocht en was zeex goed Reeda in hA nstioB vezd aan de mqgelijkheid van verwoesting der waterleiding gedacht Behalve de leiding bezaten de huizen in de oude stad nog pompen met grondwater uit geringe diepte enkele artesische putten van 200 M diepte die sterk zouthoudend water leveren en een overdekt zoet water ka naai dat eenige v vers en de brouwerijen van water voorziet Grootere hoeveelheden water kon alleen de Schelde leveren doch die is aan ebbe en vloed onderhevig en haar water is zoutig en troebel Bij gebrek aan beter moest men hiervan gebruik maken Den 21 Augustus begon men te pompen dagelgks van het tijdstip van den laagsten stand van het water tot 2 uur na het begin van den vloed Dan is nl het water het armst aan zont Er werden dan 30 000 M in één der droogdokken gepompt waaraan 900KG aluin werden tpegevoegd Nadat het water daar eenigen tijd had staan te bezinken werd het door de havenstoombrandspniten achtereenvolgens in 3 andere droogdokken gepomt In het eerste noord oostelijk van Zaklicayn werden zeer hevige aanvallen van den vijand itgealagen Voor hot overige heeft op het noórdoostelijk oorlogstooneel zich op Ons front niets belangrijks voorgedaan Aan het Zuidelijk Front Oostenrijkers en Serviërs Uit Weenen wordt dd 28 Dec de volgende officiëele mededoeling gedaan Op het zuidelijk oorlogstooneel heerscht atgoscheideli van eenige schermutBelingen volkomen ruBt De Serviër liebben weder do brug van Belgrado naar Somlin over do üave in de lucht laten vliegen Het verhaal van oen Duitseh deserteur Karl Johannee Kaltonschnoe gedosertet rd Duitseh infantpriftt van do 9o compagnie van het regiment Srat BUlow von Tonnenwist heeft aan de Telegraaf een bezoek geijrauht on daar medegedeeld wat hij die den geheelen veldtocht op het Wi 8telijk oorlogsterrein van af begin Jctober heeft meegemaakt heeft ondervonden en hoe bij er toe kwam de vlucht Ie nemen Hij verhaalt in do Telegraaf hoe do compagnie waartoe hij behoorde na op den 2on Augs den eersten dag der mobilisatie reeds gereed te zijn tot vertrek den 5en per trein naar Kupen werd vervoerd vanwaar naar de mngeving van Luik werd gemarcheerd Hij beschrijft de tooneelen die bij het binnenrukken op Belgisch grondgebied hebhen ptoata gevonden de strl d om Luik den opmarech naar Namen en hoe daar on onderofficier iiet IJzeren Kruis kraeg hetwc door hem was verdiend Hij vertelt van zijn wedervaren bij het Oprukken naar St Quentu en vervolgens naar Helm en van de ontzettende Btriid dJe daar op de slagvelden Is gestreden en hoe allerlei onnoodige gruweldaden werden ge pteegd o a zouden door majoor van Bowitz een paar krijgsgevangen Turco s zijn gefusileerd teneinde ontheven te wortUni van den last om hen onder gewapend geleide w te zenden Wij ontieenon dan verder aan zijn verhaal ik heb zeer voel geluk gehad Vm het begin van d i oorlog af was ik in hot veld en nimmer liep ik ook maar een schram op ofschoon mijn regiment zware verliezen leed Bij het begin van den veldtocht telde mijn regiment SOOO man einde S ptember waren er nog 200 van over van mijn tx pagnie was geen enkel officier of onderofficier meer in levfln sleehta vier manHchappen onder wie ik waren overgebleven Menigmaal dacltt ik dat mijn laatsto uur geslagen had Vlug en lenig zijnde behoedde ik mij dikwijls door n snellen sprong voor n Hoodelijken bajonfitsteek ICogels hebben boven en lang mijn hoofd gefloten zonder mij ooit te rakend en ewi in een ko werd aan iedere 1000 M water 3 KÖ chloorkalk toegevoegd en uit het derde dok werd het weder door de havenspuiten door een van twee wind ketels voorzien bovenaardsch buizennet in de stadsleiding geperst In September kon men het water naar het tusschen pompstation leiden en het werk zou nog belangrijk zijn verbeterd als dabeschieting niet een einde er aan had opgewektheid bezig nwt de uitpakking liunuur kerutgeMchenken waaronder de kerstgroet van koning en koningin Uit het upeciato fonds van prinses Marywa waren pijpen tabak chocolade of echrijlmappen geschonken allerlei geschenken kwamen verder van huis BERLIJN 28 December Officieel werd heden uit het groote hoofdkwartier gemeld Toen werd het tusachenpompatationverlaten en het water rechtstreeks uitde droogdokken in de leiding gevoerd Het scheikundigbacteriologisch onderzoek toonde aan dat het Scheldewater in de droogdokken belangr kwas verbeterd toch bevatte het nogveel organische stoffen en bleef het uit den aard der zaak zeer hard Debevolking werd steeds gewaarschuwd het water niet ongekookt te gebruiken Zoo spoedig mogelijk na de beschieting werd begonnen de werken aande Nethe te herstellen den 21n Oot werden van daar uit weder 7000 M water geleverd en den 25n October kon de noodwaterleiding worden gesloten N T V G Men seint ons uit REUSEL De tram naar Turnhout rijdt nog tot Aerendonck Te Aerendonck werd Zaterdag een groote partg petroleum door den Duitschen poster aangehouden en in beslag genomen De g heele bezending bi na 2000 liter was voor een particulier te Turnhout bestemd doch kwam nu ter beschikking van de Commandatur te Turnhout De smokkelhandel neemt niet merkbaar af Nog wordt veel uitgevoerd nit NoordBrabant dat hier en ook door de DuitschBelgische grensbeambten niet is toegelaten Aan het Oosteiyk Pront BERLIJN 28 December Officieel Wat het oostelijk oorlogstooneel betreft zïjn er omtrent Oost Rruisen Polen en het noorden van de Weiqhsipl geen nieuwe berichten ingekomen Op den linkeroever van de Weiohsel worden onze aanvallen ondanks lj et zeer ongunstige weer vo órtgez it In Polen en GalicitS Uit Weenen wordt d d 28 Deo bet volgend officieel comniunic ué gemeld Ten noordtm van den Duklapas zijn onze troejKïn voor een aanval van de HuHsen op stellingen dichter bij den l ergkam dor Karpathen teruggewekon TuaHchen de Biala m Dunajas in de Hui Op het westelijk oor ogstooneel hervatte de vijand bij Nieawpoort zijn aanvallen zonder echter eenig resultaat te bereiken Daarbij werd hij onderateqnd door het geschutvuur van uit zee dat ons geen schade toebraoht doch eenige inwoners van Westende doodde of verwondde Ook de aanval van den vijand op het gehucht St Joris waarvan hij in zijn officiëele mededeelingen zeide dat hgt aich in zijn bezit bevond mislukte Ten zuiden van Yperen werden door ons vijandelijke loopgraven genomen waarbij eenige dozijnen gevangenen in onze handen vielen Verscheiden krachtige aanvallen van den vijand in de streek ten noordwesten van Atrecht werden afgeslagen Zuidwaarts van Verdun herhaalde de vijand zijn aanvallen eveneens zonder eenig resultaat Hetzelfde was het geval bij zijn poging om den heuvel westelijk van Sennheim waarom gisteren gestreden werd te heroveren Men seint ons uit OOSTBUEO Het schijnt dat men heden op het oorlogBveld bij Nieuwpoort de schade van den laatsten dag wil inhalen daar vanaf hedenmorgen het kanongebulder zich weer in al zijn hevigheid doet hooren Jn België i5on nieuwe manier Do Duitschers hebbim aldus meldt ilo corr van De Tijd uit Tambout weer een nieuw ipiddol gevonden onv geld te pompen 2ij hebben thans in alle tramwagens een officiëele kennisgeving aangeplakt van den volgeuden inhoud ik schrijf letterlijk over mot fouten en al Bekendmaking Om met den stoomtram te reizon moet men in het bezit zijn van een paesierBcbijn Deze pasriit raclijjnen zullen gegevai worden in di n tram Om deze paasierschijnen te bekomen moet men voorzien zijn van een bewijs van zelf spersoonl ijkheid geteekend door den burg anoester en waarop een portret is veistgehecht Wie zulken ni bezit kan niet medereizen Het wordt nogmaals bekend gemaakt FEVILLKTO en vooral zoo heel gelukkig gewi ent sedert kon nltTOaiid eenige bepaalde droefheid in haar leven aan hebben gewezen en toch wat al ontgoocirelingen waren er niet tol haar gi komen hoo vaak bad zl niet gemftend haar levensdoel te Itebljen bereikt om plotseling te bespeuren dat bet sU éhts een hersenschim was die zij najaagde Twee jongere zusters waren In nndcrc oiiJc kennis aan boord vinden Onno had moeite zijne stem in be dwang te houden toen hij het enkdo woordje Waarlijk uitsprak Ja Maroelle vergezelt mij ook tfmas weer ij weet zij fitólpt mij trouw In riiiJBö zaken Helaas I ja de jonge man herinnerde zich maar al te goed hoe trouw zij zijoe gf ldclijke hi langen beheerde eo hij werd t ensklapa aangegrepen door den kwellenden angst dat op dez reis zijn loL beslist zou worden Het wae nu drie jaar geledon sedert hij haar voor het laatst gezien had en haar lieeld was onwilleke irig verdrcHigen geworden door al de nieuwe indrukken Wflke hij op zijne relien ontvangen had Nipt dat hij zich daarom aangetrokken had gevoeld tot een andere vrouw maar do herinnering aan haar was verbleekt en hij kon thans zonder al te veel droefheid terugdenken aan dien eeraten levenp Iroom die zoo wreed verwoest wa geworden Waarom dan huiverde hij voor een wederzien Was hare heerschappij over zijn ziel niet voor alti d verbroken Had de kunst die machtige alleenheerscheres niet voor altijd de plaats ingenomen eenmaal door haar bekleed lïij durfd e deze vragen nfet beantwoorden maar hij vreesde voor deze ontmpeting en ware het nog tijd geWeest hij zou zeker onder het een of andere voorwendsel aan wal zijn teruggekeerd maar te brug was reeds Ingehaald men ging vortre4cken en er viel aan iets dergelijks niet meer te denken Hij bqgaf zich dus eenvoudig naar zijn hut ten einde daar alles in gereedheid te breagi n om het zich gedure d c den overtocht zoo gemakkelijk mogfiijk 0 maken on hij hield zich aldaar zoo goed eclmil dat hij Mari olle voor het eerst terug zag aan tafel ik lieh verzocht dat hht ons naast elkandiCT zou plahtsf n zei Henaiid zoodoende zulien wij wat meer aan elkaar lifbben Maar reeds had het jonge meisje zioh naar Onno gekeerd en stak zij hem glimlachend de hand toe Het is lang geleden dat wij u zagi n öprak zij en liet kwam hem voor dal haar stem onafgebroken in zijn han had voortgektonken Zfiólang dat wij sedert heel wat verouderd zijn Ik alleen Ix n veel verouderd dal is waar antwoordde hij maar dat brengt mijn loopbaan roede wat u betreft bet is ala had ik u gisteren pas verlaten Heeft het leven in dien tusechentijd niet enkel geluk voor u gekend Maar gij ook hebt u veel goede ton iepl zien vallen niet waar Voor een kunstenaar gaan lief en leed meestal hand aar hand Zeg mij liever echter of de Nieuwe Wereld n Aantrekkelijk voorkwam Neen heb allee verbaawl gestaan over NewYork maar het aangenaamste deel van ons uitstapje vind ik verrew g de zeereis Is uw eerste overtocht zoo kalm geweest y 0 wat dat betreft veel te klam rn het is mijn vurige wensch dat wij ditmaal eens een waren storm mogen Wjw9 ncn Hot moet heerlijk zijn het schip als oen notendop te zien slingeren op de toornige golven en ik heb mijn vader dan ook laten beloven dat zoo er ruw u der kwojK opzettt n hij mij ergens aan dek zou va itliinden om mij van dat trotjiclie schouwspel te laten genieten i6 iJien lusschentijd gehuwd voor haar zelve xich geen enkele geschikte partij voorgedaan e vriend van 1 duard Halmveld had niet gezwegen en men had haar leeren beechouwen als eeno zielloozo oof uette die later nirt de eer van haar echtgenoot zou spelen gelijk zi mot het leven van den oiigelukkigen schilder d i spot had gedrevwi Kn nu vond zij den jongeling weer die haar eenmaal bemind bad Hij t niet langer do schuchtere idealist v R wien men niet kon voorzien of hij een naam zou maken of nlM neen hij had reeds room genoeg verworven om raet zekerheid te kunnen voorztiggen dat liij eene glansrijke to ïkomst te gemoet ging Üok voor hel uiterlijk waa bij sieer in zijn voordeel veranderd Zijn vro ier al te mager gelaat had iets mannetijks verkregen een lange zijdeachtige snor bedekte zijn mond en zoo hij nog Iets droefgecetigs behouden had het niisatond niet bi mslige o en Hij wae in een woord en zeer knap menseh geworden Wordt vervolgd ieorgea llcnaud die Onno tusschen hen i gieplaatst had begon thans druk over Amerika te praten en hot dessert was reedn afgoloopen voordat de beide jonge lieden in staat waren gewt t elkander een woord meer toe te voegen Hot wtxler was zoel en kalm zoodotmen aanstonds aan tafel aan dek ging maar hier hield de schilder niet op ofIIoldiuH moest zijne viool halen en hun het een of aiider voorspelen y Verheugd daarin een middel toyPindiBn een tijdlang het stilzwijgen te bewaren voldeed de jonge man aanstond aan zijn verzoek en het duurde niet Ijvtg of een fraaie hartroerende melodie paarde zich aan het z ht gemurmel van het apieeelgladd f water Binnen weinig minntcai hadflen de meeste passagiers zich zoo dicht mogelijk om den kunstenaar heengtwchaard Wat Maroelle aanga t zij rustte met gesloten ooge achterover in liaar rieten leuningstoel en Het haar gedachten afdalen tot allee wat er met haar was voorgevallen wa sedert het oogenbtik waarop zij Onno voor het laatst had gezien Zij was toen nog zoo heel jong