Goudsche Courant, dinsdag 29 december 1914

golregeo vielen op hetzelf ie oogtmUik aan mijn iechturzljtïe vier man door Ito é getroffen neer Mijn broodzak werd door een kogel doorlxtord Kens werd een mijner kameraden door een granaat scherf getroffen het onderste gedeelte van het gelaat werd letterlijk weggeslagen ik werd door zijn bloed bespad anders nl s p nog eeni andoren keer Hloeg e n groote granaat op 2 meter at stand van mij in den grond Ktsi hoos nKxUer aarde en steenen vloog over mijn lioofd door den luchtdruk werd ik een paar metw weggesllngerd doch iM kwam geen leteel Uoewd mgedeerd gevoelde ik mij ellendig in de loopgraven Het was daar koud en nat en wij stonden voortdurend in bet water Voedsel kregen we alleen s avonds wat rijst en hrood lang niet voldoende en ik was vreeeolijk vermagerd Terwijl wo met ons vieren daar in een loopgraaf lagen en elkaar vertelfUnl van ons geluk opperde een onzer het voorsta te vluchten Duitsohland zoo overwogen wij kan niet meer tegen de Franschen en i agelsch i op Zeker er waren In Duitschlaod nog genoeg inannen in staat om o Ti geweer te hanteeren Al pratende groeide ons voornvuien en op een donkeren nacht toen Wi afgelost waren braven wij ons niet naar ons kwartier maar liepen twee dorpen verder Zoolang wij ons in de strijdzöne bevonden behoefden wij niet buitengewoon voorzichtig te zijn wij konden Immers verdwaald zijn I maar eenmaal daar buiten werd het oppassen Overdag hieldoQ wij ons verscholen en kropen s nachts op handen en voeten verder Op het konipati zetten wij in Oostelijke richting onzen tocht voort met de grootste be hoedzaamheld en na veTBOhoideno vergeotsche pogingen raakten wij over de Belgische grens WIJ gingen verder in de richting Tournai waar in de nabijheid dezer stad eon onderkomen vonden werd tiij oen boer die ons drie dagen herbergde Den laalsten dag wilde hlJ ons voor ons afscheid nog wat brood medegeven en was op wog om dit te halen toen hij aangesproken werd door ixm man die hem rondweg in t gezicht z do dat hij vier Duitacho deserteurs herbergde Be boer gat voor hiervan niets af te wetim maar keerde onmiddellijk naar huls terug en deelde zijn ontmoeting aan One mode Wij deden onze wapenrusting aan en wilden vluohtau maar nauweli s hadden wij onzen neus bulten de deur gestokun of van alle zijde knalden tte schoten Het huls was omsingeld of 6 infanteriston i 3 oavaleristen onder bevel van een officier die op de een of andere wijze de lucht van onze verblijfplaats had gi4regen Alles wierpen wij af ranaol geweer enz snelden het huls binnen en door een achterdeur weer uU klommen over twee muren sprongen over een sloot on bereikten zoo hfrt vrije veld Daar werd een mijner kameraden door een kogel getroffen Hij zakte als een zoutzak in elkaar en bleef liggen De andere twee vluchtten In een tegeiiovergeateldo richting ik heb ze nooit weergezien Wat er van l en geworden Is weet ik nM In industrieele kringen in Londen heeft men sedert tangen tijd in ongerastheid verkeert omtrent het lot der abrieken en voorraden in de omgeving van Bonbaix Volgens hier thans ontvangen berichten heeft hetgeen men algemeen vervachtte het DuitBche legerbestuur last gegeven de gevonden voorraden wol buit te verklaren en naar Duitschlands spinnerycentra te transporteeren Hetwaardeoyfer van 25 millioen pond acht men wel overdreven doch dat de schade verscheideae millioenen bedraagt is zeker De Kerstdagen io Duitsohland De Kerstdagen zijn ditmaal zet stil verloopen zegt de Verwftrts Men vierde m In den engen familiekring Nergens wilde de echte KerststtHunlng komen l en wonder is het dat in do tegenwoordige tijden niet nu veelal do kostwinners of de zoons en broeders te velde staan of nu om economische reduien schraalbana keukmmeester la Het weer was ook niet bijzonder gunstig om een Koratuitstapje te ondernemen Mgenlijke vreugde heersohte slechta daar waar een veldgrauwe soldaat met verlof was grfcom t Dan kwam er geen eind aan het vragen naar al het doorleefde In de laatste maanden on aan het vertellen over alle tochten en gevechten Des te moeilijker zal straks het afscheid zijn als hij eer naar het front moet aan het harde oorlogawerk Kerstmis aan het Yserfrcmt De voorwaartsche bewe üig bij Lmdbaertsijdo werd meldt de oorr uit Dulnkerk i van r e Tijd ook in de Kerstdagen niet gestaakt en de Fransche troepen met Kngelschen versterkt maakten wederom vorderingen oa deden e i geslaagden aanval op de Dultsche stellhigen Tooh had alles moer t karakter van verontrusting dan van een elgenlijkcm strijd Kr moest gehandtdd worden all voorzorg l r mocht uit lelfbeboud d i Duitschers geen gelegenheid geboden worÓ Ti tot het behalen van een enkel voordeel km groote strijd fae t zich niet ontwikkeld Dat lag ook niet in het IksIo wi al was er goM formele wapenstilstand geslotrai De Belgen zelf hebben zelfs zooveel als do ilijk was en overeen te brengen was mM den krijgskundigen toestand bet Kerstfeest kunnen eerbiedigen naar ik vernam overeenkomstig dvn niet formeel uitgesprok i maar door zijn omgeving toch genoegzaam gekenden wens des konlngs Het weder werkte overigens niet m e voor onmiddellijke gevechten Het weer was somber koud vriezend mistig Des t moeilijker taak hadden onze schildwachten t r ws en er verf meer uitgezet dan gewoonlijk omdat men den vijand niet vertrouwde Van eenige voorbereidingen om het Dultsche Kerstfeest In de loopgraven zij het ook nog zoo simpelweg Ie vieren was te eenenmale niets bemerkt Kn het vermoeden bestond dat de Duitsohers den Kerstnacht zouden gebruiken om ons te overrompelen Zuidwaarts van Dlxmuiden waren nog meerdere Belgen over water gdcomen naar den rechteroever om hei vaste punt aldaar verkregoi te versterkm en te bevestigen De waakzaamheid der onzen moest dUtr vooral bijzonder groot zijn In de verte Zuidwaarts van Yporen donderde het kanon in den Kerstnacht In het hoofdkwartier In de achterwaarts ligg de steden en dorpen InDuinkerken zelf is de Kerstnacht eenvoudig maar toch met zekere plechtigheidkunnen gevierd worden en talrijke andersdenkenden zelfs Oosterlingen zagmen de Kerstviering der Katholi ien bij wonenHet Kerstfeest In het Dultsche hoofd kwartier Aan de Koln Ztg wordt uit het Urooio hoofdkwartier dd 25 Dec het volgende gemeld Het Kerstfeest in hot groote hoofdkwartier was even eenvoudig en ongekunsteld als indrukwekkend Do Keizer stond er beslist op om te mld den der soldaten te zijn die tot het hoofdkwartier behooren Daarvoor was een groote ruimte noodig daar voor ongeveer 960 personen tafels moesten worden opgesteld een groote loods werd in gebruik genomen die overal mei sparregroen versierd was zoodat nergens iets van het dak of de zijwanden te zien was Iedereen van af deü Keizer tot den eenvoudigaten landweerman toe vond zijn plaats aan de overlangs opgestelde tar fels die op gelijke afstanden versierd waren met kerstboomen waarin liohtjes brandden Kik officier en leder der manf4chappen ontving een zelfde peperkoek en een gelijk aantal appelen en nooten alsmede het portret van den Keizer De manschappen ontvingen bovendien een tahakzak en sigaren Fr was ook een altaar opgericht waarvoor een groote kribbe stond aan welker zijd i hooge kerstboomen stonden Het oude kerstlied Oh Du sellge oh Du frohllohe Welnachtszeil leidde het feest in nadat de Keizer de aanwezigen met een goeden avond kameraden had begroet Daarop volgde oen korte toespraak van den geesleltjko waarop het lied Stille Nacht hpüige Nacht gezongen werd Nadat generaal veldmaarachalk Von Plossen den Keizer voor het Inrlohtf van liet sohoone feest had dank gezegd hield de Keizer de volgende toespraak KiMneraden In geweer en wapon i staan wij hier bijoen om het heilige feest te vieren dat wlJ anders In vrede thtiis hadden gevierd Onze gedachten gaan terug naar de onzen ginds tehuis aan wie wij de geechraiken te danken hebben dlc vanavond zoo rijkelijk op onze lafel Htaan ïod Het toe dat de vijand ons dwong om dit feest hier te vieren wlJ zijn overvallen dus wij verweren ons God geve dat na dit vrtwdzame leest met mzen God voor ons en voor ons vaderland uit deu zwaren strijd oen rijke overwinning kome Wij staan op vijandelijk grondgebied De punt van ona zwaard Is naar den vijand ons hart naar onzen rOd toegewend Wij spreken het hier uit gelijk eenmaal d groote keurvorst het gedaan heeft In het stof met alle viJan W van DuitschlandI Amen T n slotte ging de Keizer luigs de tafels en sprak talrijke offlcloriHi en inanHohappen toe Kerstmis te Parijs Kerstmis te Parijs Is naar uit de franache bladen blijkt waardig on vol hertrouwen gevierd De traditioneel baraques waren langa de boulevards geplaatst ofschoon do drukte niet zoo groot waa als In andore jaren Het reveillon dat anders nof al eens aanleiding gaf tot te groote ul elatenhoid werd nu alleen en familie gevierd Duitsohe verliessen De Dnitaohe verlieslijsten No 101 108 bevatten de namen van 36 883 gesnenvelde gewonde en vermiste officieren en manschappen waardoor het totaal der Pruisische verlieeen gestegen is tot 753 202 De verliezen der Beieren zijn zoo ffroot dat ongeveer de helft van hun leger buiten gevecht is gesteld De Duitschers hebben tot nog toe verloran 260 000 man aan dooden 400 000 vermisten en 850 000 gewonden De Saksers Wnrtembergers en de marine medegerekend bedraagt het totale aantal tvee millioen Verlies aan arteen in den oorlog Volgens de Münch med Wochensch bedroeg tot half December in bet Dnitsche leger het verlies aan artsen 342 man nl 112 licht gewond 40 zwaar gewond 65 dood aan wondon en ziekten 78 vermist 46 krijgsgevangen en één ziek Bij elkaar maakt dit nagenoeg 3 pOt uit van het geheele aantal artsen van het Daitsche leger Portugal en de oorlog Over hot in de Portngeesche Kamer voorgevallene wordt aan het Wolfbnreau uit Madrid dd 16 Deo het volgende gemeld Nadat het nieuwe Ministerie een verklaring over zgn regeeringsprogram had afgelegd betreffende de deelneming van Portugal aan den Europeeschen oorlog reap de verdediging van het Portngeesch grondgebied en nakoming der plichten van het verdrag met Engeland heeft de meerderheid van de partijleiders uit de beide Kamers haar afkeuring te kennen gegeven Vermoedelijk is de Regeering voornemens een geheime zitting der beide Kamers te doen houden om daarin tegenover deze neder laag stelling te nemen Men vreesde dat deelneming van Portugal aan den oorlog nieuwe politieke conflicten met zich zou brengen Volgens een bericht van 24 Dec zou het Huis van Afgevaardigden inmiddels een motie ten gunste der Kegeering hebben aangenomen UIT HET LEVEN VAN EENVELD PREDIKER BIJ HET LEGER TE VELDE XVI Kerstmis hg het Ijoger te velde ik kan niet ontkennen dat deze gedachte me lang vooruit heeft verontrust In den beginne was Het slechts bij wuze van aardigheid dat in een vlachtig gesprek over den duur van den oorlog de een of ander belust om sterke dingen te beweren opwierp we zijn met de Kerstdagen nóg gemobiliseerd Men haalde dan de schouders op en mompelde iets van die heeft alt d zulke praatjes Langzamerhand bleken velen over te hellen naar de verwachting dat het er wel eens van zou kunnen komen totdat ten laatste het onwaarsohijnlijk geachte werkelijkheid ging worden 1915 zou beginnen met geschutvuur gesneuvelden begraven gewonden verplegen Kerstmis bQ het leger te velde De bekende voorkomendheid van den Opperbevelhebber heeft middelen doen beramen om dit zoo weinig mogelijk een schrikbeeld te laten zyn voor de betrokkenen door de deur te openen voor verlof op uitgebreide schaal hetzij gedurende de feestdagen zelf hetzij in verband met de feestdagen reeds eerder in December of ook bij gelegenheid bij Oud en Nieuwiaar Natuurlijk altijd met bet bekende voorbehoud voorzoover de dienst het toelaat Doch wat ook de opperbevelhebber mocht bepalen of toestaan de Veldpredikera zouden er niet van kunnen genieten want faun dienst kon stellig geen afwezigheid lydon En dan moet ge gewoon zijn die feestdagen huiseliJK te vieren als de mooiste van het heele jaar bovendien den Kerstboom voor de kinderen der Gemeente met liefde en t ere zc g te helpen voorbereiden Hoe het thuis zou zyn moet ge maar niet eens bedenken Ook zonder dat is er reden genoeg ernstig op te zien tegen wat het zou zyn dan bij het leger te velde I Gelukkig heeft de ervaring ons geleerd dat wy geen nutteloos of overbodig toevoegsel zgn aan de inrichting van het Leger Wy hebben eene plaats gekregen in het leven der manschappen het meest voor hen die als wg zelf hechten aan de warmte en de innigheid van eigen kring En dus zou wat wg zelf ons moesten ontzeggen de prgs worden Waarvoor wy hun eenigszina konden vergoeden wat zy niet ons hadden te ontberen Zoo gingen we gemoedigd Kerstmis tegen biy door het vooruitzicht voor andere verstokenen iets ten goede te kunnen en te mogen verrichten NatunrUjk gaan in zulke omstandigheden de gedachten allereerst uit naar hen die het meeste moeten missen In t algemeen zyn dit wel zulken die verkeereu onder uitslaitend roomsohe medemenschen met zelfs geen kerkgebouw getuigend van de erkenning van de behoefte eener protestantscfae ziel Het is Kerstmis geweest voor me by het Leger te velde meer dan éen gezegend gelukkig uur meer heb ik daardoor doorleefd in schoollokaten en ook in kerkgebouwen k weet nóg niet waar ik de meeste stichting vond Van een paar samenkomsten wil ik wat meer vertellen daar zg naar ik vertrouw in mgn verder leven nooit ipeer niUön ktmnen herhaald worden zoo geheel onder den invloed van de tydsomstandigheden stonden sg Eene had plaats ergens vlak bg de grens in een schooUokaal de manschappen die maar even te missen waren voor de wacht hadden van hun kapitein gelegenheid gekregen daarby tegenwoordig te zgn De ander in een flink net kerkgebouw voor t overgroote gedeelte door onze mannen bezet SlrLsaexxlaaad Onschadelijk maken van aangespodde mijnen In verband met de ramp die te Westkapelle plaats gevonden heeft bij het demonleeren van een aangespoelde nujn zijn door den beer Van der Voort van Zijp de volgende vragen aan de Kegeering ingezonden Wartn er met het oog op het aanspoelen van mijnen aan onze kust bevelen uitgevaardigd omtrent de wijze waar op en door wie die mijden onschadelijk gemaakt rooestem worden eo is overeenkomstig die bevelen steeds geiiandeld Is de minister l ereld die bevelen aan de Kamer over te leggen Is er na bedoelde ramp wijziging in die bevelen gebracht en Is de minister bereid de Kamer met die wijzigingen in kennis te stellen De minister van Marine heeft daarop het volgende geantwoord Zoodra er berichten waren ontvangen van het aanspoelen van vreemde mijnen op onze kust zijn door de betrokken militaire autoriteiten elk in zijn ressort bevelen gegeven om die mijnen onder bewaking te stellen en door deskundig personeel onschadelijk te doen maken Umtrent de wijze waarop dit moest geschieden zijn toen geen algemoene voorschriften verstrïJtt In de Stelling van Den Held waar slechts enkele mijnen aanspoelden werden voor elk bijztmder geval ée noodige orders verstrekt Voor bergen demonteeren o vernielen Op de kust tusecheo Hoek van Holland en Egmond werd door het daarniee belaBle personeel naar bevind van zaken gehandeld sommige mijnen werden gt di uonteerd en geborgen andere door öpringmiddeien vernield Up de ZuidhoUandsche eiluid i werd aan den met de ontruiming belasten officier bevolwi bij twijfel of dwnonteeren zonder groot risioo mogelijk was de mijnen door springmiddelen onschadelijk te maken waartoe met de behandeling van springmiddelen vertrouwd personeel werd medegezonden In Zeeland waar verreweg het grootste aantal mijnen aanspoelde werden door de met de ontruiming belaste officieren hij verschillende gelegenheden ondefllAg besprekingen gehoud i over het demonti eren der mijne Nadat de ramp b ijWeatkapelle had plaats gehad werd door den opperbevelhebber van land en zeemacht een algemeene order uitgevaar gd betreffende de bewaking van de mijnen en de te nemen veiligheidsmaatregelen waarbij omtrent de wijze van onschadelijk maken werd bepaald dat de mijnen steeds door middel van een lading springstoffen moesten worden vernield en dat in die gevallen waarin zulks met het oog op de ligplaats der mijn onverantwoordelijk zou wezen slechts dan tot een andere wijze van onschadelijk maktti wordt overgegaan wanneer het bepaald onmogelijk Is om de mijn aan een langen tros voorzichtig naar een meer veilige plaats te trekken Gfemen de Berichten Te Vlissingen is ontdekt dat vermoedeiyk reeds een paar weken geleden uit den z g n G vangentoren by de bomvrye kazerne en gelegen aan den Noordzee boulevard ontvreemd zyn ongeveer 330 der tegels welke daar in den loop der jaren door de gemeente waren ingemetseld toen de toren nog voor ondheidskamer dienst deed Den laatsten tgd is de toren gebruikt voor militair arrestantenlokaal Onder de gestolen tegels bevinden zich o a een 24 tal paarse die te zamen het borstbeeld van Willem Kaïel Hendrik Friao voorstellen verder een met een opzittenden poedel 50 met beelden uit bet Oude Testament De bewezen zgn voorhanden dat de tegels met geweld zyn verwgderd De politie die eerst dezer dagen kennis kreeg van de vermissing stelt een onderzoek in On voorzichtigheid Op de vlakte van Waalsdorp had de vorige week een ernstig ongeval plaats kinderen hadden daar een vuur aangestoken en toen werden door een of meer soldaten die er oefeningen hielden losse patronen ingeworpen Toen de hosten kogels daarvan waren afgebrand volgden er ontploffing en vlogen de koperen hulzen links en rechts waarbg een achttal manschappen min of meer ernstig werden verwond Drie er van moesten terstond naar het hospitaal Het er t was er aan toe de sergeant B van de Grenadiers Het Moed kwam door de oniform heen overal waren stukjes koper in het lichaam gedrongen Daar een onderzoek niets opleverde kregen alle soldaten die geen losse patronen in den tasch hadden 14 dagen arrestr ir TuBschenkleedittg van papierstof De tuascfaenkleeding van papierstof waarmede reeds in den KnssischJa panschen oorlog zulke gunstige resnltaten by de troepen verkregen werden beschermt buitengewoon goed tegen koude en heeft daardoor een gunstigen invloed op den gezondheidstoestand der soldaten Een groot aantal dezer uit dunne sonpele en taaie papiervezels vervaardigde stof is door de Japansche regeering ter beschikking gesteld van de Engelsche en Fransche ministeriën van oorlog Ook in Duitsohland is deze practische en doelmatige beschermkleeding in de laatste jaren ingevoerd Deze kleedingstukken worden over het ondergoed en onder de jas gedragen vallen dus als tusschenkieeding niet op De voetbekleeding wordt over de sokken of kousen aangedaan De uit papierstof vervaardigde beschermkleeding is uiterst licht eenvest of pantalon weegt niet veel meerdan 100 gram Zooals men weet worden ook hier dekens met papierentusschenvoering gemaakt ten dienstevan het leger en de vluchtelingenkampen Manufact Het stoomschip Leersnm Het stoomschip Leersnm dat op een myn is geloopen en gezonken was naar de N It Ct bericht 24 dezer van Rotterdam naar Newcastle vertrokken het was voor eenige xeizen waarvan juist de laatste werd gemaakt van Rotterdam naar Newcastle en terug door de firma D Burger Zoon te Rotterdam van de Maatschappy Oostzee te Amsterdam directie Vinke Co gehuurd Het schip had een lading van ongeveer 550 ton stukgoed aan boord en bet ongeluk gebeurde toen de Leersum nulp verleende aan een ander in nood verkeerend stoomschip Het telegram over het ongeluk dat te Rotterdam werd ontvangen luidde liep op een mgn terwyi wij een ander schip trachten te bergen De bemanning uitgezonderd twee tremmers is Passen Men meldt aan Het Centrum Wat het tegeawoordig in heeft on buitenlandsche reis te moeten maken werd ons gisteren duideUjk too a we een bnitenlandsche pas zagen voorzien van niet minder dan 38 stempels als bewyzen van viseering door verschillende autoriteiten En eer men zoo n stempel heeft gaat dit dikwgls gepaard ntet urenlang oponthoud De kantoren der buitenlandsche consuls worden in deze dagen als het ware bestormd door reizigers voor het buitenland De tiptop topfotografen maken metditallM mooie zaken daar zooals men weet elke pas moet voorzien zgn van een foto Schending der neutraliteit Naar de Tel meldt heeft de marechaussee te Roermond aangebonden G H W pract natuur geneesheer te Meliok wegens het verspreiden van gedrukte circulaires strafbaar gesteld by art 100 sub Ie van het Wetboek van Strafrecht NIEÜWJAARSWENSCHEN In h t namm r van i JANUARI 1915 itellan wt d gaUgaahcld opan tot het plaatsen van Nieawjaarswenschen tot aan ipadaal tariaf van SS owrtvoor I B gawoii r g ls an B oaat voor atta rarel maar Inzandlns dacar advartantlln kan f chladan tot altarlljk 31 DEC v m 9 ure DB ADMINISTRATIE Stadsnieuws GOUDA 29 December Mercarias exameii De heer A A de Kok alhier leerling van den heer E A ZwaaneveH laagde te Uravenbage voor het Uercarins Diploma Boekhouden Ook slaagde te Rotterdam de heer A P Q Tgtterman alhier voor het Mercarius ezamen Fransche Handelscorrespondentie De storm De faeyige storm die gisterenavond en hedennacht beeft gewoed lieeft hier ter stede oitgenomen wat stok gewaaide rolten geringe sobade verooraaaiu Een niet al te beste brug van een der perceeleo aan deo Graal Florisweg heeft het moeten ontgelden en ia stuk gealsgea Van het dak der kazerne sijn een paar Iwnderd pannen afgewaaid die heden door andere sijn vervangen HaastpeoM Door de Gemeente en Rgksveldwaohter alhier zijn op 27 dezer een sevontal woonwagens met Zigeuners die in de buurt Roosendaal een staanplaats hadden ingenomen bniten de greuan der gemeente gebracht De landweerplichtige H Kraan alhier is uit den dienst ontslagen wegens aigjeohikthrid door Uobsamsgelireken Boskoop De bouw van de noodltazeme die reeds wts aangevangen is plotseling gestaakt De oorzaak daarvan moet gezocht wordan in plannen om het garnizoen over ts plaatwM naar Hilversum Reeuwijk In de gehouden ledenvergadering van do afd Reeuwgk van bet Groene Kruis wijdde do voorzitter Dr J M van Staveren eenige waardeerende woorden aan de nagedachtenis van dea heer A Lammens in leven penningmeester der vereeniging Door den secretaria werd het jaarverslag uitgebracht do rekening en verantwoording van don waarnemend penningmeester werd goedgekeord Als bsstanrsleden weiden herkozen de heereo P Kraan en E J Mignon terwnl in de plaats van de hoeren A Lammens overleden en C Vermeulen die bedankt had als bestuurslid werden gekozen do heeren J De Jong Lzn en A V d Spiegel OudewalePa ïelnk gemeld werd is na een ziekte van enkele weken in het Diaoonessenhuis te Utrecht op Sö jarigen leeftijd overleden de burgemeester van de gemeente Oadewater de heer A L Wichers De heer Wichers werd in 1902 tot burgemeester van Oudewater benoemd welk ambt hij voor dien tijd te Woubrugge bekleedde Bij de vervolling van het bnrgemeestersambt deed hij zich kennen als een man van groote werkkracht Onder zijn 12 jarig bestuur werd de gasfabriek verbouwd kwam er een wekelijksohe kaasmarkt tot stand verkreeg men een betere verbinding met den spoorweg door den aanleg van een tramlijn naar het station en een groote verbetering op hygiënisch gebied door het stichten vaa n drinkwaterleidmg Burgemeester Wichers werd October 18B8 te Groningen geboren en wu 1 December 1 1 herbenoemd SehoonhoweH In hooger beroep word door hel Hoog Militair Gereohtshol vrijgesproken de kor poraalkok h J V U dio door den IMjgeraad te s Oravenhage was schuldig verklaard aan het te Schoonhoven als ultdeeler van vivres aan het Land loebehoorende ontvreemden van ongeveer 21 kilogram vleesch welk vleesch toebehoorde san de manschappen menage Het Hof achtte noch door de behandeling van de zaak In eersten aanleg nooh door die in hooger beroep het wettig en overtuigend bewijs geleverd dat de ten laste gelegde ontvreemding door appelUnl is gepiep wel staat vaat dat In den zak waarmede appellant de kazerne wilde verlaten ongeveer 21 kilogram varkensvleeaoh was van dezflfdo soort als in de keukens der manalAappen menage op een tafel onder lakens lag dat echter niet is gebleken dat aan het toen in de keuken aanwezige varkensvlnescb nadat appellant was aangehouden een gelijke hoeveelheid ontbrak en niemand op do gedachte schijnt te zijn gekomen om hij den leverancier van het vleeech te gaan navragen welke hoeveelheid was geleverd om do opgave te kunnen toetsen aan de bevinding in de keuken Het veroordeeiend vonnis van den Krijgsraad werd door het Hot te niet ge bian t ten laste gelegde werd niet wettig en overtuigend bewezen verklaard en appellant werd daarvan vrijgesproken terwijl aan den coramandeerenden otjlicler ter beoordeeling werd overgelaten of de feiten als bij de behandeling zijn ter sprake gekomen aanleiding kunnen geven tot disoiplioaire bestraffing van appellant die ter zake van het hem ten laste gelegde waarvan hij thans is vrijgesproken reed ongeveer drie maanden in voorlooplg arrest beeft doorgebracht Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front PARIJS 29 Dec Het ofRcieel communiqué vao gieteravond 11 uar luidt Tea Westen van Loml aerd ijde ijn wij steeds löoep vooruit gekomen en hebben vast voet geregen In de duinen waar de vij nd aijn verde Hginj inie heeft opgesteld Ten zuiden VKt Ypereo hebben wij eenige loopgraven bij Hollebdce In de ptre k vvi Lena bij Careaciq moest de vljood door onze aanvtilen 800 M loopgnuU van de eerste linie ontruimen In het Aisneóal mi in Champagne heeft een faerig artilterieHlud plaats In de Bixetk van Reimë en In de buurt van Perthes waar de vijand overal aanvallen doet op fte Mellingen die ten Weeteo van deze ptaata aan de Uaa oogt i door ona werden veroverd maakten we kk ine vordering i over het geheele front In de Vogezen beschoot de vijand het station aint Dié xonder dat echter het trein verkeer werd gestaakt In België Men eelnt ons uit Aardenburg I ezeQ uiitldag as ik tu fkroobrugge en waö daar getuige van een tooneettje waaruit woer hudeli bleek hoe streng bet toezicht op de grenzen is en tevMtfi hoe groot gebrek aan eetwaren in het bezette gebied heersoht Bij de opgeblEoen brug stonden vele tuttnncn en rouwen uit de genieente Maldegheu te wachten tot hen toegestaan zou worden aan éezaa kant van het Leopold kan ui dat nog op Belgisch grondgebied ligt in een bij de Utdlandsche grens staaud winkettje allerlei eetwaren ni te koopen in groepjes van vier mochtai ze over de brug en begeleid door 4 Dultsche militairen werdtm se naar den winkel gebracht Steeds ging een soldaat mede naar binnen om te zien wat wwd ingeIvocht Belast met allerlei eetwaren werden do raenHchen dan woer teruggebracht om door 4 anderen vervangen te worden Duitsclie officieren z den mij dal dit zoo geschiedt om te voorkomen dat ge i brieven in België worden binnengesmokkeld De spionnagevreee zit d i Duitschers in merg on been De beer De LiJli uitgever van Kietrouwe Maidegluqu van wien ik u reeds eerder schreel iB thans weer door de Duitaohers vrij gelaten Tbane heeft hij in deze gemeente een drukkerij ingericht Men seint ons uit Londen De hier verschijnende Metropole meldt uit Vlaantieren De bruggen van Selzaete zijn opnieuw m groote hoeveelheden dynamiet ondermijnd i en vijftiental ijzeren caissons gevuld met gruis ea elk met vijl dynamielmijnen geladen zijn onder de bruggen gelegd De Duitscherd zeggen dat de tijding van de vuurlinie slecht is Zij dreigen alle gemeenten te verbranden alvorens zich terug te trekken De opwinding in de grensplaatsen is groot Kon zelfde depressie he soht in het binnenland Alle inannen slapen geleed en met da zak en de bagage naast zich Alles zeisen t eheppen en andere landl ouwers werktuigen zijn opgeëischt De klokken mogen niet meer luiden De windmolws moeten stiletaan Bij het eerste klokgelui mo € ton de bewoners op straffe des doods hunne huizen binnengaan t mmers water moeten voor de deuren der huizen geplaatst worden Maar ocM moBteai de DuitsChérs Dij liet eer e klokgelui zich op de stations terugtrek ken of in de auto vracht wagens stijgen welke ter hunner beschikking zijn geHleld Groote troepenbewegingen van en naar Antwerpen Vele ontevreden Polen bevinden zich in de Dultsche rangen Cilsteren 20 December Is ten gevolge van een valsch alarm do grens twee uren lang onbewaakt gebleven Te 5rembergen bij Dendermondo moeten de inwoners 50 00Ü francs l etalen omdat eonigen hunner hunne duiven hebben laten vliegen Alle duiventillrai zijn verzegeld In het binnenland wordt bijna overal de oocarde der verbonden naties geilragwi Aan het Oostetyk Front WEENEN 28 Dec Onze troepen hebben de aanvallen van de Rassen ten noorden van de Duklapas ontweken en zich terug getrokken in de stellingen dichter bij den kom van de karphaten Tusschen de Biala en de Danajec ten noordwesten van Zaklixzy werden hevige aanvallen van den vijand afgeslagen OverigeoB viel op het noord oostelijk oorlogetooneel niets byzondera voor Aan het Zuldeiyk Front WEENEN 28 December Op het Zuideiyk oorlogstooneel heersoht volkomen rust afgezien van eenige scherm atselin gen aan de grens De Serviërs hebben de brug bij Semlin weer in de lucht laten vliegen BERLIJN Hot Berlmer Tag latt ontvangt uit KonstftDtinopel de volgende details over het gevecht io de Zwarte Zee In den nacht van 23 op 24 December ondernam een Turksch oorlogsschip een kruistocht in de Zwarte Zee terwi twee andere oorlogsschepen voor Batoem lagen De Turksche kruiser ontmoette in de Zwarte Zee do veree igde Russische vloot Ondanks de overweldigende overmacht van den vijand nam de Turksche kruiser direct het gevecht aan In het licht van den schijnwerper zag de commandant dat zich bij de Russische viool ok oen mijnenlegger bevond die zooals later werd geoonstatoerd dien naaof Cleg voerde Hij werd in den grond geschoten Ook liet Russische slagschip Kostislaw werd zwaar beschadigd Do rest van de Russische vloot verdweoi in de duisternis en het gelukte haar naar Sebastopol te ontkomen Later hij het ojrtrekken van Aea ochtendnevel gelukte hM den Turkechen kruiser nog een tweeden Russischen mijotnlegger Athos in den grond te schieten I e bemuming bestaande alt twee ofiicieren en Si man werd gevangen geuooii naar Konstaatinopel vervolgens naar Ismid gebracht waar zich reeds 100 gevwigenen van den Russiachen mijnenlc ger Prath hev xiden Uit de ver klaringen der gevang De t ujM t dat de Hu siffche vloot de beide mijnenl gers die met steenen en dynamiff beiaden waren naar de haven van Soengoeldak wilde brt ngeB en se daar wikk laten zinken Daar nu de Tarksche vloot op hare tochten in de Zwarte Zee bare kolen meerendeeU uit deze haven betrekt hweft het tijdige moed i ingrijpen van den Turkschen kruiser de Turksche vloot voor een zware schade b oed Een andere kruitier heeft intussfjieu in den na t van 24 op 25 December Batoem met Kitcces gebwnbardeerd en iddus de Turksche actie te lande aaQmerkelijk gesteiind NAPELS 28 Dec Uit Athene wordt geBöind dat Zo raphos expresident van de zelfstandige regeering van Epyrua op verzoek van den Griekschen ministerpreaident Vinixelos de post van Directeur van de Nationale Bank v a Griekenland heeft aangenomen ROME 28 Dec Uit Triest wordt vernomen dat de gouverneur dezer stad een order heeft uitgevaardigd waarin den bewoners wordt aangezegd de deuren en vensters welke op zee uitzien te sluiten zoodat de lichten van deze woningen niet van uit zoe gezien worden Deze order heeft eenige ongerustheid veroorzaakt LONDON 28 Dec Men seint uit Geneve dat de behandeling van de gevangenen in Duitsohland en voornamelijk van de Ëngelschen niet verbetert Een Comité bestaande uit een gedelegeerde van Spaausche ambassade te Berlgn en van het Roode Kruis der Vereenigde Staten en van Geneve alsmede leden van het Duitsche Roode Kruis is gevormd teneinde alle gevangenkampen in Dnitscbland te bezoeken De toestand lit Albanië LOND N 29 Dec Uit Milaan wordt aan de Daily Chronicle geseind dal de landing van Italiaansche matrozen te yalona het gevolg is van denanarchistiachen toestand In Albanië ontstaan door do f 03tünriik8ch Turksche intriguee die ten doel hebben Essad Pascha ten val to brengen en ee n opstand te verwekken en met Mohommedaansche bendm ServiS eo Montenegro in den rug aan te vallen De landing heeft ten doel om de orde te herstellen en de b angen van Italië in do Adriatiscbe e te besoherm n Oostenrijkscho sche ljtf er y Oor korkni tijd in geslaagd op vwscliillende plaatsen aan de Albanéesche kust vuurwapenen te ontechftpen waardoor de toestand die tooh al zeer ernstig was nog dreigender is geworden Kssad Pascha is per schip naar Hu sita Kodoni gebracht vanwaar hij aan het hoofd van een legw van 3000 volgelingen oprukt otn de rebellen die zijn residentie en zijn bezittingen te Tirana in brand hebben geett en te bestrijden Men verwacht een bMlissende slag MILAAN 28 Dec De militaire medewerker van de Perse vera naa Cabiati maakt de opmerking dat Rusland weliswaar reusachtige reserven heeft aan menschenmateriaal doch dat hieruit nog niet de mogelijkheid volgt nieuwe legergroepen te vormes Daartoe ontbreken officieren geschut en algebeele militaire voorbereidingWel kan Rusland do gapingen die door de gevechten ontstaan aanvallen maar het is niet in staat nieuwe legerkorpsen op te stellen Dit is ook de oorzaak waaróm Duitsohland met een twee en een half maal geringere bevolking dan Rusland heden ten dage bijna 100 legerkorpsen te velde heeft staan terwijl Rusland nanwelgks de helft daarvan bezit Telegraliflche verbinding met 1 ondt n Men niflldt ons uit Ami terdani Tengevolge van den hevigen storm ih hedennacht de tclegraphiache verbinding niet I ndon onderbroken Van de Fransche legatie Men meldt ons uit DEN HAAG Naar aanleiding van een artikel verschenen in de Düaseldorfer General Anzeiger van Woensdag 23 December en waarin de politieke economische toestand in Frankrijk als hoogst kritiek wordt voorgesteld deelt de Fransche legatie ona mede dat de door genoemd blad gegeven inlichtingen volkomen onjuist zyn Een ieder werkt zonder ophouden mede om de heilige plicht der nationale verdediging te vervullen voor naijver noch intriges is hier plaats Wat den economischen toestand van het land betreft behoeft men slechts te letten op de verklaringen van den Minister van Financien gebaseerd op cijfers en documenten om te begrijpen dat de tegenwoordige oorlog op geen enkele wgze den kern van het economische en financieele Iev n in Frankrnk he fi aangetast De Drukkerij heeft thans den teckenaar i v d Hem bereid gevonden oorspronkelijke interessante teekeningeoi te maken die thans in heldere kleuren geproduceerd boven de maande ijksche kak oderblatk zijn afgedrukt De tedcenin jeu zijn alle stt mmingsbeelden en daaronder zijn er die buitengewoon goed zijn al erktHinen wij gaarne dot wij ze alle mi t veel genoegen hebben bezieai In e m ons toegezonden circulaire schrijft de Drukkerij Senelelder 1 te tijdens de bewerking van dezen kalender ingetreden oorlogstocïrtand heelt ons Wel even dom weifelen of wij met ons plan mochten voortgaan ttu deed bij ons de vraag rijzen ot de opzet van dit werk niet In botsing zou komen met du stemming waarin zoovelen thans leven maar onze overtuiging dat juist In dezu tijden onze geest door kunst en humor rlsch moet wordeji gi houd J deed ons besluiten niet van de et ns gemaakte pionnen at te wgken en te meer niet omdat wij in de verschijning van onzen kalender een middel meenen te hebbeu gevoq ien waarmede de nood die door velai wordt geleden ei nlgszioH kan worden gelenigd Wij besloten n l U halve do exemplaren die wij gratis an onze bandel8rolati n zullen verspreiden de oplaag van den Senefelder kalender niet nog 20ÜÜ exemplaren te verhoogon l daarvan voor ieder die 12 00 pt r postwiRsel aan het Algem en SteunconiilA Relzer acht 24 1 te Amsterdam zendt eon fxemplaar gratis en franco verkrtjgl aar to stellen Bij totale verstrekking dezer 2tXXl ex zal dus het Algemeen Steuncomité to AmHterdain f 5000 licbbeu ontvaugwi D Directie der HoU IJzeren Spoor wegMij heeft ooit ditmaal erai artistiek Uitgevoerde kalender uitgegeven liestaanli i uit een iu fraaie heliogravure ultgo voerde reproductie vao Meindert Hobbema De Watermolen waarboven zich bevindt in afzonderlijk kader het spoorembleem on waaronder de kalender ia aangebracht di met de datumoijfers ook wijst op de bijzondt r vcrbludingim van du H IJ H M De storm Te Bus en Dam gemeente Uitgeest is in den afgeloopen nacht ten gevolgd van den storm een boerdery ingestort waarbij 3 koeien werden gedood De buitenplaats Assamburg gelijkt een ruïne 23 boomen zijn ontworteld De stoomtram Haarlem Alkmaar kon hedenmorgen niet rijden daar overal op de rails omgevallen boomen lagen Eerst tegen den middag kon de dienst worden hervat Te Haarlem zijn door den storm de draden van verschillende electrische tramlijnen door vallende boomen vernield Het tramverkeer is de geheele ochtend in de stad en naar A dam gestremd Er is veel schade veroorzaakt aan de huizen Men meldt ons uit IJMUXDEN Het bekende stoomschip Delftland is by de Semapbory bij den Strekdam aan den grond geloopen De sleepbooten zyn er by Hec schip zal waar aohijniyk by hoog water vlot loopen Na deu storm Op de Aikalraal de Ruyterwog Men meldt ons uit Amsterdam t Lijkt wd lu t bombard uent van AntwcrptHi zei de man die voor den huisbaas het aantal gebroken rulten kwaui opneiue i MARKTBKUICHIEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor Iste kw 45 26 41 en 3e 34 cent per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien redelijk aangevoerd Vette Kalveren goeden aanvoer late kw 36 2e 32 Se 27 cent por half kilo Stieren goede aanvoer Iste kw 36 2e 31 3e 26 cent per half kilo Handel in alle Vee soorten prijshoudend enkel de de heele beste Icoeien 2 cent boven notering Telegrafisch Weerbericbt van het Koninklijk Meteriologisc Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 764 9 to Neufahrwasser laagste stand 744 2 te Helder Verwachting tot den volgenden dag Stormachtige later afnemende N W tot Z W wind voorloopig nog zwaar bewolkt en buiig later wellicht iets zachter l rfïuvtm zei luijn vriend dio ik bij du Jan v ialeostraat ontmoette Daar is van de Westzijde van de straat geen ruit heel gebleven gordijnen hangen uit de geopende raain openingen te wapperen de straat is met glasëcherven bezaaid terwijl bij and re huizen de raamopeningen reeds met ptanke i zijn dicht gespijkerd l n dit alles heeft d storm op zijn geweton die ma dankbaar veld vond voor zijn speelsche nukkni op dozen open weg uwrt krommingen met open ritukken die werken als tochtgaten en waar hij rond kon blazen en bulderm en dondereu dat niemand die er woonde vannacht slapen kon Ual was me een bewegmg lAk oogenbhk werd een ruit door den wind ingedrukt vielen met vroeselijk gerlnkink de scherven op dte straat T en uur toeu de storm op het hevigst was hoorden de bewonefs oun donderenden slag Het dok van perceel No I 186 was eerst neergekomen op de leiding van de electrische tram naar Haarlem waarvan de draden afknapten en had een gedeelte van de ijzeren afrastering die langs de spoorbaan loopt vernield De families diode drie bovenhuizen van No 186 bewoonden vluchtt n in allerijl na de hoogst noodige kleeren te hebben aangetrokken In het tegenovergelegon poUUebureau vanwaar zij naar hunne lamilleleden in de stad vertrokken en daar ondurdak vonden Den gehoeien nacht bleef de storm rondspoken bleven d inwoners van de Adm do Ituyterweg ronddolen in nachtgewaad om latten tegen de gebroken ruiuin to spi to eo en voorzorgsmaatregelwi tegen verdere vernieling te nemen Behalve do huizen aan de Jan v Galenstraat hebben ook de huizen In de Maarten Harpertszoon Trompstraat veel geleden evenals de meeste hoekhuizen ln de Zoutmuistraat werd In een kamer In No 72 een tussehenrauurtje van exceleiorplaten opgetrokken eenvoudigweg lioorgedrukt dit geeft wel e n goed dtMikbeeld van de enorme kracht waarmode de atorro gewoi d heeft BrR iERLIJKE 8TANÜ GOUDA GEBOREN 23 Dec Anna Maria ouders J van den Heuvel en N P van der Zaan 24 Maria ouders T van der Weel en J W Lodewijk Ebbelina Wynanda ouders M J de Jong en E W Luijnenburg Anna Maria ouders M A Qerhardsen J M de Gruil 25 Jan Willem Manuel ouders H Kulik en A Verbeek 26 Pieter Johannes oudersP J Bilgers en W van Veen Gerredina Hendrika ouders J J Gondhuil en J M Musquetier 27 Jacoba ouders J van Breukeleo enJ M Snel 28 Aafje ouders G IJsselstijn en G L Holthutjsen Oornetia ouders T van den Heuvelon O Spruit OVERLEDEN 24 Deo Maria van Rijsdam wed van J v d Heuvel 58 j Geertruida P Hornes 8 m 25 Pieter Stubbe 17 j NeeltjeVeerman wed van A Bupke 70 j Cordina J Kugl geh met R W Roersma 88 j REEUWIJK GEBOREN Lesntje ouders G KooQ en L Verboom Maria Johanna ouders A Nobel en A Blonk OVERLEDEN A van Schalk 7 j De verbinding van de E N E T met Haarlem is natuurlijk verbrokpn men U oeht r hard bezig met het opruimen van de puinhopen op den spoorweg en het reparMron van de electrische geleiding Hij cone wandeling door het Vonildpark liemerkten wij dal ook daar fo storm danig liad hul gehouden Hoopan afgewaaid lakken btnlfkken den grond In den omtrek van hel melkhuis zijn er groot aantal ontwortelde boomen Het Is i im treurigen aanblik Wel tiO iKwmen werden dezen nacht door den storm uit den grond gerukl Sommige met wortel en al anderen werden esmlge meters boven den grond als dunne rietjes afgeknapt f 0 stuk van het ijzeren hek is bij den f vertoomk8nt omgeslagen De storm heeft te s Gravenhage in den afgeloopen nacht veel schade aangericht In de Laakhaven zyn vier schepen gezonken Een 17 jarige jongen viel over boord en verdronk Hedenmorgen zes uur ia een schippersknecht door een omvallende mast gedood aan den Binnensingel Te Rijswijk is de tolbewaarder Ket aan den Delftweg door een omvallenden boom verpletterd De man laat een vrouw en twee kinderen na Kalendersl 1915 De Drukkerij Benefelder t Amsterdam oad ons weder een reclame kalender welke evenals die van vorig jaar zeker de aandacht zal trekken HOFFMAN Co te Gonda verleenen gaarne haane tnsschenkomst voor inBchrijvingen op de nienwe bt Nederlandsche Staatsleening INLICHTINGEN verkrijgbaar te hunnen kantore