Goudsche Courant, zaterdag 2 januari 1915

60 pen van onzijdige staten de Noordzee bevaren Verzekering tegai oorlpgsrisico De Engelsche regeering heeft heden de verzekeringspremie op oorlogsrisico bij achoepslading i van 1 p st tot 1 p st per 100 p st verlaagd Toen op 5 Aug het ambtelijk bureau der regeering zijn deuren opendie bedroeg het tarief 5 p st Het nieuwe tarief van 1 p st is iiet minimum zelfs voor de commissie die het regeerings ontwerp op de verzekering beeft voorbereid Engelsch slagschip gezonken LONDEN 1 Jan Officieel Het groote Engelsche slagschip F ormid£U le ia hedenmorgen in het Kanaal gezonken Het IB niet b end of het slagschip op een mijn Is geetooten of door een onderzeeër werd getorpilleerd Een Britsobe lichte kruiser redde 71 koppen der bemanning het overige deel is waarschijnlijk oi f lkt door andere schepen De Formidable werd in 1898 gebouwd en meet 15000 ton de bewapening bestond uit 4 stukken van 30 5 40 12 van 15 46 16 van 7 6 40 en 6 van 4 7 benevens 2 stakken lichtgfischut 2 machinegeweren en 4 torpedolanceerinrichtingen De bemanning bestond uit 780 koppen Uit Londen wordt nog geseind Betreffende het uit kr gskundig oogpunt belangr ke verlies van de Formidable welk schip echter volkomen Igeiyk was aan de Bulwrak en b gevolg van een zeer oud type moge herinnerd worden aan hetgeen Ohurohill nog kort geleden in het Lagerhuis verklaarde dat Engeland zich gedurende 12 maanden elke maand het verlies vaneen superdreadnought zou kunnen getroosten ook al zou gedurende dien tijd de Duitsche vloot geen enkel verlies lijden en dat ook dan nog de toestand even gunstig blijft als hij was toen de oorlog verklaard werd Joden in Het Engelsohe leger LONDON 31 Dec Er is thans sprake van de vorming van een speciale Joodsohe afdeeling voor het nieuwe leger van Lord Kitchener In het Engelsche leger dienen reeds 5 000 Joden doch men is van mecning dat de Joodsche gemeente nog minstens een vol bataljon zou kunnen recmteeren om samen te dienen Het ministerie van oorlog nam reeds maatregelen om een speciale Joodsche afdeeling van de Rine Brigate te vormen die de Winchester afgeëxerceerd zal worden Een Joodsoh recruteerin bureau werd reeds nabij het East Ënd in Leadenhallstreet ingericht ZURICH In kringen van volksvertegffliwoordlgers te Bern werd den laatsten tijd bet voornemen besproken den particulieren graanhandel te verbieden ten einde een einde te makoi aan het wimtrouwen van Franscbe en Engelsche zijde ten aanzien van graanaankoopen In boeverre het monopoHseeren van dezen handel door den staat kems op verwezenlijking had of steun vond bij den Bondsraad la niet b end doch zeer zwervenden de geruchten die hieromtrwt de ronde dieden een niet zeer gunstig onthaal In de eerste plaats bij de tegenstanders der zuiver commercieele en Industrieele staatsmonopolies die een zoo gevaarlijk precedent vreeeden doch ook bij hen dio den maatregel vooral afkeurden om de motieven welke hem In het leven zouden roepen en welke zij in strijd achtten met de nationale waardigheid en tenslotte onder de geriaonophllen in DuitacbZwitserland die geen vrede kunnen nemen met een neutratltoitsmaaifeBtatie welke in werkeli heid aan een vreesachtige tegemoetkoming aan de wenscfaen van een der strijdende partijen zou geli staan Bladen als de ZUrioher Post laten zich voornamelijk In dezen zin uit n protesteeren krachtig teg a de rerdacAitmakingen van Engeland waardoor niet slechts ew onverdragelljken druk op den Zwltsersciien hand wordt uitgeoefend doch ook het g eele eoonomischo leyen ten zeerste bedr gd wordt Remonstrantsclie Gemeente S aandag 4 Januari 1915 s Biiddags van I tot 2 uren aan de Kerk ingang Kosterswoning Raam ïoDilagiiicW viD deo NeiierlaDilsclieD Inschrijving van nietiwe leerlingen 6 jaren en ouder op Maandag 4 Januari 1915 s middags van 1 tot 2 uren aan de Remonstrantsclie Kerk ingang Kosterswoning Eaam LANGE TIENDKWEG 27 Telepli 313 heeft in voorraad Blauwe Druiven U ee ML laiÉppelee u Peren BANANEN Sinaasappelen Citroenen MANDARIJN EN KASTANJES NOTEN enz Qeorgea St Joris en het bruggehoofd du dooz de Belgen ten Zuiden van Dixmukten is opgesteld Onze vliegeniore wierpen hedennacht bommen op de etationa van Hetz en Amaville Wij gaan voort met voet voor voet in Steinbach vorderingen te maken Het groote Duitsche hoofdkwartier deelt dd 1 Jan het volgende mede Op het we teli oorlogstooneel ü bij Nieuwpoort niets bepaatds voorgevallen Van © en herovering vwi bet dftor het vijuidelljk arfillerle ruur volkomen tn puin geschoten gehucht 8t Georges St Joris werd met het oog op den aldaar hoogen wa terstand afgezien Oostelijk van Bethune ten zuiden ran het kanaal hebben wij den Engelschen een loopgraaf ontrukt In de Argonnen kwamwi onze aanvallen verder voomit en vielen weder 400 gevangenen 6 machine geweren 4 mijnenwerpers en talrijke andere wapenen en munitie in onze handen Het ten noord westen van St Mihiel bij Lahaymeix liggende Franscbe kamp hebben wij in brand geschoten De aiSbnvallen bij Fürey en ten westen van Sennbeim die gisteren herhaald wwden he4 ben wij alle afgeslagen EoKelflohe vlieger opgepikt De stoomtrawler Maria van Hattom heeft miteren avond te IJmaidenaan fj ebraoht de Ëngelsohe vliegenier Hewelt die aan den aanslag op Cuxbaven door de Engelsohe vloot heeft deelgenomen op den eersten Kerstdag in de banrt van Helgoland Hij was in nood gebracht op zgn hydroplane in zee gedaald en na zes uur rondgeaworven te hebben door denatoom trawler Maria van Hattom opgepikt en naar IJmaiden vervoerd Te vergeefsoh had b eenigen tyd uitgezien of Engelsche oorlogsschepen in het gezicht kwamen waarop hij tOen eindelijk de trawler zich vertoonde sgn toestel liet ziukea en zioh aan boord van de trawler liet opnemen De vliegenier bevindt zich thans ten hoiae van den Britscben vice consnl en zal binnen enkele dagen naar Engeland terugkeeren Naader meldt onze bijzondere verslaggever nog uit IJmuiden Hewelt kwam Donderdagavond te 6 30 te IJmulden aan Hij was zeer vermoeid daar hij zes buitengewoon zwar dagen achter dien rug had op de Noordsae In de bai van Helgoland was hij tot aanzienlijke hoogte gestegen vervolgde zijn weg lang de Demsefae kust en kwam in dikke mist terecht Dientengevolge passeerde bij Cuxhaven o vloog een eind Duitschland in Toen bij zijn fout ontdekte vloog h terug In Noordoostelijke richting PloteeIbig zag hij terwijl bij op groote hoogte vloog Zeppelinloodsen Hij daaldie daarop vol plane tot op 200 meter hoogte boven de loods Hierop wierp hij zijn bonuoeu Dadielijk daarop werd hij hevig beschoten Zijn toestel vloog echter met zulk een enelheld dat hij niet geraakt werd Hij noteerde nauwkeurig de ligging der loods en begaf zich tora weer zeewaarts teneinde het Engelsche eskar der op te zoeken 1 ben hij eohter Helgoland naderde ntdekte hij een eskader Duitsche schepen en herhaalde zijn manoeuvre dat wil zeggNi hij daaldie en vol plane weder tot 800 meter bov de Duitsche schepen en liet de reet van zijn bommen vallenden er van viel op oen der grootste schepen doch hij kon niet nagaan of deze bomm i veel schade haddisb veroorzaakt Toen hij diaama weer de Engelsohe schepen wilde opzoeken kwam er een g rek aan zijn machine en moest hij dalen Hij bleef hierop zee uur op het watervlak in zijn machine drijven totdat hij door de trawler werd ontd t en opgepikt Aan booi d maakte falj den vreeselijken storm van Maandag l mede De bemanning van éiea trawler deed al het mogelijke om hem zijn verblijf aan boord xoo a ng aam mogelijk te maken In Znid Wesi België Een nienwe verschrikking aldas meldt de Belgische correspondent van De Tgd te Duinkerken in deze saamgaring van rampen de hoos I Betrekkel k snel kwam de storm aanzetten gierend fluitend eerst dan loeiend als honderd stoomfiu ten donderen als het zwaarste geschut Er was niet tegenaan te worstelen Aan de zeezijde joegen dwarreld zand en aarde dooreen en teisterden de manschappen die er aan waren blootgesteld Stuwend joeg de wind het water nog verder over de landen nog meer grond verdrinkend Sneeuw en regen plasten Boms neer bij buien en menige loopgraaf werd zich een sloot Het was weder waarin men al zgn klein menscheiykheid voelt Het Igkt heldhaftig opgewonden zelfvergeten Hen vgand te gemoet te loopen en er is heel wat meer noodig om alle ellende te verdragen die van een mensch een Bcheepswrak maken Van een samenwerking tnsschen vloot en landleger was namelgk natuurlijk geen sprake Te Westende waar op in den laatBten tijd het yunr der Engelsche Ingezonden Mededeelingen De Totale Seizoen Uilverkobp van modern Daiiies en KindGr Kleecling begint op Maandag 4 Januari 9 sr s morgens om 10 uur E na buitsngewon o l MI i haid om oor soar lagen prifs oon moilerii doQoliik KlaMÜnflotuk to kunnon koopon W S RottePdani Hoogstraat 347 hoek spui den toestand In het Biala gebied ten zuiden van Tamow werden do overdag en s nachts herhaaldeli plaats hebbende aanvallen van den vi nd nder zware verliezen voor hem afgeslageai Onze Iroep i namen hierbij 2000 vijanden govangen en maakten 6 machine geweren buit Ten noorden van dön Weichsel belemmert een voortdurend sterke mist de krijgsverrichtingen waardoor er gedeeltelijk rust heerscbt en gedeeltelij kleine vorderingen gemaakt worden Op het zuidelijk oorlogstooneel viel niets voor Geen kwartier Van Russische zijde wordt graneld Het wanhopige karakter dat de strijd aan de Bzura en de Rawka aangenomen heeft blijkt uit het f t dat veui een Duitsche troepenafdeeling groot 1000 man bij het overtrekken van de Rawka alechta 36 en nog als krijgsgevangenen er levend van zijn afgek Hnen Alle andere werden gediood De Duitschers trachtten s nachts en bij den grauwen dageraad de rivier over te komen waarbij zij tot op driekwart mijl afstands de Russische troepen genaderd waren die zij als krankzinnigen aanvielai De Russen aarzelden doch herstelden zich en drongen in gesloten geled eren op den vijand in De strijd werd geheel en al een bajonetgevecbt waarbij aan belde zijden kwartier gevraagd noch gegeven werd Aan het Zuldeiyk Front In den Kaukasus Het groote Russische hoofdkwartier van het leger in den Kaukasus meldt d d 1 Jan In den vroegen ochtend vaq 30 Dec hebben wij het dorp Verkhani Sarykamysch beschoten dat de TarkftA étiduen lang hardnekkig hebben ékfêm Vervolgens hebben onze vrijwilligers h et meest vooraan in het dorp staand huis genomen terwijl 2 compagniën van het Kaukasische regiment tot een bajonet aanval overgingen De rken verloren een groot aantalT dooden waaronder een generaal Vij hebben 20 officieren en 1300 soldateD gevangen genomen De stryd bij Ardkgan duurt voort KconoVische maatregelen tegen Enge Uit rlijn wordt dd 31 Dec geseind Versohereing van de economische maatregelen en l ngeland is binnenkort te verwachten Van veel zijden meent men dat imk Drfiteche betaal verbod t en Engeland slecnts een zwakke represaillemaatregel isJ die dringend verscherping Qoodig heeftJ Bekend Is nog niet hoede fwachte bepalingen hierin zullOet komen t e jacht naar koper Het Amertkaansche Senaatslid Walsh beeft te Montana een redevoering gehouden waarbij hij mededeelde dat sedert hot begin van den oorlog 3X schepen met 193 50 ton Amerikaansch koper zijn aangehouden waarbij hun lading in beslag genomen werd In Gibraltar zijn 9000 ton koper in beslag genomen Walsh was er nochtans van overtuigd dat door het uitwisselen van gezichtspunten alle § fosohilIen zoaém worden voorkomen De onveilige Noordzee De Engelsche blad n bespreken de verliezen aan neutrale schepen ten gevolge van het loopen Op mijnen In de Noord zee hetgewi sedert den Düitschen aanval op Scarborough dagelijks voorkomt Deze gebeurteniseen zijn een bewijs te meer van de minachting door Duitschland tegenover de gebruiken en overeenkomsten regeiemde den oorlog ter zee aan d dag geJegd Alleen rekening houdende met die handelsscbepen en daarbij de trawlers geheel buiten beechomvlng latende hebben Noorwegen Zweden Denemarken en Nederland een twintigtal scbepffli verlorefn als gevolg van de Duitsche krijgsmanieren om maar overal mijnen te leggen In de Noordzee z mder zich te houden aan het desbetreffende artikel waarbij geëlseht wordt dat mijnen pnschadelijk moet i gemaakt worden wanneer zij eenmaal van hun ankerplaats zijn losgeraakt AlJe verliezen zonder uitzondering zijn te wijten aan de Duitsche mijntm want geen enkeie Engelsche raijn is bij do oostkust gelegd waarbij de nentrale hAndetevlioot noodjAkeli Krwijze n ear schade moet lijden dan de Engelso go lne omdat onder de tegenwoordige omstandighedon slechts handelssdie schepen was saamgetrokken zijn tijdens den storm enkele huizen die reeds van het geschtit zwaar geleden hadden ingestort zooiets is trouwens op meerdere plaatsen geschied Vooral enkele kerktorens die reeds door de VLJandeiyke obussen waren geraakt en stukgeschoten zijn ingestort TeYperen vooral moet aldas de stormwind nienwe schade bij de oude hebben gevoegd Onmogelijk was het thans voor de Belgen ban behaalde voordeelen zaid waarts van Dixmuiden over de Yser verder te benutten De bezetting van 3t Joris door de Verbondenen is intusschen een dubbel voordeel Eerstens dat de vijand teruggeworpen is tweedons dat het terreinwinneo hier een opschniving onzerzyds langs de kust vergemakkelijkt Aan de kust hebben wij westwaarts van Lombaertzijde de heuvelry bereikt waar de vijand zgn stellingen tieeft Hij staat tusschen ons en do zee Een voortdringen landwaarts zou hem dus meesterschap geven aan de kuststrook Een voortdnngen bij St Joris onzerzyds daarentegen brengt zyn vooruitgeschoven stelling langs de kust tot het Noorderhaven hoofd van Nieuwpoort in het nauw Daarom is er den Duitschers zooveel aan gelegen weder in St Joris te komen waarop zy nu hun geschat stellen Onze rustende genietroepen in de kampen van Calais en Andresis maken het best en verlangen weer naar bet front ledere soldaat heeft van ons koningspaar zy n Kerstgeschenk ontvangen een pak chocolade en een 2Ö tal aitstekeude sigaren verpakt in een kistje met vermelding Yser 1914 Aan het OostelQk Front Het groote Duitsche hoofdkwartier deelt officieel dd 1 Jan mede Op het oostelijk ooriogfltooneel bij do Oost PruisiBche grens en in Polen bleef de toestand onveranderd Sterke mist belemmert de krijgaverrichtiogen liei Het groote Russische hoofdkwartier meldt dd 1 Jui dat op den linker Weiehsel oever in den afj loopen dag geen belangrijke gevechten plaate hebben gehad Tusschen den Weichsel en de Pilitza hebben wij de Duitaohe aanvallen overdag en s nachts op detv jKeg s£oll n ow Me kievice met goed gevolg afgeWagen Ten noorden van de Rawa is Duitsche off i8ief op ohzen tegenaanvi m de open vlakte gestuit en werd de vijand ook hier terugg edTeven In de buurt van ito Pilitïa bij het dorp Jesergetz Ladssags was een Duitsche colonne bij een nachtelljken aaaval onze loopgraven tot op een afstand van 300 meter genaderd wij hebben haM ervolgens met een hevig vuur uiteengejaagd waarbij den vijand reusa bhtlge verliezen zijn toegebracht In eenii e districten hebben wij ons met zeer goeden uitslag van handgranaten I ediehd bij het afslaan der Duitsche aanvajlen Bij den slag van Inovlodz is de vfjand tot het olfensiet overg aan van omaszew in de richting van Opoczna doch halverw e deze beide punt slaagden wij er bij dedor a Kamens en Mazornia In zijn aanvallen af te slaan et offensief der Oostenrijkers bij Malogosch en ten zuiden van PinczeiB bij Zakrz i hebben wij oviineens afgeslagen In Weat Gralioië gaat de strijd voort zich tot ons voordeel te ontwikkelen Onzti troepen hebben de versterkingen op de hoogtrai ten zuid i van Kotan en Krempa ten noorden van Batvbiek en ten zïUd westen van Jaslieka veroverd In de omstreken van Ballgrod ten zuid n van Llska zijn onze bajonet aanvallen er ift geslaagfl den vijand reusachtige verlle zen toe te brengen waarbij met bajcmetsteken gebeele vijandelijke compagniën zijn afgemaakt In den latMi avond van 29 Dec is de vijand hier tot een overhaasten terugtocht oVergegaan Volgens de opgaven ontvangen van dit gedeelte van ons front hebben wij op 29 Dec meer dian 3000 krijg evangaoen gemaakt en vlfliem v e officieren en il5 mitrailleurs In onze handen Uit Weenen wordt dd 1 Jan de volgende offictecde mededeellng geseind Do geviBohten in de Karpathen ea Bukowlna todden gtatoren lot geen verandering in Een DuitatAe opmerker over Nederland De Frankfurter Ztg begon Donderdag oen reWs opstellen van Ulrioh Rauacber geBchrev j op een reis door Nederland en Bel ë Er valt in ds eerste dezer ai tikelm duidelijk een streven naar onbevangenheid op te merken Het oordeel van dezen opmerker la echt Duitsch maar het is gegrond op eerlijke waarneming in ons neutrale land Wij willen er h een en ander uit vermelden Nederland ligt als een rfland in de Europeescbe bloedizee zoo vangt de schrijver aui Van alle kanten krijgerumoer hier de laatste schuilplaats van den vrede opdat althans ergens haar beeltenis bewaard blijve Dit is ook geheel in overeenstemming met de taak der kleine natifen bij haar worden nieuwe staatkundige gedachten beproefd die als bruggen van ras tot rae dienst doen Wat doet Holland Het beeft gemobitisew d 300 000 soldaten staan Mider do wapens maar de eenige schoten die tot nu toe gelost zijn waren op de Belgen in het interneerlngskamp gerloht die in opstand kwamwi De minister van Oorlog laaA niet met zich spotten en waischt niet dat d © intemeeringskampen als buur vriendschappelijke uitspanningsplaataen behandeld worden Indien zij elk zoo voortreffelijk zijn als dat der Duitsche soldaten te Bergen bij Alkmaar hebben de geïnterneerden zich althans over de verzorging niet te beklagen Daar zitten ongeveer 90 soldaten Rauscher geeft dan een beschrijving van bun behandeling waaruit zijn Ingenomenheid duidelijk blijkt Zij hebben slechts één vijand dö verveling Die echter bedreigt ook bet HollandBche leger De Minister heeft pas in do Tweede Kamer de noodzakelijkheid betoogd om de geheele weermacht op de been te houden maar m i weet niet wat met de vele menschen te bannen Er worden dus veel dagverloven gegaién met h gevolg dat half Holland altijd door aan t afscheid nemen is zooals m i aan ieder station zirai kan De nieuwe uitrusting Is nog niet geheel ingevoerd Vandaar een bonte verscheidenheid maar de nieuwe uniform met het bijna al te kleurige korenbloemonblauw en okergeel sieht famos aus Over het geheel schijnt de uniform het uiterlijk nieu f e trekken te geven De Hollander in burgerkleding beeft iets onachtzaams op zijn gemak gestelde vadzigs Nu zitten op de sluitende uniformen in eens weer koppen zoo als men ze op de oude scbuttersgilden In het Rijksmuseum ziet uit den groeten tijd van wereldbeheerschende manhaftigheid Het bloed der Geuzen verloochent zich niet Eén zaEÜc is de levenswenscb en is vurige wil van alle Hollanders eiken inval van welke zijde hij komen moge van bun vaderland af te weren De schrijver me it dat het nUt aaa pogingen VMi de Verbondwwi ontbroken heelt om Ons land In den oorlog te betrekken Het grootev publiek is door de verpiettering van België stutzig gemaakt de eerste indruk bet Duitsche Rijk schwjdt België s onzijdigtïeid is kerker dna alle later gedane onthullingen welke die daad rechtvaardigen Er zijn er echter In Nederland die er anders over dcaiken de geringe sympathie die tusschm de Hollanders en zoowél Vlamingen als W l n bestaat draagt bij tot een objectieve beoordeeling van den toeetMid En het sterkst werkt wat de söbrijvOT noemt het aanschouwelijk onderricht dat de Belgen hier geven De Nederlanders zijn neutraal en van natuur voorzichtig Zij spreken niet gaarne over hun 400 000 Belgische gasten Zij geven slechts aarzelend te kennen dat die vreugde i et geheel onvermengd is en de dankbaarheid niet zóó groot De meeste vluohtelingen behooron tot de armsten der armen en zijn niettemin zeer kleechkeurig De hotels van Amsterdam en Den Haag echter zijn vol van de welgestelde middenklasse de rijksten vlucbtten allen naar Engeland Wat in Nederland vooral onaangenaam trof was dat behoudens e lge bemoeiingen van voorname Belgische vrouwen tusschen hoog en laag van deze gevluchte natie niet de geringste betrekkingen beslaan De armen veroorzaken der Nederl r eering veel kosten en zorgen de rijken laten het zich aan niets ontbreken Er is een groot aantal jonge menschen hier die na de nederlaag van het Belgische leger In burgerkleeding naar Holland vluchtten en deze vormen thans de kern vwi de garde dóe zich vermaatt Overal hoort men Fransch spreken het meest in Dm Haag bij tango tea 1 Rajischer geelt dan een zeer plastische beschrijving van de middag theet In Hotel Central mot de dansende en zingende è la Tltos gekapte als gamhi gestileerde vrouwelijke apache op bet podium die hem met haar kornuiten herinnert aan hot vervlogen spookbeeld van bet Berlijnsche Sodom voor dat do p en zwavelregen van den oorlog het begroef Hier In den Haag het stille schuchtere Den Haag waar heele kringen der bevolking den schouwburg mijden wijl die het werk des duivels Is op het enge vredeseilanid waaromheen verlieelijeten zich tot belden opstapelen hospitaal Htoden zich zwijgend vullen loopgraven spuwen en hullen tango van de erbarmelijkste soort al bagage enünport v ui het gevluchte giezelschap dat jubelend toejuicht I De Duitsche schrijver velt eera hard oordeel over ileze vluch Ungen dïe hij met de emigranten van 1 ancien régime vergelijkt leten Vatsjlts Foil Tango te midden van volk dat san zyn leege havens en oabevaren ksoalen cbon den haat en den dood geslin gerd zwijgend en rustig een onverdiende beproeving draagt N Ct Brieven uit Parijs PanjB 21 Dec 1914 xvm De kleine stalletjes met speelgoed snuisterijen en allerlei soorten suikerbakkeröwerk worden evenals andere jaren op de boulevards op stratea en pleinen opgeslagen de groote magazijnen bebbm hunne Kerstétalages waar gewoonlijk gerafiejieerde luxe hoogtij viert maar de ware geest het rechte entrain is er niet Om maar eens iets te noemen La öamaritame die gewoonlijk tegen Kersttijd den sous sol en een groot gedeelte der rezd6 chaussée Inruimt voor de uitstallingen van het allereenvoudigste tot het meest luxueuze speelgoed heeft nu alleen maar den soussol als kinderparadijs ingelicht Ook onder de koopers die overigensWi genoeg iljn heerseht een oMiigazins geforceerde stemming Men voelt 100 dat de moeders die hare inkoopenkomen doen met de gedachten elders zijn De kleinen zelf beseffen in zooverre iets vttt den toentand dat ze een ongeboorde Ibösngstelling aan den dag leggen voorallerlei oorlogstuig in miniatuur Boldat in allerlei vorm van allerlei grondstofen allerlei afmeting kanonnen tenien boyacouts verpleegsters i ambulances alles wat maar even met den oorlog inverband staat beeft hunne sympathie enmen kan ze niet gelukkiger maken danmet een sabel een geweer een uniform of desnoods alleen raaar een pl en een ridderorde l Overigens zijn de Bpeelgoedée agea de tooneelen van den ooramercieelen strijd tusschen Frankrijk en Duitschland Reeds eenige weken geleden werd voorgesteld de artikelen van Duitsche herkomst te merken maar de comraer ants die ze mogen zulke goede patriotten zijn ala ze willen hun linantieele belangen toch ook niet geheel en al uit het oog kunnen verliezen schijnen ingezien te hebben dal ji üö dan waarscbijnli tegen Kersttijd niet klaar gekomen zouden zijn met hun werk ff Want dank zij het verdrag van Frankfort is do Franscbe markt overstroomd met Duitach goed Men beeft dan ook de voorkeur gegeven aan bet speelgoed van Franscbe herkomst Zoo dragen verf aeheidwie poppen een briefje met de mef i Reeling Mijn hoofd is onbreekbaar en kan gewasachen worden Fransch fabrikaat Het publiek staat zoor verschillend tegenover deze bewt ing Ik heb moeders hooron zeggen Dat speelgoed kan zoo Duitsch zijn als het wil wanneer het goedköoper is dan het andere ea niet al te loelijk koop ik bet Mijn kind zal eï aiet ongelukkiger om zijn Anderen weer tranaiqeeren niet Gisteren nog vond ik een jong vrouwtje voor de speelgoeduitstalling op straat waar de goedkoopste artikelen bij massa s liggen opgestapeld van een der groote magazijnen J e keek naar poppen Er waren T van allerlei grootte en prijs Kleintjes met Franscbe doopceel Grooteren van hetzelfde genre en in denzelfden prijs Daar staat niets op zei zo tot denverkooper die haar de poppen aanprees Dat ie zdter Duitsch merk Oh mevrouw ik verz er u Maak geen praatjes sneed ze hemhet woord af Hier bekijk rae dien kopen zeg dan eens of dat een Franscbekop kan zijn J en veux paa de cette sale tetes j en ai aases des Bocbes Donnez moi une poupéo rangaise pour ma petite 1 ze smeet de arme Duitsche pop verachtelijk neer zoo hard dat t wonder was dat ze niet brak Maar ze was óók onbreekbaar evenals de andere IntuBschen is dit verregaand patriotisme zoowel voor de winkeliers als voor de groothandelaren eeh leelijke strop Er zijn duizend verschillende soorten van arUkelen die lang vóór d oorlog reeds in de magazijnen en pakhuizen lagen opgestapeld en die nu toch op de een ol andere manier aan den man gebracht dienen te wordCTi Zoo ziet men in kruidenierswinkels nog stapels van de welbekende Maggi s soeptabletten Dcbouillonblokjee van die firma waren direct na bet uitbreken van den oorlog onmogelijk dank zij het gerucht dat ze vergiftigd warem bet debiet van de soeptabletten schijnt wel aanmerkelijk verminderd te oordeelen naar den aanwezigen voorraad Ala de militaire autoriteiten ze eeaB opkochten om ze aan de krijgsgevangenen voor te zetten Die kunnen er uit geen enkel oogpunt bezwaar tegen hebben Doch ook uk het uitbreken Van den oorl nu nog dagelijks wordt er aardig wat Duitsche koopwaar bet land binnengesmokkeld natuurlijk onder anderwi vlag Zoo kocht onlangs een moeder voor haar jongen op straat een zoogenaamde surprise dat zijn roode of blauwe söikjes waarin een puzzle of oen klein gezelschapspelletje zit van de waarde van twee eéu De surprise in kwestie droeg in schitterende kleuren de vereenigde vlaggen der allié sen zag er dus zeer vertrouwenwekkwid uit Effoch toen het zegel verbroken en het ssakje opengemaakt werd kwam er een spel kleine kaarten uit aamengehouden door een papieren bandje met bet opschrift Deutsehes Kartenspiel Men had ïelfa niet eens de moeite genomen het bandje door een Frwisch te vervangen Voor geen geld ter wereld zou ik madame Thebes naar de kroon willen ste kffli en mij wagen aan voorspellingtai aangaande den oorlog maar dit durf ik toch wel zeggen dat op commercieel terrein Frankrijk een hiwde noot te kraken zal hebben om zijn vijand buiten de grenzen te houd ai A F PETILLON Rechtszaken Misdrijf tegen do veiligheid van den Staat Terzake zich te hebben schuldig gemaakt aan het misdrijf strafbaar gesteld bij art 100 lo van het Wetboek van Strafrecht stond Donderdag voor de Kechtbank te s Gravenhage terecht mr O P van Roaaem oud 29 jaren letterkundige te Kotterdam Genoemd artikel luidt Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt gestraft Hij die ingeval van een oorlog wt rin Nederland niet betrokken is opzettelijk eenige handeling verricht waardoor de onzijdij heid van den Staat wordt in gevaar gebracht of eenig bijzonder voorschrift tot handhaving der onzijdigl eid van regeeringswege gegeven en bekendgemaakt opzettelijk overtreedt De publieke tribune en de gereserveerde banken waren allen bezet Ook van de egde der balie was veel belangstelling Nadat de beschuldiging was voorgelezen verklaarde de beklaagde dat hij tot de opstelling er van gekomen te zijn door zijn verblijf in Frankrijk bg het uitbreken van den oorlog Daar was iedereen enthousiast en daar hij veel van het Franscbe volk hield en de arrangantie der Duitschers van nabg had gezien geraakte hi ook onder den indruk Toen nu daarna de verwoesting van Leuven plaats had meende hij dat er eens iets gedaan diende te worden dat er eens getoond diende te worden dat niet iedereen in Nederland vriend van Duitschland is Toen hy het pamflet opgesteld had heeft bg een drukker gezocht Het grootste deel er van werd door hem in het buitenland erspreid Onderwijl hij een drukker zocht éix het geschrevene nog eens nalas vond hij zelf dat de inhoud wel wat kras was en de waarheid wel op wat kalmer wijze zou kunnen geschieden Maar toen hg in Duitsche bladen de verheerlijking van hun gruweldaden las meende hij toch weer dat het stuk de wereld maar in moest Bekl heeft nooit kunnen vermoeden dat hij met het schrijven van een zoo voddig stukje papier de neutraliteit van ons land in gevaar zou brengen Verschillende getuigen werden gehoord De officier van Justitie wees op bet gevaar voof het land door verspreiding van eèn dergelijk pamflet De officier van Justitie rekening houdende met de verschillende omstandigheden welke in het voordeel van beklaagde zijn eischte 1 jaar gevangenisstraf De verdediger Mr Nolst Trenité memoreerd hoe in verschillende kranten eveneens scherpe artikelen zijn voorgekomen vooral in de eerste zenuwachtige dagen van Augustus Tot het hjouden van een nader getuigenverhoor werd de behandeling van deze zaak geschorst tot Donderdag U Januari te 2 uur Beklaagde werd op verzoek van zijn verdediger feit de preventieve hechtenis ontslagen en onmiddellijk in vrijheid gesteld Hij verliet de zaal gelukgewenscht door vele belangstellenden Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers P olwassenen 1 opzisjiter 1 teekenaar 14 timmerlieden 1 kiiiper 2 machinale houtbewerker 6 metselaars 11 opperlieden 8 schilders 1 stucadoor 1 pijpmaker 2 stoelenmakers 6 meubelmakers 1 touwslager 1 machinebankwerker 1 vnurwerker 1 loodgieter 1 boekdrukker 1 letterzetter 1 bleeker 2 bakkers 1 kellner 2 schippers 1 tuinman 2 boomkweekers Sgrondwerkers 1 pakhniskneohten 3 loopknechten 13 werklieden zonder vakkennis 2 helers 1 stoelenmatter 2 beitsers 1 lakker 1 fietssohoónmaker 1 nettenwever 2 molenaars 2 boerenarbeiders 1 steigermaker 1 vrachtrijder Halfwas of aankomende 2 timmerlieden 1 schilder 1 meubelstoffeerder 1 stoker 1 kleermaker 1 werkmeid 1 tuinman 1 werkmanzonder vakkennis Leerlingen of jongens 2 klerkjes Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 draaier 1 snikerwerker Halfwas of aankomende 1 kleermaker 1 bakker Advertentiën Onder dankzegging voor de belangstelling op 1 Januari ondervonden biedt ondergoteekende wederkeerig zyn heilwenschen aan H KKUTTEL Met wederkeerigen heilwensch betuig ik mijn hartelyken dank aan allen die mij bij de verwisseling des jaars een blijk van belangstelling gaven G PEINCE Jouda 2 1 1916 Met wederkeerige gelukwenschen betuigt ondergeteekende zijn dank voor de vele bewijzen van belangstelling op 1 dezer ondervonden Mr M M SCHIM VAN DER LOBFF Gouda 2 Januari 1915 Met wederkeerigen heilwensch mijn dank voor de blijken van belangstelling op 1 Januari 1915 ondervonden BECKING De Heer en Mevrouw KOEMAN DE Winkel betuigen met wederkeerigen heilwensch dank voor de ontvangen gelukwenschen HAiSTBEOHT 2 Jan 1915 Qnder aanbieding van wederkeerige gelukwenschen betuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank voor de bewezen van belangstelling bij de intrede van 1915 ondervonden F J HAKKENBERG Arts HiASTEEOHT 2 Jan 1915 Met wederkeerige gelukwenschen voor het ingetreden jaar betuigt Mej Q C M DROST hartelijk dank voor de aan haar betoonde belang stelling Haabtheoht 2 Jan 1915 Bij dezen heb ik de eer U te berichten dat ik mijn Botk en Kantoorboekliandel met 1 JANUARI 1915 heb overgedaan aan den Heer G J VAN QI tK die de zaak op deuüelfden voet zal voortzetten ouder de iia J Alle loopende zaken tot ultimo December 1914 wordwi door mij persoonlijk afgewikkeld aan mijn adres Kleiweg 39 Het is mij een aangename taak mijne clientèle hartelijk dank te zeggen voor het vertrouwen dat ik gedurende 22 jaren zoo rnimschoots mocht genieten en hoop dat mgn opvolger datzelfde vertrouwen zal mogen ondervinden Hoogachtend J T Swartsenburg In aansluiting op bovenataandemededeeling heb ik de oer U te berichten dat ik met I JANUARI 1915 de Boek en Kantoorboekhandel tot dusverre gedreven door den Heer J T SWARTSENBURG heb overgenomen en op denzelfden voet zal blijven voortzetten onder de n Beleefd verzoe ik ü mij hetzelfde vertrouwen te schenken als mijn voorganger van U genoot van mijn kant geef ik TI de verzekering dat het steeds myn ernstig streven zal zijn voor een vlugge en netto bediening zorg te dragen Mij beleefd aanbevelend teeken ik mij met de meeste Hoogachting DEd dw Dienaar G J V Burk Anton Coops Drogist jyjjdstr 29 tel 328 Bheumaliek watten Thermogène Paiii expeller Embrocation De Kleine Winst Teleloon IntercommaDaal 384 Speciale Inrichting tot het vervaardigen van werkmansgoedereiienbedrijfskieeding Lage prezen vaste prijzen sollede goederen prima afwerking ï verkoop uitsluitend i contMt I T GOEDEWAAGEN ZONEN bankiers te GOUDA en BOSKOOP hebben de eer te berichten dat de SAFE INRICHTING in hun nieuwe bankgebouw aan de Markt te Gouda g ereed is en dat loketten in verschillende afmetingen en tot verschillende huurprijzen beschikbaar zijn Inlichting en en voorwaarden worden te hunnen kantore gaame verstrekt C F BUSCH Vanaf MAANDAG 4 JANUAEI Groote Oprniming van alle o ó MANUFACTUREN f De nog voorhanden zijnde 1 Mantels 19 Mantel Costuums Costuum Rokken 5 zullen tot SPOTPRIJS worden K A opgeruimd or de CÉdii RÜ STTANDEN op met en zonder gehemelte plaat vanaf f 2 per tand f35 per gebit Plaatsing zonder pijn en met ichTiftelqlEc en langdurige garantie 12 Tandarts J vT ORTH Zn COOLSINaBL 10 ROTTERDAM racahout f Voedingsmiddel voor kinderen zieken zwakken en hors teil enden Bereid volgens voorBchrift van Dr v WELY v h G eneesheer Directer van het Kinderziekenhaia te b Graven i Aanbevolen door H H DOCTOEEN Wilt gij dat üw kinderen die er bleek en zwak aitzien en zoo goed ala niets willen gebruiken gezond en krachtig worden geeft ze dan s morgens een bordje RACAHOUT en IJ zult over de resultaten verbaast staan Prijs per pakje f 0 50 Alleen verkoop te Gouda bij L van der Beek 26 Telof Int 238 VAN Bl OMMESïtltM S llMKt is proefonderVindeiijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOOFTN HOLLAND