Goudsche Courant, zaterdag 2 januari 1915

53e Jaargang Fotografie Galerij 18 ondanks alle concurrentie de grootste en de meest bezochte Inrichting hier ter stede alléén gevestigd Korte Hoogstraat No 1 Tr Bekende ppijzen Artistieke afwerking Om verzekerd te zijn van nette bediening en tijdige levering lette men alleen op HET ADRES == KORTE HOOGSTRAAT No 1 = Lift gratis Telefoon 4104 il 00 schepen aangekomen alle waren beladen met Duitsche kolen Zulks bewijst zegt de Vlaamsche Gtazet dat onze bevolking voor het oogenblik geene brandstof zal tekort komen in andere streken van ona land doet de toestand zich echter zoo niet voor In die orde van gedachten werd door de Belgische mijneigenaars een syndikftttt gevormd dat voor doel heeft de noordelijke pro iAciën van kolen te voqisfien Elke week Zullen een tiental treinen van Henegouwen vertrekkejï toet d nog ter beschikking slaande lokomotioven van het staatsspoor en ook met het mijnenmateriaal Door de Duitsche overheid worden deze zendiagen belast Algemeen wordti er o den buiten geklaagd over het gebrek aan veevoeder schrijft de NieuVe Gazet Dat voeder wordt uit Antwerpen betrokken maar mag er niet uit De gevolgen daarvan doen zich in hooge mate op de melkproductie gevoelen Alle melkerjjen ontvangen minder melk dan jonder gewone ometandigheden £ e buitengewone duurte van strooi hooi haver meel enz zal daarenboven een gropt aantal bezitters van vee tot den verkoop hunner hoornbeesteu doen besluiten Daar ligt het gevaar voor de toekomst besloten Het ware derhalve te wenschen dat de handelaars in de stad toelating kregen ojci Jiet veevoeder af te leveren N R CrtO Het bort lijk sohrijven vaa kaïdduaal Merciea Over het herderlijk schrijven van kardinaal Meï cier dat gisteren in alle kerken van België zou worden voorgelezen geeft de Maasbode de volgende bijzonderhoden In de voorrede van dezen brief die zeer lang ia en van Kotstmls dateert wijst de kardteaal er op dat I euven vernield is en dat weerlooze mannen vrouwen en kinderen werden gefolterd Ona vaderland zoo luidt het in het schrijven ljloedt Zljn zonen sneuvelai bij duizendtallen Welhaast zal er op Belgischen bodem geen huisgezin öieer f evoniden worden dat niet in rouw gedompeld ligt Waarom O mijn Godi al deze weoBn Heer Heer hebt gij ons dan verlaten Vervolgfiofa handelt hot schrijven over vaderlandsliefde en standvastige lljdaafUDheld Neem wel in acht zoo zegt de kardinaal dat ik u niet vraag een enkele uwer verwachtingen prijs te geven ïntegcndeel ik lioud het voor mijn pUcUt te 1915 PHILIPS halfIatt la Adverteert in dit Blad Gouda Sanatogen Haematogen Drogisterij Westhaven 11 1h WOLFF C De beroemde HELDERZIENDE van Soheveningen hondt zitting L Pannekoekstr 42b 2 m bellen Rotterdam Voorspelt de waretoekomst en lost alle geheimenop Spreekuren van 10 10 Istevens te spreken voor iedereziekte Snooes verzekerd AdresL Fannekoekstraat 42b 2m bellen Rotterdam 16 Gevestigd Mr e I Wssthaven 44 GOUDA FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiwegf 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lEDEREEty Kleermaiepij fiRAVESTEIJIV m m POIL v h LEDEBOERp ZOON Vischsteeg 8 Rotterf am elef 148 W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN rjzer waren Keukengerei Hij wielen en ondcrdeelen Opruiming wan RESti Landbonwgereedschappen en Werktuig en 14 TÉk Aambeien De jiambetenmaff van Apotheker BOOM geneest spoedig in ennitwendige bloedende en blinde Aam ibeien Het jenken bedaart spoedig iPrjs per potje 50 ot 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 i Vooral in prima kwaliteitdli henben wij fee voorraad welketegen werkelijk 1 S I zéei lage rfrijzen verkocht worden I Ji Bpoote 8di fteeping PANTALONS j fÜH jnoderne dessin JAAF 50 IT KEET UITSK ITfeND N Markt 4 Alle voorradige Tapijten Karpetten Tafelkleeden Vitrages Zeilen en Linoleums Wollen en Velvet Loopers Cocosartikelen enz enz vrorden tegen spotprijs Opgeruimd Fijne SATINET DEKENS doorÉleerenielsveilioïïjiiWÖiXiEN DEKENS É ielii ypll pewonlee Zijl im Il6 helft van den prijs 2 pers gestikte Dekens voor f 3 25 Prachtige Axrainster Karpetten 3x4 voor f 10 90 De bekende prima qnaliteit PLUGHËTTË voor 59 et per EI in mmi fie kapokbedden f oor m ieo Weoieepriju Massief Amenkaansch grenGQ LEBIKAUTEÏÏ 150 groote 2 persoonsmaat voor slechts f 9 90 Zie vooral Étalage T Goedewaagen Zonen Gouda en Boskoop nemen de vrijheid zich beleefd aan te bevelen xoorinscUiij vingen ob de i Sf oiReMndsGhe Sta tsleening waaif oor door iffli geenerlei kosten worflen in rekening gebra q it l i erplich Inlichtingen iién gaarne zonder eeidge veipllcbting v rfs rekt f JER PD5T 5 i iRi II I OPGERICHT ITCft Voedert ow Vee met de xuivere murwe LIJNZAADROEREN merk ISTEII en W L Uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde EereDtplonui Parii 1900 Negen Gouden Medaille Hotel annex Lunchroom li KVnOPE 8EIKP081 eODDSGiE Wi raU M Mraal BmiUi bij Booten Spoor en tram 30 LOGIES MET DEGELIJK ONTBIJT VANAF f 1 25 RUIME KAMERS GOEDE BEDIENING Aanbevolen voorHeerenReizigers enMarktenbezoekers Ondernemer JOS L BERLIJN Heo wordt verzocht op t MERK Ie letteo DIT HET MaOAZIJN VAK N RAVE SWAAYZONËN aOBISCBUM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned om met vermelding van Kommer en Prijs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend Eleotr Dr A Brinkman A Zn öond J C BIJL voorheen J BllEEBAART L m 0 IS671 Maandag 4 Jai uari 1915 mmm mmmi 2i i a xr © © na i£ ca erte3a ti©TDlstdi voor C3 o u d st © an 03 str©iys ©an Versohijnt dagelijks f w behalve Zon © n Feestdagen P R IJ S DER A D V E R T E N T I Ë N Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 56 EHce regel meer 0 10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tuKen twee berekend Dienstjanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels TO 35 bg vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VA I HET ABONNEMENT Pef kwartaal f 1 25 Wem franco per post n 1 6 Met GwïUustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per posl 1 90 Abonnementen Worden dagpljjks aangenomen fian ons Bureau Markt 31 tS j onxe Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Inteéc 82 l elefoon latere 82 Uitgevers A BEINKlïAN Eïf ZOON HidwL sli ii an AUkii ch vernield Over liet al ieen valt oon vermindering in do ievendighffld van one aanvallend opIre ü te vermelden die evenwel slechts moet worden to lfaehrevjpn aan de onoplioudelijke regenvlagen die den grond doorweken en overal de krijgaverrichtingen bijna onmogelijk mïüten Officieel wordt uit het groote Duitsche hoofdkwartier d d 2 Jan gemeld Op het Weatelnk oorlogstooneel werden de vijandelijke aanvallen op onze stellingen in en bij de duinen noordwaarts van Mieuwpoort afgeslagen In Argonnb maakten onze troepen over het gansohe front verdere vorderingen Heftige Fransche tegenaanvallen ten noorden van Verdun alsmede op het front Ailly Apremont ten noorden van Commercy werden onder zware verliezen voor de IVauscheU afgeslagen Drie officieren en honderd FraUischen werden gevangen genomen Het geluli te onze troepen hierbij het Bois Brulé waarouï hevig gestreden is geheel te nemen Kleine geveohten zuidwestelijk vaU Saarburg hadden het door ons gewenaohte gevolg De Franschen beschieten in den laataten tijd stelsel matig de plaatsen achter ons front In dö casematten van een onzer afdeelingen slaagden zij er in vijftig bewoners te dooden Ofêcieele Fransche bariohten meldden dat de iVanBchen in het dorp Steinbach stap voor stap voorait kwamen Van Steinbach is echter onzerzijds geen huis verloren Alle Fransche aanvallen op de plaats zijn afgeslagen Het groote Duitsche Hooldkwartier meldt dd 3 Jan Op het Westelijke oorlogstooneel verschenen gistprenmiddag voor Wostende eenige torpedobooten door vijandelijke schepen begeleid zonder te schieten Over het geheele Westelijke front hadden artilleriegevechten plaata Een vijandelijke infanterieaanval vond slechts ten Noord Westen van St Menehould plaata die met zware verliezen voor den vijand atgoslagen werd De vorderingen der Belgen De Belgische oorlogscorrespondent van De Tijd te Duinkerken meldt van daar De vijand heeft nu St Joris voorgoed naar t schijnt opgegeven Het water maakt het hem even onmogelijk ala de dapperheid ouaer Belgen om hier het verloren gebied te herwinnen Het water is ook thans wederom de goede bondgenoot geleken der Belgen torwijl de licht vflrvoerbare en toch verdragende 75 ifxM kanonnen der Franschen juist iit it waterrijke terrein onschatbare diaatén bewijzen Met een storm van g adbutvuur heeft de vijand de Franach Belgische troepen uit St Jori willen widrijven Vergeefs Door het walJbr hebben de onzen moeten waden om het den tegenstanders ia de resten van St Joris onhoudbaar te ijiaken Onder heè vuur van den vijan moesten onze mannen voorwaarts dóór het drassige land om droge hoogörj gelegen pieken te bereiken vanw n ze met goeden uitslag de v andén onder t ur konden nemen Tot Mannekens vore konden de Duitschers alleen langs den hooger gelegeji landweg vluchten Alles stond overigens blank Het feit dat nu de T and St Joris opgeeft heeft bijzondere beduiding Want daardoor worden de vorderingen bekroond bij Lombnertzijde aan de kust gemaakt Ter zijcfe oostwaarts land in hebben wij nu jCnede vasten voet en de tegen aan valsia voorgoed gekeerd Thans moet n g de vijand van de smalle kpstatrofi tusachen Lombaertzijde en de zfk verdreven Daarom hebben de Verbondenen wederom een zware kanonnade op Westende gericht ten einde het den Duitschers aldaar onhoudbaar te maken Terwql de DtutBche tog hun geschat op St Joris richten om onze troepen aldaar te verontrusten hebben zij ook hevig de veroverde Belgische stelling ten Zuiden van Dixmuiden en het door de Belgen daar geslagen bruggehoofd onder vuur genomen De Belgen hebben zich daar echter reeds geducht verschanst en al was het bij wijlen Bchier onmogel k het vijandelijk vuur te weerstaan têoh zijn zij erin geslaagd zich te handhaven en hun veroverde stelling te behouden In België Levensmiddelen in België Van bevoegde zijde vernemen wij dat de Nederlandsche gezant te Berlijn gesteund door de ambassadeurs van Spanje en de Vereenigde Staten zich tot de Duitsche Regeering heeft gewend in zake het requireeren van levensmiddelen in België De Duitsche Regeering heeft naar aanleiding daarvan aanstonds de verzekering gegeven dat zoolang de Belgische bevolking van elders voorzien wordt van levensbehoeften en ook 1 1 een redelijken tijd daarna geenerlei requisitie zal plaats hebben noch ven de in België uit het buitenland toegevoerde nooh van de aldaar reeds aanwezige voorraden De nuttige werking van het Internationaal Steunliïomité is aldus ten volle verzekerd Het Handelsblad van Antwerpen hoeft ettelijke brieven ontvangen over de gebeurlijkhoid van het instellen in die slnd van een belasting op afwezigen in den toost vaii de belasting dio in Gent is opgelegd Het m natuurlijk heel moeilijk inliöhtingen te geven over eene nog niet eHtaande taks zegt het Hbl waarover de lüteroommunale Uommissie nog gioet belaadslagen Wij gploovoji evenwel met dat het in het voornomffli kan liggen afwezige kw rlierbewoners te takseeren tis te zeggMi heit iiieereBdeel der klrine bedienden die helaas bijna allen hunfi betrekking verloren hebben en die uit nood in den Zoo ook natuurlijk met de geïnterneerden en do menschen jor huizen zijn afgebrand Tusschen de andere afwezigtm dient er ook nog onderscheidt te worden gem aakt Het is ateliig dat men redenen kan vinden voor liedeai die zonen hebben in de jaren om biuDengeroepon te worden en die konden gelooven dat deze krijgsftovangoneu zouden weggevoerd worden Maar hoe zal mon dat onderzoeken Lu zal men vi imndHr streng Mubb4 ien kunnen ala do eigenaars groote neringdowiden advocaten notarissen nijveraars enz enz wier afwezigheid reeda vele teleurstelling heeft berokkend l r zijn vluchtelingen die ginder op grooten voet leven de eene op eig i de andere op andermans kosten terwijl hier hunno leveranciers op de kom bijten Die zou men natuurlijk ala er een taks gestemd werd het eerst takaoeren Maar nu zijn er die niet meer kunnen terugkeeren daar do scheepvaoïtdioneten zijn geschorst Dat er een bijna algemeene stilstand is in de diaraantqijverheid te Antwerpe wordt bewezen door het fedt dat er op do ongeveer 5000 molens welke in die stad zijn op het oogenblik alechts rond 200 draaien Blijkens een statistiek in de Antwerp che bladen zijn or door het bombardement van Antwerpen 174 huizen verbrand en 621 beschadigd dat maakt voor Antwerpen en voorsteden een totaal van 229 woningen verbrand en 621 beschadigd De gezamenlijke schade wordt geraamd op ongeveer 7 milUoen frank In de laatste dagen zijn in de haven van Antwerpen een groot aantal rijn De Oorlof Aan het Westelijk FrontJl In het Fraasche o jimmani Qé Wan Zaterdagavond wordt èepegd De aanvallen vlin den vijand n den nienwjaarsnacht op tal van punten v ona front uitgevoerd zijn g makkelfll afgeslagen Ëen hevig attlUeri uel had plaats in de duinen bij Ni uwdd ort Onze voordeeien bg St Georg 3t Joris behaald bleven gehÜndh fd De vijand heeft tusschen BeaMetz en Archipourt een tweetal van onze munitie wagens in de lucht doen aprin ken Wij hebben zijn loopgraveri bij I Paxv lUeira en Laboisaelle yerniei ook l eft onze artillerie in de lAiane streek goede resulta n bereikt Wij heb ben ons Op het plateau van Nouvronjat gest ld en alle Dnitsche tegenaanvEulbn afgeslagen Het Roima gebied T rdt door den vijand hevig belschoten IWij hebben een boBch in de Fertheatif eek veroverd en een gedeelte van he t in Argonne verloren terrein herwomien In Boisle Prêtre hebben wij eenige geriiige vorderingen gemaokt In de Vogezen hebben wij een Duitsehen aanval op Bremenil afgeslagen waarbij den fgand zware verliezen zijn toegebracht Onze artillerie is in Steinbach verder voortgedrongen Het FraoHclie communwiuó van 3 Jan meldt Er zijn geeu andere venaeldenB waacdigc fiwten te vertDolden dan een gedoTfflide den nacht onderhouden geweervuur tegen onze loopgraven ten Oosten van Vemelles en in de stre ten Koordea van Chaulnee alsmede een zonder sucoea gebleven Duitsche aanval ten Westen van hot boaeh van Gonaenvoye In een later communiqué wordt gezegd Ten Noorden van de Leie heeft dö vijand gisteren Zonnebeke vrij hevig gebombardeerd Tusschen d © Loie en de Olse zijn wij bij La Boisselle 500 meter vooruitgt aan Tueschen de Oise en de Maae heeft onze zware artillerie verschitlendo bolwerken van het plateau van Touvent vernield Bij Perthes les Hurles zijn wij 300 meter gevorderd Bij BeauSé iour hebben infMitta ie gevechten plaats gehad waarbij wij den vijand ernBÜge verliezen hebben toegebracht Op de Maaehoogten hebben wij eenig terrein gewonnen in heU hofich van Le Bouchet Noordoostelijk van Troyon en in het bosch van LePetre Noordwestelijk van Pontna Mousaon alsmede in de Vogezen bij Cel leesur Plaine In den Boten Elzaa hefchen wij een Duitsehen trein in het station te Altklrch beschoten en hebben wij dm spoorweg tusschen Darapach en ten FEt LLE10 aanstonds ijn leven te geven om u uw vader weer te schenken Zij wierp hem een door tranou benevelden maar somboren blik toe Gijl prevelde zij Gij hebt liet immers zelf gezegd wij zijn alkander vreeand geworden Uren als doze verbinden voor altijd wanneer zij niet voor immer Hcheid m Marcelle ik smeek u vergeet wat tussehen ons voorviel en zie nog enkel in mij e Hi broeder moer dan dat een brüiIcgom zoo gij wilt Die vraag onder omstandiglieden ala di zo gedaan op het oogenblik dat het jonge meisje met haar vader ook heel haro toekomst had zien verdwijnen getuigde van zooveel liefde dat zij haar zelfs in dat uur onbeschrijfelijk goed deed en dat Marct lle zich met oen onstuimig gebaar van droefheid in zijne armen wierp en snikte Ja ik smeek u wees mijn iitéun gij alleen kunt mij voor wanhoop helioeden ï De jonge man drukte pen eerbiedigen kus op haar voorhoofd en over haar blonde lokken strijkende liet hij haar ongestoord voortweenen awï zijne borst Thans eerst gai hij zich rekenschap van hot feit dat hij zijn gansche leven had weggeschonken dat zij voortaan tot in eeuwigheid verbonden zouden zijn maar hij betreurde geenszins aldua gehoor te hebben gegevwi aan de opwelling van het oogenblik en zijn innig niedelijden mot haar Reede had hij zich dua roerloos te zien meeeleuren den gapenden afgrond te gemoet Heeft dan niemand iets beproefd öm hem te redden vroeg zij het hoofd weder opheffende torwijl haar blik eene uitdrukking van waanzin droeg O 1 die lafhaptigen I Indj i ik slechts vrij in mijne bewogingen ware geweest Den hemel zij dank dat gij het niet waart gij zoudt anders zijn lot gedeeld hebben Beschuldig ook dat bravo scheepsvolk niet van gebr aan moed l r viel aan geen behoud meer te denken De matrozpn kennen helaas I dergelijke gevallen maar al te goed In hij die zoo krachtig was zoo vol leven O I waarom weerhoudt gij mij hier Ik zou met hem in de golven willen rusten Dat moogt gij niet wensohen Marceite klonk het ernstig u blijft nog zooveel over denk aan uwe moeder en de zware taak haar op uw aller verlies voor te bereiden Deze slag heeft u hevig gWroften maar hij mag u niet verbrijzelen Hoe wilt gij dat ik voort zal leven hier aan boord waar hij nog gisteren zoo vTooiijk waa waar ik steeds die vreeselijke zee zal zien e hem wegfiam waar ik voortaan alloen zal wezen Deze reis zal niet eeuwig duren sprak de jonge man op tmtrocrden toon en gij zult u hier immers niet heol en al eenzaam gevoelen zoolang gij iemand aan uwe zijde hebt die bereid zou zijn i ens tot zgne moeder af en hij pijnigdezich met de vraag wat zij van zijne zonderlinge verloviïip zou fceggen Hij had haar zoo tainig hef dat het nooit In hemi opgekomen zou zijn een huwelijk tegen haar wil te aluHen en toch hij wist het zou zijne keuze haar bi droovon geloofde zij Marcello buiten staat hem ooit gelukkig te maken En Helmveld dan Zijne oude vriend die nkel en alloen om hem te redden de somherHtft bladxijdo van zijn levonsboek voor hem had opengelegd zou hij hem ooit nog aan willen zien nadat hij hem had moeten bekomen het trouwwoord vcrkr en te hebben dor vrouw dl zijn zoon ongelukkig had gemaakt Maar wie was hier do ware schuldige gowoost Was het niet Georges Henaud die zijn kind reede vroegtijdig geleerd had hoe dergelijke jonge artisten slechts dienon moesten tot zijn eigen voordeel zijn eigen room Kon nwn er zich over verwonderen indien het jonge meisje de lessen hoars vaders opgevolgd had en zich enkel bekoromerendie over het nut dat m i van eulk een leerling kon trdtken niet gedacht aan de mogelijkheid dat hij zelf daarvoor een zoeter loon kon eischen Sen beeld der v er k elU k ta eld 18 Mtj troosten waarover Herinner u het gedruisch waarvan gij spreekt het ia de storm De t rm herhaalde zij verschrikt Gij wiJt toch niet zeggen dat wij schipbreuk l den want dan zou ik hier immers niet zijn Waar is mijn vader z mij waar hij is He is hard heel hard te dragen momp Ifle hij haar beide vtykleumd © handen tiiBSchen die zijne vastklwnmende Deze slag kwwn zoo onverwacht maarbedefftk ook dat hij minder geleden heeftttldua dat het slechts één oogwenk is geweest terwijl andere Dood nood gilde zij O mijnGod ja ik herinner mij nu die vreeaelijke zware golf O I vader vaderl En luid kermend sloeg zij de handen voor het gelaat Onno waagde het niet hare droetheid te storen Het was haar rocAitden doode in stilte te heweentsi en welke troostwoorden hij haar ook had kunnen toeroepon hij gevoelde immers zelf maar al te zeer hoe ontzettend zulk een sterven was hoe onvergetelijk in zijn aisehuw het visioen moest wezen haar vader al gpdurende die dagen van bun samenzijn volkoimm rekenschap gegeven van de Jiefdo die bij in weerwil van aUes voor haar wad blijven koesteren en ofschoon bij vastbesloten was der verzo Jng haar te vraigen zijne vrouw te worden tot hei einde weerstand te bieden wijzigde het treurspel van dien dag in zijn oogen Qlles Marcello kv am hem niet meer voor als de zioUooze coquette die Eduord Helmveld tot vertwijfeling had gebracht maar nog enk als hot hulpelooze diepbedxoefde meisje dat wel degelijk toondfe gevoel on hart te bezitten R€ttiaud 8 dood maakte haar arm hij zelf stond op het punt fortuin te maken wal wa natuurlijker dan dat hij haar gevraagd had zijn lot te deelcn P Hij zou zich een monster van zelfzucht hebben geacht indien hij zich daarvan had laten terughouden door welke bedenking dan oc Wordt vervolgd Togen den nacht verklaarde Marcelle dat zij liefst naar hare eigen hut terug zou koeren hij billijkte dit verlangen maar opdat zij volkomen gerust zou zijn en hem bij het minste schrikbeeld mocht kunnen roepen beloofde hij haar op te nullen Wijven zitten in de longroom waarop meeste hutten en ook de haro uit kwMiipn De storm was nu aan hel bedaren on doodelijk afgemat hadden de meeste dames zich te bed gegeven de vroesachtigsten zaten in de hut harer kinderen op en Onno bevond zich geheel alleen in de groote kajuit Hij had zelf ter nauwernood weten te zeggen hoe liet kwam maar zijne gedachten zwierven tel