Goudsche Courant, maandag 4 januari 1915

fr bepalen wat hen n geweten te doen ataat tegcnovei de macht die ona land overviel en hot tijdielijk grootendeele bwset DesBe macht ia geen wettig gezag bljgovolg zijt gij haar in het innige van uw gemoed noch achting noch verkleeld heid noch gehoorzaamheid verachuldigd Het eenige wettige gezag in Belgiö ia dat wai aan onz i Koning zijn r ©ering Ml aan de vertogenwoordigM a der natie toebehoort Zij atlem zijn voor ons het gezag Zij alleen hebben recht op de toegenegenheid onzer harten op onze onderwerping Uit zichzelf zouden de dioden van openbare administratie vnn het bezettingeleger zonder kracht zijn maar de wettige autoritMtea raüEiceeren stilzwijgend die moairegelCT welke gerechtvaardigd wordm door hM algemeen belang m door deze ratificatie alleen ontvangen zij al hun juridiBche wJtardie Bezette provincies zijn geen veroverde jprovinoie evenmin ala Galiciö een Rua siBche provincie is is Beigiö een DuitBche provincie Nochtans is het bezette gedeelte van het l ttd tn een feiteli en toestand welke bet loyaiü moet ondergaan Het meerendeel onzer steden heelt zich aan den vijand overgegeven ea moet de voorwaarden welke bij de overgave geteekend zijn eerbleditgen Van het begin der militaire operaties af hebbeu de burgerlijke autoriteiteri van het land er met kracht bij de burgers op aangedrongen dat dezen zich van elke vijandelijke daad jegens het vijandelijk leger zouden onthouden Deze aanbevelingen blijven van kracht Ons leger allem hee t te zomen met de dappere troepen onzer verbondeoen de ew en het recht om het land te verdedigen Loten wij van het leger de definitieve verlossing verwachten Men meldt ons uit AARDENBURG dd 2 Jan Bleef het tot dusver in het Belgische dorp Mlddielburg rustig thans beginnen de Duitschers ook daar woelig te worden Gisteren zijn 6e Burgemeestor en Secretaris dier Gemeente door de Duitsobers gevangen genomen on naar Heys overgebracht Volgene een later bericht ou de gemeentesecretaris weer zijn vrijg aten De reden dier gevangenneming schijnt te zijn dat de door de Dultadie overheid gegeven orders niet waren uitgevoerd Zoo meldde tk reeds dat last was gegeven dat alle elootwt en grachten binnen 14 dagen droog gelegd had den nMeten worden Aan dit bevel kon uoiuurli oomogetijk Voldaan worden Tegen heden moeten de boeren hi Middelburg 100 stuks vee Voor het Dujtsche leger leveren Bij niet voldoening aan de requisitie zal de Gemeente verantwoordfe lijk worden gesteld Men meldt ons uit Turnhout Twee Fngeischen zijn hier Vrijdag 1 Januari aangehouden en gevangen genomen De Duitschers beweren dat deze lieden duor België reizen om voor een Engetsche commissie gegevens te verzamelen over den toestond in het land Men verdenkt hen ook van medewerking aan een paar HollandScljeanti Duitsch gozinde bladen Awi het OostelQk Front van Waterdag meldt Op het oostelijk oorlogstooneel is aan de Ooat Praüische firens de toe stand onveranderd Oostelgk van de Bzoera en de Rawka maakte ons offensief bg eeni szins ganstig weer vorderingen In Polen oostwaarts van de Filitza goen verandering He groote Daitsche hoofdkwartier meldt d d 3 Jan Op het Ooatel ke ooglogstooneel had in Oost Prnisen en in Noord Polen geen w ziging plaats In Polen ten westen van den Weichsel slaagden onze troepen er in na een worsteling die verscheidene dagen duurde het bgzonder vei terkte steunpunt Boryznow te nemen waarbg wg 1000 krggsgevangenen en 6 machinegeweren bnitmaakten In een drietal nacbteIgke aanvallen trachtten de Kusyn Boryznow te heroveren Hun aanvallen werden met groote verliezen afgeslagen Ook ten Oosten van de Bawa IS onze aanvallende beweging langzaam vooruitgegaan De Russische saocessen bij Inowlodz waarvan in 4e Russische berichten meermalen gewag wordt gemaakt z n volkomen verzonnen Alle Russische aanvallen in die streek zgn met groote verliezen voor de Rnssen afgeslagen en zijn gisteren niet meer herhaald geworden voor het overige is de toestand ten Oosten van de Pilitza onveranderd Het Groote Russische Hoofdkwartier meldt d d 3 Jan het volgende By de Bsnra en de Rawka zijn wij voortgegaan met goed gevolg de Dnitsche aanvallen af te slaan ondanks de vgandelijke zware artillerie Op den straatweg van Viloszowa naar Éieloe hebben bg het dorp Lopnseno op 31 December Daitsche troepen na een hardnekkig gevecht zich van een gedeelte onzer loopgraven meester gemaakt doch een daarna uitgevoerde egenaanyal noodzaakte den vijand alle door hem van te voren bezette loopgraven te ontruimen In den loop van dezen str d hebben wij eenige honderden gevangenen gemaakt en 9 mitrailleurs veroverd In West Öalicië duurt de strgd iii de streek bij Gorlice voort In de omstreken van de Utok pas hebben wij de OoBtenr ksche stellingen genomen waarbg wij 1000 krijgsgevangenen maakten Het terugtrekken der Oostenrijkers in de Bukowina neemt door het voortdrgven van onze troepen het karakter van een overhaaste vluchtaan Van Oostenrijksche zijde wordt uit Weenen d d 3 Jan gemeld Opnieuw door den vijand in het werk gestelde pogingen om door onze gevechtslinie ten westen en ten Noordwesten van Gorlice heen te breken zgn wederom met zware verliezen voor de Russen afgeslagen Terwijl deze gevechten den geheelen dag aanhielden werd een hoogte ten Zuiden van Gorlice om welker bezit reeds zwaar gestreden was door onze troepen stormenderhand genomen en werd een vijandelijk bataljon in de pan gehakt er werden een stafofficier 4 subalterne officieren en 850 manschappen gevangen genomen terwijl 2 machinegeweren werden buitgemaa t Ook een vliegtuig van den vijand dat omlaag g eschoten werd behoort tot de buit ip het overige front hebben geen gebeurtenissen van beteekenis plaats gehad De Weener bladen beoordeelen den toestand in Polen en Galicië naar aanleiding van de jongste officieele mededeeling zeer gunstig Het Russische offensief naar het Zuiden zon reeds zijn gestaakt en naar het Westen zijn gericht waar het eveneens mislukte Dagorder van Von Hindenbnrg Generaal veldmaarschalk Von Hindenbnrg vaardigde Zaterdag j I de volgende dagorder uit Soldaten van het Oostelijk leger 1 Aan het slot van het jaar gevoel ik er behoefte aan u mijn innigsten dank en myn volste waardeering uit te spreken voor hetgeen ge in het nu aigeloopen jaar tegenover den vyand hebt gepresteerd Wat ge aan ontberingen hebt doorstaan aan geweldige marschen hebt uitgevoerd en in langdurige zware gevechten hebt bereikt dat zal de kiijgsgeschiedenis ten allen tyde tot de grootste daden tellen De da en van Tannenberg en de Masoerische Meren van Opaten Iwangorod en Warschau van Wloclawec Koetno en Lodz van de Pilitza Bzoera en Rawka zullen nooit vergeten worden Met dank aan God die ons de kracht voor deze daden heeft gegeven en mot het vaste vertrouwen op zgn verdere hulp willen wg het nieuwe jaar ingaan getrouw aan onzen soldateneed onzen plicht ook verder te doen tot aan ons dierbaar vaderland een roemrgken vrede verzekerd is en nu verder flink er op los als in 1914 zoo ook in 1916 Aan het Zuideiyk Front Hot groote Russische Hoofdkwartier meldt dd 3 Jan omtrent de krijgsverrichtlngen van het leger in den KaukasuB dat do Btrijdi bij Sarykamysoh met dezelfde hardn klgheid wordt voortgezet In de omatreken van Ardagan alsmede in de richting van OUi heeft op 1 Januari geen enkel gevecht plaats gehad Op de andere fronten valt geen enkele wijziging te vermelden Von Turksche zijde wordt dd 3 Jm door het Hoofdkwartier te Constantinopel het volgende gemeld Onze troepenhebben op 1 Jan Ardagan veroverd waarover de volgende bijzonderheden worden medï edeeld Een afdeeling van onzetroepen die in het Tschoraagebied opereerde stootte bij een opmarsch tegenArdagan op 28 Dec ten Westen vanArdagan op kozakken die teruggedre ven werden Ardagan werd door 3000 man infanterie en 1000 kozakken verdedigd terwijl zij over 6 stukken veldgeschut en 2 machinegeweren beschikten staande onder het bevel van oen generaat Onze afdeeling draalde niet wegenshaar gering aantal om op 29 December s morgens de goed verdedigde en doorartillerie versterkte strflingen van denvijand aan te vallen De bloedige strijdedndigde tegen den avond met de vluchtder Russen die groote verliezen hadden Onze verliezen zijn onbeteekenend Voorhun vlucht brandden de RuBsen een grootgedieelte van de stad af plunderden demunitiemagazijnen en de opslagplaatsenvan levenBtniddelen alsmede de eigendommen viui de Mohammedanen Zij onderwierpen talrijke ongewapend © mannenen vrouwen aan duizenderlel folteringenen staken de mannen met éem btCjtHiet deoogen uit Ken groote hoeveelheid munitie en krijgemateriaal alsmede e a deelder middelen van vervoer van den vijand vielen in onze handen De vreugdeder van het Ruaaisdie juk bevrijde be jvolklng is ong md De dapperheid deraan de zijde van onze troep i strljd ide vrijwilligers Is lofwaardig j In Pfrzie Het Turksche hoofdkwartier te Constantinopel meldt In Perzië h ben onze Perzische broeders dezelfde g gatdrift aan den dog gelegd waannede onze troepen bij Ardagan streden Onze troepen hebbtm in vereeniging met de Ferzische stammen 4000 Russen die over 10 kd jïonnen i e8chikten bij Miaudsab 50 K M Noordoostelijk van ndschbulak volkomen verslagen De Russen hadden ruim 200 dooden w een aantal gewot en zij verloriffi 6 kanonnen Wij hebben een aantal geweren anununitie en oorlogunaterioal buitgemaakt Naar uit Erzerown wordt gnneld bevinden zich groote transporten Russische gevangenen uit de jongste gevechten op weg daarheen en zijn reeds 600 krijsgevangenen daar aangekomen Krijgsverrichtingen ter Zee De ondergang van de Formidable Omtrent den ondergang van het Engelsche slagschip Formidable wordt thans uit Berlijn de volgende officieele Duitsche lezing geseind Op 1 Januari om 3 uur s morgens heeft een van onze ondei eebooten naar deze door een draadloos telegram meldt in het Engelsche Kanaal in de buurt van Plymouth het Engelsche slagschip Formidable door het afschieten van een torpedo tot zinken gebracht De duikboot werd door torpedojagers achterna gezet doch leed geen schade De plaatflv chef van den adm staf VON BEHNCKE Keizer en Paus Volgens mededeeling van het groote Duitsche hoofdkwartier zijn op Nieuwjaarsdag tusschen den Duitscben Keizer en Paus Benedictus de volgende telegrammen gewisseld Aan Zgne Majesteit den Duitschen Keizer In vertrouwen op de gevoelens van ChristeUjke naastenliefde waarvan Uwe Majesteit bezield is verzoeken wij Uwe Majesteit dit onheilvolie jaar te eindigen en een nieuw te openen met een handeling van keizerlgke grootmoedigheid door de aanneming van ons voorstel door Uwe Majesteit dat tusschen de oorlogvoerende staten een uitwisseling moge plaats hebben van de krijgsgevangenen die moeten worden beschouwd als in de toekomst onbruikbaar voor den militairen dienst Paus Benedictus XV Het antwoord luidde 4an Zyne Heiligheid den Paus Rome Terwgl ik Uwe Heiligheid voor uw telegram dank is het my een behoefte u te verzekeren dat het voorstel van Uwe Heiligheid om de krijgsgevangenen die niet voor den verderen militairen dienst deugen uit te wisselen myn volle sympathie heeft De gevoelens van Chriateiyke naastenliefde waardoor dit voorstel wordt ingegeven stemmen volkomen overeen mgt myn eigen overtuigingen en wenschen Wilhem Een Nieuwjaarsrede Men meldt ons iut Beriyn De ohef van den O eneralen staf von Falkanhay n hield de volgende Nieuwjaarsrede Wy ledigen ons glas heden op onze broeders die in de koude aarde of in de diepte der zee rusten op onze broeders die hun borst aan den vyand bieden op den Keizer op onze familieleden thuis en op den Vrede die op de overwinning volgt Een zoon vaa den rykskanselier gesneuveld De oudste zoon van den njkskanselier von Bethman Hollweg is op het oosteUjk oorlogsterrein gesneuveld Hy was 24 jaar oud en had in de rechten gestudeerd By het begin van den oorlog was hy als vicewacht meester van het Breslausohe lyfku rasBier regiment in het veld getrokken en spoedig tot luitenant van de reserve bevorderd Hy is op een patronillerit gedood De patrouille moest voor overmacht wyken en zag hoa haar aanvoerder Initenant von Bethman Hollweg gewond van zyn paard viel Men moest hem laten liggen Toen de rykskanselier in het begin van December naar Berlijn kwam voor de zitting van den Rijksdag verkeerde h in onzekerheid ov het lot van zgn oudsten zoon maat bestond de hoop dat hg misschien gewond iu banden van de Russen gevallen was Nu is gebleken dat deze hoop ydel geweest is en dat hn bUjkbaar onmiddeliyk is gedood De deelneming in het leed van den rykskanselier zal te grooter zyn omdat hg eerst eenige maanden vroeger zyn vrouw verloor De heer von Bethmann Hollweg heeft nog een twintigjarige dochter en een zestienjarigen zoon VoBsisohe Zeitung Slzxxien Isuxxd Uitvoer verboden De uitvoer van levende en gwlachte hoenders is verboden evenals de uitvoer van brood Het militair gezag is bevoegd den uitvoer toe te laten van bepaalde hoeveelheden brood bestemd ter voorziening in de dagelgksche behoeften van de in de onmiddeliyke nabgheid van de grens op gebied wonende bevolking indien deze zich niet of niet dan onder zeer bezwarende omstandigheden in eigen land van brood kan voorzien Het militair gezag bepaalt alsdan op welke wyze de uitvoer moet plaats vinden Vervoer De Minister van Landbouw enz heeft met 3 Januari het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende diören en varkens verboden behoudens afwgking van het verbod door de resp burgemeesters onder den districtsveearts aan te geven voorwaarden uit naar of binnen 1 een kring omvattende de gemeente Losser met uitzondering van de buurtschap Beuningen 2 een kring omvattende de gé meente Meerlo 3 een kring in de gemeente De Werken en Sleenwyk begrensd ten zuidwesten en ten westen door de grens der gemeente ten noorden en ten noordoosten door den de Bakkerskil en de OostSchen keldgk ten oosten door den Weskensche dgk tot aan de Zandsteegen den Kildgk tot aan de grens der gemeente Almkerk en heeft ingetrokken de beschikking van 2 December waarby verboden werd het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens nit naar of binnen een kring in de gemeente Oyen ca Men meldt ons uit Antwerpen Mr W B Rutgers die van onzen Minister de opdracht verkreeg om de belangen van de Nederlandsche uitgewekenen uit België t behartigen is tengevolge van een auto ongeluk zeer ernstig ongesteld De Ned Handel en de Triple Entente Van de meest bevoegde zijde wonït ons het volgende medegedeeld De Regeeringen van Frankrijk GrootBrittannië en Rusland kennis genomen ttebbonde van de oprichting en het doel der Nederlandsche Overzee Tiust Maatschappij hebben aan de Nederloadsche Regeering verklaard dat contrabande goederen aan die Maatschappij geconsigneerd niet zullen worden opgehouden Tev ïs hebben de g ioemde mogend heden aan onze Regeering de verz ering gegeven dat verscheidene niet tot de allereerste ievensbehoefteu behoorende voedingemiddelen wanneer zij aan particulieren geconsigneerd zi eveneenB ongemoeid zullen word gelaten tenzij onmiskenbaar vaststaat dat die particulieren zijn tussehenpersonen voor levering aan de regeeringen der tegenpartij Aan dit bericht voor Nederland scheepvaart en handel van ongemeene beteekenis kan nog worden toegevoegd dat naar wij van de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij vernemen de e hare dienst zal verleenen niet alleen voor aanvoerMi van door een der oorlogvoerenden tot contrabande verklaarde goederen maar ook voor aanvoeren van goederen waarvan oorlogvoer ide staten den uitvoer uit hun gebied alléén toestaan onder beding dat die goederen niet naar het gebied van de tegenpartij zuIImi wordwi vervoerd Naar aanleiding hiervan herinneren wij aan het doel dat met de oprichting van de Ned Overzee Trust Maatschappij ia beoogd nj het verleenen van tuseehfflikomet in den ruimsten zin des woords ten behoeve van Nederlandsche kooplieden of Nedieirilandsche vennooitschaippen van koophandel ter verzekering van den ongestoord i aanvoer van overzee van artikelen welke door oorlogvoerende mogendheden tot absolute dan wel tot oonditioneele contrabande zijn verklaard of daartoe alsnog verklaard zouden kunnen worden Het streven der Trust Maatschappij is derhalve aanvankelijk met een goeden uitslag bekroond Wij wijzen er hierbij nog op dat het doen van zaken voor Mgwi rekening uitgesloten is terwijl een eventueel winstsaldo der Maatschappij te sdjner tijd zal wordwi uitgekeerd aan het Kon Nat Steuncwnité Als oprichters van de vennootschap zijn opgetreden de Nederl HondelmaatBchappij Ned Ind Handelsbank Amsterdamsche Bank Twentsche Bank RotterdamBche Bank R Mees en Zonen Stoom vaartMij Nederland Stoomvaart Mij Rottordamsche Lloyd Nedtorl Stoomvaart MIj Oceaan Kon Paketvaart Mij Oceaan Kon Paketvaart Mij Nederl Amer Stoom vaartMij Kon Ned Stoomboot Mij Kon Holl Lloyd Kon W Indlsche Maildienst Wm H Muller en Co sAlgemeene Scheep vaartMij Tot leden von den Raad van bestuur werd i destijd aangewezen de heeren C J K van Aalrt voorzittet P C Adrian Th J van Haren Nomen E Heldring G H Hfaitóen A G Kroher mr F S vott Nierop B Nlerstraez jhr L P D op ten Noort Adam Roelvink B E Ruys C A den Tei c M van Rijn Joost van Voilenhoven W Westennan J Ra Wlerttema J Wilmink terwijl door dien liaad em uitvoerende commissie van vijf leden werd aangewezen bestaande uit de heeren C J K van Aalst voorzitter P C Adrian G H Hintzen jhr L P D Op teil Noort Joost vfloi Vollenhoven Verwanningsgordels In een brief namens H M de Koningin aan het Haarlemsch comité tot opwekking van de Nederlandsche vrouwen tot het v rvaardigen van verwarmingsgordels voor de zich te irelde bevindende soldaten heeft H M Hare groote waardeering betuigd voor het streven van het comité Het aantal ingekmnwi gordels van de verschillende comité s is thans zóó groot dat het Haarletosche comité onder dimk betuiging aan alle medewerkers voorloopig zijn arbeid zal staken Op aanvrage zullen kieedlngstukken verstrekt wordten Alle afgewerkte goederen ook sokken rtmtswi enz kunnen steede ingezwiden ivorden Belgische spoorweg en pesterijambtenaren Den ambtenaren bedienden en werklieden van het Belgische ministerie van openbare werken en landbouw verblijvende in de provincial Groningen Friesland Drente Noord Holland Zuid Holland Overijsei en Gelderland wordt dringend verzocht zoo spoedig mogelijk aan het hoofdcomité van personen vaa spoorwegen posterijen en telegrafie vm den Belgischen staat in Nederland vertoevend een lijst te doen to xunen meldende hun naam en voornaam graad of hoedanigheid salaris het ministerie bij hetwdk zij behooren openbare werken of landbouw hun ouderdom famlliestond jongeman getrouwd getal kinderen en adree in België en in Holland Deze inlichtingen werden het comité gevraagd door den Belgischen minister en hebben tot doel de betaling aan de belanghebbenden te verhaasten Hbld Nederlanders in Londen Men schrijft ons uit Londen Op Nieuwjaarscfeig hebben de Nederlandsche gezant en mevrouw de Mareee van Swinderen in het Nederlandach gezantschapsgebouw een drukbezochte receptie voor de leden der Nederlandsche kolonie te Londen gehouden Qemengde Berichten Ten kantore van de graanfirma S Sc Co aan den Haringvliet te Rotterdam is de 17 jarige kantoorbedtende W V d K gearresteerd verdacht van diefstal van f300 Zeehonden Bij Kon Besluit zijn nieuwe bepalingen vastgesteld omtrent het toekennm van preraiën voor het dooden van zeehonden binnen het watergebied van het Rijk Gevaarlijk speelgoed Zondag werd het jongste dochtertje vanC te Vruschomig door haar löjorigbroertje die een geweer niet wetende dat het geloden was spelenderwijze ophaar richtte en afschoot doodelijk gewond Het kind is in den loop van dendag overleden L K Een afgedwaalde vlag Te Dinxperlo woei in den jongstea stormnacht de vlag welke de neutraliteit moet aanduiden van den toren In het Pruisische Siiderwich waar men de vlag niet meer zag was m i naar een correspondent ons schrijft In de meening dat de neutraliteit van Nederland had opgehoud a t Uit Dinxperlo is een arbeider die op PrulMsch gebied werkt en een brief meenam om ze daar te posten in hechtenis genAmen i naar Bocholt overgebracht Duurdere koffiehuispryzen De Hotelhondersvereeniging voorDen Haaf en Omstreken houdt in denloop der volgende week een vergadering met belanghebbenden ter bespreking van verhooging van den prgsvan het gedistilleerd per glas met 2 i 21 j cent vermindering van deninhoud der bierglazen geen gratisbrood meer bq de converts verhoogingvan de plats du jour met 6 cent envan de diners met 2B cent geen gratis gebruik meer van telefoon en vergaderzalen en verhooging van denbiljartprys een en ander in verbandmet de zwaardere lasten op t bedrgfo a ten gevolge van de acognsverhooging en het duurder worden vande levensmiddelen waaronder vooralhet vleesch een voorname plaats inneemt Zaterdag is te Amsterdam aangehouden een 27 jarige kantoorbediende die verdacht wordt aan twee bankinstellingen op valsche cheques gelden te hebben geitfd Door aanleiding van een valscl cheque is © en der bankinstellingen aldaar voor een bedrag van 1962 opgelicht en een andere voorr f2750 Op den gearresteerde was de aandacht gevallen omdat hy in 1912 inaanraking met de politie was gekomen mede onder verdenking van aanleidingvan een valsche cheque Tel Telegraal en telefoon Men schryft ons uit VUssingen Als een bewys dat crisis en ook het verbiyf van de duizenden vluchtelingen alhier veel werk aan het telegraaikantoor alhier geven melden wq dat in 1914 totaal 143 494 telegrammen werden verzonden tegen 88387 in 1918 Het aantal intercommunale ï telefoongesprekken bedroeg 47937 te f gen 30060 in 1913 Petroleum J en meldt ons uit Reusei Petroleum wordt in kleine hoevoelhed en regelmatig over de grens gebracht De bewoners van de dichtste grensplaat en mogen hoevoelhedffli van ten hoogste 1 Liter over onze greas voeren Van deze gelegenheid wordt druk gebruik gemaakt Vooral kin deren en meisjes voeren veel petroleum over onze grenzen naar de Keiuper dorpen SuMdckelaar doodgeschoten Vrijdagnacht is nabij Postel een 46ja rig man doodgeschoten die niet aan het driemaal herhaald commando Halt voldeed en met een koe de NoordBrabant sche trachtte over te trekken De identiteit van den man kon niet worden vastgesteld Men vermoedt dat hij Hollander iB De Duitsche soldaten hebben den man begraven en een kruis op zijn graf geplaatst Stadsnieuws GOUDA 4 Januari SB Onze voormalige stadgenoot de heer A S M Demmers leeraar aan de R H B S te Zierikzee komt thans met den C heer A M van Agt te Amsterdam als No 1 voor op de voordracht voor leeraar aan de H B S te Breda Het Stedelijk Gymnasium Ter herdenking van het vijf en twlntig jarig bestaan von het Goudsche Gynraar sium en het daarmee verbonden jubileum van den Rector Dr A van tj9raidi k zai hedenavond in de groote zaal van de Réunie eene fewtelijke bijeenkomfit plaats vinden waarop namens het College van Curatoren en de leeraren va het Uymnasmm geooodigd zijn de rector en zijn gezin de Inspecteur der gymnasia het UagelijkBCh Bestuur dwter gemeente de leerlmgai van het Gymnasium de oudleeraren mi de oud Ieerlmgen voor zoover ze het Gymnasium geheel hebben afgeloopen Door een aantal leerlingen van het Gymnasium zal onder leiding van één hunner leeraren eene operette Theseus worden opgevoerd eene parodie op de bekende GriekBche sage terwijl een bal het feest zal sluiten De Witte Bioscoop Hot oorlogsjouroaal van deze week la zeer uitgebreid en geeft bijzonder mooie opnamen van het Westelijk Oorlogstooneel li en zeer leerrijke film is Hoe papier uit hout vervaardigd wordt die doet ons zien met welke enorme machines en op welke ingenieuse wijze deae bewerking in de Amerikaaneche fabrieken geschiedt Een tweetal koumlÉche lilma Pohdor moet duelleeren Wen Het Ovetheradknoopje doen e bezorfters hartelijk laclien Het hoofdnummer Het leven van een jongMi ia een uitstekende film die de loljgewaüen weergeeift van een jonden die door zijn moeder en stiefvader verwaarloosd van kwaad tot erger vervalt later door een vriendelijke familie weea geleid wordt in goede bimen maar door de lage listen van zijn wangunstigen stiefvader geheejl geknakt wordt en zijn jong leven helaas te vroeg eindigt Ken mooie film die bovendien veel wint dóór de uitstekfflwfe explicatie van den beer Steenbergen De heer SteenbergMi verwelkomt tevMis de bezoekers met e Mi alleraardigste Nieuwjaarewensch op rym die bij de bezoekers wel inslaat Wie deze Bioscoop bezoekt zal ook deze week weer ee alleraangenaamst uurtje doorbrengen Muzikale Sobrée Zooala uit de in dit blad plaatste advertentie blijkt zal het Goudsche Militair Strijkorkest onder leiding van den heer H J Goedhart op Zaterdag 9 Jan a 8 met medewerking van Amhem s Mannenkwartot Inter Noe eo mej Toni Schotten zang alhier in de societeat ds Réunie een muzikale soiree geven Het Goudsch Militair Strijkorkest is door zijn openbare uitvoeringen m door zijn muziekavondjes reeds bij zeer velen bekend Mej Toni Scholten heeft reeds meerdere malen hier en in de omgeving hare medewerking verleend op concerten zoodat ook zij geen vreemde is voor het Goudeche publiek Daar voor de eerste maal Amhwn s Mannenkwartet Inter Nos hier j l op treden laten wij hier uit de groota collectie beoordeelingen welke ons ter beschikking stonden gffliige gedeelten volgen teneinde aan te toonen dat aan Inter Nos zoowol in de eigen gemetate als elders bijzonder waardeereaide kritieke ten ded vielen De Arnhemsche Courant schreef na een concert in den Stadsschouwburg lo Arnhem op t2 Oct j l Het bekende Arnhpmscbe gezelschap Inter Nos vra lewide zijn zeer gewaardeerde medewerking aan dezen avond Met de voordracht vah een negental nummers verwierven de heeren een grootsucces De keuze van de liederen waste pryzen zij boden elck wat wils engaven do gelegenheid de aan verscheidenheid winnende voordracht vsm betkwartet te doen opmerkeai Met verklaarbare ingenomenheid is naar den zaag geluisterd smaak muzikale voordracht voordracht zeer verzorgde samenhang zuiverheid van opvatting waren m elk der voordrachten te waardeeren mooie klankproduolie zoowel in krachtige alain teere passages gaven aan dezen zangeen ongemeene b oring terwijl de w rlijk virtuose vjtfordracht van hel geestige De Apotheker bewees hoe de vierleden van Inter Nos niet stilstaan maar ook m do richting van technische ontwikkeling voortgaan zich deugdelijk te opfenen Het Haarlemsch Dagblad beoordeelde 26 April J l dit kwartet aldus Inter Nos uit Arnhem een zeldzaam hoogstaand viertal echte kunstraiaars met een prachtensemble Wat heerlijke nuanceeringen wat klanken en accoordeuweelde zoowel in Vineta van Abt als in Avondlied van Verhulst DeOpr Haarl Courant schreef op dienzelfden datum Inter Nos Arnhem met Vineta Franz Abt Prachtige Ie tenor Heerlijk van nuancoering Orgeltoon I Wat prachtig ensemble Duitsche uitspraak af In één woord subliem n Avondlied Verhuist Tempo wat langzaam Knsemble ook liier wuer volmaakt Maand kalenders 1915 Do Drukkerij v h Koch en Knuttel alhier zond ons de door haar uitgegeven maandkalender welke evenals vorig jaar 18 aangebracht op een schild waarop een in kleurwi Lgedriflcte afbeelding is bevestigd van bet zesde kerkgla der St Janskerk voorstellende het redden van het belegerde Bethulie door het onthoofden van het legerhoofd Holofemiw Dit glas werd ten geschenke gegeven in dit kerkgebouw in den jare 15 i door den Prins Joan Hertog van Aerschot Heer van Arenberg Ridder van het Gulden Vlies en de Prinses Catharina üravinne van der Marck zijne Gemalin Tot hoofdontwerp van tüt geschenk is gekozen de Belegering van Bethuiié volgens het Boek van Judith hooldstuk VII vers 3 In het ondergodeelte vEm dit glas zijnde hier een derde der hoogte ziet men de afl eeldingeii van den Hertog en de Hertogin als schenkers van hetzelve geknield liggen voor bidlessenaars Ieder heeft achter zich zijnen naam of schutslieilige Joannes den Doopor en St Catharina met hunne gewijde leekenen Boven zijn tegen den wand geplaatst de volle wapens hunner doorluchtige Stamhuizen van Aerschot en van der Marck Het was het laatste kerkglas vóór de kerkhervorming gegeven en door Dirk Craboth m het jaar 1571 in de ÜoudBche St Janskerk geschilderd het is naast dat van de Abdis van Kijnsburg geplaatst hetwelk van deze twee kunstrijke broeders juist het eerste werk is van alle glazen die in deze kerk te zien zijn Deze kalender zal zeker als do vorlgen de aandacht trekken Do firma J van Bentum en Zoon alhier zond ons weder haren raaandkalender die door zijn duidelijkheid van cijfers en correcte uitvoering van do omlijsting der kalenderbladen een aangenamen indruk geelt en daarbij zeer practisch is Do kaltmder is bevestigd op een schild vaü donker bruine kleur waarop mede is aangebracht een iu fraaien vlerkleurepdruk uitgevoerde reproductie van een photo waarop in beeld is gebracht de Haven gezien van af de brUg bij het Postkantoor waarbij de St Jan op den achtergrond boven de huizen uitsteekt Deze kalender doet de drukkerij alle De G oudsche Telefoon In aansluiting op ons bericht van Zaterdag waarin werd medegedeeld dat de Goudsche Tel Mij besloten heeft gedurende de maand Januari geen verandering te brengen in den dienst kan thans nog worden gemeld dat 35 aangeslotenen zich bereid hebben verklaard den door de Maatschappij vereischten toeslag voor nacht en geheele Zondagsdienst bij te betalen In verband daarmede heeft de Maatschappg den termgn van inzending verlengd tot 1 Febr teneinde in dien tnsschentyd de gelegenheid te geven ook aan de gemeente om tot de geWen schte oplossing te komen Verkade s Gezelschap Naar wij vernemen zal in den Nieuwen Schouwbtffg het gezel schapVerkade een opvoering komen geven van Eenzaam spel nit de Tropen van Fabricius met Oor van der LugtMelsert in de hqofdrol Verplaatsing van het Goudsche Garnizoen Hebben wij Zaterdag jl in ons tweede artikel betreffende de Onderwijstoestanden en de Huisvesting der Militairen reeds melding gemaakt van het stellige gerucht aan de juistheid waarvan door ons op goede gronden niet kan worden getwijfeld thans kunnen wij mededeelmp dat heden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken een telegram is ezonden aan den opperbevelhebber van Land en Zeemacht waarin het verzoek is uitgesproken met het oog op de groote belangen die daaraan voor Gouda verbonden zijn om het garnizoen niet uit Gouda weg te nemen Namens het bestuur van de Vereeniging Gouda Vooruit werd een telegram gezonden aan het Kamerlid voor Gouda teneinde diens tusschenkomst in te roepen bïj de hooge autoriteiten terwijl namens de Goudsche Winkeliersvereeniging de volgende telegrammen werden gericht aan Jhr Mr W Th O van Doorn te sGra venhage en aan den Minister van Oorlog Jhr Mr W Th C van Doorn lid van de Tweede Kamer s Gravenhage In verband met de plannen welke £ v bestaan om het Garnizoen van Gouda te verplaatsen verzond de Goudsche winkeliersvereeniging een telegram aan den Minis ter van Oorlog met verzoek aan dit plan geen gevolg te geven De onttrekking van het garnizoen aan deze gemeente zou voor de neringdoenden een ramp zijn Wij verzoeken u vriendelgk ons verzoek krachtdadig te willen ondersteunen Namens de Goudsch Winkeliersvereeniging A D VAN VEEUMINGEN Voorz T OREBAS Secr Aan Z Ex den Minister van Oorlog s Gravenhage Excellentie De Goudsche Winkeliersvereeniging met zekerheid vernomen hebbende dat bij Uwe Excellentie het voornemen bestaat om het garnizoen van Gouda een andere standplaats aan te wijzen verzoekt U dringend aan dit plan geen gevolg te geven enVwel te willen overwegen dat bij verlies van het garnizoen de neringdoenden in Gouda een geduchte schade zullen lijden en daar de toestand van de winkeliers door de mindere koopkracht van de boeren en de tijdsomstandigheden toch reeds zèèr gedrukt is het onttrekken van het garnizoen een ramp tooï onze gemeente zou worden Namens de Goudsche Winkeliersvereeniging A D VAN VEEUMINGEN Voorz T CREBAS Secr Zijn wij wel ingenoht dan ligt het in het voornemen van den Minister alleen het garnizoen te verplaatsen gedurende de mobilisatie terwijl na afloop daarvan de kazerne weder zal worden betrokken door het bataljon van het löe Reg Infanterie dat vóór de mobilisatie hier in garnizoen lag Wij mogen hopen dat deze vereende pogingen er in zullen slagen dat de opperbevelhebber en de minister zullen besluiten het m9biliBatie garnizoen voor Gouda te behouden Het Garnizoen gaat weg Tijdens het afdrukken vau ons blad bereikt ons de tijding dat aan Jhr Mr W Th C van DoOrn bij diens bezoek beden aan den Minister van Oorlog is medegedeeld dat op het besluit tot wegneming van het garnizoen uit Gouda niet kan worden torugg omen omdat de reeruten in den kortst mogehjken tijd moeten worden geoefend en daarvoor te Gouda de goleg iheid ontbreekt Dit besluit geldt ulechts voor den tijd van de mobilisatie al blijft de kans bestaan dat ook na dien het garnizoen van Oouda naar elders gaat Mr van Doorn heelt zich daarop gewend tot den Minister vaa Binnenland sche Zaken en hem verzocht bij zijn ambtgenoot van Oorlog steun te verleenen aan de pogingen die d or Mr van Doom zullen worden aangewend bij den OpperbevelheAjber Om te trachten of Gouda op de een of andere wijze voor hot verlies van het gamizoMi schadeloos zou kunnen word i gesteld De Minieter van Binncnl Zaken ho steun in deze toegezegd MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prezen waren voor 1ste kw 46 2e 40 en 3e 36 cent per half kilo Vette Kalveren redeiyke aanvoer tste kw 36 2e 31 3e 28 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer 1ste kw 35Vj 26 33 3e 28 cent per half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel voor alles flink prijshoudend 407e 8T VAT8 LOTERIrJ 3do £ Q Trekking van Maandag 4 Jan No 4203 en 18825 ieder f 1000 16355 f 400 3821 f 200 4549 f 100 Prijzen van f 45 7 83 7S 111 88 61 9B M3 60 65 93 S12 88 ilS 70 81 511 86 91 H 618 717 67 893 t6 67 9B 988 lOOS aiie 18 ISGS 6 1BS7 is ao 77 U06 73 1637 67 IQOB 86 60 t70a 82 1 11 22 81 78 1956 a002 ea e63335Sai869S400134 7171 3 9501 60 83 a8065S69a76a69iai 3S906S8B8 77 8180 81 aedo een m is sus eo 73 awi i9 2 seTS S7i7 63 aSBl 48 69 8H 2 81 1016 71 01 1176 1202 8 87 1801 7B Uai 1616 17 tölS 19 1721 68 8Ö 1861 6066 79 9 96 98 5100 85 18 91 5891 96 6193 96 5676 6038 6016 98 ene 61 6309 11 47 96 6816 68 68 6118 IS 69 0730 81 16 6806 33 18 88 7012 7110 16 60 7213 88 51 58 71 7121 SB 7616 60 79 7806 7700 61 7 9 69 7962 SS 71 8006 10 16 8eBllS73Sa06ffi92968S72B15e85G069 8761 86 8838 71 BI 8918 35 69 9006 89 93 9168 9913 66 9öd8 81 B60S 18 88 93 9737 86 71 81 9883 19 88 9903 18 88 10015 69 9Q 10112 11 97 9 10267 UfiOQ 10 28 89 10180 10602 66 1Ü671 10705 9 29 10837 59 10028 nou 81 11111 18 67 11208 7 91 73 11807 76 79 lUU 11608 38 11719 11878 11985 99 Ji 12061 12111 66 78 12213 15 12818 28 66 1S511 99 19899 S2 12788 88 91 96 12818 18 13920 iO 18 68 1B007 16 79 181 B7 92 91 1B2B1 00 13806 9 18 93 18131 18 96 16617 60 5 18805 77 97 18711 82 BH 18083 71 11060 1118S 69 88 11360 11351 11137 17 19 76 11613 81 11606 19 98 11781 60 76 11841 77 98 98 14911 81 15069 15128 11 57 16216 60 81 88 96 16816 It 66 16113 ffi 45 51 15501 11 16658 SO 16714 98 1585B 75 78 16900 61 16088 16106 73 SB 1 02 6B 91 16821 18106 66 71 16600 27 82 U 18601 16705 7 18869 67 16908 34 71 96 17106 10 89 81 88 17 ffl2 17B26 59 71 17131 17500 9 10 99 17669 17708 83 89 96 179Ü6 Vi 17 20 87 10 78 89 ISam 18105 1SJ27 67 64 18036 75 18115 41 19 63 57 18618 20 59 70 18808 13 48 18739 68 13818 51 57 58 63 18986 10016 19111 20 lffil6 17 94 19337 60 69 19tóB 76 77 85 19610 5B 19601 68 75 19731 19606 25 19913 18 82 77 88 86 20009 39 83 91 30118 77 97 90261 68 79 80 90811 90101 10 20621 38 60 96 30729 86 71 20881 Telegrafisch Weerbericlit van het Koninklijk Meteriologiscli Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 757 4 te Memel laagste stand 737 9 te Vlis Bingen Verwachting tot den volgenden dag Matige tijdelijk wellicht krachtige Z O tot Z wind zwaarbewolkt met tijdelijk opklaring waarschijnlijk eenige regen of sneeuw zelfde temperatuur Laatste Berichten Aan het Westeiyk FronC PAKIJÖ Hot communiqué van gisteravond 11 uur luidt In den toestand is goon wijziging gekomen Uver het geheele Iront blijft het weer slecht B KLIJN 4 Jan Het groote Hooldkwartier uieldt dat afgezien van meer oE minder heftige artillerie gevechten over t algemeen aan het front rust heerseht Hlochts is bij Tann in den BovenKl zas een bijzondere activiteit getoond Na een geweldig vuur op d © hoogten ten Westen van ïennheim slaagde de Vijand er in gedurende de avonduren do stukgeschoten loopgraven te nemen en benevuns het dorp Steinbach dat door ons hardnekkig verdedigd werd te veroveren De hoogte is door ons in den naeht liLTHomen Het bombardement van de Kngelsche kuat LONDEN 3 Januari Te WestHart lepool is eon jongen van veertien jaar die gevolg van het bombardement door de Duitsche schepen gewond word overleden Het aantal slachtoffers iu doze plaats is thans tot 107 geklommen Spoorwegverkeer In Belgiö geregeld BRUN8WUK 3 Januari De Braunschwoilgieche Lajodesaeitungv meldt dat het geheele spoorwegverkeer op 1 Januari door de Duitsche autoriteiten weder begonnen is Daartoe waren 8000 Duitseho spoor wogbeeambten waaronder llOi uit Beieren igedurendw de laatste dagen Haar Belgiö vertrokken Vrees voor luchtschepen PARIJS 4 Januari Uit Lyon wordl geseind dat het gemioentebeetuur aldaar in overleg met do militaire autoriteiten heeft l oaloten om de verlichting van de bruggen en de havenwerken van a s avonds 9 uur te doen nddgen De burgemeester verklaardü dat de bevolking als gevolg van dezen maatregel met OQgerust behoeft te zijn Uitlevering van gevangenen MUNCHrN 4 Januari In do kringen van het Vaticaan hoopt men dat het voorstal van Z H den Paus om de voor den krijgsdienst ongeschikte krijgsgevangenen die zich in de verschillende oorlogvoerende landen bevinden uit te leveren spoedig door alle betrokken Staten zal worden aangenomen Van verschillende dezer Staten is reeds op het Vaticaan een gunstig antwoord ontvangen Vli jers boven Nancy PARIJS 4 Januari Uit Nancy wordt geroeldt dat Zaterdag drie Duitsche vlif era boven deze stad verschenen ea op verschillendie plaatsen bommen wierpen De schade is niet groot Kor ten tijd geleden had reeds een Zeppelin Nancy gebombardeerd In de Adriatieche Zee BERDIJN 8 Jon Het Fransche in de Straat van Otranto door de U 12 geloppedeeyde admiraalsehip Courbrt l is voor Valona geaonken evenals de Fran sche duikboot BTnouUly Slechts ikele opvarenden werden gered BERLIJN 3 Jan De verovering van Ardagan wordt in een particulier telegraAi uit Konatantinopel aan de VoesiHche Zeltung beveetlgd De Turken overvielen de stad en drongen van den onbeViKtigden kant binnen zoxn r de vijf torten te beschieten De Turken maakten vete kanonnen Suit terwijl hun ook talrijke gevangen i in handen vielen In het geheel bevonden zich tot nu toe 20tX Russen waaronder 70 oflicieren in Turksche gevangenschap ROMC 4 Jan Uemeld wordt dat Djonial Pasja commandant vai de Turkadie troepen die in Palestina geconcentreerd zijn to Jeruzalem dood in zijn kamer gevonden werd Steun aan ginnobttiseerde neringdoenden Men meldt ons uit Don Haag i Do Minister van Oorlog heelt aan de ponipagnieacommandanten aangeschreven hunne onderhebbenden behoorende tot de kleine neringdoenden wier zaken door de mobiliaaiie verloopen en dlQ gevaar loopeiim financieelo moeilijkbeden té gerakenaan te zeggen dat zij zloh tot het tsteunfoinité kunnen wend i ter plaatse waaifhun zaak wordt gedreven of rechtatj eeka tot bet Kon Nat Steuncomité dat zichbereid verklaard heeft de noodige h jlp l i erIconen De oorlogsleening Men meldt ons uit Den Haag Het Bankicrshuis J L lieeft Zaterdag reeds voor een millioen inschrijvingen voor de dt oorlogsletming ontvangen Moord te Kamerik Men meldt ons uit Woerden Zondagavond ia op de Grechtkade te K amerik de 31 jarige J M door oen geweerschot gedood en zijn lijk in het water geworpen De Vermoedelijke dader is gearresteerd Nader vernemen wij De vermoorde J M maakte een praatjemet do dienstbode H Bit Dit werd toenguzien door den molenaarsknecht de B Jie verkeering met het meisje had Ineen vlaag van jalouzie groep deze eengt weer on schoot M nagenoeg pardoea iood Do dader is tofin naar zyn slachtoffer gegaan en heelt den ongelukkigb llo nog niet dood was in het water geworpen Ijl Van dit drama was de dienstbode getuige Zij werd door den molenaarsknecht Jiedreigd mede doodgesOhottai te worden Zij nep om hulp en vluolitto in huis waar zij aile deuren afsloot Op haar hulpgeroep is de politie gekomen die den onverlaat heeft gearresteerd Hij ontkent all HeM ijk van het slachtoffer is opgevisoht BrRGERLIJKE 8TAJV HAASTRECHT GEBOREN Roelof onders J Boele en K van den Berg Margaretha Maria onders D Steenbergen en M VBO Vliet Al ha ouders K Graveland en E van der Stoic Marinas Wilhelmus onders W Kompier en P van Jaaraveld ONDERTROUWD D Hoogendoom 34 j en J Graafland 20 j beiden te Haastreoht GEHUWD J Jappes te Haastrechten E Booij te Bensohop OVERLEDEN A Kompier 4B j echtg van A Weerdesteijn J G Geelhoed 11 w J Jansen 77 j weduwnaar vaTn C Oosterling A Spruijt 73 j echtg van L van Wgk L Leeuwenhoek 86 j A J Oostveen 2 j VLtST GEBOREN Alberta Clasina Qnder 8 G Uittenbogaart en J Schep Cornelia ouders A Anker en N Verdaijn Arie ouders C Schonten en A Schep BOSKOOP van 16 31 Deo GEBOREN Grietje ouders J Zaal en C J Plomp Jacomina Teuntje ouders C v Bemmel en W van Oijea Naatje Catfaarina ouders G H Spee en J V Zoomeren Johanna oudersK Bolk en J deö Oude TheresiaMaria Cornelia ouders C J Stolker en B A Borsthövel Nicolaas ondersP van der Wal en G Roos Johannes Gerardus onders W de Wit en G Hondijk Simon ouders R Stntvoeten M P Erkelens GEHUWD G Stapertma te Haarlem en C J van der Kodde A Bak ker te Gouda en E van Eeuwen L P de Moor en I de Loos H Verkade en E Bronwer OVERLEDEN Bastiana de Jong 62 jl geh met J Stoppelenburg Leent je Lammens r