Goudsche Courant, dinsdag 5 januari 1915

rettoQ Als een bewQs dat men niet erg bang i soa kannen dienen dat vele soldaten met 10 en 12 dagen verlof gingen doch doutegenover staat dat men zalf tot by Laik toe de loopgraven en gzerd raad versperringen herstelt AU reden waarom aan den Yser niet meer het offensief wordt toegepast verklaarde een officier dat men wacht tot dat meerdere troepen nit het Oosten zallen kannen worden gezonden om daarbg behulpzaam te zyn De officieren en soldaten dragen bijn L geen van allen haat tegen de Franschen maar tegen de Ëngelschen des te meer lAan het Oosteiyk Front PETROÖRAD 4 Jan Reuter Een oorrespoodent meldt dat de zoogenaamde slag aan de vier rivieren met een luige reeks gevechten aan de Bzara Rafka Pilica en Nida na als geëindigd kan worden beschouwd De Daitschers en de Oostenrijkers zijn er niet in geslaagd vooruit te komen miaar werden zelfs met roote verlie9sen temggeslagen Hun aanvallen gaan voort maar dit wordt beschouwd om d te winnen voor nieuwe operaties Door het bezetten van Zeletin Seret en Rodoetz in de Boekowina hebben de Rassen de strategische spoorwegen naar Galicië en Hongarge in handen Zy 8 n nu over de gemakkelgke passen in de Karpathen binnen honderd m l van Hongarye Drie Oostenrykiche vliegers wierpen bommen in Kieloe Van officieele Oostenryksche zgde wordt gemeld In de hardnekkige gevechten op httt terrein ten Zaiden van Uorlice welke onder de sleohtstp weersgesteldheid plaats hadden verzekerden onze dappere troepen sich door het in bezit nemen van de belangryke hoogtenlinie van een gnnstige basis voor de verdere aotie In de Karpathen valt geen verandering te constateeren In het dol van de BovenUng kwam het slechts tot kleine gevechten By de gevechten gedurende Kerst d werden op het NoordeUjk oorlogstooneel 37 officieren en 12 698 mansdtappen gevangen genomen VON HOFER Aui het Zaideltik Front Uit Berlijn wordt dd 4 Jan geseind De Turken dringen verder zegevierend Id den Kaukasus voort i eq gedeelte vwn het Turksohe leger is nu tot aan Sarykaïnyaoh voortge d rongon en heeft n een bevigen slag volkomen gezegepraald Tassohen SarykamfBch en Kars hebben ds Turken twee treinen vol met troepen en oorlogsmateriaal opgeraogai en den apoorwef v nletd Ook ten Noorden van do lijn Kara aarykamysch opereerden de Turken segevlerend Een gedeelte der Turksche troepen dat van Tausohkert uU op Ruësisch geAled was voortgedrongen eeft e Russlsoh bataljon In een bergkloof verrast en volkomen vernietigd TweehcHiderd maa werden gedood en vierhonderd gevangen genomen De r at werd uiteengeslagen Uit Con8tajittnop d wordt dd 4 Jan goaeind Het Persbureau meldt De Wall van Ërseroem bericht dat de Russen oj den huldigen terugtocht veertig dorpen die zlJ levorm bezetten In de aseh gelegd oen dael der mannelijke inwoners gedood Mt de overigen als gevangenen naar Rusland vervoerd hebben Als bewijB van de vwmielingeti kan dienen dat alleen in drie dorpen welke de Wali bexiohtlgde door beni 75 lijken gezien werden De verliezen der bondgenooten In een overzicht van den militairen toestand op hst oorlogsterrein schryft een militaire medewerker van de Neue Freie Presae naar aanleiding van bet aantal door de Daitschers gevangen genomen Rassen 306294 man en 8676 officieren het volgende Om dit cyfer naar waarde te schatten moet men zich berinneren dat het te danken is aan Hindenbargs succesvol offensief in Oost Pruisen daarna in Rusland aan den Njemen aan Hinden burgs offensief aan den HiddenWeichsel en eindelyk aan de laatste groote actie in West Polen By dit aantal moeten de gewonde Rassen welke aan de E uitache troepen in handen vielen worden meegerekend Het cyfer moet echter nog worden verhoogd met de gevangenen welke zicdi nog op transport bevinden Wel niet geheel betrouwbaar maar tooh nïet eenige waarschynUjkheid laat zich bet aantal divisies dat Rasland aan syn westelyk front kon opstelle i berekenen Om de verhouding van het in elk geval zeer belangryke cyfer der gevangenen tot de sterkte van het ge heele Russische leger ten naastenby te leeren kennen moet men berekenen hoeveel van de Russische legercorpsen boeveel reservedivisies die in een geiyk aantal als de linietroepen naar het front kannen worden gezonden en hoeveel divises van de rijksweer aan het gevechtefront kannen staan Dit ver iraoyfer moet dan verder worden verhoogd met de tallooze dooden en met de gewonden die naar bet binnenland konden worden vervoerd Mod moet de zieken en hen die onder bet marcheeren uitvallen eveneens in aanmerking nemen Men mag echter n et over het hoofd zien dat in den loop der tyden zeer veel verliezen uit het overvloedige menschenmateriaal weer gemakkelijk kannen worden hersteld Ook de verliezen der Franschen zyn zoer belangryk Voor de berekening van het percentage geldt hetzelfde als voor Rasland De verliezen der Engelscben kannen niet belangryk worden genoemd Die van de Belgen zyn échter in aanmerking genomen de belangrykheid van de aanvalling eveneens zeer ernstig Aartshertog Friedrioh Üit het kwartier van de oorlogspers te Weenen wordt gemeld De opperbevelhebber van het leger aartshertog Friedrich ontving heden in het perskwartier de gezameniyke Oostenryksch Hongaarache en buitenlandsche oorlogscorrespondenten en kunstenaars en liet zich eenïgen van hen voorstellen waarby hy aan elk de hand reikte Vervolgens hield hy een toespraak waarin hij dankte voOr de nieuw jaarswenschen die hy ontving en verder zeide Ik maak van deze gelegenheid gebruik om a voor uw saccesvoUe werkzaamheid alsmede voor de loyale en patriottische houding der pers myo byzondere waardeering te kennen te geven Ik hoop en vertrouw dat gij ook als het nieuwe jaar een eervolle sjrede brengt aw plichten op even patriottische wijze zult vervullen Uij zult spoedig in de gelegenheid zyn om groepsgewyze aan het front te komen en daar de bewonderenswaardige houdmg van onze heldhaftige troepen door eigen aanschouwing te leeren kennen Ik ben overtuigd dat gij den besten indruk zult ontvangen en deze tot heil van de gemeenschappelyke grpbte zaak zult aanwenden Invalide krygsgevangenen Geneve zal het centrale punt worden voor het terugzenden van invalide krygsgevangenen In den loop dezer maand wordt de eerste trein verwacht Brieven uit Parijs Parijs 29 Dec 1914 XIX Men he t dit Jaar geen Kerstfeeet gevierd in Parijs Do Kerstïeestviering placht zloh te concentroeren op den Kerstnacht la nuit du Réveillon van 24 op 25 December waarin behalve de geloovigen duizenden en tienduizenden nieuwBgi i i de meest in de mode zijnde kerken bezochten Daar woonden ze do mlddemachtmis bij en vervolgens verspreidden zo zich in du voornaamste en minder voorname restaurants waar weken te voren de tafeltiee reeds boBproken waren voor dit nachtelijk teesttnaat Dit jaar was er geen sprake van een nachtfestijn Het verzoek der restaurateurs om na lü uur geopend te mogwi blijven is door do overheid kortweg van de hand geweaen Dat is maar goed ook zeide mepen eenvoudig werkman Hoe zoo f Wel stel u voor dat er bij u opde étage andere familie wonen waarvan do man tn den oorlog misschienzelfs al dood is Als dan die vrouwenzien dat uw vrouw m haar mhn enhaar kindertjefl prettig gaat Keratleestvieren terwijl zij noch geld noch stwnmlng hebben om dat doen dan is eralle kans dat ze den Volgendon morgenuw vrouw op haar gezicht slaan Alsdo restaurants den nuU du réveillon opeu waren zou det niets dan herriegpven I I Zulk een verklaring J eft inderdaad een duidelijk begrip van de massa latente opwinding die schuilt onder de werkelijk bewonderenswaardig kalme houding van het Pari che publiek t Was duH stil te Parijs in den Kerstnacht dezetfdo weldadige ik N ou haast üftggen vredige stilte die er Bleeds geheerscht heeft sedert het uitbreken van den ooriog Maar tooh dezen stillen heiligen nacht kon de vredesengel nauwelijks eea pldkje vinden tot steun voor zijn voet In de kerken waren wel nu louter de geioovigen in veel grooieren getale dan anders opgekomen Hu den Almachtige aan to roepen maar se zongen geen Vrede op Aarde in do 8ta4 waar twee dagen te voren de minister president had verklaard wij willen nog geen vrede wij zullen doorstrijden tot de volledige overwinning is bevochten Zelfs de prolikers konden ge toespeling op óea oorlog onderdrukksn Rn de moede vredesengd wendde zioh af en streek den komenden middag neer B de leestzalen n r itmAom deo tintelenden kerstlKioin de kinderen werden onttiaald en met geschenken overladen dearmsteu eo meest misde den bet eerst En uit dulamd ï heidere kinderkeeltjeeruiecliten den mtgei de woorden tegen Aux arraes citoyeos De schrijvers van hoofdariik d n in de dagbladen hebben al hun best gedaan om ons uit te loggen dot het dit jaar nu eigenlijk pas je ware Keratleest was De zotste vergelijkingen werden daartoe geHmeed De Duitaohe kwzer was natuurlijk Herodee ieder gezin Bel che of Noord Fransche vluchtelingen werd tot een Heihge Familie geproclameerd De kmdercadeautjee uit Amerika met het Htooiiischip Jason hier aangekomen warm do geechenken door de Wijzen of Koningen uit het Oosten gebracht dat uU hert Oosten is kostelijk Anderen weiT wilden aan enkele Indische Grooti n die voor de aardigheid eens naar den i uropeeschen oorlog zijn komen kijken op invitatie van bun Keizer d n koning van fc ngeland de rol der drie Koningen loekennen Eu één ging zolfs zéó ver de loopgraven te vergelijkffli met den stal waar Christus geboren werd wndat er ook hier en daar atroo op den grond ligt en er wel eens een os of ezel over d n rand zou kunnen komen kijken Noen heusch ik overdrijf niet Maar in de fraaie rijke zoetvIoMende Fransche taal latrn dergelijke absurditeiten zith zóó Bierlijk zóó vlot vn m zulk ven aandoenlijken vorm zeggen dat de lezer die steamaing zocht en in de sterouiing is er glad weg overheen leest I n met tranen in de oogen aanvaardt hij het mirrogaat hem in plaats van h 4 weldadige Vrede op aarde voorgezet Vrede op aarde men hoeft er hier mot geen mensch over te spreken Volhouden tot het einde is het eenige gangbare parool Manr toch er is n og een andcro uitdrukking die men vaker hoort Als do oorlog voorbij ia en dan volgt een opsomming van al het leed dat Jan eindigen zal van al het geluk dat dan voor de deur staat van de plannen die nion dan z l uitvoeren van de welvaart die dan wacht Als de oorlog voorbij is Alleen het herhaaldelijk uitspreken van dezen zlnsaanhef verraadt dat er waarlijk gelod m wordt in Frankrijk Al9 de oorlog voorbij is De vrouwen denken er bij het uitspreken dier woorden niet aan dat dan wellicht man of zoon vader of verloofde verdwenen of voor altijd verminkt zullen zijn Als lo angst voor die mogelijkheid ze aangrijpt on beklemt dan snollen ze de meest vromen ter kerke toaar de anderen do over overgroote nieerdefceid naar oen waarzegster naar een kaartlegster bij voorkeur en zo gelooven als evangelie neen meer dan ala in hel evangelie wat die hen vwtrft De oorlog heeft schier alle beroepen g nakt maar jiiranier heeft dat der waarzegsters zoo gebloeid als thans Hoort toevallig twee vrouwen uit hrt volk in gesprA de dames der hoogere tanden praten precies eender maar al leen binnenskamers dus dat hoort ge niet Ik hen bij de waarzegster geweest en die hedt me toch bijzonderheden over mijn man verteld neen maar verbazend en voor zooverre het verleden betreft klopt all Dat is wrakelijk e vrouw met wonderbare gaven Wat die voorspelt daar kun je op rekenen Of Ze kan jo me geen adres opgeven van e i goede betrouwbare kaartlegster Ik heb ai in geen vier weken bericht van mijn zoon gehad Men loopt de deuren der waarzegsters plat Zij die aan huis ontvangen adverteeren al niet eens meer ze kunnen toch nauwelijks hun klantrai aan Maar er zijn er ook die alleen per correspondentie werken Ge hebt ze slechts een lok haar of een oud kleedingstuk ot een stukje van den nagel van uw linker kleine teen te zenden of wel datum van uw geboorte of iets van dien aard en ze vertollen u al wat ge maar weten wilt de meest verborgen zaken het eerst Er zijn er zelfs die u maand voor maand al uwe wederwaardigheden of die van den persoon dien ge liefliebt gedurende heel het jaar 1915 willen voorspellen Altijd mits bij de z dmg eenige klinkende munt gevoegd zij I Kn de weinig ontwikkelde Fransche vrouw troont zich en steekt zich het hart onder den riem dank zij zulke voorspellingen t Is óók een manier A F PICTILLON Koninklgk bezoek aan Maaatricht Men meldt nit Maastricht aan de Nienwe Courant d d 4 dezer Het nieuws dat H M de Koningin he en zon komen had zich ls een loopend vnurtje door de stad verspreid De scholen gaven om half elf vrÜ af en een dichte menigte schaarde zich aan weerzijden van de straten van het Gouvernementsgebouw tot aan het station Op het eerste perron bevonden zich te niim 11 aar de commissaris der Koningin jhr Ruys de Beerenbrouok de plaatselijke garnizoenscommandant der marechansse majoor Van Oordt en de burgemeester mr Van Oppen 1 Precies te 11 aar 16 stoomde de koninklyke trein bestaande uit 5 rgtaigtin en een bagagewagen het station binnen De inspectear der staaUspoorwegen de heer De Bruine begeleidde de koninklijke trein Kadat de commissaris der Koningin H M begroet en de aanwezige autoriteiten aan H H had voorgesteld werd onmiddeliyk plaats genomen in de beide op het perron gereedstaande koninklijke aato s Ën zoo ging het langs bet juichende volk naar het don vernemen tsgeboQW Het gevolg van H M bestond uit freule Sloet baron Bentinck opperstalmeester graaf Schimmelpenninck adjudant in buitengewonen dienst en jhr Quarles van Ufford Op het Gonvemementshnis worden op het oogenblik door H M in aadiëntie ontvangen de besturen van het Roode Kruis het comité voor Belgische vluchtelingen en het Plaatselijk Steuncomité uit Maastricht Verder de Plaatselijke Steancomité s nit Weert Valkenburg en Hou them Kerkrade Sittard Heerlen en Roermond het bestaar van het Roode Kruis uit Heerlen en het Comité voor Belgische vluchtelingen nit Eysden Venlo en Weert Na afloop gebruikt H M het noenmaal ten Gouvernementsbuize en daarna houdt z een revue over de troepen op den Meersenerweg De Bargemeester van Maaatricht Men meldt ons uit Eoermond Naar w j vernemen heeft de bargemeester van Maastricht zijn ontslag aangevraagd Belgische uitgewekenen naar Engeland Men meldt ons uit Amsterdam Naar men men ons wederom mededeelt wenscht de Engelsche Regeering gastvrijheid aan te bieden aan de Belgische vluchtelingen aan wie kostelooze overtocht kan worden toegestaan Deze regeering verbindt zich niet aan k de vlachtelingen arbeid te verschaffen De bedrijven waarin plaatsing kan worden aangeboden zijn reeds medegedeeld Voo Amsterdam is de inschrijving op de oude Effectenbeurs ingang Oudebrug teeg dagelijks van l a tot 4 uur N B Alléén aan vluchtelingen van Belgische nationaliteit wordt vrijen overtocht verleend Doorvoer naar Antwerpen In de vergadering van de kamer vankoophandel te Duisburg ia medegedeeld dat do Nedorlandsche rege ering aan dendoorvoer van goederen die uit Antwerpente water naar Duitschland verzonden zijn gem moeilijkheden in den weg zal leggen mits de douane formaliteiten in achtgenomen worden Wl de schepen die voorhet vervoer dienst doen geen buitgemaakte of opgevorderde vaartuigen zijnen de lading niet uit oorltfgsmatericel militaire voorraden of opgevorderde goederen bestaat Het onderïwek zal te Hansweert door dé Nederlaudöche marine samen met de douane ambtenaren verrichtworden N R Ct Anti Uorlogsraad Men meldt ons uit Den Haag Tot dusver bedraagt het aantal medestanders van dCTi Nederlandschen Anti Oorlogsraad ruim 8000 Oivgeveer 300 vereenigingen van meest ulteenloopend 7i aard sloten zich reeds bij den anti oorlogsraad lun Prins Hendrik Z K H Prins Hendrik verliet gister oohftend per Staatsspoor de Residentie voor het maken van een Roode Kruis inspectietocht Gfemengde Berichten Aangeschoten Te Dinxperlo bemerkte dte grenswacht dat de Dultsclier H een zak kippenvoer naar Pruisen wilde brengen en sommeerde hem halt te houden Tocti deze hieraan geen gehoor gaf werd op hem geschot i De Duitecher liet zich to i in een duiker zakken waaruit hij druipnat gehaald y erÖ Hij is in arrest gesteld Hoog water in Friesland Het boezemwater is in Friesland zeer hoog gestegen Wel wordt er met al de sluizen geregeld gestroomd doch tengevolge van den enormen regenval en het dientengevolge sterke malen der overtalrijke watermolens en windmotoren in de krieten en binnenpoldera welke alle door den zeer krachtigen molenwind der laatste dagen veel water uitwerpen wil bet peil ofschoon dit bgna voortdurend schommelt nog maar niet blgvend afnemen Men ziet dan ook meer dan ooit thans in dit gewest zeer verlangend uit naar de in nitzicht gestelde stoombemaling levlucht Men meldt ons uit Roermond Gistermiddag werd to Melick aan de Duitsche grens door de Nederiuidsche grenspost een B gisch sergeant aaagehoudMi die mt DüBseidorf waar hij krijgsgevangen werd gehouden was ontviueht Hij had zich in Duitschiand van burgs kleeren weten te voorzien Volgais zi zeggen was de b andeling van de Belgische krijgsgevangenen daar vrij goed OvereenkMnsUg de bepalingen betreffende gevluchte militairen werd hij onmiddellijk vrijgrfaten Zijn bedoeling is over Engeland het Belgische leger weder Ie bereiken De poatdiefstal Naar het Hbl verneemt is de politie te Amsterdam er in geslaagd een belangrijke aanwgzing te vinden in zake den bekenden diefstal aan een der böksntoren der posterijen aldaar van geld en aangeteekende stukken De arrestatie van den vermoedelijken dader kan weldra verwacht worden Stadsmeuws GOUDA 5 Januari Plaatsvervangend Diytnctsveearts Bij Kon besluit zgn met ingang van 2 Jan tot wederopzegging benoemd tot plaatsvervanger van den districtsveearts wien Leiden als standplaats is aangewezen de veeartsen G Hupkes te Gouda Dr S I M Mogendorf te Schoonhoven Dr J Hoos te Leiden en D v d Veen te Oadewater Broodprijzen In een gisteravond gehouden gecombineerde vergadering van de Bakkerspatroons veretmigingen Eensgezindheid en i e n d r a o h t alsmede van Ons Voordeel werd besloten drai prijs van het wittebrood te stelten voor waterbrood op 19 cent en voor melkbrood op 23 cent per K G Deze prijzen werden aoodz elijk geacht om bij het juiste gewicht goede qualiteiten brood te kunnen leveren Bioscoop Salon Goude Vooruit Hot OorlogsnteuwB is als altijd de moeite waard door zijne actualiteit Eenige komische filma vullen verder met een opnamo van bekende bruggen in Engeland het programma Het hoofdnununer van AezB week Zijn Eigen Moordenaar is heel aardig en houdt do be zoekers van het begin tot het einde in spanning Fantastisch Drama wordt het genoemd en inderdaad moet men over een rijke fantasie beschikken om zoo n fttiu m elkaar te zetten Het betreft n l iemand die zijn gelieele leven veei aan chetnische voefnemingea gedaan beeft en een formule beeft uitgevomieii waardoor hy een ander niensch wordt nu hij deze op zich zelf in toepassing brengt en na z n metamor phose als een landlooper door het leven moet gaan De ontknooping van deze lilm is echter alleraardigst door men ze allerminst verwacht We kunnen ieder aanbevelen deze film in de Bioscoop SalOD te gaan zien De explicateur geeft ale gewoonlijk weder een uitetektmdte verklaring terwjjï goede pi omuïiek het geheel verder opluistert Do collecten bij trouwplechtighedeo hebben in 1914 opgebracht f 326 86 Verplaatsing van het Ooudsche Qamizoen Tijdens het afdrukken van ons blad gisteren bereikte ons de tijding dat aan Jhr Mr W Th C van Doom bij diens bezoek gisteren aan den Minister vwi Oorlog Ia medegedeeld dat op het besluit tot wegneraing van hei garnizoen uit Gouda □ iet kan worden terugg cmien omdat de reoruten in den kortst mogeiijken tijd moeten worden geoefend en daarvoor te Gouda de gelegenheid ontbreekt Wij nemen dit l ericht daarom opnieuw op Du besluit geldt slechts voor iea tijd van de nwbiiisatie al blijft de kans bestaan dat ook na dien het garnizoe van Gouda naar elders gasit Mr van Doorn heeft zich larop gewend tot den Minister van Binnenland sclie Zaken en hem verzocht bij zijn ambtgenoot van Oorlog steun te verleenea aan de pogingen die door Mr v i Doom zullen worden aangewend bij den Opperbevelhebber om te trachten of Gouda op de een of andere wijze voor he verlies van het garnizo i schadeloos zou kunnen worden gesteld De Minister van Binnenl Zaken heeft steun in dezo toegezegd De officieele kennisgeving van de verplaatsing van het garnizoen naar elders was liedenmiddïig op jlet gamizoensba reau nog niet ingekomen De Viuohtelingen in Gouda Naar wij vememMi is gisteren het Vluchtelingrökamp aan den Graaf Florisw g bezocht door het lid der Hegeeriags Commi86le Baron van Tuyll van Scrooakerken die de verblijven opnieuw heeft bezichtigd en zija tevredenheid daarover heeft betuigd Het aantal vluchtelingen zal hier spoedig worden aangevuld door h i die thans tijdeJijk verblijf houden te Katwijk Lisse Reï tum Amersfoort terwijl oaderhasdelingen worden gevoerd om uit Utrecht 500 vluchtelingen naar hier ovet te brengffli Het kamp werd gisteren mede bewoht een tweatol vertegenwoordigers van b American Religion Comitee de heeren Deville eu Houtnmn die kwamen informeeren of zich onder de Belgische tlttchteiingen landbouwers bevonden die but gevoelden om uliar Cauad te emi Door tusachenlfomst van den Amerikaanschen gezant is aac de commissie een bedrag van 100 dollar afgedragen wdk bedrag door particulieren en vereenigingtsi in Amerika ie bestemd om te enen tot aankoop van cnoodigdheden voor openluchtspelen of dotgMie wat dienen kan om de vluchtelingen voor verveling te vrijwaren De bewaking van h rt kamp welke tot heden op ultatekende wijze door militairen geschiedde zal eerstdaags in handen overgaan van marechauBsees waarvoor een zevental manschappen en een sergeant van dit wapen hier zullen worden gedetacheerd De Drukkerij Joh Mulder zond ons hed i een blocnote in étui welke door deze firma als reolwne is uitgegeven Ze ia eenvoudig doch wel practisch Het gymnasium jubileum Pe feestelijke lierdenking van t 25 jarig bestaan van het Goudsehe gymna iam en van t daarmee verbonden jubileum van den rector Dr A van IJsendijk had gisteravond oen groot ïiantal genoodigden in de groote zaal van de Réunie bijeen gebracht Aanwezig waren do jubolaris met z n gezin de Inspecteur der gymnasia Dr C J Vinkesleyn het dagelijksch Bestuur dezer gemeente hot collie van curatoren en bijna alle leeraren met hunne dames de leerlingen van het gymnasium en bovendien nog enkele oudteeraren en n aantal oud leer hngen Het eerst werd t woord gevoerd èoor den president curator Mr M M Schim V d Loeff Spr heette allen hartelijk welkom in t bizonder den Inspecteur en het coliege van B en W die door hunne aanwezigheid zeker hebben willen getuigen van hun levendige belangstelling in den bloei van het gynmaeium en het feest van éea rector Na er op gewezen te hPbben dat er behalve dit feest nog meer dere jubilea te vieren geweest zoudon zijn mdien men niet door omstandigheden van verschillenden aard hiervan had moeten ofzieai zeide spr zich derhalve ot t Jubileum van het gymnasium en dat van Dr van IJaendyk te zullen bepalen Wat het eerste betreft bracht spr in herinnering hoe in 1889 het oude Pro ymnasium op de Houtmansgraeht noch als mstelling van onderwijs noch ala gebouw voldeed Hoe het toenmalige college vt ® B en W met den wakkeren Mr V Bergen IJzendoom aan het hoofd daarop trachtte Staatssubsidie te krijgen om er n 6 klasBig gymnasium van te maken doch afstuitte op het finantieelö bezwaar dat hert Rijk verlangde dat er 3an een afzonderlijk en goed ingericht gejiouw voor itou worden gesticht Ik mag niet neJaten hier te vermelden zoo vervolgde spr dat de heer G ƒ Steens Zijnen toen het tegenwoordige gym nasiumgebouw aan de gemeente schonk en gift die ons nog steeds jedlenen geeft tot dankbaarheid niet minder dan de belangstelling welke zijne onlangs overleden weduwe toonde door de stiohting welke ZIJ ten bate van den bloei dier inrichting bij haar testament in het leven riep Spr eindigde dit gedeelte zijner rede met een stellig niet te vergeelech doch wellicht overbodig beroep op fe belangatelling en toewijding van het hedendïiagsch college van B en W Spr vertrouwt en weet dat wanneer curatoren eerlang een Iwroep op de leden ervan zullen doen om tot verbeteringen te komen die inderdaad dringend noodig zijn zij dia verzoeken met aandacht zullen aanhooren en zullen inwilligen indien zulks mogelijk is En tlions oen enkel woord tot u waarde Reotor Ik weet dat uw eenvoud u zou doen wenscliea dftt ik slechts zeide Rector namens curatoren wensch ik u hartelijk geluk met dezen dag ik hoop dat wij u nog lang mogen behouden en verder niets meer DocA zulks zou niet etrooken met uwe verdienste en enze gevoelens De positie van een Rector van een gymnasium is een inderdaad niet gemakkelijke en tevens zeer verantwoordeli pte Tegenover leeraren staat hij als primus inter pares een eervolle plaats die echter verf tact ver Bcht om rekening houdende met do verschillende karakters eS inzichtCTi een aangename en vriendschappelijke omgang m o g e l ij k te makeo en toch ongemerkt de eerste te blijven Voor de leerlingen is hij de vaderlijke vriend bekleed met het noodige tuchtigingsge ag die bij overtredingen in de orde of andere vergrijpen echter niet alIcMi als wrekende Nemesis optreedt doch tevens opbouwend werkt aan de vorming van hun karakter Aan de andere zijdte ziet hij bovMi zich geplaatst en dit is welHoht niet het meest gemakkelijke deel van zijn taak een drietal autoriteiten den Inspecteur der Gymnasia in onderwijszaken het College van B en W in alles wat de stoffelijke belangen van het gymnasium betreft eo het college van curatoren belast met een algemeen niet altijd even nauwkeurig omschrevMi toezicht Ik acht dit niet benijdenswaardig Menigeen heeft al moeite vrede te houden met één persoon die boven bem geplaatst is Hoe moet het hem gaan die e autoriteiten höoft te e Tkennen Toen ik zoo even de positie van een rector schetste stond daarbij laat ik het b ennen in de eerste plaats o nz e n rector ons voor oogen Ziiati verhouding tot z e collega s kan beter door een hunner gradietst word ï Die tot de leerlingen is echter juist zooals ik mij haar slechts kan w achffli Hij bezit de wondere gave zacht venaanend als ernstig vriend beo op bun gebreken te wijzen Zoo noodig gestreng doch steeds gematigd dat ih het geheim waardoor hij hun hart heeft weten te winnen en tevens ontzag heeft weten in te boezemen De verhouding niet het college van curatoren is stellig eene zeer aangename Steeds bereid hunne vergaderingen bij te wonen en hunne opmerkingen aan te hooren wordt het overleg over dat wat noodig of wenschelijk is altijd tot een aangename gedachtenwisseüng Bij verschil van inzicht blijkt steeds van waardeering van elkanders meening In t kort curatoren stellen do aang ame verhouding tusschen hen en u Dr v IJsendijk op zeer hoogen prijs zij bevelen zich steeds voor uwt zaakkundige en van helder inzicht blijk gevende adviezen aan Behalve Rector is Ds A v IJaendijk ook docent en mogen zijne goede qualiteiten als het eerste heden vooral besproken woi den ateilig zoude ik in mijn plicht te kort schieleti indien ik ook den docent V IJsendijk niet een woord van waardoeitng deedi toekomen Ik Iaat het uitwijden hierover gaarne over aan een nieerbevoogde en vol ta met deze verklaring n £ nimmer sprak ik een oudleerling van het gymnasium die niet met dankbaarheid gewag maakte van de uren loor den docent v IJsendijk g even en tiet vele wat hem daarin geleerd was Waardo Rector In den tijd toen ik nog arr schoolopziener was is het mij dikwijls opgevallen dftt doorgaans do qualiteiten van een school de weerspiegeling zijn van de qualiteiten van haar hoofd In vele opzichten is dit met een gymnasium ook het geval naar mijne meen ug lö dit juist dan zult gij aanMonds ongewild ik wil zelfs zeggen onwetend doch op mijn verzoek uw eigen vonnis vellen Gij hebt mij gezegd dat gij voornemens waart mede te declen de statistiek der eindexaraeoB van ons gymnasium het percenti der geslaagdm van het totaal aantal van hen dio eindexamen deden Welnu ik wil niet op dB cijfers vooruit loepen doch wel voorspellen dat die KCtallen ons zullen doen zien dat de quftlitoit van het gegeven onderwijs zeer i oed geweest is en dan moogt gij zelf of niet gij liever mogen wij voor u de conclusie trekken die daoraan v e rhonden is voor uw persoon 1 n naast dit rlles pleit voor uwe verdieaiste ook de genegenlteid welke oudleerlingbn blijven gevoelen voor de inrichting waarvan zij hun opleiding hebben genoten en voor u zelf Ik ontving dezer dogen talrijke brieven van oud leerlingen en koos er een tweetal uit als een bewije hoezeer gij de harten van uw leerlingen hebt wetai te winnen Na voorlezing dezer beide brieven verzocht spr instejpming met de laatste woord en uit één dier brieven Leve het GoudBOhe Gymnasium leve Dr v IJsendijk t Spr eindigde zijn rede met de aanbieding van n geschenk daarbij de volgende woorden uitsprdkende Curatoren hebben u een blijvend © herinnering aan dezen dag willwi geven zij hebben daartoe om een bijbelsche uitdrukking te gebruikpn met uw kalf geploegd Zij bieden u hierbij aan Beatus Ilio van Prof v Leeuwen en Mommeen Das liomische Recht Namens de leeraren werd hierna t woord gevoerd door den conrector Dr J W Le Grom Spr bracht in herinnering hoe ook de leeraren meenden t jubileum van hunnen rector niet onopgemerkt to moeten laten voorbijgaan en hoe zij zich daarom tot H H Curatoren wendden om hun onmisbaren steun en die is zoo vervolgde spr ons ten volle geworden Voor wat curatoren hebben gedaan om de avond zoo schitterend te doen slagen breng ik hwi namens mijn collega s een woord van harOelijkon dank VervolgouB bracht spr een woord van dank aan den beer Nort Als wij letten op de moeite die het moet gekost hebben de Theseus op muziek te brengen en in te studeeren met de bescheiden krachten die een gj mnasium oplevert dan komt U alleen daarvoor reod een woord van welgemeende hulde toe Spr WCTidde zich hierna tot Dr van IJsendijk wiens groote verdiensten als rector en als docent hij met eenige zeer waardeerende woorden herdacht en overhandigde hem de afbeelding van een bu reauminifltre gfiechenk van de leerarm aan hunnen rector Na Dr Le Grom werd het woord gevoerd door deg Inspecteur der gymnasia Dr Vlnkesteyn OtM deze huldigde wkA zeer hartelijke en buitengewoon waardeerend woorden Dr van IJsendijk als rector en als docent Spr wees er op hoe niet atléén hij doch ook z n ombtsvoorganger aan t Goudsehe gymnasium nooit onaangename zaken liregen op t © knappen eo hoe dit gymnasium alom ais uitfttekMid bekmd staat wat trouwens bewezen wordt door de prachtige edndexa niffliresultaten Slechts in één enkel opzicht staat t gymnasium vmi Gouda slecht aangeschreven eo dat is om dö buitengewoon lage Balarisoen die daar gegeven worden Spr hoopt dat hi e r i n zoo spoe g mogelijk verandering zal worden gehradit Namens de leerlingen van t gymnasium overhandigde de leerling van de 6e Klasse F Grendel den rector de afbeelding va4i een bureaustoel die in natura z n Htudeerkamer zaJ kunnen sieren terwijl door bem tevens de UitAa van eemge boekwerken werden genoemd die den jubilaris alsnog zulten worden ter hand gesteld Uit de woorden waar mee spr de overhandiging van dit ge Bchimk gepaard deed gaan bleek duidelijk welk een groote plaats Dr van IJsendijk in de harten zijner leerlmgen inneemt Alsnu werd door den jubilaris zelf het woord genomen In t eerste deel zijner rede behandelde spr de geschiedenis van het Goudsehe gymnasium Allereerst werden nagegaan de mutaties die gedurendij de verschenen 25 jaren m het college vaa curatoren en in het oorps leeraren had den plaats gehad Hieruit bleek dat Mr Brouwer die io de zaal aanwezig was reoda van den aanvang af in t college van curatoren had zitting genomen H n werd door spr toegewenscht dat hg deze functie nog vele jaren zal mogen vervullen Vervolgens behandelde spr de resultaten van t eindexamen die inderdaad schitterend bleken te zijn Immers gedurende de 34 jaren dat aan het Goudsehe gymnasium t eindexamen werd afgenomen werd gemiddeld elke fwee jaar slechts één leerling afgewezen In t tweede deel zijnor rede bracht de jubilaris dank aan allen die óf door hunne ttïgenwoordigheid óf door hunne woordi n öf door hunne geschenken dit feest voor hem tot n zoo buitengewoon moment in z n leven hadden gemaakt De reeks der toeHpraken was hiermee geëindigd eft werd gevolgd door de opvoering van do operette Theöeus door n aantal leerlingen van t gymnasium Deze parodie op de bekende Grieksche sage oogsite zeer veel bijval Aan de hoeren H Nort on M J Spaanderman de een loeraar de andere oud leerling van tGoudsche gymnoaium die samen deze operette hebbon gemaakt en met de leerlingen hebben ingestudeerd werd namWs curatoren en namens de raedespelende leerlingen ieder met eenige zeer waardeerende woorden een lauwerkrans overhandigd l en zeer geanimeerd bal waaraan door jong en oud werd deelgenomen en gedurende hetwelk nog menig hartelijk woord werd sproken besloot dezen feestavond die zdcor nog zeer lang in aangename herinnering zal blijven bij hen die er aan deelnamen Tweede Theseus Opvoering Ten bate van het Goudsehe Steuncomité zat op Vrijdagavwid a B een tweede en laatste opvoering worden gegevenvan de operette Theseus welke gisterenavond voor genoodigden op het Gymna Biumfeeet ia opgevoerd Aan deze opvoering lal eBii muziltaar gedeelte voorafgaan waarvoor welwillende medewerking door briiende solisten is toegezegd Men zie de voorloopige aankondiging m dit blad 4078 ST4ATS L0TER1J 3de jQ Trekking van Dinsdag 5 Jan No 19884 f 26 000 18080 f 2000 188 f IBOO 702B en 11293 ieder f 1000 696 4454 en 20834 ieder f 400 967 f 200 2627 3174 57 70 7237 en 11912 Prijzen van f 45 17 IB 7S 96 90S se BU i56 sa S7S 90 681 778 9 884 86 63 950 70 10 1216 31 76 1381 4a 88 1U3 1630 09 4S 67 1616 16 30 24 68 1711 96 1818 18 15 64 67 31 86 80 3288 66 93 2808 87 66 2416 46 fiO 2649 68 81 2606 36 70 73 96 2718 18 BT 3816 41 48 3801 8006 46 66 8166 66 8238 28 94 42 68 8 6 93 96 8414 87 68 88 88 8634 89 68 67 64 8648 8781 8814 16 61 4024 86 4188 4344 46 86 4892 4609 60 74 80 66 4681 87 80 4718 4803 6 40 69 51 40 e3 133ae68996346 6IB868648964834688 6608 84 6680 73 6728 47 6866 78 96 6914 82 96 604669 80 613 40 86 8942 S3 6484 88 78 6609 11 Sl 6683 n66 8804 4S 88 60 6894 7059 9 66 71 74 7126 45 60 78 7986 89 7897 86 69 7468 7667 93 7898 41 78 7710 87 7649 7991 aioQ 90 76 8149 8328 81 8865 6449 88 69 8615 39 51 6869 8736 46 61606888049 16 8664688984 9083 66 8194 8988 60 8671 9407 67 76 9660 76 9688 68 M 87ce 16 9864 76 9868 60 74 76 10U8 60 71 10344 69 04 1 807 10464 18 36 09 10549 10666 10119 48 87 108617 10899 60 11061 87 47 98 99 11170 11367 88 9V11918 29 11431 U600 16 65 11606 36 2 86 88 11714 118 8 11930 80 60 57 19096 47 19196 41 87 1S948 49 19864 68 12412 16 18 96 68 19696 61 19881 48 13706 6 90 26 71 19888 90 12988 i8tW 1S132 13919 40 168 0 86 79 18604 66 77 95 18801 2 ffl 87 18702 8 38 18 6 97 18949 imMia 67 14121 40 71 96 1490 6 14877 88 14409 96 78 re 14580 14608 68 67 14723 56 80 Ö8 66 14889 97 14907 1U01 34 16184 51 84 162EO 16870 00 16688 81 16873 76 16726 88 98 16610 15elB 28 43 48 48 60 80 16046 16168 80 18248 1ÖM5 10417 26 166 n 14 60 78 16708 17tO l 28 88 17176 17 8 80 17616 46 17481 17648 98 mm 48 17818 88 71 82 94 17088 44 98 19044 18166 88 1B390 89 lSB2S 71 184U 19 16 28 24 68 iSie 39 56 6 78 81 18616 18785 18890 18929 ffl 7 S6 1TO241 1934 67 97 1 611 19449 58 1 62 86 18667 19761 90Mf88 8 B8loiOl 17 66 91B94 68 60 71 90806 20408 68 teu 90686 66 90648 mX 20886 90601 31 Rechtszaken De Leidsche Wonderdokter Voor de Haagsche Rechtbank werd gisteren in hooger beroep behandeld de zaak van den Leidschen wonderdokter A J de H ond 79 jaar thans wonende te Noordwtjk die door den kantonrechter te Leiden wegens onbevoegd uitoefenen der geneeskunde het betreft hier de behandeling van iemand uit Boskoop die door zgn geneesheer was opgegeven veroordeeld was tot j 300 boete subs 60 dagen hechte nis tegen welk vonnis door ham cassatie was aangeteekend De ofêcier van Justitie Mr del Campogen Camp reqaireerde bevestiging van het vonnis Uitspraak 11 Januari a s MARKTBEKICH1EN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aan voer prgzen waren voor Iste kw 46 2e 41 en 3e 3B cent per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien d aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer Lste kw 37 2e 32 j 3e 28 cent per half kilo Stieren goede aanvoer lste kw 38 2e 33 Be 28 cent per half kilo Handel voor alles prijshondend Laatste Berichteü Uit België De forten van Antwerpen PUTTIN 5 Jan Reizigers konwmde uil Antwerpen verklaren dat de Uuitschers de vernieuwde forten rondom Antwerpen i eproofd hebben De kogels kwajnen te recht tot bij de schepen welke bij RHlande Batb tiggon Men meldt ons uit Eede HollandfichHelgischo grens Hier zijn een 700 tol kopbeesUm uit Belgiö binnengebracht BRU ïG 4 Jan Pai tieulier Het bestuur der ï uit8ch T8 drukt steeds zwaardor op de met den dag armer wordendo Ijfwoners dezer aoo zeer geteisterde streken Ëen reiziger uit het nabnrige Middelburg koim ude wien ik bereid vtmd u deze boodecbap mondeling te berichten verklaarde mij dat een ware uittoohl von ee in den afgeloopen nacht in de richtmg van de rfollandseho grenzen plaats heeft gehad De liuitschers hadden n l 01 0 K a gezouten vleosch geroquireerd en Zondag werden 100 koeien opgeëlscht De gevttugennenimg van den burgemeester van Middelburg door de Duitschers is hot gevolg van het niet vol loen aan do opgelegde lael een groQto hoeveelheid hooi to leveren üe ingezetenen vreezen hel ergste on velen trachten alsnog over de grenzen te komen Kardinaal Mercier gevangen genomen Do Ti d moldt Kardinoal Mercior Aartsbisschop Mechelen is in zijn eigon paleis gevaugen genomen naa r aanleldmg van zijn herderlijk sehrijveu door fins gdpublieeerd Red G Ct Vorschiliimde huiszoekingen door jusiitie n politie hebben plaats gehad in pastorieën van het aartsbisdom Talnjko geestelijken zijn gevangen ge iionteii doch grootendeela na enkele uren in vrijheid ge toId Zondagavond zqu in de Antwerpsohe Kathedraal het lof door kardinaal Mereier worden gecelebreerd doch in zijn toespraak verklaarde pater Rütten dat de kardinaal niet kon versohijndh w cns bijzondere omstandigheden Vluchtelingentreln aangereden Men seint ons Zondagmiddag is een trein mei vluehtulingcn uil Roosendaal naar Antwerpen tuj Capeilo in het midden aangorodwi door een militairen trein Er zijn 8 dooden vn 25 gewwiden Ooggetuigen verklaren dat het aantal ilooden én gewonden veel grooler ia dan Jo officieele opgaaf luidt Men meldt ons nit BREDA In Turnhout en omgeving ingekwartierde artiUeriemanBchappen en Uhlanen zullen op Woensdag 6 Januari weer naar het front vertrekken Landstormmannen van 45 65 jaar zullen de bezetting vervangen Van 27 Dec 2 Januari zi n door Leuven naar schatting 250 000 manschappen per trein doorgekomen naar het Westen en een veel kleiner getal naar het Oosten Hier hooren wij voortdurend zwaar geschut Leuven moest op 29 Deo 1200 flesschen wgn aan de Duitsche kommandatar leveren In de omliggende dorpen werden paarden opgeëischt In Kesael Loo is een groote boerderij afgebrand in welker stallen 47 Duitsche paarden waren geplaatst 27 verbrandden alsook het vee en de twee paarden van den boer In de dorpen aan de grens zgn Zondag nieuwe troepen oudere mannen aangekomen jdie cavalerie komt vervangen Deze gaat heden Maandag naar het front in Frankrijk Verschillende Duitsche dames brachten bezoeken aan de hier verblijvende Uhlanen Vele oïficieren hebben een nieuw onderaeheidingsteeken ontvangen twee gele baü den om den bovenarm Kussiaohe overwinning Ki ULi N 4 Jan Aan de Koln Ztg wordt uit Bukareat gwneld Na twee dagen heldhaftig verdediging door den OostennjkschHongaarsoheo Landstorm na men do 4ue8 n do Btad Sucrawa in i e Russen rukken thans naor Dainawatr op De landslre der iïMkowina is nog onbezet Met het oog op het enorm aantal vluchtelingwi heeft de Rumeensche Regporing bevel gegeven speciale treinen te doen loopiMi om lien naar Ooslennjfc te vervoeren Hot Kussisoh oHoisielui Galicië B RLIJN 4 Jan De oorlogsoorrespondenl van het Berliner Tageblatt in het Üoatenrijkflche lioofdkworlier meldl Het voortrokken der Russen tegen do Streek NeuaandecNeumark dat oogenachijnlijk de doorbreuk tusach het Karpathcoiieger en het iftlicischö Itger beoogde is dank zij een goed toegepaste troepenvereohuivlng en nieuwe versterkingen tot slaan gekomen 1 en hernieuwing van deze poging ia waarachijnlijk door de Rusaen tengevolge von do thans dicbtör geworiten concentratie en verdeeling dor OosteuriikaoUHongaaraohe legers v uoKen moeten tusrichen tweo vorm te geraken Daarentegen wordl thans wfder een eterkta druk in de riehtlng Krakau voelbaar Kvenala m de Kwpalben lieeft mt hier do noodige maatregelen getroffen om dit offenniet hot hoofd te Ineden tot de wisnelworking van den opmaraoh der Verbondenen in Husaisoh Polen War besliaeöft k n invloed heeft doen gelden Marf ko l ransclie kolonie S PARIJS 4 Jan VolgcnB deNew Y ni Herald zou Marokko tot Fronsohe kotonio zijn verklaard Ierland ten opzichte van den oorlog LONDI N 4 Jan William Redmond dü bokende lorsche leider en lid van het Uagerhuia schrijft in de Daily Chroiiicio Laai mij ols iemand die zich hier lU Ierland bevindt en lodoren dag met hot volk verkeert zeggen wat volgeue mij de ware gevo 0 nB van alle klassen dor lerscho bevolking ten opzichte van ion ooriog zijn Uit allo overw ingan van i er gevoel en belang is lorland zonder oonigen twijfel met hart en Hel met do Bondgenooten in hun strijd togen Diiitachland ö ruwe krat lit Dat iemaad zich een oogenblik late b dIi gf n door verklaringen zooala van t r Roger Ua riement of wien ook aangaande bet bedelen om medelijden met lorland te Berlijn Ierland heeft niemand gtsuochligd om voor zioh aan bot hot van den Keizijr U bedelen en alle berichten dieiiaan aandv zijn niet anders dan onbenuUige liedenksela van den vijand Alsof ïorland zou liedelen om voorwaarden van de li tien diü allo regelen der beschaving der godsdienst en der t in België geaobonden hebben Laat niemand zoo ifrta gi ooven want het i lastig dcm luren aangoniirtMn Kenige lage pogingm zijn gedaan om het te doen voork mien i alsol lerifKid in dezen oorlog niet m voile aympallde mot Kngeland en do bondgenootofi is Ik weof niet wat hei üigwiUjke doel van deze pogingen is doch wel woet ik dal zij vaUch en kwaadwillig zijn on niemand die eenige werkelijke kïoinia van Ierland hcefl 7 al zo ln Hclieuwen met iels ondera dan de verachting welkö zij verdienen Ik zeg nogmaals dat Ierland krachtens allo overwegingen van oer govool en belang ten volle met de bondigtHiooton aympathlaeort Is er iemand die zich werkelijk inbeetdit rtlat wij voornemens zi vertrouwen n trouw to vergolden door in Ierland de HuilHchers In te halen die den laataten tjjd vrouwen en kinderen vermoorddem on kerken vernielden in l ngeland Neen zoo zijn goddank de Ieren mei Wij hob ben Lngeland nooit vuriger gehaat ofharr icfr tegen het gevochten dan Louia Both in Afrika Hij sloot b i vredeavordrag ea lioudt er zich aan gelijk men van oen man als hij ia verwacht en zijn volfc Hiaat achter hem Wij in Ierland alata ook achter onze leidere en ook wij wensGh a ons te houden aan het door on fjealoteo verdrag Kr mogen or zijn die met do voorwaard m vande Home Hula wet ulct ingenomen zijn in zijn gelieet liortt liet lerache volk het verdrag aangenoiiu u i n als volk zullen wij het hand haven BERLIJN E B Het weekbericht van de Rijksbankop 31 Dec geefteén goudvoorraad aan van 2093 nlillioen Mark dus een nieuwe toename vftn 17 millioen Mark Telegrafisch Weerbericht van het Koninklrjk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 756 4 te Memel laagste stand 744 2 te Ham Verwachting tot den volgenden dag t Zwakke tot matige winden nit w richtingen tijdelgk opklarend later wellicht toenemende bewolking en kans op regen mogelijk nachtvorst iets zachter overdag BrR iERLIJKE 8TAN1 ÖOUDA GEBOUEN 31 Dec Johannes oaders P de Brnin en A W Bijnhont 1 Jan Gerritje ouders A Coomans en T Bonefaaa Gerarda Margaretlja oaders T van Gent en K van der Groef 2 Maaike ondera J U He en N de Knegt OVEBLEDEN 31 Deo Catharln O de Brnin 2 j