Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1915

Comiidt der Jong Tur un ia Albanië PAKIJS 6 Jan part De New York Herald verneemt van haar Athewischrai correspondent dot de revoluti In Albania steeds grooter afmetingen Bènnoemt Het grootste deel van h land is thans in handen der rebellen en de val van DurazBO staat voor de deur De revolutie moet het werk siijn van de JongTurken welke de Servische Otierftlies tegen Oostenrijk hierdoor trachten te benadelen BERLIJN 6 Jan Men herinnert tslch dat bij de intocht der DultSchers InDinfuit d vioe oonsul van Argentinië èe heer Himmer gefusilleerd werdi Do Argentijnsche regeering heeft thans een officieele veridaring gepubliceerd waarin verklaard wordt Het Ministerie Van Buitenlandsdie Zaken is van meening tiat de tot nu toe bijeengebrachte data in h geval van do vice consul te Dlnant niet voldoende zijn Otaa een diplomatiek ingrijpen te rechtvaardigen daar de mformktiee onzeker en indirect zijn en In vele ger Ien elkaaac tegensprenen De verklaring geeft vwdor een overzicht van de Bi i het licht gebrachte feifcwi waaruit ontnomen kan worden dat de v Ioeeonsul Himmer zlcl op den dag Van do intocht der Duitsohers met meer dan 100 man In zijn fabriek bevond Zij werden er uit geaaid en allen gefusilleerd Het Duitaohe onderzoek venneldt dat d in de fabriek gevluchte personen van èMXuit op de Duitsche troepen vuurden en dat daarom de strwf collectief weird voltrokken De weduwe van do vioe oonBul verklaarde d arentï ten dat van do fabriek uit niol op de Duitschers is geschoten trouwens do burg neester van Dinant deelde mede dat eenlgft dagen vaiï te voren alle private personen hun wapens aan het stadhuis hehben algegeven Niemand verklaart dat Himmer zioh óp zijn ambt als vioe coüsul heeft beroepen Uit het getuigeverhoor blijkt verder niot of dft vlag op het consulaat al of nio diOor de Duitschers beleedigd werd terwijl do verkliringon er in overeenstemmon dat het wapaa van het consulaat niet lieleeiligd Is Hot rehlef bevond zich in de fabriek die afbrandde Volgens hot DaltBcho onderzoek werd de brand veroorzaakt door liet schieten t FrEmsche artillerie Het geheele bericht maakt den indruk van een enkele opsomming dor verschillende Verklaringen en laAt in het jtiidden of de Argentijnsche regeering door hot onderzoek bevredtgd is of niet Hleclitsi wordt gewezen op het onvoldoende materiaal dat verzameld is kunnen worden zoodat het diploiiiatiek Ingrijpen niet te 1 echtvaardigen is d © heer S H bij het vervoeTwi van het heimachine welk getrokken werd door eea met een mailejan bespannen paard tengevolge van het ribden tegen een telefoonpaal de stuurbown van de mallejan tegen het hoofd gekregen waardoor hij bewusteloos Is neergevallen Naar het van ItersonZidienhms vervoerd bleek zijn toestand aldaar zeer ernstig te zijnDe oorzaak van dit ongeluk is aui de getroffene zelf te wijten Naar het politieonderzodt he uitgemaak is het ongt luk gebtwrd door het slechte besturen ren D f oorlog houdt dus op geleidelijk natuurlijk door een sterke macht een macht dae ja wat dat preciea voor een machit zal ïja dat w ten de aatrilogen evenium als wij Maar wij willen ons troosten dat 1915 beter zal eindigen dan Ï914 ü Van de grens Men sohrijft uit Eindhovw aim hetN V d D De Duitsche en Noderlandeche eoldata die vrot er nog al eens gezellig konden kouten zien zich thans giebelden Zij moeten voortaMi op em aaazKnli e alstand van elkaar blijven Het verkeer over Keusei ArendtHick is haast geheel gestremd van b rfde zijden moet xaeia 100 ureter van de grens blijven Arb6i ter8 uit België die anders in Keusrf kwamen kerken eiken dag op en neer rijdende zijn thans reeds van vóór Kerstmis opgesloten binnen de Belgische grens Waarschijnlijk zullen dezen toch een pas krijgen waarmee zij dan ongestoord hun werk zullen kunnen v riohten in Nederland geen ander middel dan schieten over De Minister hoewel ten zeerste betreurende dat moest worden overgegaan tot dit middel waardoor onvermqdeiyk slachtoffers moesten vallen heeft nochtans de overtuiging dat het krachtig optreden niet alloen noodig maar zelfs niet te ontgaan was en dat de kapitein en de luitenant zooeven bedoeld geheel hebben gehandeld zooals hun plicht hnn gebood Alleen aan dit tijdig en krachtdadig ingrijpen hoe treurig ook in zijn gevolgen ia het te danken dat erger werd voorkomen Ware anders gehandeld dan zon ongetwijfeld de geest van verzet zich krachtiger hebbon ontwikkeld en tot ernstiger ongeregeldheden aanleiding gegeven heb ben zoo aan hen hadden gedacht Het was zeiden zq onderhanddruk bij bet Afscheid nemen een gelukkig uur geweest en een Kerstfeestviering die zij nimmer zonden vergeten Anders van omgeving afmeting en verloop was dat samenzijn rondom den Kerstboom een kerk vol soldaten en bo vendien een groot gezelschap belangHtellende gemeenteleden zang van allen met orgelbegeleiding en tal van liederen ten gehoore gebracht door een soldatenkoor onder aanvoering van een sold aat direktenr die op zeldzame wijze het geheim verstaat den geest I erin te houden en de goede stem er uit te halen Een lange tafel met allerhande geschenken bevatte voldoende om elk van de ruim honderd deelnemers eenige koeren daarlangs te laten wandelen om nogmaals iets van zijne keuze uit te zoeken en mee te laten ilemen terwijl de dienstafwezigen allerminst vergeten werden Hier waren allo in t kantonnement aanwezige officieren tegenwoordig en bedankte de oudstö hunner voor het genoegen den mannen aangedaan Het was avond en geen plaats onbezet I bovendien de kerstboom een ongekende heerlijkheid in de kerk toch had het geheel een bizoqder door niets verstoord stichtelijk verloop Bloemenmagazijn Corona Zooals uit achterstaando advertentie blijkt wordt de bloomenzaak Magazijn Corona gevestigd aan do Markt alhier van af Heden gedreven door Mej A do Bruin Barendsz Haastrecht Wy vestigen de aandacht op p ohtorstaande advertendie van deMus kveroeniging Prima Volta welke voornemens is op a s Donderdag e en uitvoering te geven waarin tevensmet lichtbeelden do reis der Vereenïging naar Zwitserland zeJ worden vertoond V r In de eerste afdoeling zal doo Prima Volta worden uitgevoerd Jubel Fostmarsch Horman Pust Symphonic no 1 L van Beethoven a Adagio molto b Allegro con brio c Andante cantabile con moto d Menuetto allegro molto o vivaOo e Finale adagio allegro molto o vivace en in do tweede afdeeling Banffy Valse C H Banffy Ouverture Egmond L v Beethoven Fantaisie Gh de Beriot Voor viool en piano Kriegsmarsch dorPrioator F MendelssohnBartholdy HaaBtr Crt Boskoop öe cursussen van de militairen zijn georganiseerd en njel veel belangstelling begonnen in 3 lokalwi van de openbareschool 2 lokalen van de Rijks tuinbonwBohool de Rem kerk en in de timmerlooda van den heer Van der Willik Deleasen worden geleid door leerkrachten uitde militairen alhier Alleen voor landbouwkundo moeten onderwijzers van elders komen In pl m U M 4Ëlt wordtles gDgeven 1 GiBtereoaVjiprf werd voor het eerst in de aid latfdbouw in de Rem kerk eene bespi eking gehouden over Melk dpor den Rijkszulvelconsulent den heer A DoB welke met groote b angatelling werd gevolgd en waar gelegenheid werd gegeven tot het doffli van vragen op dit gebied Burgerlijke en militaire autoriteiten tonnen groote belangstelling In deze zaak j die wel moeilijk te organiaecren was doch welke aanvankelijk goed be ut te slagen Moge de belangstelling der militairen om zich te ontwikkelen steeds toenemen In de vacature van President kerkvoogd bQ do Ned Herv Gemeente alhier ontstaan door het bedankenvan den heer C Frefcs is gekozen deheer M A Wiegand Bruss Dp armenpraktijk zal voor hot jaar 1915 alhier wordeii waargenomen door den hoor H van de Tak terwijl degratis vaccinatie zal worden verrichtdoor den heer J Hamburger Steenkolen naar België Men meldt ons uit Tilburg De tram van Tilburg naar Turnhout heeft tot heden onafgebrokeu kunnen doorrijden Tal van reizigers maken vaa deze reisgelegenheid gebruik en velo zakenmenschen vertrouwen met gerustheid hunne goederen ter verzonding aan do tram maatschapp toe In de laatste dagen worden in hot bijzonder groote hoeveelheden steenkolen over de grens gevoerd dagelijks verzendt de trein een groot aantal wagons van deze brandstof De diefsital in het Haagsche Penningkabinet Hoewel de politie hare pogingen om den dader ot daders van den diefstal in het PenningKabinet met den grootsten ijver voortzet is een bericht in een der bladen dat zij er in geslaagd zou zijn dffli vermoodielijken dadei te Amsterdfun aan te houden naar wij uit zeer goede bron vernemen vooralsnog onjuist Hierbij dient te worden opgemerkt dat het vaak geschiedt dat tijdens nasporingen van politie of justitie iemand voor korten tijd onder bewaking gesteld wordt zonder dat van een arrestatie in den eigenlijken zin sprake ie omdat de tietrokken persoon soms weer na eenige uren in vrijheid wordt gesteld Bi n XI exj la n d De Oorlogsleening Men meldt ons uit Den Haag Het resultaat der inschrijvingen op de leening van 275 millioen in tot dus ver bevredigend rekening hondend met de Omstandigheid dat de bankiers dio de inschrijvingen uit kapitaal krachtige kringen verzamelen nog nagenoeg niet hebben ingeschreven waarschijnlijk zullen dozen tot den laatsten dag wachten om dan hun geheele eliëntoele te gelijk in to schrijven Inlijving lichting 1914 Bij Kon besluit is bepaald dat de uitgeBtelde inlijving van lotelingen voor de lichting der militie van 1914 geschiedt a voor zooveel betreft hon die bestemd zijn voor een der regimentenveidartillerie of voor het korps rijdende artillerie in hot tijdvak van 16 20 Januar 1915 b voor zooveel betreft hen die bestemd zijn voor een der regimenten huzaren in drie gedeelten achtereenvolgens in de tijdvakken 16 20 Januari 1 5 Maart en 16 20 Apri i 1915 c voor zooveel betreft hen die be I stomd zijn voor het regiment genietroepen in het tgdvak 16 20 Januari 1915 Ter uitvoering van dit kon besluit heeft de minister van Oorlog bepaald dat van de lichting 1914 alsnog zullen worden ingelijfd op 18 en 19 Januari a B 1 Vs gedeelte van het getal der lotelingen toegewezen aan de regimenten htlzaren 2 de lotelingon toogewezen aan de rogimenten veld artillerie en aan het korps rijdende artillerie 3 de lotelingon toegewezen aan het regiment genietroepen voor zooveel zij als ambtenaar bg de post on telegiafio belast zijn met toesteldienst begin Maart en ongeveer half April 1915 telkens V3 gedeelte van het getal der lotelingen toegewezen aan do regimenten huzaren Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder in dit geval ook studiobelangen kunnen worden gerekend kan aan deze in te lijven lotelingen uitstel van eerste oefening worden verleend indien zij daartoe alsnog ten epoedigste zelf hun verlangen hij angezeg d verzoekschrift aan den minister van Oorlog te kennen goven et overlegging van een deugdelijk bewijsstuk omtrent het werkelijk bestaan van do roden der nanvrage De dienstplichtigen zullen echter rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het nitatel wordt ingetrokken zoodra de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven Spionnage De Telegr meldt De justitie is een emsitig geval van spionnïtge op het spoor dat tot de arrestatie van een geemployeerde bij den dienst der telegrafie heeft geleid In hoofdzaak komt het gepleegde ernstige vergrijp hierop neer dat telegrammen van een der oorlogvoerende mogendheden worden ingezien en uit verschillendo plaatsen des lands door bij bet uitgebreide complot betrokkenen naar een andere mogendheid werden overgebracht Qemeng de Berichten De Muggenplaag te Haarlem Wie denkt in dezen tgd van t jaar aan muggen vraagt een lezer aan het Haarl Dagbl Wij hooren die diertjes nu niet gonzen en wij voelen han steek niet en toch is het nu de tijd om aan die plaaggeesten en dieven van onze nachtrust te denken Wat toch is het geval Toen het najaar en kouder werd zijn de mannetjes gestorven en hebben de wijfjes hare schuilplaatsen opgezocht om te overwinteren Bg voorkeur kiezen ze daartoe onze woningen en zitten daFir maanden lang rustig tegen do mmen en don zolder van dun kelder of op andere vochtige en donkere plaatsen Komt nu het voorjaar en stijgt de temporatuur dan ontwaken do dieren en gaan in stilstaand water in e regenbak een regenton in poelen en plassen de eieren leggen waaruit ten slotte weer muggen komen Desfo vermenigvuldigen zich weer in donzelfden zomer zoodat eenige geslachten elkaar opvolgen vóór den volgenden winter hoeveel per zomer weet men niet zeker Maar wel weet men dat elke mug die overwintert in het voorjaar BOO eieren legt Derhalra is het nu de tijd om in kolder en schuur de muggen die daar kalm zitten met een doek dood te drukken Benzine opgevisoht I Een bewoner van Haarlem mermeer P von Dongen had het merkwaardige buitenkansje in do ringvaart van dien polder op te visschen een kist met zes bussen benzine Een schip dat even over de grengen op Belgisch grondgebied lag ter hoogte van Petitlanatje was door een onbekende oorzaak losgeraakt en drerf op HoUandBch gebied Door den veldwachter van St Pieter en eenige marechaussees werd een miderzoek ingesteld en nu bleek bet schi onlMWOond De eigenaar een zekere Devoi wasafwezig In de kajuit echter vonden zijhet lijk van den bijna l5 jarigen Jean ThiMidoor Devoi geboren te Luik en hetlaatst gewoond hebbende te Elsloo Hetlijk vertoonde geen uiterlijke sporen van geweld N L K Ta Rotterdam zijn aangehouden W V H J V R en S E verdacht van diefstal van drie zakken mais uit een apoorwogwaggon aan de Futscholaa n te Charlois 4070 8TAAT8 LOÏEB1J 3de Trekking v Wooniidag 6 JanNo 7188 f6000 20772 f 1500 19838 f 1000 17535 f400 6031 en 7629 ieder f200 2951 6161 10864 11713 12306 13646 16804 17447 en 20413 ieder f 100 Prijzen van t 45 9ai4as iiasfiiuai9oi U5095B6oaas8nfiffi lOaO 6B 1166 laiB SG 7a 18SS 93 81 14W 81 1518 69 aO S0 ie48 SUTSa W 91 1S1 SH 1806 70 1911 87 W 90 SIC6 mi S8I0 Bfl U2G Ü012 15 61 87aB 86 87 OB 9861 affiO as U BO 0090 60 TB 81 UO 99 om 07 8900 7 il aaao 67 BUS 88 0627 876 B890 48 ffi 06 iOl5 tn il96 eo 87 M 6 15 a 49 U13 9K 4B eo 80 47WL U 4816 39 85 4fM 1 6071 81 5971 84 5038 95 07 5400 4 fl 18 71 6548 66 98 66GS 5744 78 5B18 Ül 39 46 75 5990 88 64 6009 09 48 84 86 0169 BO Q905 94 95 6844 74 0496 flS IB 6677 6611 48 47 6784 91 6018 7005 88 7105 8B 40 89 7964 64 SS 74f 7688 70 n 44 71 66 7769 40 7818 89 7600 10 18 98 56 80 Ba 4S 61 79 75 8iaa 69 67 06 8970 8B68 BtÖ9 e 84 8610 808619 96 8776 8600 8098 61 66 89 04 77 94 80 8108 899B 9 6666 48 GO 9419 68 9617 91 38 000600 996990 9764 8888 8816 66S09BÜ64388 080 6t lOiea 10919 99 46 60 87 lOÜU 41 08 10469 105 1040 60 10717 W 43 57 KXWU 10055 ooe 10 61 UllO H7 nSS8 11803 06 11456 68 89 8B 11509 1191 iiaai 91 1178a 64 as usbö uöw öo bo 091 86 98 a9B6 13S40 12406 19610 66 76 19076 1S79S 90 1986 19816 16 60 8119008 15 17 64 60 69 88 oee 18108 44 imae 9b sa iiib98 47 7 8b isiee i85u 69 1B18070 18701 77 98 18866 1B077 80 t4079 14110 18 14948 51 71 98 14S1B 66 14490 48 86 14600 78 86 14671 78 14701 ia 8 46 69 14819 91 14876 1S09S 66 84 87 16186 15919 40 08 78 86 16847 87 00 16406 16600 16604 96 98 59 64 76 97 16798 89 68 97 16696 16064 89 9 16108 16968 86 16619 O 16406 98 48 1 16606 99 16614 06 16700 88 8 16806 18060 17104 87 17081 17409 tO 17B16 01 17649 17759 87 17806 43 61 17910 06 9B 10069 77 18919 98 68 ISOOI 32 80 54 66 80 18410 88 84 46 48 91 18601 37 78 18018 96 46 80 89 18731 18014 84 006 30 10180 16888 81 OB 16609 90 B 101 18 40 89 96 19690 80 40 48 66 19746 86 10888 04 97 99 IHSl 18017 4B 90106 90914 49 90648 00 04 81 ffi 90767 30603 10 9061 70 90eoa 9 61 68 97 De 11 jarige G W te Woubrugge geraakte met het hoofd tusschen balans en buffer van eon brug bekneld met het gevolg dat het hoofd werd verpletterd 102 Jaar Do heer J 8 Bosman te Rotterdam wordt heden 102 jaar De krasse oude heer geniet nog een goede gezondheid alleen gaat zijn gezichtsvermogen wat achteruit Msb INGEZONDbJN Buiten verantwoordelijkheid der Hed Vertrek van het Oarnizoen Nu het vertrek van het tijdelijk garnizoen waa cfagnl k zeer aanstaande is zou ondergeteekende gaarnö tijdig opgave ontvangen van allen die sedert 2 Augustus j l spoten boeken tijdschriften meubilair enz in bruikleen aan mijne compagnie afstonden wat zij van het gegevene terug verlangen en waar dit bezorgd moet worden Mot vriendelijke dank voor het gebruik Ie Luit C D VIEHOFF Comt 3e Depot Compagnie gelegerd in do scholen aan de Groeneweg on Patersteeg Stadsnieuws GOUDA 6 Januari Muzikale Soiree Het programma van de Muzikale Soiree welke Zaterdagavond a 8 in de zaal der Sociëteit de Réunie gegeven worèt door het Gondsoh Militair Strijkorkest met medewerkmg van Amhero s Mannenkwartet Inter Nos en Mej Toni Scholten is thans vastgesteld Het bevat z a nummers voor Orkest waarvan als eerste de Mobilisatie Marech van den heer n J Goedhart Door het Amhem s Mannenkwartet zullen em 10 tal liederen worden voorgedragen elck wat wite waarvan het laatste zal zijn Der Apotheker van Q Kahnt waarmede het kwartet overal eda utthundig Buccee oogstte Mej Toni Soho ten zal voor de pauze zingen Caro mio ben van Guido Papini en laa de pauae een tweetal liedjes van H C J de Man en drie liedjes van Cath van Rennes Het Arnhenisch MannenkwM et Inter N os hetwelk hier ter stede thans vogr de eerste maal optreedt behaalde op b I langrijke wedstrijden voorname bekroni gen waartoe behooron groote dlveren medailles van H M de Koningin en Z K Hden Prins een gouden medaille in den kwartet wedfltrijd te Haarlwn in ifei 1914 de Ehrffliprels der Stadt Esaen in de Intern Quartet Wettstreit te Eseen in 1912 gehouden e a Deze bekroningen zijn bij do fa C G van der Post Hoogstraat geöxposeerd Fen wetsartikel na 42 jaar eerst toegepast De Haarlenieehe berichtgever van de I Tel schrijft Üezeï dagen is vermeld de veroordeeling van een arbeider te Haarlem tot f8 I boete of 6 eigen hechtenis wegens het 1 gevaar opleveren van besmetting door als dlphterie lijitei op straat te loopen Naar m i ons mededeelt Is dit gev l de eerste maal dat een proces verbaal in 1 Nederland Is opgemaakt en veroordeeUog is gevolgd wegens overtreding van ari l 8 van de wet van 4 Dec 1872 houd jde voorzieningen tegen bearaettelijke ziekten Dit artikel luidt Hot h verboden l enz zioh daaraan besmettelijke ziekte lijdende naar een andere plaats te be geven door onvoorzichtigheid ot ach teloosheid gevaar van besmetting dat voorzien kan worden voor anderen te y I doen ontstaan De gebenrtenisson op 3 December in het kamp der geïnterneerden te Zeist De Minister van Oorlog heeft een uitvoerig antwoord ingezonden op de vragen van den heer mr P J Troelstra betreffende het instellen van een onderzoek naar de gebeurtenissen op 3 Dember jl in bet kamp der geïnterneerden te Zoiat Na oerat eenige grioven te hebben toBgelioht en weerlegd komt de Minister tot de ongeregeldheden op 2 December Uit de uiteenzetting daarvan blijkt dat het ingrijpen van het bewakingsdetachement geschied is op last van den kapitein commandant van hot ittterneoringskamp nr 1 die den officier van piket gemachtigd heeft zoo noodig van de vuurwapenen gebruik te maken Het bevel tot varen is gegeven door den luitenant van piket doch niet dan na herhaalde sommaties en nadat getracht was de geïnterneerden met overreding te bejegen uiteen te gaan Toen daaraan geön gevolg werd gegeven de houding dor menigte steeds dreigender werd deze meer en meer opdrong en zich niet ontzag op het piket met steenen te gooien bleef MARKTBEKICHTKN WOERDEN 6 Jan 1914 Aanvoer ter kaasmarkt 47 part Goudsche kans Ie s f41 a f43 id id 2e s f38 a f40 id id BW f43 a f46 AUes per 5a K Q Handel zeer flauw Laatste Berichten Aan het WesteWJk Front PARIJS 5 Jan Grootvorst Nicoiaaa en generaal Joffre hebben telegrammen van gelukwenachlng gewisseld naar aanleiding van de overwmnlng der Russen in den Kaukasus Het telegram van Jofïre eindigde al dus Door hun aanhoudende inspanning opalle ooriogstooneelen bereidden de legersder geallieerden de beelissende overwinning voor welke de toekomst zal brengen Hbld Aan het Oosiel k Front PARIJS 6 Jan Het communiqué van gisteravond 11 uur luidt In den afgeloopen nacht maakten onze troepen zich meester van een steengroeve op de plaats waar de wegen Houvrois St Mihidl en Malzey 8t Mlhielf alsook van de nabijgeleg t loopgraven Kr wordt geen en Tclegrafi bi Weerbericit van het Koninkl k Meteriologiscb Institont te Dfi BILDT Hoogste barometerstand 760 6 t Karlsruhe laagste stand 75t S te NeafahrwoBser Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wellicht toeneVf tot êl wind toenemende bewolking later wellicht weer regen zelfde temperatuur Wat het jaar 1915 brengen zal r De profeten die tegen het einde dm j jaars behoefte gevoelen een voorspelling voor het nieuwe jaar af te levercm bef weren dat het nu spoedig gedaan zal zijn met den noodlottigen Invloed van dte J roode oorlogspianeet Saturnus Mare bli t ons weliswaar het heele jaar nog beïQ vloed i maar Saturnns boet n maöht r in Daarenti ppn komt de schitterende en t krachtige Jupiter in een gunstige p08 f tie eo die ial hier spoedig alles reto = T S £ aKXa S vervolging voort van de anikre df elender TurkBche troepaa dio in vollen aftocht zijn 1 BERLIJN E B VolKena Kop nbaagsche berichten nit Petro rad zijndaar nieuwe groote werkliedenonluBten uitgebroken waarbij meer dan 100 soldaten en werklieden werdengewond f GoBchenken voor het Oostelijk front BEKLIJN 3 Januari hr heerBchl bij de betrokkenen nogal eenige ontevredenhetd over het feit dat er groote vertraging is in de verzending van geachenken naar het Duitach Ooeterlcgw Op enkele stations iu Oost Du itsehfand staan talrijke wagons beiaden mei gi Hchenkm waarvan de verdere doorzending voorloopig nog aan twijfel onderhevig ia Het publidi Is aangeraden voorloopig Worten tijd te wachten met doverzemJingi van versnaperingen en verdere eetwaren welke aan boderf onderhevig onderhevig zijn en voor het Oostelijk leger zijn beetenid Bt UUJN 3 Jan Generaal Overste von Moltke vroeger chef van den generalen Btaf la tot chef van den piaatsverVangenden üeneralon Ötaf te lïerlijn beuoemd terwijl de tegenwoordige plaatavervang sido chef tot coiniiiandeerend gener wl te Karlsruhe is benoemd BKRLIJN 4 Jan De Voaaische zêitung berictit In Weot alicië staan de t OBt irijksohe troepen in de Doewajec posities ter beschermmg van de naar Krakau over Rag üoeiinla ieidendo Tafnower straatweg in een on fgebroken verbitterden strijd De nieuwe Hiwsische opmarsch tn het Zuiden van West Galiclé wekt den schi als had de Uus lBche bevelvoerder een nieuw voortrukken in dü richting Neu Sandec op het oog om den zuidvleugel der in de buurt van Krakau staande Oostenrijkers in den flank aan Ie vallen De situatie zou dah ongeveer dozelfdo geweest zijn als die in don slag van Linianowa Do Kussen geven er echter de voorkeur aao onder het uitoefenen van een druk op do in de Karpathen staande strijdkrachten een frontaanval over d Doeaiajeo in de richting van het nu Redert meer dan twee maanden tevfi geefsoh verlangde doel Krakau uit te voeren Tot heden toe zijn al deze aanvaJlen onder zware verliezen afgestuit op de onberispelijk ingegraven posities der Oostenrijkers Het gevecht draagt wederom het stempel van een staand froiAgevecht UIT HET LEVEN VAN EENVELD PREDlkER BIJ HET LEGER TE VELDE xvn Eerder had ik m ne beschrijvingwillen geven van de beide Kerstfeestvieringen waarop ik doelde in mijnvorigen brief Maar de drukte vanOadejaaTsavond en Nieuwjaarsdag belette me rustig te Raan zitten om d pon te voeren voor dit blad l i zou vertellen van een sold aten kerstfeest in een school op klaarlichten i dag en een in eene kerk rondom een echten kerstboom B Morgens dan gouden de mannen te kerk gaan zoo was bepaald in zalk een geval a s waarover ik hflt hier heb wil dat zeggen dat zij zich op het vastgestelde uur verzamelen in een verwarmd sohoollokaal waar de veldprediker zal optreden Wie konden komen waren verachonen Al aapBtonds keken zfi vreemd op toen zij een menigte pakjes opgestapeld zagen binnendragen en op het tafeltje en eenige banken neerleggen Het was eene verrassing wat hen wachtte Zeker ze wisten best dat het Kerstmis wa maar zïet u zoo heel anders dan thuis zoo op jezelf want hier in den streek is alles zoo vreemd Ik sprak eenige oogenblikken over het Kerst Evangelie zoo moeilnk dezen keer te verstaan met zijn Vrede op aarde en In menschen welbehagen daarna evenwel moobt ik ben wijzen op die uitgestalde schatten voor hen bestemd ten einde hun eenzaamheid te helpen verdrijven hun geschookep door lieien van dichterby en verderaf wier welwillend en liefdevol deelnemen in hun gemis hen had bewogen geheel belangeloos en vrijwillig dit alles beschikbaar te stellen Ieder kon iets krijgen in overeenstemming met verlangen en behoefte en bovendien zouden zij d 6 eerste dagen naar hartelust kunnen rooken Wollen biTttkmuteen sokken polsmoffen en handschoenen zouden bescherming bieden tegen de koude boeken bijdragen tot hun ontwikkeling en het v erargven van den slaap der verveling pastei en gehakt in blik wat afwisseling brengen in het beleggen van hun brood de reep chocolade koü altyd van paa zijn Maar wat eik ook B ooht ontyangen hebben alles getuigde hun van do vriendelijke belangstelling in hun lot van menschen die hon niet kenden en die zij niet kenden Ze gevoelden dit diep en stelden het blijkbaar op hoogen prya Ik moest hun dank toch vooral overbrengen bij die vrienden elders welke 4 Uitvoering ten bate v n het Goudsche Steuncomité ïfo buitengewone bijvaj die de opvoering van de operette Tbeeeus door de leerlingen van het Gymnasium op het teeat van Maandag j l in de Réunie is ten deel gevallen ia aanleiding geworden dat em tweede en dan tevens de laatst opvoering van deze parodie op de bekende sage uit de Grieksche ondbeid zal plaats hebben Vrijdagavond a g waarbij de baten van deze opvoering zullen komen aan het Goudsche Stwincomitè Voor deze operette met alleraardigste muziek zjijn speciale decors vervaardig waardoor de aankleeding van hettooueel bijzonder de aandacht heeft getr rftken Do coptuuine van den botenden costumier Mulder te Utrecht die er keurig ult zien geven aan het geheel een bijzondere I bekoring Ook voor de uitvof ing van Vrij a s is alles uitstekend verzorgd De opvoering van deze operette wordt voorafgegaan door een mtizikaal gedeelte waarvoor nitnem ide solisten als Merj Jeanne Vertrecht mezzorsopraan en de heer Gerard BUter bariton beiden uit Berlijn hunne welwillende medewerking zullen verleenen en waajbij de heer M J Spaandemum alhier het accompagnement welwllj d op zich neMnt Wij vestigen de auida op de nor dere aankondiging in dit blad en bevelen onze leeere mede in bet belang van het doel deze uitvoerli warm aw Duiven Tentoonstelling De Goudsohe TenjtoonstellikigB Glub heeft gedurende de Kerstdagen een stedelijke tentoonateUing georganiseerd vow led en nietleden der club De volgende bekrcmingro werdien daarop toeg end Klasse I Blauwkras doffers Ie prijs K V d Voorden 2e pr A Th v Vliet 4e pr A de Jong 6e pr H Zevenhoven 6e pt G M Holthuijzen 7e pr id id Z E V i 8e pr D v Leeuwen i V 9e pr A de Jong E V 10e pr J Duijs E V Klasse II Blauwkras duiven Ie prijs C M Holthuijzen 2e pr L J G Straver 3e pr ld idL 4e pr A Th v Vliet Z E V öe pr K v d Voorden E V Klasse III Roodkras doffere Ie prijs J G Jongeneel 2e pr D y Leeuwen 3e pr L P Kulik 4e pr A Th v Vliet 5e pr P Hooinieiier Z E V 6e pr J Sueüeman E V 7e pr J G Jongeneri E V Klasse IV Roodkras duiven Ie prijs iP Kulik 2e pr A Th v Vliet 3e pr P Hooimeijer 4e pr K v d Voordon Z E V 5e pr G Brlljkman E V Klasse V Blauwe doffers Ie prljeC M Holthuijzen Se pr B Prang 3e pr D V Lid 4e pr K v d Voorden 5e pr ö Tal Z E m j 6e pr i Joh Ravestijn E V Ve pr C v DT E V Klasse VI Blauwe duiven lo prijs Joh Stalenberg 2e pr A Th v Vliet 3e pr J Raveatijn Z E V 4e pr T N Hoohneijer E V Klaase VII Bonte doffers Ie prijs H Demé 2e pr J G Jongeneel 3e pr F Stalenberg 49 pr J Valk 5e pr G Schouten Z E V 6e pr J F Prang E V 7e pr C M HolthuijEen i V Klaaee VIII Bonte duiven Ie prijs A Th V Vliet 2e pr H Demé 2e pr J Duijs 3e pr C F Gerharda 4epr A Th V Vliet 5e pr ld id Z E V pr ld ld E V 7e pr W Molenaar E V Klaaee IX VUegdoffers 450 K M Ie prijs W Jansen 2e pr F Steenberg 3e pr A de Jong 4e pr F Kulik Z E V 5e pr J Snelleman E V 6epr J N Hooimeijer E V Klasse X Vliegduiven lo prijs L v Dijk 2e pr J D Sas 3e pr Sijl 4e pr L P Kulik Z E V Arnold Spoel Op Dinsdag 12 Januari des avonds te 8 uur al do Gemengde Zangveroeniging Arnold Spoer in do bovenzaal van de Sociëteit de Réunie een buitengewone algemeene vergadering honden Een poging tot behoud v i het Oarnizoen Hoewei niettegenstaande de officieela bevestiging uitblijft als vaststaand wordt aangenomen dat het garniïoen v n thans van Gouda naar dders wordt verplaatst meenen wij tooh nog een poging te moeten wagen om te trachten dit garnizoen voor Gouda te behouden omdat het nadeel dat in dezen tijd voor zeer veel ingezetenen daaruit moet voortvloeien zoo groot al zijn dat de gevolgen voor die ingezetenen zoowel als voor degemtoente nog niet te overztoi zijn Uit het onderhoud dat Gouda s afgevaardigde ter Tweede Kamer met dwi Minister van Oorlog te dezer zake heeft gehad blijkt dat bet voomaamate motief tot verplaatsmg van het garnizoen is het gebrrfc aam voldoend oefenterrein Daardoor Is het niet mogelijk dat dereeruten in zeer kortrai tijd worden geoefend en dit wordt noodzakelijk goafiht Welnu todion geen andere oorzakwi een overwegenden invloed ultoefoned op de beöllsBing van den Minlstw dM o wellicht t bezwaar kunnen worde op geheven Dank zij Hidememende mannen is in deze gemeente een zeer groot terrein dal voor sportieve doeleinden is opgericht Het sportterrein aan den Graaf Florisveg Met de oprichting daarvan la beoogd de gelegenheid te geven tot lichamelijke ontwikkelmg in de opm lucht Nu doet zich de gelegenheid voor dat éit twrein uitstekende iHenstm zou kunnen bewijzw aan een deel van het gemobiliseerde Nederlandsche leger om dat door oefening te maken tot een krachtig deel van onze nationale weermacht Het ligt voor de hand dat dit terrein waaraan bijzondere zorg is gewiji om het een gelljkraatigen vasten bodem te geven met TOor militaire oefeningen zou behoeven te worden gebruikt indien eenig ander terrwn ter beschikking stond Na echter de militaire overheid besluit tot verplaatsing van het gamizo i op grond van het ontbreken van oefenterrein nu doen wij de vraag of aandeelhouders en commissariesen der vwnootschap Het SporttMfrein niet zouden kunnen besluitan Imn groot sportveld te stellen ter besehikking van den gamii oenecommBndiant om daarop da reoruten te oefenen Wellicht dat dit een reden kan zijn om het garnizoen in Gouda te houden Wij weten dat na de oefening der recruteo het terrein herstel zal behoeven hetgeen vermoedelijk een belangrijk bedrag zal kosten Dit te doen bdcoatigen door de vennootschap komt ons onbillijk voor daar niet de aandeelhouders en commiasarlBsen belanghebbenden zijn bij behoud van het garnizoen doch de gemeente in de eerste plaats en daarnaast ie midèwiBtandavweenigingBn als vertegen wooriËgsters van den winkelstand bij de militaire bevalking der stad het meeste belang hebben De Vennootschap Het Sportterrein overwege wat zij in het belang der stad thans we Hel t kan doen en neme haastig een goed bef luit 1 Ëon Jubilaris bjj Het Q arnizoen Men meldt ons dat op Donderdag 7 Januari i s aan den Adjudant Onderofficier p H van den Berg toegevoegd aan den Kapitein Kwartier meester va de VIIP Inf Brigade tijdeiyk alh r in garnieoea liet ondorscheidinisteeken voor SO jarigen trouwen dienst Zal worden uitgereikt Qenoomd adjudant tv d den 30oti October 1881 bij de toenmalige PuptllenaohooltoNieuwerslIiis in militairo dienst gind in 1884 over als volontair bij het Initjfuctie Bataljon te Kampen en werd in 1886 als korporaal geplaatst bij het 6e Ëeg Inf te Arnhem waar hij achtereoA volgons tot sorgeant fourier sergeant majoor en op 2 Juni 1903 tot adjudant werd bevorderd Wij vertrouwen dat deze dag oor hem on zyili gezin niet onopgemerkt voorbg zal gaan wat zeer aeker niet het geval zou zijn iAdion dit jubileum in zijn vaste slifindplaats gevierd zou z n geworden Aan gelukwenschen on blijken van belangstelling zal het hem zeker niet ontbreken gezien den langen tijd j in den militairen dienst doorgebracht en het is zeker den wensch van allen dio hem kennen en aardeeren dat het hem golven mag wo den nog velo iaron zijn omvangrijke werkzfiamheden te kunnen vervuilen I Zijn algemeen bekende kennis van zaken en van aangelegenheden ia het b zondqr do militaire administratie betreHende zijn gezien het feit dat bij met den militairen dienst als het ware ia opgegroeid factoren die er toe leiden hem toe te wenachen dat hq nog vele jaren de vraagbaak zal blijven voor hen die deze voorlichting behoeven Champagne Pilz De firma M M Belonje Jr zond ons heden een proefje van een nieuwe verfrisschende drank Champagne Pilz welke zich uitstekend laat smaken Deze drank la volgens het etiket vrij van schadelijke beetanddeelen voedzaam en versterköttd Champagne Pilz ziet er als bier uit doch is een soort limonade die in blerllestdijeB wordt geleverd Naar wij vernemen is de houder van ma bloemmwinkel de B alhier die t Kake van verduistering door de Rotterdamsche Rechtbank tot gevangenisstraf is veroordeeld verdwenen eo heeft hij de wijk genomen naar Amerika Het tragieobe geval Naar wij vernemen 1 de bewoner R vftn het perceel aan de NiMwehaven die dezer dageO in verband mot Bet tragische voorval tengevolge waarvan R s vrouw gestorven is te Rotterdam was aaug oaden en in voorloopige bewaring was gesteld thans op vrije voeten top m aA hiervan dat mladrijt In dese niet wordt verondersteld Levensgevaarlijk gewond Glsterennamiddttg omatrveks 1 uur heeft kel ander feit vermeld Het w er blijft zeer slecht het regent onophoudelijk Belgische lichtingen opgeroepen tot Dnitschen dienst Men meldt ons uit Vlissingon Van een Belgische jongeman uit een der gemeente in Belgisch Limburg die nu als vrywilliger via Engeland naar het leger der bondgonooten ging kreeg ik inzage van een oproep onderteekend door den burgemeester zijner gemeente waarbij hij werd opgoroepon zich Maandag 4 Januari 1915 voormiddags te 10 uur op het gemoento bnreel aan te melden teneinde bij het Duitsche leger te worden ingedeeld De oproep was namens de Duitsche militaire overheid godaan on b rof de jongemannen der lichting 1914 en 1916 D strijd in Russisch Polen van em Beriijnsohen medewerker Leu militair deskundige wijst er opd t men op het Oostelijk Oorlogstooneel langen tijd gepoogd heeft door snelle successen in korte veldslagw meester van den toestand te worden Vandaar dat maandenlang de strijd in het Oosten een geheel uider een minder modem karakter dro dan die in Frankrijk eo Brfgië Ofschoon niemand er aan twijfelen ktm dat ten slotte de balans naar de zijde van Duitschland is overgeelagen en onzo positie thans gustiger is dan ooit raag niet ontkend worden dat ook de vijand belangrijke voordeelen heeft beliaald welke hem thanS wel is waar ontnonien zijn doch welke een nog steeds voeliiaren invloedi op ded algemeenen oorlogstoestand in Polen en Galiciö uitoefenen Ongeveer gelijktijdig zijn Duitsche en Russische bevelhebbers tot het inzicht gekomen dat ook in het Opeten verraaBlngen voorloopig ijiet meer jtunnen voorkomen dat ook daar do Streng methode strijdwijze moet worden to epast welke reeds maandenlang aan het FranschBeJ gische front gevolgd wordt Het is duidelijk dftt de commando s der beide strijdmachten zelfs indien zij niet tot dit inzicht waren gekomen thans door de omstandigbedea gedwongen zouden zijn hun taktiek te wijzigen De zeer groote overwinningen bleken nimmer beslissend te zijn verouderde methode in één of enkele slagen te verpletteren 1 en ook hier zal de som van een groot aantal op zioh zelf weinig bdangrijke successen den uitslag aangeven Beschouwt men dus den militairen toestand I niet naar don oogonblikkelijkon stand der j troepen doch naar wat in zeker tijdaver loop voorviel dat ziet men dat de toestand der Duitsch Oostenrijksche troepen in WestPolen niet zoo gunstig is al de berofflnde beslissende verwinnlög an Von Hindenburg on doen verwachten Ofschoon de Duitsohers een aantal Russiaohe stellingen op den noordelijken vleugel veroverd hebben en de Russ zich achter de Bzura Rawka lijn moeste terugtrekken is de weg naar het Oosten nog steeds versperd en alleen een aanhoudende opeenvolging van kleinere moeilijk te verkrijgen successen zal den Duitschers dezen weg kunnen openen De positie der Russen l in deze linie immers zeer gunstig en zij trekken uit de veranderde oorlogsmethode In de eerste plaats de voordeelen JTUnne veldötellingen zijn zeer sterk bevestigd en loegoru st met alle technlBfche hulpmiddelen Daarom bestaat er dan ook alle reden om de laatste door de Duitschers vermelde successen welke vrij belangrijk waren onder eenige reserve te aanvaarden TURNHOUT part G Jan De stenfr ming onder dê burgers blijft bevredigend Wel zijn eenlgen bevreesd voor de komende dingen want uien gelooft hier algemeen dat in de naaste toekomst de Duitsohers van de Yserlinie toruggesJagen zuUcn worden en dat zij dan hunne frontlinie zachtjens aan meer naar het Oosten zullen verplaatsen Men vreest dan vooral in officloele kringen kroeg ik dezen indruk dat deze omgeving binnen do lijnen der achterhoede zal vallen wat noodlottig zou zijn evenats dat nu voor Gont a a plaatsen is De verbittering tt on de Duitschers blijft bestaan Niet weinig dra n daartoe de geregeld teru ecrendo requisitiea bij Op do dOrpAi heerscht nog de ellende welke weinig wordt verlidit door het brood dat van bulten komt Alge meen wordt hier het streven van eenige Nederlandecho mannen uit het Zuiden got prezen die de dorpen in deze Mugeving voor hongersnood bewaren willen Met vreugde vernaimen wij hier dat de Ihiit6Cho regeering last hééft gegeven om geen requisities van levensmiddelen to doen Als daaraan gevolg wordt gegeven er zijn hdaas wel eene Miderge schikte ambtenaren die eigendunkkelijk op treden dan gaan wij een betere toekomst tegemoet Het verkeer blijft gebrekkig Hier zijn groote plakkaten opgehtmgen over de Stelling Antwerpen en hei verkeer in die richting Op eenige wegöU is het verkeer idet toegBlaten op andere mag mon aile tusschen a morgens 9 en s avonds 4 uur passeeren Het verkeer met Aerschot is weer opgeheven Het smokkelen op de NoordBrabant sche grens is nog niets verminderd De gelegenheid tot smolckelen is aanmerkelijk grooter omdat g ge hoeveelheden van de onmisbare inikelen als brood petroleum enz nmpm binnengebracht worden ook d o i rH dland8che grenswachten nl t worden öpgfthoudto De werkloosheid is hi r ze r groot meer dan 8U van de arb decsbevolking ioopt rond en verdient niets Pogmgen in het gohemt aangew id om de f nlcie atrijdharu krwhten te bewegen over Holland naar het leger te gaui falen Onze mannen schijnen dat liever niet te doed Uit Belg 18 KEUL N 6 Jan V D De Duitschers eischen niet alleen alles walj vankoper vervaardigd werd op doch z j oekeu thans de verwoeste dorpea af om ah de puinhoopen de v koperen ktüikonde deurw deurberiagen de koperen pompen en waterkranen bijeen t veraaaielen Alles wordt op Icarren geladen en naarDuitschland vervoerd Te Luik heeft deopi lüc iing van koper op groote schaalplaati gehad Voorts werden tai van auto saan particulieren toebehoorende in beslaggenomen Aan het verbod vijandig gestelde dagbladen het bevette geble binnen te smokkelen wordt streng de handgehouden Gisteren werden door Piütac ecavalerlsten 3 personen opg bra t diein het geheim dagbladen hadden taedpgebrftoht Ken viertal op de Fransohen bij Rehi s veroverde kanonnen werden hier afgevoerd Zeer vele tro en trekken westwaarts naar het front aan den Yser Het transport der hierbovert bedoelije kanwinen word dr gevolgd door dat vMx 367 krijgsgevangene Fransohen en EngeJsehen welke by Reims de Duitschers fti handen violen M heivigheid wordt Wj Keims gevochten Van Roeaelaere worden zeer vele zieke soldaten aangevoerd Met groote strfligheid werd mij verzekeni dat aan het Yserfront thyphus onder de Duitsche soldaten i uitgebroken O19trent een 60 tal Belgische jongens va i de lichting 1914 die naar Duitschlaml werden vervoerdi vernam ik dat deze doolr de Duiteehere vl k bij de HoUandBelie 1 grens gevangen werden genomen Do toestand in Leuven LE UV1 N 6 Jan Part I r heerscht hier groote onrust onder de Duitsche militairen Zware artillerie wCrd de l tst dagen naar het Westen vervoerd Over het groote getal militairen naar linke eji rechts seinde ik reeds Bovendien pasHeoren hier veel treinen poet schietvoorraad naar het Weeten iCr zijn hieftwee treinen aangekomen met mansohappen van de graiie Deze blijven ee wfuck m onze stad Vele vluchtelingen u t 3 0 zuidelijke dorpen komen hier aan I l die streken moet de toestand nog erg zijn dan In de omgeving Er heerscht naar ik vernam ware hongersnood Dp gemeentelijke autoriteiten te Leuven hebben laat gekregen deze vluchtelingen t rug te wijzen Zij mogen gelet op d toestand dier stad zelve niet wordwi geholpen Particuliere Uefdudlgheid mag hen evenmin steunen Ken held BR i G Jan Part In Zonhovenwar tegen j l Ii ndag 4 Januari allejongolingen van de liohtlng 1914 191 $ en 1916 opgeroepen om een verklaringte teekenen in he collie Verschillendegaven aan den oproep geen gehoor eableven thuis öomm gen vluchtten Zékere Sjef Bo o eveneens poi de weg to vluchtwv piii zoo deerlijk dooi oe soldaat mot do S glf van het geweer nuHkhandeW dal hij per auto naar het Zie keiihulH mocfst worden gebracht waar hij spoedig overleed Ken ihdere jongeman zekere H Leemans werd na eon groot worsteling overmand Vier Duitsche soldaten zeiden hem dat hij gefusilleerd zouword i lieomans verklaarde zich daarto berwd en ging recht op staan zimgende uit volle borst de Vlaamsch l euw Daarop is de mMi weggevoerdover Hasselt 5 Uit Vlaanderen Men meldt raia uit Sluis Zöo juist Bprak ik eenige bewoners van Kortrijk wier liet na heel veel moeite gelukt ia veilig on wel op Nederlandsch grondgebied te komen Mij werd verteld dat Kortrijk eon oorlogsschatting van 12 millioea was opgelegd waarop heden als eerste termijh 4 milHoen betaald moest worden De stad beschikt evenwel over geen geld Dóór de gemeente waren ten behoeve der inwoners reeds meer dan 8 millioen bons in circulatie gebracht De requisitiën drukken ook ontzetten zwaar op Kortrijk Vleesch is niet meelte krijgen en vee is er niet meer tdzien Voor ruim 20 millioen is aan wolopgeéischt In het naburige Hooghledozijn ook alle huizen leeggeplunderd Allomeubelen als stoelen tafda en zelf piano s worden medegenomen J M ï vermoedde dat In het huis van een aldaar wenenden notaris waarden in den muur waren ingemet eld Men heeft de muren opengebroken en al het ingemetseld zilver en goud gestolen Was tot gisteren Midd burg niet door de Duit scherB bezet thans liggen ook daar mill t Fren m Is een wacht vlak bij deHollandsche grenzen geplaatst Dit is gedaan om te voorkomen dat nog meer vod worde uitgevoerd Do Vereen Staten en Mexico De Telegraaf meldt De Vereenlgd Staten helïben Mestioo een ultimatum gezonden waarin gezegd wordt dat het eerste schot dat over de grens tn do buurt van Naco en Douglas vallen z l tot reeviltaat zal hebben dat de Verenigde Staten de vijandelijkheden zullen beginnen schrijft de correspondent van de Daily Tele aph te Washington In dit stadium is nu de Meilcaansche kwes tie