Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1915

De Oorlog Aan het Westelijk Front Ia het FraQBche communiqué van gisteren wordt gezegd Ue vijand is zonder goed gevolg tot tweo aanvallen in de oo geving der duiuim Zuidwestelijk van St Georgea St Joris overgegaan In de Alsne vallei in de omstreken van Reims hebhen onze batterijwi van den vijand een honderdtal meters terrein Noordwestelijk van Reims gewonnen In Argonne hebbwi wij 300 meter loopgraaf in het bosch van La Grurie heroverd In het ravijn van Courte Chausso hebben wij 800 meter Duitsehe loopgraaf door mijnen in de lucht doen apringen wij hebbende helft hiervan bezet Van Argonnrai tot de Vogezen houdt het mistig en modderig weder aan In het bosch van Le Pretre bij Pont a Mouseon zgn wij voortgegaan terrein te winnen In de ometreken van Thann hebben wij ondanks © en hevig kanonvuur onze veroveringen van den vorigen dag kunnen behouden zoowel in Steinbach als ook in de loopgraven ten Zuidoost i on ten Noordoosten van dit dorp de vijand heeft een van zijn oude loopgraven op de Oostelijke flank ter hoogte van 425 M van de helling wier top in ons bezit gebleven ia opnieuw bezrt Naar een Wolff telegram a n de N R Ct meldt heeft het groote Duitsche hoofdkwartier gisteren het volgende moóegodeeid De Fransclien hebben gisteren hunstel aelmatige beschieting van de achter one front gelegen plaatsen voortgezet Of sij daarmede hun eigen landgenooten dakloos maken of diooden schgnt hun onverschillig te zijn Ons i enadeelt de beBchieting weinil Bij Souain en in het ArgontierboBch hebben wij veracbeidene vijandelijke loopgraven bMnachtigd en tal van vijandelijke aanvallen afgeslagen Wij hebben twee Fransche officieren en moor dan 200 man gevangen genomen De heuvel ten westen van Sennheim waarom zoo fel gevochten is hadden de FranBchen gisterochtend vro opnieuw bezet later zij zij echter meteen krachtigen bajonetaanval weer verdreven en hebben geen nieuwe poging gewaagd Vijftig Alpenjagers zijn door ons gevangen genomen OALiAIS 6 Jan Part Kort voor den bommonaanval op Duinkerken moeten de Duitschers door spionnen gewaar Bchuwd zijn De storm had n l daage te voren de loode der vliegmachinee en een deel fezer machines zelf onklaar gemaakt Tiians mogen in de versterkte plaatsffli als Calais wi Duinkerkwi zelfs de Belgisohe vluchtelingen niet langer dan 24 uur veorblijven HlG C den scbeermeaBcherper SUCCES maakt ieder in enkele seconden zijnscheermes vlijmscherp Prijs f 150 naar buiten f 1 65 A QUANT Kleiweg 7 Bloemen magazijn CORONA Markt Hiermede geef ik aan het geaohte publiek van Gouda en Omstreken kennis dat het Bloemenmagazijn CORONA vanaf heden door mij zal wordenvoortgezet Gaarne beveel ik mij aan voor de levering van datgene wat tot het bloemenvalfr behoort A ÉIE BRUIN BARENDSZ Boerderij ofTüinderij te kociPi gr 3 HA ruime Woning Stal Hooiberg 2 Arbeiderswoningen Zomerhuis enz a d Karnemelksloot 56 Adres werkpl Goudsohe Singel 139b te Rotterdam I ii beeld dei werkelijkheid 21 Noen stel u geruet Ik breng ditmaal een aardig sommetje mede en ik wilde een deel daarvan bosteminen om u een reisje naar Frankrijk te laten maken Ik naar Frankrijk Waar denkt gij aan mijn jongen P riep de oude vrouw verbaasd uit Wat zou ik stille eenvoudige ziel beginnen in dat woelige land O Ik zou u ook niet vragen er voor goed te blijven maar enkel er kennis te maken met de familie Renaud Maar Onno wilt gij dat ik tot hen zou gaan juist nu dat zij in zulke treurige ometandighedeü verkewen In dagen als deze moeten zij meer dan ooit bespeuren wie hunne ware Vrienden zijn Ik zelf moeder die er Met aan gedacht zou hebben de dochter van den rijken schilder tot roijne vrouw te nemen heb toeax Maroelle daaraan boord zoo rampzalig en zoo alleen was al mijn liefde voor haar voelen herloven en Geertruide Holdius was zeer bleejc geworden en viel hem ademloos in de rede Ik begrijp dat maar gij hebt nog niet gesproken ia het wel Onno gij RAITK DOOD van WIL t BIII MRAALi Kampen venlelg t alle ratten Onsohadeiykvoor huisdieren Prijs 30 ot per doosbg alle Drogisten 20 OORLOG8VARIA H Idücende bm inereeervoir Ken B ersohe militaire arloteur Hhrijft la aea veldpoetbrlef Toeo wij met onze vtleg aldeeling reeds een wede te iBfen werd Ik op zekeren moxgea om vier uur opgero iea tot een verkeimlngetocht OnwtreekB 7 uur gingen verflchlUendo maohlnee op de mijne vertrok als tweede snel komen wij op een hoo van 1800 meter het uitzicht werd steeds wijder en duid ljker op 10 K M afstand moeetm de vijandeiyke stelllagen zijn Hier moeeten die aerete loopgraven zijn dus verdwijnen wij achter een wolk Afgaande op het toerwaantal van de schrob dra tegenwind en Am tijd moeten wij 40 60 K M aofaUsT het vljuidelijke front zijn Wij daaldien van 2400 tot 1500 meter voortdurend door wolkon beeohermd als wij op zeker oogenblik op 1100 meter zijn hebben wij oen kort oogonbllkje vrij uitzicht Hier vlogen de eerste kogela langs ona zij troffen niet doch enkele eeoonden latar begon ook de arUUerie ons der vuur te nemen Een korte wending en weer waren wij achter een wolk het veiligste echuilboekje want men verandert en den koers en d n vijand Is misleid Weer alen wU 2 minuten lang vliegen wij weer onbeacbermd foto s onteekenlngen ztjn gereed de terugtocht wordt aangevuigeo Rauwelijks haddwn wij daar besloten of een moorddn g vuur woriM op ons geopend infanterie en rtillerie bestookieo ooB m telkenmale Waggelde onse machine ontzettMid Toen heette het koel biijvenl Onwillekeurig keek Ik eens op mijn benzin e w ijzer tje bet wees nog slechts 62 li r aan l en half uur geleden moest het reservoir 100 liter gehad hebben waa was de rest De wijzer Usp snel terug 5045 40 liter ons reservoir moest lek zijn Lm kort be utt xoo Inug mogellft stijgen en dan een glijvlucht m1iasohic i van 8000 U hoogte dit was de eenige redding die ons overbleef Wij waroa toen op 1800 M en beziUen nog enkele liters in onze reaerve tank Mijn verkenner en ik keken uitsluitend naar ds benzine en onder ons zoodat wij niet bemerkten dat een vijondeli vliegtuig ons op 2500 M hoogte achtervolgd Hoogar gaan was onmogeli dalen uitgestoten want reeds 100 H lager zouden wij de prooi geworden zijn van de vijanditfijke kogels Het waren vreeeelijke oogerablikken Ikstelde mijn tootor op zijn moxlmumcapa dtelt wij maakten zoowat 120 K M peruur op eens stelde Ik mijn motor a de andOKJ machine schoot ons vooruitWij waren op een alstaad van hoogaten i 800 M VUL elkand er en nu begon eenduel tusschen de verkenners Dit mag 10 Seconden geduurd hebb i toen de vljandeli eeudekkMplots steigerde omsloegen viel mijn verkenner had den vljanddljkeo bestuurder getroffen Vijf minuten later waren wij boven de on en wij waren ontkomen Toen wij gelood waren wilde ik vroolijk uit de machine springen en mlji verkenner hartelijk de hand drukken want hij had mij het leven gered Maar wat was dat f De anne kerel zat met glazige oogea in zijn stoeltje recht vóör £ ioh ie kijken en bewoog niet Hij ras dood de paplerm en kaarten hield hij in de band geklmkt Qentsche oorlogsbumor In De Pluim te Gent sit Solemneel voor een reuzen pint trlepel een aohtemeef Aar Artevelden Treedt binnen een Duitsoh onderotU er man van de Landstorm en komt recht op de taitA van den Gentschen burger af Hond even aan de shako r U t jepermiltlerd De Gentenaar gromt wat dat evengoed neen als ja kon beteeJcenen De Beier houdt het maar voor j neemt plaats en bestelt aoh eo n triopel Daar komt het glas H Schuim wappert er als een blanke pluim bovenop Prosit I zegt de Dultscl er maarde Gmtenaac doet alsof hij stokdoof Is Prosit 1 nog eens en de Bel tiktmet zijn glas even t gen dat van denGentenaar Paardoen k en drynke met glenDultjicber Aoh waaroem sollen Sie niohtmlteen joede Duitacher aanstosoen Slesind doch net soo joet een Deutaoher alsioh Wa zAgde Ik n Duitscher f Natierltöh I Belglen bleibt belDeutsobland und wie Jent bel Deutschland bleibt so sind doch alle Jeotwaren Deatacher Nun prosit t Wlr jBrden es best mot elnander biden slua der Krieg maar elnst jedaan zijn Asuu Azuu tons sijn k nen Duitsober f Sober Kn w magge t a uuk lUa DultBol irs sprdken Waaronn dean nloht f Awet kamerotd en de QentnuuuBohoot zijn stoel wat dichterbij en kloptevertrouwelijk zijn nieuwen landgenoot op den schouder w hén wij hebbra geen beetxje op onsen kop gelu gen an den Yaerl Td HazimiHsn Harden Xb een der laatste afleveringen van de Zaknaft schreef de bekende Duitsche polemist Maximilian Harden In het Bulletin des Armees heeft de Fransche opperbevelhebber een rapport over de eerste vier maanden van den oorlog wereldkundig gemaakt Alleen deskundigen knnnen er de b zonderheden van nagaan doch de erkenning van de terngtocbten degroote verlieisen de slecht geleide aanvallen van de tekortkomingen van sommige troepen en hnn aanvoerders de sacoessen van den vgand de tegenslagen die zijn leger voor de overwinning bij de Marne te verduren had zijn van een openhartigheid waarvan men in de Fransche geschiedenis moeilijk een voorbeeld zon knnnen vinden In een dergelyke openhartigheid nadeelig Qeneraal Joifre wenscht dat de aropeesche pers z n rapport bespreekt en beoordeelt Maar tevens wenscht hij dat het rapport aan de zennwaohtige bevolking leert hoe moeilijk elke vordering is geweest en hoezeer de latere vorderingen dit zuJlen zgn Hierdoor behoedt hij het land zooveel mogel k tegen de teleurstelling die een terugslag op bet leger heeft en juist hierdoor misschien de ergste onheilen van den oorlog is Het vertrouwen van het Dnitsche volk zegt Harden verder moet niet in de koude den wind do sneeuw ön de modder verloren gaan Het is onze plicht het bg dien langen tocht over lastige terreinen meer voedsel te verstrekken dan voor een korten zegevierenden opmarsch Ën die plicht verbiedt ons om het huichelachtig te doen voorkomen dat wij reeds het doel hebben bereikt Het is noodig dat Dnitschland blijft waken en zich gereed houdt aan de moeilijkste omstandigheden het hoofd te bieden De recrnteering in Engeland De merkwaardige yver waarmede gedurende eenigen tijd de aanwerving van vrijwilligers geschied duurt zonder te vernauwen in het geheeie land voort Men haalt talrijke voorbeelden aan die wezenlgk treffend z n van de jongste uitbarsting van militaire geestdrift onder de Britsohe jeugd Zoo vonden er gisterenavond te Cardiff in het graafschap Glamorgan Z Wallis waar reeds 37 000 mannen dienst genomen hebben publieke byeenkomsten in de open lucht plaats waar soldaten die van het gevechtsfront terugkwamen het woord voerden Vervolgens werden patriottische optochten door de straten georganiseerd na afloop waarvan de deelnemers zioh in menigte naar het werfbareau begaven ondanks het late aur Daar het bureau gesloten was liet een officier er een raam inslaan drong door het venster naar binnen en hoewel bet togen middernacht liep ging hy over tot de insohrijving van talrijke soldaten In Australië is de pers een com pagne begonnen voor een aanzienlijke vermeerdering der Australische contingenten Zy wgst op het voorbeeld van Canada dat volgens haar reedk honderdduizend manschappen gezonden heeft Muziek in de loopgraven Niemand minder dan de Brltsche Ooggetuige op bet Westelijk oorlogeterrein heelt verklaard dat hoewel de Engel8obe militairen aan het front goed verzorgd worden en feitelijk aan niets gebrek hebbwi wat hun onder d © gegtfven omstandigheden aan voedsel en kleedlng kan worden verstrekt er toch één dkig i § waarover allen wanneer het hun gevraagd wordt melding makm En dat la het gebrek aan middelen om een vrootijk geluid te maken of in andere woorden de sohaarschte van mondharmonica s Het is een onbetwistbaar feit dat Tommy aan het front aan de mondharmonica bovMi elk ander muziekinstrument do voorkeur geeft In de loopgraven biedt het eenvoudig instrumentje het groote voordeel min ot meer welluidende muDl Ie kunnen voortbrengen die niei veel moer is dan gefluister wanneer de omst bdigheden oen minimum van gebuid eisohen Bovendien kon men het bij zonder gemakkelijk met zich meedragmi Concerten van mondharmonica s pianissimo zijn dan ook iets heel gewoons in de loopgravra De meeste motuHiarniontoa s die tot aog toe in KngelAnd verkocht werden waren made in Germany maar het instrument schijnt niet in Am nnaak te vallen van het Duitsche leger De Duitschers zingm meer dan de Kngölsch i Wanneer de Dutts erB moniSiarmonica gebruiken aljn het goede De Brltsche firma s die In muzieklnstrumentwi handelen hebbent tegenwoordig een seer venirinderden voorraad van mon ttiarmonica s Er worden pogingen in het werk gesteld om aanvder uit Amerika en and re landen te verzwaren Doch op het oog mbllk zal het ni mogelijk zijn in de b oefte aan het front op eentgaslns ruime schaal te vd ldoen Advertentiën Een wederkeerigen heilwensch betnigt ondergeteekonde zijn dank voor de belAngfltelIÏDg op 1 Januari onder vondenDr J a RUPS De Bnrgemeester van Haastsecht betuigt met wederkeerigen gelnkwensob zijn dank voor de belangstelling bg den aanvang van het nienwe jaar ondervonden Bij dezen Hbb ik de eer U te berichten dat ik mgn Boek en Kantoorboekhandel met 1 JANUARI 1915 heb overgedaan aan den Heer G J VAN BURK die Be zaak op denzelfden voet zal voortzetten ouder de 1 J f Alle loopende zaken tot ultimo December 1914 worden door mij perBooniyk afgewikkeld aan myn adres Kleiweg 39 Het is my een aangename taak m ne clientèle harteUjk dank te aeggen voor het vertrouwen dat ik gednrende 22 jaren zoo rnimschoots mocht genieten en hoop dat mijn opvolger datzelfde vertrouwen zal mogen ondervinden Hoogachtend J T Swartsenburg Inaansluitingopbovenstaandemede deeling heb ik de eer U te berichten dat ik met 1 JANUARI 1915 de Boek en Kantoorboekhandel tot dusverre gedreven door den Heer J T SWABTSENBURG heb overgenomen en op denzelfden voet zal biyven voortzetten onder de n Beleefd verzoek ik U my hetzelfde vertrouwen te scbeiiken als myn voorganger van U genoot van myn kant geef ik XT de verzekering dat het steeds myn ernstig streven zat zyn voor een vlugge en nette bediening zorg te dragen My beleefd aanbevelend teeken ik my met de meeste Hoogachting UEd dw Dienaar Gi J V Bupk Mevroow VAN REEDT DORTLAND Krngerlaan 6 VRA ÖT tegen 15 Jan of 1 Febr een nette Dienstbode Sociëteit DE REUNIE Oosthaven Qouda Muzikale Soiree OP Zaterdag 9 Januari 1915 te geven door het Militair Strijkorkest OBilir leiding van den liiirl J WUIT met medewerking van Inlicn s limkwariel INTEil M EN MeJ TONI SCHOLTEN Zang Gottda 30 Aanvang 8 aar Toegangskaarten Zaal f 0 75 voor Militairen f 0 40 en Galerij i 0 25 te bekomen by den Muaiekhandel Mevr BOUMAN Dubbele Baart bn de flrma C G VAN DER POST Hoogstraat en des avonds aan de zaal ülaaglljderi Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpgn maagkramp ïaar hartwater en slechte spijsvertering Prfl per doos 7B Cents 12 Verkrggbaar te Gouda bj ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 3 Nieuwe Reinigingsdienst Vuilnisbakken en Vnilnisemraers voorgeschreven model bij J H KROM ZOON Tal 333 Wïjdstpaat 27 N 6 Reparatie aan alle soorten Mandenwerk Muziekvereeniging PRIMA VOLTA te HAASTRECHT Opgericht 9 September 1889 Beschermvrouwe Mevr de Wed J J Le Fèvre de Montigny Bisdom van Vliet Directeur de heer Joh G Arentz FEESTUITVOERING ter gelegenheid van het 25 Jarig beataan dep Vereeniging op DONDERDAG 7 JANUARI 1915 s avonds 7 uur in het gebouw CONCORDIA Entree voor niet leden f 0 50 en f 0 25 Kunstlievende leden hebben recht op twee plaatsen Meerdere hnisgenooten f 0 25 40 Drinkt CHAIPAGIIE m brie aaopoaiDe aUolvrije M Uit de fabriek van M M BELONJE Jr Keizef sti aat 83 85 87 Telephoon 148 40 Sociëteit DE RÉUNIE Oost Hayen Qo uda VRIJDAGAVOND 8 UUR UITVOERING ten bate van het Goudscbe Steuncomité met welwillende medewerking van Mei JEANNE VERTRECHT mezzo sopraan den Heer OERARD BÜTER bariton Gouda beiden uit Berlijn den Heer M J SPAANDERMAN accompagnement uit Gouda en een aantal leerlingen van het Ooudsche Qymnasfuffl PEOGEAMMA 1 Vijf liederen in den Volkstoon G BOTllE 2 Liederen van Tosti Hullebrook Gottfried Mann enz 3a Wolfram s Lied an der Abendstern uit Tannhaüser R Waqnbe i Wohin Cam Hsihï PAUZE TWEEDE en LAATSTE Opvoering van de Operette THESEUS Toegangskaarten k f 1 verkrijgbaar aan het Bureau van de Qoudsche Courant Markt 31 en des avorids aan de Zaal Rundvet 1 leereD Slagers Dagelijks versche aanvoer Du van eerste klas Rundvet Geopend van s morgens 7 nar BotenlooUlia BOnEiiM Rundvet f Franco levering door ga heel Nederland boven de f 10 20 I BlanlileyenMolendijic lEleotr Dr A Brinkman 4 Zn Goud 53e Jaargang O 12674 Donderdag 7 Januari 1915 mimm mum 3 ie J ws © za cL v fertean ti© blsLd voor G o a d sc om Oaaa strelceaa Verschijnt dageJijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Wem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f 0 Ï6 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon luterc 82 TJitgevers A BRINKMAN EN ZOON Imndige verschuiving van krachten in nieuwe versterkingen tot staan gebracht Waarschijnlijk zullen zij de pogingen herhalen daar de Russen ten gevolge van Ie betore verbindingen en plaats verdeeling der Oostenrijk Hongaaraehö legers zouden moeten vreezen tusschen twee vuren to geraken Daartegenover doet zirh in den laatsten tijd oen sterke drnk ih de richting van Krakau gevoelen Ook hier is evenals in de Karpathen voorzorg genomen het offensief van do Russen krachtig te bestrijden tot dsa terugslag van de bondgenoolen in RuseischI olen zich beslissend zal doen gevoelen Aan het Zuideiyk Front Turken en Russen Do Turkscho gonorale staf maakt bokend Gisteren ontstond in de Zwarte Zee inj Itlnope een gevecht tusschen twee Turksciie krulsera en een uit 17 eenheden samengesteld Russisch eskader Bij ondipriieden ontbreken doch in ieder geval kon de vijand trots zijn groote overmacht onze schepen niet beschadigen Volgens heden ontvangen lierichten bevochten onze troepen te zamen mot de vurbonden stammen in Aaarbeidschan nog vüfdere suceessen behalve de overwinning bij Miandoeb De Russen verloren op huil terugtocht 2 kanonnen en talrijke gevangenen Zuidelijk van Miandoeb versloeg een andere Rufisisobe colonne den vijand en maakte zij een aanzienlijke hoeveoiheid ammunitie buit Het Türksche Porsbureaji m l overde jongste gevechten bij Asserbeidttohan dat de Turkscho troepen door Perzische stammen versterkt op 28 Dec in de omstreken van Miandöeb op een Russische colonne atiot die uit 4000 man infanterie 300 kozakken on artillerie bestand en door aanhangers van Sodjeu dauleh versterkt zijnde do dorpen in de omstreken plunderde De Russen werden volkomen verslagen zij hadden meer dan 200 dooden de Turken en Porzen hadden 6 dooden en eenige gewond Bij andere gevechten in do omstrekeai van Urmia werdie n 2 aanhangers van Sedjcu dauleh waaronder de beruchte Baghr Khan gevangen genomen en honderden ruiters gedood Ten gevolge van deze nederlaag is liet moreel der Russische troepen gebrokoii De toestand in Palestina Aan oen schrijven uit Jaffa is het volgende ontleend Om en bij Jefuzalem zijn nu gekampei rd duizend menschen zoo maar uit èe dorpOTi en van de velden weggoloopen ZIJ wachten tot men zich over hen ontfermt maar behalve eenige Kngelachen die tff Jeruzalem wonen bekMnmert zich feen Turk er om De mobilisatie in Palestina heeft wr een toestand geschapen van wanorde en bfslisemg op hun rechtervleugel de slag bij Liniatfowa den Ruaflen gedwongen had hun zuidelijke strijdmacht op de Wcichsellinie terug te treldUQ brachten zij uit Kiew groote versterkln ai aan die weliswaar voor het meerend el uit landatorm bestonden maar toch voldoende waren om de Russische leger die in de Karpathen en West Galiciö in het nauw gebracht waren den rug te sterkon Het Galicische leger van do Russen kon dientengevolge Tarnow en den benedenloop van de Dunajec houden waarbij iicl in den hoek die de Dunajjfic en de Bialla vormen een dubbele beveiliging vond Langs den bovenloop vao de Wisloca on h n spoorweg drong het leger weer voorwaarts over Krosno jRslow in do richting van Nieuw Sandec blijkbaar met do bedoeling hier tusschen het OostenrijkHongaarsche leges in Galiclë en dat in do Karpathen door te breken en den rechtervleugel van liet eerstgenoemdte leKer om te trekken Tegelijk daarmede maakten de Russen rechteomkeerd tegen het OostenrijkHongaarsche Karpathenle gor wolks krachten niet bestand waren tegen den hoftigen aai drang Bij dezen nieuwen mvai in de ongastvrije dik ouder de sneeuw liggtmde Karpathen vermeden de Russen dezen keer hun krachten te versplinteren en bepaaldien zich tot de zuidoostelijke passen waarbij zij met bijzonderen nadruk den overgang uit het Galicische Ötryi dal naar hrt Hongaarsclie Ungdal over do Useoker pas forceerden Doordat zij daarbij voorloopig succes gehad hebben ia het den Russen gelukt het gewiohétfe petl rf6nn gebied te ilijkkiai waarin sij zich nu geheel als hoer en meester gedragen De technische directeur van do Premier rijwiolfabriek hebben zij hier tot inspecteur van het mijn wezen benoemd en zij hebben hem opgedragen do naphtafabrieken waarbij Fransch Kngelsch Belgisch of neutraal kapitaal betrokken is te ontzien terwijl zij in de fabrieken van de vereeniging van naphta produeten In Borislaw twee honderd bassins met ruwe olio hebben laten leeg loopen In Drohobycz werd in eenige winkels de boel kort en klein geslagen en particuliere huizen aan don ring geplunderd en aangestoken Twi elachtige dames en dies dienstmeisjes loopen daar nu in kostbai e kleeren die zij van de pluofderaars hebben gekocht Als hoofdreden voor het nieuwe offöisief van de Riiflsen kan men naast den wensch om aïch Prozemysl dat reeds twee maandtfn belegerd is zich niet weer te laten ontgaan ook als bedoeling aannetoen dat zij zich don weg naar Zuid RuslandI oqi stratogieche en politieke redtenen wil fiij houden De aanval van do Ruaeen tt en liet gebied NieuwSandec Neumarkt dat blijkbaar ten doel had tusschen het Karpathen thenen het Galicische leger der monarchie heen te dringen is dank zij een Tb Calais kwamen 400 Belgische vrijwilligers aan De maatregelen door de Fransohe autoriteiten genomen tegen spionnage zijn vooral wat het verkeer met de kanaalböoten betreft zeer streng Uit Parijs wordt gesdnd Bij het doen springen van Duitsche loopgraven in het ravijn van CourteChaussee viel het Italiaansche regiment onder hevel van luitenant kolonel Garibaldi den vijand verwoed aan en maakte 120 krijgsgevangenen waaronder 12 onderofficier terwijl een mitrailleur en een munitiewagen veroverd worden De adjunct ehef Constantin Garibaldi broeder van den luitenant kolonel werd in den loop van den aanval gedood Gevecht tusschen gepantserde treinen Aan de Daily Mail wordt over een verwoed gevecht tusschen een Engelschen en oen Duitschen gepantserden trein nabij Dixmuiden het volgende gemeld Een Duitsche gepantserde trein met twee locomotieven begon de stellingen der bondgenooten over het geïnundeerdo terrein ten Westen van Dixmuiden te beschieten Een Engelsche gepantserde trein kwam ijlings op de andere rails aangeötoomd en te midden van dichte rookwolken begon een duel dat oen uur duurde De treinen manoeuvreerden tijdens het gevecht aanhoudend gingen nu t na voorwaarts dan weer anol achterwaarts om de ontploffende granaten te ontwijken Tmi slotte trof een Engelschegranaat den Duitschen trein precies in het midden Vorscheidene iteoden en gewondön lagen op een hoop en het duurde Iwee dagen vóór de Duitschers de overblijfselen van den vemieldwi trein verwijderd haddon De Engelsche trein liop geen schade op Aan het Oostel il l ront Het Groote Duitsche Hoofdkwartier meldt van gisteren Aan de oostgrens en in noorde ikf olen ook gisteren geen verandering In Polen westelijk van de Weichselkwamen onze troepen na veroveringvan verscheidene vijandelijke steunpunten tot aan de Suchasplitsingvooruit 1400 gevangenen en 9 machinegewerffli kwamen in onze handen Op den oostelyken Pilica oever i de toestand onveranderd nood OUe suiker rijst petroleum meel acbaoisol kleederen Mies ia direct veggenomen door do Turksche soldftten op tast vim het gouvernement Hter ed daar word Hi hondprden schapen plotseling uit de kudden gehaald en meegenomen Muilezels on karren werden oigenaars ontnomen Alles hiatuurlljk zonder eenige vergoeding daar er geen geld is om een i ehdorlijk legor to onderhouden Üf h t er wel dan wordt het vóór allw gebruikt maar niet voor het doel Waarvoor al dio militairen noodig zijn waarhoon do mannen uit deze streken Noordwaarts gingen begrijpt niwnand der eenvoudiget zielen Van Dultschland heeft men maar ewi flauw begrip I en clique dr ijvers he ft getracht er wat enthousiasme ÜA to bitragen maar geen Bedouin was tot vóór den oorlog zoer verlangend om onder Engelach bestuur te komen en zag destijds zelfs reikbatzrad uit naar ie komst van i ngelaehe generaals die naar verluidde onderweg waren om Jeruzalem te bezetten Zelfs hier in Jaffa kwamen w bij drommen op hun kameelen aan om de aankonwt dier i ngelacben bl te wonen Ken groote teleurstelling volgde touL er niets gebeurde Thana zijn er op de muren van Jeruzalem plakkaten te zlm waarin inedegeileeld wordt d t Indiö Brltsch Indiö in opstand was t en l ngdand Juist terzelfder tijd lammen te Marselllo do eorate JintsohIndische hulptroepen I liet d hulp van Lnver Pasja la t ook niet pluis Dat zal de toekomst wel doen inzien t Ia wonderlijk dat Luropa Ava fmi Btt aoig met behooMlK lEwit im doorziet Turkije kan echtW nog eenigen tljct hot Engeland zeer laAig maken vooral in l gypte Maar de bevolking zal daarbij geen hand uitsteken De Syriërs de Kopten en de Muzelmavsche pelgrims die le Jeruzalem komen uif Egypte verbroidw daar voortdurend hun waardeoring over de towrtandon onder Britsch boboer Die zijn ook nog niet volmaakt maar toch honderd procent boter dan die waar de Turkscho tyrannlo hoerscht Do menschen van Egypte wetoa dat ook wel Zij hebben van Turkije niets te wachten Kn sluw als ze zijn zien zij wel in dat hoe harder Turkije in I m oorlog gaat hoe eerder dat hot eind van Turkije aanstaand is Clemonceau over Japanners en Engelschen Uit de KarpathoD Adelt Adelt de oorlogscorrespondent van het Berliner Tageblatt bij hot Oostenrijksche l ger seint dd 3 Janaari De strijd in West Galiciö is nu in een stadium gekomen dat men de bedoeling der Rusaen met hun zoo krachtig hervat offensief kan doorzien Nadat iejiteiijkertijd met de voor hen zoo ongunstige De oude vechtersbaas George Clemenceau heeft kans gezien Fransche m Engelsche omsuur te verschalken en onder de edelste vaderlandUevende bezorgdheid krasse ding i aan i ngeland te zeggen Toen lord Kltohoner schrijft hij woprdelijk do sindsdien telkens herhaalde ver ekaring uitsprak dot de oorlog in zes maanden uit kon zijn maar ook 3 jaar zou kunnen duren toen hoeft hij zeker I tH II LKIOX iïult u nog bedenken en inzien dat alleen oen eenvoudig huismoedertje een Hollandsch meisje dat nooit aan rijkdom gewend was u gelukkig kan maken j Daaromtrent vergist gij u rao er om gelukkig te ztjn moot ik we degelijk eene fevensgezollin viniJen die in staat 8 mijne kunst te begrijpen en met mij mede te genieten van al hetgeen er om ons lieM te bewonderen valt Doch ook al bezat Marqolle deze gave niet ik zon haar liefheblion Weet men wel ooft te zfggen waarom men deze of gene persoon boven een atfder verkiest wat het is dat ons onweerstaanbaar tot haar trekt Mijne gehechtheid voor haaf gij zult het u herinneren dagteekent niet van gisteren Marcelle was het ideaal mijner eerste jongelingsdroomen en gij hebt nooit lAinnenl vermoeden hoezeer ik geworsteld heb met mij zelven om haar beeld op dMi achtergrond van mijn leven te dringen Nog toen ik haar weerzag hield ik den strijd tegen mijzelvcn vol de aanblik barer smart en hulpeloosheid heeft mij overwonnen Ja ik begrijp u mijn kind sprak de oude vrouw wier sprekend gelaat niet temin eene bedroefde uitdrukking behield en ik kan of mag u niet veroordeelen want uwe keuze is belangeloos en edel maar tooh vrees ik dat zij uw levensgeluk zal Vernietigen Helaas het lot heeft het aidus gewild indien gij niet toevallig op hetzelfde schip waart gekomen zoudt gij da jonge meisje waarschijnlijk nooit weder gezien liebben en eenmaal eene ft dere vrouw hebben genomen dlo beter bij u voegde Misschien ook vergis ik mij eh heeft hot ongeluk haar gerijpt en doen inzien hoe ernstig zelfs het bestaan van een kunstenaar moet zijn wil het niet in ellende eindigen Hoe het ook zij ik behoef u nauwelijks te verzekeren dat ik altijd een goede moeder voor haar zal zijn Ü hoezeer dank ik u voor deze belofte I riep de jongeling uit Gij zult zien welk een zonn sctujn mijn huwelijk voor uw loven zal verspreiden Drak eens moedertje wij ves tigen ons hier in oen huisje vlak bij li I lken morgen kan ik hooren hoe gij gieslapen hebt en gij brengt uwe avonden ii ons gezin door Later als wij het geluk hebbeo kinderen te krijgen zult gij hen ipvoeden hen op uw schoot hou4Pii en Steeds meer wezens bezitten die u liefhebben en u zegenen Bekm toch dat dit geen somber vooruitzicht is Moge uwB voorspelling n alle opzichten bewaaj heid worden was al wat Geortruida mompelde terwijl i zij hem in de armen sloot Het blijft dus afgesprokeib dat gij mij naar Prwikrijfc vergezelt Voor uw huwalijk ja Waarom niet eerder I Wegens den rouw zullen wij pas over zes maanden kunnen trouwen Welnu dan ga ik over een halfjaar op reis antwoordde zo glimlachend en tot dat oog iblik zaX ik Fransche les no men O 1 lach mij met uit ik weet wel dat oudo h rHj nen niet spoedig ipts in zich opnemen uiaar ik zal u daarginds och geen schande aandoen en daarom zal ik aorg dragen ten minste de landstaal te kunnen verstaan en ook een weinig te spreken Mag ik uw meester daarin zijn Wij kunnen het dan al spoedig samen spreken Zoo oefent men zich het beat Den volgCiidon morgen begaf Onno zich tegtm liet bepaaldo uur naar zijn ouden vriend Hij zag tegen dit bezoek op als tegen eene der pijnlijkste taken welke het ieven voor hem kon wegleggen want ofschoon hij zich van geen schuld bewust achtte gevoelde hij zich bijna misdadig in s grijsaards oog Hoe zelden kunnen zelfs onze beste vrienden rechtvaardig oordeelen over do zaken van ons hart De omstandigheden welke tot eene keuze voerden werden niet door hen doorleefd zij zien zich alleen geplaatst tegenover een feit waarvan zij niets b rijpen en zij keuren af wat aanleidende oorzaken had waarnaar zij niet eens willen hooren i duard fl dood en het vertrouwen Onno door don vader van den ongelukkige geschonken hadden hen zeer zeker van Marcello moeten verwijderen Jarenlang had hij daarom alhjen gepoogd die liefde uit zijn binnenste te roeien maar het toeval had hen bijeengebracht op wn oogenhlik dal zelfs de vijanden van het jonge meisje haar zoudiii hebben beklaagd en opeens had zijn hart gevoeld hoe dierbaar zij hem in weerwil van alles ge bleven was en hoe zoet het hem zou zijn haar die wreede beproeving te helpen dragen Hij had niet anders kimnen handelen Zou hij niet verblind worden door don bloedigen sluiar die over hol sterfbed van zijn eigen zoon verspreid hing Holdiua durfde deze vraag niet beantwoorden en schelde met bevende hiHict bij hem aan Menigeen zou medelijdend gelachen hebben over zijne vrees den grijsaard te mishagen Wat beteekende het voor een jongen kunstenaar wien alles een schitterenden zegetocht door het leven scheen te voorapellfsi oi zijne handelwijze al iflgokeurd mocht worden door een ouden muzlekmeoster die even weinig vrienden als geld ruim bezat wirais gezelschap hij zoo goed zou kunnen ontwijken P Maar Onno had nog eene echt kinderlijke voreering behouden voor al ie goed en deugdzaam waren on Helraveld kwam hem bij al zijn ellende voor als eene grootKche heldhaftige figuur hij kon dns hot denkbeeld niet dragen zijne achting te zullen verbeuren De muztoklneeeter deed hem zelf open en geleiddti hem zijne kafii er binnen Zoodra de deur zich achter hem gesloten had keerde hij zich tot den jongen man en hem diep io de oogen etarenèe vroeg hij Wat is er dat gij mij te zeggen hebt Het betreft Bfaroelle Rwiand niet waar Wordt verrolgd