Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1915

koet den verdachte had geitien wet ontstond in een der beruchte aan het O Kerkplein oen ruzie hen twee der daar aanwezige vronwaarblj de een de ander toevoegde Westerdorp en haar jongen weet wel van den postdiefstal want z is gauw mogelijk met hem weggegaui kwam de pcriiüe ter oore waardoor eee nieuw spoor in handen kreeg bleek dat haar jong i was zeke M Abraham de Jong in dienst bij het raiment dat thans te Oostorwijk ligt £ enigo rechercheurs vertroklten met den koetsi M naar het garnizoen waar met den verdachte in het uniform van K tbeambte gestoken werd geconfron 4eéTé Onmiddellijk herkende hij den man i4ie hg den bewustwi morgen met den lummel had zien verdwijnen waarop ari tatie volgde Ook te vyouw Weèter i Wp w r in hechtenis gmow n en ter HÓfid naar Amsterdam gevoerd waar ze gUteravond om kwart voor elf aankwamen vergezeld van een rechercheur en een inspecteur der recherche Hedenochtend zijn beiden ter beechlkking van de iastitie gesteld Aditeraf is gebldken dat een w erke lijke postbeambte van het kantoor Amstel BveozoM geregeld bezo er van het Oude Kerkaplein was Hij zou zich omtrent het balaa der trommels tt n een der vrou wea iit bben uitgelateu die op haar beurt de Jong er op attent maakte met het be twide resultaat Ook deze postbeambte ia Toorloopig in verzekerde bewaring Ji Bte d Den morgen van den diefstal behoorde TDe Jong In zi regiment te zijn doch was dit natuurlijk niet Toen hij later op den dag aankwam heeft hij den wachtcommandant getracht om te koopen om 1 hem als present te melden De J moest een alibi kimhen bewijzen De wachtcommandant is aan een streng verhoor onderworpen Stadsnieuivs GOUDA B Januari De Vluchtelingen in Gouda Per extra trein van 15 wagens zijn mMenmiddag te 12 20 uur 4 18 vluchtelin gen uit Hotterdam aangekomen die in hei Skamp aflfl den Graat Floriswég gedurende de eerstvolgende maanden zullen veri blijven Het moerendeel van hen zag er de omstandigheden in aanmerking genoinen vrij goed uil en had bagage bij zich De inoti schen hebben het met het uur van aankomst niet getroffen daar oen hevige regenbui hen op hun weg naar het i kamp overviel Per gewonen sneltrein werden heden tiBiddiag uit Utrecht nog ca 100 vluchte bogpn verwacht Fen poging tot behoud van het garnizoen Naar wij vernemen ia bedrai eem deijputatle van liet bestuur van Gouda Voor uit op audiëntie gegaan bij den opperbevelhebber generaal önijders om levernemen of behoud van het garnizoen voor Gouda mogelijk is indien het Bporlterrein aan den Graaf Fiorlsweg ter be w schikking wordt gesteld om het te ge bruiken als oefenterrein voor de mili tairen zink Diefstal vwi lood n Door de politie zijn gisteren hier gearresteerd vier personen uit sGravenha ge die hier Werkzaam waren aan den Iwïiw van woningen voor do l ouwvereeniging Het Volksbelang aan de Com Kelelstraat en die zich daar schuldig hebbon gemaakt aan diefstal van zink lood hetwelk aan den aannemer heer Schouten toebehoort Ten huize van de daders werd hot ontvreemde aangetroffen terwijl het ook gedoellellik op hen werd bevonden Proces verbaal is tegen hen opgemaakt den Waddinxween Loop der Bevolking over het jaar 1914 Op den l Januari 1914 bedroeg de Bevolking dezer Gemeente 6886 zielen Er vestigden zich 612 personen en vertrokken 460 terwijl werden geboren 215 en zijn overleden 79 personen zoodat de totaal vermeerdering der Bevolking bedroeg 727 639 == 188 personen zoodat op 1 Januari 1916 de Bevolking bedroeg 6886 ± 188 = 6074 zielen Het aantal levenloos geborenen bedroeg 6 OFOJËZT 10 daagsche Rondrit Een gebeurtenis op toeristengebied waarvan het sportieve karAkter niet te miskennen is zal den lOen dezer een aanvang nemen n l een rondrit van een zestal bekende wielrijders n l Jaap Eden Guus Schilling Jan van Gent Jan Bleekemolen Veldkamp en Holdkamp door geheel Nederland een rit die te Amsfferdam beginnend en aldaar 10 dagen later eindigend zich uitstrekt over een gezamenlgken afstand van meer dan 1000 K M De verschillende etappen die gere dm zullen worden zyn Amsterdam Apeldoorn Heerenveen Groningen Zwolle N megen Maastricht Weer gaat het door het in elkaar geschoten Sochaczew wg rgden temg naar het hoofdkwartier van het eerste leger onophondelijk begeleid door kanongebulder £ en patrouille Uongoolsche cavalerie rijdt voorbij Zij dragen zwarte Eapas het Rnasisch merkteeken op ban ooge hoeden en langs paiperroode mantels dijS de eenige klear brengen in dit gr ze landschap Bö het hoofdkwartier staan eenige auto s veel te weinig echter om by het troepenvervoer mee te kunnen spreken De troepen worden meest op litibte wagens vervoerd welke door 4 paarden getrokken worden De helft van de wielen zinkt weg in den modder Ëindelooze r en Siberische ponnies bedekleo alle wegen en zoeken moeizaam hnn weg Groote moeite btedt het maken der loopgraven De spaden en hoaweelen gaan gemakketylc door den bovengrond maar de bevroren ondergrond is haast niet stuk te kragen Het is thans byna opmogelgk diepere knilen te maken dan zulke wflfirin men knielen kan In de vuurlinie zyn mannen met het gereed maken van een telefoon bezig zg spa jite de draden in Zuidelijke nohting eeh bewijs dat de slag zich in deze nohtinj i ntwikkelt Het vuur der Duittoche kanonnen il niet uit te houaen De nacht valt meer en meer in leder heeft genoeg voor dezen dag l e Lokal Anzetger verD ni omtrent tlie nrilltaire operattea der Ooetenrijkerfl Ui m de Russen dat nadat vorschoidiene vijgHid Uke teunpunten genomen waren de gevechten op den Zuidelijken vleugel aan de rlvier i Nida en IJoenajoc moer en meer het karakter van een staaild Xevucht Rebben aangenomen AUe RussiKc he aanvallen konden bier teruggoülagen worden Eohter besmetten niet alleen de OoHtonrljkacho doch ook du Kuseische Mtrijdkrachton sterk beveBlIgd posities zoodat ook desse slechts nK t moeite kunnt n wordfm aangevallen Deze posities liggen aan de Blalarlvler de landstreek valB Gorlioe en op den rug der Kar pathw De Russen richtten hun krachteliispannlng hoofdzakelijk legen évm hoek van Gorlioe doch tevergeefs Al hunne aanvallen zijn tot nu toe mislukt De ge ochteo in de Karpatheo zijn grootmdeeli van Sledit geringe bMeekenls Alle bevreglagen stuiten thans af op groote moeiliJkhe n in do dik met meeuw bedekte bergen Ken gevaar levert aleohts de mogelijkheid op dat bet den Russen zou kunntp gelukken in den Doeklapas door ta dringen doch hiervoor behoeft nien thans nog n et beducht to zijn ontdat tot nu toe de Ruseen daar konden worden teruggeworpen De toestand in l ngeland Niet alleen is het aantal werkloozen In hngoland naar uit l udnn wordt geseind thans verdwijnend klein doch in vele takken van hedrijf is er thans een tekort aan werkkrachten De drie hoofdoorsaken hiervan zijn lo de gecetdrlft welke in alle klassen dor bevolking bestaat voor den oorlog 2o de verhoogde bedrijvigheid in v ersclieidraie Industrietn veroorzaakt door den oorlog en 3o de groote toeneming in den zeehandel De opstopping in de haven van Liverpool la thans even groot als In de haven van Londen Op een dezer dagen waren er niet minder dan 30 schepen die nietr konden lOssen Het tekort aan arbei kraohten Is zoo groot int vele dokwerkera zes pond per we verdienen Te velen ond er hen meenen eohter dat zij In weinige dagen alles kunnen verdiffiien wat zij noodig faebbra zoodat zij op alle andero dagen der week alle arbeid weigeren Te Birmingham moest de tramdlenst worden beperkt omdat 1200 trambeambten dienst liaddon genomen terwijl slecht 600 man konden worden gevonden otn hen te vervangen Behalve de personen dlo reeds h ben dienst genomen heeft een rondschrijven door de parlauentalre wervingsoommissle tot de gezinshoofden gericht Um gevolge gehad dat 225000 beloften van mannen tUBschen 19 en 38 Jaar werden ontvangen om Kleit te latm ineohrijven op de eerste aanvrage Tot dusver Is deze circulaire alleen verspreid in kleine steden en landelijke districten van zekere mllitalro oommwid monten terwijl de groote steden worden overgeslagen Thans zal de circulaire in andere districten worden verspreid Kardinaal Merder Onder het opschrift Iïoor en Wederhoor publioeert de Tijd een schrijven van Duttsohe zijde aan het btad toegezonden naar aanleiding van kardinaal Meroier s gevangwineming waaraan wij het volgende ontleenen Het z er opzienbarende feit dat in BelglB een kardiiual der Roomschekerk onder bijzondere bewaking is gesteld welke uitdrukking wellicht een Juister term is dan gevangenneming dr gt In Nederland daar hM hier oen persoon van zoo hoog kerkelijk gezag geldt een verkeerden uitleg te doen ontstaan De ongewone maatre waartoe de Duitsohe overheid g dw Higai werd is sek r nlat in ov eenatemming met ds Mofatbetd waansee het huidige gQuvu o Dient in Hdgid tot dhsvor tegenover geestelijlLe personen placht op te treden maar men moet to even dat kardmaal Mercier ai te vrijmoedig is getreden Reeds l ij vroegere oaderhaikdriingen met het Duitsche wettige bestuur in België bleek Il ij meer de portie in te nnnen van een Uelgiscbe overheid die in een zelfstandig en vrij land gezag uitoefmt dan een door Duitsdie grootmoedigheid gedulde loutOT geestelijke autoriteit van wier werkzawuh voor de zielzorg in het door Duitschland verovOTde en bezette deel VMi het vroefere ktminkrijk men nitsluitend woordm van verzoening en onderwerping aan de gestelde machten mocht tegemoet zien Het is de fout geweest van den kardinaal dat hij dit onoordeelkundig standpunt zoo wólnig paseend met du omstandigheden waarin liet tegenwoordige Belgiö zich bevindt niet heeft willen verlaten Zooder ooit maar het minste overleg met den H ötoel dit is volstrekt zekn en gech even door de impulsievaa een verblintb vaderlandsliefde hoeft hij zich laten verleidea om in oen officieel stuk hetwelk hij bestemde voor fn pleciitige en atgemeeuo voorlezing van den kannel openlijk het volk waarover hiJ krachtens zjjn hooge positie zooveel invloed bezit aan te kondigea dat Duitschland zijn eed heeft gebrolien dat DuitHche soldaten wederrechtelijk onschuldige priesters gefusilleerd hebbim dat de bevolking geen hoogachting aan de tegenwoordige beerschers in lïelgië verschuldigd is enz enz Zelfs heeft hij een lijst van gefusilleerde priesters zonder ook maar een zweem van bewijs dat zij onschuldig zouden gedood zijn en dat terwijl h t Duitsche gouvernement de beuljaen In handen heeft van hunne sctiuld Het spre t toch van zelf dat geen gouvernetqenl ter wereld zod iets kan toelaten ea dat tegenover zooveel stoutmoedig isbrulk van i nand die zulk een verhffven staat bokleodtf maatregelett moesten gencHifCft worden Jok aan een hoogen kerkelijke waardigheidsbekleed r kan Duitschland niet zonder meer toestaan dat hij de aatipatliiiki tegen dit land aanwakkerde bij een toch reede moeilijk te bohoerschon volk om zoo het bezette land achter het front di r Duitsche troepen tot gevoelens van opstand aan te sporen taarne had men tegenover kardinaal Meroitir allo egards gebruikt welke hem tot lusver bewezen werden maar zc1 b dr Karl Trimbam Cemtrums afgevaardlgd en thans burgerlijk bestuurder te Brussel L pn man die lekot in dezen tot een objectief oordeel bevoegd 1 moet erkennen dat tegen den ü glschea Primaat een tuaatregel moest genomen worden al heeft i ni di m tot het uiterste trachten te voorkomen on bij toepassing zoo zacht mogelijk toe te passen Naar uit Roosendaal aan de IdaasbnJ wordt geseind waren de Dult8 hers blijkbaar te voren van den Inhoud van het Herderlijk schrijven van kardlnaW Mercier op de hoi e Kwds Zaterdag aldus het blad waren ds deken der stad Antwerpen en de pastoors op de JC Hnman tuur ontboden I u commandant der stad Antwerpen leg kt aan den deken un de pastoors een stuk voor waarin zij werden aangezegd afstand te doM van don brief van kardinkai Moreler Verder eischte de commandant dat de doken en de pastoors dit stuk zouden onderteekenm De deken nam dan ook namens de pastoors het woord en vroeg den commandant met welk recht hij hun dit aituk voorlegde De Duitsche oonunandant verklaarde Ik doe dit namens dui Keizer Daarop antwoordde de deken dat hij als priester slechtg de bevelen vaji zijn kardinaal aartsbisschop te ontvangen had en krachtens zijn aanstelling verplicht was die bevelen uit te voeren De oonmianttant ongetwijfeld getroffen door het ev i besliste als waardevolle antwoord van den deken deed toch nog ernlge pogingen om het herderlijk schrijven in zijn bezit te krijgen doch alle mislukten en ten slotte liet hlJ den dekon en de pastooilra wedwom vrij De brief van kardinaal Mercler wordt gt drukt en zal huis aan huis bij de Isatholiïdce families van het aartsbisdom worilen rondgebracht Votgims denzelfd i correspondent zou de N R Ct die een uittreksel van het herderlijk schrijven publioeerde oor de Duitsche autoriteiten in beslag zijn ROME part 7 Jan De Ital aansche rogoering heeft be paa d dat voer h jaar 1915 tot het actieve leger sullen hooron de lichtingen 1886 96 tot landweer die van 1882 85 en tot landstorm die van 1876 81 De Ministerraad heeft besloten zoa Aoodig handeisschepen te requlreeren t f vermindering van de vrachtprijs Uea betschouwt dit in politieke kriug i ms een middel waardoor de rogeerlng h de gol eiiheid voor troepentransp g ten wil vera eren OF KVE part 7 Jan I lgene h1 ontvangen berichten treft Ad Spaansche regeering maatregelen om m militaire i exettlng van de kol ile Riff d Oro ia West Afrlka bij Kaap Jody te vcrvterken Men zal zich beriniwren dat in draa wateren de hulpkruiser Kalser Wilhelm ier Grosze door de Bngelsohen werden beedioten Deze maatr l is dus niet van bdMg ontbloot De up en downs a4n de beide fronten De meest objeotiieve militaire beschou wingen van den Europeesciieo oorlog schijnen in Amerika te worden geschreven wa p men zich voor den oorlog veei meer interesseert dan rooi wel zoa vermoeden Menige boom wordt daar tlians opgezet over die onverklaarbare onbefenjpeiijke up en downs die zoowel in het Westen als in het Oosten wordm waargenomen Ztker ook vroeger kmi raidöfn in een oorlog de krijgskans verkeeren maar twee keer in de maand een verandering vwi de krijgdians neen dat 1 workeli iets nieuws onder de zob Vele Amerikaansche strategen gelooven t chter dat die up en downs noodzai elijk zijn t izij het verschil in rterkte zoo groot is diat men van te vorm op z n vingers zou kunnen nardtcneO dat de eeno partij ntoest verliezen i De nieuwste wonderen van Pomp ï In de Wh dell Abbondwiza vao Pompei h ben de nieuwe opgravingen een aantal vondsten aan het licht gebracht Kooals nog nooit in do doode stad werden gevonden Bijzondere opojerkzaainheid moeten trekken een balkon voorgevel van een huis met groote godeotiguren en een muurvlaktü waarop tal van mededeelingen aan de kieters en inlichtlng i voor uportspeleu waren aangeplakt Verder legde mtm een groote waschinrichting bloot waar alles nog op zijn plaats elond en een rijk huis la welks slaapvertrekken de bedden kant en klaar staan om lieslapen te word m en waar m liler en daar prachtige ornanientale verniering zag aangebracht in wit relief op blauwen grond is de strijd lusschen Hector en Achilles en ajidere mythologische episoden afgebeeld N ast dit huls en er achter vond ntén L en uitgestrekte aanleg van onderaardBche ruimten hulzen en tuinen die die licwondering van de heeie wereld zullen opwekken In een ander huis vond men lie trap naar de bovenste verdieping nog op zijn plaats en tusschen de dratvgbalken der voorhal was de zoldering prachtig beschilderd Het groote onaangeroerde triolinium met zijn marmeren tatel in liet middwi Bchesn nog op de gasten te waohten De ondsraardBche vertrekken en ingegraven kamers van een ander groot gelMxiw van sprookjesachtlgcn rijkdom en ondenkbare weelde vertoonen fresco s die scènes uit Trojaarsche sagen voorstellen Tusschen al die wonderen van kunst zijn ook nog n n lijken gevonden Uit Imn houding valt duidelijk te bespeuren dat de groote aschrogen die heel Pom peï verwoestte Qok hen heeft verrast Aanvankelijk wa en zo naar de kelders gevlucht doch tften de angst zich van hen meester maakte levend begraven te zullen worden ijlden zij naar buit i waar zij nog op de trappen naar den hangenden tuin dtwr den aachregen overvallen werdüH eg stikten Efjn ervan is aea Jong meisje 4sA bij een andere oudere vrouw oulp solist te zoekra Aan den voet van een jongen man die vot rover viel is nog duidelijk de sandaal piet linten te herkennen Do Italiaai BCh Minister Orip io heeft de nieuwe opgravingen bezichtigd on bezociit ook de gravingen vw Cumo Het ligt in zijn bedoeling bij jète opening van het rarle ncnl een wetsiWwrsteï in te dienen waarbij de heuvel vfn Cumo tot nbtlonaal gedenktedicn wor t verklaard Spoorwego n gtftuk FRANKFORT 7 Jdn V D Gisternacht om twee xmr is een personentrein van Frankjort naar Aschaffenburg nabij Hot astodt ontspèord Een 45jarige wo iuwü werd gedood vijf reizigers gewond Het verkeer was zeven uur fl stremd De Italianen in Albaniö De Deutsche Tagesztg verneemt d do pers te Rode bij haar bespreking vi den toestand iran Aibanié welke het volg is vai y l 8 ad Pasja s nederlaai de aanval mt opatandellngm op Duraezo er den nadruk op legt dat li ssad i neeft afgedaan De towtand elke wordt bqÉieerscht door dayoverwegeWde positie W lke het MoBlimiODmité dat blijkbaar in opdracht van Turkije handelt ïanetHnt Is meenen die opdien voo fialië een ron van tori IjJlfuBBchenyéiJn die bladen er over alfiAnoeen vaér dat ItaliÖ ich er toe zal bsiulen de gel eurtenissen te Durazzo aan ird vad zijn oorlogss epen te volgen te wllona slechts Aoodanige maatre rlen te hnd te nemen waardoor aanvallen der pp8tandeli pgen geen kans va I lagen hebt Men wenscKf dCTiialve vrijwel algemeen geen groote isilltaire operaties inAlbanié De h ding van Italië Naar de Wk Anz uit Milaan verneenri ia do oproeping aan de bevolking verspreid door het kort geleden te Milaan geatichte Lombardische comité in beslag genomen door den prefect Het comité wnd sooiüa mea weet gesticht door eenige radicale en irredentistische afgevaardigden met het doel der propaganda te maken voor een ingrijpen van Italld in hot Europeeacbe conflict ten gunste van de Bondgt ooten Blrx aorLlaxicl uitvoer van brood Uit Eindhoven Het verbod van tutvoer van brood wordt niet erg conscentieus opgevat De commandanten der landweergrenswacht schijnen allen uitvoer toe staan mits de leverai ties g chieden aan Belgische gemeentebesturen De bewoners der Belgisehe grenadorpen blgken aan brood groote behoefte te hebben Van andere zijde dan van ons land schijnen de bewoners der Belgische grensdorpen geen brood te kunnen betrekken Tegen den verboden qitvoer Om verboden uitvoer tegen te gaan ia te Dinxperio de militaire grenswacht met 26 man versterkt De Duitsche deserteurs Omtrent de beide Duitsche deserteura die te Wychem op last van den bnrgemraster aldaar als landloopers werden aangehouden vernamen wij nog het volgende Het tweetal werd eerst aan den militairen comni andant te Nijmegen uitgeleverd later kwamen zij ter beschikking van de politie omdat zij njet als militairen werden beschouwd maar als I tige Ausl nder De beide deserteurs waren doodsbenaawd over de grens gezet te worden wijl hun daar onverbiddelijk de miÜtairestraf kogel zou treffen Volgens hun verklaring badden zij deelgenomen aan de loopgraven ge vechten aau den Yser maar waren hun de dagelijksche gevaren en moeilijkheden zoo zwaar gevallen dat zij liever wilden deserteeren dan nog langer de loopgraven ellende mede te maken zij hadden er genoeg van en waren er in burgerkleeding volgens hun verklaring althans vandoor gegaam Zoo zwalkten zij door België om zich na vele wederwaardigheden in Holland binnen tè smokkelen Zij zullen waarschijnlijk niet uitgeleverd worden als zijnde zonder middelen van bestaan beiden hadden nog eenige guldens op zak Utrechtsch stedelijk orkos Naar het Utr Dbl verneemt zyn thans ten behoeve van h t Ujrirechtï ch Stedelijk Orkest door den penningmeester toezeggingen van oOntributius en giften ontvangen tot een totaal bedrag van f4800 Kr opbreken dus nog maar f 1200 Inhouding op sold Door den generaal jliaioor inspecteur der infanterie is bmaald dat ten aanzien van militairen door wier schuld nalatigheid of gftbrek aan org aan hen verstrekte kleding of nitrustingstukken zijn w worden vervreemd verloren of zoekgemaakt een voorstel moet worden ingediend tot inhcTuding op de soldij V Prof dr j Verdam te Leiden die den 22n ezer zijn 70n verjaardag viert h ft den wensch te kennen gegeveuif dat deze dag van officieele zyde zi et zal worden herdacht De oommissie voor Friesland van Jiet Kijk Centraal Bureau voor den uitvoer va kaas ziet h onrechtvaardige van de en toeetacd in en zint op middelen tyh er een elndie aan te maken Naar het oonleol dezer Commissie is de beste oplossing deze dat op de bestaande regeling voor Friesland een uitzonderingsmaatregel wordt toegepast en wel in dien zin dat de flnancieele schade wordt omgeslagen over al de kaasproducenten in die provincie en wol ia verhouding tot de hoeveelheden der door hen geproduceerde kaas De vergadering sprak met algemeene stemmen de wcnscltelijkheid eéner zoodanige regeling uit en de aanwezige l€den verbonden zich ingeval zij tcri stand komt de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich te willen Ned Ver van Zuivelfabrikantea De VMeöniging van Zuivelfabrikanten in Nederland hield gisteren een buitengewone algemeene vergadering te Sneek Aanwezig 14 leden vert ienwoordlgcnde 83 labrl en Het voornaamste punt der agenda was een bespreking vaa de flnancieele gevolgen van den beperkten koeieninvoer Aanleiding tot deze beperking wa het feit dat de schade welke door de beperking van den invoer wordt veroorzaakt zeer ongelig over de verschillende kaasprodueenten wordt verdeeld Bij name voor de provincie Friesland geldt dit Verschillende coöperatieve fabrieken welke zich niet als exporteur hebbwj opgegeven zijn niettegffiiataande dit in staat door middel van de in die provincie bestaande exportvereeniglngen hun productie naar het buitenland te verzenden terwijl bij de aan de bestauide regeling voorafgaande inventarisatie der voorraden geen r ening is gehouden mot de in die fabrit eo aanwezige kaas Zoo zijn deze fabrickeft in de voordeelige conditie hun geheeje productie ingevoerd te krijgen voor de binnonlwidsche markt behoeven zij niets te rescrveeren Belf sche vlucttt ingen Men BktAii tma uit Bergen op Zoom Gisteravond kwamen Iii r ter stede wederom talrijke vlucht ingeu per tram per rijtuig A te voet aan Op de vraag op w e wijze zij tot hier waren gekomen antwoordden zij dat zij met nog tientallen gedurende twee dagen op post hadden gestaan om over de grens te geraken wanneer de gelegenheid gunstig was Die gelegenh d bood zich gisteren aan doordat er verwisseling van wachten plaats had Enkele hadden van het nachtelijk duist g rofiteerd hu over de ijzerdraadversperring te geraken Het geheele aantal vluchlielingen bedrog ongeveer 300 Sommigen zijn op het allMlaatste oogenbiik besctroten zonder geraakt te worden OndtT hen bevonden zich eenige Nederlandsche vrouwen die den groeten weg hadden gevolgd voorzien van een paspoort dat haar op heï centrale paasenlmreau te Brussel was veratr t met het doel levensniiddeien in Nederland te gaan halen Ken Kerstgeschenk voor de Belgische troepen Wij vemtwnen dat de fittna Justus van Maurik te Amsterdam het voorjiseht ten deel ieA de order uit te voeren van Z M de Koning van België op een miilioen sigaren bestemd ala Kerstgeschenk voor do troepen aan het front Venter vernemen wij dat genoemde firma 50000 sigaren heeft geschonken ter verdeeling onder de hier te lande geïnterneerde prilltatpoi van verschillenden landaard Qemeng de Berichten ƒ Uit droeve tijden Dezer dagen is te Dordrecht een Belgische vluchtelinge in den onderd om van 84 jaar overleden die tijdens den oorlog 1830 1831 in een kelder te Brussel werd geboren waarheen hare moeder voor den oorlog was gevlucht I Gift Ten kantore Van den ontvanger der directe belastingen te s Oravenhage is ten behoeve van s Rijks schatkist nit Leiden van een onbekende f 3 aau zilverbons ontvangen Een grens incident Een gehuwd Holtandsch paar dat dezer dagen van hier naar Duitschland ging had aan de grens in Cranenburg een komisch reis incident De pas van de vrouw was ter secretarie harer woouplaats onnauwkeurig opgesteld zoodat alleen haar meisjesnaam er op stond niet dat zij gehuwd was De stationswacht maakte bezwaar oiU een ongehuwde vrouw die met een man reisde door te laten en op de opmerking dat het een gehuwd paar betrof werd opniSuw bezwaar gemaakt wijl dan de pas niet deugde Het tweetal werd daarop voor den dienstdoenden officier geleid die nu om bewijzen vroeg dat ze beiden gehuwd waren Zoo vrof hg om de trouwringen te mogen zien met name het inschrift aan den binnenkant maar er moest hem geantwoord worden dat zulk een inschrift in Holland geen gebruik was Ja dat was een moeilijk geval er moest tooh een bewijs geleverd worden Daar kreeg de officier een inval Wat zou u er van zeggen als u elkaar eens een zoen gaf Ku daar badden de beiden volstrekt geen bezwaar tegen en zij zoenden elkaar hartelyk misschien wat te hartelijk voor een echtpaar vond de officier maar hij was tooh overtuigd en onze landgenooten mochten passeeren Volk Men meldt ons uit s Hertogenbosch De heer v M G boekhouder bij de N V Grasso s Machinefabrieken ia sinds enkele dagen spoorloos verdwenen Daags voor nieuwjaar hoeft hij zijn ktmtoor verlaten doch is niet meer btj do zijnm te ruggekeerd Mwi vreest dat hem een oageluk is overkomen De politie dregde verschillende wateren af doch zcmd resultaat De heer v M G die als zeer oppassend en kalm bekend atoidi laat een groot gezin in ongerustheid achtw De sluwe postdief gearresteerd t Men meldt ons uit Amsterdam fielljk men zich herinnert w rd eenigen tijd geled i door ein ont evoegde aan het Hootldpos ant9or de geldtrommel van het bijkantoor Amstel weggtdiaald Des morgens ongeveer half acht worden de trommels die a avonda in het hoofdpostkantoor in eene safe worden geborgen weggehaald Voor sommige v iUgeiegeo kantoren worden de tromm s s morgens per rijtuig vm de A R M w K Den bewusten morgen bevreemde het eeu der koetsiers zekere M ten zeerste da £ een der postboden reeds ev vóór halt acht de trommel kwam halen w toch hun gewoonte niet is Hij zag den man met den trommel weggaan doch sloeg verder gem acht op het geval Zooals men weet was de tronmud met inhoud verdwMien alle t werd de zak met aangeteekende brieven in een trapportaal aas de Etandsgraoht teruggevonden Als eenig spoor dat door de podW gevolgd kon worden had ze het fcitiii Roermond Den Bosch Rotterdam Amsterdam Eenige auto @ en een motorrijwiel volgen hen ittet alleen om de rqders te verzorgen doch ook om controle uit te oefenen op dezen Nederlandschen Rondrit die de eerste van zoodanigen aard is in ons land Dat deze rit door een sportleven geest wordt gekenmerkt kan reeds hieruit blijken dat hij is uitgeschreven in het ongunstigste jaargetij waarbij rijders en machines door wegen en weder zeer op de proef kunnen worden gesteld De tocht staat onder leiding van derï door een kwart eeuw geleden als amateur bekenden Kampioen dec beer M Adler rgwielfabrikant der Hima rgwielen terwgl eenige autoriteiten op fietsgebied den geheeld tocht medemaken als controleurs De stoet vertrekt Zondag den lOen Januari om half negen s morgens vanaf het Leidsche plein te Amsterdam de terugkomst is aldaar 10 dagen later s middags half vijf Laatste Berichte q Aan het Westelijk Front PARIJS Het commilniqué van gisteravond 11 uur luidt De Duitachers deden hevige aanvallen in de omgeving van Ltassigny in Argonne waar de weg van Fourde Paris naar Varennes die van La Haute Chevauchee kruist in de omgeving van Verdun en op de hoogte die Steinbaeh boheerscht Al dezt aanvallen der Duitschers werden afgeslagen De Fransche verliezen BERLIJN 7 Jan V D De Kreuz Ztg laat zich uit Brussel seinen dat de verliezen der Franschen vanaf 4 Augustus tot 20 December 1 miilioen dooden gewonden en gevangenen zouden bedragen Hieronder zouden zich niet minder dan 20 000 officieren bevinden LONDEN 8 Jan i Part Volgens de bladen hebben de Duitschers enorme voorraden wol en vlas uit Kortrgk en Roubaix en uit omliggend industrieel gebied naar Duitschland ver oerd Aan het OosteHJk Front PETROGRA D Officieel Aan den linkeroflver van den Weichsel is het op 6 Januari bijna overal rustig geweest slechts werd aan hqt front Sukka Bolimof een gevecht geleverd van localen aard De Duitschers namen middelen van den vestingoorlog te baat om onze stellingen te naderen Zij rukken namelijk op sommige plaatsen vooruit door het graven van schansen waarbij zij stalen schilden ter dekking gebruikten In de buurt van het dorp Sukka hebben de Duitschers zich in den nacht van 6 Januari meester gemaakt van een deel van onze loopgraven waaruit zij den volgenden morgen met de bajonet werden verdreven Daarbij vielen vijf mitrailleurs en een aantal krijgsgevangenen in onze handen In Galicië is niets belangrijkss voorgevallen In de Boekowina zetten wy ons offensief voort BERLIJN 7 Jan Van Duitsche zijde De Berliner Lokal Anzeiger deelt mede dat de omstandigheden waaronder de Oostenrijk Hongaarsche en de Duitsche troepen tegenover den vijand staan ondanks het slechte weer gunstig zijn De aanvoering voldoet aan de hoogste eischen en geniet bet volle vertrouwen van de troepen Duitschers en Oostenrijkers leven en werken eendiachtig te zamen De gevechtsformaties bij de infanterie zijn natuuriijk niet zoo groot en zoo compleet ais bij het begin van den ooriog maar zij voldoen toch aan de eischen het zijn flinke geharde troepen Aan intellegentie en moedige mannen ontbreekt het bij de Duitschers goddank niet Wel zijn de Rusaiache compagniën sterker maar dQze hebben door de herhaalde aanvallen en de geleden verliezen belangrijk ingeboet De wensch wordt uitgesproken dat elk soldaat een fleachje jodium tinctuur bij zich heeft om de wonden direct te kunnen desinfecteeren Ook de aanwending van pijnstillende of verdoovende geneesmiddelen zou een groote geruststelling voorde Duitsche troepen zijn Het getal Russische overloopers stggt volgens het Duitsche blad met den dag De deserteurs komen s nachts op de hoofdpunten waar de wederzgdsche linien elkaar naderen naar de Duitsohe voorposten overloopea Lprd Kirtciiener a oproer om meer mannen beantwoord is hoe het Britsohe legir m V Iftanderen gevoed wordt rf alle ukatrt eli n genomen zijn om de nieuwe tikt TH te doen vertrekken op hot oogenliitk dat zij noodig ia Het blad oonstaIqfrt dat dé verklaring van den minister van Dorlogi al geeft zy niet alles wat iiK n zou wenBchen te weten dst de sllrijilniaclit van Sir John French kort g leden versterkt is met een geheele divisie waartoo en mooi Canadeeech reginient btihoorde doch Ijelaugrijker is de ai tu korte toeepuling op de vorderingen vkn het recrutforfflo Iedereen verwachtte ilkl er gedurende de Kerstweek een in inking zou kU i en liet schenkt dan opk voldowiiug te vernemen dat do daarop volgendi week eeta zoo atmzienlijketoeriniuu vorioonde dat hut nadeelige ver BKbil bijna werd opgeheven RecruleeringsIprmuiieren zija huis aan huis rondgeijlraclit en liaddon tot gevolg dat 218 000 Iiaunt n zich verbonden dienst te nemen t liet nieuwe leger liet blad wijst er p dat l ngeland veel heeft in te halen IJ don aanvang had het Duitsche leger et geweldige voordeel eener numerieke 1 ipcrderheid en eener vohnaakte oorlogsrganiRatie terwijl niet alleen Kngeland och ook Frankrijk en Rusland beweren iet voorbereid te zijn Doch zegt de Telegraph de Tijd echt aan onze zijde De vi nd verliest ijn oorsprong on Ingeland vermeerdert loide ijk zijn doode en levende hulpmidit lcn hi tft en zooals I ord Kitchener ei ons in staat zat stellen den oorlog oE e n zegevlerenè eind te voertm Het HjlK re eu ongetjchokto vertrouwen dai lit Kitchem r s vejklarmg spreekt ïs zeer temoodigend Zijn rede had geen rotho i clie verdiensten het was een zakeli ituk dat recht op het doel afging De uinister bad meer in details kunnen treien doch hij had geen beter bewijs kunlen gi ven vau patnotlischpn trots Ook telde hij bet Huls vollfoinen gerust omrent de Hterkte van het oMicierscorpB en Je algemeene uitrusting teii opzichte ivaarvan nog al eens twijfel was uitgoIrukt Hindu M uitbreken van den oorog zijn niet mlnduT dan 29 100 oüicloM n ftangestold terwijl al de looeilijkheU n welko de uitrusting en aproviandeeing aanvankelijk opleverden tu boven i n gekoitWin Het blad oonstatoerl dat Kst door Kitchener gegeven overzicht van b krijgfïbe lrijveD gaande over do laatU G weken in denzeildeu matigen en i ortrouwenBVollen geest geteekend is als Ie verklaringen die de mlnist T aliegde vangaandt den binnenlandschtNit staat van erdif liging Uit het eerstbodoelde oversieht blijkt dat du loeaiand over het algemeen gunstig is Ijohalvo in OostAlri ka waar een aanval op eun Duitsche stelling te Tanga goen suocoa had en waar eer groote terreinmotJilljkheden to overwinuun zijn Antwerpsob Centraal Hureel voor Inlichtingen aan vlnchtelingen I iliaai Uoo t tjlaal Bovengenoemd Bureau vestigt er nog Iiiiaals de aandacht op dat het hem inmogelijk is tegen het verbod van de puilscho overheid in brieven van Holland naar Bolgiö te bezorgen ook als liel zich overtuigd heeft dat die brieven MILAAN 7 Jan V D Aan de Secolo wordt uit Petersborg bericht dat de hevige gevechten in WestQalicie voortduren en dat de Oostenrijkers hardnekkige tegenstand bieden Uit Oost Pruisen BERLIJN 8 Jan part Krachtige poeingen worden in het werk gesteld om in de zoo hevig geteisterde distrioten van Oost Pruisen het normale leven zooveel mogelijk ie herstellen Te Konigsbergen is ten dien einde een centraal bureau opgericht dat de algemeene leiding op zich al nemen en vooral ten doel heeft de kosten v n het werk tot een minimum te beperken Zoo zal hier al het bouw i materiaal gecentraliseerd worden waardoor de prgzen aanzienlijk verlaagd kunnen worden De arbeid welke onder leiding van een bekwaam bouwkundige staat is echter zeer omvangrijk In het district Koningsbergen zijn niet minder dan 2140 gebouwen in 200 verschillende plaatsen verwoest terwijl 1016 gebouwen in 170 plaatsen gedeeltelijk vernield zijn In Belgll De Duitschers in de Kempen TILBURG 8 Jan V D Van zeer betrouwbare bron verneem ik dat de Duitschers denZ E Heer Deken en pastoor van Gheel hebbeu gevangengenomen en weggevoerd TILBURG 8 Jan V D Uit Turnhout verneem ik dat drie Duitsche militairen te Lichtaert hebben ingebroken bij een rijke weduwe en zich groote sommen hebben toegeëigend Te Tielen en Lichtaert zijn 13 jonge mannen aangehouden en weggevoerd Zq hadden geen gehoon gegeven aan het gebod zich te Herenthals te melden Te Gierle is beslag gelegd op de gelden van de gemeente een som van 28 000 francs VEURNE 7 Jan Part Niettegenstaande er een ganschen dag en ook Dinsdag hevig kanongel ulcler tusschen de kust en Dixmuiden werd gehoord verneem ik dat er niet de minste verandering van positie heeft plaats gehad Wel trachten de Duitschers hetgeen zij Noordoorstelijk Van St George aan loopgraven verloren door hevigeaanvalleü terug te neigen doch tevergeefs c De korenhandel in i Htsei wl ZUliICH 7 Jan V D Dé IvfilmThcbo regeering heeft volgens de bladen in principe besloten zeil de korenhandel in staatsexploitatifi te neflwu In Japan BEKLIJN 7 Jon V D De Borlijnsche oorrespondent van de Koln Ztg deelt hel volgendw medo mJ f t gormgste bovattini in strijd met fte wetten det neutralitoitr Het Bureau maakt er liet publiek echteer op attent dat zijn informatiedienst in den riiimston zin des woords doorgaat voor Hivzoover dat eenigszin mogelijk is en wel voor de provincie Antwerpen Brabant iJmburg Dost Vlaan doren en gedeeltelijk WestVlaander en De aanvragen raoettin natuurlijk vau strikt ninitralen aard zijn zooals hot inforineeren naar iemands guzonditeid of voor den toestand van een huis enz enz Do informatie moeten vooral duidelijk gesehroven worden de namii en voornaam van denaanvrager tïn liet adres waar hij zijn anlwoord wenscbt te ontvangen do gewenschle inlichting DcBe moetzoo kort en zakelijk loogolljk m woorden worden uitgedrukt hoewel weer nlolift kort opdat geen onduidelijkheid ontsla Uij navrag n bijv vap porsonwi geVI men diens naam en voornaam ouder doui beroep laatste woonplaats ea allemogelijke informaties die van eenig nutkunnen zijn Door het groote aantal aanvragen en tengevolge van de tegenwoordige tijdwomsiandiglieden gaat do beantwoording slechts wer langzaam I chter waar duizenden reeds geholpen zijn kan een ieder ervan verzekerd zijn dat door het bureau alles gedaan wordt om de belangtm aan hem loevertrouwd zoo gOi l mogelijk te behartigen Alle informaties zijn aan strenge censuur onderhevig Zij geschieden kosteloos Indien er echter personen zijn die l elang stellen in dit werk on deze belangstelling willen uiten door een gift in geld zal deze met met de mwsto dank tiaarheid aangenomen worden Het Bur aii staat raomonteel met bijna alle landen van Europa in verbinding o a do groole informatie bureaux in dvm Haag landen lAusanne Oenève allo groote hospitalen in Ingeland en Frankrijk interneeringskampen indirect met de krijgsgevangenen dcp ts In Duitschland wat natnurlijk voel geld kost en daar hut Bureau momenteel bijna zonder geld Ih doet het een beroep op alle door hem g olpcn personen door desnoods een kleinigheid te zenden kunnen weer andere personen zonder eenige middelen geholpen worden men vergete nicL U ook de armen reikhalzend ultziea dB een kloln bericht vmi vader n o Ml roer0 en zusters Id dd vergadering van do SiraenB Hals woxtm rf t nflnfralit L ke Aktien ieseilschalt te Berlijn maakte hot bestuur op grond vftn particuliere berichten die de Maatschappij ontving ver sohitlende geruststellende mededeellugeu Be treffende de bedrijven dM onckrneimug m Japan openbaar Üoo bleek over den toeHtand van de zich aldaar In gevangenschap bevindende DultHrfiera het volg aide De gevangenen verheugen zlch m oen betrekkeh goede verzorging De medeleden van de Duitsche kolonie in Japan on China mogen de gevangenen in hun kampen bezoeken of voor ï na zorgen Merkwaardig is ook dat uit Japan alle bedragen die aan do Maatschappij verschuldigd wSiren stipt waren ingekomen Do vertegenwoordigers der ondörnoming m Japan zijn ook verder zeer tevreden en verzekeren dat zy rustig hun workzaamueden Do tooatand in Albsniö KEULIN 7 Jan Aan de Koln Ztg wordt over Zurich gemeld De Corriera della Öera ontvangt uit Valona bericht het Middeii Albaaie bijna geheel door het oproer is aangegrepen Alleen de bevolking van de streek Noord Oost van Valona gelegen is nog niet openlijk tot de opBtandsbeweging overgegaan In do ophtancUge streken worden autonomen gemetMltobcsturen gevormd De opstandelingen die voor Duraazo staan schijnen zich iets teruggetrokken te hebben Daarentegen werd bij Kroja gevochten De diplomatieke vertegenwoordiging van Italié in Durazzo heeft zich naar Rome begeven om de RegCOTing in te lichte betreffende den toestand De zending van Grieksche oorlt sscbepon naar AlbnniÖ wordt heden tegengesproken Men hoeft in Athene eerst het plan daartoe gehad lutuBschen heeft It Uië doen weten dat voor de beeclierming van de Grieksche onderdanen zonder mo te der Itallaan oho troepen kan worden gezorgd Do pede van Lord Kitchener LONDKN 7 Dec De Daily Telegraph schrijft naar aanleiding van Lord Kitchener s redevoering in het Hoogerhuis dat Engeland er zich in de eerste plaats rekenschap van horft te geVen hoe het zich kwijt van de zware worsteling wotko het is oj icdrong n Het volk i wen9 t te weten of de recruteeriag op i bevredigmtto wijze voortgang vindt boe Voorop wordt gesteld dat het Bureau ma liefdadigheidsinstelling ie zoodat al het geld wat het op zijn beurt weer eenigszins kan missen doorgezonden wordt naar hot hoofdkantoor te Antwerpen tot Iwiiging van de groote ellende welke momenteel in Belgiö heeracht en waarvan men diep doordrongen ie Aangezien door het bureau gelden wordoii ontvangen direct voor België besteuKi verzoekt het oventueele gitt Hi voor liet instandhouden van het bureau reohtötreeka Ie willen adreasoeren aan den hoer Jhr A K 1 Graewinokel voorsitter van het A C IJ RoosMidoal met da bemerking bestemd voor instandhouding bureau of zoo iets dergelijks 25 Italië s houding ROME 7 Jan Reuter De Russische minister Sasonof heeft in een intervieuw met een Italiaansch journalist verklaard dat hij overtuigd is dat Italië niet lang meer buiten tiec conflict zal kunnen blijven Wensch naar Vrede BERhïJN 7 Jan Van Duitsche zijde De Tügliche Rundschau verklaart ilal aan Frausche zijde de weusch begint op te komen naar em afzonderlijke vrede Onmiddellijk hierop laat het blad echter do stellige verklaring volgen dat oen lu Ulrale mogendheid op aanstichting van l rankrijk in die richting een poging zou heblien gedaan Ton slotte voegt het blad er non toe dai inen aan Duitsche zijde er van af hfloft gezien lo onderhandelen op een liasie als door Frankrijk waa Noorgcöiageo Franz Lóhar PARIJS 8 Jan part Volgens dan Parijschen correspondent van Central News bevat éón der bladen de mededeelii g dat Franz Lóhar do componist van Die Lustige Witwe door de Russen krygsgevangen is gemaakt Léhar deed als officier dienst in het Oostenrijksche leger premie oorlogsverzekering CHRISTIANIA 7 Jan V D De Oorlogsverzekering heeft de premie voor kunstschepen op 1 procent vastgesteld wegens het mijnengevaar Thans ijn vijf Noorweegsche wal vischtraankook schepen door de En gelscben in bwlag genomen Gevecht op Sinaï MILAAN 7 Jan V D De Oorriera della Serra laat zich uit Cairo seinen Alles wgst er op dat het op het schiereiland Sinai tot een groot treffen is gekomen Het schijnt dat de Engelscheifr groota verliezen aut officieren hebben geleden Want hier komen vele transporten lijkkisten op kanonafuiten ddor de Sahara Er hebben bovendien hier vele begrafenissen met militaire eer plaats Het is echter zeer moeilgk berichten van het front te verkrygen Zooals het even moeilijk is zekerheid te bekomen omtrent vele berichten van het bovengenoemde Italiaansohe s bkd Red Vier Fransche schepen gezonjcen BERLIJN 7 Jan Van Duitsche zijde De Duitsche hulpkruiser Kronprinz Wilhelm heeft vier Fransche schepen doen zinken Trambotsing PARIJS 7 Jan Donderdagmiddag heeft te Parijs een trambotsing plaats gehad waarbg 40 personen werden gekwetst waaronder tien ernstig gewonden Mr van Idsinga Men meldt on uit I en Haag Naar WIJ verntniien heeft het Kaïwirlid Mr van IdHÏnga om gezondheideredenen hel lidiiiaatwoliap dor CominlHsio belast nwit h 4 afnemon dor diplomalltdte oxaraOT newgelegd Hofliierloht DEN UAAd H M de Koningin is hödonochtend weder voor een militaire uiBpecliotocht vertrokken en wordt In den avond in do Residentie torug verwacht Belgische uitgewekenen naar Engot wd Men iiH ldl ons uit Hoek van Holland Do Great l astem Railway Company zal eenige ioalen per week een boot laten varon van Ne törland naar Kngeland Do Holl Hpoor zal in aansluiting hierop extra treinwi laten loopen Telegrafisch Weerbericht van het Koninkl k Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 756 7 te Müncben laagste stand 732 8 te Ko Verwachting tot den volgenden dag Ueest krachtige tijdelijk wellicht stormachtige W tot Z wind zwaarbewolkt tot betrokken later wellicht weer regen zelfde temperatuur ftü T ï5£ aOCi nr a