Goudsche Courant, zaterdag 9 januari 1915

53e tlaar ang Zatei dao 9 Januari 915 O IS676 LJ B a BM j ijn ztHT deugdzame paarden maar de verzorging laat m Afrika alles te wen scUen over ook al door de weinige waarde die de paarden er bebben Frwikrijk hoeft in Afrika nog N eg erre glmonten Senegall ozen d deze naar Furopa zijn overgebracht achten WIJ een vorzinaol Zij vechten in Marokko onder dien Gwveraal Lyauty het zijn eveneens gediselplineerde troepen Wat l ngoland betreft dit Kijk beiMent zich van fleurde hulptroepen uit Indii die achtereenvolgens in Marseille zijn geland Ook dezo behoQ ren absoluut niet tot do wlld o pf haltwUdo volkstammen Zij hebben alleen do a ndero Iwsohaving dan do christelijke door in leven hun godsdienst bun levenswijze enz Do U u r k b a s sikhs enz zijn dan ook geen Monachenfroö er zooals zij In het begin door de Dultschers werdou genoemd en evenmin do wreede en geduehto vijanden zooals door oorlogscorrespondenten worden nJgesohilderd al hanteeren ze dikwijls hij voorkeur bun messen Met die luonechen bobben we eigenlijk niedqlijden ai verblijven zo ook don eersten tijd in kampen in het zuiden van Frankrijk te MarsotUo Nice Getto Ilordeaux dat accliniatisoeren kan maar betrekkelijk zijn die gi hoele omgevln moot hun vreemd blijven Tot bet 1 ngelsclio legor zijq deze Oosterlingen niet te rekfsien de vraag is dan ook niet uitgemaakt of het gebruik ilezer hulptroepen In oen l luropeeschen oorlog erd fdlgbaar is Inrichtingen welke gevaar schade ofhinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERa n GOÖDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning liebl en verleend aan I De Koninklijke Stearine Kaaraentabrieli Gouda aldaar en haren rechtverkrijgendeu tot het uitbreiden van haar fabriek door het plaatsen van twee electro tnotoren respectievelijk van 45 en van 65 P K in het perceel aan de Bleektrsliada kadastraal bekend SectJefrE No ij8z a Ue Koninklijke Stearine Kaaisenlabriek Gouda aldaar en haren rechtverkrijgenden tot uitbra ing van haar tabriek door het plaatsen fm een elcctro motor van 45 P K in het perceel aan den Turflingel kadastraal bekend Sectie E No 2024 Gouda den 8n anuari t9i5 Burueneester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J VAN HEUSDB PRANKPORTER KNAKWORSTJES 24 cent per paar Mainzep Zuurkool 10 cent per Va Kilo Alle soorten fijne DELICATESSEN A J OPSTELTE HOOGSTRAAT 8 TELEF 12a 1 I Rundvet f I ieereo Slaprs Dagelijks versche aanvoer H van eerste klas Rundvet Geopend van s morgens 2 Q 7 uur Q zBoMool4iia BOnEiUI o Rundvet te Franco levering door ge i heel Nederland boven de 11 f 10 20 I j BlankleyenMolendijJL VAN Bl OMMESTtlN S IMKl is proefondervindelijk de BEST en volkomen ONSCHADELIJK APELDOOfTN HOlLAND GOUDA 8 Jan Ontspanningszaal voor Mili tairen 6 10 u 9 Jan Soo de Réunie 8 u Muzikale Soiree G Militaire Strflkorkest 11 Jan Onderstandsoommissie Armen zorg 2 u 12 Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg Verkade s Gtezelscbap Eleotr Dr A Brinkman Zn Ooada Een bron van be sparing 9 duurt tot DINSDAG 19 JANUARI BUITENGEWONE KOOPJES in ALLE AFDEELINGEN lilltfl Rcft i ClI fttflVl waaronder zéér vele ppima kwaliteiten worden tegen m tg rijggtdlllilg SPOTPRIJZEN aangeboden Met nadr uk wijzen wij er op dat BERVOETS UHvorkOOp in werkelijkheid belangrijke voordeelen biedt 280 De Magazynen zyn geopend van 9 tot I uur van 2 tot 5 en van 7 tot S uur Zie de Etalages Magazijnen Rotterdam hoek Heerenstraat Heden overleed unze lieve Moeder Behuwden Grootmoeder lefron di M M C BSUf Noack s Vleeschwaren Iste Kwaliteit Geldersche Rookwo pslt 70 cent per i Kilo Casseler Rib 75 cent per V2 Kilo Beleefd aanbevelend J ennisgevin in den onderdom van 70 jaar M 0 BBAAT Ju J A BBAAT Beaat ÏN KlEINKINDKHKN Gouda 7 Januari 1915 Be$oelcen kunnen niet worden afgewacht Wij brengen onder uwe aandacht dat de prijzen van Biosooiip Salan Gouda Vooruit Sociëteit DE REUNIE Oosthaven Gouda Muzikale Soiree J PRACHT PKOGRAMMA met de hoJfdnummera EEN DAME ZOroERBELATIE I Zaterdag 9 Januari 1915 te geven door het Militair Strijkorkest ander leiillDg aiideolieirl J GOEBIilT met medewerking van Mi s liiDiiiikwiriel IKTEII HOS ONVERANDERD zijn gebleven en ons fabrikaat derhalve overal verkrijgbaar is ÜomediW in 3i acten BeOpstaniinMezico Dramaj in 2 aoten En verder De nieuwe sch inpo tser Komitob In d i binnenlii den van Australië 2 deel Nattjir Polldor wordtj I elner Hnmor OoHogsjoupnaal Inltaressant in bussen van 1 kilo ƒ 1 5Ü i 2 0 80 1 4 0 42 2 i n 0 18 Mej TONI SCHOLTEN Zang Gouda 30 Aanvang 8 uur Toegangskaarten Zaal f 0 75 voor MUitairen f 0 40 en OalerQ f 0 25 te bekomen bij den Müziekhandel Mevr BOUMAN Dubbele Buurt bn de firma C G VAN DEB POST Hoogstraat en des avonds aan de zaal BLOCKER S CACAOFABRIEKKN Vraagt WOUTEttLOO 1 blik bbk t 1 66 f 0 90 1 80 1 1 25 0 76 1 85 0 80 1 86 1 1 85 GEWETENLOOS bUk t 2 56 3 10 2 20 2 30 3 60 Kaltsgehakt Kaltssehakt getruffeeid Galantine de Veau Qalantlne de Volallle Tete de Veau en Toriae Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant ateed auetet 0 Dcie sdverlrniiSn kosten sfeclils kij Tooruitbeialing 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaafuitsluitend aan het Bureau 0 66 Tète de Veau Hollandalse 3 60 WOUTERLOOD Leiden il het V iets linderi in de handen te toppen dan XS vraagt Ziet daarom goed toe zoo ge vraagt om een doosje bloedxuiverende LaxeerpUUm Siym Gal on Maagpillen van Apotheker BOOM dat ge het goede krijgt De echte Laxeerpillen van Apotheker BOOM prijs per doosje 85 en 50 oent zgn voorzien van den naam Apotheker BOOM en de handteekening firma A M BOOM 19 Verkrggbaar te Gouda b j ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 3 i© u w s © n d Trext©aa tie blSLd ttoox G o ULd SL © an OaaQ str© 3se3n Versctiijlnt dagelij kfe rscliijl van h t PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewjjstummer f 0i55 Elke regel meer By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teKen twee berekebd Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooriütbetiiling elke regel meer 6 ets Keclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatai uimte behalve Zon ep Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f Jf Idem franco per post l W Met GelUustreer Zondagsblad S 1 50 Idem franco pei post ï r Abonnementen worden dagelijks aangenomen mn ona Bureau Markt 31 bij onze Agenten dan Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Intero 82 Uitgevers A MTSEMAS EN ZOON Telefoon Interc 82 0lt nummer Maden ge t or gelijk lileek te staan dan outzag U zg zich niet or oea eind aan te makeu oniler verklaring dftt aan do eer was voldaan Zoo zoude het bier ook kunnen geschiodien bolde partijen hebben den krach tigin wil getoond om te overwinnen de stnjdmiddoleu wegen ongeveer tegen elkaar op zoodat een beslissing mot de wapenen vooreerst niet te voorzien ie Frankrijk heelt in ieder geval do voldoening den blaam van l87t wat de legoraanvooring betreft volkomen te hebben ul ewischt Kn L ugoland sml wellicht onder andere overwegingen ook bedeuken dat selfs ecaie Onoverwinnelijke Vloot wel eene te gronde is gegaan want you never can iotl I Dat de kans voor partle remise niet groot is geven wij toe maar hot is misschien een kans Nog een enkele opmerking omtrent de verkeerde opvatting welke voela beataat aangaande de kleurlingen die in het Fransehe en lu het hngelechö leger iiwidostrijden Do I rausuhe Turco reglmeuton l ehoorei tot bot 19e korps dat in Afrika gelegerd is on maken dus deel uit van de gekogelde Fransehe troepen Zij bestaan a meer dan oen halve euw en vochten mede in den oorlog in Italië in 1859 evenals in 70 Hot Zijn inboorlingen uit AlgerlB H echter geheel d gewoonten en levonav i iie van hun Fransehe landgenooten hebben aaugenouien duw geen jhalEwil den Geen schoonesr militair schouwspel dan een parade vau deze Turco s m een der groote Algerijnscho garnizoenen Constantine of Btida Onder den Afrikaanschen hemel komt hun kleurige mi plegante uniform eerst tot haar recht welke kloederdraoht overeenkomt met de InlandiBcbe o wel Turk che Die uniform IS een c mcee8io aan de bevolking zi Xokt uit tot dienstneming t 1 a h i s worden genoemd de cavale rieregimenten op dezelfde wijze gerecnitoerd Zij dragen oog de burnous der woestijn bewoners en wij meenden dat zij in Afrika voornamelijk gebruikt iverdtsi als Bereden Politie In dezen oorlog dom ZIJ echter ook dienst In Frankrijk zij komen roor op een fotografie waar ZIJ Uuitsche geviugeoien gdeidsn In eerste Unie zullen zij wet niet gebruikl worden zij rijden lueeelal ac imme H de algemoeno kleur vau hot Barbar ijscho paard waardoor zij reeds op kilometers ver te ziim zijn Ken onzer vaderlandsche oorlogscorrospondonten zag zii in Noord Frankrijk en zegt Krg mooie paarden bezitten de Spahi s niet het zijn meest oude Bchimmels die bij on amper goed zeudon zijn voor den vilder Dit oordeel Is echter oppervlakkig bet Jen het onn ntel niot ilijk gemaakt h i i u hun vredpsdenkbeelden Ie leeren kenu si door mededeeling der Waarborgen welke verlangd wordm Frankrijk spreekt van den waartun g dat de attaque bru quée niet zal worden bwhaald Duitschlantl dat Rusland en hel Britsche Trer raad ntiBl anthtrinaal 019 het Kijk etHi nng zullen smeden ÜJilpeland dat zoowei iranknjk al do klein landen voortaan niets te duchten zv lea hebben van Duitschen overmoed Maar bedenkt men da rbij wel dat om die waarborgen Bollede te doen zijn de tegenetandera eorstr ftfot goed machteloos moet worten getiMs dns niets meer ot minder dan hel soo gevreesde bittere eindel Wat ons aangaat wtl vleien ons liever met het denkbeeld reeds door anderen aangegeven ma door Str S van Houten in zijn laatrt si Htaatkimdi n Brief nader uiteengezet namelijk de mogelijkheid dat de partijen ze den oorlog zoudoh beëindigen ds p a r t i o r eIII i s I Herstel van öéa toestand v6ór den oorlog zonder Ét er De oud minister meent dat dit ernstige overweging verdient e oorKigvoerenden putten hun krachteii thans uit ter verzwakking der wederj tlj zond r aan de slachting een eind ti kunnen maken AUeen fngeland zegt hij wordt hoofdzakelijk enkel financieel getroffen 1 in aekeren zin zelts wfct het daar het zijn overwicht ter zee ikrachtiger dan ooit aan zijn tegenstatti s on aan de neutralen doet gevoelenl £ 41 het geluk hepft het godinid m zóff ver als voofdè versterking zijner ponitie uls zooniogond iicid dü grootste offtas door vroegere principleele tegenstanders geliracht worden Het heeft dus in zekeren zin geen botang bij een spoedige beëindiging Docli do verwachting mag worden gekoesterd dat de l ngelscho leiders reetls nu er een geopend oog voor hebben dat zuJk vereehil in de kansen op voordeel bij voortzetting van den oorlog ook bij Franschen en Kussen niet onopgemerkt kan blijven terwijl de slachtoffers bij de lOngeischon slechts bij tienduizenden bij hen bij honderdduizenden vallen De oorlog kan niet ton eeuwigen Fenvoudtge staking vun dwi oorlog iionder eenige wijziging van territoir of obrlogsschattlng scliljnt onder do bestaand omstandigheden niet alleen één y eg lofe vrede maar ook de o e n l g e Ik zicifi altbans geen anderen sloor deze beschouwingen van den oudminteter gevoelen wij voel Vmnneer in den oudon tijd twee gehariiijiisle ridder elkaar in liet strijdperk ontmoett€ i n de kans tn den Atrijd on tiestaat u twee ICerste Blad De President DeschapeL zei ie onder meer Uet volgende B rankrijW verdedigt den eerhied voor de traktaten de onafhankelijkheid van Kuropa en de vrijheid der measchheidi terwijl de fierste Minieter Viviani zich alduB uitdrukte Het ideaal waarvoor Frankrijk flCnjdt tezamen met Bet ë l ngeland Kusland Serviö eo Japan is het Reoht En de Éérste Minister vlegde er hij Deze strijd is do reusachtigete die ooit Is voorgtikomen niet omdat de volkerwi worstelen cmu uitbreiding van grondgehiJid qI om polltirfïe en econMniwphe voordeelen maar zij komen in bota Dg waar bet geldt het lot dCT mfflischheict i te r elwi üeeu grootsohor doel kwam Ook i iat8chland strydt voor zijo hoogste goederen voor Vrijbeié en Kecht voor DuitBche Cultuur voor sajn plaatsoader de zon Die hoogste goederen zoud vi bediroigd IV orden sedert onder de regeerwig vanl duard VII tussciien hngeland Frankrijk en Kusland du Ententi tot standkwo de ond erUnge verstandhodding dezer drie machttgo Kijken was blijkbaartegen Duitschland gericht Duttschland zegt dus allera icijk heiligste rechten te verdedigen te willenbehouden wat bet bezit i Maar aan dat alles heelt mea soo weinig houvast Kpijgswepriohtingen basohouwd uit miiilair r oogpunt B A S de militaire medewerker van Vooruil voor het Gooi schrijft Oeen on i r tot hel oorlogsnieuws weinig belangBtelliiig meer wekt nu in Frankrijk de toestand reeda zoo lang stationair i en ook op hel Oostelijjt oorlogstooneel een z er evenwichf schijnt Veel meer begint ons te inleresseerenhoe er oen eind kan komgi ain dezenwereidslrijd Elke IjeBprcking vanuitw in deze volgdej wij Bet dacllt ken groote moeilijkheid om een oplossing te vinden ie dat geen der vgandig tegenover elkander elaajdo partijen een bepaald omeohreven doel tdSift dat zo willen bereiken van maferleeWeiMjJieii aan den overwonnene nog niets Brieven uit de Hofstad CLVIII Wlj krijgen in de rcsldqntle dus oen belasting op do publieke vermakelljkhedtni Op den len Juli a s zal zo in working treden Het pleit is lieeUst en er hel pt geen moedertje Ilof meer aan wij uilen tien procent meer moeten betalen als wij eens een avondje uitgaan naar 1en Bchouwburg nahr en concert ol eon bioscooptheater Zij die zich aan zulke Itiiilensporighcdt n niet te buitun gaan kunnen zich vtirknoukelen lu bot plezier dat zij lekker vrij zullen blijven van bljilrag en In dezer belasting DSé gaan wij laar een koortje minder ii t zullen vele huisvaders uitgeroepen hiehben toen zij bet besluit van dt hoog wijzen goiiieentoraad vernamen I Ja juist een keertje minder ziedaar al weer hoe do belasting ton slotte een beel andere uitwerking beeft dan oorspronkelijk bedoeld werd Kr zal nog oona oen zeer groot genlo moeten opstaan die hot toovermlddel vindt van een goede directe oorlijke billijke niet afwentelbare belasting Op het verrijzen van dit gei le zit de menscblietd al twintig eeuwen te wachten Wij hebben er weinig hoop op dat hij eenmaal Hoe hot dan ook tot vï de moet komen is de groote vraag maar wedtiigen i j er die er zich aan wagen cbuvomireat eoaig d a kbeeld aan te gweD i Bemiddeling der Neutralen heeft d allergrootste bezwaren Men kan maar niet elk oogenblik ophet sluiten van den vrede aaudTingel i de neutralen kunnen allerminst beslisèf nwelk tijdstip daarvoor gunstig zou zijp dit moet aan de Groote Mogendhedien zéllworden overgelaten ii een aan i n bij dezen weretdetrijd ie het al zeer onwaarsciajnlijk dat er ooit een odgeni Ijiik zal kouien waarop de omstandighe den van dien aard zullen zijn dat de ooriogvoorenfc partijen zich t rt de neutralen zouden wenden om hot sluiten van den vrede te bevorderen Daartoe zijn de weinige neutralen niet machtig geno zelfs niet mei Amerika aan liet hoofd Ons If dje zou er al heel weinig voor m aanmerking komen te stellen hoorde De geallieerden verklaren dat hun streven is het belang van Europa te dienen en zelfs dat der geheele menschheid In dozen geest hebben hunne Regeeringen zich herhaaldelijk en bijna gelijkluidend uitgelaten het welsprekendst Is dit geaegd bij de opening der Fransehe Kamer op 22 December f fc i ILL trut Wij kunneoi ons dan ook moeili ind 9 ken in den gedachtengang van eominige Mijidten die meeneii dat do kans goed begint te ataan om een gewaarborgde vrede te erlangen en die gelooven dat door ons een poging kan worden gcdïwwi om onze goede diensten daartoe aan te bieden aangezien de zuivurheid van onze bedoeling boven alle verdenking staftt Zij bowbren zelts d t do oorlc voeren pen briefje tusaclicn de vingers en iajitwoordde Jo zirt nu eens hoe wijs papa handelde met haar m mets haar wil te laLfii volgen I Ongelukkig genoeg zal zij voortaan waarschijnlijk liare schade inhalen en ons allen doen Ijoeten voor het feit dat zij zoolMig verdrukt is geworden l o arme vrouw in wie men nu reeds een tiran zag luul heol wat moeite gehad voor een oogenblik eene waardige fetwBtkracht aan den dag te leggen zij was als vernietigd door haar ongeluk de armoede die haar zeer dragelijk ware voorgekoiiien voor haarzelve alloen joeg baar een on beseli rijf el ijken angst aan nu KJj haar tegMnoet ging met haar zoons en hoe lirf haar echtgenoot haar ook geHeest was zij kon niet dan met hittorheid denken dat hij hen op had laten groeien lot wezens in wie langzamerhand alle gevoel van eer en d nigd gestorven was Dergelijke lieden zij wist het slechts al te goed eind den wanneer zij aan ontbering onderworpen werden vroeg of laat met schuldig te word rn Maar het was te laat het onkruid bij hen uit te roeien en wilde zij zich niet geheel en al laten ontmoedigen dan behoortte zij nog enkel te denken aan Marcello s toekomst hare oudste dochter scheen de eenige onder al hare kinderen die bestemd was gelukkig te worden Zij gevoelde zich daarom pijnlijk verrast toen het jonge meisje eea paar dagen later bij haai binnentrad met wa brief Neki zooveel als Uc van hem houd dit is nte erg I Wal is te erg vroeg mevrouw Konaud TOrschrlkt Heeft Onno u verdriet gedaan Jj Ja z cr moeder zie mij niet zoo verwonwrd aan want het is zoo Hij egint nul reeds met veeleischend te worden 1 ord l zelf hij heeft een vaste betrekking te Amsterdam gezocht en verkregen WelnU kind is dat o erg Meent iglj dan dat ik mij in Holland aou willei iH ravon 1 dat nog wel iö dezelfdö stad als zijne moeder Jk da it dat zij zoo goed en iii f was even burgerlijk als zij braafgaarne eenige dagen met haardoorbrengeïi omdat het nu eeiuiiaal onmogelijk zaU zijn anders te handelen maaraltijd te Itft en in bare nabijheid haaroordeel Ui ihooren uitspreken over dewijze waarop ik lijn huishouden wenschin te rlchte waarop ik haar zoon behandelen zoüi neen dat gaat mijne krachten te bovet Zoudt gij dan nog liever uw man zijn reizend leven zien hervatten Waarom niet In den aanvang kan ik hem immiers overal vergallen In den aWivang ja maar later Kn gy weet nc niet boe spoedig dw harten van eiksaidei vervreiwden hoe moeilijk het is zo wedtv tot een te snoeren als eenmaal die banden verscheurd zijn O Marceiio luister naar mij die het loven zoo goed loerde kenmsi door de droefemseen die bet mij bracht stel u liever lovrcdioa met het eenvoudigste lot dan bet gevaar to loopou ongelukkig In uw huwelijk te zijn Lioftte Is de eenige vreugde die over allt hier beneden troosten kun die m staat is de armelijksle woning voor ons in t en paleis te horscheppi n tlij liebt zolvo gezien aan welke treeseiijke gevaren al die zwerftochten bloot Btellop Hoe zoudl gij met do herinnering a Ên den dood uwa vaders uw echtgenoot op zee kunnwt weten Ik zeg ook niet dat ik hem niet gaarne oen vajïte plaatsing zou zien verkrijgen maar te Amsterdam f Neen dat is te voel l n hij zelf flij iH et Overgelukkig mede Zijn sa laris zelfs schijnt hem prachtig toe en liet bedraagt slechts tweeduizend gulden Ja en met fco enkele concerten Waarop hij zieh jaarlijks in Nederland hoopt te laten hooren r 4tcnt hij ep driisiiiizend giild n m het geheel hem komt dat voor als een onuitputtelijke schat omdat hij nooit anders aU armoede gekraid lieoft maar ik Gij zult verstandig zijn en totuzelve zf gen dat Onno positie verbfitoron zal Naar mate dat hij meer iK keod wordt ïsal hij leerlingen kri cn en Veö geld voor zijne lessen kunnen elschen Beproef het ten miiiMo voor ectilge jaren ÜIJ zijt nog zoo jong en Holdlus heeft hot reed te ver in het leven gebracht om niet allen van zijne toi omst to kunnen ver wachtón Marcelle zag haar somJwr aan Een beeld der werkelijkheid 23 Op dat K enblik echter zegende zij df n hemel dat hij zoo weinig op haar broedera geleek en deed het haar goed hare moeder te hooren spreken Nog eens en voor het laatst ik verkies niet dat een mijner hnisgeoooten zich in mijn bijzijn do minste aarmwirkmg togen dien jongen man zal vM oorlooven laiiesa gi mijne amtoedo wenscht te deelon dan wil ik u dat met weigeren maar van het oogenblik waarop uw arme vader niet moer daar is om hier de eerste plaats te bekleeden wensch ik meesteres te zijn aan eigen haard en Verlang ik dat mijne vrienden heilig zullen zijn aan mijne huiegenooten Onder die vrienden is er gero en ik hooger schat dan Onno Holdiue De beide deugniet zwegen maar aan tafel zeide de jongste tot den ander Mama ia onherkenbaar veranderd sedert dai zij weduwe is Ik hatf gehoopt dbt wij hier voortaan allee te zeggen zouden hebben maar als zij in deze stemming blijft dan zal het er niet naar gelijken De oudste broeder verfrommelde met eene woedende uitdrukking op het gelaat Am t rdam jaagt mij nog om eeno andere rod en sclirlW aan mompelde zy En die reden Is V Dat de ooders vao Kdiiardi Hebiiveld er wonen I r Kle d rnmo donkere chadiiw over liet gelaat barer moiKier maar deze hernam toch aanstonds Bedenk hoo groot de hoofdstad la Waarom zoudt gij ben juist liehoeven te oiitmof en Vn arenbovcn gij kent ze immers niet persoonlijk IK uiuaii v a Ja maar H Ik will f Netm maar zij zijn Onno s l oete vri n len Fn al lioeft bij mij ook in zijne liriev m verzekerd er zorg voor te zullen dragm dat ik hen niet zou zien gij begrijpt allicht hoe spoedig zij er toe geneigd zoud m zijn telkens bij hwn op het verloden terug te komen rma wist bij zelf het gebeurde f mompelde de weduwe vorhieekond Ja moeder Fduard s vader had liethem toevertrouwd Gij ziet du wel indat ik mijn ganscbe bestaan niet kan toten voTgallem door eeno daa l die in eepvlaag van ijlhoofdigheid gepleegd werd Zou hij dus ook wet i dat uw vader Wordt rarrolgd