Goudsche Courant, maandag 11 januari 1915

zig met plannen om den aankoop van veevoed rtikejen trai behoeve van éts afdeeiingen eo landbouw vereenigmg a zonder steun van de Regeenng door te zett m Het vertrouwt dat die plannon zullen slagen en hoopt bumen enkele dagen de belanghebbende corporaties hieromtrent te kunnm berii len Mochten echter deze pogingen met stagen dan zal nader werden overwogen of van den dr ig der afdeeiingen gebruüc zal kannen wordm gemaakt bij de Ksgeermg op wijziging vu het beelu t van 2 December 1914 aan te dringeu Van de afdeling Bodegraven waa ingekomen een verzoek om btj te Kegeering aan te drini tn op het geven sa verlof aan de in Ueost zijade landbouwers in de maanden Maart en April a 8 van 2 3 dagen per week ten einde toeaicdit op hunne zaken te kunnen hou den welk toezicht in den kalftijd hoogst noodtg is 0 van andere zijde ontving hst Hoofdbeatuur verzoek om bij de Regeering aan te dringen op het geven vu meer verlof aan bedrijfsleiders Na breedvoerige bespreking werd besloten voorloopig geen sFtappen bij ds Rehearing te doen als door aanvragen wordt verlangd aangezira in den loop der maand Januari Idlö door den Minister VOO Oorlog ci n nader wetsontwerp zal worden mgedaoid regelende het onder de wapenen houden der landweer en bi df beluindeling daarvan zal sdcer Ier spriüce komen de regeling der verlov Van de afdeeling Weeepercarspel waa een verzoek mgekmnon om pogingen aas to wenden fay bet Departement van Oorlog om oi effing van de voorbereidwidt inundation te verkrggra Bij de brapreking werd gewezen pp ds groote a ihade die de landwijen zuUen knjgen en tengevolge daarvan op do groote Bchadevergoeding di © het Rijk laIer zal hebben te voldowi Be loten werd aan het verzoek der irf leelmg gevolg te geven B iMwb bi r la Fraokrfjk De ooriogvoorrwpoodeiit in het WesUm vftn de Taglmche KuiidBehtu scM ft Nauweli s wm de tMwegingsoorlog m een steilingwitrydl veranderd of dicht achter het font begOD en reed ijveng © poglngeo OU de daar aaawczige voorraden en Inrichtlngon bruikbaar te mbken Doracbmachinefl en tocomobteleii werden uit hun bergplaatsen te voorachijn gebaald gerepareerd en aan bat wetlt gexet Molens kwamen aan den g ng en mtniige bakkerij had nooit zooveel drukte gekend In vredestijd aU eeiugei dagen na den intocht van onze troepen Oae en electrlcltejt on vooral oob Btra reiniglng werden met liehulp van weriticrachten uit bet land zelf maar ond r Uuitaoh toezicht wwT aan den gug gebracht Met een ding bi gon het echter spoedig te haperen De wi werd teede schaarsoluff leidingwater was in vele districten bijna niet en de diepe putten in de dorpTO waar men het wal r aan lange touwen naar boven moest halen waren niet voldoende voor de bt oefte van ona troepen en het drinkwater was uit haotetiologlsi i oogpunt niet altijd on Iwrlspelljic 1 bee kt ie en Umofiade wa ren niet voldioeode om óm wijn te vervangW Onze B M sche troepen ontbraic vooral hot bier IJe brouwerijen in dit gebied haddun ineetit liet werk geetaakt en do kameraden die in Augustus wa ren doorgemarchaord hadden niet veel ovorgelaten Het wan onmogelijk genoeg bier uit Uutt chland te kriJg D Zoo icwaoi bet dM een fleeoh M r In de tweede helft van October bij bet Boiorscha oorps bljba even duur was als een leMch champagne Men kwam daarom op hot denkbeeld iu b t land Mlf bfer te brouwen het generaiU conm ftodo ondersteunde dit plan In do atiid P waren vijf kleine brouwarljen Ien as geheel afgebrand en Van dA ttndor warm de bezittek a voor het meerendtet weg Ken er Van had nog een ket l gebrouwd maar het daarna bij gobrt aan mout en hop opgegeven In alle brouwM iJen ontbrak een gedoelto van de inrichting Gistlngvaten waren als pontons gebruikt de dtljfricmnn waren langzamorliand in zolen van soldatensoboenen veranderd Gepekte va heven is Volgens geruchten zou het Dnitsche bestuur in België zelf een postdienst instellen voor Oost Vlaanderen Naar men verneemt bestaat er tiitslmtend voor handelsbrieven nog eeugen mogelbkheid om in België besteló te worden Men sohrljtt uit Koewacbt A N K t In de la tHte da en van het vorige jaar kwainen dagelijks tal van Belgische meiajes en ook Jongens over do gteae om hier een ol ander te koopen of brie m a te halen Uit voorzorg werden dan Ito paden uitgokonen waar het loeifietit het mlnet streng was Thans echter nu de bezetting met oen kleine 100 man ia vermeerderd en de schild wacht dichter bij elkander geplaatst zijn gaat het zoo gemakkuTiJk niet er tusm lien door te sluipen De NederlandêéUe katlioUeken ntogen nog des Zondags naar hunne kerk gaan die op Belglscb grondgeblwl slaat doeh de geheele weg irt HiK uiilitairon afgonet en al de huiden zijn ge Iot m zOodat geen ikele Belg inrt een Nederlander ia aanraking kMi koDien De paatoor mag thans eenmaal per big op Uoilandach grondgebied komen om zijne paroobiauen te bcttoeken Besloten ia efcne nieuwe kerk op Holland ch grondgebied te bouwetf De grond is rcHMlfl aangeïbcht en do plannen worden lil gereedheid gebracht Aan htt Oostelijk Front UA rooto HusaiMbahoaldkwarllarAaelt il d il Jan bel volgende mede ttp du linker Welchtwloever trachtten ite Duluchi des nac bUt en overdag op 10 Jan doch zonder suooes onze linie op vernLblIltMide plaatsen van het front auD iti vallen Zij worden evenwel ovwal door ons vuur teruggedreven BIJ een aanvat In de omgeving van het dorp Sat iiee ten OoHten van Skem wloe z Jn de l iiit ioher8 tot oiiz i tirtaAverap rrilagtHi De Az i sl publiceert e n me ledeeMng uit het DuiUche hoofdkwartier in l olcn van zi aldaar vertoevenden vertegenwoordiger luiih nde 1 S uiwieti untvaugen dagelijks nieuwe versterkingen lo h iwMbrt eenlgmi tijd zijn xlj toch genoodzaakt om han terugtocht voort te Tweede Aankondiging By vonnis der ArrondisseraentsRechtbank te VQravenhago dd 6 November 1914 ia het huweluk van CORNELIA ADRIANA DONKER onder beroep en HENDRIK PIETER HILLEN antiquair beiden wonende te VOravenhage op 17 Aognatua 1899 te Hdveraum gefloten op ver oek van de vrouw door eohtaoheiding ontbonden verklaard met alle wettel ke gevolgen van dien O Prooateur van eiicherea e Mh f L KLEYN Oravenhage den 11 Jan 191 De Drukkei y van As Brinkman Zoon Markt 31 Inert spoeilig a lot normale priizen alle dPukweHcen MF ea hnndel aa oor m oullar gebPHik lïOOB DFiJ isr n Migraine worden zeker en dadeIgk genejsen door de hoofdpijn pa HllM van apotheker BOOM Frijaper flacon 80 oent 10 Verkr gbaar te Oouda by ANTON COOPS Fa WOLFF A Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Sort Hoofdateeg 8 Dn jonge vrouw die üich zeer goed viToiaakt had in het Ains lhotel zoowel aU iu den Ifaag tm e hobev olDg n waH al heel weinig Ingenomen met Jiare kb in woning aan het Y hoeveel zorg Onno ook limleed mocht hebben om bet IiuIh naar baar smaak in te richten Vet avonds wanneer die gordijntw gertloti n waren en zij de lamiM n op had latm steken gevoelde clj zich oeti wpinig t tiui8 In dc ze atiiiOHfe4 r Doeh niet zowira k Hi aij we k r naar hiUtea slen of zij werd aawi greïM n door eenozwaaricim digheid die Zij aui de lucht loo reef maar Ho in waarheid slechts verveling was ZiJ l r gon Ie klagen over hare ge jondtield en 7Bt somtijds langen tijd ach terieo voor zlidi uit te staren onder een woord tiK zoggen l an rees bare Jeugd oor haar p sag zij zicb weder aan de zijde baars vadera nu bier dati daar he n rtlsonde o wel te Failjii jn zijn HtotKU zoo woelig atelier waar demeeat verscbillendo menttobof typen dagelijks kwamen nu kennis met den tjeroemden schilder te n keti of te hemieuwon In Nederland had zij geen ander beioA te Verwachtten dan v n hare È ioêtaaoeéez die haaf hoe langer gtoo meer begw te vervelen es van eenige vrouwsn van tBuMol die over nlats aBd r wiMten te praltv alsnu t hui ltoudelljko taken Mej deWedJ Alter 26iM GedeDpif Grarbi 26l DBI n kHG geeft de H00 48TE W AAltDE voor Oedrafjfen Beeren en Dameskleediag Koopt geheele of g edeeltien van Inboedels Ia ook naw bruten da atad aan buis to ontbieden Brieven worden vergoed Let 1 V p op WAAM en ADB BS flriCejdeWeiS ALT£ïl 269 Oed Gracht 200 DEJS HAAG Ot Sn TO £ GOUDA 11 Jan Ontapanningmal voor Uili tairen 6 8 n 18 Jan Onderstandaoommisaie Armenlorg 2 Q 12 Jan 8 uur Nieaws Sohoawbnrg Verkada s Gkmiscbsp Beleefd venoekenwy geregeld tgdig mededeeliJg te mo en ontvaagwvae vargadenngen oonoerten vennakall k heden u om deae dan ia oom afgada te Tanneldaa fWonft vwTToll EI etr l r A B iakmaD 2a a Mit OOttLOGöVARÏA Het verduurxauDde vteeech krijgen zi In versobillBBde vormen in bfikjee aU worst of bara Het venOm vletmeh ia meest rond at vmriceDSvleeseb eo Ui mindere mate dok sdiapenvieesch Dnwell dile bet eien ook op verscbillende plaatsen ge ffoefd bedt vond alles zeer bevradigmi Het eenige wat hem weinig dunk i dje 17 gram auiker per dag Hij wijprt er op dat n nig soldaat te v do betët gevoed wordt dan thuia En hIJ vemwedt dat het velen moeiti zai vallen sicè later weer aan een sdtralere levenswijse te wennen Ongftoefende Landatorm Het Hoimbarger Fremdenbl verneemt van gezaghebbende zijde dat by de monstenng van de ongeoefend H iJftnditonn Heen in hetMistnct vjrfi bet 96 legerkorpa bg ge pnéaig onderzoek vao rond SOO OO mannen is geconstateerd dat ZQ geBchikt zijn voor den dienit Hoewel niet voor alle 23 Daitache korpsdistncten hetzelfde resultaat kan worden veronderatett en hoewel ook van dit getal een zeker aantal btj nieuwe kennng weder was afgekeurd IS bet resaloftt toch van beteekenis hankeiijkheid au mtj en mijn Hnia die den adel In mijn Konfaikrtjk GaUciS kenmerkt en dl ia den jongatvM loopeo tijd opnieuw op verheven wijze aan bet daglicht is getreden Met smartetijko gevo ms vervnllen wij de zware beproevingen die nrijn Koninkrijk GaiiciA door den tegenwoordigen onontkoombaren oorlogstoestand zijn opgelegd Van gimsoher iiarte wensdi ik dat de getrouwe bo woner vut dtt laad ban hanKochtig lot m waardige berusting mogen dragen en dat zij voor langen tijd m een frvoilm velligen vrede en hi ongestoorden vrucbtdragenden arbeid een rijk vergoetHng mt Cen vinden voor de tidlooze offers aan goed en bloed die zlJ bereidwtllig ja zeifs buiten de greazea der wettelijk voorgescbrevtm krygsdienst voor het weiijn van bot groote vaderland gebracht hebben WHt gij mijne heeren die heden aio vei tegenwoordigerB van den Galiciscfara adel ten mijnent zijt gekomen allerwegen verkondigen Aat mijn Koninkrijk GalicW op mijn Innigste deelneming in dezen zwaren tijd der beproeving maar ook niet minder krachtdadige voorzorgen ten aWen tijde kan staat maken opdat bet mogelijk zal zijn met vereende krachten de wonden door den OQrlog geslagen te beden en het aan mijo hart ZOO dierbaar land naar een tijdperk van herleving en hernieuwde wel vaart te voeren ten werden met voorliefde voor het aanmaken vut vuur getnrulkt in plaats van nat hout Ook wat nog overgebleven was van machines enz was zeer gebrekkig Men moeet hop mtmt vaten en riemen Ui aar kri j en Zee November was men zoover dot men met het bronwen kon beginnen Als procédé koos men een middi vorm tuMchen bet hier gebruikelijke infusie systeem en de Beiersdie methode Ongeveer midden Novwrober krq en i f troepen bier en nu levert men reeds 75000 hter in de week Üe productie kan op lOOeOO liter gebracht worden Ook dn hwbwgiers krijgen voor twintig franc pOT hectoliter dertien procent van be bier dat hun gasten goed schijnt te smaken I r is zeer veel vraag naar of clioon vooruit betaald moet worden l e bijprodueteo van de brouwerij worden alle gebruikt In df brouwerij en mouterljen IjB 46 man aan het wwk Twaalf Fran cheo spoelen tiesscheo Zij brmgen hout en kolen aan en ruimen bet afval weg en machinist en een timmerman hebben volop werk om de oude brouwerij in orde te houden ÓaUcitctie adel en Keizer Frans Jozef Do Bij de Ontvangst van do afvaarddging van den Jalicischen adel te WeenMi die den Keizer hulde kwam brengen bi d de landmaartchalk Mezabitowi i eim toespraak Hierin deed hij uitkomen dat de juonarcble voor haar reehtra en voor haar veiligheid alsook voor d rechten en den vrede der tot baar behoorende landen streed coomede voor de vroed flie en veilige tot tomst van Kuropaw zijn beechaving Tra lotte hernieuwde do landiiiaarschalk de oude on eerwaardige gelofte van den Poolscben adel naast u staan wij en willen wij altijd Htafui De Keizer antwoordde Voor de mij in naam van den Poolachen adel in mijn Koninkr k Oallol gebrachte hulde die mij in deae ern tigen tijd bijzonder weldadig aandoet mreek ik mijn hartolijken dank uii Ik zig In uw door een waarlijk vaderlandlievanden geest bezielde woorlen oen nieuw iicwfjs van trouwe aan L IsriDBOIT W Rantsoenen in hot Onltaefae leger In de Vorwttrls vertelt DüweÜ de oor logsoorraspondent in het Oosten het een 1 andor over de ranteocven van de solhu n te velde Zij krijgen eenmaal daage warm Men en koffie uit de veldkeukene Men gebruikt zooveel mogelijk verseh vleescb waaraan in Oost Pruia ii tot nu toe geen gebrek geweest is fr wordt over het algemeen zeer veel vleescb gegpten Hoil Mij van Landbouw In de jongste vergadering van het Hoofdbestuur d HoUandscbe Maatschappij van landbouw was bli ons mededeehng in het Ned Landbouw Weekblad ingekomm van de afdeeling de Lier een verzoek dat het Hoofdbestuur zich tot de Regeering wwid © met verzoek om de prijzen van veevoederartikelen zoo laag mogfflijk te boud i of te doen houden Adhsesiebetuiginj aan dit verzoek kwamiën in van tal van afdeeiingen coöperatieve en landbouwveroenigingen Het verzoek vond instwnraing bij de vergadering Toch aobUe men het niet guwenscht zich op het oogenbJik m deze tot de Kegecrtng te wenden omdat nim daarvan geen resultaat verwachtte Het Hoofdbestuur hield zich reeds be Ieder soldaat ook de officier heeft Kijn nood rantsoen in zijn ransel of broodzak Deze bestaat uit een blik vleesch 7 50 gram brood 400 gram scheepebe sliult Dit mag alleen in geval van nood gegeven worden Voor de dkigelijkacbo veri orgiDg is ala rantsoen bepaald 200 gram geconserveerd vleesch of 375 gram verscb vleesch 300 gram spek 150 ttrtua rijst 26 gram gebrande koffie en 2 f gram zout Daarbij komen nog de roogonaamde toegiften die echter reeds voorgeschreven zl n n I em tiende liter rum of brandewijn twee sigaren of sigaretten 76 gram ul ebraden vet 45 gram kaas gram thee 17 gram suiker Dan bestaan er nog bijzondere toe Iften n I gedroogde vruchten en ver iQflcdll en op foeatdagen ook peperko 4c d vextear Lt eza PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN TE EINDHOVEN OEWEN WERK MM 2400 NEDERLANDSCHE ARBElDERS STERS NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS GE NOEGEN Ml lyiiiiiii I9IS BUITENOEWONE VOORSTELLINO door de Haghespelers EDUARD T71 KADK ENNY REDE Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangas eaaer Vrywillige verbintenis bg Hr Ms Zeemacht als MalrooN Oi pedoiiiaker iivleei iiiakei laliOi s kok Slomer Z klasse minimnmleeftyd 21 jaar I maximam leeft 29 jaar minimam leeftgd 21 jaai maximtim leeft 28 jaar Eenzaam minimiim leeftyd 19jaar maximum leeft 26 jaar mdien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximamleef tyd 29 jaar Drama in 3 bedruven vaö FABRICItfS WILLEM BVLEVOORDE k Hst m m m m mw Aanvang 8 uui Prycen der plaatfen Voor H H Leden dar Sociëteit hunne Dames en Kinderen Loge of Stellet f L50 Balcon f I per persoon Voor met Leden Loge of Staties f 2 Baloon f USO per peraoon Oalery 50 caot per peraoon Met 6 o voor Antenrarechten Plaatabespreking by loting op Maandag 11 Januari dea avonds 8 uur k 10 oent per plaats terwyi voor jongelieden op eenleeftgd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid ia opengesteld om by de Zeemacht in dienst te treden als liohtmatrooB of matroos 3e klasse Nadere inlichtiiigen worden op aanvraag het aenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derManna te Willemsof rd den Helder 60 JERPnSBGARi OOUOK D £ 2ÏÏID E0LLA1TDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven Dienstaanbiedingen hebben ia de Ooudschd Courant WÊT D e dterirtiiêi kastei sleekte UJ mraitbcialiiijr 1 6 regels f 0 86 voor elke regelmeer 6 cents OpgaatnitsloilMMl un B Bumb HEEltENQ RACHT 12 DEN HAAQ Maatschappelijk Kapitaal f l ÓOOOOO CommiuariiMlB Hr H 11 80HIH v d LOEFF Prea Dr £ E TEN OEVik Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEB Seor Directeur Mr J W KONIN MT De Waalachappy sluit alle soorten L areaayermkcrlng teg n lage premito Vrygevige voorwaarden voor inliohltingen wende men nch tot de Heeren mmfmmBmmTmÊi jvmmw te mcmmuimm en 53e Jaargang O 12678 Dinsdag f2 tianiiari 1 15 oouisiiHE mum iTie UL ws ean i cL ertezi ti© blsLd v oox C o o d su © an OaaCLstxe sozi Verschijnt dagelijks Ai behalve Zon © n Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regeta met bew snummer Elke regel meer Bji drie achtereenvolgeade plaatsingen wnnleh deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaataing van 1 5 regeU f 0 35 by vooruitbetaling elke regel mesr 6 cl Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte f 0 66 0 10 PRIJS VAN HET ABONNEM ENT ft Ï5 1 50 1 5 1 90 Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bunau Telefoon Interc 82 Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Uitgevers A BRIHgMAy ES ZOOIT Telefoon Interc 82 daarvoor werd hem éeh geen pas verstrekt en hn moe t naar Brussel terugkeeren Hier wQrden opdepaaaencentrale voor auto s zijn passen ing okken en werd bij een pAar uur vastgehouden Maar het einde der histone was toch dat hy nadat men klaarblijkelijk onderzoek naar zijn persoon had gedaan uieuwe passen kreeg Overigens ondervoi d hg niets dan medewerking Telken kon hg met militaire aato s reizep waarvoor een spi iaie vergunning werd verstrekt en voor het besoeken van hospitalen ten behoeve van ztjn onderzoekingen kreeg hij verschillende introducties Omtrent den toestand der bevolkiqg te Antwerpen en Braseel zeide de heer Van Asch van Wijök dat er in de lagere klassen gebrek wordt geleden voor wie geld heeft znn de prijzen niet buitengewoon boogj De tremen rgdea weer doch alteen b ochtends vroeg en s avonds laat en met zeer schaanche verlichting Ieder moet 3e klaaae rgden de Ie en e klawo z n voor de ottcieren gereserveerd en zgn ovengena alleen bezet door reÜBigera die jait Duitsohland komen De indruk van on ten i gsman is dat de Duitachers aöoveël mogelp tracht n den Duitschen handel te be vorderen en dat zij den Nederlandschen handel mt Belgiö wiUeé verdringen vooral in Antwerpe iV der Duit sche officieren zgn rlaar ter plaatse goed bekend omdat zo er thans reserveofficier vroeger als zakenmannen waren Ën vai hun kennis profiteert nu de Duitsche overheid Zoo was overste Behrenda de chef van de passen uitgifte in Antwerpen seeretans van de Dnitsche scheepvaartpool Zelfs moet dose poHtiek om voor alles aan den Dnitscnen handel te denken odk zich doen gelden b de toekenning van passen aan Nederlanders De regel 18 dat elke Nederlander een pas kan krijgen om België te verlaten mits hij een verklaring teekent dat hij er niet zal teragkofiienj uitzonderingen worden echter gemaakt en naar het sch nt speciaal voor Nederlandera sakenmensohen betrOkke it bg Dnitsche ondernemingen Dit alles nondt volgens de Duitsphe zegslieden aan den heer v A v W natunrlgk verband met de mogelgkheid van het behoad van België seheel of gedeeltelijk voor Daitsohfónd mooht het anders loopen dan zoo verzekerde men zoudon alle groote Duitsche bedrijven het land m n Antwerpen j uitgaan en waarsobgnlijknaarÈotterI dam overgebracht worden o a de scheepvaart ondernemingen Voorts deelde éi heer Van Aaoh van Wgk ons mede dat te Braasali naar hg op de Hollandsche Club en ook van onzen legaueraad den heer Van Vollenhoven vernam verscheidene Nederlanders gearresteerd zijn en wd den wegens spionnage De meeste gevallen betreffen het overbrengen varf brieven en de delinquenten komen er dan met een paar dagen arrest af maar ook moeten zich eenige gevallen van gewerbsmiszige spionnage voojrgedaan hebben De Nederlanders in Bmssel meenden dat pnze Regeermg aan hon lot wel iets zou kunnen doen Velen onzer landgenboten te Brussel meenden van de bonding van een deel der Nedarlandache pers teil aanzien van de Duitsche verovering van Belgiö min of meer dupe te z jn en schreven daaraan de soms minder aangename hoQding der Daitschers teigenov r hen toe Daarentegen verklaarde de heer Van Vollenhoven dat de Dnitsche antqriteiten we eens lastig kannen z n maar dilit men met kalmte en overleg veel gedaan kr t Oeklaagd wordt ook over het rveds genoemde voor schrift van het verk gen van een pas dat men dan n h niet meer in België mag terugkomen Daardoor toch worden velo Nederlanders verhinderd voor zaken naar hun land te gaan wat in sommige gevallen biv ter afdoening van geldiuken dringend noodig kan zQn De Tgd verneemt tiit Aardenburg i Dezen morg n is er in de buurt van Ze rugge zeer hevig geschoten Volgens sommigen waren het Engelsche schepen dië op Duitsche onderzeeërs vuurden wftarichgnlgk is het evenwel dat de DuitschSrs zelf hnn groote kanonnen die geplaatst z jn op de pas klaar gemaakte betonvloereiif hebben ingeschoten Dat er gebreid aan pecrolenm in België IS biykt wel nit het feit dat een vat petroleum dat in Holktnd met ongeveer f 20 betaald wordt in België f60 tot f60 kost Uit Sas van Gent wordt medege deeld dat dé postdienst met Oent en OostVlaanderen door middel van bet NederlandAche consulaat te Gent vandaag waarachrjnlgk vooiloopig opgo zooveien den dood vonden I n aan de andere zijde waren de tegenetandwH met hun zware artillerie voor wie de overairooBiiing een voordeel werd zoodra de Bolgen hot Qtlmsaé hemankea Dit 18 do groote beteekems van dw laatste weken dat B en er in gedlaagd zyn aan den rechteroever vfcn den Yser een steunpunt te vormen dot bg een verder offettaief vw het alltr grootste belang zal ztjn En merkwaar tlig IS dat de Belgtni dit sucooa be imaldm met betrekkelijk geringe verliaz n Werden de DuitachCTs verrast HadJen ZIJ hun rechtervleugel te veel verzwakt t Of had bun moreel reed s o veel geleden dat zij tot oen krachtigen legenstaiid niet n ecr in staat wftren Het antwoord is voor iemand die zich aan dw andt re zijde van het front bevindt nut Ie geven maar zeker is dat het succes der Bolgen hot belangrijkste 13 dat d n laatsten lijd op heel bet Westelijk oorlogsterrein gebeur te Dat de Duitttchers het door de Belgen behaalde succies als een voor Ii ii eer i vaarlijke z ak beschouwen blijkt lilt de oor hen In het werk gestfkle krachttgo pogiQgen om het verloren ter nln te herwinnen Do aanwt zigh d van fielgische trO e op dten rechter Y er oever i voor de iJuitschers een do r eopende ematige bedreiging Maar de itej habbuu het d4of aa geftomen l r refn Medh zoo krachtig vePBlferkt dat het artilleriervuur der Didtachers hun vrijuet geen v ltétEen berokkent Ëd eiken dag wordt het oor de DuUscben moeilijker de Belgon terug te wejrpen AU alle o fen8l We kracht der DaiiRcher nog met verloren is g aan kan men echter aan het plolaeling beroemd geworden rlvuTtje nog belangn e gebPurtPnissMi Ver wachten In Belg HolUnders in Belgiè Ben Nederlander die Zaterdag na een veertien daagach erbl f in België hier te lande terugkeerde jhr H M A J van Asch van Wgck uit Utrecht heeft aan de N Crt het een eq ander omtrent zgn bevindingen medegedeeld Daar hij met de opdracht om nasponngen te doen omtrent het lot van vermiate Ëngelsche officieren Bel ë bezocht en daarvoor velschillende introducties had kwam hy met ver De Oorlog Aan het WMtelIJk Front Het officiële cottuDuniqué van 11 Jan meldt dat van a de zee tot an de L ie een afwisselend weinig leveïMlig kanoDvuur plaats heeft Jn ki streek van La Boiselk iiebl €Ti wij ons n een hevig ge wcht van een loopgraaf iiieeet r gemaakt Tm Noorit Westen vaa Soiasons hebben wy boj heuvel 132 eeo Duit6ch a aan al afgeslagen v rvolg jH hcbbeu wij 2 rgot loopgraveo op het front aange vallen on g orawi dio zich ongeveer 500 j meter m Oostelijke richting uitstrekkeo i van de op 1 Januari vt roverde loopgta 1 ven waardoor al hetgeen wij vau beu i vel 132 tu 0B8 beeit hebbén verzekörd wordt Tott Noorden vaa ferthea bebben WIJ een rii loopfraven van 200 tnetor v r ovord Ten Noorden van Boftu Öéjour heelt de vijand ach lardnekklg geweerd oia de versterking te herovereji die hij to voren verloren had Zijn tegen aanvallen wftarbij 2 bataljbas In gesloten gelederen geschaard opereerdwi waren krachtig alle aanvallen Van beide batailjons eerden afgeslagMi liJ de V gezen valt overvloedig sneeuw Üe ooitog m de laollt i Uffieieel wordt t t Parija medegedeeld d d U Jan dat eén Duitach vlleigt iig over 6 streek bij Dumkerkeït gevlogen IS en botemen liet vallen Te Malö les Bttins hij Duinkerken ija 5 burgos gedood Bij Aau ma werd op een Duitacb vli g tuig k or een l ransche machine jfi ht gemaakt Het Diiits e vhegluig viel in do tronsche hnles eeu officier en de vliegenier werden gedood oen and r inzittende werd gewonid hmi der oorlogscorrespondenten van de N It Ct schrijft 1 en intuidftUe ia dit h bm de gebeurtenlaeen Ui Zuld WeBt België bewe zen voor hen dlo het nog niet wiBten een krachtig weermiddel in handen van etn verdediger Zooder de inundatie aan dwt Yser had het reeds zwaar beproefde en doodelijk v Tnoeide Belgische leger waarschijnlijk niet atand kunnen houden legen de veelvoudige ovearnmdit der l qitBohwB rakmg De heer Van h van Wijck was zeer goed te preken over de bejegening honnerzgaa oadervondtn al had men hem dan oo e in Brussel ZLJ het slechtB korten tijd vastgehouden Dat was toen hg op de terugreis van Antwerpen naar Nederland wilde Maar de mimdatle eounwal uitgevoeri vonnt ooJt oen ernstige beleaunwing va r bet pffensief van den verdediger en vo rt 1 rC ir ürrïr HoO l DuifcheautontSnen pTOvirto uitgevoferde inundatie l n toeh d © Belgen die een vader la d hebben te heroveren mochten en kovdcB zich met beptien tot e n ait sluitend verdlddkffea köuding Vooniit moeflteo aij maar voor hen strekte zich dfi hreede wtótjrvlakte uit waarin reed TE FEi UJMTOX itizienf dat rij de parel van wldzauie waarde gevonden beeft He aan zoovele eehtgenooten ontzegd ut de liefde van iiaar luan Heer 1 Rmeokte Owrtruida ilolÜio neem mijn leven zoo hot zijn vwm in rail voor eemo blijvende leviiisvreugde voor mijn kind l aat zijn haard steê het pldtje wezen waar hij van alle vefmoeienisiten elke droefheid uit mo rtiBten HOOFDSTUK VU Hun baw ijkwe a wa een gelukwirooin gewee t Onno waa er leehbi op ver dacht banlo all a gwoegen te doen eil had haar gevoerd naar de PyreneeM die zij mg niet kende ZIJ had voorheen ten aèker reet gmoten van de toelaten lae haar varior afgelegd door vrecimte Htreken maat George R aaud wa eeir w4fxucfatlg tnan geweest en al e eer gewoon In huls heerseheo om zijn wil ook nl t in i te te doen zegevieren ala hij 1 allwn tiWt zijn dochter berond Ztj gingen aHeeo daM heen raar hij elï verkoOs te zijn Marcetle s smaken wer den nooit geraadpleegd en ziJ was daaraan Kooxeer gewoon geweest dat zij nn ewst hrt onderscheW bemerkte Haar jonge eehtgt ioot vroeg niet andere d i haar wil te volgen en wano er slj bijooge hlikken baar leven in t éu harer moeder vergelet erkende slj hoe bewoodenmnwaardl het was dat dea ztofa naott fim eukelf klacht b Iat n ontvallen giiiH liaar te betooneo Oiioo had aicb nooit zoo gelukkig ge Nu en dan ootsnafito faaiftr nl een woord dat xmi pljfitUli aandeed ondaU beL wt inig hart cboen te v raden maar Zijn open gelaat verkondigde baar erHtond Aai indruk dim het op hem gemaakt had en ztj wa Ie li iandlg ora hare fout niet aanstondfl te herstetl op zoO b 4 OorliJke wijze Aat ztj er hem nog slechts liever om werd en zoo Itrak eln Ink de groote dag aan v4ar op zij voor altijd veHbonden zouden Wpr den tot de k od hen zotf sobeiilnt Hot WO een noot tnmlda ar tSe tang © flinke man mflf de fijRfl gelaatatgmcé tt d Seéimbié ogen en die Hierbjke jonge vrouw die voor het uiterlijk zoo gehete bij hem scheen te vo n Mijn Goèl béd de weduwe tan den childeri geef dat zij hem gelal lg moge raakpn gelijk hij het v rdi t t Iiaar het noderige leven heminnni dat ZIJ aan zijne cijde leiden zal leer l ar Bea b lé der wark lQkheU 25 Den vAtgcnden ochtend zeid AmaiOd haar op va toorn bevenden toon ik zal de oude heks den arm gvyen ma r zij zal geen goed woord muer van mij Ontvangen Daaromtrent hebt giJ haar zoo wei mg verwend dat zij geen verschil zal opmerken Al wat Ik van u eiscb ia bin nen de perken der beleefdheid te blijven ïïet tooverwoord door liaar uttgest ro ken foe zij iea aaim van faaAr oom noaoïde had trouwens moeilijk ztmSer uitwerking kunnen blijvm Generaal Ae riinchwnpa liet niet met zich apotttn hij was even hoffelijk at edelman als onverbiddelijk waar men tegen zijne be grippen van oer in handelde en ijn Jordeel verkreeg gewicht door bet telt dat hij de eenl persoon waa van wiedde Renaud nog de flcne vnj aanzienli c er fenifl te wachten badden Iemand ate hij ken men nièf noodeWtte togen tlcit sfcn men M a ww tte aa o eg n vrer ilexe sektkkftMr teo go de m bekwsde baar moeder dsarr rahnxoboots vtMr door tich d l U4tf cbij en tüe tij in het oii4etli k h ie doorbracht zoo teeéer iDog i j iiKiiiiiei in op tand gekomm was Haar geluk HleiHile baar tot nadenken Voorbeen had 2ij zich nooit algevraagil wat r toth ffeworden watt van het aanzicn tijk vermogen dat Julie du Cllnchaiapi van hare oudi r gefertd had Thans ewst bi grftcp 7 ij het lie sthilder had er zijn atelier van verslen zijne rrfwên nwd be faald ilaarmede aan al zijne grillen voldaan efi twwijl iijne editgeiioote te bnla Mevrouw Kenaud liad nimo r een vOeT aan boord vsn dien bodem gfnwC beizij dat ztj het bieden zleh had goatdit t iaar dn plaats van uitere vrouwbn bi ta tumm maar lech bail het de bellt vaa ia r kapitaal verzwolgon m ndoll had zl daarvoor een verwijt gevonden nooit aodors aan harP ki évrm geleerd airi c t grootiïtt eerbied voor hun vader e n omzag alsot hij waarlijk de halfgod eewe w t ware waarvoor hij zich liet door gaan I n zelfii l tféetle s wufte gtfeM bracht e m balde aan de Kch baar oabedttl ido vrouw die ft mer tak haar lm n gehuldigd wat gewerden wi nr bwlÉso voorin zou gaan zon r dat l ti and aadt ra aï bare kinderen aicb hertimerdo dat nj goleefd had Maar na deze drie weken van onverKfoordu vretigde volgde dtï ontgoocheling