Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1915

53e Jaargang KE WISC ËVIXG iKaiCUTIKGBN WEMCK GEVAAR S WoB Or mNDBR KUNHKN VSROORZAnil BURGEMEESTER en WETHOUDERSvin GOUDA Gelet op de artt 6 en derlHlNUEKWET O I Brengen ter algemeene keanis dat opde Secretrie ter visie is gelegd en verloek met biiUgen mx Oebrowlera Baas te Gouda om ver Bning tot oprichtinx eennr T mmerfabnek gedievao door een gsBinotor van 6 P K IQ het perceel gelegen aan de IJsielUan kadastraal bekend Sectie A No 4705 Uat op Dinsdag den a6n Januari 191 $ des namidilaga lea l ure op htt Raadhuis geletenbeid is om beswaren legen de gevraagde verdunning in te brengen en dat gc lurendc drie dagen v66r dien dag op de becretane der liemeeote Tan de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op genesligd dat volgens de bestaande jurisprudentie met tot beroep gerechtigd ii n g die niet o er eenkoraslig artikel 7 der Hinderwet nor het gemecnlebestuw of een o meer iijnet leden sijn verschenen teneinde bun beswaren mondeling toe te lichten Gouda den lan Januari 1915 Bunwmetster en Wethouders voornoemd RL MAEFËNS De Secretaris I VAN HEUSDE Waapsofiuwing é BÜROEMEF STER en WETHOU DERS van GOUDA Herinneren belanghebbenden dat volgens art 7 van het Koninklgk be i sluit van 27 Juli 1887 SUatsblad i No 141 regelende de verplichting der Ingezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregiBters elk hoofd van een huisgezin uiterlijk binnen ééne maand konnis moet geven aan het Gemeentebestuur Bureau van Bevolking van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen of daar uitgaat inwonende dienst en weikbodon daaronder begrepen en dat dezelfde kennisgeving moet wprden gedaan door afzonderlijk levende personen wanneer zij andere personen in bon huisgezin opnemen Geschiedande deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging overeenkomstig de bepali ngen van het Tfel IJ l Een beeld l r war kalilkh U in elk gevBl nioest Mftrcell tegin idt rgelijke aan Val U o vordt lgri worden om hij t ij dm musieus aankwam t vond hij hem In soo dtep gepeins vstxonkeo dat hij binnentrad zondvr dat raeo lietii hoorde ij bior f rlf htj uil xoodra OnuO zijn naam had nitgeaprokmo Ik daofat luIM aan w Dal liegrtjp ik antwoordde Kol hla iroogjfweg ilj waart overtolgd Alt ik zou komen N en waatora dal f Het bi toch niot nmv dan natuurlijk dst ik u reken 0bap kom vragen van uwe houding ti enover rnijne vrouw 1 hl oiid man wierp hem en langen inarlelijketi blik too n Mfauddo be hooM t rwfjl hIJ antwoordde Onno waar lw mannen elkander t Vf nvM boogaiJhting atii vrientbiehap toedragen dan U er nimmer sprake van lat lergeitjkH aU bel vragon van roken hap zij zijn vowaf o ërtulgil van i ItJiar s volkom waardige handelwljM Ik liivl gehoopt datsetf vortrouwen nA uwe zijdr te gmlelen in 4k ovi Oc verdiende bet illaagiijders Het Maagpoeder van Apotheker BOOM is het beate geneesmiddel voor maagpgn maagkramp znnr hartwater on sleobte spgsvertering Prijsper doos 76 Cents 12 Verkrijgbaar te Oonda bg ANTON coops Fa WOLFF A Co te Rotterdam bg VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdstaeg 8 27 Het leven was in alle opBlchleo rgk aan heloften voor hein hij wW wa oen oorM ld van opgtniiuMttioid vaa g tkrachi van blijmoedige volharding Maar gij heW 11 op ijn pad vertoond en wjn i harl verbnin ld H wan hem uiel n gelijk den slag te dragen der ontloov ring toen hij u dl hij aUi eon engel vereerd had aaoschottwde gelijk gij wetkalgk waart Na na gwprek van h 4n verwonder ik mU daarover belaae alel meer blijll miJ ledlUi een dtng on verklaarbaar hoe hij niel eerder loiag aioh vergial te hebben ta lijn keuse Uaar ik behoel dll raadael niet op Ie losMS al wat Ik nog mijn plieht acht la dll n te meeken omiichllg werk l aak met Onno s geluk Uw oehtgeDOOt i e en leerharllg al miyi lOon hij heeft u even liel leUa sljne kotó OU hém niet kunnen vortroo mi ever de mart u niet alitaa te rtnden al hij a gidTooiM had Maak hem gelukkig lot liet rilid toe en gij ttlt aan hem go ll h libeo genMkl wat gd jegens mip soon helit inisdrevea Hierop nam bij ee hoed voor haar i ai 11 ventweea GOUDA 13 Jan Ontspaoningszaal voor Mili tairen 5 10 o 15 Jan Soo de Rjonie 8 o Lana § Ned Prot Boad 18 Jan Onderstandsconunissie Armea zorg 2 b Beleefd vnrzoekenwg geregeld t ig mededeeli g te mogen ontvangen vaa vergadernceo oonoeitm veraiakal k heden ani om deM dSB ia oaze agenda te vermeldaa Voor de Tele bewijzen T n deelneming ontTangen bg bet orerMden onzer lieve Hoeder Behnwd en Grootmoeder Wed U SANÜEBS Viir DuTzio onzen d nk Uu aittr aam LEO SAKDER8 ButUriam Wagtrtingm 13 Jao 1S16 Oouda TE KOOP GEVRAAGD m lelniU ieo kaslje boog 170 C M 96 o U breed eo 38 C M diep Brieven onder H A 365 un H barna ven do T OUD8f llK COOUANT Meubelkoopjesü Fresie Menbelen aU Tafdt Moelefi Kasten SpIcKcli SdillderQen complete Salon en Huiikamerameublementen Veerenen KapokBcdatcllen Buffetten Uittrektafela Leerstoelen v nnf f 17 V il zi Theetafels Slaapkamermeubelen Brandkast Piantno Westminster Speelklok eni enz 20 ALLES POTOOEKPOOP 111 8imonsti aat 44 bovevbnie by de Bchiakeda nê iê UomkU LiUanuU CORA Bil ilU J iB f wiiB m N M d itAMt Mi 20 MMS PM iao mn fcniiiM liwi tt DienstaaobiedingeD hebben in ds Qoudsche Courant atoMia $ mece r Dnr tdvürirniêR koMeii slrekts kij orullkeisIlNK 1 4 regels I 0J voor elke regel me 8 gent Opgaafaitflaitend un het Bnreea J Iej deWed E Alt8r 269 tiedefflpie tiractil 26 tfeeftde HOO WTK WAAI l È voor Uedraifen Batren en Oameskleedini Koopt g eheele ol gedeelUn van Inboedels s ook rat buten de it d un huis te ontbieden Brieven orden vergoed Let 1 T p op NAAM en ADH H i MtjdeWed I ALTXR 8 Ge l Gi acht SÖÖ DKN HAAO FirmaCSMITS Sdioenhandel Rieiwegr 4 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN VAN Bl ommlstuns InkY ONSCHADf LiJI OOIILOGSLËËNI G Denceoen iner intcbrijviggen niet werden toegewezen worden aanbevolen de B 7 PandbiHeven è 97 J en 5 7 è 101 7 van de lollnil looril lneriki Ijpelleettaik TE aORMOHEM MlosbaaiVtelling en TM gkOOp volgen circalaire die grati wordt toegezonden 48 liiauwe Reinigingsdienst Vuilnisbakken en Vuilnisemmers voorgeschreven model bij J H KROM ZOON T l 383 WiJdBiraal 27 N B Reparatie aan alle soorten Mandenwerk Vanaf VRUDAQ 15 JANUARI aanstaande begint de allawaring van AMSTEL BOCKBIER Aanbevelend M M BELOÜJE Jr Talaphoon 140 KaizarataHiat 83 87 87 Konin klijke M arine Kenniageving dat gelegenheid beataat tot bet aangaan eener vrgwillige verbintonia ny ttr Ua Zeemacht ali lallOO S ÜIPt IOIIiak l i i eftSdailaar A leeniiakcr Uairo M liok Slo vi i 2 klas t minimnm leeftydïliaai maximam leeft 28 jaar minimam leeftgd 19 aar I mazimam leetl 25 jaar indien reedi zeer vol doende kunnende stoken maximum leefigdZOjaar terwgl voor jongelieden op eenleeftgd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid ii opengeateld om bg de Zeemacht in dienal te treden ala liohtmatrooB of matrooa 3e klaitae Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een brief kaajTt il voldoende gratii veratrekt door den Ooffloies van saBnening der Marine te Willemioord den Helder 60 POTTÉLBKIU Het beste Taf Iwater Zuiver en natuu lijk Bronwater Oeu Aieot Toor HollaDd 0ATAL lNl8 t Tilbnrg Vtrrtegenwoordiger voor GOUDA en Omatrekea M M BKLOlfJXJr Agent Amstel Brouwery Keis ratr at Tel 88 No 118 Gonda DE 2ÏÏID E0LLA1TDSCEE Maatschappij van Verxekeringp op hel Leven HEEHENORACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 CoAmlssarissen Mr M U SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIEOEMA A M v EMBDEN Dr F H J BERENDS Mr J W DE KANTEA Seer Olrectmir Mr J W KONING IV De Maaleohappg ilait alle soorten Levesisvarxckerinc tegen lage premiSn Vr gevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren m VÊÊ immmmrMm mmMu ta mmÊfmmhmtmm m ié c MéArmmicm ir M eMs t mm i 0ERP05T 5IGARi DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT BOOGLAMPEN VERVANGEN LAMPEN l OOi s TANDMIDDELEW zgn de be te en goedkoopste ataan onder voortdarende scheikandige contrAle en warden linda 18 4 door Nederlandache Tandartsen en doctoren aanbevolen hemigche Fabriek L POOL Zonkn Amsterdam WareMteateaastalliBt OENT 191S Bulten nedodlntlnt Ud der Jary LOOPT UW KAM WEG Met uw KOKO I sun svimkM VMT bt I bat ll HAAR KOKO iS HAAR KOKO DOET HET Hjua oioeien OAAT HIT UITVALLEN TEOEN HEL Al MISTAL EVAT OEEN KLEIWSTOr OLIE OF VET VEarnsscHENO vooi de Hooronu oor HIT VANDAAG VAK OW DIOOIST or COfmU PRUS n o TB ft I so H ft S 00 Mr Amm V Ikw a uuHsaaaaa bm CtEPAfHOUDEIS l tid ANTON COOPS Wijdatrast 8 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d Ussel A SBOENEVELD Lkz Zegwaard A OOSTERLING 68 Brokkenhuis Barnes I Wilt U bg bet opmimen in deies tgd s v p denken om bet Brokkentalil Zendt slechts bericht aan een ds Commissieleden of per Tel n i en onze beambte zal balen Il wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voors D B GROOTENDORST Fe De DruiciKeHJ A Brinkman Zoon Marict 31 Myw paadig s m moi mala prUnoi Niiie dioulcwerlKen Eleotr Oi A Briakaaa Za Imt m haadal m 13680 Donderdao 14 Januari 1915 GOIMIHË GOllRilVT liTi© u ws © 3=L d vexteza tie blsuci voox G o a ca sc © za OiccL txéJeoeisx Verschijnt dagpelijks behalve Zou en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 i5 Idem franco per posl 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad t 60 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Barean Mabkt 31 b onze Agenten iten Boekhandel en de Postkantoren PRIJS OER ADVERTENTIÊN Van I 5 gvwone regels met bew nunmier f O ttf Elke regel meer O l By Ine iiehtereenvolgende ptaaUingen Horden deie tegen twee berekend DiensUanliiMlingen per pla itsing vau I 5 regeU fO 36 by vooruitbc talmg elke regil meer 6 cis Heelames fO IS per regel Groote lettere en randen naar plaataruiinte Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRDTKHAK EN ZOOI De bosschen wemelen v ngioo4 wild herton beren e wiUe i Qnen die des troepen nt t ksÉfd oódsfil vMTK iaffen De Pesti Naplo publiceert omtrent den toestand tn de Karpathen de volgende mededeelingen De inval der Russen in de komitaten aSzaris en Zemplin is voor hen op een misluk king uitgeloopen In het komitaat Zemplin bevindt zich geen enkel Russische soldaat moer lu het komitaftt Ssaros itaat nog enkel maar aan dt Noordelgke grens en zwakke Ruuisohe afdeeling Dnitaohe vliegtuigen boven Waraohaa Volgens berichten uit Krakau heeft eergisteren een Duitaoh vliegtuig boven Warschau gozweafd en hooft daar bommen nedergeworpen de eone viel in de zeer bevolkte straat Moskawiski Prospekt do andere ontplofte in hiM pakhuis eener linoleum fabriek waariA dientengevolge brand ontstond H t EftegeTeobt by de FalklandeiUadüi Volgwiu t BériBn ontvangen berichten over gereddTen van de by het wegovecht bg da Falkland eilanden verloren gegane schepen zun van de Bcfaarnhorst niemand gered van de Gneii nau 7 officieren en 171 dekofÖoieren o ideroffioieren enmansohappen van de Niïrnberg geen enkele officier doch 7 onderofficieren en manschappen van de Ijeipztg 4 officieren en 15 dekofficieren onderofficieren en mansobappen Van de begeleidende schepen Baden en Banta Isabell werden alle opvarenden gered De mogetiikhoid is echter niet buitengesloten dat nog eenigo officieren of manschappen meer dan werden opgegeven gered zyn Uit het bovenstaande kan wor MI aangenomen dat bg dit zeegevecht aan DuiUohe zgde 1907 man hot leven heeft verloren bovengenoemde Koninklgk besluit Gouda den 13 Januari 1915 Burgemeester en Wethondwa voorn R L MARTENS De Seoretada J V HEUSDE r i Hingen om Vntw rpen zijn gwworpen n htt de gouvomeur yw Alllwsrp Q 1 r lherr von Huehne e ne proeUoMtio tieefi do n aanpiskkfn waarin au allo Diiitsehe n Oofitenrijkarbo burgors aSBgvKegd wordt Aniwerpra Ui ver at a Aan het OottcIQk Front In Polen en Qahoié Het officieel communiqué tiit We nen luidt De aanvallende bewogingen waartoe de vijand steeds weder bg de BenedenNida tracht over te gaan richten 2ich in het bijsonder tegen een m onze geveohtaltnte liggende plaats Door een hevig artillerievuur dat over het geheele front aanhoudt ondorsteund tracht de vgsndolgke infanterie naar voren terrein te winnen en in de plaat binnen te dringen wat hem steeds met xware verliezen niet gelukt Voor onze stellingen in Qaliciê en in de Karpalhen heerscht grootendeels rust Mist en snoeuwjachtcn begunstigen do kleine ondernemingon van onze troepen die op verschiilende plaatsen gelukken door den v and to overvallen op widere filaatsen weder tot sohermutMÜÏng n eiden Ook op het Zuidelnke oorlogstooneel heerscht over het algemeen rust en hebben slechts onbeteekenende met verken ningsdoeleind en uitgevoerde grens o atm oe t ingen plaato In d Karpathen Uit Eperjes in Hongarije wordt d d 4 dezer aan de Tnbone de Lauianne II Il aankwamen De Oorlog Aan het WestciyktFront In het FraDsche communiqué van gisteren wordt zegd Het aanhoudend slechte weder belemmert de krygsverrichtidgen over het grootste gedeelte van het geheele front Aan de Aisae ten Noord oosten van SoisKons had een zeer verbitterde itryd plaats rondom heuvel 132 De DuUschers gebruikten daarbg een seer groot aantal troepen Wg handhaafden ons op den top der heltmgeu West Ujk van den heuvel Naar het Oosten toe hebben onze troepen terrein prijsgegeven Destryd dnwrt voort Fuaschen Noisson en Berry au Dac btfoft onze artillerie ontploffingen veroorzaakt midden tussclien de vyandeigke battergen Van Reims tot Argonne hebben artilieriegevechten met groote hevigheid plaats In de onutreken van Souam meer naar het Noorden bleef de hoeve Beaa Séjour in onse handen Wg hebben daar een loopgraaf ingericht binnen 60 M afsUnyls van de Doitsohe loopgraven Van Arsonne tot den Uoesel heeft bg tusscnenpoozen kanonvuur plaats gehad In de Vogexen was het weder miatig met zwaren sneeuwval De Mrijd In B l Aan d YEun aldus si dt een oorr van de Tijd staat de i tri de IssUle la un v kom a stil en bopsalt liuh nu i n dan lot een artillerie gevecht daar i lke acti verijtWd wordt door do veelvuldige dasflijksche Htortreg ns welke de reotto door d ovoratroomiog ontfltane naoerosMiiQ gehoej In kleine binneoioeertjeg doen erke r JO Zoo gauw echter betor weer intreedt kan men er belangrijke geIwurteDistwn verwaditen Onder groota geheimhouding worden sinds e t festal lagen groote troepeamasfl s uit 1 ngeland in Fransche kustplaatsen aao wal geset en naar het Ydw ïront genmden t Zi waartciiipli de pas geoefeode vnjwilligers Terieltder tijd gaan de Üuitschers voort hun bekend verdedigiugaüoie te versterken waarvoor gisteren weer een belangrijk aantal kanon Üen bm Jan dt fii van a wetkvn gi vn xequuatkM mew mogen plaats b bl ea sonder betalen w nH door de on gwlukkig lievolking m West Vlaanderen ui et tipanning tegfmo geslea maar ve len lullen dan reeds tot umoede ver alien zijn daar de Duitacbers opotschten wat oo denken dat aog aanwntig i Deser dagen wan ik te Hellen bet grensplaatsje nabij Middeibuif waarover reeda sooveei geschrevvn is Ik trof er den Imrgiffiteeskir aan die jnet de UKe to zijning memtenftreo op den vrijen Uoliiuiii clion bodem gevtuofat was Keeda tweemaal wao dt ze oudo beer naar IIe st gevoerd om cb to verantwoorden over bet niet involg ge en aMsx sommige re quiHitlefl Veel nu bezat de geoutente met an KM gevraagd werd VcMr kori had den de Uuitm hers nog dut vdeo K ti arkeosTleesch geei cbt sn om hen t reden to iilelloo had UJ ben 2200 K O giigeven Kven lalw kvsoMi se weer om 30 koebeesten en d B Tolgewkin dag woer om 7 liet kleine dorpje dreigde totaal leeggeplunderd te warden maar ook aan dexe requisitioa werd niet vul daan Toen kwam ecblef en bevel van Brugge dat geleverd motwten worden HOÜ K Cl hooi en 800 K U utroo In het meest woeste gedeelte van de Karpathen hebben de Kussen tets volbracht wat tot dusver als onmogelgk beschouwd werd do p trtiUerie naar de hoogten te sleepen die den pas van Dukla beatrgken Wie de wogen tnsBchen de dalen de Useok en de Dukla keatr ffal in den opmarsch van de Russen een tour de force zien üeeA pVraden kunnen op zulke bergpajon t de been blgven de Russische kanonniers moeten met een achter bovenmenschelgke inspan ning hna stukken tegen de hoogten op gesleept hebben waardoor de poort van de Karpathen In hnn handen gekomen is In de naburige bosschen heeft de Russische infantene aioh onneembaar genesteld hooge p nboomea geveld en voor haar front opgMtapeld die de plaats van schansen innemen welke daar m den bevroren grond onmogeIgk te graven zonden zijn l u burgemceBtec klaa Ae aan den ooiniitaodant vui H 9 i t dat ktj toch niet san liejMt en Brugge legelijkffrtijd kon lov ren waarop des commaadant een ohriltelijke verklaring gal dat hij alteen aan Ueyat te leveren had Dtt bnulje werd V rtoond aan dm o Hcit t 4i Iwt gefiüichto voor Brugge kwam ophalen De officier trok af en den f Igendiv dag w rd het getüsobte verdubbeld on moest t an alles UMJO K G geleverd worden itov di n werden opnieuw gorequlaitto merd 200 swijnon 5ü OUO K G havt VI000 K G lar e 5000 K ü Iwonen of erwum en 150 000 K G stroo 1 e oogut van het dorp brengt volgen verklajring van d n borgeiuefMter In Iwee jaar aiet op hetgeen geëiHcht werd Toen KiJD de mannen met burgemeo tt r en wethouders aan bfi hoofd metal liun Vee bet dorp uitgt rokken Do Koiwkkmtroopcn van liet KossIsoIm leger In do Woenscbo l ollttscbe CorsMpon lina tfhrijfl oen bullenlaiulaoh ariUtaJr medewerker h r wordt Htoeds veel giwproken vsr iln Kozakken maar nooit hoon ra m ifcn e bijzonderheden over het getal en d iiidedi g Ih wapenu rsn de ruiters Kr ijn niK minder dan tl Kosakkenlt ers Te Mald h m beb wn di DuitiK ieiv bij twn l esoek aan den paHtoor godreigd b t fteheele dorp l zullen afbranden alw de inwooerH met al hun vee nlot teriigkeeren I en vaitle Duiti clte uhlanenbntetting pr van heden af govmtigd lie cmg iukkige bewoners haastten xlch nu hun have terug te brengen om bun vM dan aehitwcwnvoigentt in Duiiacbo lianden oVot te geven Z lj oot nf i daarvoor U netjea I ng sche vliegers boven Antwerpea Mtv m dl ms uit Itrotte Vjm booggi vlaMM ambtenaar van den I tat Belgo dl alfai verlof deeJdi on mee dM er Maandagnamiddag door V n gelscbe vll fers bomm n op de Ouitttcbe IxhiH Mii 1111 u troosten wuit gij kunt Hiilner Dl I W K Voor hi t oogonbllk niot maar ik kan hl l groote offer brengwft u voor korten lijd san dfi tiweu af te staan HjJ blikte haar verlangend aan O I boeismr hoopte bij dat sij ben te lief zou Iteblmn om zoo spwdlg reedM van hum Ie wiw deo boe vurig wansehte hij twit ééne woordje van hare llppmi te vwnnmeo dal hem zf K n zon dat zij alias verkoos boven de droefheid hom niM aan liare zijde te tMH h n doch zij raaddo zijne iftiiptinnen afwachting niet eemi en antwoordde lIoe jammffir dat gij niet mee kunt gaan maar aU ik teru eef zult gtj voor uwe goeilJMfid b looBd worden door mij rfcder pven opgeruimd en tovredtm t icn alH voorheen I e Jonge man Imm tiet hoofd was m b ni eene vreugde goetorven Zij inoiht hier echter niets vaa bemerken ilat zou baar oigen genof fon betlorven liebbtm eo hij liet haar zelve dag muur tAt de reiH vaMstellen t wgi hij zich iiaai dm muziek te raar begaf De Htap dien bij ging dom kosite b m veel im hij verwenaehte hot lot dat julut lie wezens die elkuider nooit haddün b hooren tn tmo ten bijeen had gehracbt Htj kon niet xondec pijn dinikaa aan de wa rAchljnliikbeid iai htor alle vrionlftctiapwbanden tuMiclienf hem en den grijzen kunstenaar verbroken tonden worden maar hij zag In dat hij niet dalden moclit dat mxn i ine ec tgenotHe venudordiBCtt Nog oügfmblik stond de itf S rouw daar roerlooe van ergivnls en wo M had haar de waarbeW durven wg t fn aan baar I I n de persoon die djt i waagd liad wsh slechtit een doodanu muxiekiDee tertje een burg nuui wira ziJ in Frankrijk auwe4ijkB e blik sou h l b6 n gt und Maar in welk een midden bad haar huwelijk haar dan vwplaalBt f Hoe wan M mogelijk dat zii aldus bad kunnen i dalen Hare Itfoedere baddra wel gcHlijk g ad bet eote iitéfliMllaiice van hare zijde te noemMt I mno zetf UI xij hMd nog altijd van hem I hij wa lUWjd mmt goed en teeder voor haar en weigerde baar nleti of Bcboon dj sag dat Mk hsni moeite kostts w daartoe noodige geld bijeen te kragen op hem had sij diu niets aan te merken doch xf vaderland sijne belrekking zijne omgeving dat alles was af chitw i k m bare o n Zij vfnHieerde n in de knorrigste stemming loen hiJ t hnis kwam en de jonge man zag aanatooiU in dat e iets bt zonder moest tijn voovgevallen Wat ta er gebeurd V v Wg hy haar in n annea nemefide Ik ben soo di p brioedigd geworden Rmkte ij want 4 was een er vrouwtii die poedbg weeoen van toom Gij bel digd herhaalde Holdius cb hig Wie beeft dirf dan gvwsagd f ine oude mnsiekssesstw HidiDTetd P momp Ht Omo VerMe kmd Waar h bt gij Imv daa eatiao tr Rij uwe moeder die ik prnkcn iuo Mt ovt Kika Zoolang wij in tiaar hlj ijn w ron hifld htj zich in maar hij vfvllet ilijklijdig niet mtj liet huls om mij onKentoonl hard te kunn m vallen 01 Ou no ik zal mij hier nooit gewonnen Ie mulden van al die msnvoben Haar echtgenoot dwong haar zacbtkMiii naa hem plaats te annen op eene sofa en xeld terwijl KIj baar de lokkra treoido Wee g ru8t ik sa roet den ouden ntan spreken t Hoeveel vriendschap acbtins ik tot hiertoe ook voor hem y liad heb ik sta hem niet toe uit bet oog te vertlesen wat hij aan mijne vrouw TCT Hohuldlgt i Wat betreft uw ugfo om ia Holland t blijven wonen liofole dat alles zal soo gehe anders wordfA als slecht eenmaal on kind g piior n la Gij zult eens lim boo dal klMue Kcb Meltle allu voor u zal wijzigf n welk eene vroolijkbetd zijn bezit in bet geheeto buis zal vern prelden MwH ik hier dan altijd altijd blijven momptrid Maroetle wanhopig rWordt vMTolgd AHijd niet maar dii eene jaar toeh wel en luister ens ween zoo niet InMm het verlangen m r afwIfMding van tooneel u al Ie sterk werd dan zou Ik u het groote oHw brmgen n voor vowtien dafen naar nwo moeder te latm gaan De jonge vrouw slaakto oen vreogdokreet en omUlBlade bera ontstoimlg Naar PnciM ep U n vma r dat is iramers niet mogeifjk 7 Gij cegt het