Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1915

ie Lx w © ext i d VitgeTen A WIStHAS EN ZOOH Verschijnt dagelijks PRU8 VAN HBT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï6 Idem fram per post j 1 Het Gellluslteeril i£ondajplili4 1 v l u Wem franco per post t 90 Abonnementen worden dagelifka aangenomen n óns BureauMarkt 31 by onxe Agenten dan Boekiuuidrl en de PDelkantoren Telefoon Interc 82 behalve Zon efci Feeatxlagen PHIJ9 DER ADVEHTENTIÊN Van t gewone t gela met bewtistummer f S U Elke regel ni er 0 1 My ilni itlil n en volgende nlaalsingen iforden dete tegen twee berekend Uii ii taanbiedingen per plaatsinK van 1 4 nvel ro 36 by vooruit ro K per regel lirtaling elke Groote letten en meer 6 ets Heehraes den naar plaaüfuimte Telefoon Interc 82 De Oorlog Aan het Wettelijk Front üit het groote Dnitwihe hoofdkwartin wordt gemeld In de dainea by Nieuwpoort en Z 0 IB Yperen hebben artillerie gevechten r iti Ken bijzonder sterk vaur richtte vijand op Westende bad dat hij wel tpoedig gehoel zal hebben yerwoest De vijandelgke torpodobooten verjwenen soodra ïij onder vuur genomen warden AU voortaettuig van den aanval van J9 Jto ten N O van SoiMon vielen Mieliroepen opnieuw op de hoogte in Tregny aan en zuiverden ook d e fcgilakte van vijanden In den stroomenden regen en itrndoid op een geheel doorweekten aard bod m werden in de duittemi loop graa f op loopgraaf in storm genomen aa Ae vijand tot aan den rand der koogvlakte teruggedreven 14 PranMshe officieren en 1130 man werden gevangengenomen 4 kanonnen 4 maokinegeweren en een 8chijnw6rper veroverd Een schitterend wapenfeit van onze troepen onder de oogen van den illerhoogstén veldheer De gezameniyke buit van den atrgd van 12 op 13 Jan tan O van Soisson eft ion na nanwkeorigen vaatotalfiag vwkoegd tot 8150 gevangenen 8 zware kanonnen 1 revolverksnon B maohinegtweren en verder materiaal Ten f 0 van het legerkamp van Chalma vielen de Fransoben gisteren gedurende den voor en namiddag met leor sterke krachten Ooatelyk van Perthes aan Op eenige plaatsen drongen zij m onze loopgraven doch werden door krachtige tegenaanvalten daaruit verdreven en onder zware verliezen in hun stellingen teniggeibeven Ze tieten ICO gevangenen in OBze handen In de Argonnen en de Vogezen niets ran ijoteekenis In het officieele Franaone commnBique van gisteren wordt gezegd Ken hevig kanon v nr had rondom Nieuw poort plaats qftttegenetaande den mijft Ken hoeve jKuid oostelijk van Stujjlrokmskerke die den vijand tot munitieopslagplaats diende is door de Belgen vernield In de q Wtreken van Lens heeft onze artilleri edeelten der vijandelijke versterkingswerken geteiiterd Al FEViLLETOX 9rSi09Sf9 JS9V9M £ 0 besld dsr wtrkelDkkeld O Holdlu was lUep getrolfea door dozo nulig odolfx taal aoowel a 8 door het vcTwiji dat ïy inl iïld on aprak liaaatlg lk vordesk u k aii nlfts oDwaardigH iu iiili r allnm iiiJar gij hoW aan nu o iwt HIng van drift g hOor gegeven on Iwn niljne vrouw lieU cdigd Nu moge Miiri ii wrtyde schuld hebben gehad 1 t IS iflijn plicht als echtgenoot te aorgin dat en haar eerbiedige I aaroiiitront hebt gij geiiit ma hei l ij woorden herhaald Nm maar Ik vond haar In tranen wildu welen wat or gebéurd waa j Jteldo u dat Ik haar Iwleedlgde f Ja mijnheer Hehnvetd stond op en vwlgde den blik M bullen Uit Wa U gewoonte oo Mk hiJ ilch teg DO cr oen nmjiliik kwond en dat wa hier het g al Da ho leven kende d ior de pijnen lM e bem opgelegd had wUde niet W Jan ouKichllg handelen met het WW van and ren Hij wi l dat HoMHu JCïioegïiaam vertrouwde om UjneopbefeWingeo te g ilooven tediMi hy hem 1 onUiHH Ung met Ihroelle inednloel gelijk zij waarlijk ha plaats g n pea ten Noorden van Soiatons heeft gednnnde den haelen dag een hevige tr plaats gehad De tr d is gelooaiueevd tot twee hoogere punten Oroay waarby onze tennaanvalabewaging aan den lisk rvrangel eaniga iaa is gevordeed terwijl wij in het oantnun onze atalliggen rondom Crouy gehandhaafd hebben tn weerwil van herhaalde vyandelgke aanvallen Echter hebben wn voor Vroguy terrein prijigegewn daar ds verbindingen mat pnze troepen in hooge mate onzeker waren geworden als gevolg van hot wegslaan door hoc buiten zgn oevers tredend water van de Aisne van verscheidene bruggen die w j gebouwd hadden Wy hielden ons daarop ten Zuiden van de rivier ingericht in het gedeelte tusschen Orony en Uiszy met bmggehoofden op den Noordelijken oever In de omstreken van Perthes hadden plaatselyke gevechten plaate w hebben ten Noorden van Beau Séjour loopgraafhoofden opgeblazen ten einde den arbeid van den vgand te belemmeren Op het overige front viel niets vermeldenswaardigs voor Am het Oottel k Pront Uit het Duitacbe Hoofdkwartier wordt gemeld Zuidelijk van Qumbinnen en Oostelijk vnn l ietzen zijii de Russische aaimUan afgealageB waarMi vemhaidene honderden gevangenen gemaakt werden In Noordelijk Polen is de toeatand onveranderd In Polen Westf lp van den Weichsel werden onze aanvallen voortgezet Op den Oostelijken oever van dePilitzaviel niets bgzonders voor Uit WEENEN wordt d d 14 Jan officieel gemeld In Wesl Oaliciti en in Russisch Polen ia de dag van gisteren fever het algemeen kalm voorbijgegaan Op ons sterk verdedigde fiunt langs de Nida zgn alle vijandeijke aanvallen van dé laatste dagen mislukt In de OostSlik Karpathen on in het Zuiden van de Bnkowinn hel iben opnieuw onbeteekenende verken gsgeveohten plaats gehad an het front in Polen B nAeldtocht legt eiken deelnemer ontberingen op waariJ hii zich moet schikken zegt de bijzondere oorrespondent van het Berliner Tagebl die een bezoek aan het jlawka deel van ilaania overblijven vao vgor de jonge vrouw maar ullt eu n vergodlug Ie hij voor liet leven laog vorlModen was Zon onder hol puin van ïijn algodel ld niet voor altijd hel g liik van den jongen man liegraven hggen Zou hij van dat uur al niet Inden dal sijne keuio rampzalig was geweest en dal wat hans si i levensvreugde uitmaakte geen vloek voor hem worden Lluimndveud bMer ilaa nog sell h ver drift te ktnnen den jongeling dl bijna e n iwiode MOn voor heui geworden was voor alUji van 7 lch te sten vervrewiden I laarhoven r ou immers alles éfnoiaal tot klaarheid kome I Zoo oHeri de edele liel ilch altijd voor Ie onedele op Hel I de 1 gwKhledenl edert sarde bestaat het al die blijven oolang ziJ oni haarasblljlt v oortwentelen Een weinig Weeker dan gewoonlijk maar roet e a volkomen nistlg gelaat keerde de grijaaald Heh naar Onno loe Mijn vriend Ido hij op riileii loon tadion Ik uwe vrouw heh ag heb dan Ijt gl t mij aar rekenschap van 1 vragen Ik be hoow hKT do waarheid als gom beleodigtag en loer eker al ik geen verontschnldlgiagen aaalliedMi aan haar die op nlgerlei wljie niedewerkle tot don dood van Ulijn soon Ik begnjP wij elkvJer deio ko r opheldering ntol weer uilen Ion het noemt echter niet w 4 t ik vol vriind hap aan o aal pjveajeaken en leeds lierold het Zuid Pool che atagveld brachtt liaar het maakt vedohil of een meer dan bescheiden vertrek den jongen van huis uit niet aan een beter leven gewenden soldaat als tndelijke woning dient of dat oudere meieren in verantwoordelijke poaltiea daar dagen misschien weken Terblgf houden en ingespannen met den geest arbeiden moeten De Dditache officieren stellen volgens den correspondent geen groote eischen n hg bewondert net dat zij onder de ongunsbge uiterlijke omstandigheden bun werkkracht en goed hnmeur niet verloren Een lage met stioo bedekte met vier kleine vertrekken In daarvan woont de bevelvoerende neraal lf Hel tweede dient den van den generalen staf als slaap J werkkamer Daar worden ook rapporten uitgebraoht en vinden besprekingen plaats Deae tliide In ren kunnen tenminst4 nog ovper bedden beschikken In hot derde kamertje sliepen echter vgf stafoffieieren waaronder een Duitscfae vorst op stroo en ovardag arbeidu daar nog de tweede en derde ofQjrier van den generalen staf In het vierde vertrekje il de telefoon die fc snelste verbinding met andere autoriteiten of bevelhebben alsmede m t alle ondergeschikte troepenafdeMingen mogolyk maakt Dat dit amoadigi oaceKbi iaia tot kwartier van den staf werd gemaakt vindt zgn reden in de ligging bijna midden achter het front vnn het strgdeode legerkorps en de daaraan toegevoegde troepen Voor de deur van de hut zoo vertelt de oorrespondent verder gaf de chef van den generalen staf ons verschillende inlichtingen De met rup bedekte velden glinsterden in het licht van de middagzon en een blauwe hemel welfde zich over een land dat men voor volkomen vreedzaam had kunnen houden wanneer niet met korte tusschenpoozen het gebulder dor kanonnon weerklonken had en we met duidel k eenige duizenden meters voor ons uit het springen van vgandolijke granaten en t zweven van kleine sbrapnelwoiken in de heldere winterlucht hadden waargenomen Overigens was er niets te zien Geen ti oepenbewogingen geen hoen en weer snellen van officieren on Ordonnansen Wat wy zagon of eigenlijk niet zagen was liettypi tiU im lien M te wiTM u De jonge man wae voor het uiterlijk vrij wal H1I1T liewogen dan hij M rier SM iikt hij ik kan niet aan ieiuefi dat wIj aldiia aefti ldpo rullen tlij ijt anreelitva ril4g gewW voor MarüelM maar van een anderi tfv kant badt gij onM voor alujdi kunnen sdtieldni en gil Mn hu nh l gedaanj gij haill nog liedt toen gij haar onverwacht ontmoetlrt aan Hiijne moeder kunnen toonen wHk Bi ne vela gij legen baar koealeriiot nog eiTis hebt gij gewacht lotA t gij u m H liaar jUloen Itevondt om haar van uw wrok Je sproken ik ka i dat allee niet vergim en Ik bid u zeg mij slechts i s dat ik hl haar aan kan voeren als et e vevschooning van uwe sijde dan Is allva geod ld sehuddehet grijze hoofd leedwesen te betuigen z l S ilmr gij M dat wIJ rlkandiT heden bet vlH Vaarwel mijn JoogetI tlod zegenen In twee mannen die voor altijd van elkaocbr gingen iflelpen zich in elkanders armen en verlieten elkaar daarna zonder oen woord me te preken Welnu V VTOffC de i g vronw lont fhMlo Neek n ontdaan holawaart keerde Wij zullen elkander niet wodwzlen luidAe hrt somber Cioddask I Ulj MM veel te hoog voor al dio bnrgertll vriMiden sche l eald van den modernen stellingoorlog De infanterie graaft zich us een mol ii i De zware t attergen die zoo verdekt mogelgk opgesteld zgn en de voor deze geplaalate veldartitlerie trachten door haar vuur de vijandelgke stellingen l y dag te teisteren en de infanterie bg haar nachtelijken aanval het werk te vergemakkeiyken dat toch altgd moeilgk genoeg blnft De silhouet van een ballon captif toekende zich scherp tegen den bgna wolkloozen hemel u en een Duitsche vliegenier zweefde hoog in da luoht het vuur van onza artillerie door bonte vuuroijlsignalen tjeter te doen richten Woldra stonden wg in de onmiddellgke nabgheid van zware battorgen De luchtdruk bg het schieten was zoo geweldig dat men zelfs op behoorUjkan afstand nog het geheele lichaam voelde beven n de dikke glassrhgven van onzen auto dia honderd meter van hot geachot verw derd was in tallooze scherven uiteensprongan De Russen graven hna battergen oolu met groote bekwaamheid diep in deaf grond overdekken se zoo goed mtrgergk om ze sohotvri te maken en verbergen de standplaata door takken die er overheen j oiegd woidon voor de spiedende blikken dor vliegeniers Meer naar voren leggen zg oia da nualeidiiig valkoaon I makan schgnliattorgon aan Het aftreden van graaf Barchtold Omtrent het aftrede van graaf Berchtold wordt van welingefichte zgde uit Weenen medegedeeld Het is algemeen liekend dat Berchtold toen hy bgna drie jaien geleden tot den zoo verantwoordelijken post opgeroepen werd dezen aiochts ongaarne en op hot meeat dnngnnde verlangen Tan den Keizer alsmede ter vervulling van deq wensoh van dan stervendon Eraaf Aehronthal aanvaardde i erchtold had sindsdien hurhaaidotgk h t voornomen gekoesterd om heen te gaan dooh de voortdurende ernst van den tgd belette hem om dit ten uitvoer te brengen daar immers de Italiaansch Turksoha oorlog twee Balkanoorlogen met de I ndensohe conferentie en eindeiyk thans de wereldoorlog m don tijd van z n bewind vatton I3erohtold ktin zich derhalve niet uit de zaken terugtrekkun totdat gpwiohtige persooniyke redenen hem Hij autwoonMe niet utai naar zijn studïHWvorlrok o lang allier hij weer in si niiH Itelde to Ie aprekenl r befal xich 1 bM daat al was haar Acht dafen later vertrok ziJ naar l ariK voor Iwi vi4ien gelipi et hoetu xiehaao rouJ Maar reeds den liei d ii dag kwam i r i e mo kliriet oio hafr nog wat verUioKing van verloi toe te sUMin en nno lte bet denklieeld haatte dal zy xleh rijne zijde als itw govangenï zouJ m bonwen sdireel haar dat zij vfgvi Ie blijven zoolang zijzelve sleehls verkoos Ondanks al do overredinMkradil haver moiiier ki erih zij ei rst S wi4ien later naar huls maar zij hajl imu dikwijls ge schreven In dim tusschenlijd en daarenlioven de ongdQkklge vrvsisde oosi r y voór ih sehipbrevik van zijn geluk itat hij eh uit alle nMeht vastkIsnHh aan Ie minste stroohalnien van lioap dat zij hem loeh bmidnde liet buis was van onder tot boven mei bloenen vershM d voor haar lerugkeer geihirimde haar afwezigheid was i a vlpilst Mt spaarzaam mogelijk geiMpt gm hêaf te Veroorloven zich daarvoo ge uitgaven te getroosten Hel was gein Ijdele niaatrenn geweest Marceti kondigde hem ha ophan den ziW liesisek aan van een I ransche faniille dte Holland wllds leerm kenaen er moest een logeerkamer v oor hen In orde worden geliraehl en toen zij kwamen waren hel kWw leostjea rijtoeren jtt uitstapjes naar Zaandam Broek la WaKtland Haarlem dra Haag ea Beha in den laataten tyd er took toe dedon besluiten bg den Keizer herhaaldeiyk om zgn ontslag te vragen De Keizer liealoot eindelijk met die persoonlyke redenen rekening houdend om net versoek in te willigen Hoewel men in de diplo nat e ook moeityk van een oogenblik van rust kan spraken aoo gelooft men tooh dat thans het inista tijdstip komen IS Men lieoordeelt don politiekon on militairen totistand nu in elk geval zoodanigi dat den opvolger van Berchtold da l eate gelooenheid gebodea wordt on bat moeilyke ambt over te Ho Omstantin Oaribaldi stierf Riooiotti Oaribaldi vertelt in de Figaro hoe zyn broer Onstantin op bet veld van oer stierf aldus Myn liroer B f pino had bevel ontvangen da drie rijen Duitsohs loopgraven invona front te nemen s Nachts werd alles voorliereid By het aanbreken van den dag wachtten de Is en 3e oompagnie liet springen der mijnen af om zich mat de bajonet op cle loopgraven te werpn Ts kwart voor zeven weerklank san ontzettende ontploffing en ds loopl oaf vloog m de luiht Zontlor het sigttiud van den klaroen af te wachten Tlogsn onae dapperen onder ts kreet vl e Trieste vooruit I e eerste schans was in een oogwenk genomen en de liezetttng óf overhoop gestoken i il gevangen gemaakt De twaede loopgraaf twintig matar verder was ouk spoedig leeg gemankt Bleef over de dsrdo loopgraaf de NU meter venier gelagen in een geheel ongedekt en door esn hoogte weljie in Duitsche handen WM hehoersoht terrein Driem nt iiepe wij stonn maar do Duitsche togeMHfival maakte onzen toestand mooilgk onSieppinn zond ons beval om op de tweed IrKHigraaf temg t trekun C p dit oogenblik sneuvelde mgn broer Beppino had hem in do sent loopgraaf gelaten mat m rtsansstwtie Ziende dat de onsen tan gingee sprang hg uit dec loopgraaf om ons te hulp te komen uy had nog Koen vyf meter afgel d of h j was door een kogel in tien hals getroffen H viel voor zgn ideaal vlak bij mg in volle kracht en in vollen strgd Welk schooner lot zou een Uaiibaldi kunnen droomen liHit n VI vertdljl venlngen kortoiti ile vrliiil n verlrukken opgitogen uver hun ve dljf maar lloliHus hail zich vi rpilebl geziiii eeu bel van ijn kapltaalie aan te spreken Het Is niets lierhaalde hij telkens IHJ aiehaelven B J moet wel let hebism om aleh te verstrooUin gedurende al de urin dal ik aan mtjoe IwRlglieden In H maar als xlj t n kind zal IioIiIk u wordt lat alles anders llan hisdt zij eene all idlng alle oogenbUkken en aal alj vwiKi tl swattrzaam woriK n voor hem Kn ylim laatsh werii de kletlte galioren ÜUrn lle bad gedrootnd éen jongtn te t j M n van wliii zij eflp schilder wihleiitaki n j elijk haar vaSi r was gewe4 iit Maar lul was iwmi meisje een ti g f dOqdxwsk kind dat door de uiterste sorg omringd xoo moeten word oui voort te liestaaB Onno liekommerde zich weinig om de vraag lol welk gndaeht het kleine we yinlle iNdtaorde Het lelt alleen dat het MarcoUe a kind waa vervuhle Iwsn van iielde voor de kldue Klhialielh en Unti bdoktoren verklaard dal zij aleohta bultengewoofi warme leniperatour In liet levi n kon wordin gelwuden Het hij Ie WBH In zijn tiidiVrve lrèk overlioengen en bracht hIJ daar al zijn vrije nren der de zijde die do sohrik kMno dosr la lasd kiragMnzRi Wordt vorvelgil