Goudsche Courant, zaterdag 16 januari 1915

53e Jaargang rij lal w ir H Hti bH koutbrwor al ook tif pnj we r t tijg n ï u lltM h utgaM OfiVfT i hiitig van weifc B rk koH V ig r n i r atjn rMS btjaoQden ondeftu ming o ge ucht éie reed geb 4 op bH mg rmM 4m i tiendend aijn Wie l i voorbf Itl zijn hmoddfrdr laaraeu we r nm goed opg44napt wil hebben kan ze Inj de poMMDHUUjtcliappii voor 2 igar n taten tckoonuiakm LM hevoikiog vas tWli R J e BerllpiM bladen doelen iwÓ4 Ó4 Am na de alneiuing der bevolking vao BctIIM n September Augufctna en Octolier m verbood met den oorlog m Novi niwr weder t i toename viH u cowitUbt Ttm Volg n h 4 statlslifuh bureau Iwdroeg de bevoll kog den Ie rieoewb 19 4 910907 manneliike en 1 07 249 vrouwelijke inwoners in ttr inen 1 990 156 legen 1 979 9 ja op 1 SovemlHT I en toename dus van 10 22 D vermindering liedrwg In AuguHtuH 12 723 in Septenilter 17 20t on in Octol er 13 446 totaal Ti ó i Hel ofiredtTi van graat Berehtoid Hft Iferiiaer Tageblatt schrijft naar aanleitjing van graaf Herebtold ti aftrc n dat iioewel bet verzoeic om onlMla voor het groote publiek een verra Ming wart het fit niet wafi voor de diptoniaiieke ü poltiit ke kringen aar men wiat dat de minlMer aQ Buitei landaehe Zaken reed vaak over aftrf den heeft gedadit Over A gronden die hem Pr toe braehtiTi om zijn ambt ni r te h tig kan nten tileohtM onder TOflB ehoifl Hpntken en dat geldt ook de polt lieke gt volgen die de verandering van per fWea nihtfücbieD kan beliben Mt n kan echter op het feit wljsen dal graaf IWrdi ohl bfi veh quaeflliei niet ln teiud met ih u gleichpolilik w oal8 die rfolke fio verlioijiWng bepaalt tuHHCbi n o t rljk Hongarije en Italil Zoodoende kan ijn aftreden Wl en ont brwtaande moelhjkhödefl uit den weg U ruimen of ie verminderen Haron Melan Hurian die nu tot zijn opvolger i t iH noenKl t in c plotnatieke kringen wiinig bekend H in werd de moeilijke UMk o get baron Kaltay den berotiuidm organifiatour van Boaniö tl Herajuwo te v rvojigcti Als nant te Lh ne b lt hy een diploiiMtieki betrdcLuig U t eml Men hoeft taiuel algevom verwacht dat graaf Ti aa bM nunmorie aa Bait miaodMclie aiuTi zou nemien l ev gia ecMer iH haaldelljIc te kennen dal by liever pn iiner van Hongarije bleef tiocb bij hoett ongeiutjfeld den doomdag gegeven Uj e benoeming van Burian iw4 Wien bij tje neod ia Nog wordt aan bet IWrliot r Tagettlatl lilt Uat de keiaer bet verzoek oa oaMê § van lïerrfatold aannant xal wel nmm uit overwoog dat in desen tijd bet ai van liuitenlandacho Zaken door een kraditiger peritoooh lieid moet wordm liekiued ifau graal ft rcbtold U Dit ia m den laatHten tijd gebleken btj aaogelegcxthet die in bet opcnl aai nietkuouen worden be pr d£eii Ten iloite uMMAAm toch binnen afzienbaron tijd de ond Tbandflmgen over dm vnxii lieginnen Daarvoor ia een ganacb ander iitan ooodig al B4 rcbtold is een Uit liardtr liout gtifoeden vn ataatnnan iiM t lori eh r wM eo fva Mangrijk grontiT kracht hH per asto naar een plaAts aan deknat om daar aan do l ansohe mftrinetroepen vaandeU nut te reiken Oetlurende die pleohtigboid die eer indrukwokktind moet geveoat aUn Bweefden aanhoudend Franiclu vlioger boven het terrein om den omtrek te verkennen en een overval te voorkomen Daarna ging do heer Poïiioaró naar het hooldkwartier van generaal Fooh waar hü op veraoek van eooraal Joffre do groot officiers krui en van bot I gtoen van Kor uitreikte aan de Kni etsohe genentairt Don las j Haig en Smith Oornen Voort ging de reia naar Uaxebrouck en uanr hethoofdkwartier ven generate Uaadbayen vandaar naar Anaa Deiè plaataleverde een allertreurigrt ichottwspetop de halve atftd was piatgeiohoten Alles lag er wit alsof een hevigeaardbeving had plaats gevontlon De president reed langs pntnhopen en diepe gaten veroonaakt door 4b gntna n Drie moedig masnen hebben daar te ArMs s ft toen het borabardosQent het hevigst vaa stand gebonden Het waren de bttrgemimster do bisschop en de prefect S j vergeaelden den president Tp diens rit langs de bouwvallen der ongelnkIcige stad De eerste Dmtaohe loopgraven liggen op een af nd vsmplm Xtmk 3000 meier van Arras I Kr syn thans nog eiree 860O ii wo ara I daar gebleven voomamëUk bejaarden I en iwakkeo De heer Poinoaré toonde I geer begaan te eyn met het lot dierongelukkigea Daar er geen trein n I meer naar Arras doorgaan is de toeI voer van tevens middelen zeer lastiff I Ka sgn beaoek aan Arras ging do I Franscho president nog naar eenige I belangryke ponten ven do verdemI gingshme en eonstateerde naar geI meld wordt overal dat er een mtI muntende geest heertchto onder de I Fraascfae troepen I ho geveehtni Mj VrtVAf I la de Iterllnrr l ai Ans rhrqil és I iill talri ii ed vwke over Wi gevecbtim i bij Vregny I oor om slonnaMiTai op I d hoogvlakio van Vretny b Ht df aan I VMIunde l ewef lim van IS Jan t ge de I boogïen vM utHe eB Ctouy aan kt I ik Dl gewononn doordat do punt van de wig die Upr in d t ranselt irt ltieg e lrt vMi vfMti MH over wn InnKkir van i kllouotvr v ri i l wrrd I a boogvIakM vao Vrsfny Ugt prixAm 9 kiUtiu bm lonten vMi bel plaleati van f u fle ihftt IttMne plaataj aeU Hgt S KM t B RtiiAw van du Alan tumtchnn dnact fÜM en h H la JStild WMlMtJkti rldittng êmt m i imMmmummmmmvmm iiiMlig Kunst en Lettemieuws De dicbter zanger J H Speenhoff Bchrg ver schilder en teekenaar sal in de Ie helft van Pebr zgn 12 jang tooneelloopbaan herdenken Het feeet Bal worden gevierd met een buitengewone voorstelling in den Grooten Schouwburg te Rotterdam Terwyl een daartoe saamgestelde raad van voorbereiding het programma voor dien avond ontwerpt wordt een oommissie gevormd welke zich zal beyveren de middelen te vinden om den jubilaris eon huldeblijk te kunnen aanbieden N R a O C ge NIEUW PHILIPS WATT 125 VOLT 200 KAARSEN dig Ijn Ho i e toett gij dal f oot r lMiM in do dafblatka UlMoliiMi wu ntüa vad r voer tie Mnk T wüwi i ïijn Waar el bjj y itan riinitn wfj al apoedtg na onxe aankoniMt te IjontWt vii bejioek n Sj deriand fl hoofdstad brengen om bnn de tak iH i leggvn en sin hIj v andlg In iwijfel ik Blrt ol wM stullni het wel vnj wH hem wtffdeu ïijvraa t u t l ndiUn a waarom wijz il ons nl t luei 4 laak K laMt n maar siwfakv oia haar Ie doen lagm ia er vt el werk n vwfl itjd noodlg eu mijn l ro der en ik x jn tennoetd an al den volbratbten ai t etd U nwn dertig Jaren bi een warm kiliiiaM vo rtgeitw èfd hiN fi hunkert men naar ruul Ii l met mia h t gaval Hivitt Ntelif wij ons mit me matige Mnn levredt n altt nten ïtet goed van OBi u errt Miit dan w imn aink r or Mnk aii t i ontdwn en daartoit woer Biel boe b r ien lieden in ondcrhaiideling te meo ten tn deti Adrlaan wien hnn roorwtel dea te t Tker locdarlite nu hij tmt r een pmnmg ol m nig vooruitslcht uit de Nbniwe Wenld tHtugkeerd prak er aaii tonkt pa ïiljftp tebuiAontHt met rAjfi vader over Vfotét vervolgd A a B2 TX A Brokkenhuis Dames Wilt U by het opniimen in deien tyd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal balen wat U wilt missen De Commissie W aOL Voor I v DANTZIG Vioe Voora D B QR00TEND0R8T Pen GOUDA 15 Jan Ontspanningszaal voor Militairen 5 10 n 15 Jan Soc de Réunie 8 n I ezing Ned Prot Bond 17 Jan Nieuwe Schouwburg 8 uur Cabaret en Operette Ensemble 18 Jan OnderatandsoommiBsie Armen zorg 2 u 18 Jan 8 o Café Het Schaakbord Alg vergadering Holl Mg van Landbouw afd Gouda 19 Jan 8 10 u Soc Ons Genoegen Bnietitie Gtoas Zangv Arnold Spoel 21 Jan Nieuwen SchoawbQrg5eabon nementsvoorstelling die Haghe Spelers 28 Jan Nieuwen Schouwburg Bni teng Voorstelling Ned Opera Beleefd verzoeken wy gervgdd tydig mededeeli ig te mogen ontvangen vu vergade nc n concerten vermakelgk heden enz o i deie dan in onze agenda te vermelden FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR Eleotr Dr A Brinkman ft Zn G arnyi kiititi ii Konbti l 4 Ioopgrav ii kaefx l kan laH Mn daw dIcMgMriagni n aODdnr imwaar Ik oogcnMtk waggrdragfv worden yjm Konlgf hHMiiKl in e n auto NM k v latarK t B rtlin kau aicli vfrooriovifi n eigm Rontg iio rtH op nft ic Iwuden Kr cijn kl l f inrtchtingpfl waar rtnctau van M tot Mt g woodtw kaonfo li E ii Men hMt du b autonioliiH ingrrichl irwt M n voliodig Koul l toi l l Hovt i i dr wagm iimH f fi acciimulator voorilea I fdT iKwphaal dat M noodig vindt HontgefH maM f t doen kan t 3l 4onlKch dtti 9M c n lM t ll iHtzf ri dt dan voor d d iir n faM loMtH wordt dan naar bino i gedrag n naa t M i fwd n r Tgii Van d n wag w uil wordt f n cli Ptrt cl Mtbtm g i g l oo wordt II iocatfl In gang getracht I t wai U in biJKondtr rnAtlg gf all wjk voor parUcolierea uy lx cliikking Ta Londm zijn kortffotedrai vijl ItaitgemaaklM liullacfMt HtootulHMtMi i hK opfliliaar varkoclit Topi zij In veiling ge lira lit wfvdim v r lrcmg di dti hu wbnigte dM vi rb g nwoordlg rM van rMd rfl xlch ifl bvt vcrikooplokaal Voor ih iK riti maal wan n vrouwen tfg mwoordig Ite v irko liraclit I rA4 U 2 gulik i op it dpKH MHit aI nf n fotidM word n g vonud dai aan hM ndc van dm oorlog wid dr ofiirifr en inaoMciiapptm nn én oorl iiivloot ui word vtrdevld Zweden en de oorlog De Zweodsehe bladen spreken hon volkomen waardeering uit over het verbod der ftegeering oorlogamatonaai over Zweden te verzenden t e conservatieve Daghcbt Allehands noemt bet verbod don hoeksteen der neutraliteiUpoïitiek Het verbod zegt het blad komt op het laatste oogenblik maar toch tijdig genoeg om alle achterdocht dat Rusland over Karoengi oorlogsmateriaal zou kunnen invoeren uit den weg te ruimen Zweden heeft thans niet enkel formeel maar ook feiteiyk ondubbelsinnig van zijn onpartijdig standpunt bhjk gegeven Aftoobladat aegt Alle Zweden dw een sterke doelbewuste neutraliteitspolitiek wenschen zullen het Regeenngsbettluit welkom beeten Aan het Russische Ryk is thans de mogelgkheid ontncHoen over den eenigen nog open weg de behoeften aan oorlogsmat üal uit Engeland en AmerUEa aan t vuUleQ De Regeering beeft daarom een uiterst belangnjk besluit genomen Zeker heeft £ daarbij alle gevolgen welke sich kunnen voordoen overwogen Wy ziju er van overtuigd dat zij volkomen in overeenstemming is met db besliMing over de wezenlijke belangen van Zweden in dezen wereldSigaren als onrot Ita Bfrilner ZHtimg aiu MiHag outl it ïut volgnudt aan den brief van tm Moldaat d In Fraokrl te vHdn laat Oodfr tb fKridatra ti ram uigonaardig riiiliitt bN onlMtaan waarvan d j grondxlag b Higaar ü l aar utm vooral m U ilorpfm achtiT hrt front toch aiet kooiN n kan haeft hrt gewone geld al 7tjn waarde verloren Mf n kan er met tien Ixwi n wit m te wereld nietit niee aanvangen en hvi wordt Wina allemaal naar biiia gndutird I aarenleg 7i in de sigaar lp waartk gestegen Terwijl crht r Inj on inuntHteltH l wn ln paald memal hit goed de onl 4wegt tgke kern iCoo Iwi ft zich dan een zeor levendig hftrtdk i viTlteer ontwikki lcl wBftrhij do Hli ar lie iiitintM jtli id in en waarvan de koopwftftr hoofdzakelijk uit den inhoud VUB iU zeiidlngwi mei liefdesgaven IwHlaal I en Muk gerookte worBt zoo brei d iil 4 een band kOHt virr Mgaren Len paar polMiitolfiii kan nwm voor iO Ntgar u kriigen daar M op het ooRenhUk OORLOG8VAHIA Kopeniood BIImihW vnnl MMf MttHüi d oortogvoerendra tnj iop r Wuroui f Omrtitt koper voor oorlu Mdoc Wfuivii wordt gi ruikt wurtiil fwn nA n kkI kunwn lOHKfptat word B Voorwr voor p trwmhulami l w wordfln vwvMnttfd vm koptY m xlak Mur h t kopfr tnoK aoo dun KM ijk xiJB B du asMT suiver vftn kwaltlftft lisD Ui ar vc l koper soo Hf voor dB bülsm der wMiruarkaw m Ivw luoHim van ww koperdikte van hei WÜêU dne vao KnfoUche duim xiM o voikofDMi KMitlclit r l tid n vM dd iMmmm kIJd ook vu kop Ou iN go d blna nfliJiM in óm kanonUtol r t ïittvontHTHi Voor do vftdwIi tonMi kI i dtilvmdm kÜtanHrtn kopordrud noodlg L oor d gt 4iml t UwtrIiM be InAittlrii la wm g W4 Wge voorraad kopT vfr lond n Ue ttindingtm d r d natt o M xJjn atle van ko wr w alfn prof vnR Ofn dl van wtn aoil r metaal l vervaardlt ü ichip bf iik DultM hland ti ft ook t groo bo vnHIHfdra ko r iB d B vono va milfaat nooittg oih d wijooog teit niet te doen miMtikketi door d gevreeadit phy Inxfra of druiriul Mra tMirriJpt hoe Duilacliland daarom op kopAT aaai m er XW gid betaald wordt In goud voor é Um koper ia wtflkPiivonii ook otw d I oltJ ch grmia gt4évt rd hoHw l dt waard daarvan pi mTl gM ia In 191 vurtjrutkUi Dullaclilaitd 9CA im Ion fioffin 1 wrff ppoduonurdf t ft Ui 000 ton 0 hir dA d laaurtit wekmi zi uit Dultapliland lii lrT loopgraafkaftliflf naar h H oorlo p toon l gf wrndpn i grooi ral rU k h Wt w ei r prarti c w draagtiaru kaclH Vfrvaardigd Ht de gowlkiiurlng di iiiillLalrtf autorlteltRO vir wlfrf 1 kavhnl hoirft d i vorm van rti kafrt mi hrafl ran i ngte vao HO e 11 N ii brmxltA Ml hoogte Ik van Mi c M Zij tü voor hoiit n kol n Ingt rlrhi I ii rIJ van hafcvti dl d kacM omrlngw dirm n TOW het optuuigon van kookgt rn iarliap opdat d apgaw uil do vMdkfukmi wanu gehoudwi ol opnieuw g i d verte3n tië3n D Hmt M UéTTOuv WITHOF KEUH KtKTOHHB gevon kann van de geboorte van eea doohtoe Aimi kjo KMijir 1 jMoitri 1916 J I loÉkiii FÉiekeo Inen Liiafl lonnemDr OPGERIOHT irM Voedert aw Fee met de imivfre murwe V A n Biyne leerlingen en hunne Ouden Oud leerIiagen Clbltega a viienden en kennitien en in t bijionder ook aan do AM OoUda van t N d Onderw Oenootitohap betuig ik myn harteiyken dank voor du velu bewunn ven belangalelUng op den U Jenneri ontvangen H E VAN DER ROER LIJ ZAADKOEKEN merk 8TEB en H L ITitmnntende door koog eiwit en vetgehalte en grootste vuedingswanrde Krr IHploma I arU tlWO JVntfin tlo ulm Moiiaillnr DE ZUID EOLLAHDSCEE Tentonil UKVIlAAdO eei BOËRENKNECHTJË goed kunnende melken Vij A KROOK Maatschappij van Verzckeringc op hot lieven HEKRENGRAtJHT 12 DEN HAA J Maalschappciijk Kapitaal f 1 000 000 BOROBMEESTER en WETHOUDERS nn aOÜDKRAK maken bekend dat vóór I April deze jaan uil worden overgegaan tot do vordeeling ingevolge de Armenwet van een bedrag van IwaMluixand guldaii bU uitente wiluboachikkuiK van ai Mei 1913 door nu wylon VronwuUHIETJE HERFST e htgenooto van den Heer Okeahduu Oorthuum te i Gravenhage gelegateerd aan de Algemeene Armen te Cionderak Deie verdeeling al guarhiodan onder de in die gomeunto wurkzamd kerkeiyke byiondere en geinoiigde initeUingen voor weldadigheid ledere initelUng die aanaproak maakt op een deel dor geldon m ntshouüun uiterlyk in de maand Februari a a aan genoemd college in tti aenden bate reküdng over het ooekjaar 1913 OoUDiBAK den 14 Januari 1915 Bnisemeeeter ra Wethonden voornoemd De Seoretaria De Bnrgeilieeiter A OAUTIKR JOH JV RÜPKE CommUiarlaHn Mr M M 80HIM v d LOEFF Prea Dr A E TEN OEVBR Mr A S MlEpEMA A M v ËMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seer D irecte ur Mr J W KONINO aW Do Maataohappij sluit alle soorten LeVknaverzekerlng tegen lage premien Vrugevigo voorwaarden Voor inliclitingou wendo mun zich tot de Heeren moVfffiiffcmTltll Hmtmt te meHm tHmeem en a C ÊjSrBÊIKH ÊffUtmvem te MMra Koninklijke Marine Kennia verbintenis eving dat g Ur Mi degenbeid bestaat tot het aangaan eener vry willige eemaoht als Matroos iorpedomaker Kleeriiiaker Matroos kok Stoker 2 klasse I minimnm leoftgd21 aar I maximum leeft 29 jaar minimum leeftyd 21 jaai maximnm Ieeft 28 jaar minimum leeftyd 19 jaar maziranm leeft 25 jaar indien reeds eer voldoende Ininnende stoken maximumloef tgd 29 jaar Mft Ckud en Zilver werden op de Tentoonatelling te Oitende Londen Anuterdam Parya en de LAXEERI ILU5N van Apotheker BOOM bekroond Pry per doonje 25 en üO oent Verkriigbaar te Qouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF ft Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofditeag 3 k terwyi voor jongelieden op eonleeftyd Van 17 tot en mot SO jaar immer de gelegenheid ia opengesteld ora by da Zeemacht in dienst te treden als liohtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inliohtingen worden op aanvraag het aenden vaa een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder 50 Abonneert U op dit BIwi EliPu5I 5IB ïï iBSims Zaier g 10 Januari 1015 fiOllDSCHE COIIMT 3JTie a s exL d v ©xt©za tie blsud ttoox G o u cisu © xl OaaQjstr©3s ©3a behalve ferscliijnt dagelijks Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIEN Van 1 5 gewone regels met bewUsDunimer f 0 58 Elke regel meer 0 10 Hg drie achtereenvolgende niaatsingen worden dete letten tw lierekend DiensLiaiibiedingeii per puutsing van 1 5 r wels fO 35 by vooruitbetaling elk regel meer 6 ets Heckimee f O Üi per regel Omnte letter en randen naar plaatsruimte PRlTS VAN HgT ABONNEMENT Per kwartaal fl B Idem franco per posi 1 50 liet Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon IntfroSS Abonnementen worden di li hs aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel eu de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgever A BRIHKMAi EN ZOOH biN van Notrf ItauK d Lorette noord 1 wi Hit tijk an Atrodit werden doorotu f iro pt n aigoMtag Kvn loopcCH dto H dagen gi b d n ttlj Ij itie vm Noorde i 1 an AtrtHht op df it vyaad rvroverd m 1 door ecu compacuie Uiaet w werd o I KwUTcn we r ontuoin n l e gtrvochktt o di plaat ztJQ heden herv at Vi iioordtv m tUKH doMUn van SoU oiw U dl noordrlijke Aiw evcr f 1 hwl V an f ramicben ffL mlvertf l e Uut 1 ncht trot ptii erov i a in kalgelirokra I aanvaltiii dt plaAt i a CuffioN Crouy Bu I Mlot oDg MIhM a do gidiuoht V iauxI rol t u V rroriM I ihm kri tibuii aa de drledaimachd ge I vt tbi n tcu noordra vw ttotMWta i I droogt ihana ruim üJOO govaogeAm H l kHn Kintn U inatiliint gewün n wi v Biht iiM r olvurkauo ni n IV Vranwoluii Itdi tt wart verllewn Vlvr loivijfduisMtd 1 od Fraa ehtiia erd op het lagvo d 1 gp oadm I i H txrugtocttt ton suid van d Atime 1 giwohlt ddo ondr r b t vuur vaa onxe I iinaro l atti ri en I llot or dl priioudfugt n gmox f r d H in vrot gcre oorlogt viTand nl yijti I blijkt lilt m n vtTgdiJklng an d lib r b iprokon gt whti n uirt At gi lM int Pnt j n in iMTb Hoewfl de g v hbn t ni tioor n van Bolmona mti die van dei I flng op den tfitm Aitguwu lf 70 nletoKt Ikaar vorgitlf cn kunnon word n loo ktmit IM brpi df geveehttPrrpin toch wiK ittHg iiK t dal van Uravclott fn Ht i iivat OMTiM n t i franHHie vetHMMB eclitpr van 12 lot H Juiuart ov rM iÜ naar allo waar i rm 7i nHjk ÜO vijandelijke aa vallen noordooMfJÜ nn oBMiicoje inii iikii n 1 THchliitvdf a nvalii n op oawi êtfilingcn biJ AIM itUlooM ti vmt Ht Ml bid wfTdvn door wn aanval nattet z liiir i H daar rcwlü tot In oneo voorde loopgraven liaddm gnvoord ondnr Kwa f vcrlif i n oor den vijand n goflitagfni Ibj i di n laalHieii aanval v itro erikii onac troe n ik Mjandelijke itteimpuntm dt eeb iT na herl oiiw tan onw ctgon tettiii Hcn wMfr ntt vrijra wil cq aoodtir iMrlJd nachts opgi igttvon wi nHi Tri DiiMtH ktwdo aanval bij M oil iioonU li van 9t Dio wpnï door onw troe n a g iitag OvorlgenH hMfab n In bVogewn Mikid artlllwie g veebt Ti plaats Pt no 4 MO W frOBt £r worden Uimii nadere by nöerbeden bekend omtrent de rein diepresident Poinoar demi nutr het Weatelijlc front van h Franache lejfor De president K ng van Par oent naar Duinkerken Hy waa rergeseld 1 van den Hmiater van UArioe Na 1 zyn aankoQut te Duinkerken ging 1 mnÊÊaBammnmmmmmiF mmBms nÊ 9m I j Voor u w lf iH de xa k nlüt gp I M hlkt tAée ÜP oudNtv van eidvii wwt 1 gij i t veel edidinan mu door liAudMü 1 8rbei rijk ie wordiit maar too gi onae I i Kitting aaiiktwht xoudt gij hau bj I gcdinlten wt r kunnen ovt doMi luet f n 1 feii iM iHige winiit I kn ij b gd n lu ui uit lioe liuttenge 1 woon welig het tio rptn aldaar wa aoo1 iai iiH u hei miiKibttt behoefd tn ontgin I ii O 011 T dft heiTliJkniR vrt bt m m I wiinraidien te Kien verrtjzra I I Vooral de druiven OTt geHwoordigen 1 I aldaar en ovbat beraam d imigvre I broeder wij M tm al het noodige vo I rblit 0111 den laudwiju van A alom in I t uro a Ie dof kennd n m bü la loO I voorinffelijk dat wij altijd af kondea te M lieren wani d ot nlgo keerzijde d tr Mtak I i tm de inboorling ni du i urop i nm I Hiel dii iien uii dat UKti diM inoet I wi iken al4 een landltoiiwer Van daar I ook flat iiten altijd handm te kort komt I andern luidden wij millioenm rtelooft gij w rketijk dal ik daart jonge ii deii toe ovn xoA kunnen ba t n P vroeg Adrtaan nadtmbend Zeer eker laaar et aal geld tD noO Kveneens zal aan de uilkeeringen 1 van de gekinnen vati de ondet de wapenen zgnde mannen de aandacht moeten worden geaohOnkeB Voor de oudste lichting landweer is deze b het Deoember ontwerp gebracht iix maximum van f 1 50 op f 2 De klachten in vorsohillendo bladen wgzen er op dat de nitkeeringen in plaatsen van dezelfde grootte vrg on geltjk zyn Sommige bnrgemeestera schijnen de uitkeering vrg laag tft houden Wanneer men overweegt dat de prgsstgging van vele artikelen het levensonderhoud heel wat duurder heeft gemaakt zal own moeten toegeven dat de uitkeering niet schraal en sohriol mag cgn Wy zouden n gaarne zeggen dat aan dien eisoh steeds wordt voldaan Ook deze zaak zal de aandacht der Kamer vragen Laten wg hopen dat het gomewi overleg voor vele maeüykhoden een billgke oplossing zal brengen Dit nummer bestaat uit twee Eerste Biatl Het onder de wapenen honden 1 der liandweerpliehtigen De Tweede Kamer aal in deze maand e i wetaontwerp te behandelen krijgen Waarbg bepaald wordt dat do laadweerpliolitigen onder de wapenen worden gehouden Toen de minister van Oorlog in December zijn wet indiende waarbg werd bepaald dat de landweer gemobiliseerd zon biyven stond daannl oorspronkelgk dat de dienstplichtigen voor onbepaalden tijd zonden worden gehouden Om het debataf tesngden is dit onhepatild later veranderd in één I Mond De bedoeling dezer wgziging was het debat pas in Januari te doen houden Het is dus te verwachten dat i ditmaal in de Kamer aan dit wetsont Hwerp heel wat tijd zal besteed worden f Het kan ook wel niet anders VanJmilitaire zijde zal menhetonmogelgklnoemen de landweerpliohtigen naarlhals te e den Nu moe wel iederl begrepen dat demobilisatie op dit f monseaü ati eesenmalè amogalgk s iZelfs al meent men dat bet gevaar 1 dat ons land in den Eoropeesch nlkrijg wordt betrokken veel minder sigeworden dan nog zal wel ieder overituigd zyn dat ons land op alle ge i beurlijkheden voorbereid moet zijn nj van demobilisatie juist daarom nog geen sprake kan zijn Een andere j vraag en daarover zal het bg eldebatten gaan is of niet door eeniveel ruimer verleenen van verlov niaan vele bezwaren tegemoet kan worjden gekomen Ons land is niet in oor1 log Het is daarom zaak te zorgen dat wg economisch zoo sterk mogel k blgven Naast de militaire weerbaar fcoid is de economische wellicht vanjnog grooter belang By de tegenwoordige verlo regeling wordt een eenigzins langdurig verlofl alleen t06gestiH n aan bedrijfshoofden J De Oorlog Aan het Westelijk Front U Üultaclwr bi IrtHlkriJk vu lk lgië Het KnuBMl ot i tlntD MMnm iiiu vm4 obi llilLbüld ilb s n Au Miftt Ie M n lol k Ia U hcljbw ar 1 iillcrk gfVfchU n t taaU gehad wM Uob I l n bij l iiit rt7l ÏP tl BiTojlften vor1 ïfrmgfm jïi maaltt Tel Zul vma Ar ra Atr lii M M n de zoiutMsu imH do ptmt vkn c l ftjoni t pcnigr i U dn i kf hU ttingtni op sctutt ri xodib wiiiü vorovtti I IdtTM in devcUdtv Hlrinric wfrilm k vijiiiileltjkv l aiU rijt tot zwijigHi gi bmchl lil oiitploftu e4 ii muultii opiilagplaau T nl oord oat 4i an Soitwoiir zi i t Ihiit HcliiTH h H iorp Bi Paul I liuK ngMrou ttriill q le Kt v t t lu raotm n butilwn In ikJ ouirtreken vsfl raofin m RMnm tnhlRtiwij d lHiH ch vorttmiggTO ovfr dh I aa vfrnipkt Bij St MitiicI hoblnm wlJi de DuttMob gfjduroade wta Icvmdtg Ib anU rieg i v cli Uk i Ziildm van a roui toni g Érong Mi V o bet ovprlgi front valt tüot ie verwldeo IltH Ihiildohc gnwti hooldkwariler iiiHilt dd 15 Januari brt volgend J rlsternn vtVKchMU voor Wf ftnodt etnii g torpfldeboottm t n kWntirf waartulgt nj di ï kunt tol op 4wn ftlMaiid ui llï K M nadordra j Ihi IriuiHchi aaovallen aan holil xij die met een groot personeel werken 1 Voor een verlof wordt toegestaan wordt het advies van de Arbeidsinspectie ge 1 vraagd Dooh a s als dit advies gunstig luidt wordt het verlof nog meermalen geweigerd 1 Door den eiach dat het bedr fs1 hoofd moet staan aan hot hoofd van 1 oen groote zaak is voor kleine bedrgven eenige faciliteit vrijwel uitgesloten 1 Het zijn juist deze bedrijven die thans 1 het meest Igden Voor meerdere staat ds ondergang voor de deur als het 1 I bedrgfshoofd onder do wapenen blgft il En voor hen niet aUeeo Wat moeti er b v van hot tuinbonwbedrgf terecht komen als niet in Febraan of Maartverlof wordt verleend aan de onder 1 de wapenen zgnde werkkrachten om het land te bewerken voor het bedrgf Zoo sgn er meerdere gevallen Zalhet eoonomisehe leven op normalengang kunnen worden gebracht danzal een regeling moeten worden geitroffen Van militaire z e zal menzich tegen conoessie s wel verzetten Het is verklaarbaar dat men vandien kant voor de eoonomisohe zgdeder kwestie minder oog heeft Wat de minister van Oorlog in Decemberin de Kamer zeide bewast dat hg niet ten volle beseft waarom het gaat Hg sprak van een gezond altruïsmeen hg verwees de noodlijdende middenstanders naar het Koninklyk Steuncomité In een circulaire is het laatste nog eens herhaald Meent laen aan I het Oorlegsdepartement nu waarljk dat dit de juiste weg is De middenstand heeft aan zoodanige hulp weinig of niets Voor deze menschen is het redmiddel dat zij b v een paar dagem per week zich aan hun zaken kun en I w den I De mogelijkheid van zoodanige rege 1 1 ling zal in de Kamer ter sprake moe1 ten komen Het is voor het land an 1 het hoogste belang dat zoo weinigmogelgk liefst geen enkel beI drgven onder den druk der mobili1 satie ten ondw gaan De volksvertegenwoordiging moet daarom deze I kwestie ernstig onder de oogen z en I Ug I Reti m dit grotid Bn on koopt n iroit 1 hu dttAroui dan ook mi vruulittfaar t ir I ri iti inocHt n viudm cft gij kunt nagonn 1 wat htH zijn al alN d Mitdr oohJ htmni ifczitiing voor tiilk t f n apotprljiill rfp willi n dringen i Ai lN fr ti tiiHwra on fortuin tel htH lMn gMitattkl on Aan op gwu g ld te 1 wilUn sim l Mij jsull n iiij dat alM wiji innkm j ol Kij Qudrn zidi d iDOfiio niotgi iruoMi lfi i t ni tiit Ixindani lii rlK ii te I konifn fw nri n iufi tt tHwtetlmi om mi 1 lot df wk ov r te iiftlfB I Bfmartl Vcrhag wa tot diiMvcrrn al J u wn i lt man g wi At maar alM 1 wan lifHu MtpctdM gpngHloopf gem Kij I iii r veits ttkmu mingi wa gecilaagd en I DRdt r dim l iar inHtkig Ri t foupot d was j met ailtfQ atjn gfld mMr ook van lie 1 ïprl B zl g vtrtkmcht vcriorpn ge MUt 2 iin m nig aoon dio wi h nooit dö rnofitn had wilttm gMroo i n a n hutB aan iUtk plofg Vi Milaan n mkH g hcd pen had liwH wfintgif wat iijn vader lait r aan hfnii en aao xijno EUMter hoopt iia Ie laten aU Honeiiw voor de on ti do n vffdwijnt ti had op wkerra d gj ti rklaard f n rnMig man te willra wor I i l Hi en in Amfrikm w rk tó gaan M ctn i nn ja r l tf4 keerde hij t Ttig jtonfrr iHi gpvond te hebben maar toch vrre k frle bU ffn goudniijn ttt hcbbra ont l kt lïii hM n uoll de twügreiii gmatkl I in gi Keïiu lHp vBDe tw 1 ngnlwh bro I dffK df ht rfu MiiAné mannen van tien waard zijn klonk iivi antwoord I longc man haaide d Bcboudt r op 1 M M l l l n il ii i tff9rao98i £ oiu Een beeld der w f k sllik h etd l iil i t ren va l r prak liij wij iijn nliH in de wereld gekooien om an I lfr tl verrijken I Maar aog vrij wal winder om se te 1 t atolen I n in dien tussohenlijd knoopte Mar I eello nieuwe kenn n aau en tracUlle g gelijk J hel hem hi haar l rugke T Is loold had aelfs Amsterdam dragelijk j te inden 5 l i jaar later be at hij nog slechlsj n Uapilaal van aehtAiiiend gulden en ijne Isjirekking IIOüFllSTUK 1II i Op een d r mmst Is MChle kantoren der hooWslad Hen Iw mannen liii n lie ou tole e O grijsaar i n t eerhiedwaardig uiterlijk en schrander gelaal k vk Ih g dachte i verdlepl op 1 ren pen die hij tussdien de nger draal l lie dl tweede wa era jongliienech Van liooge g talle met een Iraai gelaal aan gename maniereu en bovenal onherlspe I geklik Ik vilSter vader iel W t lie ene nllsukimie naak moei rordtinDenk eena aan wij krijgen die gronden oor honderd galden per aandeel ea ver koopen ze voor twee duiacnd Vis im n ae ons voor die som al aal dan liegrijpt gij dal aij er g rnv l at spreekt van aojf maar Indien gij mli Bloeiux wiU aanlMoren ui ik u lxwi 7 en dat wij me onw Bpeciilati ecne lioogat niennchllevende jtaad kannen ver ril bten De grijsaard aag hem ielwat polumd mn en liernaui Ik Iten nieuwHglerig te vernemen at je daarop gevonden lieht Adriasn Adriaan erhagen Het ilch ech ler door Jir en Iwijlet aan atjn doorzicht niet uU tiiH eld slaan en een manilla opstoken Il hervatlo hlj Ito algeaieelie klacht doet alch moer en moer gelden dal J aropa overvoer l van jongetlBien die te vergeel naar plaatalng MekeB i r ilia getniddeld lechw um poaleo voo honderd aoliictlanten en p Me hü tümciicii de m nger draal lfcfcet gevolg daarvan is al er iaarli ks flpl v n I t l van personen die anders rustige arl eldaame Imrgera souden geweeet aijo van honger sterven Hoeveel anderen aija er nirt die ntt moedoiooeh U losliandig wordi n en ongeluk en schande over hunne la nllie lirwigea I erg li ke rampen Ie voorkoOK laai geli mei h bewijzen van een onwaardeerbaren dUnat aan d maatschappij Niets Is aoo bellvflam als iandverhniaing de Jial pre ik niet lege