Goudsche Courant, zaterdag 16 januari 1915

a Gemengde Beriehten De Kleine Winst Tttleloon lntercommuaaftl 384 Speciaal adres voor BLAUW KEPER WERKPAKKEN gegarandeerde waschechte kleur NIEUWE SCHOUWBURG Sooiatoit ONS QEMOEGEH GOUDA Voorloopig bericht SchitterendeSpecialiteitenVoorstelling Met medewerkinff van artisten opgetreden in Sca a Den Haag Circus Carré en Flora Amsterdam Impressario B OOSSCHALK Artistieke leider LOUIS CONTttAN Zie Toor ftrdm aaDkoBdipg polen MIJeHeii ee lalere aoieeee ilsm BOGKem Verkrijgbaar bij M M BELONJE Jr Keizepstraat 83 8B 87 TELEFOON 148 SIM E D E N Zy di genegen zijn op maat afgeknipt ijzer tot HOEFIJZERS te verwerken gelieve zich te wenden tot N PEK Hoefsmederij Baan 121 Telef 8381 ROTTBÏIDAM 20 Fotografiseh Atelier VAN ZANEN Oosthaven 20 I Portretten Interieurs Groepen enz FotOi Aquarel Pastel en Olieverf TELEFOON 188 GEOPEND VAN 9 6 NIÜODlDUiJ OPOËBIGHT ir ft Toedott iw Vee met de uivere murwe LIJNZAADROEREN merk ISTER c en W L Citmnntende door hoojf eiwit en vetgehalte en grootste yoedingsTaarde BoreDiploma ParU 1900 Negen Oouden MeilaiUe i üERP05T 5IDAR OOUDA tfTMcinr ii A 8 WEEK de laatste week der Oppuiming Speciale voordeelige aanbieding Witte gemaakte Ondergoederen r i D BANTZINGER vV IA MJ MARKT 18 19 NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS GENOEOEN Gouda Slechts ÉÉNE BUITENGEWONE ELITE VOORSTELLING OP ZONDAG 17 JANUARI 1015 DOOH HET WeiDlMSCI eiBMeT hd OPEBEÏÏE WHILE ONDBB LEIDINO VAN JOH HINZ EN WESTON Optreden van den alom bekenden Harkt humorist I in z n schaterlach repertoire Mevrouw Logger d Olivierra Sopraan Zangeres van het Rembrandt Theater Amsterdam JOXI HIOïTZ Pianohnmorist Mobilisatie aan de plano Mevrouw Manna v d Lngi Komische Soubrette in haar Creatie Kee de Landweervrouw Jaek Weston Dram Conpletzanger in zfln vertolking van het vredealied I Sncces Operette in één bedrijf Deze Operette werd met het grootste sncces door geheel Nederland opgevoerd en door do Pers zeer gunstig beoordeeld Prijzen der plaatsen Ie rang f 1 Leden dor Sociëteit f 0 75 2e rang f 0 50 3e rang f 0 35 Verhoogd met 5 o auteursrecht Militairen Ie en 2e rang halt geld Plaatsbespreking van af Zaterdag 16 Januari van 10 12 en 2 4 uur Aanvang 8 uur Vichywater Cél bij P WEIJEtt Apotheker GOUWE J35 Telefoon 37 W STiJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Kenkengerei Rijwielen en onderdeden Landbonwgereedschaptien en Werktuigen 14 Uuina Laroche Eiwitstaai Drogisterij Westliaven 11 1h WOLFF k C Gevestigd i e I Advocaat en Procureur Gouda Westhaven 44 Tel Intero van 10 12 en 2 4 No 308 jAÜAÜÖÜf Voedingsmiddel voor kinderen zieken zwakken en herstellenden Bereid volgens voorsohrift van Dr v WELY v h Geneesheer Directeur van het Kinderziekenhuis te s Gravenhage Aanbevolen door H H DOCTOREN Wüt gij dat Üw kinderen die er bleek en zwak nitzien en zoo goed als niets willen gebruiken gezond en krachtig wordenj geeft ze dan b morgens een bordje RACAHOUT en U zult over de resultaten verbaasd staan Prijs per pakj f 0 50 Alleen verkoop te Gl oada bg L van der Beek 2B Telef Int 238 Eleotr Dr A Biinkman h Zn Gouda CHR KEET Markt 4 Gouda Alle voorradige Tapijten Karpetten Tafelkleeden Vitrages Zeilen en Linoleums Wollen en Velvet Loopers Cocosartikelenenz enz worden tegen spotprijs OPGERUIMD Fijne Satinet Dekens door étaleeren iets verschoten en WOLLEN DEKENS die iets vuil geworden zijn voor de helft van den pr s 2 PERS GESTIKTE DEKENS voor f 3 25 Praclitige Axminster Karpetten 3x4 voor f 10 90 De bekende prima qualiteit PLUCHETTE voor 59 et der El tlle JD voorraad zijoile Kapoi bedden Toor m dei kosleidi priji PRACHTIGE ENGELSCHE LEDIKANTEN voor de helft van den prils Massief Araerikaanseii grenen Ledikanten groote 2 persoonsmaat voor slechts f 9 90 80 Zie vooral Étalage rs SINGEL 276 ii AM tERDI III Tel Hos 0t89 10148 OURATORIUmi I I Mr Dr C F SCHOCH hoofddirecteur der Surinai nsche Bank Dr H C PRINSEN GEERLIOS directeur der filldle Nederland van het Proefstation voor de Java Suiker Industrie Prof Dr H D J BODENSTEIN hoogleeraar aan de Gem Universiteit Jhr Mr L H VAN LENNBP lid van e fimta Patyn Van Notten Co I Afdeeling Sohriftelijlte Ci ifrsuWsen Onder leiding van Ma G FEÖUX griffier van het Kantongerecht te Appingedam Da F H FISOHlJl De A A EOKEER privaat docent aan de Universiteit iK leeraar aan de Handelsschool te Amsterdam W C DE GBAAFF lector aan i de Universiteit te Leiden De J M HOOGVLIET privaat docent aan de Universiteit te Utrecht Me Ch THORS advocaat en procureur te Amsterdam en an ve bekende docenten organiseeren wij 110 diverse schrifteiyk ci rsussen A Handdswetenschappen Handelscorrespondentie Nederlandsch Eransoh Duitsch Engolsch Spaansch Maleisc i Boekhouden Handelsrekenen Warenkennis Handelskennis Handelsrecht Handelsaardrijkskunds de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame Scboonschrijven Maohinesehrijven Stenografie N B Speoiale leergangen voor de practijk diploma s B Taal en Letterkunde Fransoh Duitsch Engelseh Italiaansch Spaansch DeenschNoorach Zweedsch Russisch Maleisch Latijn Griekach Esperanto Literatuurgeschiedenis N B B zondere cursussen voor het Staatsexamen AenB C Exacte Wetenschappen en Techniek Wis en Natnnrkande Scheikunde Dierkunde Physiologie Weer en Sterrekunde Werktuigkunde Electro Techniek Lijntrekenen Meten en Teekenen Vak Duitsoh Vak Engelsch D Algemeene Ontwikkeling Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Bhetorica de kunst om zich uit te drukken Aesthetica Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en Sexueele Hygiëne Schrijven zonder Fouten een Goede Stijl een Goed Handschrift Vlug en Goed Rekenen Fröbelen Slöjd Spelleiden de Techniek van het Dammen en Schaken Fotografeeren Bibliotheekwezen E Opleiding voor een acte L O Fransch Duitsch Engelseh Wiskunde F Opleiding voor een actie M O Geschiedenis Staatsinrichting Staatshuishoudkunde Boekhouden Sohoonschryven G Cursussen voor de Huisvrouw De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costuumnaaien Costuumkuippen De cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 2 jaar Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat de stof voor de week In de eerstvolgende les worden de vragen beantwoord en de opgaven uitgewerkt Er bestaat persooniyk contact tussohen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigazinsgevorderden en meergevorderden Speciale repetitie cursussen De examenoursnssenworden streng gescheiden van de meer populaire leOTgangen diemen uit liefhebberij volgt Ieder die nadere inlichtingen wenicht vrage dadelnk aande Administratie v n het Bfreau aan het interessante No 22 van de Mededeelingen bjpattende Prospectus en Reglementvan onze afdeeling Sohrifte ke Cursussen Dit nummer wordt Uomgaand gratis en f ranca toegezondeD zonder dat U zich tot ietsverbindt en U wordt er uitvoerig door ingelicht 170 GODDSGHB COURANT ZATERDAG IG JANUARI 1915 Tweede Blad BEKEN UMAKINQ DRANKWET BURGEMEESTER en WETHOUDERSder Gemeente Gouda brengen ter openbare kennis dat op den I4en Januari 1915bij hen is ingekomen een verzoekschrift vanL Uoudijk van beroep melksHjter wonendete Gouda om verlot voor den verkoop vanuitsluitend alcoholvrijen drauk in da navolgende localiteit voorlokaliteit Van hetperceel kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie R Nos 103 en S44 plaatselijk gemerkt No 51 en gelegen aan de Wachtelstraat aldaar jft Hinnen 2 weken na de dagteelJuiDg dezer bekendmaking kao een iedef wgen het verleenen van dit verlof inriflelijk bezwaren bij Burgemeester e ffli et houders inbrengen Gouda dën i6on Januari 1915 Burgemeester en Wethouders vooij I De Burgemeestcrt R L MARTi De Secretaris J VAN HEUa Slxxxxe3 il € Reserve sergeanten y Van de legjer depots baialjcray z n ongeveer 200 reserve sergeanta lsver geplaatst bij het veldleger Deze rperve sergeanten zij keiijk oVer de brigades inj verdeeld èn zullen daar in pra zin tot as tivoerder8 worden j om de gepèhiktheid te verkrij deÉi rang Van vaai drig pij dié de practiache gesel be t 1 krijttt ter onderschieidBndf penl gou n kiïSop op den liiiker bb fepferm en V ordil daarna voor korteii iije teiiig gepIjiMst naar e n det denotj oipi lltiaai i jawi eenin hiJofdzaifc Èl retiseh wo ps ctJteusij de litf z ner tijd tot vaanqr officier Openin Naar meedeélei Apisterdagi j geopend smrdani ibhe nett zekMieid Y dë Ëflfoten j 0p 9 fm i happelljken vaanMgsl nemen raet het 4 0 to unijen wcéden bont en daarüik tot re j f Beurswet De St Ct van gisterenavoi d bevat e voorschriften door den Minister gegeven ter uitvoering van de Beurswet 1914 Verlenging van diensttijd Het Haagschecorresponderitiebureau meldt Hoewel de oppositie in de af deelingen der Tweede Kamer tegen de wetsontwerpen tot verlenging van den diensttijd van de dienstplichtigen bij de militie en de landweer niet zoo algemeen was als in December konden naar wij vernemen vele leden hunne bezwaren tegen de wetsontwerpen niet opgeven Gemeentelijk referendum te Almelo Staatsblad I o 614 bevat een K B van 24 Deo 1914 tot vernietiging van bet besluit van den Raad der gemeente Almelo d d 19 Juli 1914 strekkende tot het houden van een referendum in zake de wederinvoering van de kermis aldaar In het K B wordt overwogen dat gemelde gemeenteraad bg zgn voornoemd besluit besloot alvorens eene beslissing te nemen omtrent het weder invoeren van de kermis deze zaak aan een referendum te onderwerpen en daaraan onder controle van de gemeente te doen deelnemen hen die op de v n kracht zgnde kiezerslijst voorkomen dat de beslissing in deze wel is waar formeel blijft aan den gemeenteraad maar dat de bedoeling van den Baad niet anders kan zijn dan een onderzoek te doen naar den wepsoh van de meerderheid der kiezers ten einde daarmede rekening te houden bij te nemen beslissing dat zoodanig onderzoek moet worden beschouwd als het houden van rugg praak door den gemeenteraad met de gezamenlijke kiezers dat artikel 45 der Gemeentewet het houden van ruggespraak met hen die de leden van den raad b en oemen verbiedt zoodat ook voormeld raadsbesluit in strijd met die wetsbepaling moet worden geacht Gelet op artikel 153 der Gemeentewet is derhalve voormeld besluit van den Raad der gemeente Almelo vernietigd wegens strijd met de wet Hrt doen Bpringen van eeo genlrando mijn Uit Nieuwe Diep echrijtt men aan het Hhl over het doen apringen van een gestrande mijn t Is bar slecht weer uit t en loodgrijze lucht valt ondoorbroken en eentonig do regen liet toch al weinig aantrekkelijke landschap in dit ilfH van Noord IiüUand dat onder gunsligo invloeden van weer en jaargetijde niettemin zijn bekoring biedt kwam op het onvoordeeligat uit n monotone langgerekte weg langs het kanaal met hier on daar verspreide boerenwoningöu zondtr boomen Ken eenzame trekachuit met zieligen dnjfnatten Stakker die moeizaam zijn lijntje trekt een boerenwagen die op het getoeter van den hoorn haastig uithaalt dat wa s alles Zoo snelden we voort met een 30 kilometer vaartje enlaten no 1 die met 35 spurten wil zijngang gaan Do weg is slecht de cAntinietors diepe geulen zijn vol water datmet golven omhoog spat ais de wielener door rijden j Bij t Zand een in den zomer vri ndelijk glmilacltend en aardig in t groen verscholen dorpje thans een grijze maaea huisjes die voor een oogenbUk de eentonigheid breken en wat stoHeering brengen aan t landschap bij t Zand buigt do auto rechts af en weldra zijn we in het typiiKihe duinlandschap dat d ezo streken zoo eigenaardig maakt Hechts i n links issélen de Jweilanden met de bruine duinen at en ook hier nog zijn WO in do bewoondb wereld Groote Keeten heet do buurtschap wat uiterü lic ijzeren gevaarte r hoogte Blijk eind in t zand is h t alsof hel ovt nop ii wat schroe Baanaat tast do jjrenB ï Hdaftruiede in aanpden over weinige zioiWfvafl de oii f ns duidelijk worlijk Wapep on v ilk Img tübo n iiiijitliö fart n a t8 andcra Aïa ten plotte de auto s stoppen ohidat de weg eindigt heeft het gezelschap nog eon wandeling te doen door drasaig terrein om dan ovw de duinéii heen op het h m niet zoer breede itrand te komen Ginds bjj dien eteeni n dam ligt het z opi hot oog zoo onschiiKlige ding t Ziet Qr weeitsnaal i iet vreeselijk uit noch Vat prootte treft tjlp een h lf rj van misachien een baar ai t h f nog et maar ioo op het j 0 van onJ reu vi k Mn em mier voelhótji ns Dë voel Wne het I scHp di rakmg ko Ut ƒ minuten d ui plotting en Iw di n welk een liofech ge S le vi Die zj jv illïord s Jan oei Ö IÖÏ fiaa vanijii M paar Mj die ar over d e JnultïiMa van do mi zit en aan hot nd0 J Iwe ® kiljlne recht opgaande ijzeren 1 stiH jes CMio ft ïlet fs dipd lijK dat aia h oipelukkig iap iip dezu staatjes aimraAttaj de mijn qd fen moet on even i o dmdelijk 1 het dat ala het boven dé mij is geki n het de voelhorens ervan moet aanraken Vooralsnog is het aaügospoelde ding onschadelijk zoolang men er naar kijkt Maar aanraken is verboden t n natuurtijk Hta jö er bij te filosoleeren dat d e mcnsch zoo n allerwonderhjkét wezen is zoo n all Tzotst samenstel van goede on kwade eigenschappen dat jc er met logische beredenoering niet komen kunt I Infin de heeren officieren hadden geen lijd tot tiloaofwren ze moesten aan het werk Hoe dat opblazen van een mijn nu gesohiedt ocfi hieromtrent hebhen de bladen al zooveel verteld dat wij deze technische bijzonderheden wel achteiwege kunnen laten Er wordt een tadmg dynamiet omheen gelegd men steekt do lont aan en loopt weg ziedaarl do verborgeiiheden dor techniek populair beknopt omhuld Toen het dan eenmaal besloten was dat we weg zouden loopen besloten wij dat het oen heel eind zou zijn ook Je kon nooit weten een stukje van een schort m je gezicht te krijgen is minder aangenaam I m tegen den wind in liepen we een 800 900 meter verder waarna we wachten t Duurde vri Iang eer de ootplofhng kwam maar ziT dorde naderd Nog drie seconden nog Iwee nog een daar flikkert licht laar klinkt een dolfc knal als van ver verwijderd onweer en n intens dichte zware en zwarte rookwolk stijgt omhoog en verdwijnt langzaam in zee t Was gebeurd Het gevaarlijke ding was onschadelijk We liepen haastig naar de plaats toe waar hot lag om de identiteit er van vast te stellen i ien dai nog mogelijk was Lezer van tio jijn die loch laten we zeggen cen omvafig had van 1 meter m welker hoogte ook ongeveer een meter bedroeg was nietS niets over Ja toch de hoor Prillevltz Ie adjudant van den vice adniiraal raapte een stuk ankerketting op een der andere heeren eon stukje roestig plaatijzer Dat was allee De rest was verdwenen onspourbaar onherroepelijk verdwenen In plaats dwirvan was in het strand een gat geslagen waarin em der kapiteins die mede aanwezig was een zwaargebouwd man van flinke lengte stond tn nog wel een halven meter beneden de oppervltóte bleef met zijn hoofd Dit gat was zuiver kegelvormig in den grond geslagen en had een middellijn van naar schatting vijf meter terwijl de krater ooalfl we reeds zeiden minatens twee meter diep was Rondom het gat was het natte zand in klrane hoopjes gestrooid het waren precies raoléhoopen en het gpheelo strand waa er mede bezaaid Van den ötoenoB dam waren een paar stoenen loB Dat waren alle sporen die de mijn nagelaten had I en dor tichildwachlri die aan den vóór dea windachen kant gestaan had vond in zijn nabijheid eenigelukken ijzer Sa de ontploffing die naar wij vornaiuon tot in Den Helder gehoord werd ofschoon wij die aohtor den wind hadd u gestaan haar slechts ala een dtofto zwakke echo hoorden kwamen de Ciroole Keelerö toeloopwi Jonge da e etmbaasl zeiden ze toen ze het gat zagen üo en in de duinen vooden we het eerste en eenigc slaohtofler of liever een fragment ervan t Waa de vleugel van et n zeemeeuw die eenzaam te bloeden lag in de helm We baggerden weer door moeras en zand klauterden berg op berg at en bereikten veilig en wel de auto a bij bet laatste Groote Koetsche huis De juffrouw d r heele hula had getrild vertelde zo van den schok I n voort ging het weer de lange eindeloosheid van het kanaal af kilometervretend totdat D Mi Helder bereikt was l jn wij veilig en lekker bij de warme kachel zittend alles wat nat was op een hoopje een verhaal dichten van een gestrande mijn en hoe wij die lieten springen I n dit is het merkwaardige dat umi nóg niet weot hoe het eigenlijk precies geschied is Maar h gat is er en ik geef het u in oon week te doen om het zoo netjes en zuiver te graven Hehalve verschillende officiereu vanlanden zeemacht waren do viccaduii raal do heer Naudin ton Cate en diensa ljiulant de luitenant ter zee Ie kl Prillovitz aanwezig l De Batjan Het Nederlandsche stoomschip Batjan is zinkend voor den Waterweg Een stoömreddingsboot is ter assistentie vetrokken Nader wordt uit de Hoek van Holland geseind De Batjan kwam behouden binnon Het achterschip stapt v6i water De aanhouding van de Sidney Alber t De betrokken reederlj oi tving tele afisch bericht van den capsul generaal j e Hamburg dat de stdbmtrawler Sidney Albert yr gel tew is eder epn atoomtrffwlerropgebracht Men meldt uit IJmuiden aAn de Tel By de directie van de tov Stoom visscherij MaatsOhappLJ Hiuve Maen directeur de heer J Visser Hzri is van den consul generaal tel Hambijlrg tfjlegrdfisch bericht ontvangen dat deBtoomtyawler Pieter Jan Y M 154 te Cuxhaven is opgebracht Dö redenwerd irtet vermeld Het auto ongeval bij Souburg Aa het Hbld wordt nog gemeld dat de tweede aiïto bestuurd door den eigenaar de heer Boddaerd vermoedelijk door het slippen in het Boezemwater reed In deze auto waren geteten majoor Malkeijn kapitein Hackstroh luitenant De Hoog en de korporaal Van Beei die allen te water geraakten Kapitein Hackstroh kwam onder de auto terecht De auto is totaal vernietigd De overige inzittenden bekwamen eenige ontvellingen Stadsnieuws GOUDA 16 Januari 1916 De Aduiinistrateur van do Werkverschaffing deelt medie dat met vriendelijken dank is ontvangen van den heerH f2 Steuncomité Gouda Het Comité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie te Gouda veileende op Zaterdag lü Januari steun aan 19 gezinnen Bij K B is benoemd tot substituutgriffier bij den Hoogon Raad der Nederlanden mr H J Kist thans griffier Iiij het kantongerecht alhier De Vluchtelingen in Gouda Hebben wij onae bevindingen omtrent het Vluchtelingenkamp uiteengezet toi n het den eersten dag betrokken werd thans nadat het meer dan een maand tot verblijf der vluchtelingen heeft gediend en het zich meer en meer Is gaan aanpassen aan de belioetten die een bevolking vap meer dan émzmöi meoschen van andere landaard hebben kan een juister oordeel daarover worden gevormd r is in de verloopen maand veel voor de vluohtelingen gedawi Zooals gemeld was aanvankelijk de verblijfplaats dter vluchtelingen een aantal kweekkaeeen der N V v h Gol r Steensma waarvan een groote van 75 bij 20 Meter gelegen ie aan den Graaf Florisw aim de spoorzijde terwijl 4 andere aan de overzijde gelegen kassen eUt van 40 bij 2 f Meter medie tot slaapzalen dienden Voorts ïijn te dezer plaatse twee recreatiezalen die do zamon een oppervlakte hebben van 1680 vierk M zijn er een keukai van 7 bij Meter en oen flinke woschgelegonheid en een ziekenzaal benevens andere lokalen Kr is daaj ln nu eenige verandering gekomen De slaapz eo zijn dezelfde geblevMi deze zijn nog niet geheel bezet wijl het totaal aantal vluchtelingen nog niet aanwezig is daarom is een gedeelte au ecu gtoote slaapzaal ingericht tot bergplaats van ntalrassen kussens imz teneinde deze teroiond Ic kunnen gebruiken Maar in deze slaapzalen is een grooto verbetering gekomen door htit aanlirengen van aparte kamertjes Door het maken van afscheidingen is het ÜitJis mogelijk geworden de gezinnen bij ejkandor te brengen hetgeen aan het familieleven ekcr l tivordertijk is Het blijkt ook dat deze Wijze au inrichten door de gezinnen wordt gewaardeerd daar er gretig gebruik wordt gemaakt om datgene wat dagelijks iioodig kan zijn op te hangen Die kleinigheden geven blj het primitieve toch eenige intnnitoit Lr zijn kamertjes met twee drie zelfs met vijf slaapplaatsen naast elkaar Do ligging is goed elk bed l estaat uit matraa en hoofdkussen benevens twee dekens welke dekking lu do cenu aal verwarmde kassen zeker voldoende kan worden genoemd De matrassen dic voor een deel gevuld ziju met stroo voor een ander deel met hoiitwol hetwelk echter niet zoo voldoet en daarom vervangen wordt door fetroo worden wanneer ze eenigen tijd beslapen zijn en ze daardoor te dun worden opnieuw gevuld In do slaapzalen die er in elk opzicht keurig en zmdeltjk uitzien en waai door goede ventilatie ook steeds voldoehde frlssche lucht is zijn ruime waschgeU genhedea aangebracht waar de meuschen Ich behoorlijk kunnen verfrisschen De indeellng der slaapplaatsen ia zoodanig dal de gezinnen bijeen zijn geplaatst de de jonge vrouwen in een aparte kas Overnachten en de mannen in kassen aan de overzijde gelegen den nacht doorbreng m Aan de inrichting zijn nog meerdere verbeteringen aangebracht In de rjïcreatle alen h ingericht een apart Idtaal hetwelk tot naaikamer zal wordeil gebezigd Dü War Relief Commission van de UockoWlcjr Stichting heeft ter bescbikkingf gesteld van de Uomi issio een l7 tal naaimachines benevens de stoffen die dienen moeten om daar verwerkt te worden tot werkgoed Van hetgeen daar door Belgische vrouwen vervaardigd wordt zal 2 t terug koiiM n aan genbenide stichting terwijl 1 3 aan het tiomite komt teneinde dal voor de vhtchtelingen te bestonimen De naaikamer waar de vrouwen onder toezicht van een opzichteres zullen werken komt te staan onder leiding van Mevr IJsael de Schepper de Ridder en Mevr Nederhorst Van Vreuiiimgen Voorts is daar afgetimmerd een riiukelokaliteit bestemd voor leeB en schrijfkamer iwaar de meiischen rustig kunnen zitten lezen of f ohrljven t In de tweede focreatlezoal la oen verblijf ingericht voor de marechiiiasees die hlei tlians den bewakingsdienst doen Deze rijkspolitie heeft daarmede de taak dei militairen die daar vroeger waren ovoigenosaf HM wfMtbtlokaol der moréehausaeos is bij den Ingang van het terrein g plaatst Bovendien zijn thans in aanbouw een hospitaal ter grooKe van 15 bij 25 Meter hetwelk wordt ingericht voor BO bedden een timmerloods groot 14 30 blj 5 Meter tor weerszijden waarvan kegelbanen worden aangelegd van ca 30 Meter tang een nieuw groot kantoor waarvan het oude bij het verlaten daarvan tot werkplaats zal worden gebezigd voor schoeninakers barbiers of dergelijke vakiK en 1 o plannen voor een school eii kerk welke in een gebouw zullen konifii zijn nu definitief en zullen spoedig tot uitvoering komen terwijl de vestiging van een badinrichting voor warme doiielies en kuipbadon mede verzekerd is In dezen korten tijd in het Vluchtelingenkamp oen beduidend gebouwoncomph x geworden waarin de menschen een uustekende verzorging genieten Ten l ewijze dat de vluchtelingen zich zolf zoo hulselijk mogelijk inrichten diene dat ZIJ m oenige slaapzalen de paden welke tUHschen de slaapzalen liggen na men hebben gegeven van Belgischen 001sprong waarbij de namen van hen dudo leiding van dit kamp lot heden heb ben gehad niet zijn overgeslagen Zoo laa n wijKoning Albertstraat Vlaamseho Leouw Hli aat Prins Leopold Lel t e ueraal Lemanstraat Kon Llisabethstraai Albert Lei en ook Lult Holsteijn Loi sergeant van Vlielstraal Hagedornsliant enz De verschillende zalen hebben ook thans namen gekregen ter juiste aanduiden Zoo zijn er de zalen Vntwerpen Brussel Lier Luik Mechelen en Jjciiven terwijl de bad gelegenheden Heyst en Ostendo zijn gedoopt Uok hier ontbreekt de humor niet Dat do huishouding van zulk eui groote bevolking heel wat zorg vei JBeht moge blijken uit hetgeen aan voedingsmiddelen wordl gebtuikt Dat zi u respectabele cijfers W ij hoorden van ca 800 K U aardappelen daags een beduidende hoeveelheid brood vleesch vel kruidenierwwaren en zooveel artikelen meer Do taak om daar een geregelden en ordelijken loesland te houden waarbij de vluchtelingen behoorlijk gevoed wordenen voor hen datgene wordt ge laftn om hen voor verveling te vrijwaren zooals dat hier geschiedt Is waarlijk geen lichte ea zij die dit moeilijke werk verrichten hebbeu daarvoor aanspraïdi op bijzondore waardeering Het Viuchtolingenkwnp te Gouda mag niettegenstaande een enkele wel oene pnitlelt maar waar vindt men ontevreden inonschen niot f door ieder gezien worden de vluchtelingen hebben het hier goed er wordt voor hen gedaan wat mogelijk is Men meldt ons nog In de gisterenavond gehouden vergadenug van de Commlösio van Toezicht op het Vluchtelinff ukaiup Is besloten van af Maandag a s de leverantièn ten behoeve van het kamp te doen gesehiedeu door tusschenkoiuHt van de beide middenfllandsvere lgingen hier ter stede de Goudsclie Winkeliersvereoniglng en De Hanze dio er voor zullen zorgen dat het benoodigdo geleverd wordt volgens kwaliteit en prijs alf blj de aanbesteding is bepaald Onder deze luveianllËn vallen zoowel voedingsmiddelen brandsloffon als linnen goed eren Met den bouw van hot hospitaal 1h aangevangen Het ligt in de bedoeling do inrichting daarvan te doen geschieden zooveel mogelijk door leveranciers uit deze gemeente De plfennon tot inrlchiing van een school hebben va ton vorm aangenomen Deze tchool zal door daarin te plaaHen een afsluitbaar allaar mede als kerk kunnen worden gebruikt Door do groote uitgebreidheid die het kamp beslaat en het toenemend aantal vluehtelingen zijn de werkzaninhwlen zoodanig vermeerderd dat het gewensclit is gebleken daarin verdwling te brengen I e heer Van Wijngaarden zal zich thans uitsluitend met de administratieve leiding belasten terwijl de heer StiM nsma de leiding van het interne werk op zich genomen ln eft Dit verschftleode aanvragen Is aan do eommiswio gebleken dat er behoeflo bestaat om vluchtelingen die In nonnalo tijtlen in een ander milieu vorkeoren dan het kamp biedt bij particulieren onder te brengen Nadat overleg hierover is geplec gd heeft do oommlssle bmloten om van af hoden te trachten daarin te voorzien waaibtj dan aan dogenen die vlueliU lirigeii tot zich willen nemen een rcringti vergoeding zal worden gt even I en oproeping lot die particulieren die daartoe bereid zijn is in het advertenliegedwUe van dit blad vermeld Wl vestigen hierop de aandacht en wijzen er vooral op dat de aanbiedingtm ichnflelnk moeten geschieden Heden zijn hier 142 Vluchtelingen nit Steenbergen aangekomen Lezing Protestantenbond Wegens plaatsgebrek zal het overzicht van de door den heer Roest van Limburg voor de Ned Protestantenbond gisteren gehouden lezing Maandag a s worden opgenomen Door de politie is alhier gearresteerd zekeren E die nog een raaand gevangenisstraf moest ondergaan De aangehoudene is naar het Huis van Bewaring te Rotterdam overgebracht De Oaderstands Commisaie van Armenzorg ontving nog de volgende soeplijston waarvoor dankzegging aan de gevers G M j A B 1 A G Jr IV2 1 V 1 Voorts moet C Gr zijn C v s Gr Zie eerste verantwoording Het gedeelte Gouda Rotterdam van de geprojecteerde internationale tolofoongeleiding Londen 1 Amsterdam Londen alsmede het gedeelte Amsterdam Rotterdam van degeprojecieerde internationale telefoongeloiding Londen 2 Amsterdam London zijn in gebruik genomen Haastrecht Gisteren vergaderde de voreenigiug van Volksonderwijs afdeeling Haastrecht De vergadering was druk bezocht De voorzitter Ds E v d Brook opende de vergadering on vond het een verblijdend verschijnsel dat de opkomst zoo groot was Na bet lezen der notulea bracht de penningmeester verslag uit van zijn gehouden beheer en deelde mode dat het batig saldo bedroeg f58 80V2 Aan de beurt van afÉ oden was de heer J Scheer die met bijna algemeene stemmen herbenoemd werd Ingevolge een ontvangen schrijven voor de oprichting van een IJsselkring werden tot afgevaardigden voor oon te houden vergadering benoemd do heeren J J Wensveen en A A Hooft Na nog eenige besprekingen werd deze vergadering gesloten Haast Courant KERKNIEUWS Vacaturofl enz in de Ned Herv Kerk In do Ned Herv Kerk waren in i geheel vaéunl op 1 Januari 1915 1 10 plaatsen 1 Juli 1914 waren vacant 13 plaatsin alzoo vornR erderd met 3 plaataen De vermeorderiQg elnds 1 Januari 1014 is nu 9 plaatsen daar er toen 127 vacant waren Het getal der vaofttureu neemt dus toe wat voorspeld is 12 oandidaten t d H Dienst hebb t n omi beroep aangenomen Met degi nen die Xi hulppredikersplaals vervullen izijn er nog 32 candidaten beschikbaar Dii jaar 7ijn 38 candidaten toegelaten tot de Evangeliobediening ook weer 7 minder dan Iwt vorige jaar 21 predikaiiten zqn tooriïQB fewordwi