Goudsche Courant, maandag 18 januari 1915

opnieuw begraven worden deze gevangenen hebben geschoren kruinen Dagelijks komen veel gewonden aan vooral marine soldaten Nu en dan komen gevangenen binnen Franschen loopen los Engelschen gebonden Franschen krngen sigaretten op Kommandantur Engelschen niet Alles wordt gereqnireerd in Ostende verlaten villa s en heerenhnizen zijn reeds totaal leeggehaald en meubels en piano s worden verzonden In Ghistelles z n Maandag opgeëisoht om te leveren vóór 15 Januari 18 varkens 34 koebeesten 124 000 K a haver 140 000 K ö aardappelen 48 000 K G stroo Is een en ander niet voor 15 Jan geleverd dan 138 000 fr Burgemeester en onderwijzer loopen sindsdien rond maar ku en geen tiende gedeelte verkrijgen Te Jabeke kwamen 2 Duitsche officieren Maandag bij een pastoor om te slapen de pastoor geeft hun een kamer doch ze vinden haar niet mooi genoeg De pastoor zegde niets anders te hebben Ze deden daarop de slaapkamer van den pastoor open en zeiden dat deze beter was Zij gingen er binnen en vonden in een oud kastje een oude revolver de pastoor werd daarop gevangen genomen gebonden door het dorp geleid en ten slotte aldus naar Brugge gevoerd Een part telegram uit L euven vj Turnhout ontvangen meldt Ernstige onlusten hadden naar ik van officieele zijde verneem plaats in het krijgsgevangenkamp te Nieuwinden Zooals men weet is daar tijdeiyk een kamp opgeslagen Eonige Turco s geraakten in een gevecht gewikkeld met Engelschen zoodat de Duitsche wachters tusschen beide moesten komen De Turco s en de Engelschen richtten zich nu tot den gezamenlijken vijand en doodden een Duitsch soldaat Naar ik met zekerheid kan mededeelen zijn terstond zeer scherpe maatregelen getroffen Zes Engelschen en acht Turco s werden dadelijk doodgeschoten Bovendien werd het geheele kamp straffen opgelegd die bestaan in hi t derven van vrijheden oi inkorting van rantsoen Aan het Oostciyk Front In Polen en Galicië Hot Duitscjhe groote Hioofdikwaf tier meldt dat op hot Oostelijk ooriogsterrein de toestand over liet algemeen ongewijzigd is Van welingeliehto zijde vernoemt het Wolff bureau haf volgende over don toestand In het Oosten on de krijgaverrtchtingen welke sedert het midden van September plaats vonden Na vernietiging on verdrijving der in Oöfet Pruisen gevallen Russische lopers wcrdtTi de daafd oor vrijgekomen Duitsciie troepen naar Zuid Polen gebracht met do opdracht de bondgenooten die aan hft tfrugtrekken waren over de San te ondersteunen door een aanvallende bj wi ging in den rug van den tegen San opereerend in vijand uit to voeren l Keede op 28 Sept kon het offensief van uit do linie Krakau Kreuzburg ten O van een sterke Kusaischo cavalerie op den linkerover van den Welcfasel worden opgenomen waarbij do Russen roet zware vorliezen werdeil teruggeworpen on de liussische troepen van de San wegtrokken Het Oofitenrijksche doel was door het Duitsche offensief ten volle bereikt In den aanvang van October trachtten dfc Russen den Zu d lij jiaatden WeiohsoT oprukkende bondgenooten bXopatow in te shiiton door den DuitscVwi linkervleugel van uit Iwangorodi te diijdngolen Dit voorncnien werd door enwftchü gen DuitBchen aanval verijdeld waarbij dn Russische voorhoede op 4 Oct ten Oosten van Opatow over de rivier terufi eworpen werd Tusschen 8 en 20 Oct werden nieuwe pc ngen om de rivi T over to trefcken or de Russen gedaan doch im t zware verliezen voor den vijand verhinderd Inmiddols alaogdiendo bondgcnooten er in do Russen over de San terug tu dringen en Przemysl te ontzetten I en verder voortdrlngen ontmoette bjj do Pussen e taaien wedcorstand waardoor die aan ton Welchsol staoodie DuitschOostenrijkscho troepai In een moelli en toestand geraakten De borlchtMi over hot wegvoeren van Russische troepen naar Warschau de toestand van de stelling Lowioz Skierniowice Groje en de uitmonding dor Pilitza deden inzien dat do Russen nw t 5 legerkorpsen de Duitsobers Iwangorod wildon insiuHen en met oen grooto troeponmaesa van Warschau Nowo en Georgiowak optPekkend den Duitscben linkervleugel in drukken Dit voornemen werd door een spoedig en stoutmoedig uitgtivoord aanvallend optreden van do hoofdmacht tegen Warschau verijdel i terwijl do bij Iwangorod staandö troepen de itusalscho strijdmacht in weerwil van de vijandelijke overmacht vasthielden Tegen de voor de poorten van Warschau staande Duitsche troepm ontwik keidï n do Rtïssen gaandeweg een viervoudige overmacht De toertand werd ernstig daar de hardtaetkklge wederstand d RuHsen aan de San het optrede der bondgenooten legen de Rusaladie linkerflank verijdelde Het voortdrlngen der Russen over den Wrfcheel was niet meer te ver derom was hei klokslag 12 s middags dat hier onze troepen tot nieuwe doden werden opgeroepen Precies om 12 uur kwam er leven In dte Dultache loofigraveo volgde een kr ilge sproi m om 12 uur en i min wae de ec Frangohe verdedigingslinie om 12 uur 13 min de twetdc genomen De flankaanval van uit he bosch va Vregny kwam bij do snelheid van dit optreden in het gé heel niet meer tot uitwerking en in den laten namiddag van denzolfden dag bevond zich d geheele hoogvlakte rand in Duitscbo handen Al mocht zich de vijand nog Iq kuilen en in naar het Aiane dal aflooponde helling ophouden nochtans bracht het gelukk van dm Duitachen aanval de in do omgeving der bpschrijke hoogte tegen den Uuitsclien rcchtervleug voortdrlngendo Fran cben in oen wanhopigen toestMid want toen op 14 dezer de uiterste rechtervieugol der UuitBchere ai trekkenden aanval hervatte en uit het centrum over Crouy de Duitsche troepen thans Westwaarts zwenkten toea liioet den tegen de boechrijke hoogte opdrlngenden Franschtm niets anders over dan zictt over te geven zich terugtrekken kon niet meer daar de Duitsche zware artilierlo het Alanodal beheOTschte Üp denzeKdcn dag werd de vijand ook van do bellingen der hoogten bij Vregny geworpen voor zoover hij niet reeds gedurende den nacht naar en over de Aisno terug gevlucht was t en compagnie van liet lijfgarderegiment drong bij duistomla zelfe in de voorsteden van 8olfiM ne Onze troepen zuiverden het geheelo torrein tot de Alsne van vijanden Alleen bij de HvierkromDilogen ten Oosten van de stad slaagden de Fransche aïileelingen er in zich te handlmven Uij de gevechten rondom Solsnons die vcrscheid ene dagen duurden werd de vijand op Ptm frontbreedte van ongeveer 12 15 K M over oen afstand van 2 tot 4 K M teruggerworpon niettegenstaande zijn 8l rke stellingen en In weerwil van zijn numerieke meerderheid Aan Fransche zijde namen aao den strijd deel de 14e Inlanterieen do 55c reserve divisie een geuengdo jager brigade een territoriaal lnfanteriereglmcnt beneviHis Tur iBq b Zouaven en Marokkaansche tirailleurs Van deze troepenmafiVit geraakten meor dan 5000 man in Duitsciie krijgsgevangenschap De oorlogsbuit was zeer aanzienlijk veroverd werden 18 zware 17 liohte mitrailleurs lichtpistolen geWerw en handgranaten bovendien een buitengewoon grooto hoeveelheid Infanlc rie en artllleilemnniti Dezen zegevierenden strijd bevochten de Duitsche troepen na vele weken stil te hebben gelegen in een winterveldtocht te midden van regenvlagen en stormwinden ook op do dagen der gevechten hielden regen en wind aan De aanval had over relden van slijk en loopgraven vol modi der plaats over doorwetHtte steengroeven waarbij dikwijls de schoenen in het Blijk bleven stoken Dan vocht de Duitsche soldaat barrevoets verder Wat onze t ewondercnHwaardige troepen er wei Is waar smerig uitziende maar prachtig van lichaauiekracht en van krljgslust bezield hebben verrlclit dat Is lioven allen lol verheven Hun dapperheid doodsverachting nlthoudingBverinogon en held imoed vonden een gerechtvaardigde erkenning hierin dat hun hoogste vwldhoor de Keizer die in die uren onder hen vertoefde aan de verantwoordelijke I evelhebber8 nog ophet slagveld hooge ordeleekenen toekende Aan generaal Luchow werd d orde pour Ie mérite aan luitenant generaal Wichura het commandeurskruis der huisorde van HohenzoUern uitgereikt Kevena de doelbewuste en stoutmoedige aanvoering en de grootste verrichtingen der troepen ia het succes van d on aiag bij SoisBons aan een schitterende samenwerking van alle wapenen te danken voor alles aan de infanterie de veldar tillerie do voet artillerie en de genie die elkander op volmaakte wijze ondersteunden Ook de telefoontroepen droegen niet weinig tot hot w siagcn van het geheel bij Op zulke troepen en aanvoerders op zulke veldelogen kan het Duitsoli © volk trots zijn p en part telegram uit Parijs via London ontvangen dd 17 Jan meldt liet volgende Hier ontvangen bijzonderheden over de laatste gevechten in de omgeving van SoiMons toonen aan dat die strijd on danks den ti fenslag der Franschen als een van de glorierijkste feiten uit de militaire geechledieni van Frankrijk moet worden l eschouwd Ken der Fransche linte r imenten kVond zich op den Noordeli en oever van de Aisne tegenover buitengewoon sterke Duitsche strijdkrachten Het Fransche ro giiuent vroeg om versterkingen m or werd oen poging gedaan om deze in bootje over de buiten haar oevers getreden ri vior to zenden Door den hcvjgea storm was het echter niet mogelijk eên voldoend aantal troepen to zenden Het regiment op den Noordelijken oever begon daarna een hevig gevecht tegen de Duitsche strijdküwhten waarbij de Franschen tot 0 een vierde vwi him getalHterkte werden teruggebracht De overmacht van den vijuid en de moellijkhodon van het terrein noodzaakte hen terug te trekken Zij slaagdoi er in behouden do rivier over te steken en bleven daarna eenigc areR rusten Toen spoorden de ficleren de troepen aan een poging te doen om de verloren steilin gen te heroveren waarop deze met grooten strijdlust de rivier weer overstaken eu een aanval deden op de Duitschers j Kil wn gvvecht au meerdert uren werden zij echter opnieuw teruggedreven en wa appèl werd gehouden konden zidi van 106 man niet meer dan 10 man melden Het artilietie fuur was aan belde zijden zeer hevig geweest Gewonde soldaten en vluchtelingen verklaren dat gelieele gelederen door de granaten wordWi weggemaaid Men zegt dat de Duitachcrs nog steeds versterkingen ontvangen üit Parijs wordt aan de Times gemeld dat de tijdelijke tegenslag van de Franschen bij Soujsons voor een doel een gevolg is van de overstrooming van do riviör waardoor de bruggen werden we eelagen hetgeen de zending van voldoende Fransche versterkingen belette Hoewel deze tegenslag zeer te betreuren is acht men het niet wa rBchljnlijk dat de Duitschers zullen trachtm do Aisno over te trekken daar de Fransche kanonnen den gcheelen Noordel ken oever der rivier bestrijken en de heuvels ten Zuiden een sterke stelling vormm In Parijs hcerscht dan ook geen ongemstheïd dat een tweede Duitsche aanval in de richting van Soissons succes zou hebben Met het oog op het slechto wecsr wordt do hervatting van den ernstigen strijd in de streek van Soissons onwaarschijnlijk goacht Vluchtelingen uit Crouy metden dat het Duitsche bombardement van SoiawMs zeer beïtig wm T granaten troffen in de laatste week do oathediaal die zwaar beschadigd is Jan Olieslagers gevallen Dinsdag is de in ons land zoo bekende Belgische vilegenier Jan Olieslagers leelijk gevallen in de baart van Calais Hij vloog op een tweedekker dicht bij de kust waar gelijk men weet de windstroomingen zeer verraderlijk kannen zijn Tengevolge van een panne bleef zijn motor staan enjnist op dat oogenblik kreeg hij moeilijkheden met wervel en valwinden Van een hoogte van ongeveer 30 meter stortte de tweedekker dien Olieslagers in gezelsohap van zijn ondsten mecanioien probeerde ter aarde Het toestel is natuurlijk vernield maar de vlieger en zijn helper liepen met den schrik en eenigo oiibeteekenende verwondingen vrij In België Kardinaal Mercier De Tijd correspondent bevestigt thans uit ofÊcieuse bi on dat kardinaal Mercier op 2 en 3 Januari van zijn vrgheid was berooid in zoover dat gouverneur Von Bissing aan kardinaal Mercier nadrakkelijk verbood Mechelen te verlaten ofschoon Z £ m zich naar Antwerpen wilde begeven Mgr Ivrare deken van Brussel heeft aan zijn geestelijkheid een schrijven gericht waarin hij mededeelde dat niettegenstaande het schriftelijk verbod van Von Bissing om de verspreiding van het herderlijk schrijven te verbieden de kardinaal met de meeste beslistheid wil dat met de voorlezing van dit herderlijk schrijven worde voortgegaan De kardinaal verklaarde volgens den zelfden correspondent aan Mgr Ivrare Ik verzet mij tegen het geweld dat aan mijn herderlijk bestuur wordt aangedaan Men beeft alles gedaan om mij het herderlijk schrijven te doen verzachten maar ik heb mij daartegen verzet Dtt toestand te Óstende Uit Ostende wordt door den oorlogscorrespondent van De Tijd het volgende gemeld van de 45 000 inwoners eijn er nog 6000 geen vleesch behalve geblesseerde Duitsche paarden a 20 fr noch groenten noch knollen meer weinig brood Kr zijn gezinnen die in 2 dagen slechts 450 gram gehad hebben Overigens gaat het met de bevolking s middags 5 uur is deze geregeld in de kelders te vinden uit vrees voor ifêt bombardement Alle wgn is gerequireerd en wordt met citroen vermengd naar de Yser gezonden als middel tegen ingewandsptjn door de natheid veroorzaakt Degene t wien meer dan 3 flesschen nog gAvonden worden krijgt 150 mark boete en 50 M voor iedere flesoh boven do drie Langs den d k staan 04 kanonnen zwaar kaliber en op de boulevards tot Mariakerke 13 000 man landstorm en Mariniers Alle kustplaatsen tot Mariakerke zijn door de Duitsohera ontruimd hoewel niet bezet door de geallieerden Mariakerke zelf is nog bezet en daar zijn sterke verdedigingswerken Ix opgraven worden gemaakt door de btirgerbevolking die daartoe wel gedwongen is daar ze anders geen eten kan krijgen Ze krygt er voor dri naaj daAgs brood Ongeveer 12 000 DajtKhers die in de gevangeniasej in Daltachland zat n zijn naar hier gevoerd en doen niet anders dan IHken van hot Yser terrein i dragen die door de inundatie zijn los i gewoeld en on ia de dninen by Ostende hinderen Volgens een nieuw plan bod daaiop een aanval pta s op de Weetelijk Vtin Warschau over dien Weichse getrokken vtjand men gebruikmaking van het legerkorps bij Iwangorod dat door OoBteorijksch Hongaarscho troepen ofgeloat zou wOTden terwi de troepen voor Warschau in de sterke stelling Pawa Siemiewice teruggenomen werden Alle onstuimige Russische aanvallen werden met groot verlle afgeslagen De beslissing moeeten de van het Zuiden van Iwangorod over de PlUtza kom ide troepen brengen toen het bericht kwam dat do bondgcnooten de stelling wj Iwangorod niet meer kmiden behouden Onder dez omstandigheden moest een ernstig doo de omstandigheden geboden besluit genomen worden Volgens deze beslissing werden de operaties aan den Welrfisel en de San met het oog op een bijna drievouittge vijandelijke overmacht afgebroken De troepen raakten van Am vijand los daar alle verkeersmiddelen zoo volledig werden vernield dat de vijand niet opdringen kon Het Russische offensief moest onder aliè oinatandigheden worden gebroken De totale sterkte van het groote offensief der tegen Duit ch and en OostenrijkschSile zie bestemde Russische troepen kan bij benadering op 45 legerkorpsen met talrijke reeervedivtsioa worden geschat Het in midden November aangevangen en grootseh opgezette offensief werd bij Staliuponen liydtkunen en Soldau ond r zeer hevige gevechten ofgwlagen Tegeli er tijd had een awival der Duitechers op l l en 14 Nov plaats het Russische lo gerkorps werd onder verlies van talri e gevangenen bij Wloekawek verslagen aan twee te hulp snellende legerkorpsen werd ai op 15 Nov bij Koetno een boHÜssende nederlaag toegebracht waarbQ 28 000 Ruseen krijgsgevangen gemaakt werden en talrijke kanonnen en machinegeweren veroverd werden Het leger vaè Maekcnsen uit de richting Thorn Wroachen opere€9 end versloeg bet RuseisLChe legerkorps Jjij Dombic de Russische reohfr tervieugel die op het Noordwaatelijk front leruggezwenkt was werd op 17 en 18 Nov van Strykow tot Brzezilny Lodai teruggeworpen Bovendien werden 2 Russisühe leger bij Lodz van uit het Oosten en Zuidoosten Ingesloten Op hot onverwachts gelukte het echter aan de Russen op het latóste oogenblik hulp te krijgen In den nacht van 24 op 25 Nov sloeg do vijand zich door de hem omsingelende Duitsche troepen heen in de richting van Brzezilny Onze eigen verliezen waren daarbij naar verhouding gering Aan het ZuldetUk Front Id den Kaukaeus Het Turksohe boofdk vajtSer te Confttantinopel raeldt volgens een telegram wit Berlijn Onze In den Kaukasus optred Hlde troepen zett i sedert eenige dagen aan do grims een verbitterden strijd voort tegen de Russen die belangrijke versterkingen hebben ontvangen Do bevelhebber van het Turksche leger in den Kaukasus deelt ambtelijk mede dat de Russen zich als wilden tegen het volkenrecht de wetttm en de bee aving gedragen Tijdens hun terugtoclü ttAen zij van hun eigen landgenoot dto den Mohammedaansohen godsdienst belijden de oogen uit Grijsaard en hulpelooze kinderen Werden gedood of gedwongen uit het Turksche gebied zich terug te trekken waarin de Russen bij het begiu der vijandelijkheden gevallen waren Z j hebben de weerloozo bevolking als gevangenen medegenomen en op alle have goed on gold beslag gelegd zonder daarvoor aan de getroffenen ook maar eenig i ehriftelijk bewijs af te gevai Behalve eze lafhartige daden hebben de Russen Ireven wat nog geen enkel volk geen l i boechaafd leger waagde te éom zij liobben de veldhospitalen aangevallen en de gew wden in stukken gohouww zü woigeren wat hun barbaorsche handengen de kroon opzet om doRoodoHalVH Maoo die door de conventie van Geneve als neutraal Is erkend als zoodanig to behandelen De Turksche regeering acht het zich tot ptioht deze barbaarfiolie handelingen bij de beschaafde wereld bekend te malcen rJe ondergang van de Saphlr Het Turksche hoofdkwartier te Constantlnopet deelt nog het volgende mede over dwi ondergang van de Fransohe duikboot Saphir De onderzeeër wilde den ingang der Dardanellen naderen zonder zich bloot te geven hierbij stootte schip op een mijn en zonk BinriLeri laasLd De Lfeening De Minister van Financien Qelet op art 4 van de Leeningwet 1914 maakt de St Ot bekend a dat da totaal Bom der inschrijvingen op de vrijwillige Staatsteening bedoeld in de Leeningwet 1914 welke worden aanvaard bedraagt f407 539 000 waarvan f 142 461 000 recht op voorkeur deden gelden b dat de insabr vingen van i 10 000 en minder voor weUce voorkeur ia aangevraagd ten volle worden toegewezen I dat de inschrijvingen boven f 10 000 voor Boover daarop volgens de bepalingen van het prospectus voorkeur is aangevraagd mede ten volle warden toegewezen tot het bedrag der gevraagde voorkeur d dat de inschrijvingen voor welke geen voorkeur is aangevraagd en de inschrijvingen boven f 10 000 voor Boover daarop geen voorkeur is aangevraagd worden toegewezen voor vigftig ten honderd van het ingeschreven en mt reeds volgens het vermelde sub c luegewezen bedrag met dien verstande dat bg de toewijzing elk bedrag naar boven wordt afgerond tot het naastaf veelvoud van f 100 faoaovoorraad Het Sitndelsblad meldt Ift verband met de groote aanvragen om cacao heeft de regeering den voornaamsten oaoaofabrikanten in ons land opgedragen alvorens totnitvoering van andere orders over te gaan eerst zorg te dragen dat een zekere voorraad caoaopoeder aanwezig is naar gelang van de capaciteiten der fabrieken varieerend van 60 000 tot 100 000 kilo waarover de Begeering te en tijde moet kunnen beschikken Kj nietnakoming van dit voorschrift zou van regeeringswege op eventueel aanwezige voorraden cacao beslag gelegd moeten worden Uijnen in de Zuiderzee Bg het Departement van Marine is thans ook bericht ontvangen dat in den toegang tot de Zuiderzee en in die zee zelve mijnen drijvende zijn gezien Onmiddellijk zijn de Doodige maatregelen genomen om ze op te sporen Vanuit Nienwendiep is een torpedoboot tot dat doel uitgezonden Tot hedenmorgen was dit vaartuig er nog niet in geslaagd een mijn te vinden Mgn in het net Men seint ons uit IJmuiden De logger Huberta Petronella uit Katwijk aan Zee is Zaterdagavond lin aanraking gekomen met een drijvende mijn en met zware schade aan het aohterschip naar IJmuiden teruggekeerd de mijn kwam in de netten terecht en ontplofte later bij het inhalen der netten Het vischtuig ging verloren persoonlgke ongeluUen kwamen niet voor Otó nterneerden De Belgische soldaten behoorendetot de linie regimenten 7 14 en tothet 3e regiment chasseurs zijn gisteren uit de nieuwe kazerne teHarderwgk naar het interneeringskamp overgebracht De Belgische regeering en de uitgeweken B igen Naar de Dttiiy Teiegrapli uit Havre volgeae een frontteiegram uit Londen aan do N R Ct verneemt beeft de Beigisciie regeering Donderdag besloten alle ongebuwde jonge niatmen tuescben 18 en 30 jaar op to roepen Zij die geen militairen dienst wenschen te verrichten zullen voor nuttige openbare werken wordoa gebezigd Fen ieder zal binaetf drie dagen een verklaring hebben af te leggen voor den oonsul van de plaats waar bij zich bevindt en bij gebreke daarvan in verzuim wordeo gesteld en dienovereenkomatig betiandeld door d gendarmerie Mg tot Nut van t Algemeen Ter vervanging van de hoeren nw H A Ë Modderman te Amsterdam en P Bartelink te Maastricht die volgens rooster op 1 Juli a s als hoofdbestuurders van de Maatachappg tot Nut van t Algemeen moeten aftreden zijn de volgende dnbbeltallen opgemaakt vacature mr H A E Modderman pro dr H Brugmans en prof dr H Burger beiden te Amsterdam vacature F Bartelink de heereu mr H J van Leeuwen raadsheer bij het gerechtshof voorzitter van het departement te s Hetogenbosch en C J van Temmen secretaris van het departement voorzitter van het district Noord Brabant te Breda Ter vervanging van den heer J IJzerman te Amsterdam die voor bet lidmaatschap van het hoofdbestuur heeft bedankt en die zitting zou hebben tot 1 Juli 1919 is het volgende dubbeltal opgemaakt prof dr Ph Kohnstamm te Amstertïam en de heer H P Maas Oeesteranns ingenieur H IJ 8 M te Amsterdam Qemesgdé Eerieliten Den protestantsoh Tehuis Men meldt uit Sluis Qisteren is in alle stilte een merkwaardig gesticht geopend Niet merkwaardig door zgne bestemming een Protestantsoh tehuis voor ouden van dagen want zoo zgn er tientallen van instellingen in ons land maar wel als een voorbeeld van samenwerking tusschen de verschillende kerkelijke partijen Het tehuis is n l gemeenschappelijk bezit van alle Ned Herv aoonieën in West Zoeuwsch Vlaanderen orthodoxe zoowel als vrijzinnige De reglementen ademen een mimen geest het bestuur is gemengd samengesteld Geen wonder dan ook dat oen der sprekers de hoop uitsprak dat van deze samenwerking nog meerdere vruchten gezien zouden worden En als een tegenstelling met deze stichting van Christelijke liefde ontplofte onder het openingswoord van den voorzitter met een knal waarvan alle ramen van het gebouw rinkelden een mijn op de kust Te Callantsoog N H overleed dezer dagen de Wed van den Berg inden ouderdom van bijna 102 jaar Door de af deeling BrioUe van den Volksbond togen drankmisbruik zal 12 13 en 14 Februari te Briello oen tentoonstelling worden gehouden van Militaire Huisvlijt Getracht zalBworden om de ingezonden voorwerpen ook te HelleVoetsluis te exposeeren Aangereden Gisterenmiddag om zeven uur is eeii schildwacht die op de spoorbrug over den Waal bij Nijmegen op post stond door den trein gegrepen Den ongelukkigen soldaat uit Zwolle afkomstig werden beide beeneu afgereden ÜBMMIlSGKVinG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den i4en Jan 1015 executoir is verklaard Het Kohier No 5 der Belasting op Bedrijfs drijfsen andere inkomsten dieobt 1914 1915 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvaoger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ia zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van ks weken binoen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den i8n Januari 1915 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Stadsnieuws GOUDA 18 Januari 1915 Ked Israëlitische Qemeente Bij de gisteren gehouden verkiezingvan drie leden van den Kerkeraad der Ned IsraëUtÏBche Öemeante alhier noodig geworden door het ontEil gnemen van de heeren A D Horneman D L fsma en J Oiman werden gekozen de heeren M van Dantsdg enJ Rood terwijl horatemming moeiplaats hebben tusschen de heeren L S Cats en M A Cats Wio helpt aan Lectuur en Spelen Zooals uit de berichten der laalslo dagen geblekMi is zijn een aantal geïnterneerde Lngelache officieren overgebracht naar het fort Wierickeracbans op ccü halt uur afstand van Bodt raven geie gen waar zij ondier bewaking zijn gesteld van een d taclM monj uiilitairen ter sterkte van 125 man hetwelk van het garnizooa te Gouda daarheen is gezonden Kunnen de geïnterneerde oHicieren zich uit eigen middelen al datgene aanechalIcn wat zy wenschen met de Nederlandsche sal4aten Is dal niet bet geval In dït vrij afgelegen oord waarvan de Inrichting niet eenig comfort biedt ontbreekt het onzen uiilitairoQ aan alles wat maar e iigszms dienen kan om hen bet verbUjf daar tx k maar ewiigermate aangienaam te maken Ken gelegenheid om zich to verpoozen is in de nabijheid niet te vinden zoodnt met de zeer geringe iniddtiien welke ter beaclilkking staan een ctnivoudige cantïne moet worden ingericht In zulk een cantlne behooren echter lectuur en epelou waarvan de aan schafimg niet mogelijk is Wie onzur lezers en lezeressen wil daaraan holpen f Vr is wel voor onze soldaten reeds heel veel gedaan en in onze etad zeker niet hol minst doch wij gi looven dat er nog wol velen zijn die in hmi iKMdienkaston nog wel een en andtT hebben staan wat voor hen oud wi voor onze soldoten nieuw is Boeken pQ tiidöchriflen ook in vreemde talen couranten di na lozing in de pruUeinand gaan kunnen thans nog goede dicn ton bewijzen Vn oen spel kaarten een dwrnapel een dominospel en ook andere spelen zijn alle zeer gewaardeerde middelen om onze militairen dio daar voor den bewakingsdienat zijn aangewezen eenigo afwiseeling te geven in hun eent Miig leven Kn wie noch lectuur noch spelen te missen heeft maar toch iela wil dom om te helpen die achenke een bijdrage groot of klein die dankbaar zal wordlen aanvaard Be adaniniatratie van dit blad wil zich gaarne beJaeton met de in ontvangstnomlng van een m ander en ook zorgdragen voor do doorzonding daarvan Men adre Beero hetgeen men wil afslaan aan het bureau van dit blad Markt 31 Het vertrek van het garnizoen a r Öhs thatiB van officieele zijde wordt medogedeeld la bopaah dat het gami zoen van hief naar Amersfoort zal vertrekken eruiovde ijk zal dit vertrek plaats hebben in het begin der volgende week Sociale Psychologie Voor atd Üouda van den Ned Protestantenbond trad Vrijdogavoöd voor een matig bezette zaal de heer Th M Hoeel van Limburg hootdcouimissaris van politie te Amsterdam than als majoor In aclioven dieusl Uj litS leger op ter l eliandeling van bet ouderweip iiïOcIMt l sychologie ripi deelde melde niet te bedoelen e gelwerd betoog toj houden over sociologie doch uioer een beschouwing te willen geven ovoi hel zielelevott der massa waarvan velen zoo betrekkelijk weinig weten iJaarin de bron van veel kwaads Kegueren besturen luoet ook zgn opvoedai dor mi sohheid en hoe kan zulks geschieden wanneer er geen kennis U van de psyche van dé massa Door hot zich niet kunnen inleven In datgene wat er in dw votksziel omgaat worden door regeerders en bestuurders maatregelen geiioHm die indruischem togen don normalen outwikkelmgsgang der volken Vy leven in een tijd waarin de indtvidiu ely arbeid achteruit wordt gedrongen waarvan de uitvindingen der techniek mede de oorzaak zijn Het is thans do tijd waarin de massa naar voren treedt en dit openbaart zlclr op alle gebied De massa Vormt thans de moatsciiappelijke ewheid Daarom is bot steedo meer de laak van de regeerders die massa te kennen en te bestudeerca om ze te kunpen verstaan en te leiden zullen ZIJ bekwame sociologen moeten £ ijn Niel de mannen van ijzer en staal zullen i de toekomst de beste legeorders zijn de tijd yan de heldenvereering ia voorbij doch zij dia een duidelijk inzicht hebben in datAne wat de massa beroert Daarmede k spr echter niet zeggen dol deze tijd gli groote mannen meer beeft Het teg idoel ia waar Haar ook m de to omsl zullen het blijken te ijn diegenen die de massa kunnen onderkennen De criminaliteit is in de groote steden gewis het grootst door de opoenhoopmg der menschen Het ia daarom een aanbevelenswaardige taak voor de sladebesturen in bet belang der moraliteit en ter verialndoring der criminaliteit de steden ruim te bouwen waardoor het levMispoJl der bewoners wordt verhoogd Wanneer een individu behoort tol de slappe massa die zich gemakkelijk in beweging laat brengen kan deze suggestie zeer verderfelijk op zoo iemand Inwerken hem brengen tot geestelijke afdwaling hem zelfs voeren tot misdaad Z ro zijn er velen met zwakke karakters Geneigdheid om sucoes te behalen zucht tot verandering lot nabootsing doet bet persoonlijk verontwoordebjkheid gevoel ver loeten en bet ifidivi u opgaan in ïe mepigte Een methodisch psychologisch onderzoek acht spr noodig tot klassiticatie der masm welke spr zou verdeelon in twee hoofdgi oepen do compacte of samengegrooide menigte en de diffuse of verspreide menigte hr bestaat tusschen deze beide een meer dan gradueel verschil zooals do pr ook aantoonde De menigte die ia damengestroomd voor een actueel gebeuren is spontaan in haar uiting heeft éón gedachte terwijl een menigte op een plein s menzijndo menschen wachtend op bet vertrek vOn een trami jumlll bet tegeaovergesleidB daarvan is Spr acht hot van belang na te gaan de physieke oorzaken die van mvloed zyn op het karakter en de qeigingen van den otensch omdat daardoor boter inzicht wordt verkregen bi het It ven der massa Voor de leiders der toekomst la het goeït dat zij zich in dien geest ontwikkolen De lezing van den beer Roest van Limburg w rd met groote aandacbt gevolgd Bij ontstentenis van den voorzitter der afd braclit Da H van Aasendelft im spreker dank en bevel de afd in diens welwillendheid aan Wij ontvingen van de Goudsche Coop 1 Broodbakker IJ en Verbruikevoreoniglng 0n8 Voordeel alhier het eerste nummer van liet Maandbiad der verecaiiging hetwelk zooals wordt gemeld de ledMi gratis zal wordi n toegezonden Dit maiudblad heeft en doel zooals in een voorwoord wordt gezegd weer te gevCTi De belangrijkste besluiten van het bestuur waarmode de leden direct hebben te maken en waardoor alzoo kunnen vervallen de telkens weerkecrende kennisgevingen aan de leden die per circulairo of GonvocatlB worden bezorgd vermeldenfiwaardige gebeurtenissen uit liel bedrijf onzer Coöperatie waarvan geacht kan worden dat ze do Ijolangstelling der ieden zullen wekken medodwlingen ovor andere coöperatieve vereenigingen en over t algemeen allee wat met de coöperatie in t algemeen en mei onze © Igcm Coöperatie in t bijzonder direct ol indireot verbond houdt A b commissie van redactie treedt op de beoren W B F GrevcQstuk A I Ie Mink en Joh Mulder Gouto Vooruit Na het oorlogsnieuws komt een zeer giistigo comodie gespeeld door den bekenden ï rince getiteld Mama s Lieveling die do bezetters herhaaldelijk stof geeft tot uitbundig laolten Fen iocr mooie naluuropuame AppetiKKmigaardea te Woehington gaat het Hoofdnummer vooraf getiteld Rocambole do eersteeerle echto gentleman boef historie naar do wer ken van l onaon du i errail die de beiodcers van b t begin tot het eind In ijpaunmg liou De muziek is uitstekend n is altijd tem ijl de explicateur ook aal goed op dreef was Amstord Cabpret on Operette Fnsemble Bovengenoemd gezelsohap gaf gisterakoud onder leiding van de hoeren Joh Bjing en Jack Weston in de Nieuwe h houwburg oen soiree waarvoor een p ogranima vaii allerlei variété uummerS was samengesteld Prof CacadoruB vormde daarvan een nM onbdangnjk doel door ztjn oplreflen vQor en na de pauze Hetgeen Cacadorus als conferencier presteert is liier tor stalde we beiiond Van hetgeen hij ons te I liooren gaf was een deel oud cvin ande deel met oenige geestigheid doorspekt waordoor hij de lachers op zijn hand kreeg Mej Johanna van der Lugt trad op al komische karakter soubrette en gaf al zoodanig eenige mobilisatie couplettwi te hooren waarmede het publiek zich auiuseerd Do heer Ja k Weston op het prigramma als dramatisch couplelzanger aaijgediend zong vredleecouplctten dl © wel in den smaak vielai en welke later in do I zaal ten bate der vluchtelingen te koop ttcjdon aangeboden Mevr Logger d Oliviefra boorden wij liever in baar operett erol dan als lieder iangcres terwijl de be Joh Hinz als piano humorist aiieraardigsto dingen te hooron gat Do operette Liefde boven Goud was heel aardig Wtls de inhoud van den lektit een heel gewone liefdes historie de muKtek was alleraardigst wijl daarin de hooidmotioven van alle bekende succea oporett i voorkcHuen Jack Woalon was een geestig type van een rijken parvenu Mnj V d Lugt speelde uitwekend haar rol van de jaloerecbe huishoudster Mevr Jorty en Mevr Logger d Olivierra ep Joli Hinz zagen wij roet genoegen a s resp de dochter Mary en de pseudo bediende optreden Het geheel liep vlot van stapel Do Witto Odik dezo week weer een uilstoliend ge kozen programma M et bet oorlogsjournal een mooie naInuropnaine uit Japan Het hoofdnummor is e n prachtig levensbeeld dat niet nalaten zal indruk op den toeschouwor te maken vooral ook door do uitstekende wijze waarop de beer Steenbergen de Hlm toelicht i ep zoor aardige film Is de Lotgovalleni van Maud terwijl een boeiend fichettijo Hct zilveren Horloge en een f omiache voorstelling van een stieronge cht het programma voltooien De Directie beeft tevens geëngageerdden beer J Ötordian violist uit Antw erpen en hoeft hiermede een groote aanwlnst voor baar theater gekregen Hetsamenapel van pianist èh vlottst iS zeer to rdemen Boskoop De burgemeester van Boskoop Naar wij van bevoegde eijde vernemen heeft de burgemeester dezer gemeente de heer X Grootenhuis tegen 1 Febr a 8 ontslag aangevraagd Berkenwoude Donderdagavond j l hadden wij het genoegen in de zaal van den heor Westbroek het Goudsch Militair Strijkorkest te hooren Het was een mooie muzikale avond zooals maar zelden op een klein plaatsje voorkomt Jammor dat het slechte weer velen tegen hield tegenwoordig te zijn hoewel het doel het batig saldo aan het stouncomité te Gouda te geven toch nog wel bereikt zal zijn Mocht het orkestje echter nogmaals zulk een avond geven dan is een volle zaal zeker gewaarborgd 407e STAATSLOTERJJ 4d6 KI Trekking van Maandag 18 Jan No 7940 f 6000 No 14078 f 1000 No 7824 en 20567 ieder f 400 No 2262 12181 en 18670 ieder f 200 No 3B13 7620 11046 en 11117 ieder f 100 Prijzen van f G5 02 106a08I8i04S82e09aBeS78AS689i886 GO 650 fll 81 87 710 es B79 88 96 936 80 49 73 lOiB 19 58 1100 ISSB 51 74 1873 7S B7 03 t 1449 08 1S70 1609 37 1787 67 68 2081912113 ea 71 sao9 45 50 sa aaai 270140 asas SXO il Si 3119 418tffiU38590978S3748a8a494 0617 70 8724 41 70 82 3810 6589 3924 58 88 4001 1 4S 4106 19 50 52 89 4918 34 4487 96 4311 82 46 463 9 61 4761 4829 35 56 79 09 4916 60B6 88 60 5104 17 82 69 5209 14 15 06 70 97 M85 49 07 6108 6688 68 81 86 0647 6739 6818 89 946 76 6010 89 6148 86608066660068004579886606096022 68 0756 ea06 66 74 6B18 01 74 9B 701I 49 fle7iai29837ai960780ei0 84 7411 02 71 93 86 7607 7 17747 55 7819 66 68 Bfi 7904 7 8 28 80 8106 82 84 01 8 19 39 8340 71 88 8481 48 66 8567 85 Bm m V sm 79 99 9863 67 78 8BI4 56 60 68 75 70 Mtö9GO69646967O919736699831 0 99114S 10001 17 101 40 61 96 ICSIB 66 77 9S 10649 69 10462 78 81 lOBSB 10684 67 10619 47 73 76 uooi 9 22 66 una iisao as 96 iisas 42 11100 oe iisso ïieoa 7011718 71 1180B 36 69 ae IttOt 36 12010 66 IS 83 96 12103 21 68 90 11216 17 84 64 77 86 laoao 12410 47 63 84 05 19BO0 63 86 87 12689 7 13830 18056 18104 28 48 88 BB 18886 66 18891 18434 78 80 18601 S 11 60 78 18860 78 BI 18760 18815 18907 91 ii 47 67 14104 5 9B 81 60 84 86 14909 97 78 14397 Mui 14617 14621 25 68 96 14762 77 98 14808 14909 38 uSu 8B 1510 96 16Q1S 47 71 16829 93 16631 87 81 15048 66 61 16721 16066 75 80 10906 19 16804 13 16 16442 16606 9 16684 75 A S Jt M WU i7m 78 89 17081 41 47 63 66 IwTei 81 91 17800 86 72 17910 18002 21 00 1B148 64 18882 57 18185 BI 18505 88 18824 34 18740 64 18070 19010 19102 67 88 80 19211 91 85 54 19 82 10441 80 lfl U 46 lOeaO a 19786 96 99 19847 1986 aüQfflTeO 6990186 BO 68 90600 69 88 20117 88 48 08 ï aM19 18 26 49 30658 80 91 9070B 11 11 68 88 90838 SE OI T Achtste dag der iRondrit Men seint ons uit s Hertogen bosdid d 17 Jan Na een fuif door de club All Right te Roermond aangeboden vortiok de kolonne op den vastgestelden tijd Er werd eenig oponthoud door vragen om wegkaarten veroor akt en ook door een lunch te Eind lovon aangeboden door den consu van den N W B den heer Lindenan Het rij tempo werd aanmerkeltj a versneld om den verloren tijd in te halen Sint Michielsgestel vereerde de rijders met een eereboog en vlagvertoon Er werd uitstekend gereden op de doorweekte en modderpoelen gelijke ide wegen LA SriDBCÏTJ W Men moldt ons uit Bi ielle Door de afdeeling Voorne der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal een vergadering worden gehouden waarin van gedachten zal worden gewisseld over de vr ag teneinde afsluiting voor Voorne qï Putten door invoer van vee varkens en schapen te verkrijgen zulks met het oog op het reeds hier en daarj in ons land heerschonde monden klauwzeer chTEN terpam MARKTBERIC Veemarkt Rotterl Vette Ossen en Koifien goeden aanvoer prijzen waren voor Iste kw 46 26 40 en 36 38 cent ler liaU kilo Vette Kalveren goeqe aanvoer tste kw 36 2e 33 3e 28 cent perhalf kilo f Vette varkens goedö aanvoer 1ste kw 36 2e 33 3e 27 cent per half kilo Schapen en lammeren redölijk aangevoerd Handel in vet vee stugiprijzen eerder lager Vette kalvereij prijslioudènd Vette varkens de landel was langzaam de prijzen vai de vorige week waren moeilijk te haWhaven en schapen en lammeren prlj houdend i osa HiE ij Ei r Postkantoor t Gouda Lijst van de aan dit l antoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wpgens onbekendheid van do göadrossëerden gedurende do Ie holft der maand Jan niet zijn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Binnenland Brieven Mertena Felix ïlardorwijk Nijdam mej Deventer Briefkaarten de BruinKÜftman Wed Alhier Delfont Utrecht Holthuis J Amsterdam Kerkhof H O van Klute H Rotterdam Perdijk Mej A Den ITaag Vries Jo de Zaandam Westendorp en M do Holle Dames E A Utrooht Zwijnenburg M 1 briefkaarli met onleesbaar adres voor Deventer j Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam on adres op de stukken te vermelden opdat deze bij onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur van het P sten Telegraafkantoor RINK Laatste Berichte q Aan het Westelijk Front PARIJS 18 Jan Hot communiqué van gisterenavond lllKir Er valt niets te vermelden Aan het Oosteiyk Front PETROGRAD 17 Jan Officieel Wij rukken met succes voort aan don rechter oever van den BenedonWeich sel Wij verjoegen den vyand uit het dorp Budy Sulkowsky In de buurt van Qumbinnen heeft de vijand op den 16don Januari verscheidene hevige aanvallen gedaan De Dnitschere slaagden er iu na een reeks aanvallen een loopgraaf van ons te veroveren Op andere plaatsen werd do vijand toruggeslagen n was gedwongen zich op zijn stelling terug te trekken Bij het dorp Konopnitza werd de vgand die op 30 van onze loopgraven genaderd was met handgranaten overvallen en zoodoende in zijn bewegingen verhinderd Door de verwarring bij den v and ontstaan bombardeerden wij den verbindingsweg dor Duitsohera zoodat deze genoodzaakt waren den weg te ontruimen De vfland nam do streek zuidelijk van PiEczow onder hevig vuur doch werd teruggeslagen Onze voorgeBohoven troepen namen stormenderhand do Karpathische bergpas Kiriibaba aan do grens van Zevenbergen gelegen aan den weg van Rimpeling naar Marmarosrigel en Doesz Aan het Zuldeiyk Front PETROGRAD 17 Jan V D Officieel Het elfde Turkse h o legercorps is bij Karaoergan vernietigd PETREGRAD 17 Jan Ofadeel Van het Kakausus leger De slag bij Karaoergan die onder een sneeuwstorm drie dagen heeft geduurd eindigde met een volkomen overwinning voor ons De achterhoeden van den vijand zijn vernield terwijl hot overige gedeelte van het Turksche leger de vlocht neemt naar Erzeroem Wij zetten do vervolging voort De conferentift van Kopenhagen KOPENHAGEN 17 Jan V D De conferentie van de gedelegeerden der sociaaldemocratische partijen van Nederland Zweden Noorwegen en Denemarken werd heden geopend De voorzitter van het partijbestuur der DeenBche sociaal democratische partij de heer S t a u n i n g opende de conferentie met een toespraak waarin hij op het strikte neutrale standpunt der afgevaardigden wees en nadrukkelijk betoogde dat de conferentie in geen enkel opzicht als een gericht over de oorlogvoerende mogendheden zal zitting hebben yervolgons werd do taak der conferenltie vastgesteld In den namiddig had in de groote hal van het Stat huis een door 3000 personen bezochte volks vergadering plaats waarin dé redenaars van de verschillende landen uitdrukking gaven aan hun vej langen naar vrode onder de volkeren Een verrjdild complot LONDEN 18 Jin V D Aan do Daily News wordt uit Petrograd geseind dat te Tiflis jijzonderheden ontvangen zijn over e m verijdeld complot tegen de Russischd Fransche on Belgische leden van Iet corpsdiplomatipue te Therean Het complot zou vol ns het plan op den Eersten kelrstdag worden uitgevoerd Mahmot Chan een winkelier wonend tegeuovor pet Britsche gezantschapsgebouw wejrd op den avond voor den eersten Kerstdag door een bom gedood Dit leidde tot de ontdekking dat men Van plan was bommen te werpen onder de rijtuigen van de bewuste diplomiten als zij na het Kerstdiner bij den Engelschen gezant op don eersten Kerstdag te hebben hunne woningen bijgewoond naar zouden terugkeeren Generaal Rtöaanl PETROGRAD Öo verdediger van Poi t Arthur genen al Rtóssel is overleden Telegrafisch eerbericht van het Koninklijlk Meteriologiscli Institunt te E E BILDT baromot rstand 7C6 7 te Vlissingen laagste stand 763 7 l i Memel Verwachting tot d n volgenden dag Zwakke tot matjg N tot W wind weinig of geen in hot O in hot gedeeltelijk bewolkt neerslag lichte vors W om het vriespun Nagekomen Ajilvertentiën Heden overleed plotseling in den ouderdom van 79 jaar onze geliefde Moedcjir en Behuwdmoeder Montagne Lens Mevr A A H van Ds Is Montaone Az 18 Januiri 1915 Wed ÖOUDA Sloenwndaalf Q J MONTAGNE Lmdni Dr P J MONTAGNE A C MONTAGNE TAN DER Lee Gouda Dr A MONTAGNE Iz A S MONTAGNE VAN DEB BreOOEN Eenige en algemeene kennisgeving Bezoeken knnneil niet worden afgewacht