Goudsche Courant, woensdag 20 januari 1915

0 12685 Klegco Bij cabinetsorder van J Met 1847 k gen allu poUtte autorlteiten het recht tot 15 Augoetus het verlioopen van vtTseh brood te verbieden omA l mea nHHnde dat oudliakken brood voedzamer was en nieo aldua koren zou kunnen beBparen In April 1847 l eval de oppcrpreHÏdent vaa de provincie Pomoiem roggemeel mH ineet van planten worteU In l e gt lijke deelen te mengen omdat dit een gezond voedzaam en smakelijk brood opleverde Het gebrt t aan brood waa zoo groot dat de oefeningen voor de landuKvr in PtKuraem moesten worden o gegeven Ken verlxMl van haver als voeder Aan de Dultsche pers wordt medegedeeld Sedert November is het voederen met roggo en tarwe algemeen verboden Sedert dien ijd i men iu vele gedeelten van Duitacbland Ijegonnen groote hoeveo hedien haver aau rundvee en varkens If vervoederen Dit te echter in Btrijd lïiet de ijolangen van het leger dat groote üorraden haver noodïg lieeft en is ook niet onbedenkeli met het oog op het zaaien en op do paarden in het land Uoor het jgebrnikcn van andt re voederimddelen en voor zoover deze niet be 4rbikl aar zijo door het beperken van ik groote menigte vee die toch niet in I en meigjo als vrijwilliger I it Boedapest wordt aan de Neu I rei l reflBO geeehreven Il t wam in een dorp aan dezen kant van dw Save dat een patrouille op oen morgen een jonge Kinjürige ntoehracht itte iii4 n kon aanzien dat hij ée laalilo dagen vwl had geleden Men bracht liem naar don regluientBadjudant dien liij vertelde dat hij bij gelegenheid van een patroulil tocht onder den inval van Ie S TviürH van zijn troep was afgedwaald Hij behoorde tot het SzolnokMclie regiment en heele Kadar Kleiner Hij verzocht bij hot rt iment U mogen biijvm tot hij zijn eigen regiment teriigg vomlen bad Men keek na en zag lat inderdaad de vrijwilliger Kadar van ht l C8e regiment infanterie aU veniiist opgegeven wan Uij werd dus bij het regiment igedeeld De jonge man maakte 7 U h in zijn compagnie spoedig voel PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwïirtaal f 1 28 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Teletbon Interc 82 De Oorlog Aan het WestelQk Front Het Fransche communiquó van gisteren meldt In België ïb veel sneeaw gevallen In de baart van Atrecht bracht onze zware artillerie bij verschillende gelegenheden de vijandelijke batterijen tot zwygen Onze posities bij Laboisselle welke wij in den nacht van 17 Janaari ontruimden ten gevolge van hevige branden werden den volgenden mor n door ons hernomen Ten iN W van Pont h Moasaon namen wij nog een andere Dultsche versterking in Boia Ie Prêtre waar wij 500 meters Duitsche loopgraaf beeetten Van 5 tot 15 Janaari De Ooggetuige bij den Franschen generalen staf somt de resultaten op van de operaties van 5 tot 15 Januari als volgt lo Uitbreiding en consolidatie van ons succes op den rechteroever van 1 de Yser tusschen Saint Georges en de zee hot Daitsche offensief in deze streek gebroken tegen den Yser Daarentegen veroverden wy een groote strook grond beneden den Yser 2o By Soissons waar ons offensief schitterend begon werd de Btrijd on derbroken door het wassen van de Aisne waardoor de bruggen werden vernield zoodat wy geen versterkingen konden zenden Zoo waren wij oieè in staat om onae posities te houden tegen den sterken aanval doch wij trokken slechts terug over minder dan 1800 meter over een front van nog geen 5 K M lengte 3o Nieawe vorderingen in de buurt van Perthes en mislukking van allc tegenaanvallen 4o Set Dultsche offensief in Argonne werd tot staan gebracht 6o Voortduring en handhaving oneer saooessen in den Boven Ëlzas Aan het Oosteiyk Front Het officieel bericht uit Weenen van gistermiddag luidt In Polen en West ÖalioiÖ werd een artiUerieduel gevoerd Op de Karpathen is niets voorgevallen Uit eenige streken wordt opnieuw sterken sneeuwval gemeld niO ULHETKMII IU MUEaDE nDEICHTIUUUILLEII HOUDEN KOKO NAAR Een Kiitvere Heidore Niet vetW vloolatof bevordert den Haargroci Vorsterkt de klieren en doet dienst als een Tonloura voorde HaarworteiH Voorkomt bet Bplytea of Uitvallen Iloofdiwp en Roos rerdwrnert nadat men Koko een nnar kci r gebruikt heeftmen sprenkelt het eenvoudig op hot Haar dan wryft men het utoht in eene nederwaartflcho richting en bon teH het ftlnk ÜW IPOTHEKER DRMItT OF Utta HEEFT KOU VOORMDie EN HV ai U DE TEVREOEIIHEID VIN INOEIIE EIIBRUIKER8 MEDEDEEIEN KOOP M0U8 EEN KLEINE FLEUR F 0 7t FEVILLETOX Een eeld der w er k el ijk b eU 32 ilij vertrekt voor acht jaar Na verloop van dien tijd hoopt hij met een groot fortuin teri te komeft In zoo korten liid riep Holdlua lachend en waar hoeft hij dat tooverland ontdekt Het zijn de Malvinia gronden waar over in de laatste maanden zooveel geHchreven is In de bladen Het Bchipt waarlijk eene prachtige zaak te zijn en ik itewoniJer de gecatkracht van t I die ionge lieden die daarginds aan den nog niet uitgeputten bodfem een oogst gaan ontwookeren waar naast al wat wij onder vruchtbaarheid verstaan kinderspel moet gelljked Maar Is van Dalen dan niet ge trouwd Zeer zeker en dat ia wel de aanleidende oorzaak tot dezen stap Hij huwdo € fa meisje zónder fortuin en bezat zei niet veel Zij mochten bezuinigen zooveel zij wilden elke maand sloot d balans met een tekort Zij verloren ei Iwlden al hun vroolijkheld en levenalusi onder totdat die Malvinia zaak voor heft op is gerezen als een ware uUkomat Z hebben er het weinlgje wat zij nog over AASHBtrWUNI e k tlMcl dl U l Ki l nnil ANTON COOPS Wqdstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven VÉBiia llolorrpleo ï u mm ma m i 4SL Onbetwistbaar het beate en goedkoopste motorrilwiel Wenrwell Rijwielen zjji iid tllriijk il liii Ji pris AGENT ADR DE GUOOT Kleiweg 79 tiOUDA Pryscouranten gratis IMPORTEURS GEBB SIËBOL Amsterdam 0ORL0G8VARIA De ontwikkeling van de loopgraaf De loopgraventaktiek waarvan het groote publiek feitelijk na paa voor hst eerst hoort is lang niet een prodact der nieuwere strategie Ze is oud onder dan de weg naar Rome De volkeren van den Alarodischen stam waartoe ook de Soemerer de dragers der oercnltuur in Babylonië gerekend worden kan men genoeglijk de nitvinders noemen Ook de Aiaos de eerste bekende Iwwoners van het Japansche eilandenr k komen als zoodanig in aanmerking Zn verdedigden zich nog ten tijde van de groote Japansche helden Hideyoski en lyeyasu begin 17de eeuw vanuit gegraven holen van manadichte met ptjl en boog en de Samoeraischaren van den Mikado s die in dichte gelederen opzetten en grootendeels alleen met het zwaard vochten In het einde van de 19de eeuw troffen de Britten in Zuid Afrika iets dergelijks aan Van de als wild opgehitste Boschjesmannen hadden de goed gedisciplineerde Zoeloebeaden van Ketschwayo de list overgenomen flizich lauguit op den grond te werpen en zich tot aan het hoofd onder Tiet zand te bedelven door een bliksemsnel opduiken werd dan den vijand overrompeld Op die manier beleefden de Ëngelsche troepen den beruchten zwarten dag van Isandlwana Strategen spreken sedert van de Zoeloe taktiek Een kwarteeuw later profiteerden de Boeren op dergelgke wijze van de terreingeateldheid Zq grepen echter de spade De methode werd in den RussischJapan schen oorlog een der belangrijkste factoren voor de overwinning Sedert vormt de techniek van de loopgraaf een voornaam deel dek militaire opleiding in alle moderne legers Tie vprbocksi Nachtarljeid van de bakkers Aan do Lokal Anzelgor wordt geschrovcn Het verlioü van nachtarlMïld in de tmkkerijpn aohijnt zoo rtleuw en eigenaardig dat Gt nigo edm geiooven hun VfTf oh i IjroodjoB ijij het ontbijt niet to kimnm onU ercm op gt vaar af van oon algoinoon gebrek aan ttrood la or Wat liroodgobriJt beduid Iwoft men in 1847 oml TVondicn De rogge en aardappeloogst in IK4é WR volkonwn iiiiHliikt en in het begin van 18 17 lu erschic er groot gpl rek De prijzen waren ontzagff ljjk ge V Heden overleed plotseling in den ouderdom van 79 jaar onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevr A A H Montagne Lens Wed van Ds Is Montagne Az GoüDi 18 Januari 1915 Bloentendaal a J MONTAGNE Leiden Dr P J MONTAGNE A O MONTAGNE VAN D£B Lee Oo da Dr A MONTAGNE Iz A S MONTAGNE VA DEB BbEOOEN Eenige en algemeene kennisgeving Bezoeken kunnen niet worden afgewacht J DE VEN Gouda Tal l m Briefkaarten in nieuwe zeer doelmatige verpakking Per lOa stuks 15 cent Onzuiverheid van bet bloed veroorzaakt de meesteziekten De Laxeerpillen van ApothekerBOOM zuiveren het bloed verdrijvenovertollige gal en slgm en bevorderenden stoelgang Prijs par doosje 26 en 50 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekeningfirma M A BOOM 15 Verkrijgbaar te Gouda bK ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bg E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 VAN Bl ommestein s IimkY ONSCHADELIJK df het oiigehik dat hij als meihje lierkt ud werd De onderofficier luelddie den kapit4 n dal de Einjarige Kadar Eleluer iHii juffrouw waa Algemeen groote verrassing De i injiirige werd ontboden 1 bekende 1 lla Weiasmann te heeten Zij wae d dochter van een koopman Obeö Zij had in de verliesiiist gezien dat Kadar t lewn r vermist was en daar ij het leven te velde wildt leercn kennen gebraikte zij dezen naam om ifOidaat te warden Zlj bezorgde zich ee i uniform reisde naar Neuaatz en ontmoette Iaar spoedig een patrouille die haar naar het re ment bracht Het meisje Binoekte verdw te mogen dienen Zij kon echter slecht bij het Eioode Kruis worden ingedttold Buitgemaakte wol Naar de Deutsche Confection vermMMüt zullen uit de buitg naaktc wol drie kwaliteiten van breiwoi gemaakt worden dte te en vastgesteiden prijs aan grootltand taars zal worden verkocht Ook Ae prijzcm voor de winkeliers zullen worden Ix paald Kaar hot genoemde tijdsehrift verder verneemt zijn do berichten dat er voor 300 millioen mark ruwe wol in het district Rouliaiy Tourcolng in beslag genomen is sterk overdreven Toch is de menigte wol die men chiar gevondvn heeft zoo groot dat ze niet alleen voldoende is voor de lakenfabricatie voor hel leger maar dat hinnOakort ook vijf honderd duizend kilograiul ervan geleverd zal worden aan do particuliere inhiHtrie Aan De Tgd wordt nit Rotterdam gemold dat in die stad per stoomschip zijn aangekomen do heer W van de Loo directeurgeneraal eener Daitsche rubber plantage in Kameroen en de hoer K van de Loo procuratiehouder der Palmonplantage van de firma Jurgens en Van don Berg te Maka bij Duala in Kameroen Beiden werden door de Engelschen gevangengenomen en naar een krijgsgovangenkamp bij Gnester vervoerd Na tueschenkomst van onzen minister van Buitenlandsche Zaken jhr Loudon werden zij in vrijheid gesteld De teruggekeerden waren allesbehalve te spreken over de behandelingvan Engelsche zijde De heer Karel v d Loo was bg het uitbreken der vijandelijkheden nogl4 dagen naar de binnenlanden van Kameroen gevlucht maar moest uit vrees voor den hongerdood terugkeeren en word gevangengenomen De eigendommen der Duitache rubberplantage waarbij hij was aangesteld hadden schrikkelijk van de beschieting te l den Volgens do mecning der in vrijheid gestelden is Kameroen nog lang niet in handen der Engelschen en zullen zij het Dnitscfae gebied voorhands ook niet gemakkeiyk veroveren ü it d e E= er © De uitvoer van vleescb Het Kamerlid W de Jong Hoorn schrgft in het Vaderland Minister PoBthoma heeft onlangs den uitvoer van levend vee verboden Wanneer men de uitvoerogfera over de laatste maanden heeft nagegaan zal ieder erkennen dat er alleBzins reden was voor de uitvaardiging van het verbod Onze veestapel moet op peil worden gehouden n waar bij de hooge prijzen die voor het vee worden gemaakt jong vee aan de markt wordt gebracht dat voor de slacht nog niet geschikt is en winstbejag blijkbaar bij velen meer spreekt dan welbegrepen belang van den veestapel was er reden te over voor het uitvoerverbod Uit hetgeen ons wordt medegedeeld conclndeeren wij dat het uitvoerverbod als een halve maatregel moet worden beschouwd Wij hebben in Het Vaderland reeds voor eenige maanden aangedrongen qp een uitvoerverbod van versch vleeach Wordt dit verbod niet uitgevaardigd zoo schreven wij toenmaals dan is het de vraag of in Januari nog een karbonade beschikbaar zal znn Wellicht heeft de lezer van Het Vaderland die uitspraak destgds zeer overdreven geacht Het blijkt thans dat wij volstrekt niet te boud hebben gesproken Deze week schreef het Slagerscomité in de Residentie reeds dat zonder uitvoerverbod van versch vleesch het onmogelijk zou zijn in de behoeften van ons eigen volk fe voorzien Wat is het geval Er wordt thans in ons land uit het buitenland opdracht gegeven voor enorme leveranties Te Velzen Beverwijk worden dagelijks een 75 tal runderen geslacht Een grossier te Amsterdam kreeg opdracht dagelijks 600 zegge vijfhonderd geslachte runderen te leveren Al dat vleesch is voor export bestemd De vraag ma worden gesteldof het buitenland in dezen niet economischer handelt dan wij Dezer dagen kon men in de bladen lezen dat oen koopman te Vlachtwedde een varken over de gi ens had gesmokkeld doordat de prijs in Daitsohland zeer laag en ten onzent zeer hoog is Wij hebben hierop reeds veel vroeger gewezen Reeds voor eenige maanden waren te Oberhausen en andere Dultsche pUatsen de prgzen der varkens veel lager dan in ons land Dat wees er op dat het buitenland zgn eigen veestapel spaarde voor het geval de nood aan den man mocht komen Maar geldt hetzelfde niet voor ons land Wij kunnen ons begrijpen dat veehandelaars en exportslagorijen beawaar maken t gen een volledig uitvoerverbod Boven deze belangen staan toch zeker wel de belangen der geheele bevolking en het belang van onzen veestapel Gaat de export van versch vleesch door op de wijze als thans geschiedt dan zal de prijsstijging van alle vloesohsoorten die toch reeds aanzienlijk is nog grooter moeten worden Bovendien zal in onzen VGest pel een bres worden geschoten die zeer moeilijk gedicht zal kunnen worden Het jonge voe toch wordt in zeer groote hoeveelheid opgeruimd en het ontstane tekort zal niet kunnen worden aangevuld De minister zal ongetwijfeld aan deze zeer belangrijke quaestie zijn aandacht wijden Ons lijkt het toe dat het in het belang van ons volk is dat paal en perk gesteld worde aan den uitvoer van versch vleesch Slechts daardoor zal voorkomen kunnen worden dat wij voor nadeelige gevolgen komen te staan die door de winsten op den hnididigen export geenszins goed worden gemaakt Men zal ons tegenwerpen dat export noodzakelük is om import te verkrijgen Wij geven dit grif toe doch onder dit voorbehoud dat de export er niet toe mag leiden dat de natie zelf in het gedrang komt Alleen daarom zijn wij van meening dat de minister van Landbouw zgn uitvoerverbod van levend vee moet uitstrekken tot het verbod van uitvoer van geslachte runderen en varkens sss 5i a t2ijrs = = vexteacLtiëan MO ISZI MU HELDEI OU TE OEBDUItEII U HEEFT ERDrENITE ELBEKG Het beste Tafelvtrater Zuiver en natuurlijk Bronwater ProefUtelilet graUê verkriiabaar Gen Agent voor Holland CATALONIÊ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA an Omstreken M M SMLONJMJr Agent Amstel Brouwerg Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda lï Unkl FaMefl 1 taen M iorimef OPGERICHT ires Voedart uw Vee met de xuivere murwe LIJNZAADROEREN merk ISTER en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde EereIHploma Partje 1900 Segen Gouden Medaülei Abonneert U jp dit Blad lej deWedJ Alter 269a Gedempte Gracht 269 DEN HAAG ntlHi H 1 71 Iu w t ua pw aaooi GOUDA I 19 Jan Ontspanningszial voor Militairen 57 10 N 19 Jan 8 10 u Melks Hollandia Repetitie Gem Zangv Arnold Spoel 21 Jan Nieuwe Sohonwburgfieabonnementsvoorstelling de Haghe Spelers 25 Jan Ondorstandseommissie Armenzorg 2 u 28 Jan Nieuwe Schouwburg Bniteng Voorstelling Ned Opera Beleefd venHwkenwg geregeld tijdig mededeeling te mogen ontvangen van vergadecingcn concerten vermakelijk hsdin enx om deze dan in on agenda to vermelden f eeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en F DMHBM Heeren es Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let B T p op NAAM en ADSBS WeiKALTEB 269 Ged Gracht 269 DËJy HAAG Eleotr Dr A Brinkman Zn Goud Adverteert in dil Blad n k 53e Jaargang Woensdag 30 Januari 1915 KIIISGHË COIIMIVT Verechijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen é PHIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew Jsnummer f 0 55 Elke regel me ir 0 10 Telefoon latere 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bg vooraitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 35 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Uitgevers A BBDrEUAN EN ZOON fort een kanonschot tegen het stoomschip Hird ge4o8l l e kogel ging door tusschen oommandiobrug en don ïokkeoMirt t ii viel toen in het water De kapitem gaf bij de Zwpedöclie overheid kennis van het voorval en verlangde dat de Zweedscbe Minister van Uulfcnlondsche Zaken bij do Kngolscho liefeoering vertogen zou hebboto daar do lK Jciiiet ng wan vreodizaiiie handelsaichepL u onder Zweodsche vlag iu strijd Is met het volkenrecht neschuldigingen Van Russische zijde Het mlnlsterlt van huitenlandscho zaken te Petrt radi heeft een mondelinge nota ge ond i aan de Spaansche gezantschappen in Petrograd met het verzoek deze officieel ter kennis van de Dultsche en Ooetenrijkscha rt gCüriugen te brengen Ue nota stelt vast met aanhaling der getuigenissen van Kuseisclie soldaten dat de Duitschers zeer dikwijls gewonde Husr en Op de slagvolden afgemaakt liobb 1 enige van die misdaden werden zelfs gepleegyJ onder de oogen der Kussen die zich terugtrokken Gewoonlijk werd do gewonden echter koelbloedig en stelhelmatig afgemaakt na het gevecht hetgeen werd bericht door hou die aan den moord ontkwamen door zich to houdtni of zi lood waren Ook kiAmcn er versoheiden gevallen voor van gruwelijke verminkingen Den 29en Augustus voodi men twee officieren van het Frlixlland orps wlen do oogen met de bajonet uitgestoken waren Duit elie ziekenverplegers maakten zich schuldig aan het afmaken d a g wei t Hus non door revolvorachotcn Dij verscheidene gelt nheden werden Hussische krijgagovangonen gefuBilloerdttoor de Duitsche m Oostenrijkache troel en die met bijzondere barbaarschlield Iti gevangen Kozakken vervolgdM De uola haalt een order aan van den chef van eon eskadron kurasslerB Von Modeiski die KOU hebben voorgeeohreven alle Kozakken op te hangen Ter uit De bewoners van Dultsche steden vielen de Russische troopcu verraderlijk aan door op hen te vuren uit de veneters en van de daken der hulzen Het gedrag der DliitscherB en Oostenrijkera In do bezette plaatsen tegenover de RusMsche burgerbevolking was volkomen in strijd met do voorschrlltra van de Conventie van Den Haag van 1912 Do Pruisische deze streek opereert jin de bnitenlandsche pers wordt bericht da de Saphir zou zijn gezonken en dat TurkBche schepen een deel der bemanning zonden hebben gered Zeppelins aan de QoBtkust van Engelané LONDEN 20 Jan Jïiaterenavond half negen wierp een S pelin B bommen op Yarmouth Driefpersonen werden gedood Verschillende huizen werden vernield Van aan man werd het hoofd afgeslagen I aanval duur de 10 minuten Te 11 uur wierp een andere Zeppelin 6 bommen op Kingslynn Twee huizen werden vernield wn 17 jarige jongen werd gedood zya vader werd onder het puin bedolven ïijn moeder en haar zuigeling werden gewond Ook zijn bommen worpen op Sherengham Oromer en Sandingham waar het buitenverblijf van den Koning ligt LONDEN 20 Jan Volgens later berichten zou een Zeppelin hH Hunstanton zyn neergesohotoft Het Engelöche leger UH loonden wordt dd h Jan gewind i e oecrtAriU v t 4o ft tnfeiiimg hï h t IcgW duurt in het gelitiole land voort 750 man zijn verledi n week te Uirtuiogham ingoBchreveu De resultaten van Maandag toonden nog vordwc toeneming Roede wordt een tekort aan mannen gevoeld in do landhouwdlstrioten te Yorkshire dat mannen an uitstekende lichaamsgesteldheid levert Er zijn evencMia merkwaardige 1 0aultaten in Wales en In Ierland waar lOen telegram uit Delhi meldt Do nen tnewing bij het Indische leger luj de Jreserve officioren voor de Indiflchoi regiuwnten gaat in grooteij getale voort i De recruteering voor het Indische leger blijft Bchltlereud daar db oorjogwichtlgü rassen hun vechtlust voelen ontwaken doof het conflict in Furopa De toevloed van IrrijwHügera is over het gehp de land waar te nenien Incident met een Zwecdeche stoomboot Het Zweedsche etoomachip Halfdan dat gisteren uit Fngeland komende te Norkoeping aankwam meldt dat torai het atooniêchip bij de binnenvaart te Liverpool de havcnWïrtwn paaseei de on op hot punt was de vlag te hijschen van een Bij Jabeny ten Z van de Bukowina werd een Russischen aanval onder zware verliezen voor den vijand af Op het Zuidelijk front is de toestand 1 onveranderd Feu oIHcicel communiqué uit Weonea l d 19 Jan meldt Ten noorden van den Weicheel hactden geen hclangrijko gebeurtenissen plaats Op d hoogten ten ooeten van Zakliczyn noodzaaktB onze artillerie de Russen dooreen concentrisch vuur eenigo der voorste loopgravfo to verlaten Ueze achterwaartsche liewegingi sloeg naar andere gedeelten van het front over zoodat de vijand tenslotte over een afstand van 6 K M zijn voorste Btolling uioeet ontruimen en zich oniltT hevig arüllerio en machine geweervuur in wanorde terugtrok naar de naaste hoogtcnlinies en een groot aantal geweren en muniUc In zijn vroegere stelling achterliet Op het overige gedeelte van hot front had slechts een artillericgevccht plaala In d Karphaten hadden slechts klein patrouillegevcehten plaats Het oIHcioeïo Russlaohe communiqué van Ift Jan j l meldt o a dat de Rassen aan den linkeroever van de Weichsel in de nabijheid vw Oumlne een loopgraaf herovcrJen welke den vorigen dag k or de Duitschers was genomen Twee aanvallen van do Duitschera welke hedtn in lit district werden ondernomen bleven Kon iir resultaat atsteren vielen de I uitHi hers do Ruasis e stellip a b Boolki IU 4b Mtp Ma lÜMt BÜt iMf£in tflruggt druven Ovorigeps geen verandering Aan het Zuideiyk Pront De Raseiache gnnoralc staf van liet Kaukaeuslegpr meldt De vervolging van het Tiirkecho leger dftt bij Karaoergan vcrfriagen Is wordt voörtgeKet Wij versloegen bij Jciiiken na oen hevig gevecht gedeelten van het 328te Turkscbe divisie dio met groote verliezen overhaast terugtrokken en twee mitrailleusea en do bagage dor officieren in onze handen Heten Wij maakten een groot aantal mansohappf n krijg8gevanS i De vorliezMi dier Turken h oen caverferleaanval van een Sil er Bch kosakkfn regiment b roegen aan gedooden en gewondien ong jveor 300 man Op de andere fronten hadden gaen ge echten van belang plaats De Saphir Uit PARIJS wordt d d 19 Januari officieel gemeld De Fransche duikboot Saphir die zich op 15 Januari by de Dardanellen op een bewakingspost bevond is sedert niet teruggekeerd tot onze zeemacht welke in ommandant van Kallsdi Preisker Hot op 4 AugQBtua bewoners fusüleeren wegi iifl de ötuitendato motieven ja zelfs zonder motieven met het doel de bevolking schrik aan te jagw Op 13 Augusliw vermoorddien twee Pruisische dragonders ix katholiek priester m het dorp Kojoerd in het gauvernenicnt Soewaikl na iicm wrwid te hebben mishandeld en id teedigd Een andere katholieke priester werd eveneens misliandtJd doch wlat te ontkomen Ondanks het bestaand volkenrecht hoeft Ie Duitsche m OosKmrijksche militaire overheid in ruime mate gijzelaao a gemaakt m de dorpen Mokovo en hatava m het gouvernmitent Podnlsk Do Ooatenrijkers schondin verschelden vrouwoo t n jongo meisjes en l edrolgdeu en mlö handelden do bevolking vooral de prlostors met het doel inlichtingen te verkrijgen omtrMlt het Russische leger Hot Kebriiik van ontplofl aro kogels door de Oostenrijkers Is in tal van gevallen vastgesteld door medlache rapporten ei fotographlf n van de wonden en do kogels Iu het dorp Lazenskl bij Namirof voném de Russische troepen lO OOÜ ontplofbare kwels welker oorsprong uit het OoriU rgksohe fabrleksmork bleric Bij Przamysl vonden do Russische troepen Iweo mUrallleurs die bestemd bleken te ijn voor ontidofbarc k els Vorder bevat do nota de verklaringen van twee groepen gevangen genomen Oostonrfjksohc offictore Deze officlejgp protustoorden 1t genover htm eigen regeering tegen het g ruik van deze patronen die zij noemen Oosterreiohisehe Fineeluisspatrone en dlo do lioodaniglield vim dumdum ko gi ls hoblien De orthodoxe on katholieke kerken werden ontheiligd on geplunderd door de Pnltschers en Oostenrijkers te Grajcwo CraMia Topoleza Konsk 1 Klolco TUt officlwle stukken blijkt dat de Duitsche rn Oosten rijk scho troepen velo malon do conventie van Oenftve van 190 i heb en gesohondyn Ten rapport van öj Zwegintsef van Deoembor zegt o a Ldat de Duitsche OVRrheld hoi naamd geon rekening hield mot de conventie waarbij bet personeel on do gewonden van den vijand moeten worden beschermd Aan den andere kant worden hot Roodie Kruis en de gewonden bij de vijandelijkheden niet aM j A in acht genomen Hftrliaaldelijk namen do Dultsohers hun toovlucht tot verraad en bedrogen do RltsfilHohe froopen dnor middel van de witte iag en andore teokenon van overgave m bijgeivoegdo nota lievat getiiigenlB on van gevangen genonnm offlcVrott fotografieën en patrcmon on ontplofbare kogolB enz KOPEMIAOKN 18 Jan Part Do oon van den oud kanseller V n Bothman llollweg 1 naar thans bekend werd op 7 December door een patroulUo kozakken gedurende oen verkenning doo li ssen krijgen Twe6 of driij loerlingwi meer kunneai mij niet redden Neon Marcello daartoe zijn de grootste offers noodlg Ik heb lang over onzen linanoieelen toeBtand na i toedacht en om hem te vwbetoren bon ik borold tot de grootste offers Wilt gij mij daarin ter zijde staan Wat Ik vm u vragen ga l voel zooveel dat Ik het u maar ternauwernood durf voorstellen O I Ik bid u heb medelijden met mij on maak mijn ealuU nog niet pijnlijker door i pne wolgering l f esluit Hebt gij reeds een bo sluit genomen hn dat zonder mij te raadplegen 9 riep zij vorwhrlkt O I Wees gerust ik heb mij nog door niets verbonden maar wel staat niijo voomemra vaat Dletste hief In lOuropa valt r voor ons aan geen verbetering van positie te d iken rond te reizen zou op den duur moeielijk met niijne vaste betrekking overeen te bremgenxijn maar men hoeft mij g proken over n land waar mtm een kleine bezitting koopen kan om haar te beplanten en waar de grond zoo w ig is dat hij vruchten genoeg afwerpt om zijn elgonaars binnen acht jaar tij rijk te maken Weet gij zeker dat dit geen valsche voorspiegellngen aijn vroeg Marcelle nadenkend Ik heb nauwkeurigste Inlichtinj ingewonnen De van Dalens zi er o A hera vertrokken on ik ben overtuigd dat men nli ts overdreven heeft wat de voornitztchten Iwtreft Zie Marcelle Ik geloof er zoo vast in dat ik niet alloim bereid ben daarvoor mijn laatste kapUaaltjo prtjH te geven maar ook voor al die jaren van mljnd arme moeder te scheldon en zelfs de loopbaan die mij zoo lief Is te laten varen Weeet gij van uw zijde i delmoedlg en stem er in to mij met onH kind naar Amerika te vergMollon Het 1 ver heel vor wég want Ik sproek van do Malvlnagronden 1 ye jongo vrouw bewaardo oenlge oogenblikkMi lang hot stilzwijgen daania hiel zij het hoofd op m vroeg Neem eens voor oen oogcnbllk do mogelijkheid aan dat ik weigeren zou voor mij zelve ya dat onherbergzame ballingsoord te Wrfn Wat zoudt gij dan wol doen Onno strekte smeckeoid do handen naar haar uit O ik bid u beb medelijden met ono Wider leven mompoJdo hlJ en zt dat niet Antwoord mij eerst hernam zij onverbiddelijk Hij wierp haar oea blik vol droefheid toe en sprak toen langzaam Dan zullen wij onherroepelijk ten gronde moeten gaan want in geen geval zal Ik 11 alleen aohterlaton De jonge vrouw govooldo eene groote telen rstolllng hielden ingestoken en zij heelt les genoiiten in het conluten van vruchten terwitl hii alles lot de reis in gecoediield bracht vermorgen vertrekkeif zij vol moed en overtuigd té zutlec slagen Terwijl Onno alleen huiswaartB keerde zweefde het beeld der van Datens hem voortdurond voor o b Bevmid hij zich niet Iv dezelfde onMtandiglieden ale zij en zou het vreemde land ook voor hem geen haven d s behoade wexen Het zou hem wel zeer zware offers koMten vooreerst moest hij daartoe zijne moeder verlaten zijne moeder die slechts hem op aarde had He zich reeds zoo innig aan haar klolndocbtertjc had gehecht Maar zij wae nog zoo flink m over Acht jaar tijd zoixAm zij elkander immers wedervinden voor altijd en zou iij haar mede laten jj enieten van zijn Maar zijne kunat Wat zou er van haar worden In die wildernis Ga hij op die wijïie niet voor alti de loopbaan prijs die trots en zijn geluk uitmaakte Helaas ia maar h a bleof geen andoro kanq over zooals de zakm thans ston den wa hij verloren In en hij ge i krachtige maatregelen nam die zijn liestaan een gehw andere richting gaven Vn Marcellc P Zou zij er in toestemmen hem te volgen Bij die vraag gevoelde hij zich aangrijpen door een ont zettenden angst Zou hij er toe moeten konien haar te dwlngra hierointrmt zijn wil te volbrengen O I indien dat zijn moest dan was ook voor altijd elke vrede tusschen hen verMoord zouden zij elkander voor immer vreemd worden Dagen achtereen droeg hij die gedachte In zloh om zondttr er iemand over to durven apr en ThanH eerst had hij den moed gehad een meer bepaald karakter aan zijn voornefiien te geven door zich tot d o firma Verhaveo te wonden en keerde hij van daar terug met de vaste overtuipng dat bij nog op deze wijze zlchzelven en dezijncn rwlulwi kon Maar alvorens te handelen moest hij met Marcellc spreken hij wilde haar niet op eenmaal stellen tegenover een recde beslist feit en met letwirt haperende sten begon hij dien middag na tafel Ik wilde gaarne dat gij even naar mij luirterdet lieïate De jonge vrouw zag hem ontevreden aan Zeker weer over die eeuwigdurend terujj koerende geldzakenAls gij eens wiet hoe onaangenaam mij dat Is Ik kan or toch niets aan veranderen Wordt Mrrolgd Onno ging voor haar staan en haar ernstig In het gelaat ziende vroeg hij OestMd dat Ik er nooit meer over Bprak en dat wij maar doorleefeheo gelijk wij tot dusverre bMtaan hebben op welke wijze dan gelooft gij zouden wij eindigen Mijn hemel I gij zoudt misschien mefT