Goudsche Courant, woensdag 20 januari 1915

nging zal moéten plaatft hebben vóór breken zal tarwe door liij op aanrrag I ooclilkba word CBSteld door bemiddeling van de rogge of voedings oomiuissl in de verschillende provin cies en in do provincie Noord Holland door bemiddeling van den heer Commissaris dor Koningin aan wie dus eventueele aanvragen van tarwe voor dit doel zijn te richten Het spreekt van zelf dat die tarwe aHeen mag worden gebruikt voor de vermenging met roggo voor do beroidiag van roggebrood en niet voor andere doeleandcu mag word aangewend Ik doe hleibij een dringend beroep op uwe medewerking ter zake Indien u mocht meenen niet aan roiin verzot te kunnen voldoen ZQude ik daar deze i eling door üiij van zeer groot belang wordt geacht tot mijn leedwezen genoopt zijn alle in uwe gemeente aanwezige rogge in beslag te nemen Arnold Spoel Tot secretaresse van de gemengde zang verceniging Arnold Spoel is gekozen i in de plaats van Mej G N Kruisheer die voor deze functie hod bodankt Mevr J E Tietor Brinkman alhier Vortrek van het Garnizoen Naar wij vernemen is thans bepaald dat hot garnizoen van hier op Woensdag 27 dezer naar Amersfoort zal vertrekken Zaterdag a s vertrekt reeds oen detachement van 75 man onder bevel van Luit Smoets om de kazerne no 1 voor ilo ontvangst van den troop in gereedheid te breng i He4 dep t botaljon uit Hoorn komt mede te Amersfoort in garnizoen Hvt herderlijk sehrij en van kardinaal Mercier AMSTERDAM 20 Jan De Echo Belge AMST KDAM 20 Jan De Fcho lielge nietdl dat de kunstvoorwerpen lie zii h te Veurut Loo Nieuwpoorl en In eenigo andere plaatsen van OostVlaan dercn lievouden thans te Havre in veiligheid zijn Aan het Oontel k Front Wi KNKN 19 Jan OfficU In Polen en VVestGalicHi had een arliilerie duel j plaats Bij Jacobony in do zuldolijke Boekowina is een Russische aanval met zware verliezen voor den vijand afgeslagen PARIJS 20 Jan Do nieuwe bepalingen op de verlichting zijn gisteren In werking getreden Hrt is in de stad thans oveo donker als te Londen Hbld GALVESTON 20 Jan Het laden van de Dalcia Ir heden voortgezet Men verwacht dat hot sclilp uiorgenavond gereed zal zijn om te vertrekken lïbld De s d conferentie te Kopenhagen KOPENHAGEN 19 Jan De socialiölischc conferentie welke gesloten is heeft t en uUvoerlgo rcaokillo aangenomen waarin geprotesteerd wordt tegen de schen ding der internationale wellen jegens België waarin de hoop wordt uitgedrukt dat de aoclaal demooralie in alle oorlogvoerende landen zich krachtig zal verzeilen tegen annexaties welko moeh tra word in uitgevoerd zonder acht lo alaan op de wenschen der iievolklng van de l etrokkon gebieden De conferentie gaf als haar mcentng te konnt n dat de oorzaken van den oorlog moeten worden toegeschreven aan het Imperia isliftch kapitalisme eleedis toeI nemende bewapeningen de laanmallgcn I polllick van gebiedftuitbreldlng alsmede aan de gehplme nn onvorantwoordelijke diplomatie De soclaal deniocralle wordt voorts in du respluUe opgewekt al hel mogelijke in het werk te stellen om een tijdlgon vrede te verkrijgen en een welke niet dt kiem van nieuwe oorlogen bevat en welke zal kunnen dienen als oon grondslag voor do intcfuallonale ontwapening en een inter nation alc demorratische politi k Op grond van de overweging dal de vrede ntt l kan worden verkregen zouder iiietU werking van éo arbeidende ktasse werd boslott n bet IntomallonaAl tioclallstlsch Bureau Ib verzoeken een congres van de vertegenwoordigers dvt sooiaaldoiiiocratie uit alle landen bijeen te roepen belKij gedurende den oorlog hetzij bij het begin der vred eondorhandelingen Bepaald werd voorts dat de sddaalde uiocrAtio in de neutrale landen zich dient voor lo Iioroidon om de Kegeerlngen In die landen lo bewegen zich als bemiddelaars tot het verkrijgrai van den vrode op SCO geschikt lijdstlp aan le bieden Het protest tegen de schending van do Belgische neutraliteit werd met algemeene iu lommlng der aanwezige afgevaardigdien begroet De op bov ibe Wolde conferentie aangenomen grondslag om In het belang vanden vrede werkzaam te zijn komt zoo goed als geheel overeen met het program dal door Mr Troelslra In zijn te Amsterdam gehouden Kerstredo ontwikkeld werd Jaarverslag Roode Kruis 1 Wegens plaatsgebrek komt het Jaar slag van Het Roode Kruis in het volgend nummer Boskoop Heden bezochten + 120 militairen van hier die de cursussen bezoeken onder geleide der militairen onderwijzers eenige bezienswaardigheden in Gouda o m de Kaarsenfabriek Electrische centrale en Gasfabriek Aardewerkfabriek van de firma Jonker Plateelfabriek en de Qroote Kerk De Stoomboot Mij Vooruitgang stelde haar boot voor gratis vervoer beschikbaar terwijl de Gouwenimf der Waddingaveensche Kurkfabriek eveneens kosteloos voor de terugreis werd aangeboden Do Stoomboot Mij Volharding had geen gelegenheid voor het vervoer Seuige h h de Commissi bt i g en otficieren vergezelden de excursie Voor de militairen landbouwers trad Dinsdagavond voor de 2e maal alsBpr op dehr A Bos Rljkszuivel consulent met eene rede over boter terwijl hij met proeven zijne vorige rede over melk toelichtte De Remonstrantsche kerk was geheel met toehoorders gevuld Alle lessen genieten veel belangstelling en Bucces Haastrecht Maandagavond hield de Haastrechtsche Kies vereeniging haar algemeene vergadering in Novnm De vergadering vas drnk bezocht Na de rekening en verantwoording van den penningmeester hadden de periodieke verkiezingen plaats van de aan de beurt van aftreding zijnde bestuursleden Herkozen werden de heeren W Dogterom C Kolenbrander en N Dogterom en in de plaats van den heer J Koeman Jr die bedankt had de heer Joh Soheer De vergadering werd daarop gesloten Bodegraven Fort WierickerschanB De 1 luitenant der Infanterie W H Holsteqn is op zijn verzoek eervol ontheven van zijn functie ais commandant van het bewakingsdetachement van het fort Wierickerschans en weder geplaatst b het depot bataljon te Gouda In ziijn plaats is benoemd de kapt der infanterie Jhr van Panhnijs HALLK 18 Jan Part Hier zijn ongeveer 300 Fransche gevangenen aangekomen Zij waren bij Solasons g vang n genomen De Noord Kuropecflohe Btatra KEULI N 20 Jan UU Christiania wordt dd 18 Jan aan do Koln Ztg gesolnd De Storthing heeft heden voormlddog oon gT heinie zllllng gehad die twee en oen half uur duurde en waarin de minister van Buitenlandsche Zaken Ihlem betreffende de bijeenkomst der drie koningMi te Matmo me deeling deed In den namiddag deed de Minister van Oorlog eveneens in geheime zitting mededeeling over de neutralitoitsmaatregelen on aanverwante kwesties Sorvlë s oproep BERLIJN 19 Jan Pari Uit Ofen wordt gemeld Servië roept thans allo mannen van Ifi tol GO jaar onder do wapenen n RLIJN 19 Jan Hot Wad Patrls vernei nit uit Mylbilcne dat de KngelschFranscho vloot de Dardanellenforten Woensdag en Donderdag l l stea k beschoten heeft De batterijen van do forten hebben het vuur krachtig beantwoord Rechtsxaken RECHTBANK TE ROTTERDAM Strafzitting van 19 Jan D T en H van K beldeo 97 laar en schilder te Waddingaveen zouden op 7 Oötober lioeveelheden verfwaren en een bu8 met 12 K G loodwit vermengd mot liiuoUe em bus met 3 K G lijnoUo ea een zak mot oogeveer 5 K G drogo groene verl hebbe weggenomen De eerete bekl bekende dooh voerd aan dat er geen loodtwit èooh zinkwU en geen drie maar twee K G lijnolie gestolen was Van de buasen behoorde die van het zinkwit aan T de andere aao Van E T had de gestolen verl Verkocht voor liUIK 18 Jan Part Per koerier tol de grens In de Ardennen heerscht sterke vorst Ook wordt sneeuwval geropporleord Zeppelins op de Oostkust van Engeland KING S LYNN 19 Jan Ken Zeppellnluchtschlp dat van óe richting Sandringham kwam aanvllegem beeft verschillende Ifommon geworpen Een hevige ontpWting word daardoor veroorzaakt To Sandringham bevhidt zich hetlandhuU van Koning Georg © York Colt en delijk gütroHen tn het hoofd en kort daaroft e orven LevensmidMin voor B gtö UK Halifax wordt geeetod dttt het schip met levenamiddeleii bestemd voor Uetgië de Camino vertrokken vad San Francisco naar Rotterdam met gebn en roer ronddri t ongeveer 186 mijt Zuidoost van Sable lsland Het sohtp een van de 45 AmerikaanBohe etoombooten die Ainofika zal zenden met bonoodigdfaeden voor België heeft circa 4000 ton mwl ri ftardappelon boonen en kleeding ter waarde van 67 000 p st aan boord en is effli ge cb ik van Callfomië aan d Belgen I e tomming in Hongarije Uit bijzondere maar vertrouwbare bron is te Bazel vernomen dat mm in Budapest en in geheel Hongarije beslist eteliing neemt legen de nieuwe plannen van Oostenrijk om nog eena een aimvai op Servië te doen Men ziet met zorg de Invallen der Kussen tegemoet In Hongarije en wenscbt oerst betere versterking an dte Hongnarsche grenzen en dit we zoor spoedig daar de mogeliikheid erkend wordt dat de Kussen binnen 3 weken in Hongairije zullen staan Dynamiet ontploffing üit Christiania wordt dd 19 Jan geseind By de mijnen te Kirkenaes ontplofte gisteren ongeveer 90O0 K G dynamiet Zes of zeven arbeiders a jn gedood Een brand Uit Trenton New Jersey wordt dd 19 Jan geseind Ëen brand die de geheele industrieeie w van de stad bedreigde en voor een millioen dollar schade aanrichtte vernielde de werkplaatsen van de firma John A Roebling Sons Daar deze firma geïsoleerde daden voor veldtelegraaf en telefoon en artilleriebenoodigdhedenvervaardigdei gelooft men dat de brand aan boos opzet te wyten is De aardbeving in Italië Dit Rome wordt geseind dat de koning te 12 uur te Avezzano dat zwaar geteisterd werd aankwam waar hij door Minister Gouffelli werd ontvan gen De Koning vertrok vervolgens weder om andere verwoeste plaatsen te bezoeken Sinnerx IotlcI Tfthftksbolastkig Nasr aanleiding van het voornemen van den Minii ter van Financien tot het invoerwi von wn belasting op tabak en de benoonilng van een commissie om aan den Minister lo dezer zake advies uitte brtingen in den vorm van een ontwerp van wet met monorie van toelichting heeft de Kamer van Arbeid voor de Voediugs m Genolmiddelen te sQravenha ge zich tot den Mln Ker gewend met het verzoek dat de Kamers van Arbeid in de gelegenheid luogen worden gesteld van bedoeld advies kmnla te nemen voordat dit aan liot Departwuent wordt Ingediend om alckis met bekwamïui spoed hare oventueelo bezwaren aan de commis e te kunnen k baar maken Stoomtrawler door een Engelsohe torpcdoboot aangevaren UU Umuiden wordt gemeld dat de blnneng oni n stoomtrawler Neeltje Cath rina Y M 170 rapporteert te zijn aangevartm door omi Kngelsche torpedoboot die zondier licht wae De stoomtrawler kreeg emstlgo schade Verwijdering van reolsjnelwrden Op last van don burgemeester word aon de winkeliers te Uden N B aanzegging gedaan dat ingevolge hoog bevel do reolomobordwi verwijderd moesten worden Promotie in het leger Naar wij vern nen is binnenkort ecntge promotio te verwachten onder du subalterne officieren van ons leger JoodlBoho militairen De Ministor van Oorlog heeft op een gedaan vorzook dfer Vereeniging tot bevordering der belangen van Israel militairen in Nederland beschikt dat zooveel mogelijk aan müitairen die zulks verlangtm wannoor d e dienstverrichtingen en de voillgfaeid Mt toelatm de gelegenheid dient te worden gegeven bun godsdienstplichten naar bohoorwi waar te nemen en dat vriistelling aan Joodsoho militairen in do soldtttonmenage kan worden verleend onder het genot van f 0 35 per dag wegens gemis van tevMismiddelen onder voorwaarde daf zij hun spijzen nuttigen op dezelfde uren en plaatsm als de wdcare mitltaiien Dienatregeling sporen Met ingang van Februari zal wederom oMi nieuwe dlenatregellng worden ingevoerd Vooral het verkeer der lijnm In K Brabant en Limburg zal aanmerkelijk worden uitgebreid Aangehouden sdiip Naar uit een opgave in de I ondon Oa zi tlu Iflijki heeft en i ngelsch borloguHohip het Nedertaadsche stoonMCblp Josephina van de firma Joa de Poorter te Rotterdam groot 1295 ton aangehouden Het ligt than In een haven d r FalklancMlanden Naar de N R Ct verneemt was bet Nederlandsche stoomschip Josephina van de firma Job de Poorter te Rotterdam dat door een Ëngelsch oorlogsschip is opgebracht naar de Falkland ellanéan sedert drie maanden verhuurd aan de firma D fino en Hermanoe te Buenos Aires Sedert 22 December j l toen het sohip te Montevideo aankwam heeft de reederlj niets meer vernomen Het doel der bevrachting wa de kustvaart van Zuld Afrika en in de overeenkomst van buur wae speciaal bepaald dat geen contrabande mocht vervoerd worden en dat het schip niet mocht varen naar havens die geblt keerd worden of waar govoohten wordt Fr zouden voorts geen goederen geladen mogen worden die een risico van inbeslagneming door de llngelsche of een andere vreemde regowing zouden doen loopai Oorlogsrisloo moest door de bevrachters wordMi gedekt Do reederjj hoeft telegrafisch aan de bevrachters opheldering gevraagd Weef losgelaten Volgens telegrafisch bericht bij dereodcrij te IJmulden van den consul generaal dor Nederlanden te Hamburg is de stoomtrawler Pleter Jan weer los gelaten en van Cuxhaven afgevaren Contrabande De Minister van Buitenlandsche Zaken brengt ter kmuls van belonghebbiHiden dat de Fransche R eerlng nieuwe lijsten heeft vastgesteld van de artikelen dio door haar als absolute en als condition ele contraljande worden beschouwd Deze lijeten be4ielzen dezelfde artikelen als dfi Hritecfae condUioneele contrabMide Elba in de Zuiderzee Vier geïnterneerde Belgische officieren die aan dè Regeering hun eerewoord hadden teruggevraagd daardoor duidelijk bnn inziotit te kennen gevend om m te smoroi sooBls de g kte uitdrukking luidt zijn op Oudejaarsavond naar het eiland Urk gedeporteerd Knkele dagen geloden Is hun nog een vijfde metgezel toegevoegd Nu heerscht op Urk © en toestón d zegt do Tel die zich zeker wel het best met Men op Klba tijdens do gevangenschap van Napoleon zal laten vergelijken Met nog een beetje verbeeldingE racht méér kan men er zelfs bij denken aan St Helena De rol van Longwood speelt een vrij gerieflijk ingerichte villa het voornaamsiu gebouw van het eiland na de kerk Al do ramen zijn gebarricadeerd over do MlderVwïBterH is oen net van prikkeldraad gespannen Ken hooge houten schutting maakt alle ontsnapping langs de achterzijde nmogeii terwijl vóór hot huls een felle acetyloenlomp brandt van zonsondorgang tot hot aanbrekoh vandon dag He gevangenen moeten in hun slaapvertrek den ganschen nacht licht branden ZMt mogra zij nooit hun ramen openen Zij mogen bezoek ontvangen van faioUloledon of vrienden doch dat gaat niet zonder ernstige l ezwaren Vooreerst worden de vreemde bezoekers allen aan oen zeer strenge ondervraging onderworpen en dan Is hot den gevangenen formeel verboden met hen buiten de villa te gaan Alïem of in olkaars gezelschap kunnen zo af en toe wel eena een wando lingetje over het eiland doen maar dat is dan slechts wanneer do boot niet binnen is de MbïiBter Havelaar die alle dagon het eiland kandoet en er een half uur blijft liggen ICn dan worden ze eteodrf door twee schlldwaohten gevolgd en scherp in het oog gehouden De burgemeester van h eiland heeft de bevolking streng de les gelezen Het is den Urkenaars volstrekt verboden do gevangenen aan te spreken hun brieven te geven of brieven van hon in ontvangst te nemen maar het staat hun vrij hm te volgen als ze uitgaan en van doze vrijheid maken ze dan ook ruimschoots gebruik Nog steede loopt bij elko wandY ling de helft dor Urksche bevolking met do officieren mee Grouverneur is een oud oommandant der marine die bevel voert over do militaire bezetting van het eiland bestaande uit dertig man De officier tracht het zijnen gevangenen naar ometan ghedion zoo aangenaam mogelijk to maken maar heeft blijkbaar do strengste bevelen ontvangen Het grootste gedeelte van den dag brengen do officieren binnenshuis door waar ze tijd en verveling verdrijven door weteusohappelijklMi arbeid Tot ontepuinlng hebb i ze zelfs een Memorial de l He d Urk aangelegd dot een waardige tegenhanger voor het Memorial deSainle Hélène belooft te worde In geval ée gevangenen er toch in mochten slagen de waakzaamheid der beoettii to verschalken zal do noodklok geluld worden wat dan voor al de vissobers eea teeken moet zijn itet se dO h von niet verlaten mog n o oogenbllkkolijk naar het eiland moeten terugkeeren als ze reeds op zee mochten zijn Golntemeerdo sergeant aangehouden Door de rivierpolitie Is aan de ParkhavMi te Rotterdam aangehouden do Bdgischo onderofficier E H dl gevlucht was uit het IntemeerlngsdepOt te Harderwijk Hij was voornemens naar Huil te vertrekken om van éaax via Frankrijk België weer te bereiken Rott Nbl Zepp isB Over Vlieland vloog gisteren een Zeppelin komende uit bet Oosten en koers nemende naodr het Westen Over Tenohoiling vlogea giaterenmld dag it luchUchepen Staat van bDleg Bij K 6 van 19 Jan 1915 cljn met ingang van ctten datum de volgende gemeenten in Btaot van beleg verklaaj d in do provincie Gnmingen Groningen in de provlnde Friesland Gaastertand Hemelumer Oldephaert en Noordwoldv Lemsterlond Bloten Stavoren in de provincie Gelderland Balgoy Beuningen Doomspljk Flburg lOrmelo Harderwijk Oldobroek Overasselt WIjchen hl de provincie UtreiAt Amerafoort Leusden Soest Zeist in de provincie Noort Holland Urk in de provincie Zuid Holland Bode grav i I in de provlnde Noord Brabant Boers Beugen en Rgkevoort Boxmeer Guyk tm St Agatha Kcharen Game Grave Hap linden Maashees on Overloon Oettelt O loo St Anthonls on Ledeacker Sambcek Velp Vierlingsbeek Do afkondiging van don staat van beleg In deze gemeenten is geschied omdat in die gemeenten de internoerlngsldep gevoetlgd zijn en hot thans mogeli zal zijn do gewraakte maatregelen van orde botey te handhaven OndersteunUig Duilsohe gezbmen De minister van binnenlandsche zaken heeft d Hi burgemeester doen mededoelen dat met do ondersteuning van Duitscbe gezinnen armlastig gerworden doordat die kostwhiner In Duitschen krijgsdienst is opgeroopen kan worden voortgegaan ook nadnt mocht zijn gebleken dat do opgoroepene overtedon is 1 n Nedorlandsch gezant bij het Vatikaan Volgens de Secoio is de Nederland sche regeering voornemens binnenkort oen buitengewoon gezant bij het Vatikaan te benoMnen Do Koningin heeft zoo meldt het blad den Paus door kardinaal Van Rosf iim mot zijn verkiezing geluk laten wonschen De kardinaal zou den Paus gevraagd hebben of het dozen aangenaam zou zijn dat er oen vertegenwoordigor van zijn land bij het Vatikaan geaccrediteerd werd Fn de Paus zou hierop toestemmend tantwoord hebben Naar hot Vod vemeenH is omtrent hot In bovenstaand bericht bedoelde ter bevoogder piaatso nlots bdiend Qnraij e Berichten Een arte gearresteerd De arts de heer T in deCasnariestraat te sGravenhage die Donder lagavond jl toen de zedenpolitie hem kwam arresteeren als verdacht zich aan strafbare praktijken te hebben schuldig gemaakt en toen door het innemen van vergift en het zich verwonden aan den pols trachtte de arrestatie te vergdelen is heden nit het gemeenteziekenhuis waarheen hg dien avond vervoerd was naar het Huis van Bewaring aldaar overgebracht De huisgenoote van den heer T die door hem in den bewnsten avond zooals gemeld op haar verzoek de polsaderen waren doorgesneden verblyft nog steeds in het ziekenhuis Een geïnterneerde hawelgkscandidaat Men geeft aan de Haagsohe Ct inzage van een brief dien een geïnterneerde Belgische soldaat op een huweiyksadv rtentie schreef Dat de man zich temidden der ballingen eenzaam voelt blykt uit zyn roerend schryven Hq is hoopvol nog vol goeden moed en waarom zon hg als aandenken aan zign verbluf in t gastvrg Nederland niet een HollandBck meisje meenemen Hg sohrgft dan Vriendinne k kom u te antwoorden op uwe vraag die ik in de gazet gezien heb waarvan ik zeer kontent van zgn Ik ben oenen jópgen van 29 jaaren van goede famiel en voor stiel doe ik de Bohoenmakerij en winkel ik en mgn Zuster en Vader maar mgnen vader is overleeden van November en naarmede heb ik het gedaoh gekregen van den Uw lgk staad aan te gaan met eene jonge meid van uwe jaaren Maar nu ben ik in Assen ik ben Bellesoh Soldat maar na den oorlog ga ik af en als gg wilt de goedheid hebben van mij te schrijven zoo zouden wg kannen bt een komen voor altijd en wij zouden van weeder kanten gelnkicm zgn en na den oorlog zouden wg met een trouwen om als wg van wederkanten ons gedaoh kunnen maken van malkanders £ n schrgft mg weder dan zei ik u mijn Portret op zenden en zent mg het uwe ook op Dan aalt gg geen diensmeid niet meer moeten z n Zoodus daarmede ga ik mgnen bnef eindigen en geeu eeoen kus van ver en ver X wach antwoord zoo gaowe mogelgk hel Op kltmipett Men schrijft uit Gorinchem N V d D Aaj een gededte mansohappOD vaa oaa DU soboeisel komt thans bij de langdurige Vegens om gmtdwerken te verrichten zeer te stade Ta Gorinchem werden afdeellngen mUitairen geocHumandeerd mn op de veatlngwallen grond te verzetten Voor acboeiael moeot men nu de klompen aantrdtken Aan het kader dat die aldeeling moest geleide waren wellicht de orders niet juist gegeven want men liet de mansohappen de klompen hi die kazerne aantrekken I zoo trok een sectie infanterie op klompen ais klossende In den pas door do hoofdstraten der stad Sommige der burgerij eigerden zich anderen vonden bet vermakelijk Gisternacht Is er Ingebroken in dezeepzloderij Het Klaverblad In deAohterstraat te Haarlem De dieven hebben allesonderstboven gehaald doch door een toeval het geld dttt op bijzondere wijze wasverborgen niet kunnen vind i £ r isveel vernield N R Crt Dezer dagen werd do bijaa 60 jarigoP S te Gestel in zieken en bowusteloozen toestand aangetroffen bij don put van het erf waar hij woont Op last van den doktor werd hij naar het ti dehuis te Ehidhoven gebracht waar hij echter nog denzelfden dag overleed t Was een arme oude man ten minste daar ging hij voor door Geen talel om van te eten en geen bed om op te slapen Kn zijn geherfe woning bestond uit een stalletje achter een huls Wat blijkt nu bij don dood P Dat de man die daarenboven twee elgi n woningen bezat onder den grond duizend gulden aan rijksdaalders had verborgen Hoog water Do laag gelegd streken In de omstreken van Oindbovm staan blonk vooral de grondmi nabij de Dommel gelegen Ook do meeste binnenwegen zijn mdergeloopen of onbegoanboar De Boschdijk van Kindhoven naar Boxtel de heirbaan door Napoleon aangelegd staat op meerdere plaatse onder wator Hoewel de Rijn sedert gisteren nog l C M gevallen is waardoor de stand 11 67 M plus A P is meldt men uit Keul i reeds weder 11 c M was StadsnAeuws GOUDA 20 Januari 1915 VSRG ADEBXKa VAN DKN GEUBBHTSaAAD op Vrijdag 22 Januari 1915 des avonds 7 uur Aan de orde De benoeming van een onderw zeraan do School v g 1 o No 4 Het voorstel tot het verleenen vanontheffing op aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar hetinkomen dienst 1914 Het voorstel in zake eene verbouwing aan de gemeente f fabriek De ontwerp verordening houdendevoorschriften omtrent den diensten het gebruik van den spoorwegvan Gouda naar Schoonhoven Het voorstel tot vaststelling vanhet orediet ten behoeve ran detgdelgke werkloosheidsverzekering Het voorstel om aan den pachtervan het Reeuwgksche Verlaat eenetegemoetkoming te verleenen Het voorstel om aan de GoudscheTelefoonMaatschappg een subsidiete verleenen voor de instandhouding van den nachtdienst 8 Het voorstel tot aanvulling van het Werkliedenreglement in verband met de Ongevallenwet 1901 9 Het voorstel tot het doen eener uitgaaf ait den post voor Onvoorziene Uitgaven der begrooting voor 1914 Het voorstel tot vermindering vanhet bedrgfskapitaal der Bank vanLeening Het voorstel tot het aangaan eenergeldleening Belgische vluchtelingen naar Engeland Zooats bekend is vertrekken in den loataten tijd vele vluchtelingen naar Engeland Daarbij wordt In de haven van vertrdk Vanwege den oppcrbovolhebbeo van land en zoMsaoht toegezien opdat een georganiseerde ulttooht van mtmneli ke vluchteUngen van dlnstpUohtlgea leeftijd worde tegengegaan Te Amsterdam wordt aan de BelgiBChe vluchtelingen £ e van daar naar Engeland wenschen te vertrdclMm een door een comrmissorls van politie voor Gezien geparafeerd bewijs ultgoreUct op welk bewijs naun van den vluchteUng leeftijd plaats van herkomst enz zijn venneJd Te Amster un wordt vöórdat 1 edoeld bewijs wordt afgegeven omitrftle geoefend ook wat betreft eventueeje dienstplichtigheid enz Zoo een dergelijk bewijs ook in andere gemeenten waarde aiawouge viucbtriingen zijn gwegi ireerA werd afgegevrai zou daardoor naar d minister van binnenlandsche zaken door tusechenkoroet van den opperbevelhebber van land en zeemacht wordt mede deeld de otmtrMe In de haven vsA vertrek op den ulttodit van Belgischo vluchtelingen naar Engeland zeer wordw vergemekkeli t Po mi Istor heeft het vorenstaande door tussdienkomst van de commissarissen der Koningin In de onderscboldene provinciën aan de burgomeestera doen niededeelen onder ultnoodi g om indieit registratie van de vluctoteWigen plaats vond voortaan dlwiovoreenkomstig te wi ien doen handelen In gemeenten vm geen ooumrisoaris van politie is zouden de bewijzen door of namens den burgemeester geparafewd kunnen worden Naar wij vernemen wordt ook van de hier ter plaatse zijnde vluchtelingen die naar Engeland wenscbm te vertrekken een verklarhig omtrent hun nietdiemst plichtigheld verlangd welke verklaring door den c Mnnii88arls van politie alhier wordt geparafeerd Inigviug Lichting 1915 Op 16 en 17 Februari a s zullen worden ingelgfd de dienstplichtigen der lichting van 1915 lo die toegewezen zga aan het tweede bataljon van elk derr menten grenadiers jagera en infanterie met uitzondering van hen die in het bezit zgn van het bewgs bedoeld in art 70 eerste lid der Militiewet 2o die toegewezen zijn aan het wapen der infanterie en van wie op grond van het door hen genoten onderwijs kan worden verwacht dat zg de geschiktheid bezitten om in opleiding te worden genomen voor den rang van officier 3o die toegewezen zgn aan het eerste bataljon van elk der onder lo genoemde regimenten en in het bezit zgn van het daarin bedoeld bewgs De inlgving van de dienstplichtigen die toegewezen aan het tweede bataljon van elk der regimenten grenadiers jagers en infanterrie in bet bezit z n van het onder lo bedoeld bewgs zal behoudens nadere bevelen geschieden op 16 en 17 April a s Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder in dit geval ook studiebelangen kunnen worden gerekend kan aan deze in te Igven dienstplichtigen uitstel van eerste oefening worden verleend indien zg daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun verlangen bij ongezegeld verzoekschrift aan den Minister van Oorlog te kennen geven met overlegging van een deugdelijk bew sstak omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvrage De dienstplichtigen zullen echter rekening moeten houden met de mogelpheid dat het uitstel wordt ingetrokken zoodra de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven Maatregelen betreffende de roggwoorraden Ue a meldt ons uit s Gravenhage Do volgende circulaire Is door den Minister van Landbouw enz gericht aan de burgemeesters dd 19 Januari 1915 Het zal u bekend zijn dat de voorraad rogge bier to luide vergeldten IHJ de behoefte die daaraan bestaat voor het bakken van brood zeer gering Is terwijl de mogelijkheid uitgesloten is om In dien toestand voorshands door Invoer verbetering te brengen Het is daarom noodzakeiqk dat zoo spaarzaam mogelijk met den aanwezigen voorraad worde omgegaan GCTiomen bakproevwi hebben bewezen dat een eer smakelijk roggebrood dat behoudens een Iets lichtere kleur alle eigenschappen van het gewone roggebrood bezit bereid kan worden uit een mengsel bestaande voor de helft uit rogge en voor de helft uit tarwe Wanneer overal het roggebrood voortaan bovenbedoelde samenstelling zoude hebben zou de oimwezige voorraadt rogge voor de bereiding van roggebrood toereikend zijn voor oon tweemaal zooImigen tijd als wanneer dat brood enkel uit rogge wordt gebakken en vennoedelijk zal wanneer spoedig een dergelijke vermenging atgeaneen wordt toegepast voldoende rogge aanwezig zijn om tot den volgendon ooget in de behoeften te voorzien Het oogenbllk schipit mij daarom gekomen om u te verzoeten te willen gelastOT dat roggebrood in uwe gemeente voortaan uitsluitend worde samengesteld ais hierboven taigegffven Het komt mij voorshands niet wenBchelijk voor een maximum prijs voor het aldus samengestelde brood vaat te stellen Ik zal daar eerst toe overgaan indien mij blijkt dat daarvoor tehoogo prijzen worden gevraagd De prijs van dit brood zoude mijns Inziens kunnen worden gesteld op 1 omt hoogor dan den prijs van roggebrood uitsluitend bestaande uit rogge een prijaverhooging die ongetwijfeld van lang niet zoo grooto beteekenis is als wanneer de bevolking zou zijn genooAsaakt tarwebrood te etffli dat 6 fc 7 cent per K G duurder is dan roggebrood en voor hen die aan roggebrood gewend zijn mtad geschikt is voor het vennengen van rogge met tarwe voor de vervaardiging vaa z g gebroken roggebrood waarbij i f 1 50 en een mud aardappelen en aan zijn kameraad f2 10 gegeven Ter zake Van diefstal door twee vereenigde personen eischte het O M tegen elk der l eklaagden acht dagen gevangoniöstraf Do 35 iarige land 0uwer C J S te Zevenhuizen stond terecht wegens melkI vervalfwhing Op 5 December was d uielkh ndelaar P Hofman naar beki gegaan om van deze een kan melk in ontvangst Ie nemen welke hij besteld had Hofman had dv melk m zijn eigen kan overgegoten waarop de rijkaveldwacht r W van Ede een monster van die melk had genomen doch niet zonder dat liiJ zich tevoren overtuigd had dat de kau van Ilohiiau geheel ledig was geweest Van I ede had het monfitiT verzegeld en ter band gesteld aan dr A Lam die do molk scheikundig onderzocht had Het wae den scheikundige geblek dat do molk op 100 deelen volle melk 25 deelen toegevoegd water bevatte en due het mengsel uit één vijfde water en vier vijfdwi melk bestond Het O M eischte t r zake van het afleveren van drinkwaren wetende dat deze vervatscht zijn en die vervalsching verzwijgende drie maanden gevangenisstraf De 23 jarige voerman P de J te Bergambacht was mot een meisje van het dorp verloofd geweest doch had de verkeering ver roken De geschenken welko het moisje achteren volgens van hem gekregMi bad had de J wel terug wilIwi hebben doch het meisje had geenJ lust gevoeld hem die te geven De jongeman had toen een middel gezocht om do cadeautjes in handen te krijgen en meende er een doeltreffende list op gevonden te hebben Op 24 November was de J naar de woning van een rijksveld wachter g u en had van diens vrouw een unlfbrm weten los te krijgen Hij had do vrouw wijsgemaakt dat hij een voordracht moest houdon en do uniform meegenomen Thuis had hij ze aangetrokken een grijze snor ra puntbaard geplakt i was er op uit gi gaan Ten huize van zijn vroegere meisje bad befel zich voorgedaan als ri sveld wachter te Sliedrecbt en voorg even door den kantonrechter gozond a te zijn Hij had den vader van zijn vroegere iiicieje aangemaand de geschenken maar zoo spoedig mogelijk terug te geven opdat or niet meer kosten op zouden komen want P de J zou al f G op het kantongerecht hebben gestort De ex 8choonvader in spel had nochlane niot aan het verzoek van don gewaanden rijksveldwachter voldaaji en de J derhalve zijn doe niet bereikt Het O M was van meenhig datdezozaak niet als ee i grap mocht worden eschoj i eiacbte t gM bekl wegenfl hot opzettelijk ondersoheidingsteekoncn dragon bühoorendo tot een ambt dathij niet iK kloedt veertien dagen gevangenisstraf N R Ct ÏNRICHTIMOBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUKNKV VBROORZAK fN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran GOUDA Gexien art 8 der Hinderwet Doen te veten Dat tij vergunning hebben verleend aan de N V Goudsche Mach nefabrik aldaar en hare recUtverkrggenden tot verplaatsing van een electromotor van 15 P K en bijplaatsing van twee electromo oren respecrievelgk van 5 en lo P K in de perceelen gelegen aan den Kattensïngel hoek vau Strijenstra it kadastraal bekend Sectie A Nos 337J 3373 en 3373 Gouda den 30 Januari 1915 Burgemeester on Wothouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J VAN HEUSDE New Yorksche Beurs 20 Januari Gew Aand Atchison Topeka 93 8 Erie 22 Missonri K T lOV Missouri Pacific 12 4 Rock Island s Southern Railway 16 Southern Pacific 86Vb Union Pacific laO j Amalg Copper öT j Car en Foundry 47 V3 Smelt en Ref 61V Steel Corp ö2V American Can 30 a united Cigar 43 Hidec Leather 2 Hbld MARKTBERICHTEN WOERDEN 20 Jan 1915 Aangevoerd 93 kaaspartyen lekwaliteit f41 f 44 2e kwaHteit f 38 f 40 Zwaardere f 44 f 46 Rijksmerk f 44 Handel vlug Varkens f 15 f 18 4070 STAATSLOTERIJ 4 KI Trekking v Woensdag 20 Jan No 18239 f 2000 406 en 14691 ieder f 1000 B991 f 400 7398 en 17943 ieder f 200 105 3706 6637 14964 en 19004 ieder f 100 Prijzen van f 6Ö a 4Ü GO ail tf 815 BS 60 W iS sa RB 7 ee 673 flO 706 iSéesBfioos 1018 u 1187 istssisaeliBSSins 1498 ssaaaeiH 89 isia 881780 as es isn S9 9D0B 4iaai8BB7 SB6i 9B8S40a 9aaUi3T8 9 17laa 41 MB 88 arSO 56 S81B 88flm 4S H 78 I vBOa 89 ttMSB7BS19B80eae88ea8e86i8IMeS187i 8eiBU4688B7BBS0aB98a7888 4018 TB 4100 as OS 4ail 37 481S IB 4487 88 4541 489B 88 48 4791 76 80 4600 14 4904 15 87 Si 6018 51 96 BlOe 48 96 Q3ia 57 87 SS 98 01 80 58 68 5444815H16a6ft ie86aUaB64 4Gee0 aOSa 51 54 76 aSUa 55 0S54 60 98 Ö46S eeia Kt 6665 70 8714 88 67 87 6864 57 78 eeeO 7006 80 4668 7191 79069BB47804 17 32667698 7439 at 86 49 07 86 96 ra6 S7 49 7138 88 68 7808 94 7947 8008 99 74 80588687 91640619 85019689986 8704 9018 8100 98 fiSig 86 8BU 80 68 9406 86 9S89 68 80 9765 68 71 98 eeW BB SI 8006 10009 S4 lOfttl 9B BS 79 81 10801 e SI IÜ409 96 51 50 1068B 6D 78 98 10864 68 10811 51 73 10998 84 llOOa 4a 11196 80 49 as 11901 36 89 1U67 78 91 11466 80 87 11507 Ueoe 18 77 96 11706 61 97 11808 ff7 11991 13 06 13147 66 77 19900 64 ISBSS 19400 49 89 70 BS 89 13816 13706 13806 67 1904S 86 87 18018 89 18106 18950 8B 78 18804 18408 43 19H13 18 41 18788 18834 80 64 18904 8 SB 54 14198 86 91 98 14969 SB 14B9S 14M0 44 99 97 14018 61 14661 45 14778 14886 15097 90 UBIB 86 16 70 16H6 87 10684 46 15719 99 85 54 16B18 38 79 10995 84 96 16099 sa 66 40 BI 96 16161 64 08 94 16B1D 16419 94 87 40 B9 97 166B5 47 40 09 16604 60 16709 10 86 77 16S40 66 68 65 18800 47 17061 67 17116 48 17909 W 96 1T8SB 87 17496 17517 46 06 176SB 77 86 17799 56 69 66 17874 88 17918 18010 18166 91 ISaoe Ba60e618BUU94e6S0 6MS454 18090 18605 66 18715 46 47 e91 e tSBU ffi 91 180S7 IBin US87 89 86 18890 41 78 BI 19607 98 85 63 90 19700 Wtm B7 lOOgfi S7 90067 89 77 90169 90966 66 90604 90 30473 S4 90094 88 78 85 90604 IS 87 BI 907fi4 90800 68 90619 89 Laatste JBericiiten Aan het Westelijk Front PARIJS 20 Jan Het communiqué van 1 gisteravond 11 uur Kr valt niets bg1 KonderB te ntelden 1 Wi kNKN 19 Jan De toestand op lio I zuidelijk oorlogstoone is onveranderd I CALAIS 18 Jan Part ReizigerB u I Parijs deelden mede dal Parijs than 1 pok eveuale Londen in halEdulster gehoii 1 den wordt Uit goede bron vernam I I dat zeer waarschijnlijk binnenkort een I grootfl actie zal worden Ingezet aan bo 1 de zijden van yliegers en luchtsobepm I Allo voorteokenen dulden daarop en men I steekt dit niet onder etoelen en banken 1 trouwens hel wae en blijfi onmogelijk om de vele inrichtingen loodsen enz di 1 hier en daar zoowel aan Dultsche al I I ngolscho zijde zgn gebouwd voor hc I oog verborgwi te houden evenals iedi r I een kan zien de taltooaH opstijgingen proefnemingen enz Van reizigers ui 1 Londen rernam ik glateref arnipu I we bepaling ea vei4tdiqiia y w in ui V1 gevaardigd door do politiü in verijanf met liet Diogedijkti werpen van bomme uit luchtschepen De Duitschers zijn thana zeer levmdig aan de Aisne geworden wellicht tot a leiding WEmt aan Am Ymr Is het naar men hier hoort opvallend kalm Het Fransche suoccbjo bij Soiagons ïrachten zij utt te breiden Ze staan bij Miesy vlak aan de rivier doch oen twintig kllonieU r vordier staan de Fransohen óók aan de rivier l r is een gevecht geweest b j do welhekonde suiUerfabrit en van Troyon en Üerryau Aac doch zottder dat oen beslisaing viel Treinen met Kngelsohe gewondim komen hier uit Parijs aan ilj vertellen van de hevige maar korte gevochten bij Jlvenchy lee Boöséee 9 K M van BÓtlmno die des tijda plaats gevonden hebben doch waarvan wehilg uitlekte Vooral op 30 en 31 December moet do toestand daar verschrikkelijk zijn gewees Be geallieerden Iwmamen echter de plaats en het Kaeteel de Mérod Ook bij Collaret JeuiDont AvesneH ea Bolro le Cha teau hebben bepaalde gevecbkn met a j lerhevigst artillerievuur plaats gevonden l cn der gewonden had da namen dier plaatsen genoteerd Zij yaren vol lol over de ambulances te Parijs maar blijde nu zoo dicht bij Old l Tftgeland te zijn Bijna eiken dag gaan hier speciale booten met lingelsehe en Indische gewonden over naar Dover Ook uit Boulogne gaan die transportwi maar de nauwe h ven diftr maakt dat de lieweging der booten langzauier gaat ea or sleobts drie of vier tegelijk kunnen binnen komen BAZEL 19 Jan Part Berichten uit j Parljfl duiden er op dat men van Duit fwhe zijde een geforcewden aanval op Verdun verwacht door generaal Von Falkenstein Bij Stelnbach staan die Franechen nog steeds op d elfdo punt der door ben bezette botsten De Duitschers trekkwi sleede meer troepen saioen bij l nsiahetm en Melenhelm In Aspach verklaren postrijders heeft men gisteren hevig schieten geboord In do richting van Alt Thann In de Elzaseer bergen ligt de sneeuw moor dwi and half meter hoog Ki ULKN 18 Jan Par 0 Hier zijn niira duizend Fransche krijsgevangenen aangekomen Het grootste gedeelte hunner was In don slag bij Soissons gewond Voorts zijn hier 200 zwaargewonde DttUsohers uit het Yaergebled aangekomen la België BAF LKN BelgiS 19 Jan Gisternacht Is een DuilBOhe goederentrein bij Net in het kanaal van Hoaaelt Tumhout gereden waarbij 14 mllltalten worden gedood üvtaieens het landhuis van Koning Haakon Appleton Hall Bij bovengenoemde berichten ia het van belang op te merken dat gisteren Üf ppelinluchtsohepen boven eenlgo onzer Waddeneilanden werden gezien King s Lynn en Sandringham liggen inliet noofdwesteti e doel van het EDgol he Graafschap Norfolk Zeppelins boven Nederland UU verschillende deelen des lands wordt melding gemaakt van het verschijnen van Zeppelins lu den algoloopon naoht Men seint ene uit Coatricum Hedennacht te half een passeerde een uit zee koiiK nd vliegtuig ï nigem tijd later werd ditzelfde vliegtuig waarschijnlijk gesignaleerd boven Purmcrend en verdween het in do rtchling van E d a m Te Stavoren werd vanhacht omblreeks 12 uur een Zeppelin gozion Het luchlschip verdwem In N O richting De wacht werd terstond in het geweer geroepen Men scinl ons uit Sncek Hedennacht verscheen om 12 uur een Zeppelin lieven Sneek en kruiste een half uur lang boven d slad Daarna verdween hel luchtsobip in Noordelijke rlcbling Men meldl ons uit iJen Haag De chef van den MarbiCBtal deelt mede dat de luchtschepen welke gistereniï iddag op de Noordelijko eilanden zijn gezien niet lieven Nederlandsoh gebü d hobluai geviogou doch boven de zee op gerulnien afstand van onze kust Bnmenië wapent zich BERLIJN 19 Jan part De Vorwarts ontving uit Sofia bericht aat de Rumeensche Kegeering in Amerika voor 50 miflioen lei aan oorlogsmateriaal bestelde hetwelk op korten termyn geleverd moet worden In Rumenië wordt deze bestelling geheim gehouden De Bulgaarsche regeering verzooht de Rumoenaohe regeering om opheldering over deze toerustingen Te Bnkarest word ge antwoord dat de oorlogsvoorbereidingen niet tegen Bnlgarije geriohtayn De aardljcvlng in ItallÖ UOMi 18 Jan Part Do Obaerva lora Romano spreekt het liericht tegen waarin gwmold wordl dal in do i auselijke paleizen door de aardlievlng kuuMtHcho ten vernield zouden zgn UU do puiiihoopen van Avezzano en l cccina zijn gisteren wwr yeuige ovorlevendi n te voorschijn gehaald Uit geheel ItalilS komen g lde bijeen oor do stachlollerH van den ramp De Ramp op de Schelde t tel lioricLi glatvreonomlddag omvangen ijoirolfondfL du onlplotflng longevolgo NU het titooten op oen mijn bli t jiiit t Je zi In de avonduren kwaui telegrafisch de lijding dat op de Scheldt bij Breskemeen loomliarka van do mijnenlegger J riton van de Kon Ned Marine op oen afgedreven mijn goloopen wan waardoor een hevige Ontploffing plaalH had d le allo opvarenden een officier en 4 minderen dooddo De Ned Marino brengt hiermede 1 n tweeden molo haar offer aan den kri Men aeinl om uil llreskwis i en ooggetuige deoli ons het volgcnJf mede omtrent liet vreeselijk ongeluk dat gislerniiddeg op do Öcholde plaats had Om ongeveer half één wan de mijnimleggLT Triion van dii Kon Ned Marine ultgovaren 0111 een mfjiivcrsperI ring te lichten Door den laalsten slorni waren oonlge mijnen losgeraakt Ter hoogte van hel gohuchl Nieuwe Sluis ongeveer 6ón uur loopen Weatwaarle van Breskens slootlo tU Triion op wn der loHgBraaklo mijnen waarop een onlzettenda ontploffing volgde en do harkati onmiddellijk zonk Aan boord tx vondcn zich 1 officier en 4 minderen die allen door den slag woggoaüngerd wordtm Intnlddiel wae uil Vlissingen telegrafisch om hulp verzocht on in minder dan geen lijd vor ieheen een torpedoboot op do plaat van do ramp Do lijken werdon mei deze bool naar Vllsslngen overgebracht Op do torpedoboot werd de vlag jialfstok gelieechen In VlUsingen Htonden vele mcnachen die van het ongeluk gehoord hadden te wachten op do koiiinl van de boot Kr heerschte groote conHlematle Door de Vlissingsche censuar werd vermelding van het ongeluk In de VllsslngHche bladen verbodon De namen van de verongelukten zijn De luitenant Ier zee cersle ktaBse l M Luden uit Amsterdam de korpornallor pedist B J do Jager stamboeknuramer 3134 de zefmlHolen matrooB L Roemana Telegrafisch Weerbericlit van het Koninklijk Meteriologisoli iMtitant te DE BILDT Hoogste barometerstand 775 6 te MUncben laagste stand 746 2 te Bodö Verwachting tot den volgenden dag Matige tijdelijk wollicht krachtige Z tot W wind betrokken tot zwaarbewolkt wellicht eenige regen iets zachter