Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1915

Ce BUfgomewter van Gouda maakt ktmd lo dat door liea Mtnistor van Lai i liouw Nijverheid m Handel vafltge8t41d zijn de volgende roaiimuin kaaspryzwi voor hnineolaBttech verbruik A Voor den verkoop en groe oor volvette jonge GoudBche kaas t38p 50K p oor volvette Jonge Goud scho kaas met Rljksm 40 Voor volvette GoudBche Md en September kaaa 47 Voor volvette Goud che Mei en Sept kaas met Rijkam 49 Voor 1 danmier Mol m September kaas + 40 42 oor jong Fdatmner kaaa + 40 38 i Voor Goudeche kaas + 40 37 Voor f danoner m Cïoudscho kaa0 + 30 38 Voor Edèinmer en Goudschc kaas f 20 ♦ 28 Voor niogore Edammer en Oou techo kaaa 18 Voor Frieache nagolkaaa 23 Voor LeldBche en DelflBdie komijnekaa 40 B Voor den verkoop on detail Voor volvette jonge Goudschc kaas 50 Voor volvette jonge Goud fic e kaas met ri em 52 Voor volvette Goudeche Met September kaaa 60 Voor voJvetta Goudeche Mei en Sept k m Kiiksni 2 Vo Nr Edwrmier Mei€ Bep f nb r kaas + 40 lÖ VöoP Jonge remmer kaaa + 40 I öü oor Goudsoho iéus f 40 4 Voor KdaiMDM on Goudöche kaas t 30 ft 40 Vwr f dammer en Goudeche kaas + 20 SÖ Voor in igeTe Ldammer en Goudseh kaas 25 Voor Frlescho nagrikaas 30 Voor Le l che en DeUtsebe koiiiijuekaaa 65 Hierbij wordt ondur kaas g nverkt 40 + 30 ol + 20 kaas verstaan die reepwïtlevelijk 40 of raocr of ineer of 20 of meer vet In de dtoge Rtof bevat Roomkaafl en luochkaaa met Rliksnierk kunnen en gtOB varkoctat wordenalt kilokaaa voor f 42 de ÖO K O b alfl hal kllokaas voor 143 d 60 K G terwijl bg verkoop detail 52 reapectievebjk 53 oent per pond kan worifcnberekend Voor koechero kaaa kaa bij verkoop Slechts in deze flacons Meubelkoopjesü E r a a i e M e u b el e n ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen complete Salon en Huiskamer ameublementen Veerenen KapokBedstellen Buffetten Ulttrektafels Leerstoelen vanaf f 17 50 de zes Theetafels Slaapkamermeubelen Brandkast Pianino Westminster Speelklok enz enz ALLES SPOTQOEDKOOPIII Simonstpaat 44 bovenhuis by de Schiekade Rolterdani Ean katld dtr w eik aiqk h e ld 33 De dagen harcr he ie voor hem Waren zoo geheel en al voorbij ditt zij hem zomler leedwezen alleen naar die vorro str eo isou hebben eten gooo van bol oqg i lk 01 IvaafOp zi mocht hol n ilat hij er met inspanning van al zijne krachtm fortuin aoiT pogen t marken Zij wiM slechts al te goed welk een Ijver en geestkracht hlj besat tn terwijl zou zij zich bij hare moeder teruggetrokken hebben wat zoo geheel en al van zolf sprak en getracht heblïen zich te Parijs over hare armoedo te troosten Men had daar trouwens zoovele kostelooze vormakeil dat men er altijd genoegen kon hebben Aan bare zijde zou haar dochtertje opgroeien zij zou haar eene geheel FranBche opvoeding geven en wanneer Oono terugkeerde swu hij voldaan zijn over haar werk Aldus waa het visioeh dat haar een oogwenk als een zonnig tafereeltje voor den geest had gezweed en met oMieaikel woord vernietigde hij dat oHes Zij zou roee moeten gaan naar dat onbeschaafde Dord waar zij waarscbijnli tel JllaaglIJders Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpijn maagkramp zuur hartwater en slechte spijsvertering Prijsper doos 76 Centa 12 Verkrggbaar te Gouda bg ANTON COOPS Pa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFP Korte Hoofdsteeg 3 OORLOGSVARÏA I e Vredesvooruitziohten De correspondent van de Baily Mail te Kopenhagen verneemt uit betrouwbare bron uit Weenen dat Oobtenrijk aan Baitacblaad heeft medegedeeld dat het bereid is ter wille van de goede betrekkingen afstand te doen van Oost Galicië opdat de vrede zon knnnen worden gesloten Daitschland zou ook bereid zgn vrede te sluiten doch op voorwaarde dat zgn bezittingen dezelfde zonden blijven als voor den oorlog Oostenrgk en Duitachiand waren het er over eens dat Turkse aan zyn lot moest worden overgelaten Volgens den correspondent heeft men te Weenen groote verwachtingen van bet nieuwe Duitsche leger Men verwacht namelijk dat T i millioen versche troepen in Maart of April naar het front zullen kunnen vertrekken Veel geloof valt niet te hechten aan het bericht het ia alleen merkwaardig omdat de geruchten vanfwelke zyde dan ook verspreid over het vredesverlangen van de tegenpartij toch toont dat men in een der beide kampen ieta van neiging tot den vrede gevoelt een mogelgkheid waaraan men af en toe zou wanhopen Oorlogsnamen De gewoonte paageboren kindertjes to vernoomon naar eon bijzonder fait dat op hun goboortedag plaat vond iii laug nk t nieuw Mon donke alcchta aan onze borwoHlo Maria Teeaelschado Tocii hoort nien in vredestijd slechts zelden van dergulijke l Uitenliwign voornamen en schijnt altoen een oorlog tie oud re tot zoo iets ito kunnen inapireeren Ons land kont verachlllende Mqbilia s of Mobile s en ook oen Neiitralia In België word en alle jongeties Albort gedoopt on de nwl jOB t ÜBalwlh In Noord FrankrlJk uit zich do ver ring voor het Belgische koningspaar op dezülMe wijze De geboorterogieters van vorBchillonde Duitsche steden kunnen in dfl toekomst dienst doen als oen kroniek van den oorlog Daar vindt men al voornamen gebruikt de namen vMi allo dorpen en steden die DultschInnd in Belgiö veroverde De zuigeling von Mii maanden van thans wordt ocqis üongojutfrouw IjOuvou jongeheer Nbmon mevrouw Alsace Lorraine enz Trouwens nien kent daar nu roods een jonge dochter IJülowino Naar ïilüchorlno luistert eon andere dame Blücherhese on Ho Zuid Afrlkaansctiti Bootonoorlog hedt ook tal van naauen in het leven ge roepon Versohillendw I ngt lsohe jongens in die dogen gel Orcn luisteren naar Cuen naam Kitchener Mothuen French ot Holifl do bijnaam van wglen Lord Roberts Naar d plaatsen waar veldslagen werden getoverd noemde men enkele jongens en nWsjos Maleking Lady Bmith kimlterlcy Pretoria of Kaapstad Van den kant van do Boeren antwoordde inen liierop door ale doopnaam In te voeren l ronjé en KrUger Majuba Coleneo I en der nieuwste namen is ht Duitsolio Trznysi en het Fransohe Joffrctte Oorlc en archaoologlo Bij het opstellen vtu een battorlj In den omtrok van Krakau Is dezor dagvn een pra ehlstorisoli kerkhof van tamelijke uitgoairdcthoid ontdekt De soldaten strelen ai gravende op versohillendw voorwerpen die urnon en bronzen voorwerpen bleken te zijn Do verdere opgravin 4 en geschieden onder toezicht van een dcökundigü It aijn al verBchUlende kislen met opgegraven vondsten nftar Wooncn gestuurd Criminaliteit on oorlog Iti het laatste jaarverslog van de crlmineele politie te Drosdm vindt uiea belangwekkende opgaven over het vorminderon van do oriminaliteit sedert het uitbreken van den oorlog liet bedrijf vnn deh misdadiger behoort blykbaer tot de branohen die vooral door don oorlog wortion stop gezet Het aantal gevallen an bedrog zyn in Ilresden met 40 pCt Men ziet zegt het l uitscho blad waaraan we dit ontlemen dat niet zoo Koer het gelogenheidttmisdrljt als wel ée acti Het beste l ewij8 daarvoor is do l nufliaclie orlmtneele statisUek van hot jaar 1B64 oen slechts zeer weinig Pruhlsche troepen het lané verlieten Do economische toestand van Prulson bij bet begin an den oorlog was zoo slecht dat de wettelijke Ijeperl ing va den rentevoet atgescliaft moest worden I r hetTsciite cholera en de industrie stoï stil Naar de ervaring leert zijn dit alle redenen die tot een stijging der criminaliteit leiden Toch was er een vernrindenng der ttrafbare handeliiigLu te besp uron wi lke m geen verhouding tot de vermindering der bevolking stond Zeker zijn er niet voel plaatsen in 1 uropa waar met over den oorlog g Mpiok n wordt In bet klooster van de St Bernhard monniken echter 10 000 voet hoog waar mannen van ledere nationaliteit gevon n worden wordt nooit over d n oorlog gesproken T n toch wordwi vr Qtd geno4 g ie monnUcffl herhaaldelijk aan éan oorlog heriuBerd want ledo ri n dag zien zij Zwitsersche grensbottokers Nu de winter gekomen is gaan de nxmnikeD dagelijks op hun skis uit die in het klooster gemaakt worden om den heerachend n nood te lenigen In de oudlield legde men z n oor te luisteren op den aardbodem om den vijand te kunnen iiooren naderen Tegenwoordig wordt deze methode niet veel meer toegepast Men liedient zich van lie vliegniachmes en ziet d n vijand reed ook al IS deze nog 50 K M verwijderd I en nl uw middel ora hot nad eren van lo oerwtp eftvallorio patrouilles te kunnen aststellen moet zijn to luisteren tt en en iioogen fabrioksschoorateen Ook moeten do telefoondrad n gaan zingen op dezelfde wijzo als zij dat doen wanneer wleoht weer te wachten is Ad verten tien Heden overleed plotseling in den ouderdom van 79 jaar onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevr A A H Montague Lens Wed van Ds Ia Montaqhe Az Gouda 18 Jannari 1915 Bloemendaal G J MONTAGNE Leidm Dr P J MONTAGNE A O MONTAGNE VAN bEE Lee Gouda Dr A MONTAGNE Iz A S MONTAGNE VAN DER BRHOaEN Eenigo en algemeene kennisgeving Bezoeken knnnen niet worden afgewacht Voor de yole en hartelijke bewpzen van deelneming ondervonden b het overiyden van onze innig geliefde dochter zuster ALIDA WILHELMINA betuigen w onzen innigen dank Uit aller naam Wed J D EMBIS HoHNES Gouda 20 Januari 1915 PIJPENPABRIKANTEN Welke pypenfabriek wensoht Vertegenwoordiger voor den wederverkoop in Rünland en Westphalon vandoorrookera met liobtbeelden enz aanuitersten prijs Borgstelling voorhanden of tegenoontantebetaling Brieven LiMBDBOEB KoEKiïB ouder H 76 Maaatrioht 9 Huisvrouwen RATTEHDOOD va W II LEM KRAAE Kampen verdelgt alle ratten Onschadelijkvoor huisdieren Prijs 30 ot per doosbg alle Drogisten 20 Voor f 1 75 een geheele bezendingMATTEN enz om uwe woning gezellig te maken 1 prima kwal Chineeaohe Vloermat fijne mooie kleuren vo 6r slaapkamer keuken enz B flinkeQangmatten 1 sterke Deurslijkmat 80 bij 60 C M 1 gekleurde zachteBedmat gratia 1 fraaie Waudveraiering en 1 fijn Tafelmatje Wie binnen 8 dagen briefkaart zendt ontvangtdit allea en nog extra 1 fraai StoelkuBsen 1 Lampekap 1 fijne Tafellooper 2 Boodsohm of een fijnTafelkleed Naar bniten zending rembonra Mattenfabrtek Prinsengracht 146 Amsterdam 19 wordt het eenige echte mondwater Odol verkocht Alle andere preparaten die mochten worden aangeboden onder den naam Odol zijn namaak Er is slechts éénecht Odol inondwater Men wijze alle mengsels die niet in onze typische orgincole Odolflaoons worden te koop gebodeu met nadruk af Voordat mon koopt overtuij je men zich dat men een flacon krggt als hier is afgebeeld Dan alleen hoeft men de zekerheid het echte mondwater Odol te hebben dat alleen door de Wetenschap wordt geroemd als het preparaat hetwelk geheel beantwoordt aan de laatste eischen van do mondhygiene Prys kleine flacon 00 et groote flacon toereikend voor maanden f 1 1 SMEI EN 1 1 Zij die genegen zgn op maat afgeknipt ijzor tot HOEP ZERS 1 1 te verwerken gelieve zioh te wenden tot 1 N PEK Hoefsmederij Baas 121 Telef 8381 1 L ROTTERDAM AMSTEL BOCKBIER Verkrijgbaar bij M M BELONJE Jr Keizerstfaat 83 85 87 TELEFOON 148 Openbare Aanbesteding HET COLLEGE VAN REGENTEN OVER DE GEVANGENISSEN TE ROTTERDAM zal onder nadere goedkeuring van den Minister van JutUtle op VRUDAO den 20 JANUARI 1915 des namiddags te 3 unr in de strafgevangenis aldaar in het OPENBAAR AANBESTEDEN Het wasschen van kleeding liggingstukken enz ten behoeve der gevangenen in de 8trafg wan taonis en Hel Huis wan Bewaring gedurende het tijdvak van I Maart tot en met 31 Deoember I9I8 De voorwaarden van aanbesteding liggen op werkdagen van 9 12 uur voormiddag ter inzage ten bnreele van den Urecteur der Strafgevangenis a d Noordsingel 115 alwaar inlichtingen en model inschjrgvingsbiljetten te bekomen zgn Het College voornoemd C 3 VAILLANT Voorzitter C R J BENTFORT v VALKEN 30 BDRÖ Seoretaria Eleotr Dr A Brinkman ft Zn Qondf NIEUWE SCHOUWBIM SOCIËTEIT ONS QENOEQEN Donderdag 2i Januari 1915 DE HAGHESPELER8 Directie EDÜARD VERKADE 5e Voorstelling in het Abonnement DE DUIVEL Spel in 3 bedrijven van FRANZ MOLNAR Uit het Dnitsch vertaald door ADOLF ENGERS Aanvang 7 uur precies Voor entree der Leden en hunne huiagenooten zie men de Programma s Entree voor Vreemdelingen f 2 per persoon ff oge Stalles Balcon Militairen tgdelgk in Gouda geïntroduceerd volgens het Reglement worden gelgkgesteld met leden Niet Leden inwoners van Gouda hebben geen toegang dan op de Galerg Entree voor de Galerij zoowel voor Leden als Niet Leden inwoners van Gouda 40 cent per persoon Kaarten daarvoor zijn verkrjgbaar bt den Bnffetchef der Sociëteit en kunnen plaataen besproken worden a 10 cent op Woensdafe 20 Januari van 10 12 en 2 4 unr en des avonda aan het bureau afloap ar vMrstallhif rlrakt MM extra boot naar Waddiagsircwi ea Boskoop Aanbesteding Het Bestuur der s Gravenhaagsche CoBperftieve Broodbakker Verbruiksvereeniging en Ziekenfonds DE VOLHARDINO gevestigd te s Oravenhage ia voornemens AAN TE BESTEDEN op MAANDAG 1 FEBRUARI 1015 des avonda te 8 uren in de Bestuurskamer van het gebouw der Vereeniging aan de Delttsche Laan No 58 aldaar Het bouwen van een Apotheek en vier Bovenwoningen op een ten ein aan de De Perponcherstraat bij de Mamixstraat te sGravenhage Bestek met zes teekeningen zijn van af Vrjdag 22 Jannari 1915 te verkrijgen tegen betaling van f 2 50 per stel by den architect I F EHNLE Pieter Bothstraat 41 te s Gravenhage by wien op alle werkdagen van9 12 uur inlichtingen zyn te bekomen NIEUWE SCHOUWBURG Ons Genoegen Oouda ZONDAG 24 JANUARI 1015 slechts een schitterende SpecialiteitenVoorstelling met Wereldprograaina iiiipresuriol litti liallLMekleiil rLHiitHhii Tableau de la Troupe Belgische Operazangers van de Vlaam scbe Opera te Antwerpen GRETA SCHLEY Eerate Nederlandsche Piano Hnmoriste Enorm succes Scala Den Haag WILLY TILMAN Moderne Gentleman Jongleur Onovertroffen in ayn Genre V LOUIS CONTRAN M met zyn Mobiliaatie Reportoiro o a Soldaatje spelen Met 24 uur permissie Inkwartiering Ons Vredespaleis ena THE MORELLVS Ongeëvenaarde werkzaamheden in de lucht Groot succes Circus Carré Amsterdam THE REDL0P8 Sensationeele evolution aan de tanden en Phenomenale knnstverriohtingen op het koord Tot Slot der Voorstelling Opvoering van de Klucht Een slimme rat in de val Groot Succea door geheel Nederland Fryzen der Plaataen Loge en Stalles f 0 75 Leden en Militairen Loge en Stelles f 0 6 Balcon f OJK Galery f 0 30 Flaatsbeapreking vanaf Zaterdag 1012 2 4 Bureau 7 uur Aanvang 8 uur lilMiieniktribiniitKlilelHNbn w kNpl Mifnni mi 0 1 0 53e Jaargang Donderdag 21 Januari 1915 60IMIHE GOCRANT Ti© u ws © anL d e3rteaD ti©Tol© d v oor Gro a d st © xl OaacL©tr©Ikc©aa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN ET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post l W Met Geïllustreerd Zondagsblad t 5 Idem franco per post 1 9 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewÜsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Markt 31 by onïe Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienataanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 uitgevers A BRINSHAir EN ZOOÜT lor Than aan waarbij artilleiiegovochten plaatu hacW ii met een voor ons gim iig verloop H t BelgiBcbe leger De reorganisatie van het Belgische leger is voltooid De indópendance meldde dat alle divisie generaals vervangen zgn omdat de behoefte aan een vernieuwing van het commando zich na vijf maanden van oorlog deed gevoelen Generaal Bertrand die op schitterende wijze de Belgische ijzeren divisie aanvoerde moest zich wegena eroatige gezondheidsredenen terugtrekken Generaal De Witte werd tot inspecteur van de cavalmrie benoemd De gemengde brigaden die bri de reorganisatie van het Belgische leger in 1913 gevormd waren zgn opgeheven na de ervaringen welke men in dezen veldtocht heeft opgedaan Het Belgische leger telt nog met inbegrip van sijn hulptroepen een honderdduizend man die m zeven divisies gedeeld zijn Tot de cavalerleoffloieren is een oproep gericht om bij de infanterie dienst te nemen Er is oea nieuwe afdeelingingesteld die der autokanonnen waarvan de organisatie opgedragen is aan majoor Colon die militair attaché van België te Pai s was De oorlog In lucht Officieel wordt dd 2t ïhn uit Berlijn geniesd In den nacht van 19 op 20 Jan heblien uiarlnehiobtschopen oen aanV al ondernomen op eoolge versterkte plaatHcn aan de f ngelsche Oostkust Hierbij Kijn bij nevelig v eéer en regen versciieidene bomnwn met goeden uitslag gcworpen De luchtschepen werden lieschoten zij keerdon echter ong M4eerd terug Aan het Oostelijk Front Een bnzondere oorrespondent op het Oostel k ootlogstooneel meldt uit liowitsj Ik had gelegenheid met een hooggeplaatsten Duitschen officier van den generalen staf die meer speciaal van alle gebeurtenissen op het oostelijk geveehtaterrein op de hoogte is over den algemeenen militairen toestand te spreken Hg wees op de zooeven gepubliceerde beschrijving van de operaties in Polen en Galicffl en voegde daaraan ter opheldering en aanvulling toe Gy ziet hiernit de volslagen mislukking van de groote Russische offensieve beweging en kunt er zeker van Bijn dat do Russen voor een hervattmg van de groote offensieve opera niet alleen thans maar ook ovor maanden niet meer in staat ztjn Voor April of Mei kunnen zij daar niet aan denken en ook dan slechts als het htjn gelukt te bezielen en de legerbehoeften volledig aan tevulldn Maar u moet nog op iets anders bedacht zijn De uiteenzetting tooat hoe het succes op een der vleugels behaald zijn uitwerking op de geheele gevechtslinie uitoefent Het Russiche offensief tegen Krakau is door het Duitsche offensief tegen Warschau mislukt Thans hebben de Russen om Warschau te beschermen zulke ontzaglijke troepenmassa s naar hun rechtervleugel moeten zenden dat zg in het geheel geen beslissende krQgsoperaties in Galicië en tegen Hongarge kunnen ondernemen ook al waren de toestanden in hun leger beter Uit het offensief tegen Krakau is de verdediging van Warschau geworden Als de grootvorst thans ten behoeve eener omvangr ke operatie in Galioie zgn rechtervleugel weder giAg verzwakken dan zou hij daardoor naar alle waarschijnlijkheid Warschau prijsgeven En nu zou het stellig een verkeerde schaakzet aijn Warsohau tegen Krakau te ruilen en aelfs dan zou hij verkeerd zyn als de inneiDing van Krakau door de Rassen zeker was wat zg volstrekt niet is Duitschland en Oostenrijk zouden waarschijnlijk een toien kuünen nem n en daarvoor hoogstens een pion pr sgeven Het resultaat is dus dat de part voor de Kussen niet zoo best staat In Poldn en Galioifi In het officieel communiqué uit Weenen d d 20 Jan wordt medegedeeld dat de algemeene toestand onveranderd is Op het front in Polen hadden ongeacht patrouillegeve iten slechts artilleriegeveohten plaats Aan de Dnnajec werd een afdeeling der vijandelijke mfanterielinies beschoten en werd de vnand genoodzaakt een sterk bezette hoeve te ontruimen Een onzer afdeelingen drong tot aan de rivier door en bracht den vijand oen verhes vati verschillende honderden maiuohappen toe waarbg nog een door den vijand gebouwde oorlogsbrug over de Dunajec werd vernield In de Karpathen hadden slechts onbeduidende schermutselingen plaats De stryd in Przemysl De Pester Napto hoorde van een lit grofl f per TO K r oo bij vfrkoop Hl d lail cent por fiond moer in rekening worden gebracht 2o dat wanneer eea winkelier niet In slaat i kaaa Ie kqppen voor don voor iHnnoiilandfiche consumptie vastgesteldfen maximumprijs de Burgemeester vooriioomd hem ene vwklaring kan verstrakken waarop bera dkwr tusschenkomst vBn bet Rijks Centraal Bureau de tearop iloor den Burgemeeatm aangegeven hoeveelheid die in overeenatemming meet 7i n met den nonmUen omvang en detail zal worden gelevord 3o dat de winkeliers op eone ziohtImro plaats in hua winkel aan het publiek moeten bekend maken tegen welken prijs welke niet mag to boven gaan de hierboven aangegeven maximumprijs voor don verkoop en detail ledere soort VBQ de door hen m hun winkel in voorraad gehouden kaaa ien verkoop wordt nangolwden Gouda den 21 Juuari 1915 D e Burgemeester voomocHiid R L MARTENS Hongaarsch vliegoffioier die den lOn Januari opnieuw naar Praemvsl was gevlogen dat de Russen een deel van het leger waarmede zij d vesting inslmten hebben teruggetrokken Hun ondernemingsgeest is zeer geluwd Daarentegen bevechten de belegerden hg han aanvallen steeds groote successen Zin verontrusten de Russen onophoudelnk Zoo ondernamen zjj een uitval m de richting van Dirnof waar zij den Russen niet enkel een zware nederlaag toebraohten doch ook 1200 gevangenen maakten welke z in de vesting inleverden BERLIJN 19 Jan E In het Boekarester blad Seara waarschuwt een lid van de regeering Rumeniè ervoor om zich in dienst te stellen van Russiaohe belangen Het zou waanzinnig zgn de gunstige situatie van Rnmenië lichtzinnig ojv het spel te zetten De Oorlog Aan het In bet Transche oomi uniqué van gislercn wordt gezegd In de streek v n de zee tot Ban de Sorome heeft In de omgeving van Nieuwpoort een levendig rtUl iiegcvetÜJt plaats gehad In èan loop waarvan de vijand vergeel Je rac heelt ons bruggenhoofd bij de fo ftB5lBg te vemielw terwijl wij or in slaagden een deef zijner bl omstlgo werken te vernl n alsmede bij St Joiirt oea hoeve die zeer versterkt was In den sector Yperon Lens h©bl i ar tiUeoiegbvechten plaats gebod met afwisselende hevigheid zeer hevig was het bombardement van Blangy b j Atreobt i er de frontdeelen Soisfons Craonneen tacmne Reims valt niets te vermelden Iq de omgeving van Champ de Chalons lit ten Noordtm vap Perthes is onze ftrtillorie zeer krachtdadig tegen de vijand ijko veidwericen opgetreden In bot bosch van I a Grurie heeft de vijand een onzor loopgraven hevig aangevallen onze troepen weken een oogenbhk terug maar bobben met twee krOchtige togenaanvallcQ de stellingen die wij hadden in hun gelieel hernomen Blj St Huljert hebben de ÜulUchors een Noordwestelijk vooruitBprmg d deel onzer loopgraven in do Uicht doen vliegen doch onze troepen wierpen zich In de ontstane kullen en gattn en verhlnderdfcen den vijand er zich te nestelen Ten Noordwesten van i ont li MouBSon in het bosch van Le Petre hoblien wij honderd meter vijandelijke loopgraat die wij eergisteren veroverd heliljen vo r mib ingericht De vij and viel zonder gocdien uitslag den e c De offlciense Vittorul schrijft in denzelfden zin Het blad verklaart dat hoe verder Europeesche oorlog voortaohrgdt het des te duidelyker uitkomt waar de Rumeensche belangen zioh bevinden et p p De Hnmeenen mogen slechts aan hun eigen belang deinen De Daclakwostle t M To New York U bericht ontvangen dot tr Gerard de gezant dor VereeiUgda hiaten te Berlijn zijn gouvernement heeft mi degedeeld dat Duitschland direct m liefst zoo spoedig mogelijk twee mllllocu baU n wol kan on wil koopen Er aljn thans twintig schepen met wol ondk r Vmerikaanscbe v ag naar Bremen of Rotlordam ondwweg Velon dder schepen maken niettegenstaande do booge verz erlngen met een enkele reis voordoelou lio gulijk staan met hun eigen waarde Men kan nu een schip In Araorlka koopin bevrachton met woi en na een reis naar UuUschland zijn kosten dulibel eu dwars goed maken Met de Docia Is het echter anders gesteld daar dit sohlp vost on zekordoor h f lamburg Amerika lijn terug zal gekocht worden als het te Bremen aan mocht komen hetgeen echter de l n lHclion wel zullen verhinderen tJlaleren 18 Januari was to Waslilngton nog geen definitief antwoord alt Londen ontvangen of men t schip nog vrij naar Rotterdam zou laten varen Een Oostenryksoh sociaal democraat gearresteerd Aan de Vorwarts wordt medegedeeld dat de Oostennjksche sooiaal gen van mijn hart en i isa het kind van mijn kind waa mijne grootste vreugde geworden Dagelijks schreef ik In een ioékie op welke vordtM logen ik vofié lat ZIJ gemaakt had Ja Ik de ongeletterde domfiie vtouw uit de volksklasse lieb eMi dagboek begonnen ter eero van luijno kleindochter I Wat al geluk ligt er niet in dergelijke kleine kinderachUgb den verborgen I I n op ows xal mij alles ontvallen zal Ik verlaten ochterblijvon PU dat terwijl do ouderdom al zwaarder en zwaarder op m begint te wegen i terwijl het einde ai sneller nadert en ik dierbare stemmen om mij he i zou willen hoeren om te vergeten dat de schemering ont mij daalt Moeder viel Onno haar met vochligen blik in de rede martel mij nietmet de herhaling van hetgeen Ik telkensreedw tjij mij zelven heb gezegd O 1 geloof mij ik geef hierin aan geen grilgehoor Dat vreemde land heeft niets ommij te liekoren en het kost mij het onboHciirijfelijke van u on mi e kunst teF cholden maar ik ben man en moet vooralle dingen aan mijn plicht gehoorzamen Maar waarom meent gi dat uw pllehi u daarheen roept tIot IS de eenige plek waar Ik ma hopen fortuin te maken Zyt gij dan zoo onverzadigbaar In uwe wenf chen geworden vroeg zij op een toon vol bitterheid want haar hart besehuldigde Maroelle oorzaak van dit alles te zijn Gij waart reeds eien gevierd FEViLLETO vervullen acht jaren de schoonste van haar levon zouden verlorMi gaan in een wildernis Het was afgrijselijk en toch 7 1 had niet voor niets den gouddorst haars vaders overgenomen zij docht aan de ellende die zij te gomoet gingen door nog langer boven hunne krachten te leven in een land waar zlj toch niet gelukkig was Het was haar als zag zij het geld na elke nieuwe toezending van i vruchten binnwislroonien zij zou liet bedaren zorgvuldig beleggen en wanneer iij em llfl £ genoeg bijeen hacMon om heel hunne toekomst oniwzorgd te kunntm leven zouden zij voor altijd naar t uropa k Hn i en zou haar echtgenoot liaar voor har lange zelfopoffering betoonen door haar toe te staan al de ontberingen in de oieuwe wereld geïedm te Parijs te gaan vwgeten Wat besluit gij f vroeg Holdlos met tooalooae stem Ik zal u vergezellen Hij bod dit antwoord zoo weinig dur fm verwachten dat hij een luiden kreet van blijde verrassing slaakte m op baar toesnelltmde haar In de armen nam en fluisterde 0 1 mijne lieveling mijne eentgoMarcelle mijne vrouw wees gecegendl Nooit zal ik uw moed mi arifverloochening in deze omstandigheid vergieten Gij uit mij thans ook helpen niet waar mijne arme moeder op de tijding voor te bereiden Zij beloofde hem alles wat hij wilde genoot zij niet van haar triomf van het oogenbllk Hot streelde hare ijdelheid bchipbaar de grootste hoedanigheden aan den dag to lieljben gelegd terwijl zij enkel gehoorzaamde aan de wetten van het onvermijdelijke die zij tevens als haar voordeel besehouwde HOOFDSTUK IX Het was voor Onno s moeder een harde lieprooving het besluit van haar zoon te v rnemMi Op haar leeftijd heelt mm die H rkracht Moeder sprak de jonge man e haar met aldus kon z m lijden trek u de zaak niet zoozeer aan Acht jaren gaan zoo spoedig om en wie woet of het geluk ons niet mee loopt zoodat wij nog eerder terug kannen keeren In elk geval gij zijt zoo sterk dat wij er op rekaion mogen u weer te zien Maar Oeertrutda HoUdus schudde het hoofd Uw vertrek zal mijn dood zijn mompelde zij op gebroken toon Wat wilt ge mijn jongen f Na den dood van uwen vader had ik u alleen over Ik heb geleerd al mijnc gedachten heei mijn leven op u saam te goren Als gij komen moet al weet ik het ook niet vooraf voel ik reeds aan de luide kloppin kiiUHti iiaar toen gij nog altijd de f cnvou lige smaken uwer kinderjaren hadt lieliouden Waartoe behoeft de mensoh al dat goud Het maakt hem niet ffAv kklger want In het hart schuilt elko levensvreugde en het koude metaal kan lat hart niet binnendringen i och vollopn De jonge man streek met krampachtig i baar de lokken van hot voorhoofdweg IIIj had zijne moeder tot dysvorre nooit wllien verontrustcTi mtA het verhaal zijner geldwrgon en het kostte hem voet r liaar thans over te moote4a sproken Het is geen gelddorst wat mij tot dit bcHluit heeft gebracht sprak hij op hap Tcnden toon maar wel dio vurige wensch undelijk wat meer gMnoedsmst to vinIfn Ik kon op don duur de gedachte niet dragen dat wij dag aan dag achteruitglDgen Tot nu toe heeft hot weinige dat vader mij persoonlijk naliet nog kunnen lienen om hot tekort te dokken moar het aar zou gekomcm zijn waarop Ik niets imwT overhield en wat dan P fleertruld Holdtus had hem verschrikt aangezien Zij had moeite hom te Ingrijpen re de rol van dienslbodo zou roofen CWordl vervolgdj