Goudsche Courant, vrijdag 22 januari 1915

Jo 12687 OORLOGSVARIA 1883 Uitbarsting van den vulkaan op Krakatau 40 000 dooden 1895 Aardbeving in Japan 20 000 dooden 1902 Uitbarsting van den Moiit Péló op Martinique 32 000 doodea 1905 8 September Aardbeving in San Francisco 500 dooden 1908 28 December Aardbeving in CalabriS en CiciliS 80 000 dooden treden In weerwil van alle krachtsinspanning is de Regeering er ternadwernood in geslaagd om nog 70Ct man versche troepen op te brengei daar het grootste gedeelte der weerbare mannen uit het land gevlucht zyn In de Portngeesche wateren gedraagt zich de En6 elsche vloot sedert goruimen tijd als onbeperkte meesteres Aan het Ministerie Cntiho schijnt geen lang leven beschoren te zijn Ten gevolge van geringe mogelijkheid voor in en uitvoer verkeert het land in economisch opzicht in den meest trenrigen toestand diemen zich bedenken kan Uit Zuid Afrika De opsta d De Z A mail brengt allerlei wetenswaardigheden over dei gebeurténissea in Z Atrika Natuuiïlijk vormt de opstand nog het hoofdonderwerp der bladen De opstand wordt onderdrukt geacht Botha heeft een weekje rust genomen en is na Kerstmis m de voorbereidingen voor den tocht naar Duitsch Z W Afrika begonnen De eerste vraag is thans Hoe met de rebellen te handelen Het bl kt dat velen een bloedige wraak verlangen Hen heeft Botha wiens taak wel een van de moeiiykste is welke ooit aan een staatshoofd waren toevertrouwd waardig van antwoord gediend Botha sprak ongeveer als volgt Het is beslist nodig dat wij dat niemand in dit land zullen vergeten dat wij alhier evenals vóór de opstand daarna zullen moeten samen wonen Elkeen die het wel meent met zijn volk en land behoort uu zoveel mogelik zelfbeheersing aan den dag ie leggen en zich te onthouden van woorden en daden die het gevoel mogen aanvuren kwaadbloed zetten en tot verbittering leiden De gemoederen zijn opgewonden en zelfbeheersing js onder zekere omstandigheden een uiterst moeilike zaak Maar het is nodig zichzelf terwille van de toekomstige vrede samenwerking qn eensgezindheid te beteugelen en alje driften te beheersen In het bijzonder zièh tegen de Engelsche heethoofden richtende meende Botha dat aanhoudende veroordee ling van de robellen juist degenen kwetsen kan die naar ik Weet zij niet wensen te kwetsen ik bedoel de HoUandssprekenden die verant woordelik zyn geweest voor het on CaiUaux Hen weet dat de lieer en mevronir Caillaux eenigszins geheimzinnig uit Frankrijlt verdwenen zijn Ten laatste heette het dat de Caiilaax met een bijzondere zending van de Fransolw regeering zich naar Brazilië begeven had De heer Caillanx is daar werlcelijk aangekomen maar oit een opmerkelijk debat in het Braziliaansche parlement blijkt d teailtaax geenerlei officiee e opdraohffleeft Een lid van het Parlement namel k had voorgesteld een commissie ter b oeting van den Franschen staatsman te benoemen De Kamer keurde dit goed maar het besluit werd niet uitgevoerd omdat de minister van binnenlandsche zaken den volgenden dag moest erkennen dat hem van een officieele opdracht van de Fransche regeering aan Caillanx niets bekend is Niet zonder recht vraagt de Figaro Maar waarom heeft Joseph CaillauK Frankryk dan verlaten Het Bombardement op de EngelBcbe kust Ta West Hartlepool is nog een jonge dame die als gevolg van het bombardement gewond word overleden Dit is thans in deze plaats het 113de slachtoffer Een overzicht van vroegere aardbevingen 79 V Chr Uitbarsting van de Vesuvius Verwoesting van Hercnlanuai en Pompeji Opgegeven 3O 0OO dooden 1631 n Chr Uitbarsting van don Vesuvins 20 000 dooden 1667 Aardbeving in den Kaukasns 80 000 dooden 1G69 Uitbarsting van den Etna 12 plaatsen verwoest 25 000 dooden 1693 Aardbeving op Sioilif 100 000 dooden 1703 Aardbeving in Japan Yeddb verwoest 200 000 dooden 1731 Aardbeving in China 100 000 dooden 1755 1 November Aardbeving in Lissaboii 60 000 dooden 1783 Aardbeving in CalabriS 100 000 dooden 1797 Aardbeving in Panama 40 000 dooden 1868 Aardbeving in Peru 20 000 dooden De toestand in Egypte Een persvertegenwoordiger van bet Arabisch dagblad A1 Mokattam heeft een onderhoud gehad met Sultan Hnisein Aangaande den TurkschEgyp tischen toestand verklaarde de Sultan dat er geen vrees voor Egypte behoeft te bestaan voor zoover het optreden der Duitschers in Turkije betreft De slechte gevolgen van deze handelingen zullen tot de Turksche provincies beperkt blijven Het geheele en eenige doel der Duitschers is de Britsche troepen in Egypte bezig te honden en deze aldus verwijderd te houden van het Enropeesohe strijdtooneel De Sultan uitte zijn diop leedwezen over het lot dat over het Ottomaansche Suttanaat gekomen is door de achteloosheid der Turksche politici en voegde er aan toe Alle welmeenende Turken zijn verbeten op de daden van deZe mannen en een der best bekende inaiÉnon van Turkije op letterkundig gebied Kadri Effeudi heeft mij juist geschreven wijzend op en veroordeelenid de domme onwetendheid van dezen misleiden groep welke Turkije naar vernietiging drijft De Sultan uitte zijn bgzondere belangstelling voor de Azhar Universiteit welke de grootste stichting van dien aard ter wereld is daarbij den wensoh uitsprekend dat ook het onderricht in de moderne wetenschappen zal worden ingevoerd opdat de Hoogeschool studenten uit alle doelen der Mobammedaansche wereld moge trekken Voorts sprak de Sultan over de belangrgkheid van de opvoeding der vrouw De Sultan was vol lof jegens den nieuwen Britschen commissaris dien Z H beschreef als een bestuurder die het wel met Egypte meent en als iemand die van liefde voor de Oosterlingen vervuld is Ten slotte zeide de Sultan Indien tlod mij nog tien jaren leven schenkt dan hoop ik dat het volk van oordeel zal knnnen zijn dat ik zeer veel voor hen gedaan heb Uw liichaatn bij tijds te zuiveren van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vele ziekten Het beste en g oedkoopste middel hiervoor zijn do Laxeerpilten van Apotheker BOOM Deze pillen zuiveren hetbioed verwijderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige Gal en Slijmenbevorderen den stoelgang Prijs peadoosje 25 en cent 16 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Een R K Jongeman oud 20 jaar ZOEKT nette Slaapkamer met PENSION t liefst in de buurt van t station Pensionprijs met wasch 30 Brieven boekh A N v o HARa Bodegraven Door een Machinefabriek in de omgeving van Rotterdam wordt per 1 Maart OEVRAAGD een Jangmensch voor boekhouding en correspondentie grondige kennis der dubbele boekhouding en der Duitsche taal is vereisohte terwijl de voorkeur wordt gegeven aan hen die reeds in een dergelgke onderneming zijn werkzaam geweest Brieven met afschriften van getuigschriften onder No 778 Drukkerij voorheen WOLTERS Krimpen a d Usel De Drukkerij A Brinkman Zoon Mapkt 31 lavert spoecÜQ en tot norma Ib prllxan alle drukwerken oor don handel on voor partloullor gebruik Biosooop Salon Gouda Vooruit SUCCES PROGRAMMA Zijn meesterwerk Drama in 2 acten Kindervriendschap Brokkenhuis Dames I Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuls Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zat halen wat U wilt missen De Commissie ff GOL Voorz I v DANTZIG Vice Voorz D B 6R9OTENDORST Penn Drama Ier Comedie in 2 acten In de hoofdrol JOHN BUNNY DE AMERIKAAN Komisch BOB HEEFT JEUK Komisch OoHogsjouiMiaal Zondags vanaf 2 uur doorioopend voorstelling AN Bl ommestein s InkY l omen ONSCHADELIJK XPfLDOORNHOLlAND Walvisohvaarders De Noorsche walvischvaarders zoo wordt uit Kiel bericht die uit do zuidelijkste wateren terugkeeren doen allerlei belangwekkende mededeelingon over hun reis Zoo verhaalde kapitein Olsen van de Rio Kuene aan een vertegenwoordiger van het Hangesunder Dagblad dat zijn schip tusschen Kerstmis en Nieuwjaar de haven van Falmonth binnenliep om kolen te laden Op Oudejaarsavond ging het schip in westelijke richting door het Kanaal en had daar te kampen met een der hevigste stormen dien de kapitein ooit beleefde De Rio Knene stoomde voorbij een groote Engelsche vloot waarbij zich vermoedelijk volgens kapitein Olsen de verongelukte Formidable bevond die gedurende dienzelfden nacht door een Duitsche onderzeeboot getorpedeerd werd In Yarmouth ging de Engelsche loods aan wal en de vaart werd verder zonder de loods naar de kaarten voortgezet De reis op de Noordzee werd spoedig door dikken mist bemoeilijkt Ongeveer 70 tot 80 zeemijlen ten oosten van Farne Island kreeg men aan boord van de Rio Kuene twee Engelsche trawlers in t zicht die met het opvisschen van mynen bezig waren Plotseling hoorde men een hevigen knal en zag een waterzuil opstegen tot een hoogte van ongeveer honderd meter Het was een opgevischte mgn die een der trawlers door een schot liet ontploffen Er moet n in het geheel ongeveer 800 Engelsche trawlers op het mijnenveld werkzaam zijn Aan de Britsche kust bespeurde men verscheiden wrakken De toestand in Portugal Aan het Wiener Tageblatt wordt van betrouwbare zijde uit Lissabon gemeld Op 30 en 31 Dec heerschte in alle kazernes in Portugal een volkomen oproer dal zich ook op straat voortzette toen nieuwe troepenafdeelingen naar de Afrikaatische koloniën zouden gezonden worden Inderdaad waren de troepen nimmer bestemd om naar Egypte te gaan gelijk het volk vreesde maar zouden zy naar de koloniën worden gebracht De volksmenigte verhinderde de inscheping der troepen terwijl zinh blijkbaar ook de officieren niet de minste moeite gaven om tegen do weerspannige manschappen op te A d vexteaa tiëïa bij ADLER Schrijfmachines A QUANT DE ZUID HOLLAITDSCES maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal 1 000000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEPF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIÜDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DB KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING M I e Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren fi BOVirinBemTiSH Uaeen te ScAamikooMi en fj C IjSmBBBH ITetthaven te JOMOa OPGERICHT ire Toedort nw Vee met de uivere murwe LIJNZAADROEREN merk lSTEn en W L Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde tüereMploma Partjn lUOO Seaen Oouden MedaiUen derdrukken van de rebellie Niet vele jaren geleden vochten zg en de re bellen te zamen tegen Engeland Voor de loyale Boeren in deze laalstB dagen is het een ongelukkige voor waar een tragiese toets geweest om een jacht te maken en te vuren op mannen sommigen van hen hun betrekkingen velen van hen hun vrienden die eeni hun strijdge noten onder de wapens w ren Deze mannen hebben reeds in vele gevallen hun rechtvaardige straf ontvangen Hun verkeerde handelw ze en hun lot zgn diep grievend voor hnn volks genot B En wederom De loyale HoUandssprekenden hebben een piju like plicht en hebbende dikwels bentrekkingen en vrienden onder de rebellen beschouwen zg de hele rebellie als een betreurenswaardige zaak waarop het gordijn met zo min deklamatie woordestrijd enbeschim ping mogelik behoort neergelaten te worden Rechtvaardige en billike straf zal toegepast worden maar deze tnd is geen tijd voor vreugdebedrgf 01 veroordeling Bij de bespreking van de veroordeling der gebroeders Fourie kwam treffend uit hoe diep en hoe veel Botha de laatste maanden moet geleden hebben Gelukkig zeide hij komen zulke gevallen niet vaak in ons land voor Ze stemmen het Afrikaner hart weemoedig en slaan er diepe wonden in zo diep dat wij liever zwijgend en met gebogen hoofd het oog intussen afwenden Waar barmhartigheid mogelik is geschiede barmhartigheid voortaan I De Cape Times valt Botha bij als het blad schrijft dat t publiek tans nog niet kan beoordelen of de rebellie is te wijten aan n zuiver spasmodiese afdwaling van de kant der Herzogieten of n diepere samenzwering van imperiale betekenis Omtrent de behandeling der rebellen zegt t blad dat de bittere gevoelens tijdens de laatste oorlog opgewekt een der oorzaken zijn der rebellie Het blad doet daarom n beroep op de Engelssprekende bevolking om de Regering te helpen de rebellie zodanig tot n einde te brengen dat er geen nieuwe grieven worden in t leven geroepen Duitsche verliezen KOPENHAOEN 18 Jan part Men schat het aantal der Duitsche verliezen tot heden op oirca 2 millioeo menschen Witte Bjoscope VRIJDAG 22 JANUARI en volgende dagen Als Hoofdnummer Een strijd om den Troon Boeiend drama in 4 deelen Verder nog uitgebreid programma met rele sucofismnut w o het actueele 00RL068J0ÜRNAAL N B Extra geëngageerd De Vioolwirluoos J STORDIAU uit Antwerpen Tijdens de verwisseling der films M Sole i ml HuiilitiiliiJiliii Enorm Succes De Heer J STORDIAU Neef van den beroemden Vlaamschen Componist ALBERT STORDIAU genoot z n opleiding van den in België alombekenden Violist BAOOT ÊiJ3c 3S2 mJ GOUDA 21 Jan Ontspanningssaai voor Militairen 5 10 21 Jan Nieuwe SchonwburgSeabonnementsvoorstelling de Hsghe Spelers 25 Jan Onderstandsoommissie Armenzorg 2 n 28 Jan Nienwe Schouwburg Bulteng Voorstelling Ned Opera Klectr Dr A Brinkman h Zn ouda 53é Jaargang Vrijdag 23 Januari 1915 dOIIMüIË COIIMIVT 3 i© a Vsrs © a L d r ert©aa ti©TDlaud ttoox CS o o d © © zi Oaaa stx©3 C©3n Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 150 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew js ummer f 0 56 Elke regel meer Ol Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar nlaalauirale Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINKlULir EU ZOON Wal lu l oof telijk ooi logslooneel be Iri ll iH lie toestand In Üwtt Pruieen onveranderd Jk U klein gevocht ten Oosten van Lipno had een voor ons gunstig verloop Honderd krijgsgevangenen vielen in onze handen In de streek ten Westen van de Welchsel ten Noord Oosten van Borzimot maakte ons offensief vorderingen I on Russische atwival ten Westen van Lopuszno zuid vestelijk van Konskie werd afgeslag en WKl NEN 21 Jan Officieel De toestand is over hot geheele front onveranderd slechts hoeft hier en daar een artillcriegevecht plaats In Polen en Galiclö Kei groote Huasische hoofdkwartier meldt In Oost Prulson is geon enkele wijziging ingetreden In de richUng van M eva hebben wij een nauwe aanraking met den vgand onderhouden zyn pogingen om in de linie onzer troepen binnen le dringen werden alle in den afgeloopen dug afgeslagen Wij hebben stormenderhand de plaats Skenipo genomen die de vijand snel ontruimd hoell Bij de Bsura vn de Ilavka werd over bijna hol geheele front het kanon en geweervuur voortgezet Onze artillerie heeft zich met goeden uitslag met do artillerie van don Vijand gemeten en voraoholdeno zijner botti rijon tot zwijgen gobrachtt Onze troepen zijn er in geslaagd eeiliige gedeeltelijke aanvallen van den vijand op dit front af to slaan Ten Zuiden van de rivier Pililza en in Galicie liceft geen enkel gevecht plaats gslutd kaamvuiur ïk ed zich aan beide zijden slechts hier fu daar hooren In de Dukowina hebben wij in een gevecht hij Vorokhta den vijand teruggedreven die tot hot oflensiol trachtte over te gaan In do omstreken van Kirlibftba liebben wij een bar taljonscoiimiandant verscheidene officioi fu en meer dan 150 soldaten krljgsge angen gemaakt Do Karpathon Bcxiricgen niet alle tei onen dan zal do Karpatheu een van de meest belangrijke ftlagfronten orden Ten einde de komende gebt urteniesen goed te kunnen volgen is dus een beetje opfrissching van Je aardrijkskundige kennis omtrent dit halfcirkelvormig gebergte niet overbodig Velen zal het h v misschien onbekend zijn dat Tatra Lomnitz en aaderp plaatstin in den midden Karpathen zeer geliefde badplaatsen van do Hongaarsche en Ooslenrijksche wereld zijn en dat daar ook vele Russen en Dultscliers gezien u orden Hier iiggon d a vermaak en ontHpanningsoordon van Ooat Furopa zoowel s winters als zomers h v do Tatra dat een volslagen wintersport heeft Ieder die Hongarije van uit het Oosleu wil aanvallen moet de machtige berg In den sector van Thann lieeft setlert den nacht van 19 dezer in de omgeving van Silberieh Hartmanaweilerkopf een optreden der Infanterie plaats waarliij WIJ in uiterst moeilijk torrela laogzaani vorderingen maken Kanongebulder Don goheelen morgen is te Oostburg uit Westelijke richting een hevig kanongeliulder hoorbaar waarsehijnlijk afkomstig van dn Engelsche vloot dicht bij Oetenik daar het geluid veel jaecr uit zuliWlijke richting komt dan de vorige malen In België Antwerpen Fen bijzondere correspondent van Do Tijd uit Antwerpen meldt Maandag heeft de internationale oominissie ten huize van haar voorzitter Jen heer Frank een lielangnjke vergadering gehouden Behalve burgemeester en schepenen en do stadssecretaria waren er een twintig lal leden aanwezig o a ook de deken lugr Clijnhens I Icn uitgebreide discussie IS gevoerd over het voorstel om ee extra belasting te heffen vmi de afwezige inwoners In een vorige vergadering was hesiolen het voorstel te bestudeeren Nu vond liet echter een duchtige bestrijding O a ook bij den voorzitter Deze aette uiteen dat de lielasting niet mag zijn een soort straf de voorgeetelde belasting zou in de practijk weinig of niets opleveren hoe zou men het geld willen binnen krijgen en ze Is bovendien in strijd iiu i do vrijheid Ieder dient vrijgelaten al dan niet terug te koeren De correcte houding tot nu too aangenomen Aiont gehandhaafd De groote meerderheid was het eensmet den voorzitter en het voorstel werd verworpen Men schrijft nit Roermoncl aan de N R Crt De Beïgieche jongelingen der lichtingen van 1915 en 1916 zijn zooals bekend verplicht zich elke 14 dagen bij de Dnitsche overheid te melden ten bewijze dat zij nog binnenslands vertoeven Ouders of voogden van jongelingen die ontbreken of uitgeweken zijn worden streng gestraft welke straf meestal bestaat in een hooge geldboete Ondanks et strenge toezicht weten vele jongelingen dier lichtingen vooral uit Limburg doch ook uit Antwerpen en Brabant de Nederlandsche grens over te komen teneinde zich via Nederland en Engeland bij het leger der bondgenooten te voegen Eenige dagen geleden ontbraken er De Oorlog Aan het Westeiyk Front Officieel werd glsterw uit het groole Duilschu hooEdkwartior gemeld Op het westoH oorlogstooneel hadden ook gisterea tusschen de kuet en de Leie alochtB artilleriegevechten plaats De loopgraaf hij Kotre Dame de Lorette die eergisteren door ons genomen wrb ging hodonnacht wedïT vwloren Ten NoordwMton van Atrecht deden de Franschen herhaaldelijk van beide zijden aanvallen op don Btraatweg van Atrecht naar KijsBel Zij werden teruggedireven Ten zuidwesten van Berry au Bac werden aan de rransoben twee loopgraven ontnomen die ondanks de levendige tegenaanvallen in ons bezit hieven De Fransche aanvallen op onze stellingen ten Zuiden van Sint Mihlel werden afgeslagen Ten Noord Westen van Pont Moua Bon gelakte het ona een deel van de stellingen die ons drie dagen geleden ontnomen waren te heroveren Onze troepen vermeesterden daarbij vier kanonnen en maakten talrijke krijgsgevangenen Om do reet der verloren stelling wordt nog g vochten In de Vogezen noordwestelijk van Scnnheim duurt de strijd voort In het Fransche communiqué van gisteren wordt gezegd Van de zee tot aan de Leie hebben artillorl evechten plaats gehad Ten Zuiden van de Sorame en aan de Aiane hadden oenlge artilleriegevochten plaats in den loop waarvan wij de vijandehj o hattcrijcn het zwijgen hebben opgelegd In Champagne ten Oosten van R ras lo dB streek van Prosnes Les MarqulmfK Marwivilliers hebben wij Duitsche werken vernield en den vijand genoodzaakt zijn loopgraven te verlaten terwijl een mimitied öt tot e ïplosie gbraoht Werd Ten NoordiWesten van Beau Sójour zijl wij vooruitgekomon terwijl wij ons bij verrassing meester maakten van drie Uuilscho posten waar wij ons hebbon genesteld Ten Noorden van Maseiges heeft onze artillerie de overhand bohouden In de Argonnen trad geen verandering io Ten Zuid Oosten van St Mihiel in het hoscli van Aprcmont hebben wij dm Duitschers 150 M loopgraven ontnomen en een tegenaanval atgeWftgen Ten Noord Westen van Pont Mous son in het boeoh van Le Petre heeft dö vijand door een hevigen aanval een S M hernomen van de 500 M die wijde vorigo dagen veroverd haddenWij hebben ons over het gehoel in deze stelling flink gehandhaafd te Hamont ruim 90 van de 100 en te Hasselt ruim 200 van de 245 op het appèl In de greoagomemte Lommei werd op een tiental jpngelicgen die de Nederlandsche grens over wilden en niet aan de sommatie van de Duitsche wacht om te blijven staan voldeden geschoten Twee van hen werden door een kogel gedood eenderde die in het kanaal sprong verdronk Teneinde de wachten te verschalken worden zelfs verhuiswagens gebezigd Deze worden voor en achter met meubels geladen terw l in de opengebleven middenruimte vluchtenden verborgen zijn Zoodoende kwamen in de vorige week niet minder dan 80 uit Tongeren Nederland binnen Daar het meermalen is gebeurd dat op de aanmetdingsdagen door de militieplichtige Belgen veel rumoer werd gemaakt is den caféhouders op die dagen gelast twee uur vóór en twee uur na de aanmelding hunne inrichtingen gesloten te houden UU de oorden dor ellende Feu der Maasbode correspondenten die zooeven van een reis door België on Frankrijk tot Valenciennee toe torug keerde schrijft o m Van gezaghebbende zijde vernam ik te Antwerpen dat de goedkoopte In levensuuddclen vooral van vleeach spoedig godaan zou zijn De goe oopte van vleesoh was toe te schrijven au het feit dat de boeren op groote wÉrfHl bun kosi i slachten om daardoor confiscatie van de Kijdo der Duitschers te voorkomen Zelfs waron mgn zegsman gevaÜMi bekend dat koeien voor 50 cent verkocht werden IJmnen enkele dagen voorzag mijn zegsman dan ook een dreigend gebrek aan oedingsmiddelen Te Valenciennes was de toestand zootlanig dat hongersnood nabij was Nu I cede was er gebrek aan alle eerste voedingsmiddelen Aan boter werd niet meergedacht de bevolking gebruikte melasse die uren ver van de raffineerdwijen geiiaald werd Sedert 24 Augustus had geon enkele bewoner van Valenciennes kunnen correspondeerrai en is er geen enkel blad met r De zwaar gewonde Fransche soldaten die nog steeds in het hospitaal te Vak nciennos vertoefden zijn Vrijdagmorgen om II uur naar Berlijn overgebracht ZijiiiocbtMi geon afscheid nomen zelfs nietvan hun naaste famitieleden Aan het Ooateiyk Pront Officieel werd gisteren uit hot Duitsche Hoofdkwartier gemeld wallen over Daarna ligt een groote en ruciitbare vlakte aan s overwinnaars voeten Maar de Karpalhen wal valt niet te onderschatten Aan het Westelijk einde begint de bergrug IiJ de Donou vlakte bij PresHburg en de West Kar pathen lioeft een NoordOostelijke richting Dan komen lic Tatra en de Centrale Karpathon die zich uitstrekt tot Zuidelijk Krakau Voorts krijgen we do Oostelijke Karpathen die Galioiö en de Bukowlna van Hongarljt soheidt Daarbij sluit zich aan het Transsj Ivanlscho Hoogland dat tot de Douau reikt Waar de Oostelijke Karpathen eindigt maken do Transsyivaansohe borgen bij de HtroipOB een scheiding tusschen de woteroB van de VIbso en do Gouden Blsiriiza De Strolpas staat ook bekend als Je Klrli Babaptw welke blijkens do Kus i iohe berichten bestormd is Heel Transhvlvaniö is een hoogland niet een plateau dat aan de Htmgaarsche zijde langzaam afloopt naar liet binnenland en geiimkkelijko passen heeft maar Oosttdijk en Zuidelijk heeft het hooge bergrugg n welke hel den aanblik geven van een geduchte vesting en oc opmarsoh uit Roemenië zeer moeilijk maken Do Zuid Oosii tijko en Zuidelijke rugigen heoten de Transsylvaanacbe Alpen Hier ligt hot hoogste punt van hot gebergte Ten slotte komen de Sretenye bergen die zich tot den Donau uitBtr ken en te zaïnen met de Mirotchbergen of Balkanbank de beruchte engte van IJzeren Poort nabij Drsowa vormen Door dtm Karphaton loopen Westelijk te boglnuMt de volgende passen De lilsa de Jablunka en de Jordwiow pas Do Jublunkapas is do hoofdweg tuHsclien SilezlË en Hongarije on do spoorlijn Bres lauBudapest loopt er door heen In don Ccntralen Karpathen bevindt zich een weg van Neumarkt door de Hooge Tatra naar Kesmark die te g bruiken zal zijn indien de Russen weor dOor Neu 8andeo binnen vallen en daar Is de Tilllozpas die loopt van Tiarnow naar Bartfeld Dezo en do Dukla pas de terste pas van den Ooat Karpathon zijn de tooneelen der jongste gevechten geweest Dicht daarbij ligt de Mezo Tjaboroz pas waardoor do spoorwt tusschen Przemysl en Tokai het heerlijk wipioordl loopt Deze pos is nog in Ilongaarsch handen maar do eerstvolgende de Usrok pas die loopt van Sambor naar Ungoar en het dal van Ung heeft Russen al doorgelaten evenals de Vereesko pas deed waardoor dlo spoorweg Lemberg Munkacs loopt De Delatljn pas van don spoorweg van Kolomea naar Debreczen l evindt zich eveneens In Russische handen Do Strol pas in de Bukawina is op hel oogenljük van het allergrootst belang Zooals reede medogedoold heeft TronsNytvaniö zijn stcilsten kant no r Hwmeiiiü gekeerd De meost Noordelijke passen zijn de Rodna en Borgo in den Zuld FEViLLETOI de theorie Fr zijn engelachtige zielen hier beneden zooals gij mijne vrouw en mijne dochter die den man tot steun verstrekken in zijne moeitevolle loopbaan en bij gebrek aan voorspoed of roem hem geluk scheuken maar zoo de vrouw geen verheven wezen is geen liart vol toewijding en zelfverloocheningen bezit dan is de man verloren die haar zijn leven toevertrouwt jroote Hemel I Gelooft gij Onno aan et ne dergelijke vrouw verbonden vroeg zij sidderend Do oude muzlekmoester zag in dat hij te ver was gegaan en haanKle zich te zeggen Zij is zoo jong dftt zij nog zijn goede engel kan worden Icuit ons hopen dat do eenzaamhehï in dio stille natuur en de ontberingen van allerlM aard waaraan zij aldaar onderworp i zal zijn haar den daartoo noodigen tevcnsemst mogen geven Maar onder hot huiswaarts koeren mompeldie hij telkens Arme jongen I Een verloren leven I Zelfs de kunst waarvan gij afstand moet doen I l n dat alles waarom of waartoe Om de helllooze bctoovering van een onbeduidend vrouwengelaat lachend masker waarachter zich een slang verborg Helaas I t duard hoeft niet moer geleden dan gij nog lijden zult Do oudo heer Verhaven was toevallig alleen o huis toen Onno het kantoor binnentrad om alles met de firma vost te stelten Hij wierp een angstigen blik op itijn bezoeker reeds hopende dat hij van le zaak kwam afzien on verheugd dat Adriaan er niet was om hem te bewijAI1Ï welk een ultst endo onderneming het was zijn geld in do Malviniagrondcu to steken Mijn zoon is niet thuis mijnheer haastte hij zich te zeggen maar misschien wilt gij ook wel mot mij spreken Ik ben eveneens van oUes op de hoogte Ik zal u trouwens niet lang ophouden en kwam slechts mijn besluit mcdodeclen drio aandeelen aan te koopeci luidtio het antwoord De grijsaord verbleekte O 1 Zoo hij Kicchts den moed had gehad le spreken I ria aandeelcn horhaaldo fiijjatottorend mag ik misschien ook weten voor wlen zij bestemd zijn Zeer zeker mijnheer want ik begrijp dal zij op den naam van den nieuwen eigenaar gezot moeten worden Zoolang het voornemen nog niet vast stond heb ik er een geheim van gemaakt er kon nog zooveel tusschen komon dat do uitvoering van het plan vcrhinderdfe maar nu is alles boelotm en kan Ik u gerust jekemnen dat ik de kooper ben Gij riep Bernard Verhavtm angstig uit Glj wilt uw talent hegraven in zulk eeno eenzaamheid Wordt Terrolgd zooveel kost De kunstenaar voelde een brandenden blos naar het voorhoofd stijgen en haftsite zich te antwoorden Neon moeder doe haar geen ongelijk aan Marcelle beproefde al wat zij kon door zich op de hoogte te stellen eener Hollandscho hulshouding maar gij begrijpt hoe moeilijk dat valt aan een te Parijs opgevoed meisje Men zal misbruik gemaakt hebben van haar onbedreviaiheld en daarenboven was zij gewoon toilet te maken houdt zij er ook van haar kind goed te kieeden kortom de Bolmld ligt enkel aan mij die gemeend heb van zulk een gering inkomen te kunnen leven en wat mijne vrouw betreft zij heeft op bewonderaiswaftrdigo wijze vrede genomen met onze ballingschap die voor haar toch nog vrij wat harder is dwi voor mij Ik kan haar niet dankbaar genoeg zijn aldus mijn zware laak te hebben verlicht Gij hebt haar dus nog altijd lie Moer dan ooit moeder Fn zoudt gij haar genoegzaam vertrouwen om nog eenmaal op nieuw het leven met haar te durven beginnen in Nederland Later leer z er Ik hoop hier Immers terug te koeren Dat is niet wat ik bedoel IrÜMSJelle moge in don aanvang onbedreven zijn geweest maar al doende leert men ott zonder u eenigen last te veroorzaken zou ik een kamertje In uw huls kunnen bebroiken en daar ook mijne malen ge Sen beeld der werkelijkheid bruiken üp dio wijze zou mijn onderhoud bijna niets kosten en kon ik u mijn kapitaaltje afstaan en u zeggen gij zijt toch do eenige die van mij erven moet neem alvast mijn geld en be gin er een nieuw levco mede maar in uw eigen vaderland 34 Zij de zuinige huismoeder die met duizend guldrai wonderen verrichtte in het jaar zij wist dat haar zoon een Inkomen van drie mille had en toch kwam hij daarmede niet toe hij dlo toch waarlijk niet kon aanvoeren dat hij een al te groot gezin moest onderhouden I Maar ging hij dan ooit naar kolfiehuizen of sociëteiten Had hij zelfs sedert eenige maanden niet afgezien van het roeken en zat hij daar niet voor haar zooals altijd gdcleed in een een roudig pak dat uit de handai van een nederig als goedkoopen kleermaker kwam O I de oude vrouw begon op eenmaal licht in deze dxiistemia to zien het was niet Onno die zich dwaze uitgaven veroorloofde maar zijne vrouw dde hem aan de grillen opofferde welke haar te binnen vie1mi Dat gevlodcte huwrfijk was van den aanvang af het ongeluk van haar jongcai geweest Al zi e vroegere opgerulmdheia en levenemoed waa er hij verloren gegaan Hoe had zij ook zoolang blind kunnen wezen Zij hief het grijze hoold op en sprak op snerpenden toon Het ife uwe vrouw niet waar die u De jonge man was diep getroffen door dit voorstel dat zijner moeder zoo ge I heel en al waardig was maar hij zou het beschouwd hebben als e laaghartiglieid daarvan gebruik temaken Ofschoon bij Marcelle niet wilde latwi veroordoelen f door de oudo vrouw die haar noo4t be grepen had wist hij zeU maar al te goed dat zij zich niet tevreden zou kunnen stellen met ecno stille eenvoudige levenswijze en dat ook dit hulpmiddel ontoereik id zou blijken Neen zeide hij terwijl er eon traan in zijno oogen schitterde Ik zal er nooit in toestemmen u te verarmen Over leenigc joron kom ik integendeel mijne verdiensten met u deelen en reeds spoedig zult gij mij gelijk geven als eon man met het lot te hebhen wüIm worstelen totdat het mij zegenen zou Toen Helmveld dienzelfden dag zijne oude vriendin In droefheid verzonken vond Hl van haar vernam wat haar zoovoel leod veroorzaakte schudde hij vol woede het hoofd fsi mompelde De vrmiw altijd de vrouw I Wat wilt gij zeggen vroeg Geertruida hem uitvorscbend aanziende SiJ r ï fi tylT j Niets nieuws of bijzonders Het Isj slechts mijne oude Mi altijd wed keeren i