Goudsche Courant, zaterdag 23 januari 1915

op Donderdag 28 Januari a 8 zijn alle rangen uitverkocht In afwijking met do groote biljetten en reeds geplaatste advertentie wordt nader bekend gemaakt dat voor het bespreken der Galerij plaatsen ook lolifli zal plaats Wen op Woensdag 27 Januari s morgens 10 uur uitsluitend op vertoon van kaarten Voor de ovenge plaatsen blijft deze bepaald op Woensdagavond 8 uur HET PERCEEL Tuinlandy achter de P C Bothstraat te Oouda groot 90 Aren 70 Centlaren staat in bod op f 3300 De afslag heeft plaats 28 JANUARI 1915 to 11 uren in de R K Lees vereeniging te Oouda J KOEMAN Notarifl k TON COOPS Drogist WlJdstr 29 Tel 328 Thermogènewatten Eheumatiekwatten Pain ezpeller Sloans liniment Keplialdoltal letten en hoe eerder die ondernomen wordt hoe beter De blokkade van de Engelscben zoo verzekerde de generaal nog had 200 goed als geen invloed op de oorlogvoering De belemmering van de koperverschepingen was een zware slag voor Amerika maar voor het overige ieta dat Daita hland volkomen onverschillig liet De Duitiïcho luchtftuival op Ënn butul De ËDgetsche oohtendbladen van Doddf rdftg bevatten pas in boofdartlkMen ito opinio der leidende pers over den aanval dor Duitschers met laohtücbepen Do Times acbt een en ander een aoort proeflocbt om te zien de hngelschen sicb tegen een luchtaanvM liunnen verdedigen Het blad verwacht moer aanvallen over grooter uitgeBtreltthoid Ook zou duKc aaqvai kunnen zijn een soort bewljB voor het Duitftclie votk dat de Zeppelins geen Hpeelgoed zijn o wellicht een f chrlkaan jaging voor het I ngelacho volk iJe Daily TWegrftph noemt de gevallen an bet döoden en wondtm die voorkwanifia bij deze luchtAanvailen moorden en zegt d t zulk een in do wilde neerwerpcn van IjoflMnen geheel strijdt tegen alle bogrtppeo van oorlogvoereo en nitrt in het brein zou opkomen van vcnlg militair l evdhebl er van oen I e8chaafde taat De daad Is strijddg tegen vele artikelen d r Haagscho Conventie van 1907 tk or alle I uropeesoho mogendheden onderteekend kendïlorhauldielijk waren f Dgeleob vliegom in staat geweottt vliegende over dlvhtl ev dkte Duitucbe plaatsen om i dooden Zij zoud o zich daarvoor scbamtn Ook de andere grooto I ngelscho blad m drukk0n zich In dien geest uit In htti gebool acbijnen voor zooverre ihans bekend vier slachtoffers gedood te zijn allen burgern n l eeu schoenmakor 50 jaar oen oude dame 72 jaar een Jongen 17 Jaar en eea weduwe van lH n soldaat I eti paar personen zijn zoo zwaar gewond dat ze ook wel zulhnt sterven Toli rammen uit New York bevestigen dat de Amerikaanachc pers hevig verontwaardigd is over dc zon aanvat De Nuw York Hwaid doet do vroi Was Ui krankzlnnlgbetd of wanhoop J f De New Yerksche pers over den Dultsoheoi luchtaanval NKW YOItK 21 Jan Part Bijna de goheole pers veroordeelt in krachtige tcrr men don l uitscben luchtaanval op 1 Ingeland welke door tairgke bladen een daad van l art aarBchhoid genoemd en HlrIJdtg mot de bepalingen di r Haagsche Convrntlo geacht wordt LONDl N 22 Jan Do Daily Mall ontvangt e Ht ielegrani uU Kopenhagen dat volgen e n bericht uit Dultscho bron Woensdag een torpedojager en een aantal oodorzeiet rs van Helgoland vertrokken Men verwacht een nieuwe actie van de Üuitacho vloot getorpedeerd Do Durward getorpodi Het ICngelgchc vrachtMoomsoblp Durward lietwelk vea geregelden dienst onderhoudt tuBsohen Ijoith en Hotterdam U zooals WO reeds meldd i op weg van Leitli naar Rottordtm 22 mijlen ton N W van het vuurschip Maas door een 1 uitHchen onderzeeër aangehouden Do iJtirward wa oen stalen schroofstoomboot van bruto i 01 netto 092 tcms lo 1895 te jlasgow gebouwd en beboord aan de reederij C Clibson on Co te Uilh De commandant va dien ondorzeo r gal dfl bemanning tim minuten tijd om de hDnrward te verlaten en liet toen alten van boord waren gegaan bet schip torpedeeren Do bemanning van de Durward is Vervolgens In eigen Bloepon naar het vuurachip Maas gevaren en vandaar door oen InmlddelH ontboden stoomloodsboot naar Hockvan llollandi gebraclit en verder per trein naar Holterdam waar de Hchopelingen htm Intrekt licbben gcno rwn in het Zeomanshulfl aan do CalandRtraM 1 lo Maasb verneemt hieromtrent nailer Nadat wIJ uit flo van Holland het bericht hadd n ont angen dat d gerudflo bemanning van de Durward naar Itotterdaiii ondiTwi g was hebben wij ons naar het Zetwiantthuis be ven waar do opvarenden 21 in getal inmiddels reeds gearriveerd waren In het grooto wachtlokaal van het Zeemanshuis waren een aantal hunner druk bertg om blJ de groote kaciiel hun doornatte kteederen te drogen At dadelijk kUnipten we een paar joviale rondi matrozen aan die In hun plat Kngelsch op d e meest gemoodt ljke en prettige wijze zo waren In het minst niet onder den Indruk van hot iupiilient ons hun wedervaren vertelden Het was omstroi s haU 3 in dvn namiddag zoo verhaalden zij ons dat de uitkijk van do Durward eon Dnitflchen onderzeeër In het zloht kreeg die aan het schip signalen gil om te stoppen Do l lurward gaf Mrcct aan do sommatie der Dultschers gevolg Daarop kwamen officieren van don onderzeeër aan l oord hielden don kapitein een revolver onder den neus en bedrelgdcti ook de bomanning met htm vuurwapens Nadat zij op die manier den schrik er fn gt iracht hadden kreeg de kapitein op een toon die geen tegimspraak duldo het meeflt kraobtlge en be llRte bevel om onmiddeliyk mei de bemanning bet sdiip te V0rlat 9 1 ijd om iets van bun bezittingen of anderszins in veiligheid te brengen werd noch den kapitein noch Aea overig op arenden gelaten In een wip waren de reddingbooten van de Durward neergelaten en dobbcrdm de manow reeds in de wiegelen le sloepen Het geheele voorval zoo verklaarden de nuUrozm ons Imd zich in Migeveop 5 hoogstens 10 minuten afgrapccld Toen do Duitschere na hun eerste revol verdTelgetuent zagen dat kapitein en equipage niet van zins waren hun l eve len te wederstrevon gedroegen zij zich verder heel vrlondeh en correct De matrozen stelden er pnjs op dit eerlijk to bHcennon I en van hen kon ni ft nalaten een sehampi ro opmerking te maken over die l ult cbe vricndolijkboid waarmee ze zoo maar in een ommezien Je schip naar den kelder sturen Nadat alle opvarmden In de booten hadden plaats gnomen werden deze door den onderzeeër op sleeptouw genomen en e n eind van de Durward weggesleept Hierop kreeg do bemanning bevel la de oot a te blijven waoBten ea keerde de onderzeeër naar het zoo pas verlaten chip terug dat daarop getorpedeerd werd De matroze boorden drie achtereenvolgende ontploffingen en zag i het water rond bet schip In schuimende golven omiwog spatten Het duurde ongeveer twintig dertig minuten eer het schip gezonken was To n de onderzeeër zijn vemiehngswerk jV ïycht had keerde hij naar de n ddiiigboot ii terug en nam ze weer op Hieeptouw y Kuim 6 uur lang heeft de onderzeeër de boMen gesleept totdat mcn om ongeveer 9 uur Vs av id het liclitachip Maas naderde Toen word van al den onderzeeër gi rommandoerd alles los en stoomde de iluikboot tuil spoed weg hot aan de matro M n overlatende om verder hun weg naar hel llohlschlp to vinden Do zeelui wihIwi na een tJJd roeii ns het hcbtscbip te bereiken w ar ze doornat van den voortdurenden regen aankwamen Vandaar werden ze door de stoomloodwboot naar Hoek van Hol land en verder per trein naar ifotterdam getransporteerd üaillaux Do corfeKpontietil van de Koln Ztg aan de HollandBchc grens doet een InlereKsf iite outhullmg die aan do zending naar Monte Vidoo van den Franschen oud MInluter van Financien Caillaux vooraf ging De correepondenl schrijft Calllaux word zooal mim weet als handig finaneiënman uiet oen belangrijke Indendantuur afdeeling aan het front toevertrouwd Ug wau als vrijwilliger in het leger getreden on ontving spoedig den rang van Overste Tusacijon do bodrijvmi door vermhwn bij dikwijls In Parijs waor hg zlcb na zijn afsclveld van het Mmistc lie in liet Ministerie van Flnaneito niet zeer tol lev reden lieid van zijn opvolger tH n bureau bad gereserveerd Bij zijn laatste I t z0 4c te Parijs in Novemt er kon hij hot met nalaten natuurlijk in uniform en met zijn echtgcnooto aan d arm in Pargs to paradooren en zich in do opoal are gelegenhodMi te vertoonwi l o officicrcw die daar verkoorden namen liet kwalijk dat do nieuwbakken theater overste nog wol met den hoofdpersoon van t bekende proces in hun midden verscheen en zij wierpen t echtpaar de voorttt rpen naar het hoofd die bim juist on r do hand kwamen zoob1 4 stukken brood Ik geloot zelfs een glas wijn of iHïn sauskom DU voorval werd door ilv Fransche censuur In he bijzonder onderdrukt doch zij kon inlusschen zekere toespellngwi niet verhinderen ok niet dal toen een blad in het Zuiden van Prankrijk het wat duidelijker trachtte te maken dit woer in l nnjs werd nagodfrukt In loder geval speelde tusschon parlementsleden ministers en pt rsmonschen bij de gelK ime discussie de censuur sedert het U gin vnn den oorlog juist in het geval van Calllaux een groote rol Daar de regoerlng nu Avn govaarli en overste aillaux op een fatsoenlijke manlor kwijt wilde zijn werd hg voor ongeveer twet maand n met een econom he zending naar Zuid Amerika belast UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER Bg HET LEOER TE VELDE XX iloi nu het verloop Is van een week voor ot i Voldprodlkor Vergeef me dat k iKtzwaarliJk kan vertellen van minder dan een week daar door de ontzaggelijke vorsolieidenheld geen Iweo dagen bet zelfde verloop hebl en Ik kan me nlt de bijna vijf maanden welke wij zoo langzamerhand tevelde zullen bobben doorgebracht ter nauwernood Hu reeks van elkan h r opvolgende gebeurtenissen herinneren welke later nog eens is toruggekeiTd in haar geheel Kwst bij de wedt niet bij den dag begint de emheld ea dan nog maar zeer in t algemeen Als do Zondag aanbreekt komt de verwezenlijking van eene menigte voorbereide maatregelen Op fact vastgestelde uur staat tworrend en toeterend de auto voor het kwartier De Chef ven den Dl het vensoek van Veldprediker X ora in taat te worden gesteld des voormiddags negen uur of haM tien eene ver afgelegen plaats te bereiken ten dnde daar godsdienstoefening te houden met militairen bij hoeft daartoe opdracht aan den chauffeur IJ verstrekt te uur met d n auto oor te rijden en den Veldpredik te brengen naar de opgegeven plaats De chauffeur is milldira of landweerman of vrijwilliger van den Landstorm in elk geval militair en dus gt oudën de opdhicbt nauwkeurig uit te voeren Het Ih cMi open wagen die voorkomt wnellieid mi veel plaatsruimte ztja do twee hoofdvoorwaarden waarmede te velde is rdtenmg te houdai Db divisievlag wappert vrool ijk boven h linker voorwiel en veroorlooft overal vrijen doorgang met sne treinB snelb De meest ongeduliige verliest elk re t om te klagen In zoo n auto Op den vastgestelden tijd Is de plaats van bestemming bereikt De school de kantine of ook wel als zij er Is de kerk is reeds geopend de mansehappea zijn gewaarBohuvd en df reeds aanwezig 61 anders op weg ter godsdienstoefening De kommandant mimors van het kantonnement plaats waar troepen zijn gelegerd heeft bericht ontvangen van de voorgenomen godsdienstoefening on deze aan do manschappen bekend doen maken maar ook gezorgd dat het okae ï behoorlijk verwarmd is zoo de weerageHtotdheid dit gewonscbt doet achten In de school of m de kantine is soms wel HOrm met een orgel aanwezig een organist zoekt men slechts zelden te vergeefs onder de opgekomra militairffli In de school een taf tje in de kantine het liiljart of de toonl ank voor het buffet biedt den Veldprediker gelegenheid neer to leggen wat hiJ bij zioh heeft De godsdienstoefening kan een aanvang nemen Een kort gebed voorlezing van een gedo Ile uit den Bijbel als het kui een gemeenschappelijk lied psalm of gezang korte toespraak dankgebed Dan kan elk aanwezige koméh met verzoek of vraag Ueeds snort do auto bulten Deuitvoevranversch vleesch Hot Kamerlid W de Jong Hoorn schrijft ia aansluiting aan het eerder gepubliooerde ter zake van den uitvoer van versch vleesch het volgende m Het Vaderland Hot artikel dat ik dezer dagen in het Vaderland over den uitvoer van versch V leesch schreef heeft blijkens de sympathiebetuigingen die ik in groeten getale ontving in brcede kringen instcmliiiug gevonden l Bt die uitvoer nog veel grooter afmetingen heeft aangenomen dan uit mijnartikel bleek word wel bewezen door depublicatie die in buitenlandsche bladen verschyneik Zoo deed een vriendeIgk hand mg do volgende annonce uit de Kolnlsche Zeitung van 18 dezer toekomen Lcbensmlttel Billig zu vorkaufen WIOOO lïUchsen Ij kilo netto Leber paslele pro Stuck zu Mk I IO 15 000 kilo RindflelHCb In DUchsen von t kilo pro SlUck zu Mk 5 95 TiOOOO BUchsen Gulasoh 400 4ramm nollo pro Stuck zu Mk 1 00 Hofort Llt ferbar Jode Woclio groBze Maesen vo r r il 1 1 g Franz Jehnger Hartmannstraszc 25 Aachen oder Maastricht Holland Prins BlKschopsslngel 15 Uit deze annonce blijkt beter dan uit lange artikelen dat een algeheel on spoedig verl od von uitvoer van vleesoli In eiken vorm zeer noodig Is Uitvoer van spek is verboden doch de buseen erwtcnHoop voorzien van de noodige Ingrediënten van het varken afkomstig gaan in groote hoevoelhedw de grenzen over De onldtükors an uitvoerverboden zijn nu eenmaal z er Ingenieus en daarom juist kluuK bet te meer dat de regeerlng paal en perk stolt aan oen winzucht die voor ons dezelfde nadeelon brengt dlo het iiitvwrverbod van levend vee tracht te ondervangiti I Iet Vaderland van 20 Januari maakt in liet c rstc avopdblad melding van een liooldftrtlkel vnn de Times over de stijging van den prijs der levcnsmlddeleQ in i ngoiand Het blad prijst I ngeland gelukkig dat bet er nH t een prgsstijging van 19 pCt In de groote steden on 17 pCt in do kleine afkomt Oewezra wordt op Denemarken waar de prijsstijging van hol wltlebrood te Kopenhagen 10 pCt bi draagt In Berlijn zoo vermeldt deTliiiofl waren in Novemlier do voodlngaprijzen reodfl 20 4 pCt boven Juntpell In het Timeeartikel wordt van ons land glim melding gemaakt Toch is de prijsstijging ten ontztmt zeker niet nrinder dan In Denemarken Neem b v dw Haag In mijn eigen gezin bra t een bakker in Juli 0 m wittebrood van 15 cent en een hrulnbrood van 18 t Thans betalen we daarvoor 42 et Dat Is een pnjsverhooglng van niet minder 8 33 maal 100 pC t 373i pCt Voor meerdere artikelen Is een dergelijke prijsverhooglng aan te wljz m Wanneer men de arbeidorsbudgi tteo nagaat die de sociaal democratische studieolub vpor een paar jaar publiceerde dan blijkt het levcnsonderhoud met minst ia £ K pCt te zijn ge3t n De regeerlng zal door haar maatregelen wel niet elke prijsstijging kunnen voorkomen De hoogere scheepsvroohten i de hoogere Inkoopsprijzen moeten lelden tot verhooging van den betaalprijs Te meer Is het daarom zaak laar waar de regeerlng door fauen in loed de prijsstijging kan t gaan van dien invloed gebruik te maken Dat geldt tn de eerste plaMs het verscbe vleeM Het stopzetten van den uitvoer ie het eenige middel om een nog grooter prijsstijging te voorkomen dan wij thans reedm te betalen hebben De annonce uit de Kolnlsche moge er mede toe str Lken den Minister Ie overtuigen dat spoedig Ingnjpen noodig is Sizxne3 i loxxd ViüBcherg en Oorlog In het jaar 1914 kwamen te IJmniden 225 stoom en zeilvaartnigen met haring mmder binnen dan in het jaar daarvoor De opbrengat van die haring was aldns ook bijna f 600 000 minder als in 1913 Deze vermindering ia tengevolge van het uitblijven van de Schotsche haringdnften door den huldigen toestand 5 o Nederl Staatsleening 1914 Naar het Hbld verneemt zal de 5 pGt Nederlandsche Staatsleening 1914 in de onderstaande coupures wordes uitgegeven 200 000 k f 1000 = 1200 000 000 100 000 4 500 = 60 000 000 50 000 4 200 = 10 000 000 160 000 k 100 = 16 000 000 Uet het verlangen van insohrgvers om bepaalde conpnres te ontvangen zal zooveel mogelijk rekening worden gehouden mits de wenach daartoe zoo spoedig mogelijk aan den agent van het Ministerie van Fmancien worde kenbaar gemaakt Gemengde Berichten Kazeraebrand Men seint ons uit s Hertogenboscb Do Mortel kazerne de oude artilleriekazerne waarm 600 artilierlsten ondergebracht zgn staat in lichtelaalo H gebouw Ib verloren Nader seint men ons Vierhonderd militairen in de MortelkaKcrno gehuisvest zijn naar de Jacobskaxerno en elders overgebracht De brandweer lieeft met volle kracht het blusschlugswerk aangevat De kazerne is gelegen in oen achterInturt en men vreest dat meerdere kleine woningen oen prooi der vlammen zullen worden irooto voorraden stroo en ander materiaal dat in dé kazerne is opgestapeld bieden gretig voedsel aan hot vuur Do vlamuïen laaien zóó hel op dai het ver in den omtrek Itjkt alsof het dag IS Allo pt ingen worden in het werk gesteld om het provinciaal archief van Noord Brabant te beveiligen Men vermoedt dat do brand is ont Hi a n op de rustkamer Nader wordt ons geseind lluim halfzes juist nadat do manschappen liet middagmaal baddum gebruikt werd er lirand ontdekt op de zoldering van de liakervleugel van de kazerne waar tijdelijk 400 manschappon van hou wilaorafdwlmg zijn onÖergebracht In een minimum van tijd stond do goheele zoldering welko niet an het overige gedwlte van het gebouw is afgescheiden In hchtelaaio De Mortel kazerne ia oen oud gebouw dat voor den dienst Is afgekeurd maar nR t het oog op de eischon der nwbilisatlo weer m gebruik gesteld Zoodra do brand ontdekt was ontstond er een groote opschudding in de volkrijko achterbuurt Men zag do raenscben hun meubeltjes vol angst uit hun huizen dragon Hot was een algemeene panielv die steeg on in lievigheid toenam naarmate de roee vlammen met steeds grootere kracht uit het gebouw sloegen 1 e gemoontelijke brandweer bifeestaan door die der militairen toog spoedig aan liet bluaschingswerk doch men begreep alras dat tegen zulk een geweldig vuur ntftfl was uit te richten Gelukkig heerschte er volkomen windstilte zoodat At vlaimnenzee recht omhoog golfde en i r geen oogenblikkelgk gevaar scheen to bestaan voor de i olendende gehouwon Do brandwtHT bepaalde zich dan ook in hooFdzaak tot de beveiliging d r omlig getide gebouwen on het locahsceren van den brand tot de kazerne De opgewondenheid werd nog grooter Iwn verschillCTide knallen als gevolg vanbot ontploffen van aanwezige scherpe patronen geboord werden De patroneqsloegen daarbij uit het dak Gelukkig vasde voorraad scherpe amunltie bijtijds mveiligheid gebracht Do manschappen hadden Imn uitrustingen zoowel als hunoigwidom in veiligheid gebracht en hielpen onversaagd aan het blusachlngswerk moe Onder d0ndv rend geraas stortte ten filotte liet door het vuur geheel vorte ffik dak in Onmiddellijk werd dit instorlen gevolgd door een waren vuur ftn onk nregwn geweldig on schoon tegel gk Omstreeks 8 uur had het vuur zich voortgeplant tot op de tweede verdieping en op het oogenbtlk dat dit telegram half n en werd afgezonden woedt het vuur nog sleede hevig voort I r is geen hoop dat er van het gebouw ook maar iets bruikbaars overblijft Mr4 zekerheid valt echter te melden dat do belendende hulzen dank zij het krachtig optreden van den brandweer ca do militairen gespaard zulko blijven De vormiderstelliiig la niet te gewaagd dat indien de wind anders wan geweest de geboete BeurdschMtraat een pro d der vlammen os geworden Do oorzaak van den brand Is niet bekend maar men vermoedt dat de brand hieraan te wijten is dat het nieuwe stroo dat juist Vrijdagmiddag op zolder was gebracht te dicht bij een hard brudende kachel is g k Haen H geeo van het nachtleger en dealtrasüngen werd gered is ovrargebraofat naar de mllit re rijbaan waar de mllitalren voor een groot ded onderdak aillen krijgen Het gebouw is het eigendom der gemeente 0root kapitaal aangeboden In de Amsterdamsohe bladen komen herhaardelijk advertenties voor waarin kapitaal wordt aangeboden aan indastrieelen die hnn be6taan e zaak willen omzetten in een Engelsche vennootschap men moet artikelen kannen fabripeeren geschikt voor export en men moet in staat zijn tegen de Dnitsche fabrikaten te concnrreeren Naar men verneemt worden advertenties niet geplaatst door personen die gewoonigk dergelgke stellen en die in den regel tegen een buitengewoon hooge rente hnn kapitaal probeeren te beleggen maar tracht men inderdaad met Engelsch geld bepaalde takken der Nederlandsche nijverheid te steunen Er zgn einde December in de hoofdstad een paar Engelsche btireanx geopend waarvan het eenige doel schijnt te zijn den invloed van Engeland in de Nederlandsche Handel en Nijverheid te vergrooten en zoo mogelijk Duitsch Hollandsche relaties af te snijden De Dnitsche kooplui in Amsterdam z n inmiddels acÖever dan ooit en het zal een heele toer zgn ze zoo spoedig hieruit te dringen Met belangstelling kijken wij naar dien niet heel bioedigen DaitsohEngelsohen oorlog te Amsterdam Militair of niet militair Het volgende ingewikkelde geval doet zich voor Een luitenant van de vrijwillige automobilisten heeft in een café iemand met een revolver gedreigd althans dreigend een revolver laten zien Er is proces verbaal opgemaakt Als officier zou hg voor den krggsraad moeten versohynen ware het niet dat in de regeling onder den vorigen minister van Oorlog met de automobiet bezitters getroffen die hun wagen en zichzelf in geval van nood ter beschikking stellen en wien daarvoor o ciersrangen werden toegekend bepaald dat zij niet voor den gewone rechter zouden terecntstaan De auto luitenanf zal dus voor den gewonen strafrechter terechtstaan men rade waarvoor Wegens overtre van de wet welke het dragen van wapenen verbiedt Als luitenant moet hij een revolver dragen maar behoorde als zoodanig in geval van delict dan ook voor den krijgsraad terecht te staan Als burger mkg hg het niet en zal gestraft moeten worden wegens het vervullen van een militairen plicht De uitweg uit deze moeilijkheid zou misschien zgn dat de burgehjke rechter weigerde de geldigheid te erkennen van een regeling door een minister tot stand gebracht waarbij aan tot het leger behoorende personen een uitzonderingspositie in foro crimiaali werd toegekend In dit geval zou de betrokkene toch bij den krggsraad terecht komen zg het ook niet voor het dragen van wapens I Een lawine Uit Zurich wordt bericht dat te Obergestelen m Boven Waadtland een gew iigü lawine groote verwoestingen heeft aangericht l en smidse e i bakkerij een hotel on verscheld ie stallen zijn bedolven en geheel vernield en de meeete overige steenen woonhuizwi beschadigd Ken niigestrekt bosch word door do lawine meegesleurd In het dal De bewoners konden nog bgtijde vluchten zoodat waar schgnlgk geen menschenlevens te betrwi ren zgn Daarentegen is van den vw stapel een groot gedeelte verongelukt enige jaren geledrai werdCTi In dit z dorp door een lawine 84 menschen gedood Na dwi zwar i sneeuwval in het Alpen en Juragebied is het lawlncgevatr thans groot KERKNIEUWS Aan een buitenlandsch blad ontle nen wg door de N R Ct den tekit van het gebed van den paus voor den vrede dat hg gelast heeft den 17s Eebmari in Europa en den 2 In Maart buiten Europa in alle R K kerkeft voor te lezen Wij vertalen uit hei Fransch Ontzet over de verscfarikkingeit van den oorlog die volken en landen ton ondergang voert vluchten wil Jezus aan Uw liefhebbend hart God van goedertierenheid wij smeeken U Utn deze vreeselgke ramp een einde te maken Tot U Vredevorst dringen wg met ons gebed voor den vrede dien wij zoozeer begeeren Stort uit XJw goddelijk hart liefde en mededoogen over de wereld uit opdat de liefde heersche onder de menschen Op aarde hadt Gij de teederste gevoelens van medelgden voor de menschelijke ellende Moge in deze voor ons van droevig weerzinwekkende en verachrikkelgke slachting zware ure Uw hart geroerd worden van medeIgden met de moeders die sidderen voor hun kinderen voor de gezinnen die hnn leden missen en voor het ongeluk van Europa Geef regeeringen en volken gpeden raad in delg de verdeeldheid nit die de volken uiteen scheurt en maak dat de menschen elkander den kus des vredes geven G lgkerwgze Gij gehoor geeft aftn de bede van den apostel Petrus Red ons Heer wij vergaan door de woeste zee te stillen zoo verhoor heden onze gebeden en herstel vrede en rust in de wereld Gij ook Heilige JMbiagd help bMcherm en red ons als teyoron Kardinaal van Uossuni Uit Rome wordt aan het Centr gemold Do toesland van kardmaal Van Rossum s gezondheid laat veel te wenschen Voor een langdurige ongesteldheid van Z 1 m wordt gevreesd Een dezer dagen zou een consult met Marcbiafava oen der geneosheeren van wijlen Paus Plas X plaats hebben De Tgd verneemt echter dat het herstel dat in de ziekte van kardinaal Van Rossum was ingetreden goregeld aanhoudt en de zit te een gunstig verloop lilgft nemen zoodat Z Em dezer da gen weer zijn gewone werkzaamheden kon herv alten Remonstrantsche Kerk In de gisteren gehouden bestuursvergadering der Rem Ger Öem te Groningen is ter vervulling van de vacature der 2e predikantsplaats het volgende viertal opgemaakt ds Blokker Oude Wetering ds Hooykaas Amersfoort ds mr tMoltzer Nieuwkoop ds De Regt Alkmaar Tot predikant bij de Rem Ger Gem te Vlaardingen is beroepen ds Blokker te Oude Wetering LA IsTIDBOU V Mond en klauwzeer Door het Bestuur van het Nederlan sche Land4 OuwComlté is aan de bestu ren v an do Provinciale en Gewestelgki Voroonigingen Maatschappgen en Boeren bondam en van hunne afdeelingt n en aan lo besturen der plaatselijke of dorpsver enlgmgon eene circulaire gezonden waarin de wgze van samenstelling en de taak der Commissie van W aakzaamheid wor den omschreven die kunnmi optrodien ter liL stnjding van mond en klauwzeer Deze circulaire luidt 1 In elko stad dorp of gehucht waarvoelwuders wonen wordt eene t omimssiuvan Waakzaamheid aangesteld DezecoDUinssio wordt benoemd door het BeBtuur der afdeeling van de Vereeniging of Maatschappij van den Boerenbond of an de Dorpsvereenlglng ter plaatse ge csligd Zgn in eenige plaats twee ofmeer Besturen gevestigd dan is betlioogst wenschehjk dat deze gezamenlijkiiv gtiii en overleg tot de aanstelling eener ouimisaie overgaan Zijn de veehouders in twee of meer dorpen of gehuchten aangesloten blj oen afdeeling of één dorpsvereemgmg dan zal tiet V elltcht raadzaam zgn in elk dorp of gehucht eene afzonderlijke Commlfisio aan te stollen 2 Het aantal leden der Commissie worden vastgoflUld door het Bestuur of doBesturen aan wien of wio do benownlngIs opgedragen Tr zal rekening moetengehouden worden met de grootte van denkring waarbinnen do Commissie werkzaam zal zgn en met het aantal voehoudors dat binnen dien kring gevestigd is 3 Tot leden dor Cmnmissle zullen moeten wordten benoemd zelfstandige onafhankelijke en als rechtschapen menschen Vkend staande personen wonende binnt n don kring waarm ziJ zullen werken Wrent de taak der Commissie woidt het volgende gtmield 1 Zoodra het mond en klauwzeer de grenzen van ons land nadert of zich bet eerste geval heeft voorgedaan treden de C onHniseiee in functie 2e Do loden der Cmnmlssies geven leiding aan de medewerking van alle veehouders binnen hun kring gcvostigd loor hun aandacht te schenken aan alle middelen die de veehouders zelf ter hand kunnwi nejoMi om de uitbreiding der zioklo to voorkomen 3 ZiJ trachten de veehouders te ov$ Tt Ï8 n dat het noodzakelijk is dat elk verdacht geval teretood aangifte do SB en geven hun inllohtmgen welke maatrege1mi ziJ moeten nem i voor de komat van den veearts e NIJ traehlen het markt i o VOT koopen van besmet of verdacht vee vu bet vervoer van allerlei van beismvtte hoeven afkcmietigo artikelen Ie voorkoiiM n zoolang daartoe door de bevoegde overheid geen vergunning Is verleend 5e Zij doen aan de veehoudera uedeieeling van allo raadgevingen die van reget ringswege worden verspreid en pleK n zoo noodig overleg met den jrgeiiit e tw van De Gemeente In do circulaire worden tenslotte nt Tsohilleode wwischd ijk beden betoogd INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Bed M nheer de Sedacteur Vriendelijk verzoek om onderstaand stukje te plaatsen in uw blad Hartelijk dank voor de opname Stads Evangellaatie JeruCl Het bestuur der Kindervoeding brengt aan de geachte Stadsgenooten hunnen hartelijken dank voor de giften ons geschonken van de straat coUecten van 11 Januari De opbrengst was fl87 82V2 Ook kregen wij 60 brooden een manteltje een pakje konsen en brandhout gedurende de kindervoeding Wij bevelen ons minzaam aan want veel is nog noodig daar waar er ongeveer eiken dag ruim 100 kinderen komen Zij die nog iets willen geven voor dit hartelijk werk kunnen zich wenden tot den penningmeester F Geueeb Kniperstraat Gouda Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 teekenaar 8 timmerlieden 3 metselaars 1 steenhouwer 8 opperlieden 7 schilders 1 atucadoor 2 pijpmakors 2 stoelenmakers 6 meubelmakers 1 politoerder 2 touwslagers 1 machinebankwerker 1 blikslager 1 loodgieter 1 boekdrukker 1 letterzetter 1 bakker 1 koetsier 1 schipper 2 boomkweekers 5 grondwerkers 6 pakhuisknechten 2 loopknechten 13 werklieden zonder vakkennis 2 beiers 1 stoelenmatter 2 beitsers 1 bleeker 1 lietsschoonmaker 1 boerenarbeider 1 witter Beneden 18 jaar 1 timmerman 1 loodgieter Aanvragen van werkgevers Beneden 18 jaar 1 blikslager 1 kleermaker 1 werkman zonder vakkennis SX OIST Voetbal Wedatrijdprogramma voor Zondag n N V B Afdeeling A H V V H F C D F C Hercules U V V H B S Haarlem Quick Sparta V O C G V B Klasse A De Struis 1 Olympia 2 Klasse B V W G Oouda 3 Opgave van Personen die zich gedurende de week van 16 Jan tot 22 Jan in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben OmVJÜSTIGDMN K van don Ifouvd uU Stolwijk In ivrstal 2 il iBechor uit AmBterdani m Gromendaai i A J Kuijl uit Licrop in omljardsloeg 7 K Strijlio uit Naaldwijk in Bnoij traat 79 H W Wagunaar uit Wgruierveer tn Turfmarkt i W I dic Boor uit UtrwAt iD Gouno 119 M G van Schalkwijk uit Cui ini org in Nieuweiiaven 74 H van der Poli uit Monlloort in Gouwe 197 A M de Bruin uit Rotterdam in Bidder van CatBWCg 59 J Llgteruwet uit liottordsm ra Turlsingel 4 C H J van der Geld uit Ouderkerk a d IJ in Gouwe 115 N van Triot uit H h u Mijk in U van Catsweg 8 H van der Hor uit Wecuperkarspel in Niouwehaven f C 3 Verlioel uit Utroolit in Eaam 161 en P Levedag uit Deilt in Oost haven 51 VEBTBOKKEJfBN A Boere uil Groenondaal 50 naar Dordreolit J M de Bruin uit Krugerlaan 37 naar Haastreoht 3 B Westerlmiü uit Boelekade 114 naar Sittard W Hugsnian uit Ooudtado 15 naar Moordreolit 1 M de Boot uil Bogen 20 naar Botterdam J Wannlngon uit 8poorweg traat 6 naar Averoeot H Diasel uit Broekwpg 4 naar Haaerswoude J G Sclioepmakor uit Hoogstraat 18 naar Utreoht Magdaienaatraat ïbis J Vergeer uit Xatlenslngol 91 naar Nijmegen Bnrgliardt v d Berglistraat 72 R W Roersma uit N Haven 32 naar Rot NIEUWE SCHOUWBURG SOCIËTEIT ONS QENOEQEN Voor de Opvoering van terdam Lage Weetzeedijk 401 13 d n Hartag uit WljdsCraat 7 naar Heetjaar daui Dorpstraat G Palsgraaf uit U illen 19 naar Oudeliooni en J M an den Bos uit Bockenberfstraat 50 naar Xmsterdaui VVittebargerstraat 45 FAUST t REDIKBEURTKN GOUDA Zondag 24 Janaari REMONSTRANTSCHE KERK lO j u v m Prof Dr T CANNEGIETER Hoogleeraar te Utrecht St janskeek 10 n v m Ds H OANNEGIETER 2 n n m Geen dienst 6 u n m Ds S BERKELBACÜ v D SPRENKEL van Wijk aan Zee KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds J G DEUR LUTHERSCHE KERK 10 u v m Ds SOHARTEN MOORDRECHT NED HERV KERK 10 n v m Ds BERKELBACH v i SPRFNKEL van Gonda HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds E V d BROEK O i n n m Ds E v d BROEK OEREF KERK 9 2 n v m Ds HALSEMA C j u n m Ds HALSEMA GOUDA Woensdag 27 Januari St IANSKERK 12 u m Ds J BIJL Huwelijksinzegening KERK PEPERSTRAAT 8 n n m Ds J BIJL Bijbellozing Donderdag 28 Januari LUTHERSCHE KERK 8 u n m Ds 8CHARTEN Bijbellezing Ad verten tien Door oen Machinefabriek in de omgeving van Rotterdam wordt per 1 Maart GEVRAAGD een Jongmensch voor boekhouding en oorrespondentie grondige kennis der dubbele boekhouding en der Duitsche taal is voreischte terwyl de voorkevy wordt gegeven aan hen die reeds ia een dergelijke onderneming zijn werkzaam geweest Brieven met affchriften vart getuigschriften onder No 776 Drukken voorheen WOLTERS Krlmpeit a d Usel Hoogstr iB4 ingang Valkenateeg 1 tegenover Korte Goudsohewagenstraat Rotterdam Verbandstoffeo en I VerplegingsartikelenH I by llilva al 2S P WEIJER Apotheker Oouwe 135 Telefoon 37 Het verzorgen van den mond met Odol is bepaald heilzaam Het ontbindingsprooes in den mond dat langzamerhand de tanden verwoest wordt beifist verhinderd ea telkens na spoeling met Odol wordt in den geheelen mond eene verkwikkende frischheid verspreid Hoedt U voop namaak I Odol il alleen dan echt wanneer het verkocht wordt in flacons als hierafgebeeld en wanneer op de etiketten onze ürma Lingner Werke A G Dresden voluit gedrukt is GEVESTIGD I Dr M E Goudsmit Maupitsw g 48af ROTTERDAM Uitsluitend voor Verloskunde A Vrouwenziekten TELEFOON 607 SPREEKUUR 1 3 Voor minvermogenden MrpoilUiiiiili mme Biuegweii 331 L Dlnsdac Wo nsdat Zaterdas 3 4 uur Voor Reclame 100 prima Sigaren f 1 10 100 2 ets Sigaren 1 30 100 extra 2 ets Knakken 1 40 100 Modjo Vorstenlanden IJ50 100 Bolknakken 1 50 100 extra 2Vi t Sigaren 1 60 300 stuks naar keoee francorembours 20 iiemFiBiiiEii Jifr mic tj Firma H v d HEIDEN Rotterdam Olt blad varmaldwi v pi Gevestigd i i i i m Advocaat en Procureut Gouda Westhaven 44 Tel Intens van 10 12 on 2 4 No 308 Aambeien De Mambeienmay van Apotheker BOOM geneest spoedig in enuitwendige bloedende en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedig Prüs per potje 60 ct 12 Verkrögbaar te Gouda by ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Een SOLIED ADRES voor meubelen Is bU N HESSING Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billijk Mcubclkoopjcsü Fraaie M o u b el e n ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen complete Salon en Hulskamer ameublementen Veerenen KapokBedstellen Buffetten Ulttrektafels Leerstoelen vanaf f 17 BO de zes Theetafels Slaapkamermeubelen Brandkast Pianino Westminster Speelklok enz enz ALLES SPOTOOEDKOOPIII Simonstraat 44 bovenhuis liij do Hchioknilo Rotterdam Bruine boonen T CREBAS Kll STTAI DEIV mot on zonder Igohemelte plaat vanaf f 2 per tand f36 per gebit PlaatBiDg Kondei pijn en met tchnhelqko CD langdunge fB nUe 12 Tandarts J T ORTH Zn COOLSINaEL o ROTTERDAM Scotfs Emulsion Levertraan Emulsion Drogisterij Westhaven 11 Ih WOLFF C