Goudsche Courant, maandag 25 januari 1915

AdvéMentiën O 13689 Maandag 35 Januari 1915 53e Jaargang iiaande den hardnvkklg n tegenstand dw Turken geleverd Bij Ardos veroverden wij een Turkach kanon In den KaukakuB Het grootO Russische hoofdkwartier van het leger in den Kaukasua iQeldt dat in de streek aan gene zi da van Tchorokh de Russische troepen een hardnekkigeu strijd tegen de Turken voortzetten di krachtig versterkte stellingen innemen Op de andere fronten bleef het zonder belangrijke ontmoetingen mot den vijand en hoeft slechts het gewone geweervuur plaats Ue oorlog In de lucht o Ijondraische admiraliteit boveetlgtf de Duitscho raid bovwi Duinkerken mi deelt inede geen bijzondere schode word aangerioht lOen der boniiuon viel voor liet gebouw van het Aim rikaansoh consaliat waarvan allo ruiten verbrijzeld werden vn hel iiteubitair word vernield Eveneens wwdt door de adtnlrallteil gcaneld dat door 2 Britaclie vlit enter gisteren een bezoek aan Zeelirugge l geinaeht waarbij 27 bommen op twee onderzeeërs en op kanonnen op den hnvK udajii staande geworpen werden Noar men meent Is een der duikl ooten aanmerkelijk bertcha llgd en zijn tal van iiiansehappen bij de kanonhen en op de ehop gedood Uij hel makwi van een vork Hiningsvlucht voor den aanval werd een der Britselie vliegeniers op een gegeven 0ogi ubllk door 7 Dultiïcho vliegers omgeven doch hij wist ben te ontwijken i hij werd aan het lijlteen licht gewond op weg naar ee iMigge doch vervolgde zijn vlucht m volbraebi ijii laak De houding van Roemenië De VoBsische Ztg verneemt van liet Roemeensobe gezantschap te Berlyn dat daar nog geen offioieele bovestiging is binnengekomen omtrent de mobiliaatie van Roemenio Voor die mobilisatie ia oen koninicUjk besluit noodig dat nog niet uitgevaardigd is I en telegram uit Petrograd aan ikTemps meldt dat de Dultsche gezant ui Itotikarest zich lu ii lot den llociii enachen Minister van BuUenlaiidHclie Zaken heeft gewond mot een officie lirolest der Dultsche Uegeering in rtt i i orm van de volgende nota Primo do Itoerae n che Hegoering lieefi liiii do provinciale gouverneurs inntruciles gegeven betreffende mobilisatie waarin wordt gezogtü dat er aanwijziglng m i OHtawï dat Hoemenlö binmmkort uiei V ijandwli hedim legt n Ooatenrijk Hongrnjo f n moeten l eginni 0 rtecundo de Itumeonsclio ilegeering i ii iHwfdzakelijk het gevolg ztjner opvoeding zijn Herinnert gij u de ouden j eneraal de Kodrlgue on de wijze wftar P bij van zlcb liet preken Hij stelde ur oen soort van eer in dat zijn zoon viot lijdlg op hew zou geilden dal zelfde zou mijn ochtgenoot heblten Maor zoolang gij bij het kind blijft Kunt gij ten iniuHto den knaap iMschor men Ik zou hom nh t kunnen beletten met ijn vader uU te gaan of zijne leerinouöleiH kiezed maar door iriijn dood al hij gered wezMi Maar zal hij ellendig genoog wezen om dal te do i Ësn beeld dei werkelijkheid 36 I Half ziek van y voling zocht zij naftr een ander middel van afleiding en Ix merkt hebbende iai een der hoeren oen jonge Belg haar meer dan eens met do oogen gevolgd had ala zij raetdekicmo l lsa op en neer wandelde richtte zij het aldaa in dat zij op een namiddag dat fiet weder bijzonder drukkend was een leunlngatoel aan zijne zijde bemachtigde en van oeoe vriendelijkheid die hijvoor liet kind had gebruik maakte om te vragen Gelooft gij dat wl imweer zullen krijgen f 1 0 jonge rtaziger blikte haar oen weilig verrast aan en antwoordde O I a er en dat nog wel vóór dwi avond Het zal ons ten minste wat koelte geven Ik wilde liever dat het zoo ondragelijk warm hle don wa dergelijk natuurlooneel bij te wonen luidde het op vcrschriktem toon i ïliijt gij or bang voor Hoo zou ik dat niet zijn Stel u oor Oazü boot slechts een notendop op tien Oceaan geheel alleea tot mikpnnt dienende aan de blikaetnstraleo 1 GOUDA 23 Jan Ontspanningszaal voor Mili t iren 5 10 2 t Jan Nieuwe Schonwborg 8 aar Specialiteitenvooratelliog 28 Jan Nieuwe Schouwburg Bniteng Voorstelling Ned Opera HAASTRECHT 27 Jan Café de Zwaan 7 n Verg HoU Mij V Landb Afd Haaitreoht en Omstreken Wordt vervulgd Electr Dr A Brinkman Zn Gon FirmaC SMITS SchoenliaiLdel Kleiweg 48 Gouda Opgerioht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Dienstaanbiedingen hebben in de 0Yidscli6 Courant êueceê fgtr Deze idverlrniitn kosteo sleohls bij Tooruitbelallog 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf aitsinitend aan het Bureau BRONGAS Wie wil prachtig liclit Iiebben Hy wende aioh tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wleringerwaard aio zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD lej deWedJ Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeft de HOOGSTE W AAUDE voor Gedrag en Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedoeltt i van Inboedels Is ook naar bmten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op JV y M en v4 UM EH ir Mej deWed E ALTER 2 9 Ged GriwUt 269 DEJS HAAG McD wordt verioclit op t MERK tt letten üiT HET Magazijn van N RAVË 8WAAYZ0NËK QORINCHEM DeEe THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons f met vermelding van NomImer en Prijs voorzien van nevonstaand Merk volgens do Wetgedeponoerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend j a BIJL voorheen J BRËEBAART Ls Brokkenhuis Dames Wilt V bn het opruimen in dezentijd s v p denken om het Brokkenhull Zendt slechts bericht aan een derCommissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U Ut missen t De Commissie W GOIi Voorz I v DANTZI Vice D B GROOTENDORST Penn vüflleli SINCEL 276 iiAMSTEROMII Tel Hos 10789 10148 CURATORIUM i Mr Dr C F SCHOCH hoofddirecteur der Surinaamsche Bank Dr H C PRINSEN OEERLIOS directeur der filiale Nederland van het Proefstation voor de Java Suiker Industrie Prof Dr H D J BODENSTEIN liooglecraar aan de Oeni Universiteit Jhr Mr L H VAN LENNEP lid van de firma Patfjn Van Notten Co Afdeeiing Schriftelijke Cupsussen Onder leiding van M ö FELIX griffier van het Kantongerecht te Appingedam Da F H FISCHER Du A A FOKJKER privaatdocent aan do Universiteit en leeraar aan de Handelsschool te Amsterdam W C DE GRAAFT lector aan do Universiteit te Leidan Da J M HOOGVLIET privaat docent aan de Universiteit te Utrecht Me Ch THORS advocaat en procureur te Amsterdam on andore bekende docenten organisoeren wij 110 diverse schriftelijke cursussen A Handelswetenschappen Ilandelsoorrespondentie Nederlandscb Franaoh Duitsch Engelsoh Spaansch Maleisch Boekhouden Handelsrekenen Warenkennis Ilandolskennia Handelarecht Ilandolsaardrijkskunde de Techniek der Administratie de Techniek dor Bedrijfsreclame Schoonschrijven Machineschrijven Stenografie N B Speciale leergangen voor de practijk diploma s B Taal en Letterkunde Fransch Duitsch Engelsch Italiaansch Spaansch DoenschNoorsch Zwoedsoh Russisch Maleisch Latijn Grieksch Esperanto Literatuurgeschiedenis N B Bijzondere cursussen voor het Staatsexamen A on B C Exacte Wetenschappen en Techniek Wis en Natuurkunde Scheikunde Dierkunde Physiologic Weeron Sterrekunde Werktuigkunde Electro Techniek Lijnteekenen Meten en Teekenen Vak Duitsch Vak Engolsch D Algemeene Ontwikkeling Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorica do kunst om zich uit te drukken Aosthetioa Muziekgesciiiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en Sexaeelo Hygiëne Schrijven zonder Fouten een Goede Stijl een Goed Handschrift Vlug en Goed Rekenen Fröbelen Slöjd Spelleiden do Techniek van het Dahimen en Schaken Fotografceron Bibliotheekwezen E Opleiding voor een acte L 0 Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde F opleiding voor een actie M O Geschiedenis Staatsinrichting Staatshuishoudkunde Boekhouden Schoonschrijven O Cursussen voor de Hulsvrouw De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsloor Linnonnaaien Kindorkloeding Costuumnaaion Oostuumknippon De cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 2 Jaar Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden Iedere les bevat de stof voor de week In de eerstvolgende les worden de vragen beantwoord en de opgaven uitgewerkt Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigszinsgevorderden en meergevorderden Speciale repetitie cursussen De examen cursussen worden streng gescheiden van do moer populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Bn door KOKO te un ebridkon ▼ oor iMt to Uat U Ieder die nadere InHclitlngen wenscht vrage dadelijk aande Administratie ven het Bureau aan het interessante No 22 van de JWededeellngen bevattende Prospectns en Reglementvan onze atdeeling Schriftelijke Carsussen Dit nummer wordt Uomgaand gratis en franco toegezonden zonder dat U zich tot ietsverbindt en U wordt er uitvoerig door ingelioht 170 KOKO fT HAAR KOKO OOET HIT HAAK GROEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN HELDE ALS KRISTAL BEVAT OECN KLBURSTOr OLIE OF VET VERFSIS8CHEND VOOR DE HOOFDHl KOOP HET VANDAAG VAN UW DKOOIST OT CMHmult PRIJS I FL 0 7 n I BP mt fl S OO pw Amok m SSZo AUMn VüHttMHaordlirn Voot N 1 Z Haltuid trtncht Z knd VoM VriMlaBd Gran Mk t n IHDIBBVA I NT k nitU lAMBfu DEP6TH0UDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstrsat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 Adverteert in dit Blad DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANGEN JMS BOOGUMPEN LAMPEN DE ZUID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappeiijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SOHIM v d LOEFF Pros Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDBN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING ff De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren tl BomwmBBmTMiH Uacen te Hekuoukove en Ij C Ma ÊVBBKH MFe lkav0m te U uaa Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Malroos lorpedomakerl Kleermaker Matrooskok Stoker S klasse J minimnm leeftgd 21jaar maximnmleeft 29 jaar S minimum leef ty d 21 jaai maximnm leeft 28 jaar minimum leeftijd 19jaar maximnm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleeftijd29jaar terwijl voor jongelieden op eenleeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 POTTELBEUG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater M roetrie$eltfet graUê verkrifgbaar Oen Agent voor Holland CATALONlfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omatreken M M BELOXJBJr Agent Amstol Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda A Ca BITD A De Dpukkerij wan A Brinkman Zoon Markt 31 Irnx Spoedlg M tol HOI male prii M alle dpukurepken oor an handel woor paptioiiliar gabriilk wmm coiiiivT XTie CL ws qocl d ertezi tieT3lsLca voor Q o u d © eza Oaao strelkceanL Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HEÏ ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementeii worden dagciyks aangenomen aan ons Bure iu Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon latere 82 lijj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen Iwee licrekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitlieUiling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel ïroole letters en randen naar plaatsruimte Telefoon latere 82 UitgreverB A BRDrKHAN EN ZOON li ruiMcr Ullicher had een inhoud van lïKOO ton en behoorde tot de grootste krulsera der Dultsche vloot Het schip was bewapend met 12 kanonnen van 21 C M 8 van 15 c M en Ui van 8 8 c M en had een bwnanning van 885 koppen BKRLIJN 24 Jan Officieel Bij een uitval der pantserkruisers Seydiltz Derftlinger Moltke en Blöchor iK geloid door 4 kleine kruisers en 2 torpedobootflotilles lu de Noordzee kwam het hedenochtend lot oen gevecht met Engetsche oorlogRi hepen ter sterkte van 5 slagkruisers i n G torpedo jagers De vijand brak na uur strijdens 70 mijlen ten Noordweaicn van Helgoland af en trak zich terug Voigena lot dusver ontvangen berichten iH aan I ngetacbe zijde een alagkruiser van onzo scheptm dc pantserkruiser Bltielier gezonken Alle overige Duitsche scliel en zijn in de Laven teruggekeerd Uit vor qchillende plaatsen in Friesland werd dd gisteren geseind Van af hedenmorgen acht uur toi twBialf uur werd lievig kanong bulder gehoord komende uit Noordoostcli o richting Men i rmoedl dat oen Zeegevecht plaats hooft m k Noordzee Bijzonderheden ontbr 4ten Men meldt ons uit Delfzijl Uit de richliug Rorkum word hier van af half elf lOt halt óéu zwaar kanongebulder gehoord dat vooral zeer hevig werd tua elicn 11 en 12 uur ngev wr 12 uur passeerde hier eeo grooto kruiwr uit Emden in de richting üorkum Aan het Westeiyk Front De Duitflciiers in I rankrijk en B e 1 g i ö lu lÜH Fransche communiqué van 23 lan wordt gezegd De activiteit van de Fransoho infanb iie is op bijna bet geheele front gewijd geweekt aun In t herstel van de i liade veroorzaakt door het slechte weer 0 do voorafgaande dagen De KranHchon zijn een lOO lal meters i vorderd in de streek van lombard ij le In de sectors van Yperen Atrecht Al iHtrt lloje en Soissons hebbon artillerieKi vechten plaats gehad waarbij de Tran elicn op velo punten voordeelea behaallen Iterrj au Bac ia hevig door do Duilecheri gebombardeerd Ten uoordsm an Heaii Séjour heblMfe de Duitscherfl te orgi efH een awival trachten te doen In de Argonnen zijn bij Fontaine Malame Ie Uuitschers volkoiwn teriiggeslaRen gelijk gisteren ia ntedegedecld Een l uitscho aanval bij Si Hubert heeft geilcgonhcid gegeven tot een intan teriogeveobt dat nog niet tot een l esli sing kwam VolgeuH il laatste berichten hoution de Frnnscbi i overal in hun wlellingeu hiund Hij de Maas heeft het Fransche artillerievuur de Duilachers gedwongen etai iiiimiliedep M te ontrulm i en zijn rivleroviirgangen hij rit Mihiel ernstig 1 cbadigd In dim I Izaa duurt het infanleriegeveebt voort in de buurt van Hartmann eiler Kopf De aitnraking met den vijand in de Iw ficiien is e ï zeer enge on liei ft onafgebroken plaats Bij Oernftv la de Iwogle 425 zonder sucoea door don vijand aangevallen Meor naar hot zuiden hebben do Franschen In de richting van l elitKahlherg en bij die brug van Ab ach vorderingen gemaakt lu hei ra iBcllO avondcomm unique van il Jan wordt gezegd In Argonne werd dc strijd gedurende den naclit bij Fontaine Madame on St lïulwrt voortgezet waarbij alle pogingen van den vijand veriJdoM werd 5n Ue strijd w erd hedenochlend hervat Men heeft nog iTu berichten over dc kriigavorrichtingi n van dozen dag op dit punt evenmin an den atnjd die heden biJ Hartmans i i Ier K opf wordt vowtgezet Tiet comuuiniqué van 24 Jan luidt In de streek bij Nlouwpoorl en l mba trlzljdo hoeft de vijand de nieuwe door ons veroverde stellingen heWg geboml ordieord in verband inet een aanval dl liij echter niet In ataat was ten uitvoer ie brengtm daar onze artillerie de vij audelijko mfftnlcrietroepen uheen jo die zich met govedde jkjonet lot den aan al gereed maakten Bij Yperen hebbun ariiMeriegevechten luet afwisselende he iglieid jjlaata gehad In de Alsnc vallei iifiilmi onze batterijen verscheidene Duit he kanonnen tot zwijgen gebracht of Het Dullsclie groote hoofdkwartier meldt dil 24 Jan Op het Woetelijke oorlogBlooneel is de dag van gisteren over het algemeen zonder l epaalde gelieurleniflsen Qorliijgegaan In het Argonnerwoud zijn twee Fransche aanvallen zonder moeite afgeslagen In de Vogezen heblK n wij bij HartmanawellerKopf on ten Noordoosten van Steinbach vorderingen gemaakt w ij namen 50 Fransche jagers ge angen Aan het Oostelijk Front In Polen en Galielë Hot Diiitricbe groote lioofdkw artier meldt Op het Oostelijk oorlogstoonei l traden in OostPruisen en in Noord Polen geenwijzigingen iu Onzo aanval tegen deSuchaatroek bij Uorzymow had succes Een vijanttelijko tegenaanval werd nwt ware verlit ze n voor de KusBon afgeslagen De Kusslsche aanvallen in de omgeving Noordwestelijk van Opozno mislukten an Ooeleorijkacho Bljdo wordt officieel gemeld Op het Oallcisoh Poolsche front heeft geen verandering plaats gehad in eenige streken hadden artilleriegevechten en schermutselingen plaats Üpof ons artillerievuur werd de vijand gedwongen In do miistreken ten Zuiden Van Tarnow opnieuw oonigo loopgraven 10 ontruimen Ook in i e Karpathén is dc lo Htand over het algemeen ongewijzigd Uit verscheidene ti n Zuiden van de pasiioogten vooruitgosohovon Ktisöisi lio stellingen word do vijimd teruggedrongen In lie Uukowina heerflcht na le jongMte voor onw sucoeBVolIe gevecliten ruat i op hot Kuldelijk oorl BtiKtnee heeft geen golnnirtonis van belang plaotu gehad Aan het Zuidel k Front KONSTANÏINOPEL 22 Jan Hot Hoofdkwartier bericht De hoofdBtrijdmacht der Kussen die zooals reeds werd bericht er niet in kon slagen onze linkervleugel te omsingelen is tengevolge van onzon tegenaanval teruggetrokken Onze troepen vervolgen den vijand Op 21 Jan poogde een EngelBche legermacht onder bescherming van 3 kanonneerbooton een aanval to doen op onze troepen bij ICorma Zij werd echter totaal verslagen en genoodzaakt mot zware verliezen terug te trekken Onze verliezen zHn gering Hbld PETItOOBAlJ 22 Jon Ofücicol DegeiK raio tal van hot KaukastBcho h er iii 4dl Overal zijn de gevechten van ooiR duidf nde beteektwlH geweest Oovcchlen van eenigo beieekcnla werden In de itreek van Frans Tsjorok waar wij offi nsief met succes voortzetten niettegi U De Oorlog Zeegevecht in de Noordzee Duitsche kruifter gezonken LONDEN 24 Jan De Adtniramelt boolt Hodonoohtcni vroeg benwwkto het Brlt8ohe patrouiUe eekadfflT tjestaaude uit elajscbopen m lichte kruisers onder Ijevel van Ai n vice admiraal sir David Beatty met oen loUHc torpedojagore ondor U vel vaai oomniandant Tyrwhilh 4 DuitscUo slagachepen rai veryclieideno lichte kruipers c ccuige torpedo jager die zich In Westeli o richting bewogen i blijkbasr do Kngelsche kuBt wild n nadereD Dc vijandelijke bodema keerden aanstonds met groote snelheid terug Men zette li n oiimiddollijk na en togen 9 30 iiur word een gevecht golevcrd tusschen de BrltBcho slagschcpcn Lioö Tiger Princess Royal New ZoalMid en Indoimlabie cenerzijds on do Duitsciie schepeo Derftlingex 8eldlitz Moltke em Blücher andwziids Wn achtervolgingsgevecht waarbij e vijand zich zeer verwoorde had plaats waarvan weldra In t gevolg was dat aa on uur de UlUchor die eerst buiton dn glaglinio govallen was daarna kenlcrdo en zonk D admiraal Beally doelt incdo dat twee andere Duitscho slagkrniaora ornstig beschadigd worden Zij konde aohlCT hun vlucht voortzetten tja kw m i in een stroek waar de govaren der DuitBClio onderzeetirs en mijnen do vervolging verhinderde Geen enktdo der Britacho oorlogsschepen ging verloren en onze verliezen voor zoover ij reede gerapportoerd werdien zijn gi riiig I e Lion di in dü slaglinie vooropging hooft slechts 11 gewonden en geen doodien Van de bemanning van de Blticlier die uit 885 koppen bestond lieeft men 123 manschappen gored Het is rikOgcltjk dat onzo torpedo jagers de anderen gered hebben Er is door do admiraliteit nog geen enkel bericlit ontvangen over de gevechtender torpedojagers en lichte kruisers hoewel er blijkbaar zijn afgezondtn De admiraliteit heeft haar voldoening aan denvicoadmiraai Sir David Baetly uitgfeBprok i Do in den grond gehoorde Duitscpo FEVILLETOJX lie jonge man l Twijl hij den lilik op haar liet rusten met eene uitdrukking van grooten weemoed ik wlfrt daartoe to yoed dat zij niet meer tot den levenden behoorde umar gij bezit hare oogen hare houding en tot zelfs hare stem Ala ik u hoor spreken Is het alsof Ik eene elbBkende geliefkoosde melodie opving ïij ziet reeds dat Ik haar bemind heb Was zij uwe bruid oen mijne familie wilde niet van een huwelijk lusschen ons hoeren spreken I o oude geeehiedeniB van veracbil in standen zij was de dochter van een zeer geacht geneesheer en mijn vader l ranf van Oudekerk li roep niet dat men aan eene dergelijke verbhitenls kon denken Warm wij slechts arm geweest dan zou men lichter over de zaak zijn heengestapt nu waren al inijno Bincekbeelden evergivfs Men dwong mg eene reis om do wereld te maken en toen Ik wederkeerde was zij getrouwd Een jaar later stierf zij Ziedaar bet gansche verhaal gij zult lie4 waarschijnlijk zeer onl eduldend vinden maar voor mij botoekent het alles want Ik nlaagde er niet tn haai Ie vorgetoiZij was d ui ook zoo diep ongelukkig geweeet De weigering mijner ouders had zoowel haar als do haren diep gekrenkt Dokter Daurino deed al wat hij vermocht om haar reeds spoedig daarop een even schitterend huwelijk te doen sluiten tie de echtvcreenlging met een Oudekerke zou zijn geweest en had geen moeite een schoon y i oti te vinden in baron Jules de Roilngiie een jongen cavalterle officier die tut over de ooi en In schulden stak Uodrigiie bekomtnerde zich in hel minst niet oiH zijne bruid voor hem was haar eld eene uUkoiust i e r niet Waartoe al ik u de geschiedenis mede k elen van lil wat zij onder hare oogen dulden moest Zij werd al bleeker en tengerder en kwljod i flog als sneeuw voor de zon Zolfs 4e geboorte van haar zoontje was niet n slaat haar gekronkten levonsniocd te doen lerugkeeren ik sprak haar dikwijle In die dagen en smeekte haar bij al wat haar Het was zich te laten redden door gehoor te geven aan den raad haars vaders on den winter in het Zuiden to gaan doorbrengen maar zij antwoordde enkej Waar toe Ik hoest niet eons en ik sterf zooveel liever hier Kr was niets aan lo dowi bij oogenblikken drukte zij mji krampachtig dt hand en zeide Voor u zat mijn dood het ergste wezen maar gij zult u herinneren dat hij voor mij do bevrijding was Maar uw kind f riep ik vertwijfelend uit want nooit bad Ik zoo hartstochtelijk bemind als nu ik haar w zag kwijnen Stol u gerust antwoordde zij mét een bitter glimlachje ook voor mijn zoon is het beter dat Ik heenga Indien ik leven bleef zou hij opgroeien onder do hoede van zijn vader en worden wat hij zelf is Soms als ik aan Jules denk word ik aangegrepen door een groot medelijden liij hei bewutttzijn dat zijno fou ooreersl trekt het water mwetal helwolkenvuur aan eo hoort men zeidenvan een schip dat getroffen werd enilan zelfs al overkwam ons een dergelijke ramp een weinig vroeger of een weinig later zal do dood ons toch tot zijne prooi maken Is het uitstel van zijn nnherroepelijk vonni welk zulk oen geluk dat men voor eenig gevaar bchorft lo vreezen Maar ik heb ongelijk aldus lot u te spreken die man en kind bezit en dus nog aan het leven moet hechten rn doet gijzelf dat dan niet moer vroeg zij herni aandaditlg aanziende Neen want ik heb niets meer van het beslaian Ie verwaclitco gaf liij U i antwoord terwijl zijne oogen strak op d Ti oindeloozen horizon voor hen uit ge Kr hoerschte een oogenblik stilte tuflschen hen de jongo vrouw gevoelde dat zij hom aanstonds naar de botoekenis zijner woordion kon vragen hij zelf scheen geheel on al in gedachten vettfiept maar dank zij ecsie hevige wllBinspanning schudde hij zich uit zijne overpeinzingen wakker en hernam Ik zegen bet toeval dat ons samen kennis deed maken Gij hebt van het oogenblik al waarop ik mij aan boord bevond herinneringen in mij doen herleven die vol zoetheid en pijn tevens voor mij zijn Ja Ik meende reeds dat gij naitd in mij docht te heritonneo 11 Herkennen is liet woord niet sprak M