Goudsche Courant, dinsdag 26 januari 1915

1 lelijlw zijn gewwfi Ikeii morgen en midflag kollw of tbet oor de militairen te lichenken onzen harleltjkeB dank tn biUtixen De res Ie bilt dw Intie de Regeerms aw Kamer ged ian niet gelielm zouden blijven Waarhij hijw ijst op bet voorbeeld van DeneuitirkeD waar de toestand nog gevaarlijker isdan hier eu waar de rfksvertegenwoorfhging toch nlei mikundig wordt gelatenvau politieke erwikkjollngen Kn zolfc wanneer niet allM geheim zou blijven u lke gevaren zondoa er vraagt pr dan nog dreigin 1 Kr wordt toch nietgfvra t naar stnMegisehe gohohn i doch oliwo noor eltcai en gebeurtenisamm veriiond mot de buiti ulandsche pO lltlek i Hpr protesteert du ook te eTMÜgste tegen k houding dor Begeering feok daar ile Kamerleden nie verantwoord zouden zyn legfWOver he © die ben afvaardigden Indien zij met hadeken ge raa pl naar de gron H n waarop de Uegix ring itaar Spr wenscht de Kamer gelegenheid te geven een princlpiiH le uitspraak te doiii en dient daarom etm nioilo in waarin wordt uitgesproken dat de Kamer het lniretirl dat baar geen g legenbetid wordt g l oden kennis te neim n van de polltiuke gronden der Iti ei rlug voor de vollodigtt handhaving der iiiobillsatk zIj liet dan tn comité generaal Deze motie wordt dadelijk in beliandeling genouKHi Do hoer F a t ij n u 1 vraagt ook nu nog waaroui vi niet mog lijk zou zijn de oudste lAudwwrllclittng met groot verlof naar IiuIh te enden zij liet dan ook iiver eenigo weken Deze llclillng heeft b oudwe rechten en moet du oor uan aan ih dlenst i ichlig n van de Mitlere lichtingen oor wie verlof gewensoht IU V oorts zon het nnar huls zonden van lH doeide li bting tn bet buitenland geen opzien wekken zooais de MinliMer vreost Terwijl het Ix zwaar des Ministers dal bet vervoer dor llehling nio lUJkhHd n zou kunmm oplevoren bij een evwitiieel noodige coneetitrntlo van troepen wellicht zou kunnen worden ondi rvangmi door oen nader te oinsohrijven heateiiimhig voor de manschappen der Introkken lichling Ten slotte dringt spr aan op ruime verlOM ii iVOor landlwiiwers die In de n lifi van het jaar moeilijk in bun hetdrijf kunnen wor lon gemist Hierna wordt gi pauzeerd Middagvergadering De Minister au Oorlog fhi liner Böslioom deelde m dat An oudste lichting van de landwwr niet naar huls kan oimlat de noo lige organisatie lnn niet btijll bestaan misscblen kan dit later IndlMi de llehling 1915 geheel afgericht ta Iu antwoord op de motle Tro4 li tra verklaartie do Mbilster van IMnnenlandiohM Zftken dat de Hcg4H iiiig oovivl mogelijk aan de geschade belangen tegmnoe n komen MfMlede4 1ng in t zijnoniiiogeli k imtal medetUn tlngen van wr iroiiwelijken aard niet te doen zijn Met i oog op liVt laiidsiH lang moelt n de Kamerleden aanvaarden wat tie llftgei rUig onder hare verontwoordolijkheld doet Do litlng luiiri voori R V N Zl BF N f Kew Yorksche Beiira 25 Jannari Gow Aand Atchison Topeka 94 22 23 11 22 13 s 18 7 Baltimore en Ohio Erie Kans C South Missouri K T Mex Kational Ie pref Missouri Pacific Rock laland Southern Railway Southern Pacific Union Pacific 121 S Amalg Copper 56 Car en Foundry 47 Smelt en Ref 62Va Steel Corp 51 American Can 29 United Cigar 42 Hideo Leather 23 Inter Merc Marine 4 Obi 38 Central Leather 36 i Hbld MAIIKTBEIIICHIEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien redel aanvoer prijzen waren voor late kw 47 2e 41 en 3o 35 cont per half kilo Magere Oasen Melkvee on Vaar koeien goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer Ute kw 37 2e 32 3e 28 cent per half kilo Stieren redel aanvoer Iste kw 37 2e 32 3o 27 cont per half kilo Handulin vet vee en vette Kalveren redelijk prijzen onveranderd Stieren lager in prijs er werd weinig voor het buitenland gekocht op de magere markt was de handel stug prijzen onveranderd Laatste iSeiichteii Aan het Westelijk Front De btnjd in laand ren VMjRM Ik lien an La Baswee teitiggekonicii uiet fH u transport Duitsche gt wonden die voorloopig naar s Omei worden gevoerd Bij La Hasn o waar de laatste dagen voortdurend hevige ar ileiiegevechlen woiden güieverd maiten Wtj l mgzanni vorderingen BiJ LaVetttie werd f iutcren een ntiUflttie patrouille van acht iihlanen door de Rng lHehcn omsingelden ïevaiigiTi gcnoini n Men moet hieruit niet gevolgtrekking maken dat de Diiit he hoofdmacht reeds lot aan genoemde plaats zou ijn doorgedrong Ti Hunne oui le tiüiön liggen door het dorp Wa iin dat iH hun iKvit i IK I ngelwchon lie hier een aanzienlijke matht eoucentn rden hehhen de Duitscliers in een aeht iaagaciien atrljd aaninerkelijke verli en twgeliraoht Ue l ngeluchen Blnjdwi met geewtdrift vn 7ijn voor on een Uink steun Aan hunne strijdlust i het niet het mln l te danken dat do Uuileche ingingen om hier doOr te breken volslag n 111 irtilikten Nog schijnen de Duitschern hij ar in en C oufrièrefl aanzienlijke troept zamen te irekkerl Verschillende onzer vliegers hebben in dien zin gerap porteord Het Bprcekt van zelf dat aan onzen kant inaatrc oh n zijn genonwn Met kalmte zien wi daarom de kouKTide dingen tegemoet Miiike ver clie troepen zgn op ón trout aangekomMi voornamelijk over I ngeland De vijand zoekt zijn kraoht in zijn artillerie Verschillende achtir wn front geitigwi dorpen hebben er zwaar van geleden Vermelles Noeui BuUy en Xoudaix waar de vijand weet tUi v i aanzk ihjke munvtie voorradteu co IfVenmmdÖelen heblxsi zijn in de atgeloopiTi week herhaaldelijk bezooht De nangenohle scliade is echter gering rger ia hel lléthune Deze piaats wordt lierrikt door het Duitsche geschut dat even ooetehjk van Viol w opgeatold Over onze Unies he n is de stad driemaal in veertien dagen gebombardeerd De particuliere lehode is In de stad zeer groot do militaire gering Do toestand d r troepen van de Vorbondon tn i over het algemeen zeer goed De voeding uitstekend kleeding en schoel 1 doelmatig De Typhus breidt zich gehikkig niet verder uit Onze voortreffelijk gtregeldo gezondheidsdienst heeft aan do vrwselijke zWtte paal en perk weton te stellen In de afgeloopen weck zijn na T ik vemeen slecht drie nieuwe g vallen geconstateerd Uet woer blijft onguatig m belwnmert opwatles vftn lii ide partij i HnmeniX BOMF 26 Jan l a De Driitschg mde politicus PalanH nghi Gri pl vrrIvlaart in zijn blad Concordia dat h t absoluut onmogelijk 1b dat hf door den Drielwnd m in t blender door Oostenrijk groot gew orden RtinieniC zich bij Duitschland fl en OoBtenrijk a rijanden zal vD fen Zeefita op de Koordsee De Blücher W VORK 25 Jan Het Brttacbe bdo Hot Qftrnizoon Dolft Het benclit dat hot golieelo Rarnizoen van Dolft wordt ovorgoplaalsi naar Hardorwijk moot op oon misYnrstand beraston HIechts ligt hot in le bedoeling zoodra daaitoe gelegenheid bofltuat het tijdeltik to Dolft vnrbli vende instructio nataljon moe naar Kampen te doon vortrekkon Telegrafiscli Weerbericht van het Koninkiyic Meteriologixoh Inititant ta DB BILÜT Roogtte barometerntand TW 7 lo Bodn laagata stand 74H 0 to Memdl Verwachting tot den volgendon dag Meeat zwakke wind aanvankelijk N richtingen nevelig tot zwaarhowolkt weinig of geen neerslag temperntuur om het vrienpunt Bl RGEKLLIKK BTA OOUDA OEBOREN 21 Jan Corneli ouders J Schultz en M de Jong MartinuH Marinas Cornolia dudprs K Adams en M Kmbrechts 23 Contina ondora A Boi en J W Karreman Aletta ondera O de Jong en A J Verkerk Wilhelmina Adriaantje ouders O Iloogendoorn en C van Dyk 23 Hendrika Nellie Kllaabeth ouders J H Janzen en E Verboom OVEHLEDEN 22 Jan Louisa Beldé 9 mnd 23 Fieter Quint 59 j Johannes van Wijk 4 mnd Qerhard J Theissen JtS i 24 Evert Overboach 72 j Joannes E Ij Leestmans t mnd HAASTRECHT GEHUWD Cornelia Gilsbert den Hartog 32 j en Ogaje Itertba Slingerland 33 j ÏAsvinnmiMaten In I iiit chiftnd BIKI IJ N H Jwi Pan Do UuitHCbe per vordert de reg erllig op doorlaHtende nuwtregelee e nenKU in de kwnotio der tevenHmiddeten Al inogu er ook geooeg voorraad xija zoo dient er toch een groote reeiïrve In den eeratko menden ooget to worden mee overgenomen Ken grootc openbare vergadering te lierlijn bezigde liiemiede baar bijval De regeering zal dezen oltiCh lu de eerotvolKi itde dagen inwilligen BKRLIJN 24 Jannari part De Knizer beeft aan den goaverneur van Tsintan in erkentenis van de heldbaftige verdediging bet ö ren krnii Kante klaua verleend Italifi en RoemoniS De Peterttbiirgiche Hjeajt bevat een mcdedeeling van zijn dfptouiatiuken loeduwerker waarin deze zegt Hel is In h rdaad in overeftnetiHinuing met d felti n dot Italië tm Kouoenie toebereldaelen maken inaar In welingelicble diplomatieke kringifi hecht men niet Intlttn gewoon veel tieteekenls aan deze toelwreideeleu Onzo dlploaiaten gelooven niet aan een aanHtaond ingrijpen van Italië en ItoeuHmlf lietde land n hebben blijkiiaar beaioten het oogvuidlk der wijziging in do kaart van l uropa af te wachten om dan met eiHchon te komen In ied r geval is tot nu toe getm oonrretu lufHlefleeiing omvangen die iH weee dat Italiü lltiinenië en Griekenland inderdaad vael lM ot waren aan dim strijd der volkeren van Kuropa actief deel te nemen Z51XXXX033 XsuD d Afgekeurde sjako s BH het leger zijn thans de sjako s afgekeurd Uableken is bg da oefeningen vooral by het sobioten dat zo van het hoofd vallen Platte petton zullen nu worden ingevoerd Staatsspoorwegen Deextra weekbezoldigingwelkedoor de diretïtia dw Staatsspoorwogen aan het personeel is toegezegd wordt 27 Januari a s aan hot personeel nitgokeerd Oeinteineerde officieren De Belgische officieren van h l 12e linioregiment dio eenigon tyd geleden door ton Koning van Belgili uit hun rang z n ontzet werden toen van Amersfoort naar Leeuwarden overgebracht By de opheffing van het depAt Leeuwarden zgn genoemde heeren op verzoek Zaterdag weer naar Amersfoort teruggekeerd waar bet hun is toegestaan in de stad te wonen Boekweitgruttan In De Dageraad orgaan van de Algemeane Arbeiders ooAperatio van dien naam komt een open brief voor aan den Minister van Ijandbouw Handel en Nijverheid Het bestuur van De Dageraad schryft daarin o a In onze naïviteit meenden wy dat gg er onkundig van waart dat boekweitgrutten by inkoop 26 et de K Q kosten daar uw ministerie den maximumprys voor don verkoop nog steeds gehandhaafd hield op 20 ot de K Q De bond van Ked Arbeiders oojjperatiea zorgde er voor dat gy goed werd ingelicht 1 Die zorgde er voor dat gU op de hoogte waart van de onhoutlbare prysverhouding tussohen inkoop en verkoop van vele andere levensbenoodigdheden En Excellentie zgt gUzelf niet geweest lid van de levens middelenoommisaie Hebt gg dit alles reeds toen niet geweten Moehton wg mot overtuigd zijn dat die oommissie u wel volkomen op de hoogte had gesteld van de wanververhonding ttisschen groothandels en maximnmdetailpr jzen Helaas Exellentie wg vertrouwden oeriyk en oprecht wg vertrouwden dat uwe Exellentie nieuwe maatregelen zondt nemen tot bescherming van de kleinen tegen de groeten Wy hoopten op maximnmpryzen voor den inkoop of op aanvoer van regeeringswege maar wü hoopten vergeefs I WH weten nu Excellentie dat gg den winkelier verbiedt boekweit § tutten te varkoopen voor meer dan i oent de K G maar dat t den groothandelaar geoorloofd ia datzelfde product te verkoopen voor f26 de 100 K G wy vreezen hieruit Esoellentie te moeten begrypen dat uw hart aan de boeren en da groothandel is verpand maar Exellentie willig in ieder geval nu ons nederig verzoek in dat ge nog verder ons den sluier der onwetendheid va n da oogen licht on ons meedealt op welke wgze go wensoht dat de winkeliers hun waren verder ten verkoop zullen bieden Wil OW Excellentie dat zy boekweit mot gort zullen vermengen dat zg n mengsel van kiUoen met raapolie als bakolie zullen varkoopen Wilt e dat zg rijstmeel met n kleursel als griesmeel zullen verkoopen Kortom wensoht gg dat ze zullen vervalschen Of Excellentie geeft gg er de voorkeur aan dat de wet der maximumprijzen wordt overtreden Beide wegen worden belaas reeds bewandeld Op de eena staat het naambordje bedrog op de andere overtreding Ons principe Exellentie verbiedt ons den eersten weg te betreden Hoeten wy den tweede bewandelen Oy Exellentie gy hebt ons in dit dilemma gebracht zandt gy ons niet willen inlichten welken weg gg de verkieslykste acht Vertrek van het garnizoen Naar Ak Uelflecbe Courant vurneetnt zal het geheeie garnizoen van Oeift voor zoover het Ijeeiaat uit infanterie ti en 1 1 Feljruarl worden overgeplaotet naar Harderwijk Dn overpiaatüing gérchiedt omdat er rondom I el t te weinig geeoblkt oefenterrein voor afgeëxeroeerde tru pen Im Waarwhijiili zuilen d leegkomende kaz4 rnea nu lietrokken worden door mlheti ilK VOO du iiohting I91 Het gerucht dat bier BelglsolK gelnleraoordi n zouden komen om de üeigigche wapenen Kchooi te maken U onjuist f omiaissle uit de L U In de vergadering van ÏM t Hoofdige Htuur van de L IJ U gelnatalteerd de ommiattle aan welke de optlraebt werd UHH l ezo opdracht word door de l ommle le aailvaard zij Iieetaat uit de heeren 1 J van Houten on mr F H van Merop leden fter l erwe Kamer en dr ni F llubrochl mr Th ir de MoeMer in iiir li J H rati leden der Twee b Kamer In zijne ImiUtllatierede zette de voorülHer van het Hoofdijoaluur dor L IJ mr 11 Fock uiteen wat tot de benociiilug van de Comraiiisle bad geleld Het Hoofdbestuur van de L IJ had van den aanvang af vee gevoeld voor b heffingln eenfi maar had zich oin Iwee rwbwen van olke propaganda in lien landt daarvoor onthouden In di iTwle plaatt omdat het op het oogenblik dal bet lemingsontwerp op talei lag niet kofi ovorzleii of hefllng ln eene mogelijk wan In de Iwoede plaata omdat het nielB wilde ondernemen wal afbreuk zou kunnen doen aan het weiHlagen d T leonlng Hoofdvraag wae due voor iMjt Hoofditeetuur dat bij het loenlngöoiitwerp de mcveiijkheld vttn de hoHlng in e iB open zou blijven en dal wan gelukkig verkregen Waar nu de Minister niet van plan iM zelf met een vooratei daartoe te komi n al Iwoft hl dan ook zijn oorspronkelijk MOAdpunl van er nooit van U zulU n wtHen voor een goed deel verlaten ligt bet op den weg van de voorstander daarvan zoo mogelijk uitgewerkte vooralellen In dez te ontwerpen Daarom was het Hootdbeatuur dor I IJ er buitengewoon over verheugd dat do vijf mannen ollen eerste financiers die daarvoor waren uitgvmoodigd do opdracht iiaAk n aanvaard en mot een woord van iiartelijken dank voor hare liereldwilllgbeld werd de ommlsele geTnstalleerd irK86 Di Rh6VANDKilGEIIiEtiTER UD te OOUDA op VRIJDAO 22 JANUARI 1916 Vervolf 14 Een voorstel van Burgemeester on Wethouders tot het vaststellen van een instructie voor den I eider van den Reinigingsdienst Dit voorstM luidt aldus Oonda 22 Januari 1915 Wg hebben de eer u mede te doelen dat da Commissie van Bgstand in hot beheer van den Reinigingadienat ons bg sohrgven van 14 Desember 1914 No 17 in overeanstemming mat het bepaaliio bg artikel 6 4e lid tier Verordening op het beheer van den reinigingsdienst der gemeente Oonda heeft aangeboden een door haar op S emaakt ontwerp eener Instructie voor en lieider van den dienst Na enkele kleine wyzigingen met welke de Commissie van bystand zich by haar nader schrijven van 18 Januari No 2G heeft vereonigd stemmen wg in mat het bedoelde ontwerp Derhalve geven wg Uwen Raad in overweging te nemen bet volgende besluit De Rmu der gsmeante Qooda Gezien de voordracht van Borgemeeater en Wethouders dd 22 Jannari 1915 No 11 S4 en de daarby overgelegde missiven der Oommissie van Bgstand in het beheer van den Reinigingsdienst dd 14 Daoember 1914 No 17 en 18 Januari 191Ö No 26 met bglagen Gelet op het bepaalde bg artikel 16 Se lid der Verordening op het beheer van den reinigingsdienst dM gemeente Oonda Beslni t vaat te stelbm da navolgende IN8THUCTIE voor den Leide vai den Reiniginsdienst der geiiieente Uouda Artikel 1 De dageUjksche leiding van den R nigingsdienst is onder toezicht der Commissie van Bijstand in het beheW van de Gemeente Reiniging opgedragen aan den Leider Art 2 Onder de in het vorige artikel genoemde dageUjksche leiding wordt verstian het toezicht op a het per neel 6 de behooriyke voedering behandeling en verzorging der paarden c het gel mik on onderbond vanhet materieel en de gebouwen voorden dienst bestemd d bet r inhouden der openbarepleinen wegeii straten stegen zglen bruggen eni wateren en het op behoorlgke diepte houden der havens wateren zglen en grachten voor zoover zulks niét bg verordening of keuraan anderen I is opgedragen e het scbtïonmaken der gemeenteriolen en bybehoorende zinkputten alsmede der openbare urinoirs f de noodüakelgke besproeiing vanopenbare pleinen wegen straten en stegen g de wegraiming van sneenw gzel en ys en hut strooien van zanti ofascb bg gladheid voor zoover zulksniet door de ingezetenen moot geBOhiaden k het ophalen van ascb mest vuilnis bonwstoffen afbraak puin enz het ophalen van privaatstoffen en het ledigen van t erputtan en tonnen j het Vervoer der verzamelde stoffen en voorwerpen naar de ascbschuur en de belt k de sortering der verzamelde stoffen l de exploitatie van de belt m de naleving van al hetgeen door den Raad Burgemeester en Wethouders of de Commissie van Bgstand is of zal worden bepaald ten aanzien van de nitvoering van dan Reinigingsdienst Art 3 De Leider gedraagt zich naar do bepalingen dio hom of zgn dienst betreffende zya of zullen worden opgenomdn in plaatselgke verordeningen en naar de bevelen of opdrachten die hem door den Raad Burgemeester en Wethouders den Burgemeester pof de Oommissie van Bijstand worden gegeven Hg is verplicht aan de genoemde Colleges alle verlangde inlichtingon nopens den dienst te geven en hen verder behulpi um ta zgn voor zoover het zyn dienst betreft Art 4 ny doet aan de Commissie van Bgstand sèbrifteUjk of mondeling de voorstellen door hem in het belang van den dienst noodig geoordeeld en laat hen waar niogelgk vergezeld gaan van eeno begrOoting van kosten Hg woont daartoe uitgenoodigd de vergaderingen der Commissie van Bgstand bg Art 6 Hg ziet toe dat de onder zyn beheer gestelde werklieden hun werk ordelgk eii gverig vervullen doet tot hunne eventueele bestraffing de noodige voorstellen aan Burgemeester en wethoudersi en handelt voor het overige zooais I in het Werkliedenreglement voor hoofden van takken van dienst is voorgeschreven Art 6 Van bet materieel wordt geregeld een inventaris door hem bggehouden Voor aankoop van klein materieel of andere bendodigdheden geeft hg bons af Art 7 Hy z rgt voor den verkoop der verzamelde btoffen op de wgze als door de Commissie van Bystand zal worden geregeld Art 8 Hg betaalt op Vrydagavond van iedere week de verachuldigde arbeidsloonen uit Art 9 Hg houdt spreekuur voor bolanghebbendea op de dagen en uren in overleg mat de Commissie van Bgstand daarvoor bepaald Hg zorgt dat oa ingezetenen hunne klachten knnnaif inschrgven in een daarvoor bestemid boek ten zgnen kantore aanwexifjc Klachten vooi dadelyke afdoening vatbaar worden ten spoedigste door hem afgedaan ign zS daarvoor niet vatbaar dan legt hg dia aan de Commissie van Byatand in hare eerstkomende vargaderibg ter kennisneming en beoordeeling ver Art 10 Hjj zendt na afloop van iedere maand aap de Commissie een staat van ontvangsten en nitgaven en een nominatieva opgaaf der vaste en tydelgke wer ieden met de hun in iedere week uitgekeerde loonan beide over die mjiaqd Art 11 Hy zendt jaarlfiks vóór den 15en Febraan vergezeld van de noodiga beacheideii aan de Commissie T 8B nd een verslag van de verrichtingen en de werking van den dienst alsmede de rekening en verantwoording der inkomsten en nitgaven beide over het afgeloopen kalenderjaar Hijl zendt jaarlgka vóór den loon Juni aan de Commissie van Bijstand oen oniwerp begrooting van de inkomsten en nitgaven voor het volgende kalenderjaar met desbetreffende toelichting Art 12 Alle ontvangaten van den dienst geschieden door hem en op door hem geteekonde kwitantiën Uitbetalingen wegens jaarwedden en loonen worden door hem gedaan op alle kwitantiën ingerichte staten andere nitgaven op wissels en kwitantiën een enjander nadat de Voorzitter derCommissie van Bijstand die stukken heeft geviseerd Hg boekt alle ontvanjuen ea ai gaven onmiddelUjk op ov i k te gke wgze in een kasboek Art 13 Wanneer zgn kas meer dan duizend galden bedraagt doet hg daarvan onverwgld mededeeling aan den Voorzitter der Commissie van Bystand Art 14 Hg is verplicht ten bahoeve der Gemeente zekerheid te stellen tot een bedrag van f 2000 en aanvaardt zgne betrekking niet alvorens aan die verplichtingen te hebben voldaan De Raad kan wanneer het hem noodig voorkomt het bedrag der te stellen tzekerheid verhoogen of verlagen Da zekerheid wordt opgeheven 1 by ontslag na vaststelling der rekening over het laatste kalenderjaar waarin do betrokkene Leider ia feweest on na verhaal van hetgeen y ter zake van zgn beheer aan de gemeente schuldig mochtzgngebleven 2 bg overlgden na op en overneming van kas en boeken en na verhaal van hatgeen hg t6r zake van zyn beheer aan de gemeente schnidig mocht zyn gebleven Art 16 Hy behoeft verlof om uit de gemeente afwezig te zyn en wel voor één dag van den Voorzitter der Commissie van Bystand voor twee en drie dagen van de Commissie van Bystand voor langeren tgd van Burgemeester en Wethouders Art 16 Hy geeft indien hijldoor ziekte of afwezigheid verhiniierd is zyne betrekking waar te nemen hiervan onverwgl kennis aan den Voorzitter der Commissie van Bgstand Hy wordt alsdan door den opzichterklerk vervangen Art 17 Hy neemtl bg brand of andere ongevallen alle maatregelen die in het belang van don dienst noodig mochten biyken met inachtneming der door de bevoegde macht te dezen aanzien te geven bevelen Art 18 Hg mag zonder vergunning van den Gemeenteraad geen andere betrekking waarnemen en geen andere werkzaamheden verrichten dan die in dienst der gemeente Het is hem verboden middeiyk of onmiddeiyk deel te nemen aan ten behoeve van de gemeente uit te voeren aannemingen leveringen of werken in eigen beheer werkzaamheden te verrichten voor of tusschenkomst te verlaenen tot bestellingen of leveringen aan particulieren geschenken provisie of commissieloon te vorderen of aan te nemen van aannemers of leveranciers ten behoeve van de gemeente werkzaam werklieden in dienst der Gemeente te bezigen voor het verrichten van persoonlijke diensten aan anderen dan aan de leden van het Dageiyksch Bestuur de leden der Commissie van Bgstand en den Secretaris der Commissie bescheiden af te f even over welke hy in zyne hoeanigheid beschikt Art 19 By verschil van gevoelen omtrent uitlegging of toepassing dezer instructie tussohen de Commissie van Bystand en den Iieider beslissen Burgemeester en Wethouders Art 20 Deze instructie treedt in werking op den dag barer vaststelling zy btn ten allen tyde door den Raad worden aangevuld en gewyzigd De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad dar Gemeente Gouda Ter visie Woidt vervolgd STATEN GENERAAL TWEEDE KAUEB Vergsderhtg van Voorz Mr H Goeman Borgesius Varvolg Langer in dienst houden van Militairen De heer Ter Laan s d wees er eienala de beer Centeiana op dat do indruk U dat de Minieter te weinig Iet op hoogere Ijelaugen die biJ de militaire lieiangen geheel op den achtergrond worden geuteid Veel ontstenuning ie er gewekt doordat de lichting 1911 zoo laat en de lich ting 1915 nu nog niet m haar geheel u opgeroepen Spr oteeDde dat aU voortgang wordt gemaakt met bet oefenen van deze liohtiagea de oudete iielitiog wel Door buis gezonden kan werden De verloven wordtn op willekenrige wijze gegeven een jouwer aan hel station krijgt verlof een man wiens zaak verloopt moei blijven IJe heer de Jong u I is teleurge t ld dot de Uegeering hei vertrooweti dat de Kamer m de Kegeering hei It gefield niet beeft beantwoord 8pr wwe op Oeneutarken waar wel mededuelingn aan de Volkavortegenwoordiging ztju g daan I e kw tie van de oudete landweerlichting Ijeeprekend achtte upr bet geen argtnnenl dat landweenuaunon niet in de plaats hunner mwonuig geplaatst kunnen worden Zij zouden don in staat zijn bimne beiaagen te bebarligen 6pr De heer Duymaor van Twist a r Iieoprak het late Inlijven van de iiüliting 1915 en drong eveneens aan tip meer verlof voor leiders van kleine ondernemingen Do boer Knobel v l kwam op tegen het telkens afwijken van de adviezen van den directeur generaal van arlield De heer N o 1 e n s r k oordeelde t ongewensdit waar de Regeering geen lichring naar huls wenscht te zenden lüerop aan te dringen De beer Van N i e p e n r k hoewel m lemiiiende met hetgeen de heer Nolene gozogü heeft droog aan op overplaatsing op ruime schaal In t belang van d i kleiuindus kleön deed spr een iiei oep op den JflhilBter De vergadering werd daarna verdaagd tot lünsdagmorgen 11 uur Qemeagde Berichten Hoog water Men schryft uit Maren aan de Gr Crt Het vogrwerp van aller vreeze het onderwerp aller gesprekken is de BeerEche Maas komtl Men moet inwoner dezer streek zyn om te weten wat dat beteekent Zooveel hooi en korenmijton zooveel aardappel en bietenknilen zooveel kosteiyk wintergraan met ver nieling bedreigd Gezwegen nog van het groot aantal schuren stallen en huizen zelfs met overstrooming bedreigd De waterdoivel de verwenschte Beersohe Overlaat heeft jaren eeuwen lang onze arme stiaek geteisterd en verarmd en bigft nog altyd het gevreesde spook voor een gansch gewest Wist men toch in onze regeeringszalen eens juist wat een rampen de beruchte Beers heeft veroorzaakt me dnnkt men kon niet eenwig blyven talmen met dien overlaat te dichten Technische bezwaren Wat heeft de vorige winter geleerd V De Maas steeg hooger on hooger doch de Geldersche dgken bezweken niet Financieel voordeel van enkele groot grondeigenaars misschien Ingebeeld of workaiyk Wg meenen dat daar de schoen wringt Maar is bet niet tyranniek en het toppunt van egoïsme om zoo steunend op het recht van den sterkste zyn eigen voordeel alleen te beoogen en te bevorderen ten koste van bonderden arme slachtoffers wier klachten met gehoord worden Stadsnieuws GOUDA 26 Januari 1915 Uegratraie Lult Th asen IJ bugrafenis van den Zaterdag alhier o i rle k a roeerve Ie luitenant G J TheiBM Q zal Dondevdag a s to s Üravcnliag plaat hoblen op de begraalplaatfi OiidI Iik cu DulDcn KteennakerftüT reeuifflfig Onderling I Hulpbetoon In de gialepnaytfnd gehouden jaarver gadertug van boV enoeBide veroeniging wetlce door de 2en voorailler werd geleid werd doon den penningmeester rcItening en verabtwoordtng gedaan over li afgeloopen laar Kr hlceic een voorde lig saldo te mjn van f tó9 De l escfaeideii werden door de heeren Stcric van Baten en Bruistens nageüen en iu orde bevonden H aan do bwrt van aftreding zijnde bestuurslid de heer J Moerman went uet bijna algwneeno fitemmeu tierkozen Ia de vacMure Kliugen werd benoeoid di tH er J Beaumont Befiloten werd bet zietcengeld van i r op 6 te brengen en art 8 te schrappen CMA werd era nieuw Art aangenonMoi wat den ledni in uk wwh éea loegaaoadeD Het bestuur is nu volgt saamgesteld J Moerman voorsittw Q Boot Site Tooriittw J de Hol aecrMula W U van der Sle i p uilognK 8ter T LoUi luling Prinsenl g en 3 Beau l it minnonijd Sitti rim lieefl een militair die het niet goed ttMi aanzien dat zipi moisjc oen 0 Ij cIk het ooli got d vindt n kon nwrt jdiigfiing van haar nationalllcil de joiiR m i ii t zijn vuHten bewerkt lanloor zijn oog de li eDlt ekenen daarin irofg bij zelfs bloedend aan het oM ttt rd vorwoud I e politie maaltte eeu emd aan de vechtparlij U raishand lde werd op het poliUftjiiri u verbonden en tegen den ja loeretbin militair werd prooee vcrbaal opinaaakt Hei garnizoen d öt l alalj m van de 8e iufaatebrigade liotwrllc onder bevel van den tein Jdo Winter hior gedurende de maMideii dal het l ger i gemobilian crd Ofiuda tot garnizoen plaai8 he efl gt hatl gartreitl inorgwi per extra trein M 11 16 In de voorbijgegane maimden m hier fus afwisselend aanial imUtairco gebuidfeit gfwee du bun normalen dienwitijd JhiMicu ioorgebracbt ti Ambeiii en die ia $ ill iouda zoo goed aU allen Waar ioiida zijn cigon gAmizocQ lie ft $ ko vtTplaalHen naar elders daar is d meuwe U zftting met vreugde l egrot t Oindflt d militairen aan een gemeente loïMidiglieid geven en voor de nonngdoen Jfb voordeel opleveren N u de legercomniandftnt bê liMt heelt iaX hel garnizoen naar Amersfoort mooiTCrtreltken lietreiiri n wij dit voor onzettad ten ieerste omdat tbiardoor aanliisr wordt onttrokkft n een bevoikimg van jonge monschon van monteren leyeasluflt die aan deze stad gtxlurende dn MHUMlFfi van g druktheid op velerlei gt Med hebben gegeven levendigheid en opgewektheid en daarnaast velen de g le ffliheid tiebt e gebod hiyi InltomsiMi te ïermeerdoren Kil hel b iiit gevallen la Wenflchen wij don vertrekkenden toe dat huii nieuwe gnmi7oenH plaats bun een cVen vredtgen lijd zal ge en at bter hen l gt wïen Boskoop De Prot Ch TüinboQwvakvoroonig Dg alhier zal Vrijdag 29 Januari een vergadering houden Agenda 1 Opening 2 lezing notulen 3 ingekomen stukkon 4 jaarverslag van don secretaria 5 idem van den penningmeester 6 verkiezing van beBtnorsieden 7 behandeling ontwerp reglement werkloozenkas 8 behandeling ontwerp reglement bibliotheek 9 vOontel van het bestuur tot het ontwerpen van statuten waarop de Kon goedteuring kan worden aangenuga 10 rondvraag Waddinxween Tot Voorzitter der Oommissie van Toezicht op het Lager Onderwijs in deae Gemeente is herkozen Dr J Bmins Slot en tot Secretaris benoemd Ds S Ronner HaastrecbL Voor do Nalioimle MlUlie in fc g mtM nto HaOHtnclil lioliben zkh awig g Hi JO jK ieonBji waarvan 5 vrijetolling tcWicn opgi gcven wi gcns broedcrdieiiBl oor tW gomivntc Vliqt 1 personen GEVE8TIGDEN Ooosfien Vwkaik van Ouderkerk a d IJsMsl Wilhelmus Spruit van Hoenkoop ierrltio van ijk van Hoenkoop AnlimiHS Oakam van Hoenkoop Hillegonila van Sehaik van Hoenkoop Gernt de Kruijl iin t gezm van Hagestein ÖEVKSTIGDEN te VLIST Jöbannw van Weenen van Bor unl cht Verhandelde telegrammen en go prekken aan het hnlptelegraaf en Wefoonkantoor te Haastrecht over 1914 Ontvangen en verzonden telegrammen 880 ontvangen en verzonden oproepborichten 56 uitgaande en inkomende geaprekken 1004 Haastr Courant Oudewaler In t naburige Willesqop had do veehouder a V D terwijl hij in zijn tilbury huiswaart reed het ongeluk door het schrikken van het paard in een sloot te geraken waarbij hij met het hoofd tegen een boom sloeg en zich ernstig verwondde Spoedig toegesohoteu helpers wisten paard en voerman benevens de tilbury die leelijk gehavend wa op t droge te brengen INGEZONDEN Buitm verantwoorddükheid der Red le bewonen der Kragerlaan jii oaaat der oHicieren onderofficieren korporaalfi en manschappen der Ie toiupagnle voel ik niij géitrongen alle bewoners der Krugorlaan die loo har WA ter zee ordt hier iR oet attt t r n l H ijtt dai Lugt ianii g rewi të om wet do Duitsdie vioot aas te binden zoodra deze haar dchutlpiaai bdieft te verlaten en 1 htH d a Mtstag aaniiddeüi onder de oogen durft xieo 1 ttf Times aegt 1 fo itsobo marioo i l li baaikiaar wakkra Du World zegt De zeemachteo der tioni vooltm of de Bri i mariue zat menig erliw kunneu lijdra g ijl itol hetwelk thani bun vijand trof maar de i utiitiK z Miia4 ht kan het met De 1 ageli che perti wijat er uiet nadruk op dat tuH zeegevecht van Zoudag au eea eerlijken opeu utrijd jcoud r gt ruikmakuig au vorraderii e on lerzueèrij ef vliegtuigen ZooaU het dt n ovecwumaar betaamt zijii ui ouuitddviijk reddingspogingen lu hut M erk gebleid door ü i ngetiiclken toen de BlUubei zonk eu met uimder dan 1 olfleii reu uu manctchappeU an bel Duilhche sehip zijn met leveoagevaar vuor dw Lngt Ncho luairoaeö gwred van verdrinken Wal do ülüciier belrelt zoo Is dit ei u zt T merkn aardig tiohlp bezien uu ei u mantinu oogpunt Towi in 19Ü5 de Uig l che mariiHt ButoritiMKQ lietMMeu tot Jen bouw au eeu uteuw foot 8iagi chip an nieuw ivpe lukte éu geheim spoiilig uit en betoonde Duitachland zet r iuole belaagBtelUug ui dat vooniemen Zóó groot dat in ItXXi op eeu DmlMehü wed ook de kiel gole fd werd voor wu I readuought van lat grootste tj po ZclI t outi ie DuitMchland er i poedig nög twee Maar neldra bl4 ek dftt dm nit uwe ttohepen geen aanwioHtun wartKi Du ItlUtlier ivu daarvan werd langzomurliaud een naebtmerru un do ItuitMche admiraliteit Zij had b v Twaalf ti lj duims kanonncu oimlat de l ugelbche Dreadnought acht 1 2 duims kanouuen had ea iiMHT dergolijke leehnischu fouten werden tit maakt doordat lueu 1 ugelaud wilde üverlicflt u t e8kund g B volgden d looplman an de lUüciM r uKt belaugütelling ali e n soort gewaagde pt oefnemiug 1 hans uu het schip van eirva 12 luilliotii op den bodem van de Noordzee iigl iB er aan oordei lveUingcn geen ge liu4c in men zal m luorinukringen nog heel Hftt hooreu uvlt dit ncUip dat uit giriist wat met alle denkbare Hij het uitljrekea van d a oorlog li ywh l rins Heinnch van Pruisen op de IliUchur zijn couimandovlag maar nadat lii l Kclup m de OOKtzoe mets had uitgeriiht ging die vlag weer omlaag ZvpT woarathljnlijk is het dal de De Ülüoher voer niet sneller dan 25 a kuoopen d w zi was de langzoamöte in vergelijking roet de i ngeischo Lion die 2Ö kuoopen kon loopeu Do Duitsche admiraal die te Bltlef w met in de steek kon laten hoeft zijn ove lge stliepm dus langzamer moeten laten loepen ter wiüu van dat ongelukkige itehip I e Seydlitz n l kou 2i en de Moltki ook 2H knoopen loopan MLLliOt BM 25 Jan In geheel Auatrahe roorzaaki d overwinning ter zee aii I ngi land de le mdigrtle voldomiing ij wordt beschouwd als Briltanie h atit oord op den laffen en verachlelijken aantal op non couiljatlauton aab de l ngelsclio Oostkust Do ComnasBie voor Curacao Men meldt on uit B ürayenhage In een gistiTcn op het Duparlemeul an Kolomen gohoudeu BaiiH nkomst au de tot het doel ultgenoodigdoheerim iieefl Ijno Lxoellentle de MlnlBter de werkzaamheden ingeleid va de onder voorzitterschap van den heer Jhr J O d lotfg van Beek en Donk OudOouver neur van Curasao ïot Btjmd gekomen commissie voor het bijeenbrengen van Ijielden ten iiehoeve vaD ooodlijdenden In du kolome Curasao Ia zijne inleidingsrede heeft Zijne x elleutie er nog op gowez n dat liet blijkens nader van den CiOUverneuf ontvangen bwiclit te verwftchten Is dat de droevige lOPHland iwg iBng zal aanliouden omdat 1 moohten invallende regfua vooruitzicht op een WOgst van enkele voldgewassen openen waardoor de toestand van velen zOU worden verbeterd zoodanige wgfü toch oerst na geniiiueo tijd zal kunnffli wOrden verkregm Vooral op Itet MIand Aruba i de toestand wet ernstig zoo doeidc de MiolBler verder u ede daar waren oigeos de laatst ontvangen berichten reeds 6000 arbeiders zonder middelen van Ijfslaan en het bestuur heelt daar tan ook krachtig moeien li rtawn ten olnde te voprkomen dat boodterden van honger en gebrek zouden iHokoiuen De Minister meende het vertrouwen te inogen uitspreken dat bet befpep dor CommlsHlö op de offervaardig d van do lugezoteoen lands do gewanachte uitkoDflt zal opk vereo Niet lang geleden heeft dB kolonie toch ook de bewijzen g gfvflo hoezeer zU het op prijs sielde bij to drag tol lenlgtag n den nood wauin velen hier te lande ctoor de heerschende oiu taadi odMi verkeeren De toefltond waa daar toen wol aiet zoo zorgvof als nu ontdat uien nog op een oormaal regenseizoen moctó rek men maat toch roed vrij ongunstig ten gevolge van dezoUde onwtandigheden die hier te lande haren invloed het l eil doen gt k 0 Crkent voor de dow al de daartoe uiigeooodigdBo beslaande Iwreidwillig id een deel uit te ntakco van de coiémisrie waa M Z er 1 xeeilentle een i gruiit voorrecht tei het Har Majesteit hail het l escbermvi ie Ie aan aardeii medede ien dat Koningin itekaagd tSwwtuip der conmui dal Hare Majesteit haar de h ongrijke gift vu f 150l hoeft loi gezegd In zijn aalwoord op de toespraak van Zijne Èxe llentie ersocbt de boor die Joug van Beek en Donk den Miuu ter Ia de i rste ptaau den dank der couunts le aan Hare Majesteit te willen ov brenffen voor Hare oezegglug van bet biwcherm vrouwschap der cotiauiasie to aanvaarden vu voor de door Haar teo iM hoe e van Iwl doel geschonken Mangri e gift VoortH gaf de beer L e Jong au Ke k eo Donk de verzekering dat Jo coimiiiseie olkomen liereid Is krachtig iiwd te werken tot het voorgenomen doel Ook bij was overtuigd dat hoewel voor eigen luidgenootm in deze tijdig veel g vergd wordt an d offervaardigheid van velen In den lande oen berof p ten IjHioeve van hen die in de kolonie in grooten nood De eoiiMiiissie i daarop tot de regeling van hare u erkzaauiheden overgegaan na nog vooral de liiMiren Prof Dr J lioeke J W van xValst Wh Staiiiis Muller ondiTeoheidt nilljk t j haren ondor voorzitter penningmeester en seerelaris Ie Iwhlx i aangewezen TWCKDK KAM R ergadenng van Dinsdag 2fi Januari nopend te 11 uur 15 Voorlgi gaan wordt met de lieliandellng fin ln l weti ontwerp Itetreffwide het tanker IU dienst hotuion an dienst pi Ichtlgt n tiij dl Landweer De lieoi T d e m B n v J betoogt dat io Itcgeoring alleen de verantwoordelijkheid moet dragen van de zorg ooroii e nnafhankelijkheki HIj acht bet ongeoor loofd dat de Kaïwr hol roer in handen mu nemen ook daar de Uegeering l egehikt over gi gevons welke de Kamer miflt TUoruit vloiiil Wat nu m aanhangige ontwerp lietretl UK enl spr dut glsleren veel W et is geklaagd dat do Kcgoering geen nog iM u hebben voor d burgerlijke belang ii Mij oor zich acht de door de eg H rlng oor haar voorstel aangevoerde argumenten afdoende 8pr julebt bitl toe dat de Itt gtM rhig e n Lomilégunei aai iieeft afg weKen Zulk i n eonuto generattl in deze lijden zou iiqod loOH de ongerustheid vermeerderen ouder de lievolking en ook de opuMsrkzaaniheid Aw builonlandscbe p th waarvan we re d genoeg onaangenaamlii deii hebbeu ondervonden doen loenemen Alleen als de llogwiring zeil het zou wen flieu zon hij er zich roede kunnen veret nigon Iu ake ln t vorleenen van verloven is spr voorstander van algemcene maatregelen Indivldiieoln vrljrtelllngen zouÉlfn ik ii Hlg kunnt U openen tot onbilii hedeii tot schade van don gw sl in h t b gor Spr eindigt met bel uitsproken an zij volh vcrtrouwiMi in de Begi oring Do heer Do Meester u I acht de wergerlng van een coiolté generaal In ovt riHTislcmming met de Orondwel die d Kt1 jring De feniiljn van iïl Juli In het ontH erp oor hot in dienst houden dor dienstplichtigen gesteld acht üpr wat lang I venwel za hij er zieh bij neerl g nu de Kegi oring verklaard beeft ie inanse appen gwn dag langer dan nootiig in in dienst te zullen bouden De heor Boa v d meent In tegenHicllmg tuet den beer Tydoman dat een comitégieneraal de gerustheid In het land 7 0 hebben verhoogd Het volk zou liebzoii helihen ge len dat de Regisering vertrouwen stelt in zijn vertrouw entwiannen Spr stelt zich op hH standpunt dat OQz woerinaoht zoo sterk mogelijk ihotH zijn luaar daaruit volgt nog niet èat zij leder oogMibtik imoaat moet zijn Hij i esehikt evenwel niet over de noodige geK vens om dat aan tu toonen en laat daarom do verantwoordelijkheid aan dt Rt eering Ook spr tiad liever den termijn In bet ontwerp voor bet In dienst houdim der manschappen gestHd korter gezien Men had dan wat volstrekt niet overbodig U te achten nog etms kunnen distussieeren over de economische bclaogna Spr zal voorsleiDOHü hij wil de verantwoordelijk t eid niet aanvaarden aan de Begeoriag te ithouden wat zij noodig aeht om haar verantwoordelijkheid te kunnen dragen De heer T r o e I a t r a a d vraagt waarom de Kegeering nt t elf gdiomen ts met het aanbod mededeeUogfm to doon aan de Kouter waardoor zou zijn voldaan aan tiet rechtmatig veriaagOD bmt meer mevlezoggeoscbap der volksverlAgcttwoordiging M t Irflnd vertrouwen In de Kegeering wordt de positie welke de olksvertegniwoordlging In ons staatsbestuur inneemt prijs gegevenMet kracht protesteert pr teg n de ve ronderftelllng dat medcaoelbgTO door