Goudsche Courant, donderdag 28 januari 1915

fio 1269S ftSe Jaargang Want wordt voldoende ondersteund CB naakt niteiiieg een onderwerp van beraadslaging uit Wordt vervolgd u6iBngd6 BnkstttL Vemnft van smokkdaars Alt een staaltje dat de kooplui en handdaart die vleeech uitvoeren naar Doitschland vernuftig zyn meldt men ons het volgende Er ging een lading varkens over Oronau Doitschland in dat wil zeggen geslachte varkens want levend mogen ze niet uitgevoerd worden De varkens zyn voor verzending schoongemaakt en in twee helften gesneden en worden zoo met heele treinen verzonden naar onze oostelyke buren De koopman waarvan hier sprake is e i Duitacher die hier te Unde den noodigan voorraad had opgekocht had de varkenshelften twee aan twee in n lichte omhulling van behangsellinnen verpakt dat doorschynend ia en alzoo de twee helften van het varken liet zien De douane echter in dezen tijd op haar hoede als nooit te voren kreeg achterdocht en sneed een der zakken open En nu bleek haar dat de schoongemaakte varkenshelften mooi tegen elkaar verpakt van binnen waren opgevuld met stokken gerookt spek waarvan de uitvoer verboden ia Men begrijpt dat de zending in beslag genomen en proces verbaal werdopgemaakt Sedert worden door deambtenaren alle verpakte verzendingenopengesneden en atreug gecontroleerd Maar duizend tegen een of de smokkelaars zullen er wel weer eenige trucop vinden N Crt PRIJS VAN HET ABONNEMEST Per kwartaal f 1 J6 Idem franco per post I H Met Gi tllustreertl ZoiidagsMad Idem franco per post 1 Ï9 AboiiiH iiienteii wonlen dageiyk aangenomen aan ons Bureau IUbkt 31 bg onze Agenten den llockhandel en de Postkantoren fslefoon Interc 82 De Oorlog Aan het Westelijk Front IV IfuiiselitTB in t rankrijk cu B lgie Ib hfi Fransthv ooniumniqué van 27 Jm woedt gpis In de HJlors van Nksiwpoort en Ypt n n Uaikk a artiltericgrVfctikti plaats lm DiiilHClie vlk g nU r Merd iic rgt wrbotiii lil de U giBciif tinlcH J i verktariog n van d l üitscïit gevang n i 1hv 8tifi o dal pwi gptifwli lirifjad ouzc tMpfravpn Uil Ooi tt n van YptiTPn op 25 Jan i eft aanKtTBJIra De DuUnchcrK li Hm liij dezra aanval tiid rhaU liaiat v rlor4ii HiJ A BasRéc iivcacb v en Quiorln h 4fl i lU DuiUjchcM giwtercfi nm groouw rlaag ondergaan alh cti rc ylH op drti S an Ia HaH é naar B thiinr hnrft iftt n de Üjki n van f officitTt n iii 0 raSfiMhappen gpvoudfn De totaJe veritpWD lK ro fn ierhalve inUiffWliH 2 tal oni Van ij ix lo Soim ooB hpti en artUlf lriq pveclilen plaMn gfhftd In dv hiri fk van Craonne liehlwn wij mB in da door oiik in den loop di r k fioaaDvallfn liernonien loopgraven gffaandhaafd ia lif DUiHtrekpn van Perthe zi n ItijhooRb M 4 ht Vlgp DiiUocIm aanvallenalgmlaflen In Argonne r Mj Bt linl frt eeu Diiitnehe aanval met d bajonet tfM en Bij Hi Mililel hebben wij c Btaive overguig4n vui d n vijand over ée Uvu vHmUild In ïjoiharingen en d p Va i ii verliep df daf rtutig De miUiaire medewerker van de Dftfly Newa vestigt d © bijzondere aandacht van do lezers op den BovenFAzu waar volgens hem bewei ngen worden uitgevoerd die va ö veel meer dan locaal belang ïÏJd De natuurlijke gemakkelijkste weg naar Mülhanaen do hoofdstad van den £ tua is over Belfort langa de spoorIgn en andere wegen die evenwijdig loopen met het Rhóne Rijn kanaal De Franachen kannen van die wegen geen gvbniik maken zoolang de Duitsbhers nog in de Vogezen zitten Ze zitten in groeten getale op de oostelijke nitloopera der Vogezen Dit blijkt uit den Franschen opmarsch door de vallei van de Thor waar zy den moeilijken weg voet voor voet moesten vry vechten de Duitache voorposten voor zich ttit duwend Zoo bereikten zg de oostelijke berghellingen waar thans waar gevochten wordt met het doel de Duitschers in de Rrjn vaUei te duwen De Fransche legermacht die deia beweging door de zuidelijke Vo te mac naar totwv kaïwmntm Ktudelt louihm er em atruw mwi kaoonaiite a ia proef gtmomj u wordm I n ze auto zijn lltfltt maar H r irterken trvlg g paol M nl lit Bre wordt g M ind In ta4 van genimmten tijgt At nood ne t i ea dag en hel aantal heluH llgMi iieemi dagell H loe U el wi rtien de itenaootuili V uiMt4end p i wordi n de VttKTikaantndH ieveo ndd Men tMe vuelal II il MaAAiriobl er auto or ten aangevoerd door auto s nut tjigebche Kran mvIm en ibiilMcbe opiM iriflt n lielioorb i ri ei ld doch dw elk od draagt niet t nlocaal karakter maar in e a algiineenveniobijnM UovtsiAea i dit petroleum iM dniir dal Ie tuemb mtnuicben vanat het avondwt uwea tot aah zonwipgang n hel pikdonker xilten Wie een fki lanlaarn met carbid kan laten Iw nditiittag blij zijn I e OuiüteberH vierden hierIrok Ie irt ovw df oviTwinnlngen aan bn wer c lee lvr Higdit went ediU r V watoord door bet I it Sink wordt dd 3 1 Jan ge Mod Ik wa glttt ren bij ttelglM b MliblHi iirg en Nprak daar met ublan die bij ii n er haAlefi gevoebim Zij verielbni mij dat zij d volgende wii fl weer naar het front bmm Mka VHrlrt kken i ver b ii Y er waren alj vooral b cbi te Mpreken en uil bun gmtprekkiw bleek dal zij vooial voor de I ngiHtichen veel omzag hadd n I Ie Niilg b4glM be auioriteil db In Mlddolburg if gtddevm la én gtwffontf Ht or 4ar i Hij vert ld mij dat de IbiliMcbem al wat wtliaiu is be bben opi i Ucht en titet bona IxHaald Dl Ikhih wiirden te Brugge aU wntUg t Haatmid k l voor dl vandpacliten aangeuuinen I oorden gt ieenteraad van Midibdburcw dt vorig w Ikifioiwt dal alte cbn b die do ingezetene zulb n lijden door i ret tilN tl Mi iaifr door de getw tte zi wonb vergoed aln tlr 1 inltwbnrM In gebreke bllivnn tllNbT navond om half el vloog e n vlb guiarl iBe bovtsi de lielgl 4 he grma pfi verdwma 1 aaidwewlHUki ricbllng Smokkelen Men schryft uit Eindhoven dd Jan aan aan Het Centrum De uitvoer van mond en levensbehoeften naar België heeft groote afmetingen aangenomen De distributie van t aangevoerde sohynt niet zoodanig geregeld dat vooral ten plattelande m België daardoor herstel van eenigszins normale toestanden weldra te wachten is De jiimraerklachten in de pers periodiek geuit bewyzen zulks alsmede de vele vooral Belgische smokkelaars die in Holland komen opkoopeu waaraan t meest behoefte wordt gevoeld in bun ttozette vaderland Vooral de petroleum is een artikel waarmee de vindingryke smokkelaar een aardig winstje weet te maken als hy in zyn gewaagden smokkeltocht over de grenzen slaagt Hchade en tegenslag leeren hem in zyn star volhardingsvermogen steeds nieuwe trucs it hy ab landbouwer of koopman aan eenige grenswacht betrapt vaak nog denzelfden dag keert liy met dubbelen tmokkelvoorraad terug by dezelfde grenswacht maar dan gnmetamorphoseerd in oen flinke boerendeern of armelyk medeiydenwekkend vrouwtje Oelakt het met eenige hoeveelheid petroleum in België te komen dan is een goede winst verzekerd Betaalt men hier in Holland 12 centen per liter men tracht steeds zoo ver mogelyk in BelgiS te verkoopeo daar met den afstand van de Hollandsche grenzen in den regel de behoeften aan petroleum stygen ergo worden daar dan ook de hoogste pryaen betaald Oebrok aan werk noopt velen by het gilde der smokkelaars in te treden en zoodoende in t ooderhond van lioh zelf of van zyn ge n te voonian Dat er ook uit winstbejag geamokkeUl wordt moge blyken uit het feit dat een smokkelaar oit een grensgemeente weigerde aan zyn naaste buren eenige hoeveelheid petroleum welke zy voor eigen gebruik noodig hadden over te doen voor meer dan goede winst die ly boden in Mecbelen en l uven beulen zy met pleizier eens zooveel als gy waa t antwoord En de winst ia werkelyk beduidend ala men weet dat er pertonen zyn die van 90 tot aO liter in eena aan den lyve met zioh voeren over de kronkelende heidepaden I In verband met de groote afmetingen die de uitvoer van verboden goeileten aangenomen heeft zyn maatregelen getroffen om den smokkelliandel zooveel als doenlyk ia tegen Ie gaan Zoo is byv in de gemeente Hadel d verkoop van Pertoleum monopolie van het gemeentebestuur geworden Op bepaalde dagen wordt gelagenheid gegeven dat ingezetenen zioh voorzien van tboogtt noodige terwyl aan ala amokkelaara betrapten niet verkocht wordt Zoo wordt de handel voor die slimme beoefenaars liemoailykt maar geen nood per rgwiel gaat men tot inkoopen ait verder in Holland Deze verhoogde bedryftonkosten zullen wel verrekend wor 20 Am het Ootteiq Fjpbnt llH oïfii iii i oiummjKïïi uil Wi i nifi U J7 Jan luHMf I In hrt ln n ii I W¥l l li liil Wcrm uil ilo MWiiü op ik nnrn hiKiKhn ovpf Mi i Bljiti van iWrn IV xoit tmii gitworiKti ttijiwlw ti iW r liilanK fiikirt aMMfi At KariHitlini m wiMiKielt iu ihw luop vai ili vi IUtoclil rn dikwijl HHrlilllifld fi rpdtTi wa u file mhvt I Jaii door IIimiuii lumrt MJïonAT vkMuslillg vcMtPrkl iik 1 vitkIiHkm flilpr Ikawlcr ll mik ij1111 111 iiiiil hardni kklKMil v nlnlli il Td i l yL juMi i i iiijijiiimi iui i i in Pn lil aaakoniM uwer lirl vni uilj M to n roin pri t IU ii il t it wn on luk ovnkamv 1 f IMool iiiij lili min i Wn illfig Alli w t gij lli I r kan II w ramp ip iichkHbii waarIi k Ik i l vi rmai maar koo kIJ xU k oiril iKi li Mi ihM IJ aal I M n It ll II ilaaraaA inwr bloot illii diT auliT iraclH ilan nlw vcrilw h Uljvtn Iu cliwi rr idifi qI Iu il iKMwciKfn waar gij liwhu vaii nHvnliT o nilniliTi Hiwüilliricl van uw kniiilil al soimH lüui T n Ili lool inIJ dal Ik Mooi li u 2WMr mljllianamik l l ij iiwnllj xull aijii uiorfig u rwill vau uw i olil nool uw klnil u ook yaii uwfl vrlBBdeQ lk nal liH beiiromcn lu iitf lj maar lilJ iuw Iw r lj likH l lieven n ilwoiiit liaar zatililkm op ti alaaa rail ln 11 0V T hrt iWt 111 11 w T 1 I n liopnulfl lat lill haar v rniann 100 H wordt laat prak Maronll plol mg I on than alucln M n iiim UorgRi UI iu h di w mj Chen al d t giwo 1 Vurw l oq boruiii r u uw Moflc In pIJlMwl mr hij haA kunn rwiiiOKdwi wal zIJ do ijlnit l iklo id Irh n kl ii ifa hpp op iT Marailli I riq Mj op nnjordi toon FEVILLETOJX Eeo baald der werkal kbsU 39 ehm overwonnen reikte He jOngo MOUW lu iu de hafid jii tielit nietg mindaan tegen niij sprak zij op dtrffen loon Du heli Ik mij verglftt v fw ii verheugd tvx aan liare ïijdc ptaatH nenH nde Niet geheel en al tk bad Iienloton venter e ontwijken Miir vroeg hij verbaawi fn aiog Ik niet weten waarom Ik xoii bet u niet inoeten 7 gg n px vronw ooala ik do t altijd verkeerd nM een blik in haar binneuHte te laien staan maar wie woet ooit wal n n in hot volgende oogenblik zal doen ik onjwoek n jui t om e Ti gesprek al 4Ht te voorkomen Jij e met hermiwring n uwe doode voorilwrït di Kilïl dPniiwH D zult ioi an oni B roaeen giorf uwer bivouakvuren t o l haar beeW kunara oprw i vaa haw voort te drocmen ver ZJT dragen en hoe dat n r verlangt Mijn r dMrgind in Malvina in de een n he 4 luMchen man en kind ea he Wort T rrol L 1 1 den by den verkoop als de steeds In a van do Htukken van d CVimmiww van bö ta l in het beheordor Qaiiieeata Liditfabnelua hah ik gelezen dat er iprake jvan wai om aangezien de tijd droD de firma Klóime reeda voorloopi r natiiarlyk onder voorbehoad van s Raadt beaÜMing opdracht te geven voor den ovenverbonw natonriyk voor riaioo van de firma welke daarmeBe genoegen nam Ik begrijp dat soo iet in aaken geuhiedt maar ik gelpof toch dat het b j dergeiiike belangryke poëten niet goed u Wel ii waar draagt de firma geheel het ri ico dooh wanneer men weet dat een of andere firma zich el uitgaven voof een nog niet gegund werk beeft getrooet dan ii daardoor toch reedi zekere drak nitgeoefend op d stem die men uitbrengen zat Zoo heb ik ook in het tchrijven van den directeur der Qomeeote lichtfabrieken gelezen dat aal het gebouw goed in elkander komen te itaaD de bestelling op zijn laatat vóór 1 Januari 1U15 aan den leverancier zon moeten worden gedaan Uier wordt dus te keiuien gegeven dat het beslist noodzakAf k ia de bestelling vóór 1 Januari 1915 op te geven wil men de zekerheid hebben dat het werk goed uitgevoerd wordt Haar na i het laatata atak dat op deze zaak betrekkin hoeft 11 December in ons bozit gekomen Waar de zaak zoo staat hadden m i de Raadsleden ook in de gelegenheid moeten gesteld worden en dat wat ook mogeiyk geweest vóór 1 Januari hunne stem hierover uit te brengen Ik spreek de hoop uit dat in het vervolg wanneer dergeiyk voorttel aan de orde komt de Raadaleden den tyd en de gelegenheid zullen hebben om hun atsm daarover uit te brengen vóórdat feitelijk een teruggaan voor hen onmogelijk wordt gemaakt Ds Voorzitter In de eerste plaata zy het my vergand den baei van der Want te doen opmerken hot is een kleinigheid dat het vooretel om tot dezen ovonbonw te besluiten wel is waar gedateerd is 11 December dooh eerst pat een week daarna in het bezit van de leden van den Kaad is gekomen Hut is gedateerd op denzelfden dag dat de vergadering van don Raad plaats vond en het spiekt van zelf dat mot liet fdrukkeii van dit stuk eenige dagen gomueiil zgn geweett Dooh dit ia betrekkelyk van minder belang Dan wenfoh ik den heer van der Want er op te wHznn dat de Commissie van BijstHnu wel is waar aan ü en W heeft voorgesteld om in afwachting van de boilisaing van den Raad aan de firma Kl inne aan voorloopige opdracht te doen doch dat daarmede nog niet is gemotiveerd de conclusie dat die opdracht isgedasn B en W hebt en zich er toe bepaald aan de firma KlUnne te sehryven dat zy aan don Raad zoudon voorstellen om te besluiten overeenkomstig de plannen van de Commissie Daarop is door de firma geantwoord met ee i brief van dankbetuiging voor het genoten vertrouwen enz on waarin verklaard werd dat de firma nota genomen had van de bestelling Echter hebben daarop B én W nitdrukkelyk geantwoord dat oen beatelling niet gedaan was doch dat de Riiaa eerst ongeveer half Januari ztubyeenkomen Dus ik geloof dat B en W niet kan treffen het verwyt dat zy den Raad zouden hebben gesteld voor een fait accompli voor een feit waaraan oiets meer te veranderen was Ik herhaal nog eens nitdrukkelyk is by herhaling aan de firma Klunnegesohreven niet zooals de Oommiasio ons had voorgesteld dat de beatelling waa gedaan doch dat bet voorstel wat gedaan om de opdracht aan de firma te geven Ik geloof derhalve dat B en W tegenover den Raad correct gehandeld hebben De lieraadslaging wordt gesloten en het voorstelzonder hoofdeTyke stemming aangenomen Aan de orde De ontwerpverordening houdende voorschriften omtrent don dienst en het gebruik van den spoorweg van Qoaik naar Schoonhoven Wordt zonder bwaadalaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorttel tot vastttelUng van het oradM ten behoeve van d tpeiyke werklooaheidivenwkering De Voorzitter Door B en W wonlt voorgetteld het gemoentelyk crediet ten bSioeve van het tydelyk Werkloosheidfonds te bepalen op f 1300 In verband echter met het vervallen van één vao de aangesloten Vereenigingen welke door don Minister is bevoncfcn niet te vallen onder do twmen van aansluiting by do tydeiyke warkloosheidverxekoring wordt nu dit bedrag teruggebracht op f 1107 Het gewijzigd vooralel wordt zonder beraaddaging en zoader faoofdnl Ntemming aangenomen Aar de orde Hat voorstel om aan den pachter van bat Raeairjjkaolie Verlaat eene tegemoetkoming te verleenen Wordt zonder beraadslaging eo zonder hoofdelyke teraaing aangenomm Aan de orde Hat voorttel om aao de Ooodsche Telefoon Uaatachappy een subsidie te verleenen voor de instandhouding van den nachtdienat Do boraadtUiging word geopend De heer van det Want 11 de V Ik kan my met dit voorttel niet vereeni en want aanneming ervan acht ik met in bet belang van de gemeente Wanneer ik maar eenigszins een vermoeden had dat by aanneming er van de mogelykheid van behoud van den nachtdienst eo van nietinkrim ping van den Zondagsdienst zou blyven bestaan dan zou k zonder er over te sprAen myn stem aan dit voorstel geven Ik heb echter op dit oogonbltk de zekerheid dat wanneer ilit voorstel zooals het daar ligt wordt aangenomen ik zeg dit niet zonder grond mat 1 Februari a s de nachtdienst van de Ooudtche TelefoonMaattchappy zal zyn opgeheven en de Zondagsdienst ingekrompen Wat betreft de aangestoten abonné s daarmede hebben wy als gemeente natunriyk nieta te maken Het ia een particuliere instelling en de al onné s moeten hun zaak maar zelf met de directie uitvechten Wy mogen echter het belang dat de gemeente bü deze taak heeft nii t over het hoofd zien en ook niet kleineeren Immers wanneer de nachtdienst wordt opgeheven dan komen wy weder tot iftn vroegeren toestanÜ wanneer er des nachts iels geschiedt ill onze gemeente op welk gebied ook waarby in het belang der gemeenschap directe hulp noodwendig is dan zal het onmogelyk tyn gebruik te maken van één van de noodzakelijkste hulpmiddelen Met name is de voortdurende openstelling Van het tolefoonkantoor één van de grondslagen van once tegenwoordige brandweerregeling Het zou my zeer spyten wanneer dit groote voorrecht hetwelk wy op het oogenblik beifitten te loor zou gaan Ik heb de verschillende stukken van de directie gelezen en ik moet verklaren dat ik het idee hetwelk by haar voorop zit niet onbiliyk kan vinden Men aal wellicht aanvoeren dat het de maatsohappy goed gaat enz maar dut ayn zaken welke my kond laten l e maatschappy is geen philanthropisohe instelling maar een instelling die tracht zooveel mogelyk winst te maken en hot is volkomen te begry f ian dat een maatsohappy al gaat het laar nog zoo goed niet veel lust heeft den dienst des nachts te doen doorgaan als dat verlies oplevert en dit zou het geval zyn als hot gemeentesubsidie bepaald wordt op f 200 Wat derhalve de gemeente m i te doen aou hebben is aan da maatschappy te vergoeden hetgeen zy tekort komt aan de f iOU die beiioodigd zyn om den nachtdienst en den volledigen Zondagsdienst te behouden Men verlieae deze omstandigheid niet uit het oog Het voordeel hetwelk de gemeente op het oogenblik van de tnlephoon heeft bg nacht en des Zondags zon niet ten volle bereikt worden wanneer de Maatschappy by hare conclusie blyft volharden dat alleen aangesloten voor f 5 van de telephoon gebruik mogen maken Ondanka het feit dat de gemeente dit liedrag aan de Maatschappy aou geven zouden er slechts enkele punten van de stad zyn waar gebruik van de telephoon zou kunnen gemaakt Worden Het zon zoo weinig zyn dat het niet de moeite waard zou zyn er een cent voor uit te geven Ik vertrouw dat als de Raad in deze toeechietelyk is ook de direotie van de Mafttohappy toetcbieteiyk aal lijn Dan znllen alt voorheen alle abonné i In de gelegenheid gestold worden van de telephoon gebruik te maken tegen een behoorlyke betaling Het door de gemeente te betalen bedrag zon iets hooger worden maar het it een noodzakelyke uitgave in verband ptet de veiligheid nier ter stede Ik heb dns de eer voor te stellen aan do Maatschappy by behoud van don nachtdienst en den volledigen Zondagsdienst toe te kennen een tnbsidie geiyk aan een bedrag van f 100 verminderd met de opbrengst van abonnementen en verdere opbren nten van dé nachtgesprekken en de Zondusgetprekkan Het voorstel van den heer vaa der CdaKrU volle tocht over de m fielMe acent 4oa4 eBU k a UUOtrmimMÊ is door rf erdMun dps iiiaa saoip i lieai i a B ür Terdsciit wardt BdsipiT Mtii 9f hst Ksit atarK TpMD b VjBMi rdaia dta selitk s t Ttts l r u IWftWfi il nfwIB t ok e a lie saMtr heudpBa U ée 4 jkrif koifu eht r A weaflodv in Fo li nuil Hu w ré v rriwceeni op xi a ir rk aan U twr iB s milr a de waar by lijdetijk sli lM4onwcrk T aao én êihtü waa Cijn voorkomfa komi grbtxï ovenwo iiK t im tuwoerige sigaalencBt dat ver MMHntóe gctulfm vaa dn dadsr hebl n frtmnm tt ontk Qt sicb aaa M miadryl u hi litiai MtiilUMg gemaakt Hij nMMt bew i rj het lj D Zondacarood ai ait Ig zijn gewe at Hierb peaover slaat d v rkln tnc vaa eeo i ai e dat hij dlea avond om kwast over neg a is tfauU grkomen Voorla aioct bij slcb vroeger nHfslali n itfMtm dat hlJ eoB beui bekendensgtot vaa hH barwau Kauentiurgvrgracbt nIH Titapler wegens eo veeie tuascbeotien aaa het ib h sou rijgen Is dit julal ilan zou hij dus Zondagavond den verke4 rde lieMien voor gebad Hbl Stroopen ia de duinen I hal er lo d fCatwi sofae duinen sIhoek in de omgeving gestroopt worth in meldt de Nieuwe t teer bekend maar ilat du op groote schaal geecbiedt was met bekeül Het is tocb geen Keldzaamheid ia dese lagen itat tam opkoopers een lOO taJ V iervoi ters sist vervoeren tin troopers sijn zoo beer en laeeetar m lie duiaen dat xij ecbertsend de maaiii n der wet durven vragen ais se beIrapt worden Wal dtïe je bier f Men Mohrijft aan de N R Ct lie iiurgeuieeeier van llelfl die als vailer iKr i4aAmlen uiiJ ioderUid den loeKSng tot siJiH oude veete verbood sobi t gemerkt Ie he4iben dat siJn poging negatief noetltaat iieeft gebod n l dat fiij getn lii ter r taine voor mij fiad kunnen oiakfu Ik verneMn nu dat uilja arme oolli ga en iuindlanger l u Duivel die bier iiiorgeu komt in ütUte wordt geboycot IIij zal met mn aaatal coupures ten tooii ele versebijnen IJlt zal voor he gros It r loeMclMuwers ongfsuorkt voorliij gaan l ee t tl nu ruchtbaarlieid aan s burger adi re h Htudenl nvadere plan dan sal ilunkt Ulij liet succes van mijn bandl iiigi r nog reusachtiger siJn dan anders 1 m zieuH redaeüe jo Hpaaascbe Vlieg Het mijnengevaar I e ritoooHiooten van de Oude LemiiKT nselilboot MastscbappiJ van ijotallier Oji AluMterdBUI heliben voorloopig met hi t oog op het mijnengevaar ia de MiiitTuv him naclildleUHt g es taa k t J e l oot ille Baders e avonds imi O uur vao 1 emuKT osar AuMterdau vertrekt zal au h iiiurgenM om i uur vertrekken Handhaving der wapenwet iMtirenmorgtv arriveerden twee staUouHchefe aa tu l Uuitscbe gedeeiui derNoulil llraliaolMili Iluillacbe 8 aio WJ Ill volle unilorm te Ucnnep om een qotli gs den Betriebs decretttr Hsalscb tiameni bet Dultscbe personeel l huldtK n ter gelegvnbeid vsn si silvereniimlitsjiiblleuui Weldra vers ch een n mari t tiaiiseóe en versocht zeer tereofat dep iet nu ingevolge h 4 verbod UK draftt n van wapenen buaae degens lau pakken en naar be4 suuioa te latenl rengen daar bc openlijk dragen nietkon wordwi toegelaton l e Duititehers verklsarden niet verwacht te hebben datmen ook in ons land de voorscbrifum7 U0 4tipt KOU liandliaveo Tel fai HaHC BrimHsi 20 Januari fiijBondere corTeepoodeotte I e hijzoiulere V l oorreeponéent voor lialië de beer ï J v d Vena tbaos tl Hriadtsi Hchrylt Zooals Ut reeds seinde stijgt bier en naar ik meen ook Ie Rome da agitatie III verbaled met de oasekerbebl wat de dag van morgen sat brengen Ik telefoui er eiken dag van hieruit met Route en iiH n weet daar evenmin als elders hoe ih vertiouding me Ooetenrijfc elgenll Klaat iCeer aHteqr heeft de Uleatand in ttlMeren vernam ik op ds vaa Vs slü lerugiiekeerde naeblboot dal tosnaiii iSaiig kouen waren twee jonge doctom lialianen die eenige maanden met een zmduig voor het IMalenrykal Reofc ii ruh waren sntiekken Ik vend dW h erea spnslig ia bel hotel Internaliolsal bti vereenigiagtipnBi aan de bavan vsn aOe wat iatellect ksM ea ty veneldea b4 e i en ander evar de hou og der iMtfaóera van Venetië Tr s 4a wel de axMite waard I per l riel uberichtca In eM oeiden at aegriiedea ziet men serr aacslig naar een bestuit vsn Ilali it AagMig ooalat een oorlog zou lieieriienen ma sdianriag raa de nfe laaAn biaaebea Triw o Vcasdi In deze steden heeft m nooit vwl versdiU gemaakt tusaUien de beide na tioanIHeilen Het verkeer ondtrtingwsa eer vriendeebappoltjk en broederlOt u Venetianen faeW en hmerlijk een slk van oatnirijk en zouden gaarne Trië ook Hume bij ItalU zien ondergi liracht Maar daar alleen een oorlow ém uiosHijk kan maken worden ze i gerd tttsM hen haat en vriend hap l co irieuse umlaisi I Die vsn Triüet zijn er teker van dal Italië al het in oorlog sm direct seH Triset te bewMen el op 1 minst te Mokkeeren l Adriatbo Zee wordt sfge iot i bil de elraat van Otranto Vatona eenerzijds en Brind4ai andertijihi Bluium den lolhoom over k zee dichl ok ie Triest dus onrust onzekerheid en vree Uaar vonden de h irai doelorra albsa en allee tegen elkaar op egende In de neiging naar de zijde van llalle zpowH te TrBst ala naar daar bekend m Ie Zant Flume en longsdekoat veel greater ten die naar flOBtenrljk terwijl men vsn Hongarije in het geheel niet gediend ia ir b nog een merkwaardige laetor te constaleeren n i dal seker I procent der bewoners vsn TrifcK Ilallanen of van Ilaliaanseben Oorsprong zijn Komt er Ju oorlog hier dan loopt pl m O pet der Trle er lievolklng ais hazen naar de JlallaanMhe greo Men hi daarop geheel voorliereld Zelfs zijn er nu reed I Veoefifl een ongewoon groot santsl iiimNChen van Tritet Wat de heeren mij verder veruMden w e zeer tielangrlli maar lo Mangryk XKlr de evenlueele censuur die dil schrlj1 n vermoedelijk heeft Ie paa ierea voor bet in Xineterdam aankomt om het thans neer te pennen Vsn dl Alltaneeaebe knal blijven de liericMen over de n uwlgikirende twiatrn n gevecluje bij Hurazzo voortduren Op bet oude patel van den ei voret van Wied waait voor de variatie nu de l iirksohe vlag I Hel irii ache oortoga hlp ttgt nog steeds ter reede van Durazzo Het In bier de vorige week eenige uren in de Marlnetisven geweeet voor e U klt ine reparatie waarbij een hyschImk noodig was Ik heb toen getracht aan lioord te komen maar niettegenelaande de luilaanacbe Marinedireolle hier de hooget welwillend t luct lnlr duelii enz Hcheen toonelgne op de l tlé sijo geen vreemdelingen aan rd Van Valoaa ie bier ederi drie ila gen guen liool aangekomen evi nmin ala er eenlg vertrouwboar iiericht omtrent den toi itand bekend Is gewonlen OORLOGSVARIA Het gevecht In de Noordsee l e llerllnAe Tidende schrijtt WaniiK r AKngelache pers beweert dat de pamji n In hel gevecht in de Noordaee lil aantal en zwaar geachut gelijk stou 1 11 te du juist maar toch dient gecon late d dat wanneer men lel op den aard der hepen en de kruiser én torpi dojsgers bollen beschouwing taal de ttrltscbe vloot van den aanvang af sterk iiperlenr was Daarom kan men hoepel de laatste geheurtenla In de Noordzee oorssvan niet geringe moreele be lekenl was zij niet een groot seege veüln ïjB jjejlla ee le beleekcnts worden Ki nchmd f e flnsi 6ien en de oorlog Dt TTPall Biall Oazetle de bijeenkonsl Iter Gebrek aan beiMtraehten By de plaatselyke siekenlondsen Ie Berlijn vall een toeneming te coosutaeren in het getal der verzekerden waaruit tilijkt dat de werketooelield vermindert ity het begin van den oorlog was het santal venBskerdm tot 3SÖ O0O geslonken Nn is bel wsor tot 380 000 gestegen Dese vermeerdering is teelesohrih venmaan het drukke werk in alle takken van bttlryr die te Ifveren heliben aan tiet higer Naar lisl Berliner Tagsblalt vemenat waaraan wij dit bericht eetrsokl la desa bedrijven groot gebreki aaa geKihfOlde arbeiders Donderdag S8 Januari 1915 mmm coiimnt VerBchijnt dagelijks belialve Zon n Feeetdag©ru PRIJS DER ADVËRTENTIÊN Van 1 gewoiii regela mei bewysnummer f t U Elke regel meer 8 10 By drie aehterranvolgende ptaalsingra wnrdrn deze tegvn Iwee berekend Diinslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regela fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Kedames f O ifi per regel Uroole letlera en niniien naar ubtaltntiinte Telefoon Interc 82 wkMiV ém Uitgeven A BKIHKXAir EN ZOOH Uitvoert moet niet verward worden met het Belfort garnizoen dat langzaam oostelijk voorn itdringt want ze rukten op ait E4 inal maakte gebruik van den weg over den Col de Baaang en daalde bij Wwsering in d Thar vallei af De Parijsche communiqué maken telkens melding van Ufnioltz als de plaats van waamit de Daitscnera hun aanvallen op de FrauBche e Steinfaach en elaers riohten Ëen blik op de kaart maakt dit duidelijk Uffboltz ligt als een local bastion llOOO voet boven den Rgn in den uitersten zuidoosthoek van de zuidelöké Vogezen waar de vallei van de tLxu uitloopt in het Rijndal Het zal derhalve voor de Franachen noodzakelyk zyn Uffholtz te nemen voor zij van Steinbacb naar Cernay aan den voet van de bergen kunnen afdalen De vechten by Hartman nsweilerkopf staan blikbaar met de poging Xfffholtz te omsingelen in verband Ondertusschen hebben de Franschen verder zuidolyk van uit Belfort hun linies oostwaarts uitgebreid en bezetten zijeenstellingnoordeUjkenzmdelijkvan het RhöneRijn kanaal welke stelling zich uitstrekt van Aspach en westelijk van Altkirch in een bgna rechte lyn tot de Zwitsersche grens In de loopgraven In Vlaanïtoren In de iewerkiHshaft tuA otgaaii van lift vurtHHid van geuK cnte werk lieden srdrijft een van lïe Ijewtuurniedeii van het verbond brieven van het front in Vlaanflt ren die een onopgi Moukte voorntelling Ke eii van den toeWaiwl i Morgens oa vijf uur kwaiueo wij n 0H7 e MielUng We lonten een ander regin ent in de loopgravtm af Dit gaat Mto n iiK eliJk in Kijn werk en een i iter KOekt een zoo gunMig mogelijke Hti iliug m v nemen en voaral e goe t MchuilplaatH to krijgen Daarmee wn int hier chter niet veel gfidaan Want wsH weinig liout n liet plat gt nelio Ml plaatsje Korteker Kabaret wan Uwr len vijajid iM zf Totii het dag werd agen WIJ hoe ernwllg de tWHtand dsa wüA want voor en aebter onze Btelling lagen i i kainera en ala m gvwaald i r Kerivn nog grapin n gnuaakt Jlet tichijiit iii g ai lo tlg Ie zijn in dit eabaret hoorde nien Maar vier en wmtlg uur laler laolile niemand van on iwer en oo in hi t wel VtHTlien dagen gebleven Than i alleH haaM wwr vergeten Den volgenden luorgeti bij het aanbreken van len dag werd er la t geg ven lot een itormaanval De vijandielijke loopgravf n Ingcn honderd nieter van on a op de niei Mt voorullgewihoven plaatH zelfn Biecht v rdrijvt n I e iin ii voor i n na den middag worden gi woonli gtltnükl om de verzuimde nachtHlaap in te balen Ih tanvowrfter van een groep pant pcbter op at niet meer dan vier tegelijk overdag 4lapt IHt doen trouwen ook de kanierad4 n zelf Kt n man mi h d re groept aat voortdurend op p Mt Sarfat woe man Ik richtte het ttteedi too Ln dat ii rpu dag algewifti eld wordt ¥ jr dit Itoud ik ook voor ze4 r goed want gw kimt niet geloov n hoe prikkelt aar tnm bier M ar lt ondank alb kameraadMtbapIH HJkMd rdpr vPTtolt de achrijvpr nog din iiegendeit iJeceintMT ip l k zich het volgend iraglkomlKche geval al I e l antoheti lieten van zich merkwi maar wal Kij wilAii wa 00 niet heel duldelijfc Wij namen w in ledtr geval ond vuur Poen w rd van Knkit af iloorgnogd rttop de FranHohen wlllra zich overf ven Onze luit mant wan r toevallig niet Ik nam dus het bevet en verbood allt bun dekking te verlaliw Bij KaioaU telle hadden wij ontfervlnding opgedaan 1 It de cdlupagnle nk van onx Dep een aantal mannen uit dr oo raven Ook de Kranwhen kwamen aMi Ik MonA op onze rtdiullplaai ti zag alhw door tbni kijker Ik zie hoe de FranMchen die ht4 dicbl bIj waren naar tb geweren van onze mannen grUpen en omgekeerd doen d onr en bet xelldn Dan ruU qi ze Migarrilen en igartm toktm bij elkaar aan geven elkaar de band en g tttico leeren ater h Jorde ik dal ook de Kranxttlifn hnddi n gwbiebl m wiJ on wtltfcen overg vcn V riVr naar link liaiblen tWh indwdaad tvii d aijD Ualtafdwr overgegeven Maar hier kon men het niet eenM wordwi Tagenover me taati Iweo vijanib lijke offloiefeD ItiMtelooii ttv n een doornlief goletind I p m keert zich om en plolMlng ratelt een vljandi lljk iiiM liinep weer I e maaMohappen atteii lenig tk weel ook uU boe nel Ik In dekking kom ynr buren hadilen looh w u paar gewond ni maar wij waren ook uiei iraag Ik g loof ntrt dal A Kran tien er Mer afg fkonwn zijn In MgW Het Dulmeh inltitair im b rwl a titlMgla ïh ilelgtwehe orre Kmdi nt vnn d Imtlv 1 ipniM vurteli dat di DuiiMrlterii m hun iielgUcho inatructlekanipeu waar Aij troep a africbira voor d n l iat V Hd loeht b Hlreuge regiden der Oud1 rui il ehe krt kuode grondig wljzlgrm In liet kamp van ttnv Tloo hv ttmtaali en d T belangrijkuti veraiidering4 n in il V ermmdtTUig h r csvalerielcraehten en Ie vernMt rdering van b t aaolal artllleI L4en 1 eii grool aantal joagtdui i eavftlerint Ingehjïd idjn overgivplaatM Ibij Ie Hriillene Aan ibm aottervn kl nt wxrkiii de IlolgiMche fatirieken oudccJle b iding van Krupp in wapenlabrle ti n om gezet narbl en dag om U voldo nann m gi ntig iit Ut rbli r de ijauittlijk oO M ravtni lie M n du hte doomhegg m m taaraehter hadtJeti kij ih twev kwpKra en goe vfTborgcn an egd Tm elMii on t eUiDg n lepra ih Ogo uM wiigefll OHtiijf lK i ite en redlt Icwbi otnhpper woirdende Klootea unxe troep werd uil eibaar gerukt en bi i grootxte An kwamniot uitde aloot liet wa4 oftrt geluk want daar wa juiwt de piaaw waar de vijand uil Frantichwi en Hebotten Iterttaande on b l ImwI konden iii H hteten Van de twintiir man komVn 7jeh slecht acbt i dp aanvoerder inde tu0 ebeuUf g4 nde loopgravw re eo i n knanien nu niel voor ol aebU ruli Ik verwonderde mlj dat r jjfaeo nieuw w vW kwam en toen bet knaktinnigiMbie len l gon wiHt ik tal it t niet in Hi ii haak waa Toen ik over di IwrKtw ering keet eag ik voor Qo iV gevatb nen die zich gt dfelt i nog oinvutitelA n Anderen zag de loot t ereiken Wat nu ie doen Plotwling zie ik recht i on e hTtie afdeHlng v oornil nikken In di n beginne h l zij door i n kleine tijging van dm grond dekking maar daarop werd tij overal pl inet een onljemehrtjflijk herig vuur Ue vi d heotreek bier brt v ld eciiler niet o go l it oe l ver uit zt d king koluen en boo 1 on e a go ii doel Ik nam liK bevel over twee groepMi op mij en liijna iedi r ehot wa faalL op honderd en vtJfHg nieter aÏMland oor den kijker xag ik den vijand xoi ten waar het vuur alldaHn kwain MaJt wij hlHden vol vfi zoo kon miM den fdeelbtg lenig komen Alle wsm Ir irljï o tifni udrttUw apbfurd No naeKA 4 M d ar lilIertP tw dagen lang de vijandelijke stelling g Hhielil Iwsohicten en daarop werd de twei fc benloriBlng gepro rd I e Vijand wa eohtw IK OQVerzwakt u nioetrt Por gf gravea word n Onze loopgraven moeoteo v rflt rkt en vijftig zewtig ja iMïbtig met T iMohter bij a vi HiwlWijkn rtelling worden geliraehi Kr k w aur ti ook genU fotdaten die mijnen lerpen bal wa intoreaMant voor unit I n leefde onw wat op want de Hteuinilng wiiM ten gevolge vati de luiHliikte IMHlor Hing g idriikt In dtfli luimehentijd verbe li riïen wij ook onze HChuilplaatMm Htroo n bont inwHlen vrij ver weg gebaald vt orden Wij hBd b n tAta ook de lenl ii en jBjwen van g tvoDde en geval b n kaïnoradra Ite n n eow en fa g l wl etfh n elkaar ilagebjkii af Kn daarbij kwam nog liet rnoddierigR vette van dwi grond m MorgMiH werd wrtit Ip I gifweer Heboon genioaki Iiii ging biJ halve groepi o tegelijk mndal de andere heift zleli fCerct d iU04 t liouden om te Hehieten Aan d geweren wonH groote zorg IK Mtwil Het 1 uiterat w den dat n a wtdMU nog m het bijzombir daartoe aangexiword moet wordi n I e ip weren bni er dan ok uit bijns alH m h t garnizo ni I aar na Ut iifler op xi nanier den lijd ie wijzer en lieter nu rei dw elU n indruk ie venui den die ujjijn lot nog hopeloo ir zou makeii Ilij liad haar than egrepen en aeide op iroefgeefltigen toon Allee wal II mindfr ongelukkig kau niaken in Ix ler en ik naS a duH gehoorKamen maar veroorloof mtj nog eene laatetc vraag in er nieie dat ik voor 11 verrichten k ï V Niet Mitn btgenoot Im de goediield Keivf het is iijne schuld niet zoo onze karakteri niet hij elkandi r voegen hij kemle d wen ld niet genoegzaaj om U W n dat mijne ParijMlM opvoeding mij oiigeselilkt maakte tot het leven in Ki i htille eenvoudige onnTPving Hij ook boet voor mi e onk wiisie vergiB iiig en hij draagt die ItOete sumiler een enkel verwijl Wilt gij mij vcrgunnwi n eeo raad t geven Zoer Mker We nu gij bdirt het geluk uw eobtg oot te kunnen l ewondi ren en ni t grrafFt xoo nabij aan liefdr Haat u telki n h geen groot en goed in h n U voor den geeot o herinner u daarbij hne weinig ÓBt anA op hem gHiJkt ho ï v men beoedro bpm taal Dt vergeef inij aldus tol 11 te spreken het kort mij rawT dan gij vermoedt maar cUw geluk iff mij tterbaardM dan hei mi w Onno voegde zich bij ben de kI Aoe Klria Bliep en bet drietal h t nog gt mimHi tijd ov w onventebtllige zakenpraten Fk ne huivering voer taar daaf bij door dw lisk en haar or fwehi id lljke mrtgi zel riuiMirrdi Itaar toft Moeil gehoudiii lio eer Rij aankomt hoe NpoofMger gij ook naar l uropa zult kunnen wediTkeeron Ik Rf H nlei iiiet wal b i woordje iiKM d l etJH4ent a twoordd4 zij waaroiii heliben wij niet lang nog liM lang aijti op z e kuiuMi voortrelwn 1 we rein diiort nog vele dagen niet v aar f Mcpr dan ene week In een im t bufMn lre ti nnen kar I n gij Ik wa van plan de bavenatad to iiiijven lotdat ib een geMchlktflu cow l oy en paard n gevoodtm had oiaar Zij bail nieti van zijne weifeling Ito peurd en VFOog op g wmoord D toon in zien wij u niet weer daarna f Het i wijzer dat wij voor altijd cbeideu r vtrigde goen antwoord en op haar iietTblikkradi zag hij cbit zij weende Hij greep liare hand en vervolgde bf i 7Jiehi Maar gij i ult mij 4ehrljv n Mar totle Ik zal zorgdragen ii altijd oen adrfw op te geven waarlangtt gij mij bereik kunt en zoo zult gij mi lief en Itwd m id 1e bfi Ik zelf zal u antwoorden 7fOO dlkwl n ik in eene l ewoon k treek kom ftehoel Ik n wH te zJiggen dat Ik u nooit verget iai Y In denkt gij dat dit mij genoeg i laar waar Ik it aan bottdra Ti govarnti blootgesteld zal wet o waar elke vèrlra l e dagen die nu volgilen ware vangevaar gevuld julirt door Oiidukerke overtuiging bl hij In alk opzichten zijnptieht had gp an i ijn langdurig vurblijl in A ongo zoowel oIh zijne vrijwillige fzomieruig viui di wereld badlien hem beb t jen ander v rouwen ha rtfclaii iat der döode Ie letTPO kwineo ep ïiarrZH 1 waw zoo gflbeel verachillend ran dievan Maroelle gewaent lltj venrioeclde wwnig dat haaf Ik et oe uitdaging had tot t cltesni dat hiJ zoo vrU iDig eo Hrhijniiaar loo gitnakkelijk afHtand had ge laan vui haar hij zag in hare zuMterlijke vertrouwelijkheid ni t amh t al de vrkiM4 icba t die hiJ wnoschl Art er tutwcbeo b i heerMctleo zou Maar Inf n nadtTde nwer wi meer hel Joel der roiK en vaak wanneer hij zirh ftllertn met haar l evond wan bij ïrtiiigo van ullltamtingen van waoboop van Itaar g rwizenloozen angi t voor bfig eo baar m de nieuwe were4d waciHte iJan poogdo iiij haar tot liedaren te brengen maar al wat hij verkrmig wa dai zij in w n on xT Hlilzwijgen VMTTJe Ontio werd de l al te iwe dagen dor zeerei ongcfltetd bij had zich overwffkt en otomM volalagen mat nemen zij wa lieel dim dag aan zijne zijdr maar de BvomlH alM hij zi weder naar zijne hm l gaf waar Klaa ri lag l niapen uneekte bij haar nog wat van de lucht te gaan genieten en bet wiM gedurende er n dier uren dat Maroelle door twee voorbi ande matrozen hoord zegg ii Morgi n zien wij land