Goudsche Courant, vrijdag 29 januari 1915

53e Jaargang I o 12694 hy l ozwaar had tegen htt twocdo j rdoelte van het vooretel van B en W B en W de newderbeid altbana van het college want gebjk gezegd er beatond verschil van opinie over deze zaak waren van oordeel dat de f 2 dia aan den werkman wordt uitbetaald in den vorm van loon en hem worden uitbetaald in dan vorm van een rent van de Rgkaverzekoringabank doch door den werkman worden terugbetaald aan de gemeétate niet aan de gemeente toekomen Art l van de Ongevallenwet bepaalt toch dat verzekerd wordt de achada ingevolge een ongeval Nu ia dos volgens de bedoeling van de wet de gemeente dragende haar eigen risico verplicht om de schade te vergoeden die hare werklieden Igden d Kir een ongeval Dat riiioo van de gemeent il niet overgenomen doch herverzekerd door De Nieuw Eerste Nederlandsche Herverzekerd ii doi het riiioo hetwelk de gemeente beloopt Inj de verzekering van schade door hare werklieden ingevolge een ongeval geleden Hier lydt de werkn an geen schade maar ingevolge de bepalingen van de wet moet de gemeente en ook degeon die haar nsico Herverzekert dus deze Vensokenngsbank betalen de contante waarde alsof die man wal geldel yke schade had geleden De contante waarde is i fonds perdu gestort door de Maatschappij Dus die heeft bij een eventueel IJeter worden van den man geen belang moer Zij is dat geld kwyt De man blyft ontvangen de f 2 40 welke hij terug betaalt Nu mag de gemeente die aenvoadig de schade verzekert die f 2 40 niet houden Billijkheidshalvo vindt de meerderheid van B en W dat de 2 40 zoolang de werkman dien het hier betreft niets ontvangt teruggweven moeten worden aan degene die de i 2 40 bereids betaald heeft in den vorm van gestorte contante waarde dat ia de De Nieuwe Eerste Nederlandsche Wanneer dat niet gebeurt dan geniet de gemeente een voordeel De heer Jongenbnrger geeft wel in overweging daarvan te maken een soort reservelondsje maar my dunkt dat do billykhoid niet modebrengt dat de gomeonte een dergeiyk voordeel geniA Dan zou als eenige mogolykheid overblyven en dan bhjvend te vemundeian met f 2 40 met billyk tegenover den betrokken werkman en ook niet tegenover de gemeente omdat deze er van zou prouteeren Ik acht bet daarom niet billyk omdat de gemeente een werkman die zyn werk ten volle verricht betaalt met een bedrag verminderd met de bewuste aitkeering wy hebben van den heer Jongenburger gehoord en daarom bevreemde zyn redeneering mij des te meer dat hy by ondervinding weet dat de Ryksverzekeringabank en de raad van beroep niet zoo licht over dergelyke zaak hoen loopen en dat als een reota aan iemand wotdt toegekend er altyd puntan aan te wyzeo zgn waarom dat aaa wotdt Er zyn deaknndigen die hun rapport aitbrengen ea die men daarin als medici ten volle moot vertroawen Omdat die man op de een of andere wyze verminkt ia geworden wordt hem de rente toegekend Nu vind ik dat wanneer iemand ondainka zyne verminking waarvoor hem een rente wordt uitgekeerd zyn werk no ten volle kan verrichten in dergeiyk geval hetwelk zich toch slechts z den zal voordoen de rente boven bet looo moet worden uitgekeerd Te meer wordt ik in deze zienswyze gesterkt door de opmerking van den heer Jongenburger dat meermalen blykt dat later zich de gevolgen van dergeiyk ongeval openbaren Ik zou dos willen voorstellen om in art 27bis in plaata van niet is verminderd en hy dua zyn volle loon blyft behouden te lezen is verminderd en hy dus zyn volle loon niet blyft behouden Dat is dus hetzelfde als op het oogenblik in het reglement ia nedergelegd maar het il alleen wat duiaeiyker Daarin zit van zelf dat zoo een werkman ten gevolge van een ongeval niet in arbeidskracht is achteruitgegaan de uitkeering die hen vanwege de Ryksverzekeringabank wordt gegeven hem wordt uitbetaald Er ligt oogenschyniyk iets onbillijks in maar als men de zaak dieper tieschoawt ia er geen enkele reden om niet op myn voorstel in te gaan Woidt vervolgd mÊÊÊÊB mÊÊammÊomÊÊÊimmmm lOf ienomen Hoe dh zielkundig roadad te erklar m kou xI verux en wij nh i uit te maken Het Is echter adó Wanneer straks dew hoetlepwneOH medle lioar lwe K ts drijf laat tktmjmkl Mt ikii kantourechtOT zuilen wij n luurlijk van d partij zijn om dit hl turlwb feit mede to niidcen Dal wlj km iiie in geiirek zullen ItHJviii mn ie iU MV plaoHw te l oek tav n ligt voor de hand Iu lie gi chledlM ekeii zal liet on get w ijfeid voor lie nagwlaoht bewaanl i ij en UlMMchii laulien onin uakofiK iingen er cmi zooals wij ihAm vaak laoben oiw dwaa tiHd uil vroeger w u en hvtatj tae hetzij zomlet n U u ItMere tijtl hei fl zijn e ea ondt ugden im die dei hoedeptmnen is er tfin van den aanvang Vpt twintigste mmw Wij hublten alle hoop djü na het oueees nii t deze kraeliiige vfPfolging die uoarlijk tvw groot elfert heeft gehad ook op MïAi i gebied vtis Hh l meer volharding zal onk n 0 ig lrei li tegen diverse overtn liijge I r lte taan hier ter Htt df xer 4elilllen k liepalingen tegen hel verontreinigen van év o eni are tjlroat I ot in kleine Idjxonderhedttn iu dU euvel geïnOAstrngeli MoOT bft goal er iochals Hie Av hoediiK nnen men hwdt er lak aan Al Jaar en dog heelt half den Hoog gelilaogd ov r de honiltniplaag B 11 W zijn nog steeds doof ami hol oor H aaraan die ftiie helft haar kUtOftUedireu janmieri MUsehleli koiirt ook daartegt nog wel Mits een l e Hng die ofi Hireng wordt na ri eefd I e sanicnleviug in etm fprooh stad iiiAokt IkH nu iKiimnal nuwtzakelijk dal xi er vele iM pallngen w Mrden gi Meld die m lEWnere ploa ien X r oferhodlg üijii Ie achten Het Ih h tietreuren woar Hg v rschljnsi i dat zeer velen niet hot jiiUie i ngrip hehtxMa van de inschikkelijkheid en ü medewerking welke nOOdIg zijn om het zoo dicht naast m Imveii elkaar wonen nK nnjk te maken M teven Iu etm stad ts nu eenmaal wal meer i eperkt dM daarbuiten en hd kan niet tlndofs of ft er heeft hl T dlltgen na Ie lattm welke men Iniften de staiï iRlrh vrijelijk kan periulttiwren Het kost kracht tin in olie hoofden fptt Ingelwdd te krijgen en waar dft nM van self goal moet nu eenmasl de overh Hd tusschmi iH lde koimm om door dwangini hleli n haar lUn door te actiën Maar het vaststellen van 9 lingen Is niet voldoend wel deg Iljk fSlXti met alle kracht de naleving daarvan t worden afgedwongen Dat helitMii de llaagsche dames nu on ti rvoniixn en wij znt1 hepen dat hel V or liaar cim goeth ziJ liet mbtsehlen dure les aal i jn HAGKNAAIi de mlnstie woorden van den xoon waiii l4 vader is slechts zijn medeplichtige hij laat hem ts aaa zonder Ae kracht ie iet n T zich t W te vw zetten Ifet is l u ook aan litmt d ik geschreven heb om een Ijeroep op zijo geweten te Aoi n en htm te vf rbindenen andere ongi tt k kigen hierhe t v Tbanneii Toen mijn oen zoo vol hcwp van faun kutoor wederke fde wilde Ik mijiW ive overtuigen van de grond n waarotv WyT no vwwachtingen Iwuwtk en Is ptl mij per Hoonltjk naar Am ttcrdwit Ik h b er dus al dtt vt haleii aang 4loonl die ook 11 Mooverde Wert gij wiM hel oeratn was dat ik alhier vm nam f Adrtaoa Verhaven had nliumfT dit oord iM zoelit 1 h Malviiiia grond n zijn hem overgodoan door Iwcc I ngelscho lieiïriegcrs Ue hel I rreln voor zoo goed als nlcta aonkochtim zij zelf wcrdfKi rijk èoor d te opecu Abonaeert V op dit Blad laUe Maar ts h t don geen vrtichibaro h dem t Vruehtlautr f J mo gij uwn Itsn den daarop lot bloodens io wilt vi wondeo Z6A fs het dal Txrff Wijk ar in klaagt ons IriJ het loven ic hoiiAni imHtr vwü rust is Am ook g fn sprake POTTËLBËUG Het beste Tafelwater Zuiver en natuarlijk Bronwater iFr eflsteH eê gtatia tierkrifgèmmr Oen Agent voor Holland OATALONIt te Tllbnrg Vertegenwoordiger voor OOUDA en Oautt ken M M BELOKJXJr Agent Xmital Broawery KetMratraat Tel 83 No 148 Ooada Wordt varrotgd ï t fllSilllll 6rAIIDEN6n im 4AD U QOÜDA op VEIJDAO 22 JANUARI 1915 Vwrotf D Vooriitter Ik ge gurne de toaujsging Ut ik uuutomtê het voontel m twee gedeelten in itemming zal brengen Wat de saak zalf langaat de heer Joogenbnrgendmkt eenigen twyfel uit of het noodig is art 27bii in do verordening op te nemen en vraagt of het eigenltjk niet van zelf preekt uit art 27 Na i de zaak dexe dat toen het Werkliedenreglement dat zooaU da heer Jongenbnrger weet a ontworpen door een CJommiuie nit den Raad ia gemaakt niet gedacht ia aan de mogeiykheid van een geval all zich na voordoet Uen heeft blijkbaar niet gedacht aan de mogelijkheid dat iemand blijvend invalide zon worden verklaard en toch zou blgken ten volle geechikt te blijven voor zgn werk paaraan ia niet gedacht en hier il alleen geaproken over een aitkeering by ziekte Zooala de heor Jongonburgor nattinrlijk bekend m maakt lu Ongsvallenwet ondenchaid tnaichon een uitkixinng by nakte en een rente by blijvende invaliditeit Da rente ii natunrlük ook een aitkeering maar wordt in de wet anden genoemd Na is aan de uitkeering van een rente by blyvende invaliditeit blgkbaar by de vattatelling van het W rkliedanreglement niet gedacht Uen heeft aan die mogeUjkheid eenvoudig niet kannen danken Na doet zich dat geval voor en na hebben B on W waar er in hun college verdeeldheid beatond over de uitlegging van art 27 of men dit artikel wel zou kannen toepaaaan op dit gaval zonder don tekat geweld aan te doen het Ijenluit genomen liever aan den Itaad oen duidelijk voor chrift voor te at llan waardoor alle mogaiyke miaveratand woidt voorkomen Dit ia do reden waarom art 27 door een nieaw art 276i wordt verdaidelykt De neer Jongenburger beeft verder verklaard dat ny zich met hot nieuwe artikel wel kon voreenigen doch dut Wasoht Uw hoofd met lUmNliliiNiHimEniP i Rooivry vol glanzend haar Ooen vet haar meer Voortreffelijke reinigingl J Voorkomt haj ruitvul Baata en biliykita haar verzorging Pr B per pakje 15 nt PER LOXK DOOS Inh 7 pakjes M cent Hoeren wedorvorkoopèrs belingryke rWootie Aanbevelend 27 Goederen ommissiRhandel G IJSSELSTIJN Met Qoud ea ZÜ7er werden op de Tentoonatelling te Ostende Londen Amsterdam Parys eni de LAXEERPILLEN van Apotheker HOOM bekroond IVya per dooaje 25 on M cent Verkrijgbaar te Oouda by ANTON COOPS Fa WOLKK A Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFK Korte Hoofdsteeg S De Dpukkepy HBrinkmanftZoon Markt 31 tonrt spoedia B tot normal Ml alle diHikwerken MW Ml handel m aar fmrU wordt ook t n volle getierliiedigd de uitspraak van de Ityksverzeluóingsbank en rao des raad van beroep dat bet loon van den werkman blyvend werd verminderd met die bewnst f 2 4 X Dan heeft men gedaan wat de heer Jongegbuiger verlangt eerbied betuigen aan de uitspraak van het rechterlijk college dat in deze te oordeelen had Haar daarmede wordt do werkman natuarlyk benadeeld al was het alleen maar in zyn peni ioen Dus die oplossing konden B en W evenmin aanbevelen Daarom was de meerderheid van hst college van B en W van oordeel dat het in deze het beate was om de f 2 40 in te houden doch die hillykheidshalve te restitueeren aan degene die d f 2 40 feitelijk betaald heeff dat il de VeiMkeringsbank B en W althans de meerderheid van het college vinden dat de gemeente van dit eigenaardig geval geen voordeel mag hebben De heer Jongenbarger U de V Zooals u de zaak hebt uitgelegd wordt het tenslotte een gevoelBoaaeitie Dat is bet geheel en al B en W de meerderheid van het college althans beschouwen de zaak van hun kant en ik doe het van mijn kant Het voornaamste argument door my aangevoerd is door u niet weersproken n l dat de Verzekeringsbank het risico óp zich genomen had en dat zoo zich meer dergelyke gevallen voordoen het is niet tegen te spreken het risico voor haar aanmerkelyk geringer wordt en dat door da teragbetaling aan de Verzekeringsbank zeker douoeurtje wordt gegeven U zegt dat indien de f2 40 wordt ingehouden in verband met den penHioengrondalag van dien werkman deze zelf de schade er van zoa kunnen lyden maar het komt my voor dat dat hetzelfde blyft Dé man krijgt elke week zyne aitkeering maar tevens wordt f 2 40 gekort Die korting wordt volfi ens mijn denkbeeld gestort in een reservefonds Dus dat blijft precies hetzelfde in tieide gevallen Alleen vind ik dat het in een dergeiyk geval niet aangaat dat oen Verzekeringsbank die het risico van de gemeente overneemt door ean dergelijken toeitand van de gemeente zou krygen een douoeurtje Dat is niet te weerspreken en dat is voor my een hoofdbezwaar De Voorzitter Ik ben het geheel eaoa met dan heer Jongenbarger dat bet hier is een gevoela juaeatie De heer Jongenburger acht zyne oplossing billyk H en W achten de hunne billgk nu acht de heer Jongni burger dit zyn voomaamato argument dat wanneer zich meer van die gevallen voordoen de maatscbappy zoo krygen een douceurtje een zekere vermindering van hare premie Doch daartegenover staat dat wanneer de gemeente eze korting niet aan de Verzekeringsbank uitkeerde wanneer dat in meerdere gevallen gebeurde het gevolg wel eens zou kunnen zyn dat de herverzekerende maatichappy zou zeggen hoor eens ik moet daarop rekenen dos ik zal myne premie eenigszins verhoogen Op die wgze zou da gemeente toch feiteiyk hetzelfde naded lyden als zg nu lydt Het een staat tegenover het andere Haar ik herhaal het is feitelnk een gevoelsquaestie De heer van der Want H deV Ik kan my niet vereenigen met het voontel van B en W maar evenmin kan ik my vereenigen met de oplossing welke door den heer Jongenburger de meest wenschelyke wordt geacht Wanneer ik deze zaak beschouw dan denk ik nataarUjk in de eerste plaats hieraan dat tengevolge van een ongeval de werkman niet meer in staat zal zyn in de toekomst zyn werk te verrichten als voordien Het gevolg zal dus zyn dat de werkgever recht heeft het loon in verband daarmede te verminderen doch daartegenover ontvangt de werkman als schadeloosstelling het geld jiiii de ongevallenverzekering Zyn volle loon Myft hom dus gowaarborgii Maar zooals op elk gebied komen er ook hier uitzonderingigevallen wir en voor zulk een geval staan wy thans Iemand heeft een ongeval getroffen doch desniettemin kan die persoon zyn gewone werk teu volle blyven verrichten Dan staan wy voor het feit dat de werkgever in geen enkel opzicht eenige schade heeft van den toestand van den werkman en het moet dus absoluut uitgesloten zyn dat de werkgever ook maar Mn cent van het loon van dien werkman afhoudt Daarom acht ik de door B on W voorgestelde oplossing om het loon cl vexteaa tieaa DE ZÏÏID EOLLAirDSCEE Maatschappij van Verzekeringf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelij k Kapitaal f 1 000 000 CommiMariHea Mr M M SCHIM v d LOEFF Prea Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J W KONINti 0f De Haataohappy aluit alle aoorten Levenfverzekering tegen lage premién Vrygevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren e movwMBBmTBm maep u ae Mi re C tM0Bmmm WetUtarm te tlmmém FirmaC SMITS Schoeiiliandel Kleivireg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Koopt Eau de Colope bij tudtrtg tl bmiissiikaiild Blauwatraatb IIIND pdt iirlMi ftimiiii Prys par s fl c 27 30 32 cent ld 45 S2 55 S9 64 67 cent M lt 85 9ft l07 ll2 5140 cent Steeds voorhanden het bekende merk Q S TS No 4711 25 IMPERIAL No 47H i f 075 pérflacön liii N TiMbtiis ji ii im prüni GOUDA 1 Febr Bovenzaal Harmanie 8 i n Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudschr Courant Deu adTCflriUêi kostci sleektt kIJ TNnitkeltnig 1 6 regels f 0J voor elke i gal meer 6 centa Opgaaf uitilnitend aan hetBareaq Alg Verg Qoadsohe Winkeliersvergadering 2 Febr Het Schaakbord 7 a Lezing Raimera Aid Ooada HoU Hy v Landbouw Belaafd venKwkenwy gangald tydig mededealmg ta mogen ontvangaavu vergaderingen ooaoertan va nn a taiH j k hedan euL om daM dan ia obm aganda to vannaldan Electr Dr A Brinkman Zn Ooada Zaterdag 30 Januari 1915 tiOVMlHË COIMNT XTx© va r © © asL A d Tr©rt©aa ti©TDlsLd voor Verschijnt dagelijks Ufci behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 6 gewone regel met bewyznummar f 0 56 Elke regel meer J ny drie achtereenvolgende nlaatsingen worden dele tegen Iwee lierekend DienstaanbiiHlingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 b J voiirullbelaling elke regel meer 6 ris Rectames f O f5 per regel Groole letters en mnden naar plaaUruirale PRIJS VAN HEi ABONNEMENT kwartaal f 1 Mem franco per post t W Het Geïllustreerd Zondagsblad l SO Ueni franco per post 96 ttonnementeii worden dagelUk aangenblnen aan ons Bureau IbRKT 31 bU onzp Agenten deit Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 88 uitgeven A BBINKXAN EH ZOON felefoon Interc 82 Brieven uit de Hofstad XXLX ik HafM 8etie daiiHW hehlien nu eeiin ondervowfeii dal niet alle veriegeowoor ligers van het mannelijk gealodtt e e lief en vriendelijk tegenover haar alj l ïtj dat wel wenpehen en verwachten l e dienaren van den Heiligen HemiUldi heblHTi verledtm w k geloond dat zij liun plicht stelden Iwven alle andere eutlroinittTi Ht verhaal over hondenJen processenvwl al weike zijn opgeiimakt legen de dmneM ih m de tram nut onliesohermde lKMHJe enn m het le en vnn boM uie i raenschi n in g vaor lirengen he t rwds door gclieel Ni d iafld lit rondte gedaan MlHrtcbien v rwaehi d lezer Hi mciT uog tb vrieiideiiike leji ri t dat ik al reehlgeoanl Hagenaar di llsagwlie rt nw iri tKSrhemiing zat fteunii 11 mijn ezw genoo tti K l afvallen Ik ih nk er niet aan en do dat all nnlust uit solidarlbHttigevo met de inonntm der poUile Ik ou zt ll venlejT kunnen gaan en deze laatsleu de sctirobbwring to di ineD tal zij ve l u laai tot oen krachtig op reden ztjn ovorgogoan Het wa in f én woord meer dan hor geworden I Ir is n n tijd gi we sl dat de dameshoeden etn geweldigen miiviHtg hB Jil n I u hit dlfiiHVoiRiai de hoedeiH nnen in lengte ztHT toenamen Mm kent liH jwt nrwtk daaromtnnt Twwi kinderm spt ien iiM den Ital hw roll vnfi onder t n kBHt De wandelstok van i apR wordt Ketiaald oiu d n lial jU voersebijii te tirenffott de tok ts echter Ie kort Hairt dan wn ho Jo H n van mama raadt een Ier kinderen aan die Is vast lang genm g 1 1 aen chler de modn xooabi altijd op i eainoal In het andere uiterste verviel en k boedw tot een mltiiimim werden Ing rompan bkven vele dames zloli 1 Henen van do lange pennen I taarmade was het levenngevaor ontstaan In Amaterdani kwam at spoedig een bepaling op deze gevaarlijke inslrumenlen i en HaOfp had hrt editca nog te inik met walorlMregietlng voor zljnamii leiiftren om tijd U vinden voor beaolterming van zIjH ingezntenen tqdolijk cehlor ook hier oen vurordi ning lie uitwerking wom nihil De dame ioehu n T nH om de oondaiHeursstmi len machteloos en de politie keifk er niet naar nn Na etm halt jaar kwam ar bv weging en verlodi week hfc hè W liaar waren wij er I In twee dagm lijd ruim viiTltondefd bekeuringen 1 Dot de pnlltte liier ook hoi eigen vonnis velt zal hoAr wel niet dakleltjk worden t r is vaak in alle Uadtm gewezen op hei eigiüoardige vorschljnaeJ dot na het uitvaardig n van do verordening het aanii l onbe cheimdi liocdepenoen zetr was SSBOmF BBSaSSÊSÊÊÊBSÊÊB Mi bestaat uit twee zouK rav Hidra Sq hU wM beselirijft aii tie avondiTi als er n i Ë l l f Av lucht waar di vowTrerpen en kioii ren op Ven grond rondom om op het vi d a inoeïiyk worden te onderKohetdeii Teere tinten van purper en lila zijn ochlergvbèeven aan de i veirtm wijkboden emder één enkele ster ia al lo zien in de iu t l ji al zouden wij niet da elgk lA woorden kunnen iirmgen wat on l etreti tcM b gevwien wlj de achoone ru t an den htad lill n avmd Die korte oogeniilikkiti we 70udea ze willen voathouden dtverandering komt zoo gauw Zijn l z rH hrrkiHinen hat eigen verlangen naar harmonie de e pm wentwh naar leltt hit blijft en niet vergaan kan in de Hohoowt ulUngen van i drooniorÉ n De diebk r denkl terug aoti zijn jeugd en hij Kiet in zi i fantasie rijn verlo ien aEn i vn kpodUiK jongttilng die nederligt in voMeii xiaap llij ImigI zich over tot ► en jongen man en fluWert I k inii nl 1 ge4nkkig laat OM npreken van die goede dagen van Ottdn 1 an 7iet hij boe dl slaper zich langzaam opnciii en zijn ware oogled ni wrijft totdat plot ilng met een lllKge wending het tenig liehaotii nwhl fstaat en de houding van ro ere jaren henieeiirt fhilwaakt oerl iiij lien dlcliUT m td i Al het wellM kend komt terug iwi de o d befcoriné In zooala hij dai deM ln l El ietigd wilde dlclrter iljn arm legjpm om d n whouler aii zijn kamerud Maar plotseling ziel hij n elit in ie oogen van dat iachPïtóe gidoal en hij gevoelt hevig en mattelijk dat hij kijkt in d irtllle traklie oog van c n doode Den loon tM weemoed die wij telken hooreii wil de diditw ook telkens verzaditen Want he droeve van het oniierrpt pelijke wiNt feij U omringen met heokkm viui hoop woêi een liefhebliefld hort zich geeïi afftcheid donken kan waar een vorgeteo op volgt Hij vindt troofit 111 lie choone openbaringen der natuur zooal zijn diclitwrlijk gewoed d4ege oelt A 1m Hii Htar m den nacht en een licht op een donker I ven p8d z6ó U tiet KChijnael der liennm riog Jdukkig liij tte jn beriiuiering n lielbeeft m ze weet in wmrm Y Eerste Blada Bekendmaking Jllliliabetische Lijst van de in deze Oemeenta metterwoon gevestigde ESgenaars of Beheerders van PAARDEM BURGEMEESTER en WETHOUDERS dor Gemeente GOUDA brengen ter algemeene kennis dat de ingevolge art 17 van het Kooinkiyk bëslmt van 16 December 1902 BtaaUblad No 222 opgemaakte Alphabethiaohe Lflst bevattende de namen der ia deze Gemeente metterwoon gevea tjgdo eigenaars of beheerders van één rf meer ter vordering aan te bieden paarden gedurende de maand FülaoABi voor pen ieder op de Secretarie dezer Geöiiaonte benedenlooaliteit atdeeling Militie ter inzage is nederge Gouda don 29 Januari 1915 Bnrpemeester en Wetb voornoemd R L MARTENS De Secretaris J v HEUSDE iliti toovtmaar eu den beh ndigvn oiinue7 wa t van zyn aUl Velen onder on lieriimeHreD aich steker wei liK sprook v ti den Hiftpeoden zwerver m zijn donker annocdig vertrekje lu zyn toover Irooiii ziet hij éc muren van ziJq kamertje vijkoo hel Mt gaU H hoog dililanwc lucht komt te vlei de l io iimde appulhootn hvA gras en de bloenten van 0 41 wijd landschap JiilM nin In die Hprookjee komt zoo nu en dan dk anilere tooveoaar he on groot geworden kinderen onwe TAtaanhaat weet te lokkwi in het wondf rkantertje der Herinnering Ook voor ona worden dan du wanJen verschoven weer loopen wij door len zonnigen luin onzer kioditheld opnieuw booreii wij zoo helder en duid 4i li n blank van een golIMdo leni Wij kijken op naar dKm vollen rijken bloei vau een krat tigen hoorn en zooala het d aat in droouien hebljen wij hH levendig gevoel hcaefi Uit wij slaan onder Qüzmv eigen levmaiiooiii Of er velen zijn die liij het ontwakcD met den zwerver uit tiet oude verhaal luoeten zeggen Dat wBA het f ehoonMe oogenblik mijnA ii M nH en zie het is een droom Onxe herinnwingen kunnen zich niel losinakeu van den woefiaocd de chilling A6i evtMi onvemi i4 tjk volgt om op m helderen dag aldoor de schaduw vao on ae eigW gestalte zooalR de ditditttrSulIv PrudtiouiHie het iilldrulfl HERDENKEN Zoo egaal grijfl kunnen zo zijn kokere lïagtHi van Novemlwr en Decernbef Halt Januftn ongcveM komt i r eenlgfi vfWMniering Maar v6ór dien tijd IhH ludactiap rondtHQ odd krijgt oon uitdrnkkli van umet door h t matte licht van do grauwe luchUm Oera mld g aclii t er te zullen volgt op Ao zonlooie ochtondon pu èo donkere morgtms lijken bijna KODdm oVf gMg vng t dtiitt tor in di n vroegen winteravond I n dan Ir bet e nl k de avtmd die licht t warmte en vrooHJk aohijnael brengt in het vOTtrek Dan komt p ot8c4ing dio verantttHring vaa noinbere tot koest nd Hebt V n dat door éên nk e vlugge iMindbewaging al8 rf do vingerB een tooverslcuti onidraaieii Het doet denken aan da oade mrtelaelfi van onzo kinderjaren aan Me t weik een lecdcflieid van gevoet litx U Siill Prüdliomiiic wi worrooedige van de vergankoh hfid der dingen lie oDgen l e temmhig door zyn Veratn in ons gewekt die van h lied dnt wij leerden zingen op den Oudejaar Rvond In zijn barnwnieiize verzon vinIcn wii telkens die stille iKTUstiog in ftlHiA duwuen en vergaan welke zijn poözk oo aontrekkHijk maakt voor iK roofden en eenzamen van hart Hoe i reckt Af oprechtheid van zijn gevoi l lot den verarmden menach die weel wat liet v rUeH van een groot geluk beteejjMit I l n hoe klinken de zachte mineurlonen van zijn zangen In den cberoer van i en Mil vertrok waar een goliefdo Joode nog altijd wordt beweend Do ovorpMnzingen van zijn innerlijk levao gelijk die voor ons jewaard zijn gebleven in zijn Inwencttg leven Vle Intfrlmire enz doen denken aoo de stille kom Zeg mij than eerM of gij g n Nederlander zIjt wast iu dat geval zijp M i landgenootPti Ja ik lien nollaader maar woar k or heht gij dal geraden f Doordien er m den laateen tijd t ljna uitwluliend N kTlaodiTa aankomen lh hulH Verhaveii heeft nog niet ve d goedgoloovlgeti in vteeimk gmondiii og maar kort gelede kwam hier het gezto viui I alen laaga Ik wiKl dal zIJ v66r mij overg 4to men moi en zijn Mljae vrouw i de dochter van iHi t ilder i rg t R uaiid en Ik zelf lieet Onno Holdiim en imi hier hfw n gekiraen zooalt zeker sHen in de hoop er fortuin te maken Mag ik Üian ook w naam wetsn Hij zal u nU t veel zoffr M Lode Ijk Kerriwieo wa advocaat te Kmtert m maar de Jfokeo fangen uleeht en luj iid zjjn geluk ftlhiwr beproeven Slaagde hij dnn zou bi het jonge meiftje bnwen dat hij liefltttd Mijne andt re kindertm waren aJleo geplaatst en geluk kig ik was weduwe € pd wil h hem niet alleen loten goan naor d we wiWemid waoiVon ik ree niets goede verwachtte Ziedaar hoe ik bier gekomen ben i n zi gij Biet tevraden ovw uw verblijf alhier vroeg Ünno die vol aogut hare nadere verklorlngeo alwoohtte Tevreden Hoe m Ut be kannen u als ik mijn ktod ongelukkig wert Hij zal nooit de bniM zijner keuze trouwen evenmin ah fk liet vaderland woer sol zien I dnwijk i moi ig nooH FEViLLETOX Nwn maar mijnt vrouw mi het klad liggen nog in dra wagen ie slapen Wek zü dan niel klonk liet omhor zij zullen altijd nog vroeg genoeg m dit oord ontwakeo Zoowel hare woorden a de toon waarop jiij genu waren joeg den jongeioan ei ne rilling door de leden Wa men dan zoo ongelukkig in dwse treek waarop hU ai aijno hoop voor de oekoowt had geboutrd f Moor roBdfl hernam ai gaatvroow Het liwte zal zijn dPM wagen In de cl aduw vnn bet hum te p aat eo kunnen zij oogertoord voortaiapen Ik 1 ondertiwwïhoo het ontbijt voor u gereed maken en zoo fra gij klaar zijt konH gij binnen niet waar kunn i m de keukon hnn iets brengen zal Hare ga tvnjh M deed Dnno goed en nadat hij oene gc hikte plaola had ge vonden waar de kar geheal bbechut lood en zich verzekerd htA dat moeder en kind oog gemat logen voort te droom n maakte hij van do uituoodtging gobmlk en trad naar Www ï o oude vrouw kwaa aonMonda opbem toeioopen en geleide hom naw eeneenvoudig éoch oetgenwilielde kawer maar een toÊMi voor hem gereed stond dai boo d akeïljk uil igm plakkenlirood melk boter e vnichlon waa aomoDCeMeld Aan weekte zijn wij hwr o f end eWe Esa beel4 dsr w ar k al tik h I d Toen Aa wagens naderden licgon meneen woedend hondengeblal te vemnnen en eenige 0 cenbllkktm later vortwheen ereene vrouw op den drempel Z waa van ooiP geatolte zeer mag Y m reedd oud Hare ingraonken kaken waren door dezoii verbrutnd en hare donkere oogenüchitterdm alB zware diamanten Zij hieldeen gewen in de handen want blijkbaarhad zij zich wilk n ovM tutgen of het geItiill VM den wochthond geen kwaadvolk aankondigde Zoodra zij echter dewelbekende karavaan van nieuwe Iwidverhaliws ontdekte ging zij het wapenin bulii wegbergen en trad daarna tevoorschip en langzaam op de reiziger tOft U et kta dat ik voor ii doen kon Jf bare eertUe vraag die zij in ge wkkif Kagvlnch uitte HoldiuB groette haar eerbiedig en ont De vocrlkden komen waar ik ni tnapt hem tw klacht maar Ue g oei tloarom even goed wat ttr in zijn iimuiYiMte omgaat Hij a1 hier blijven voortwvrkeii ook na tat Ik gcstorveo ben lolitoc iiKn hem op zi enm dog in zijne woning ol op het veld zol vinden ligKen gelijk hij eme maand geleden het lialf vergaiM lijk ran xijn vrieii l ont k kie iHe t voorbeeld govolgd had en geheel aiUnti de iwecde bszlltlng IswOOil tk Z oo zuilen wij altnn eindigen IHt land vfn Iindt ons geld tmze krachten m t lieKtoan Het is niet bemoed4gend wat ik II dnsr zeg maar gij zijl mtó en hel is ete r dol gij van den aanvang lU de waarheid zoudt kennen Ik zat mij wet waclilen zoo openhartig ii mtyt T uwa vrouw te zijn I Aai haar voortslapiw zoo lang j kan Indien zich en afgrond voor tnnoV V oeten geopend bad zou hij zich niet radeiotm heWien kunnen gevoelen Hoe dit land waarvan hij allw verwoebtle dat zyne toekomst verzekeren moest hi zou liei graf van al zijne vooruitzichten worden f Neen neen dal kon niet zijn hoe tiet hij zicb ook verontrusten door de tooi owner tMlde zlekelijks vrouw die waarscbl lijk verteerd Werd tmi verlongen naar het vodtn lwid f IfeiH gij ooit de heeren Verhaven g pr A n vrosft hIJ mÏ o voATlMni KoiHiea gaarne hunne te drlri AB genren tn wat ndj be Ik zal bUide zi kconla te imkeo een onzer tofkomiitige buren 2ijt g j alleen t vroeg de onde VTOuw opnieuw ZU wierp hem een somhorm blik toe en aniwoonide lij wilt m j zegg dat zij deze streek afsclillA ren als een wonderlMid niet waar Ol Ik herinner ml Mtaitt