Goudsche Courant, zaterdag 30 januari 1915

g dan vslk rfyce kaapm U rerd oaa verz kerd vooral bg bet M geld ISOGBl t ten diildatiikiit insr da reer ie goBorgd te be j t te worden vertneld De mime van t kamp biedt een sc oo i e Hi voor bet in Engeland zoo golbpel ter ijl in di ranllni van kaar Bpel tm liommu liuu fcBP ji ophab B jfc pjet alle 1 ngelaeben dl grlB aTsSS vloeiend spreekt en In S j Bgëbehe leger dienst deed als offl tj lliaerht ooder de officderai een itasbfftTM l legwiover do ij yjftB he militafaso wordt de ineeeta Ufaidbeid m a ht genomen Vfijb schijnen nirf allen het wel hun MÉBWOordig verbil eens te aijn bJ biykt wel uil het leit dat dtacr een der goiatemeerdeii onder migeleide vertrokken W mM had op een vOor dea ootu t teer ver taanl aren totm gezegd ét h 2 JB voornemen wa binam acht dagen viÉldnar te vertrekkcm Dt oominandant nordealde toen beter bi jhSA dl behulpzame band te iiieden uat Irinf het vertn k van évn I np schi n 2ao8lH reeds genJeid draer dagwkwoni auto voor do officier ward onder vervowd naar Amaterdam ging scheep Irol eïh e naw Marken waar hij thans ruS l over zijn plan dat in dm lOlea bijwnpmouicn maken de rde officieren het onzMi mllital ni lastig tiJ begrijpen dat ornie4 Hollandscbe wldaten niet valt a gdntemeerd en de oonananran t kunp voert de ooueequentio streng door 1 de Wierickerschnns JlVanneer de reiziger op bel traject IjUkn Woerden in de avonduren de tabterztjde van he kamp paaeeert zbI SMViliekeurig zijn blik wordim getroftan door bel Hebt van de bw tsmpen dat VfT in don omtrek zijn Iteldi ren glans rmprtddt en hij zal bet zijn nioderMrigW TcnrtMlen dat daar H8 I ng sclie offieiem gevsoffen ziUen Soiker voor de broawergen Ifen meldt ons nit den Haag Naar aanleiding van een desbetrefUaA versoek van den WestKoord bfabantachen Bierbroawersbond is door deo Minister van Financien bepaald dal als proef aan de bierbroawers dodr dra iaiiwotenr der accgnzen het jpèmik van onder vrijdom van accijns tngeilagen suiker beneden do hoeVMUieid van 500 K O per brouwsel M der b paaltte voorwairden kan wor lm vwgnnd Mond en klauwseer n meldt on uU l fm Bommel BQ de landbouwers Gebrs Bor dorff sthie 11 V fH p nMad on klauwzeer U iituka rundvee en 4 varkens afgemaakt en naar het Openbaar Slacblbuie Ie Rs tsrdim vervoerd De e uar ia oq Mt litwl de kring alwa bi nuitvoff van herkauwende dieren en varkens wbo lm lit door lU en gemaeiitepoHtie Ittwaakt wdt t arollne van Dommelen Mai meldt ets oU Amslerdani Naar loeo ons mededeelt is de gczondhi id van Mevrouw t arollae van Donauelen in dier taste sangelaM dat dDktoeea haar een verlilijl van eenige maanden helilien voorgeschreven In Ilavos teneinde een volkomen hersiel e bereiken Mevrouw van Doianielen denkt nog in de late hellt van februari te kunnea vertrekken In de hoop In staal zijn et nieuwe seizoen weder genend aan haar werk te kunnen aan BBvastigd Bi Vi ni 9 uém aMiawmiaa f 1 Ii R nn laa g 24 No 3M De Oorlog Aan het WmMQIe Front l e r ututcWrt in Praakrijk Ütsi Ifl M FimoBctiP conmiHiiqu vui 2R JsB wordt g zi Iht étf v a p U ren kcnuwrkie stch ImIiU door ptaftbK U Kevecfat o die Mn fuurtlg voor oD waren Uy M awpoort lip fl gns r illtnifl vvrtiti roet ffAEragMi op bM grootd dulo I nt nutlMche vti ina rhine wirA éoor od kaoobiMin oat ft ff eNcliotrfi Op d andfro de lni sn hii root badtkti arütl Tii gt VM btisj Imu I tf IjHilbBchfT tradttten ltihuife ri M viUkn uit te vo rni die wfrdpn atgc l g ii Wy MAmt onxe M ilUiic b op Itfi urrMn dM t op 77 Jan v oveir Het Doitiohd Kroot hoofdkwartier meldt dd 20 Jan Op hot weHtelyk oorlogitooneet werd i bïj een nachtelÜke eakadervlacht op de Kn elsohe verbindingalgnen der vesting Duinkerken venchMden bommen geworpen K n vyandeltjke aanval in de dainen noordwestelyk van Niauwpoort werd afgetUgen Devyand die op een ptint ia onu telling gedrongen waa werd door een oaohtd hen bajoMtitaanval tem edreven Ten zniden van het kanaalXa Baeulb trachtten de Kngelachen de hun ontnomen itelling te hernemen Hon aanval wenl gemakkelijk afgealagen Op bet overige front hadden geen gebearteniaaea van beteekenia pUati UjNUI N 29 J o D oorredpOTidpni van h Haodt iibiad te Itoulofne meldt iU tN4 itvraht Id dno modder lilj Ia llanttAe Maandag I di xwaarMi atrlid w i walk ti b üg l iolira In dit Jaar DfijK g trt d v MflH n Hi l MW I ruUl ili rt atmt 1 1 dl voorho Ml vornnlo hij iHTi HclAMrradiit aanvat lanfa diti wr K Ia UaMHA HMhune luai t xkh liij ii rraNalim ineeatw van pw 1 ï tag mhf loopgraviu dbor h f fHl hfm iMirovnnt waarbij io I rui u iware vcrUtwrn 1 di n Atle överl vecMH n van do trocpra ilii d tad wanm bhiuoiMIfnikt wcrd a iii tJS iV vangDiu n finnaakt In Bdgtt ROliSKMJAAI Part WIJ Wen hlororahf 3o tettMt volnim vau liet op 9 di ff door den iJiiltacbi n fouvprwur jwrn raai van lieigHi tl nonmt IkwIuU MreN inidt di ntouwo tiankliil tu n MnUm hft iNtiliilt van £ 2 Ui c 1914 r 94 van df lij drr wplti n va itoMüMm voor bet Ihwh I g 4iM w dt than iM wlotHI I ïiv briufiM der Hoclnté U n mle iNf Hf iicltiw tellen en watUff butaaliiiUklMl ilanr alle leffonoveir wHdr ovoreimkoflifM ÏM itanAw waardn 2 Ur brlefiea èer Nationale Bank van n lgld ult t cevn tot 5 Novaiuber mi4 cni dl4 tiUjiifitevcn na deann tbUui itM t IniittvianliiK vtKt dnn t KvwivnimKn omiiiiiiiMriH bij Iv IIiHrImIi liankim ivoii ilt tt hun wfHti ijk lH taalv nnoj vii cti 9 ilwotifftm koera IHi boKlult Iwkonil kracht van wet In vervangtsir van H t iHitiult vaa éttt KonUiff der Bt lftni van 3 Auguatiui M r aiö van d m Monltmir Hfl t van 3 Aiigui ua 14 i n trw di In vwige van il n daff aiJiKV afkondtifinff Op ffi bricfim etaal dat xp ihrleniaiMitlrn na hut Jittill n van den vrede aiillim ulmewlMwId wor h n liipm bttjetten der Nationale üank van l i 0 m Belfltche bUuleti riUKU IMH I B veratiMÜBg der wiwaron van Kotterdain naar HniPitouw geU iirt iangti BniMHol va onderging autkn vi rtraglog 011 watt hierdoor aoo koatl ar dni A hnyc HchnUdt atg vaardlgtk ilin ST NU Ol AAS Op ia Januari Imm Ji il lieropeftlni vmn hel Klein Beiuioarle ptaata gi4iad t ffroote falirleken van liüiecia ohaleH 1 geweetafda aljn terug aan doe gang wat voor ooite arl ld nde bevidking een geluk bt en cle elUwde afwM rt Ook aijn er tamelijke groote lieMelllnK i aanf ouien loodat nien aeker 1 itat e arlM td noff oo apot dlg niet tl luoeti n gi taakl worden I IJUK BIJ de poUtie van LuUcUaanglfle gedaan van een diefatal tot een 1h drag van HO tTOO ïr bedreven ton nad We ihv koleninUn Oerard rioea te I ulk iV c kMTola 1 wie venuoedena wan n Ijn recda door de polUte ingerekend BRUSSiL ÏTU Koblena wordt geoi d dat op verlangw van het OeneraalOou ve H iUMit te KruMH de geneiaaiinusi direktor Ke aanWaaode inaaod et n groot xmtcfi al iit utwu lu d u llual Mi hotiwtiurg I faaraan xullen oweweilMii xitiijnt ittt bK KeuiM tkadorkeA ol Ixt i hUkaniKKtiaeh Orfceat uit BcHi ligliKIJNM a In èM0 gMoeMÜe op df fraaaebe g rmm la bij b t oi avMo hn bouwitaers der werktuigmi wMke mm wilde uttaen aei en ou bet ko M er van te bmuttlgm entplolt mat het erolg dat r vijl werkUedm gedoodi ANTWKKFKS p jMiJiUum éêf la liTCoiiMminale Komnriatite ba lt de KomnilNMi éer Ueura van ARlwerpen toeta Ing entvai gen on rijf i gevaardlgden t etmaal per we 4 naar Holland if titu ren om voor rekenioig van de wimel agiwien de In fa l Iiulteoland Itetaalbar oiipoiw te Ink aa a etT ep VAMKN VAm irfeiiw tarief van pa Kiorten b hlM in voege gebracht titnib I 1 Jaeiiart d priJzcB stjii 1 Ir per wMnd m 2 60 tr pn balr naaiid t paopoorteii oo aetwar a la Si koopen orden niet ï 2£i tr tmlaald I e voetgangera dl verlangen bulten de v h fcte plaata Namen te gawi lietalen OliA eeat OINANT Ut heeft bier de ultdt llng van bioettt op aalke wijae genigeM dat 104 ln4e de maand Febrü ari bet brood voor alle lowMiera verzekerd ta Ve verdiftttng u gotean op oen wijae die ii deri gooBtPurHig verworven beeft Ultt SHi 1 Ten elude de Belglaebe paardimfokkerlj op te beuren beeft de iOüVemeur Ocneraat van IMgle bel houden van viHilmoHMictea v ordend I e vi rkoop xal bij opbod geacbinden en if en ooataote betaling Op den IHeo Januari liaddfv de M r Me paM dettraarklen i VVavn Xlnlk I dingen ffalle en Nij V plaatH te Belgiache paardmtokkerübadilen i r een groot aantal paarden gitira bt Aan het Oottciyk Front Het Duitsohe groote hoofdkwartier meldt d d 29 Jan Een RoBsitohe aanval hi de omgeving van Koaaan ten noordooitten van Gnmbinnen miilakte onder zware verliesen voor don vijand In NoordPolon il geen veranderinf ingetreden 1 noordoosten van Bolimof ooateiyk van Lowifs dreven onie troepen den vyand ait lyn voorste stelling en drongen in de hoofdstelling De veroverde loopgraven werden ondanks een lieftigen naobtelyken tegenaanval tot op faet kleinste Dehottden en voor de verdediging ingerioht In Polen en 3allel mt Weenen wordt dd 39 Jan otfloieol gtvnelt fm aterkc eneenwval Ih lnge treden In Weel li IrlB en In Polen luidden Nieebta verkennlng ti en patrwiilleRt veehtefi plaau wanneer op eoimnjg oogt nbHkktv bet ultxtcbt nint lielentni d werd hBiklWin artlUeriojf eobten plaat lu de Karpatben tm Weaten van de tlHMOk paHNen werib RiHUriaehe aanvallen HMH E ware verlie ni voor den v mi afgiwlagen llij VeaeraaallaaVolovl co werden de geVMihten beëindigd Oe vijand i uit alle paa lioogten leruggewor H n 0 Hileuw aijit 400 krl pH evangenen gemukt lu de Bookowlna h erHthi ru l In de Karps baa nit de Ooet Karpatfwv wordt aan de I t Mit Naplo gwnteld dat de Kuaeen In llot kowltia op Kadanfa terugtrekken l e Aa T t uieldt nog hlto lilj uU Oradna dat hH ovf irhot der bij KlrlflialMi teruggeworiwn RuneiHcbe troepen over l ucina en MuldaKa lerugtrekkm De Oostenrlouche iroi i verM gen de RuaiHn In de rtohting van Katlantx Aan het Zuldciyk Front KtitMen en Turken Hel groote Turkaebe hooMkwartier iiteldt op bei Kaukaaiaehe front ta nletn V an Iteteekenlii voorgevallen Oose troepen die Jn de riobtinff van Olty tol betMlbtiitlef ovi gegaon aljn hetit c i ItX Rua ili krijgNgevuigen gemaakt 1 verover bvi een lM e iM tbt id geweren en oorli materiaal Oe alnd eea week in Aaer Itelditehan In dp i evtng nm bol aaaden gang aljnde alag tegen de vijandelijke iKMfdniadit word tot ona voorA i oortgi et bol ia het laatale toevlurht M i d lier Rutwten in Aaerlieldaoban Op 27 Un veroverden oaae troepMi t n AiUU n van li een eerate linie van dit enilerkte vlJandeJI e atelllng die uitM r ch4ldene llnira beataat In en om het Sooa kanaal tKor hi l geve dit bij KI Kaotari aan lul Huea anaal wordt ta de Tlmea bal rolginitte gioK ld iv TurkHohe opmaraob naar pte la aangm angiW IIW Im niet waarwAiJttliJk dat di Turken met i en groote irtrijdmaeht hft Hohierelluid tjinal lijo Unuieagedrongen maar een eotiHine heeft Bir Mot adim l ereiki een kidne de nlg mijl van het HutHt kanaal verwijderd De voorhoede an dew gevechl9tr 4i beeft Woeoadag vn ontmoeting g diad met een RHt cbe patrouille IM Turkaebe coionnerukt iiMJkImar op uit l l AHaj laai den Icaravaanveg w lke aablj de knot loopt Duinen dekken de troepen op dies weg u en kanonvuur vaut uit ee maareeo V 4 gelaeb watervHegtuMF bwA bomnMa ge orp n op de eolMioe wetke daardoor eenige verlleaen leed Men gelooft dat een andere Turkaebe colonne nadert of spoedig lal naderen door bet oii EdM edeelte ran b f aebier eilaad H imI I ii wa bet eerite weiMyke onArad toet de Tosten op 1 gypOaoli t Yrltoir want bet gevecfat ki a wake getadna ttij Bir l Saai op dea we naar Ki Da Titrfcea ta EffnMe iecfffe ttenwldi de floptbebe mhttc pondeflt der l ail ClirOBiefep sond Woeiu ag liH volgend lelegraai dat een toelipfating ia op da attbêlw voorleopige alalimg van het uM kanaal Voor bet eorat aiada einde Novembi xijn Turkadw r uwu i i s tf i ia aanrakii gekomen nwC bet Brtlaoiic liger dat g pu en bflt SBee tannal vardedigt I en an onse patrooUlaa raakte gbrterm m gcvocbt met een afdeeUag vaa den vijand dW alt bet Oouoo op tJ Kantara aan bet Hmskkaoaal tan Noorden van fMoallin aanrukte I o Turken openden op aantimb en i etaod bet vuur met iKvgkafMmneii en de Hribtcbe NUrouiHti antwoordde tnet geweer on mactaiue kadiontttfa Onee verli ai u tiudrageu I offiUur n 4 M dattm licht gt wond l e vijand toonde geen neiging di torbij te koiD en naar bet afdmnt leed blj zware verliewn t nae trollen kenden later naar bet kamp terug daar de vijand niet gedwongen kon worden dichter bij t kOUMHl Kleine aldenjinfen vui den vijand ilJn ook op vrrecbtl lende andere punten van iMft kanaal gecien maar dem Kijn nog nl in aanraking met ooae tro4 eti gt weewt De Turknebe aoJdbtan badden ook o ei rate kennimnnkiBg met een vUegtulgoanval toe nab Bir MIcbadat e van on n watervlicfftuigen oen l mu op een TurkHcbf cokmno wt p en deae eenl pt vtTltewn toebracht rdiT wordt gemeld uil Beyrai dat Ie Turken IHOUO mau SMnengetrokken hebben blJ I I ArtJfb en t2 00U Ie Akaiwh en dat ZIJ ook Jeruzalem v Titterkfn Do Kngt ieolte bladen brengen nog ov rigenw vrij vag t ericbt4 o over wat er iK nliJk aaii het 8uex kanaal gi e dih dt ijii i govechten reed o achermulenlin II 1 Tot nog toe ttehleld d l ngt Ieche f rM de neiging éf de toeatanden en de loi kwnHt daar vrij luchtig en xeer optl iiilMti tcb in te litn t ii het gt veoht bij Kantara bli t In irtit r ginal dat nletlegonataande alle voorwp hh iiio lliJkh UHi van brt woestijn traneporl de vijand van E o ptc toch op reed m mijt van Port 8ald genaderd la VoortHzlJn er verkennen gexien In de lokte oottu i ran hh kuiaat Over bet ineidcnt w nde de cjorr an de DaiK THegrapb dat de Turken te liolen tiM t iMTnyreechut waaronder in dit Kovat te i rHtaan xljn kleine kanoniM n itetr fiMp KlO i op kuoee en VlieK T eouHiMcfvden dat er nog idere ofm troepen vijwidmi vooral veel Bedoiiien hier en daar rondawerven BiJ Bir yurbadtti liet een l oi laehe vlieger zooala wij uieed e4d n een bom vallrai rip iwi TurkiK he colonne Dat wae dun g en troepje Tot opperl evt4 belli er Ui den strijd teg n g pte lu lienoeind DJerval Paatdia oud nimlMlHT van marine HiJ voert bet lK ei over de 3 legerkorpaen die ui bet opnikkiit HKHHen aiJn In de eeralvolgende dag i iH h aandacht ikt wereld ongetwijfeld het mewHt op dit gede lte van den wereMoofkqi geveatlgd Hrt gaat om dl poort tuoaohiai dtt werebMeeb De sdiolen en kerken te Beirut si a aldue wordt uit Athene gemeld In qkmkefltm vwanderd en de geheele bevolking 1 een ii al entbouaia t over de militaire tieweglng en vYioral ovw den ftpoorweg dien Duitacbe en Turkacho bifft nleiiré onder benrei van l lener H dia b ggon floor den woeetijn I en te Hrlndiei aangekomen Itallawaach Mrblp brengt bet bericht dat volgene ra liwlMTlchten ooderwi ontvangen detooHtaud BMi en blJ bet Huoakanaal aeer waKunatig is Voorpoxtra der naderende Turkm sljn reeda vrij dloht bij bet Kanaal geilen Toen bet sobip bet Kanaal paarteordH kan m n van dtdc af U Port Hald onutetaiyke tnnndatlevlakten xieo l e iMfvolking en de vroemdeüiigen tn Vort Xaid xijn aM abniwigierig naar dra tiM atand op het verdere gedtw te van het KaAaal dat alj in grooten getale elk van Hui R komend aeblp t UKH 4 gaan Op xttkere punten kon vncp de vrij nitroerlgo vi nterkingen der K aohe vordedlgfngiiiijn alen Interview met r Bethmmin Hollweg DU Bw1i i werd dd S9 Jnuari offloiee gemeld Door het fjondenaohe femlHireau wordt een butge verklaring Keptildlewrd wHke xioh tegen de door den Hijktdtaneeller in een onderhoud RH t Jen vertegenwoordiger vin de Aaaoelated PrfW algeiegdr veiriilBrtnffen lieert Het i rieitvtit Lxindeneehe tairoau hiwtrijdt dai I ngelaud in 1911 l eeloten waH aonder loeKtiviming van de Belglaebe regeering troi en naar BelgM te eenden I e Bt giaebe Mukken die gepubllceenl werden we rlei p op tteailiile wijae de verxekt ringen au bet Kngebicbe perwbnrMu Het ataai vaat dat I ngt hui4l In 19 1 in gevat van oorlog iii erben Dulthoh land I l rankrUk inocbt uitbrek n h lotm wae onmiddelll met of aonder toeattwuning van België In Bdgic te landen Opoierkelljfr Lu bet verder dat dt l ngHaehe regeering thans de bewering varen taat dat bet in 1906 en t lt flleehto WH een aeailemldiebe militaire Ije fprdklnc ging voor eval da ttt i u ltoét doof een étr nabiir a laairu gtHUiiMidra OU wordf 1 acad t adhp b H w BlungeB sjj tbaw iIm AActeele iwRprekingen gcwMdea wnarvoor e lar van la voren uildmkke i L begin elea z voalgeateld aoodnt aij loei wal een offieieef karakMv krüg Ttena wordt oak taegflgertD èu da lieapfvkingtw alkmi gerinfct vans lege DuHachlaad m daarin Hgt afait dapriji geving én Belgbwbe oaxijSltMé De n Hi cl e regeenog kan door geen soptii tie4 iu redeoeenng Migadnao maken dat KiJ Belgi dat door bet tMOtralUeltat r r g tegniover alle mogendheden in gt ii k mate gebonden waa tot ondnrbandelingen en overeenkomelen tegen een W garandeermde mc pendbedeo nJ iKiitacblai geridit waren verleid beeft en dit land eindelijk in den oorlog beeft meegeeleept 00RIX 08VARIA A h OflM fllager Hpt trlual in van Fi rrr Mille Id de rcmfMt bei lua dus even fo d wttr ijn sIh nit4 I e l arlJitclM chroaiqiifiir v Tt U boe hij ODtftnil eea van xijn vrienden tegenkeiiil L e vriend i Mn eeadigd advocaat Miaraad vaa de Franncbe italic nit t jong mtwr n aletllg ever zijn dienittjart ii h vn Toeb la hij in uoilonn ge In bel gpeprek dat lich entwIldieK i iijlil dat de advocaat eigenlljlt njn milllalrr luuctle viYvull t gen ijn eigen wil I oeii nu hij eetunaal den wapenroii draagt dteiil bij zoo goed raogeii zija land e tM niitl er In den militairen rok te dragen to laau van iljn toga en ook den iuilitairen arbeid te verriohten dien tue hete oplegde Natuurlijk In ortneert de joumaJiet heiangtilellend bi welke ieger afdeefing zijn mond dl recbtegeleerde wel ia ingelijfd 1 ot ujn verbazing krijgt bij ten autwoord dat de advoeaat U iogeikeid liij dl militaire elaehterij Maar boe kou je daar bij verzeild is de onthutste vraag I n nu vertelt Ae vriend ale volgt zijn wiHlervaren Bij den oproep ooi vrijwilligers voor liet FranHOhe leger beh ik in weerwil van mijn onn ilitalren aard en imjn gfvonkTden leeftijd niet geaarzeld en hen me gaan aangeven Ik werd dadelijk aangeuoiiiee en nadat men mijn pat iereo had ingezien werd ik meteen naar de kazerne gezonden en tngeAeetd bij de afdeeling der alagevlj Ik voad dit afsubuwell 1 Bovendien waa ik zeer onhandig in het voor mij geheel vreemde vak Dagelijks krseg ik ook onaangename woorden van mijn superieuren tebooren over mijn gebrek aan slafferavaiüteo iils 1 n telkme als ik mij verdedigde door de opmerking dat ik ook ntel was opgeleid voor dezen boewel nuttigen dan locii niet aangeiiaiuen werkkring werd ik afgefoeterd uiet ih bewering dat van lioogerhand U volen was dat ik wegens mijn anieoedenten en paplereo het vaderland inoi flt iilijven dienen bij de slachterijen voor het leger Wanneer ik zoo wel eens een enkele maal de opmerking plaatste dat ik aiWokaat van mi berm p was lachte mijn sergeant me uit en snauwde me spottend af dat mijn papil reu nietf logen en dat daarop doldelijk vermeid stond dal ik in de burgermaatsehappij tot het slagersvak liehoordr bad Kindelijk kwam dan toob de oplossing van het voor mij onverklaarbare raadsel Toen er weer eens sprake was van uiijn paplszen verzocht Ik mijn setgeanl iljij duidelijk te maken waaruit bij afleidde dat ik vroeger slager was geweest Hij nam mi a papieren en las me daaruit mijn persoons aandtiidlng voor Bachetier èe lettres bacbelier ie HCHnoiw dootcur on dïolt salt nager a travaillé t la rivUdon fa Code Tnpler Zle je nu wol I riep de sergeant uit dal je vroeger bU de shMhterIj bedt werkzaam geweest V i n inetnen ging me een licht op I e militaire adlninlrtratte m n superieuren noeh ml h brave wrgeant hadden ooit geboerd MUI het wetboek Tripier maar el wMao ze dU tripier het Fransehi woord is vtior pens verkooper l nf vroeg Pierre Mille aanzijn vriiwt den aAvooaat slager Hh lilenl gfinilaehte de geleerde hlwerker van het boek Tripier Ik nieeo dal Ik onder de ooMaodigbeden waarin mijn vaderland verkeert nuttiger Isn abi pens slager dan als advocaat LJus blijf ik wat Ik ben Na Sen oorlog kan ik altijd Mg lies welk maatschappelijk hero i vaa de twee Ik weer opimnt HM Tegen liichteohepeo F e groote ontwikkeling van de luohtlelieepvsaH voor krijgadoelelnden heeft teed geniimen t jd de aandacht jwveellgd op de mhhMen tot tigenweer Ballonkanonnen zijn in allerlei soorten geeonurneerd In den beginne scheen het niet ao 4lijk de vliegers of luehtschepen te treffen als men maar aehietwetktulgin bail mei projectielen sno hoog mBgelilk Kann le Maar gelijkertijd gingen ook de vil I r honger en hooger I Ouderwelsche lm liiliullon waren zeker verloreo als zg l ij IV liatterU van dien aard kwaoen Aeropli iii echter kunieo thann tfoOte vlugge en oavaTwaaille wendingen Beam il he treOeo aeer moeilijk Is Haarde nodeme linhlsehepm hebbea vooral doordat zij zich over zDike uitgestrekte af slaada kuMB k s w ag i mt nlM liM m Êifea paum fenwann nee gidiradu Hen kan niet overat de k fOnHg Mtw hoven lidilra BHId aag dat laen se hsaaUkhaar beeft Mt BMM ea kuoa hu t t a d voorloekisAeyea te beaeklelaa kal fnMM ant aaal afvaren ea daonn ds greust aogei ke BDetheid gevta ofdM na het atmten hel hK tseUp z i hoogte aiei all lio HPt IMOK kuoaa ntaadom Um kaam naM vlag Imiinkiar kaoasaitti naar alle ricbtiogen Uoor Kmpp o ée Kbeinuiche Machiaetabriek te ÜosssUorf aijn vele vaa zulke kanoaam afgeleverd ook voor schepen eo voor auto s Want de baitnjdiog en bwchletlag van leehtsehepen kan het best geschk door aaei Ie vervoerea kanonnen dw aM auto s of wagens OngevoeUgheM by opwMfaig Vele der heldeodadeo waarover uea biest IB dese en vroegere oerkIgMiJden vinden nKereadeels hun oorzaak ta bet meermalen geeoaaUteerds versdil HSi dat waonei de mtsaeh zkh in hevige op wÜMKng bevindt zijn lichamelijke smarten of pi iaa vembidKen 84 duete heeft men dat meermalen kunnen constateer rijn slaat In nauw verband metdentoi and des ÉeeMea vaa den menaeb Vsoral in hel gevecht op een slagveld waarr Wj mea overal menscbea zbil verwoodra en doeden en dus de opwbidlng het grootst ia la hawezsn dat Wj dlr daarop volgende operaUes de sólikU n meestal de mhisle pijnen gevoelen Inde velMacsa dis Napoleon leverde Waren de ivaar gewonde sdUb Mer tevreden als zij maar ia banden van dea bejoeimtoa operateur Dr Lana wano Zij Henkti dan met genoegen Kun ledematen aan het mes Een man wieas been MQ even was afgezet bood direct zijn diensten aan om anderen te helpen I Vijandelijke hudiagea is Kngeland lie eerste vljaadeti e landing op di 1 ngohebe kust geschiedde door Jeear Itaarna in de 5e eeuw kwamen de Ueaen de Saksen en de Angelaksen 0 landing beproevoi In laK zette WUlein de Noor zijn voet aan Kngelsohen wal en leverde een slag bij Senlal faann duurde het zaa jaar voordat Willem van Oranje optrad legen zijn schoon aooo Jacobus II Hij Undde la Noviio her 1 IW Ken landtngspogiag vaa dea Sluart pretendent Karel fdward in 1741 verliep jammerli en Napoleon bracht Is t ook niet veel verder met zi landingsplannen Kij zag in dat Fjigelsnd alleen doodelijk te treffen was ojp eigen tiodem SlxxrLes Ia3a c9 Interneeringakam p W I erleberaebans De 3tiobta e Ct bevat een beachrijvlng van bet intemeerin amp aan de Wierickeraebana tuaaohen Bo gravw en V iMwden waar de geïnterneerde KngvlBObe officieren alJn onder dak gebracht Toeqn eindelijk dag en uur autbraken dat aan het station Bodegraven de Ingelaohe officieren zouden komen atcmden eenige honderden nieuwsgierig beJangfliellend aan het nieuwe HtaatSHpooretation te wachten Hmu eilade t Men had builen den wsard In dit geval bulten den oomaMiDdant van bet kamp gwekend Meende men dat de sneltrein Ulrecbt Uiden aooaU gewoonlijk alleen te Woerden en Bodegraren xou ati pea nu WM dit andera hvon voorbij de hiüte Waarder daar waar de aohterzijde van bet kamp i ebt den apoorw nadu t werden door den oDUUoaodUit aan we trazi den vsn den Spoorlijn twee roode vlaggen gepisnt Do trein naderde en moeat stopp En toen la bet gebeurd dat In niM stilte skwbu aanacëouwd door een moM tal mede reéalgera de 88 Engebche offi deren begeleid door een ISO tal gewapende HoUaodAobe aMdMea dm trein verlieten en door bet laad mlddea door de dorre natte welde naar hel Interneerimgakauip tog n Hier was allea op de ktmsf voorbereid Het gebouw aan de recAlertlJde van den Ingug waa beaterod voor do dtenatdoende wacht Verder op bet terrein waa een gebouw neergerct waarin de eaotine waa geveaügd terwijl weer bt een ander gebouw alMmderli c alaapvertr ken waren Uig lcbt t iijn in alle opxicbtMi vreemde lul die Ë igelecbenl Te Gnmbigen hdtd en £ J hun eorewoord achtergaiatta en daarom worden zo nu in dit liamp bewaakt Ontsnappen acheen ona dan ook onmogeli l e aohildwacbten staan sbMdita 1 5 pasaen van elkaar verwijderd de ewate da iw mei een aoberpe patroon in bet magazijn van bun geweer tliana eofaler met een z g n waohtpatroon Of aij sich daar nu bijater tbula gevo en die Lngelacbe otBeteren bHwiJfeleo wij Maar dti zij bet xi ze zoo aaofcnaam mogelijk maken dal staa vpor on vaat Worden niet dageli na dao drtahonderd eieren verorb 4 f Oebmdhm klppetjeo en uder gor elte en wild paaaeerai gereg d de wachtposten I Tabak en signnn f Staat niet bi de étalaipe van de Braia Hagan te lTtit ht een kiat met lOOO idgarca gweed voor de offieteren op de WlertekersHuns si gaartjen ran een gnUn per sink f Zó6 gernngen te sitlsn I mijsmelklabietton S MAAS A ZONEN RoHerdam = DE BESTE = = U TABLET IS VOLDOENDE VOOR EEN FUNKEN KOP HEEBLUKE MELK Oeitieentewerkmi van Gouda DINSDAO 16 FEBRUARI IMS dea non tan IV ur znllen Burgemeester on Wethotiden van Oouila trachten aan te besteden Het boiwen vas ees Toigasrderswoning met Koestel UQ het Qondsche Rijpad oiibrAlphes Beitek en teekening liegen ter iauce by den Tolgaarder on zgn verkrijgbaar op aanvrage per postwissel nd 11 50 aorea Qemeentevrerken Inlichtingen watden gegeven dogel Pu ten PU nn v ni en ten 2 nn lun op het Stadserf HOCpFOaTEEO 27 Hotel Oornnans Bericht d OVESISO van h t nienira oaar da eiachen diM tijiU ingericlite Magaz n HOOFOSTBEO 2 op MAANDAO I FEBRUAm a Dit Magaxyn bavat de volgende Jlfdeelingen i 1 WINKEL vf or Haishomtelrike en Kenkenarttkfilen 2 FOionnzEN 1 S VULHAARDEN SHOWROOMS i OASHAARDEN 4 MODELKEUKENS 6 BADKAMERS E n ELECTRISCHE LIFT volgeiu de nieuwste constmctie geeft verbinding met de diverse ivfdeelingen ik houd mii iMlaafil oor basoafc annbawoieiis mimmmma ANTON COOPS T ls 388 Wljdstraal M npogiat 0ERP05T 5 BAR CaMg Scott s Emulsion Pertussin Sanatogen ïïaematogeii laemoferrin aouDA NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Genoegen Dinsdag 2 Febntrims CONCERT to ara tar M IMidi SW Mnd IMit IMni ITKIOnjm UMohiHatitf wow 4m er cl eto HaPiwBiagaiii huMM harte geiraatm latoee H oeirt par pereooa i RESTANTEN WITTE GOEDEREN wr luiiii m d tl ar pliittiirin li Mmi h Ii kisrSa ai S iKMill SIGARETTEN J O SIBBES O0UDA HoMrtn T Entwre Weatminater Flayer CapaUn Clysin Three Costel Splendo Dandya Union Voli Xanto Croient Dnbeo Sultan Pirate Tekla Grenadier Geelo RHer Palor Iwon Splentio Hnsoen Salom Aleikum Mnratti Zuban Carnvoponlo Khodtve Batnhary voor wedervMkoopers fabtiektpryzen Net Jongmensoh loekt all byverdienate eenig werk als Bode of andertina Is in t bezit van een flets Brieven onder no 2779 bateao Qoudsrho Courant Oouda Mirit I r UIliN lil IHTEI te OOUDA al op DINSDAO 9 FEBRUARI IMS das morgens halt tien aan hel hui TURKMAHKT no 184 te OOUDA pnbllek verkoopen i n netten goed onderhouden INBOEDEL Dooat te vonn van tot 12 en 2 tot 4 uur te tien Verdere inlichtingen geeft notaria A KOCH Goud8ohewegi27A B Rotterdam TELCFOOM 8387 1 leider van een handelsonderoeming in Beijrië thani bier vorbiyvond correspondent in Fnoaeh en Jtingelüih en die talen alsook nollnmlsch vloeiend prekend ook bekend met de Dnit rhe taal zoekt adnrinlatratleve bezigheden of werkzaamheden van anderen aard in een handeliondernemlng o d Uoog aolaria geen vereiaehte Brieven no i7tlO BnroaalQoudnhe Courant Oonda Stompkoppen Spikkeli Modjo a 1 60 per 100 Restant Sigaren n 100 110 1 20 de 100 tuks Bnaief Stokje Oldo SiKaartjo P ensigaartiea Papier Zigzag Hizla Dern artonojiei Metropole CosmopoUto Holten Matjes Stopper Papieren en KnrkSigarenpypjei bedrukte lapjes vanaf 4 00 por 1000 Maortnchtaohoen Oldenkot Tabakken 60 ALLES FABRIEKSPRUZEN L lSriDBOUVT HOLUmDIJI LiCHTBEELOPOaRROOKERS Telephooimet Gfoudft AangeHloten KUKSTTANDEPi mot en zonder g homelte plMt vanaf f 2 per tand f36 per gebit PlMlnng z l r p en mei chnflrK e 1 URgd ng fMcahe 12 TandartsJ T OBTH Zn COOLSINQBL M ROTTEItDAM Tel N 411 0M8 IDEAAL OoOp Uelkin richting Kanw melkstoot SO ZZ ooast FirmaC SMITS Sclioenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 Voor Reclame too prima Sigaren t UO 100 2 ets Sigaren 1 30 100 extra 2 ets Knokken 1 40 100 Mijiljo Vor tenlanden 1J50 100 Bolknakken 1 90 100 extra 2 j ets Sigaren L60 300 stnks naar keoae francorembonn 20 SIUEINIilEI Jlft Hit 4S Firma H V d HEMDEN Rotterdam I Mt Mmé tarmmêéam m w t I HET ADRES VOOB lEDEBEEl Advertentiën BieDstaanbiedingeo hebben in de Qoudsche Courant Het edite Odol moodwatcr do t btl tiiia UMic idhooa ta geïoml blijven het veiiekert am deo BOBdeene W friKhheid en doet hem vervuld nn van een arafcnaiiie geur het maakt dat urenimc nadat men Od J gtbnM heeft het geheete iMB aanfcaaaa gevoei van wdbóin ondervmdt atoMia am€ee § Wtr Btu tdiwtrillèi kMtei licdts kIJ mraUkeUtiRg 1 tegeU f 0J6 voor Ike rnial meer 6 oente Opgaaf aitdoitaad aan hetBorMn m