Goudsche Courant, zaterdag 30 januari 1915

Laatste Bericliten wordt lu bloleu in dtai geest vanheUoorHiel te handelen Aanginiomen word voorts het voorstel om Ie bepalen dal dé voorwaarde genoemd sub lij m bel Raadsbeelult dd i i Maart 1912 gelijkluidend zat zijn aanilie opgenomen onder het zelfde nummer 111 liet Raadebe luit dd l i December 1913 liet aan de lesneente verloenen van hy lOlheek op de onroerende goederen door ilr Woningboij w VeTeeniging Waddinxveen wanneer dat verlang mocht worlin wordt door den Raad aangenom Vervolgens komt aan de orde oen vooruit 1 an B en W ter behandeling van eon adres van den heer J H A Kühnee c houdende verzodt om van ge meeiitówege aan te steliw een wi verpleeg ter en tevens te bepalen dat de verpleging voor alle Ingozetisien koateloos zal geschieden B en W zeggen ia liitu praeadvies zich wel te kunnen veroonigen met het adres dtoh zijn vaniiieeniug d personen met oen inkpmen l enedon 12000 gratis verpleging behooren te witvangen en daar boven eene Ijijdrage in de koeten te heffen den Kaad wordt besloten eenpleegster aan te stellen en do verpl oor alle ingezetenen zonder exceptilis te doen zi In verband l esluit wordt de post Hoofdelijk slag verhoogd met f 500 en de Ontvangsten Ier zaKe van Ziekenverpli fïiiig met f 100 Nog was ingekomen van 3 Gebra van Feit een verzoek om onlhefKng wegens de tijdsoinetandighedcn vanbet betalen der verplegingekosten vanhunnen vader in oen geHtichl voor krankzinnigen Door B en W waa naar aanleiding van dit verzoek praeadvies uitgebracht waarin zij den Raad adviseerenhet verzoféc niet meer in ie willigen a r och do opleving der werkzaanthedt i waarin het meiibelbedrijf verkeert en waarin adressanten werkzaasn zijn steeds beter word4 Door den Raad wordt allus besloten Nog wordt behandeld jiet Schoolgeld koliler over de maand Dfc mher dan rongen jaars Hierna gaatiid vergadyflng over in comitó generaal i Kft heropening deelt de Voorzitter nog n en ahder nu o onilreiit de walerloifling voor wefi ke j stichting in deze geniente vfoHi ge straat 69 E D Rink nit Hoorn in K Noodgodsteeg 1 J A Treuren uit den Haag in Boelekade 114 Th P J van Pelt uit den Haag in Gouwe 116 A van Wensveen uit Boskoop in Westhaven 20 J Bos uit den Haag in K Tiendeweg 16a M J van Triet nit Rotterdam in Nieuwehaven 94 W van Eijk uit Rotterdam in Hoerenstr 128 M van ddr Neut uit Moordrecht in H S Zeedijk 6 M J Kok uit den Haag in Krugerlaaa 130 G v Schalk uit Lienden in Regentesseplantsoen llh S Nol uit Amsterdam in Ooathaven 33 M Ravestijn uit Waddinxveen in Noothoven van Goorstraat 7 H B Lambert uit Gouderak in Graaf Florisweg 2g J B Hammer uit Delft in Boomgaardstraat 40 A Coomans nit Rotterdam in Tuinstraat 44 en A N Hoogendijk uit Rotterdam in Groenendaal 1 YEBtatOKKElfXlK H OosteiJftl uit Oosthaven 10 naar Rotterdam Lloschhoek 7 P C Alblas uit HeeronsMaat 143 naar Waddinxveen H N jpl van de Ven uit Orabethstraat 72 naar Vucht F H Blanken uit Go e 113 naar Geldermalsen Markt H fftff Haagman uit Niéuwehaven 212 aar den Haag Jacob Catsstraat 75a E Degenkainp uil Turfsingel 66 S ar utrecht Biltstraat 6 P StoepkM ivan af het schip naar Amsterdam aJ fan den Heuvel ui Keizerstraat Igtaaar Waddinxveen Kerkweg B 4 J jv d Pool nit Peperstraat 134 Miar Mt üsendaal Emmastraat 5 J M Clafiwii nit Kleiweg 9 naar den Haag A MP Th Verhoef uit Hoogstraat 23 Aiir Utrecht Burgemeester Reigerstrtmf 66 P Wesseiing uit Krngerlaail 96 n r WildeEvank Westerdiep J J i naar een ander garnizoen Ijc lieurde en liever te Joudia blwf üel bij hl t begin der mobilisatie op den laten Zondagavond m t velo soldaten uw Hlad binnenkomende trol het mij dat ele burgers werklieden m hoofdzaak i h beijverden om de verniOL lde mannen brood koffie en thee te zorg n Hoeveleu zorgden er in de werkiiodenliuurt waar we Kelegejja waren niet Mior asch en repaTÉme van ondergO I n dan het Schaakbord t De massa B iicluur en spelen welke voor onze jongens binnenkwamen 1 Neen Ik Iwn het niet eens niet den heer van Hoek en al meermalen terugdenken aan de aangename dagen te Gouda döorgebracbl en aan de vele vriend4 ii die ik me daar mocht verwerven Met dank voor de plaatsruimte H W H Aan het Westelijk Front PARIJS 30 Ja Het Communiquó van gisterenavond 11 uur luidt De Duitschers poogden tot tweemaal toe ten oosten van Soissons over de Aisne trekken doch werden beide malen teruggeworpen Zij bombardeerden den 28en Duinkerken midden in den nacht door middel van vliegmachines Daarbij werden eenige personen gedood ep gewond doch de schade is gering In den nacht van 28 op 29 Januari hebben onzo vliegers verscheidene bommen geworpen op de vijandelijke legerplaatsen bg Laon Lafere en Soissoins In den morgen van don 29en moest een Duitsche ten oosten van Gerbeviller dalen De vlieger werd gevangen genomen Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 teekenaar 8 timmerlieden 1 metselaar 1 steenhouwer 7 opperlieden 3 schilders 2 pijpmakers 2 stoelenmakeri 6 meubelmakers 1 politoerder 2 touwslagers 1 loodgieter 1 boekdrukker 1 letterzetter 2 schippers 2 boomkweekers 3 grondwerkers 4 pakhuisknecUten 1 ioopknecht 5 werklieden zonder vakkennis 1 witter 1 iers 2 beitsers 1 fletssohoonmaker boerenarbeider Beneden 18 jaar 1 kantoorbediende 1 timmerman Aanvragen van werkgevers 1 bleeker 1 kleermaker Beneden 18 jaar j blikslager 2 werklieden zonder Mdcennis v Telegrafisch Weerbericht an het Koninklijk Metoriologisoli Inatitan te DE BILDT Hoogste barometerstaad 758 7 te Vlissingen laagst © stand 744 0 Wisby Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige W tot N wind half bewolkt weinig of geen neorslog om hetvrieepunt m N en in het W lichte vorst i BliRGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 27 Jan Margareth Pieternella ooders J M Koordeman en J Wjolf 28 Hondrika ouders T Hoodierp en G Swarts Qerar dus ouders A van Sohaik en M Hoogendoorü Dirkje Cornelia ouders J C Revet en Z dè Waard Jacoba Cornelia ouders J Stolk 1 J den Haag Anthonia ouders van E k en C I eerkens 29 driana Lucia ouders W M Bertels en J H M Rijn arts ONDERTROUWD G D Sijl ei J Ö Everling H i Duhr en PREDIKB UR GOUDi l Zondai pi J indtó JJ ANTSciE ÖBK Ds ffi VANliaBEN Vool Ifit OiSMadt NSJÏERIC rLVi Ijverd IREMONST bBLïT f CoÜe St ip u v m D8 Jv p SPREI n m Ds 6 u n m Ds INGEZON EN Buiten verantwpordelijihdd dér Red H Bonman en B ienwveld Raajtas g OfERLEDBIf 29 Jan Cornelia Johannes IIbJ WADDINGSTEEN BOREN 22 Jan bertuB Pre l ouders A Beaben en J lil 27 1 Pieler ouders J van eijden n J WielMtd GEHÜ D 20 Jan P D Oskam en A A an Eijk J Droog on H Sellies td l ampen 4 27 Th N Verbree en J C van Sprong OVERLEDEN 22 Jan Ifaria P Klaaren 66 j echtg van W Groenoveld W BEÉK KEL UlJL n G DETJE KERK PtePERSTEA 2 u n m Ds H CANNEG LUTHERSOHB KER 10 n v m Db iSCHAB N HAASTRECHT i NED HBRV KERK 10 u v m Ds E v n BROEK 6V u n m Ds E v p BROEK GEREF KEKK ril u v m Ds HALSEkA e a u n m Ds HALSEMA MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds J BIJL Gouda GOUDA Woensdag 3 Februari St JANSKERK 12 u m Ds H CANNEGIETER Huwelijksinzegening KERK PEPERSTRAAT 8V2 u n m Ds H CANNEGIETER Bijbellezing LÜTHERSCHE KERK Donderdag 4 Februari 8 u n m Zendeling P BIJL uit Calioub in Egypte Kindoivoediing Goachto ötaJï noot i Do Voroen TbtlHeil des Volks kcoft lolijk Idank tó4 te iLooDliersloot 44 j der 1 9 jaar f i ü WJ O P 0 1b oiWh a 3 t v w G Ij vfttntWon hat de Olympia spi l8r K fSÏfcsoii en M Houdijk Voortaan weer v or Olympia zuUeo uitkomen Zondag komt OlWpia tegen A D O met een zeer sterk elftal op wij gelooven een mooie wedstrijd te kunnen voorspellen belioetto u allen roepm voor het ftnot dat aan een j 139 ta I eh0 tig kinderen elkén avond ord iipieid m ons wtibekend lokaal in i de Wiiheln nastraat W alle aanÖTaijg nooKsen ij u vrienddijk uit Kom onö bezoeko het zal u een vreugd zijn te ziei hoo door uw mildo gaven aan een p t aantal kleine klmieren wordt welged n en zij met een gelukkig hart ni ton h gebruiken wat hun voorgezet wordt I Nu nbg iets hoe hadden wij gewenscht dat op den avond van 13 Januari al onzo stadgoliooten tegenrwoorlig waren geweest De ijverige Zusterkrans i3en vereeniging veel te weinig bekend had zich beijverd om elk kind van een geschikt kleodingatuk te Voorzien ja dat was et i verrassing Had loon een ieder dlo llefdfe gevoeld voor kinderen en wie zou niet hebben kunnen genieten van die blijdfe getzichlen 1 Hoe wol de Zusterkrans shKihts uit oen 7 tal leden l eHtaat waren zij dank zijden lnjstand van eenige andwen m staat voor iedere kleine een kloedingstuk te vervaardigen Maar geachte Stadgenooten vergun mij nog iels mee te deelen geen klachten over de moeilijke lijdBomstandigheden en dat alles zoo duur is neen dat behoeft niet vermeld te worden veele r iiartelijk dttnk dat niettegenstaande dit we door uwe liefde in staat zijn de rijelepap op Ie scheppen en boterhammen voor o zetten Maar een geheim van den Penningmeester moot ik u verklaf ien Uwe gaven hoe zuinig ook Itohoerd ym verbruikt en dOor de groote vraag mogen wc nog eens een keertje bij u aankomen Met beecheidenheid deel ik u mee dat wij de voigendG week nog eens hopen to collocleoren ten behoeve van zooveel arme kinderen Hlerawi wil ik niets meer loovbegen dïtn de woorden van den dichter Jezus is een Kindervriend Hunner wil hij zich erbarmen Hit nam kinderen lp zijn armen Jezus Is een Kindervriend Namens het bestuur H A TOKN N B lederen avwid behalve Zondag Kindervoeding van 6 tot 7 uur Zaal Wilhelminaslraat Advertentiën Dozo Venn welke het vorig jaar den Wereldfilm Van de Kribbe tot het Kruis exploi LELIE BIOSCOOP teerde in den Doele zal thans een tweede en EENIÓ New Yorksche Beui s 28 Januari Gew Aand Atchison Topeka 96 Baltimore en Ohio 726 Erie 22 Kans C South 22 j Missouri K T 10 Mex National Ie pref 21 Missonri Pacific ll V Rook Island k Southern Railway 16 i Southern Pacific 84 Union Pacific 118 Va Amalg Copper B7 g Car en Foundry 44 Smelt en Ref 60 Steel Corp 40 American Can 27Jt United Cigar 42 Hidec Leather 23 Inter Mere Marine 4i OW 35 Central Leather 33 = Hbld i£2S te zien geven n m het Geschiedkundig Drama in 5 acten i DRËAS HOIIR den 1 J Tii olep Volkkhéli Dit treurspel herinneii levendig aan het lot dat thans het arme België treft Ditmaal wordt dit nieuwe meesterwerk dat voor t EERST IN NEDERLAND vertoond wordt gegeven in hot Gebouw der St Jozefsgezellen STATIONSPLEIN 10 ROTTERDAM wanaf 31 JANUARI tof 7 FEBRUARI Prijzen der plaatsen 60 40 en 25 ets Uatinéeprijzen 50 25 en 15 ets Uren van Aanvang Zondags des avonds om 8 uur In de week des avonds om S j uur Matinee Zondags van 3 tot 6 uur Woensdag en Zaterdag van 5 tot 7 uur Zeldzaam mooil Buitengewoon succes I Het afscheid van een soldaat aan enkele ingezetenen Amersfoort 28 Janaarl 1915 M de B betalen JlConnis gonomen hebbende van hot J jpscbeid van Mm soldaat aan enkele in i pootenen in het numnicr iM 27 dezer Aan de cA JFhijnt het rao toe dat de titel wel wat orao IS een vooratol van Burplecht gekor on is althans de inhoud Opgave van Personen die zich gedurende de week van 23 Jan tot 29 Jan in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben GMYMSTIGDMN L M Glazener uit den Haag in Krngerlaan 39 J C de Heer uit Polsbroek in Wilhelminastraat 52 E Seele uit Nienwerkerk a d IJ in Spiering althans laat meer op do stad Gouda dan op onkolo ingezotenen Ik kan H VPTZokeron gpachtp rodaelour ilat vrijviel hot gohoolo bataljon het tel Vingerling de Jong van oe Veldo van Egl Mnijlwijk van Veen van der Torren Bokhoven Broekhuizen IJsselBtyn en Jongenbnrser Tegen de heeren Donker van der Bee en van der Want Het tweede gedeelte van het oorstel van B en W komt in stemming en wordt met 9 tegen 7 stemmen sangenomen Voor de heeren van Galen Öinttel Vingerling de Jong van Eijk van Veen Bokhoven Broekhuizen en IJsselstijn Tegen de heeren van de Velde Mnijlwijk Donker van der Torren van der Ree van der Want en Jongenburger Aan de orde Het voorstel tot het doen ener nit gaaf uit den post voor Onvoorziene Uitgaven der begrooting voor 1914 Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke sDemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot vermindering van het bedryfekapitaal der Bank van Leening Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot het aangaan eener geldleening De Voorzitter Ik deel mede dat de geldgeefster is de Algemeene FrieBche lievensverzekeringmaatschappij te I euwarden Het voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1914 Wordt zonder beraadslaging en zondor hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het tweede suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1914 De openbare vergadering wordt veranderd in eene met gesloten denren Na heropening wordt het kohier goedgekeurd De Voorzitter Ik geef het woord aan den heer van der Want die het gevraagd heeft De heer van der Want M deV Ik wensoh het woord te Voeren over een zaak die thans te Gouda het gesprek van den dag is n l dê beslissmg die van hoogerhand gevallen is en die ons heeft gebracht niet de opheffing van het garnizoen gelijk velen meenen doch slechts de afwezigheid van het garnizoen gedurende den tijd van de mobilisatie Het spreekt vanzelf dat dit een tegenslag voor vele neringdoenden is en al Igkt het misschien overbodig ik wil toch ook verklaren dat het mij wellicht even tija d spijt als die personen en dat deze zaak ook het gemeentebestuur in zrjn geheel natuurlijk zeer ter harte gaat Wanneer men nagaat de geschiedenis en de vele pogingen welke in de afgeloojen jaren in het werk gesteld zyn om het garnizoen voor Gouda te behotiden dan vind ik toch dat een dergelgk belangrijk feit niet zonder een enkele verklaring op deze plaats mag worden gepasseerd Misschien denkt niet een ieder er zoo over maar ik aoht dat tegenover de burgerij van Gouda wel gewenscht Ik aoht dat te meer gewenscht nu een vereeniging van burgers hier ter stede het noodig heef t geacht zich per request te wenden tot Zijn Excellentie den Minister met voorbijgaan van het gemeentebestupr Het ligt voor de hand dat daaruit al spoedig wordt gedistilleerd dat die zaak in geen enkel opzicht door het gemeentebestuur ter harte genomen wordt Het doet mij dan ook genoegen te kunnen vwklaren men zal m misschien Sivoegen dat redelijkerwijs niet anders te verwachten was maar juist om de door mij aangegeven reden wil ik er den nadruk op leggen dat door u M de V als hoofd der gemeente al hpt mogelijke gedaan is om het garnizoen voor Gouda te behouden Het is mij ook bekend wat trouwens iedateen weet dat de redenen van de afwezigheid van het garnizoen van znivey militairen aard z n Aangezien wij hier weten dat n M de V gedaan hebt wat in uw vermogen is om het garnizoen gedurendede mobilisatie hier te houden mogenwij ook in de toekomst vertrouwenop u en op de medewerking van onsallen om datgene te doen wat in onsvermogen is ten einde te maken dathet verlies hetwelk wij op het oogenblik lijden tijdelijk zal zgn endatnuen in de toekomst eenNën ander zalgoedgemaakt kunnen rden hoedan ook Niets meer aan de orde z nde wprdt de vergadering door den Voorzitter gesloten De Oorlog Aan het Oosteiyk Front ru hei onlcHirijkseh Hongaarsieho oorloRHporidtwartier wordt geuneld De tegi nMOordige phase van d B 8tri d in Galicië hfrft plaats onder voor de beide bond gtnooten ongumrtige voorteekenen De 1 0gingen van het Galiciacbo leger onder g neraal Iwanard om door omtrekking hpt leger van aarlHhertog Josef l erdi nand in de Mreek van Neu Sandec of in cvii rechtetreeksch oprukken over Tarnoii van de vesting Krakau af te Hnijdmi lelddwt er toe dat het OostcnrijkKCh ilongaarscjie leger van den aartshertog in krachtige door de zwaarste artillerie ondersteunde tegenaan val Itai op Tarnow aanrukte Hiermede werden de achterwaartflche verl lndingen èar Ruseische legfers iH laiiciö en de Karpathcn bedreigd en had deze beweging tev i8 een tj genge Hielde uitwerking op het KusBieche oprukken naar Hongarije en hun poging om van uit de Boekowiua naar Zevenbiirgen voort te dring i Terwijl in het Noorden de Duitsche loopgraven tot dichtbij den Icriamï en d e oorlog In oen redevoering te ICnni illen gehouden zoide de national latische lersche afgevaardiigite I eTlin dot de lersche parlementaire partij gevoelde te handelen in overeenHtemiuing met de openbare plichlen door zich aan ie sluiten bij de gealheerdi n die thans BtrJjden tegen het Pruittisehe deepotismo on voor de vrijheid van Kuropa De btMofte was toch afgelegd dat zoo Ierland Home Rule knt g het een vriendechappolijk dieel van het Britsche Rijk zou worden on nu aan dit lersche verlangen voldaan is werd hot oen vriend vftn het Britsche Rijk Fr is bewwrd zeide Derlln dut wij l ngeland in den rug zouden aanvallen alê het i i Jöooilijkhoden verkeerde zoo iemand dat pla koestert wil ik wel zeggen dat ik verre van lietn sta Deze oorlog trouwens ia een oorlog ui het Mang der kleine staten Toen Kngcland opkwam voor de verdediging d V neutraliteit van Bolgié was hot Ierland ptiehl ik wil niet spreken van Ierland s belang Ingeland bij w staan fi het te 8le unen en aan te moedigen Na een welwprekende hulde te h bben gebracht aan het dappere Be lsohe vo k zeide Derlln Het verheugt mij Aki Ierland achter iiet Belgische volk stond in deze crisis in het ware belang van België Zoo de lersche brigadi terugkeert na het vernietigen van dt infame samenzwering tegen België zullen wij haar welkoni heoten niet alleen als soldattni en bondgtenooten doch als vrienden der vrijheid die de waarheid het aanzien en den röWH van Ierland hooger opvoerden lan ZIJ ooit geweest waren Bin 3aez L ejQ d Werd onlwigs reeds gemeld dat binnenkort luitenants ter zee 3e klasse voor den dienst in Jndlë zouden worden aangewezen thans kan worden medegedeeld dal don 27en Februaï i een eerste plo van 12 zeeluilenants 3e klasse por Koningin Fmma voor dat doel naar Indië scheep gaat Voorschotbank voor Belgische uitgewekenen Naar men aan de N Ct raoldt zaleorstdaags te Amsterdam op Initiatief vanvoorname Belgische particulieren en bestuurder van Belgische banken met medewerking van verschillendie Ncdorlanösche bankinstellingen een naau Iooze vennootschap worden ingericht welke zichten doel stelt het verstrekken van geldta tegen onderpand van personen welke nietin do gelegenheid warwi bij hot vorlaton van hun land zich van genoegzam egeldmiddelen te voorzien maar wel debeschikking hebben over andere welkethans niet op de gewone wijze te geldek maken zgn De vennootschap verstrekt alloen da © bedragen welke nOodig zijn voor het leven non der houd het verblijf hier te lande on zulk op vast goed effecten coupons Belgische spaarl nkhookjes levensverzekering polissen juweeleo vorderingöbons van den Belgischen staat en ondier bepaaldo voorwaarden ook hypothecaire inschrijving enz Het Suez kanaai Naar aan het K v d D bij navraag bij den Rotterdttuischen Lloyd bleek ie het uitgaande atoomaohlp Taihbora van e Mij gistermorgen hot Kanaal nog binnengevaren De Tabanan on de Coylwi van diezelfde maatschappij dSe van Indië op weg zijn naam het vadterland moeten heden of morgefl voor den ingang aan den Roode Zeekant aankomen Omtrent de quaostie van hèt Suez kanaal is bij het Departemenl van Rulten landucbe Zaken tot hedenochtend gei ii nader bericht ontvangen Bij navraag aan Im I Dopartemont a gebleken dat het ImtJcIu omtrent het niet binnenvaren van hol Kanaal na des namiddiags 13 uur nto t wordc i opgevat in iien zin dat zulks voor iederen dttg geldt Jaoht Zuid Holland In hot gedleelle der provincie ZuidHolland waar de jacht op waterwitd open is wordt het schieten alsmede het vanUyt ii van eenden on diiikers vallende onder art 16f en h der Jaehtwot gesloten op Zaterdag 27 Februari a s De uiloefening dor jaeht op watorwihl oor zoover niet begrepen in hel voorafgaande wordt gesloten op 15 Maart De uitoefening vfin hot weispel van kwartalen met ste garen of vllegnet is toegestaan v n 2 April a s tot en met 28 Juni d a v doch het vllegnet mag UI geen geval tot het tirasseeren van kwairtelen worden gebruikt Do kooitieden moeten bun kooii nden in dit jaar opsluiten of ophokk van 1 Juli tol de opening dfer jacht op walerwild Hooger steenkolenprijzen Wederom is een tamelijk onrastbarende stijging der Enge sche steenkolen te constateeren In de eerstedagen dezer week kostte een ton kolen 18 schilling 10 80 gld terwijl diethans 20 sh 12 golden bedraagt In Juli kon men een ton voor 7 a 8 shilling 4 20 4 80 gld koopen Deoorzaak wordt toegeschreven ten eerste aan een langzamer opbrengst uitde mijnen waar zooveel arbeidskrachten ontbreken en ten tweede aan detseer gebrekkige spoorwegdienstenvoor het vrachtverkeer Het voordeelvan den kolenhandelaar is evenveelof even weinig gebleven maarde bekomende kosten transport afladen opscheppen enz zijn hoOger Ondertussohen begint de Engelscheindustrie de gevolgen daarvan meeren meer te voelen V Qemengde Bericliten üe burgemeester van Harderwijk Men schrijft uit Harderwijk aan het Hbid Een eigenaardig geval houdt hier de belangstelling gaande Midden October van h€ft vorig jaar werd door den burgemeester in verband met de aanwezigheid van een aeer groot aantal vreemdelingen in deze gemeente het verbod toj schenken van sterken drank aitgevaardigd In den avond van 25 October toen het verbod dus reeds eenige dagen was uitgevaardigd doch nog niet door den Gemeenteraad was bekrachtigd zooals de wet dat eischt sloot de caféhouder Roozenbroek zijn vergunning vroeger dan het daarvoor vastgestelde uur omdat naar h meedeelde geen bier meer in voorraad was Enkele personen bleven nog in het lokaal die hetstraks door een zijuitgang zooden verlaten Eenige oogenblikken later vroeg de commissaris van politie toegang tot de lokaliteit en constateerde bij zijn binnentreden een glaasje sterken drank op een der tafeltjes dat zoo de caféhouder beweerde alcoholvrije boerenjongens bevatte Gevolg van een en ander was acht dagen sluiten op last van den burgemeester Eenige dagen daarna ten politieboreele zijn beklag doende over de zijns inziens onrechtvaardige handelwijze werd aan Roozenbroek ter teekening een stok voorgelegd waarin hij zon verklaren op den bewusten avond port en Jenever te hebben getapt Toekende hij dan zou het sluitingsverbod den volgenden dag reeds weder worden opgeheven Hierop ging Rooaenbroek niet in Na een rechtsgeleerde te hebben geraadpleegd sprak hij den burgemeester aan tól i etaling van f 250 schadevergoeding Thans Jte de burgemeester de heer M Or 4 Kempers als zoodanig de gemeente Harderwijk in rechten vertegenwoordigend gedagvaard door de Zwolsohe Rechtbank en werd door B en W aan mr Van der V gte te Zwolle die tot procureiir werd gestold advies gevraagd Voordat morgen het door mr Van der Vegte uitgebrachte advies in geheime raadszitting zou worden behandeld werd door een achttal Raadsleden een motie ingediend waarin de Raad als zgn meening te kennen geeft dat alle kosten en oitgaven welke uit de gestelde vordering mochten voortvloeien nimmer mogen komen ten laste van de gemeente maar voor privé rekening van den heer M G J Kempers die toch de gewraakte maatregelen en feiten geheel op z n eigen hand en zonder voorafgaande bertwdslagiug met den Raad neeft genoman en uitgevoerd Na behandeling in g eime vergadering werd deze motie met algemeene stemmen ook die van den voorzitter wethouder de burgemeester was afwezig aangenomen Rolletjes t © Tilburg Men meldt ons uit Tilburg Er bobbeo hier dagelijks in den avond vrij ernstige rtlletjea plaats veroorzaakt door rt ii troepje opgesobotem jongens die do vorige week bij de firma v d Bergh Krabbendam ontslagen ztjn en nu hun cotl £q 8 die aan het werk gebleven ziju lastig vallen Reeds twee avonds achUfei n ia het lol een botsing gekomen tusschen politie tm publiek en het laat zich aanzien dtat oen en ander zich nog meerdere malen herbalen zal Verschillende arrestatiee hadden reeds plaats Do vrouw als politieagent Londen Wtt op toogenblik vijftig vrouwen In dienst en oOk in Brighton Is er een aantal l r is reode jaren over gesproken doch eerst nu Is het zoover gekomen dank zij de vereende inspanning van mrs Edith WatsM en miss Nina Boyle die het Corps of Women FoWÉe Volunteers oprichtten Mrs Watsou vertelde er een en ander van aajft een vertegenwoordiger v de Daily Chronicle I et voornaamste zei ze i8 dat de gewone politie met het denkbeeld Is ingenomen en bij verschillende gelegenheden onze hulp heeft ingeroepen i Mko vrijwiliigor wordt onderricht in de procedure van het politiegerechtshof en moet hel grondig kennen Wij teeren ze exeroeeren signalen gefven eerste hulp bij ongelukken i zeltVtird sillging doch wat ze het meest noodig hebben is tact en doorzicht Het beste werk dat wij gedaan hebben is het helpen van soldaten i refugieea aan de spoorwegstations Recruten verliezen dikwijls hun ropirael en kunnen hun weg niet vindcai in de groote stations als wij ze niet hölpm IJi Belgificho refugioes hebben we ook veel terecht geliolpen Verder bobben we veel kindoren geholpen die op wog naar en tan schooldonkere straten en etogcn door moeten en die wij bewaken Zoolang Zij dienst hebben zijn ze Inuniform en ze staan natuurlijk onderstrenge tucht Van t zomer zullen zevooral de Londonscho parken survellloeren iet dat naar doskundigeu in maatschappelijk werk verzekeren ho Bt nooviig i N Ct 1 en belangrijke diefstal heeft dezer dag n te Roosendaal plaats gehad Niet minder dan 21 gouden heeren horlogee worden vermist alsmede 36 gouden ringen lor gezamenlijke waardte van ongeveer t lüOO Van dozen diefstal wordt verdacht een 2p h 23 japigo persoon die met Belgisehe tongval sproekt en veïmoodoiijk In gezelschap van twee andere Belgen vtrkeerl DE UITVINDER pierre Mille era jonge Ingenieur deed zich aandienen bij den minister van marine te Parijs ton einde dezen regeeringspersoon bekend te maken met een uitvyiding die van groot nut zoi zijn voor de zeevaart Het was geen machine geen verbetering in de techniek geen midüel om de veiligheid te bevorderen maar niettemin moest het nut der nieuwe uitvinding een ieder in het oog vallen Zeesohepen zoowel oorlogs als koopvaardijschepen moeten steeds een grooten voorraad zoet water miCenMiMJ en hebben ook vaak oponthoud om Aen watervoorraad aan te vullen Het zeewater toch Is nagenoeg onbruikbaar men kan het niet drinken men kan er geen spijzen in koken men kan er ook niet mee waesehen en er wordt veel zoel water gebruikt ook voor dit laatste doel vooral in dfl tropen waar voel linnengoed gewasschen nxiet worden De uitvinding nu waarop Pierre Mille de aandacht van den minister van marine wilde vestigen had ten doel het zeewater dienstbaar te maken voor de asch door middel van oen soort ipeep die in zeewater oploste De schepen liouden dus dank zij deze uitvinding een belangrijk kleineren voorraad zoet water behoeven mee te voeren Pierre Mille was niet zelf de uitvinder hij kwam slechts als tussehraiperfftoon voor den beecJieiden geleerde die hem do behartiging zijner belangen bad opgedragen De minister ontving hem zeer welwillend en vroeg toen hij het pakje losmaakte dat hij in de hand hield Wat is dat Dat Is zeep Exoelleniie Zeep Ja zeep waarmee men in zeewater kan wasschen Hij begreep het terstond Wel oo dat is zeer belaogrijk Daaraan lieslaat behoefte op onze schepen Zeep waarmee mon In zeewater kanwasschen Laat zien Hij drukte op een belkaop en een zeeofficier trad binnen Is hier zeewater vroeg de minister De officier koek hem verlegen aan en stamelde ÏOxcellenöe met uw Verlof ik Ik vraag of hier zeewater i Neen Kxcellentie Ik geloof vanniet Wel hel ik van mijn leven 1 Datis wat moois t Ken ministerie van marine zonder zeewater Het zij zoo Neem dit mee zend het aan de conmrfssle van üniKTzuf k en laai die er mij rapport ovtsr tulbrtsigcn maar spoedig verstaat g Hpoedig Pierre Mille ging zeer voldaan heen m hij gaf den uitvinder alle hoop De minister van marine stelde belang in de uitvinding er werdi onderzoek gedaan het rapport zou Hpoedig word43i uiigebracht apoedig Men wachtte geduldig m n wachtte G ruaanden men wachtte een jaar De minister waa al geen minister uift r maar natuurlijk was er een andere minister gckoïflen die de zaken van zijn voOrgangtT iSOu voortzetten Pierre Mille ging Inmiddels naar Zuid Amerika om een brug te bouwen daarna moest hij n brug van 4 K M lengie leggen over n rivier in Indo China vervolgen bouwde hij spoorwegbruggen in Turkije en door al die bruggen vergat hij de zeep Als hij er nog weleens een enkele maal aan dacht dan zeido hij voor zich Het Is zeer eenvoudig Meo heeftde zeep naar Brest of naar Lra ifent gezonden men heeft een bak met zeewaiergenomen men heeft getracht dat waterdoor middel van de zeep te doen schuimen Het heeft niet geschuimd doordatde uitvinder zooals vele uitvinders zijn wenach voor werkelijkheid heeft gehouden Daarom antwoordt men mij niet omdat men mij toch niets goeds te peggen heeft Dal scheen hem zeer logisch Koé Op zeeren dag kwam zijn cdlende hem zeggen 1 r is een municipale garde geweest die dezon brief voor u heeft w zorgd Hij nam den brief aan die er officieel uitzag groot couvert met 5 lakzegels en tot opschrift droeg MI mTK tIlC VAK MARIKiO De zoutwaterzeep Was op dit oogenhlik mijlenver uit miju gedachten Hij opende den brief vol eerbied en las Bij dozen heb ik èo eor te uwer kennis ie brengen dat de commissie van onderzoek proeven met uw zeep hfeft genomen die voortreffelijk zi fn geslaagd Zij lost in zoal water volkomen op Ik bestel u bij de c een hoeveelheid van lOii K C dozer zeep opdat de proef np grooler schaal kan worden voortge et Namens den minister enz Deze brief kwam precies 11 jaren en maanden na don dag waarop Pierre Mille met zijp stuk zeep bij den minister van marine wa s geweest De uitvinder was m dien tusschentijd overleden en onder zijn nagelaten papieren was het geh m der uitvinding met gevonden Blijkbaar bad hij verzuimd dal geheim op schrift te brengen en zoodoende was het met hein gestorven De oorlogssoliopen moeten nc steeds een grooten voorraad zpet water meenemen on de mtWrozen wetMi in de tropen vaak geen raad hoe zij hun kielen linnen broeken enz gewaeschen zullen krijgen Stadsnieuws GOUDA 30 Januari 1915 Steuncomité Gouda Het Comité tot Steun aan Ifood Igdenden door de Mobilisatie te Gouda verleende op 30 Januari steun aan 106 gezinnen De Raads vacature in het tweede district Het a r weekblad De Gouwenaar wijdt eenige regelen aan de door het vertrek van den heer J Vergelr ontstane vacature in den Goudschen Raad Het blad schrijft Er bestaat sinds Augustus op politiek terrein in ons land een vr algemeen geëerbiedigd schoon stilzwijgend aanvaard bestand ook wel Godsvrede genoemd D w z dat de politico partyen zoolang de oorlogstoestand duurt hun ouderlingen strijd laten rusten om gemeenschappelijk te arbeiden alleen aan de door den toestand geboden belangen des lands Eén der uitvloeisels van dit bestand is ook dat men schier overal de openkomende zetels in Staten en Raden zonder stemming laat aan de partij die ze bezetten Kaar men weet is de heer Vergeer vrijzinnig Nu zal het ons niet verwonderen als men ditmaal ook in Gouda van Rechts het bestand handhaaft en dezen zetel aan de Vrijzinnigen laat Indien zoo werkelijk ook het oordeel der Reohtsche kiesvereenigingen aan welke natuurlijk de beslissing in dezen behoort blgkt te zijn dan dunkt het ons niettemin wenschelijk dat van vr zinnige zyde de beteekenis van het bestand geëerd wordt door hunnerzgds geen te fel partijman op dezen zetel te brengen Geen man b v die nog kortelings in een feilen politieken strigd om een gemeenteraadszetel betrokken was Dat zou dunkt ons den Godsvrede n i e t eeren Te minder daar de heer Vergeer niet zulk een geprononceerd man was Als gemeenteraadslid diende h in of steunde hn vaak voorstellen welker bedoeling ook aan Rechts min of meer sympathiek was Wij denken b v aan zijn ijver voor Zondagsrust Bij ona afscheid aan den hoer Ver breogon wij hem daarvoor nog hulde De Witte Bioscoop VTaar zoovfilea in Gouda het ver tak der Militairen bijzonder gevoelen ait ook zeker het geval met de Jaide Bioscopen l enminste in boven genoemde inrichting trof het ons bijtóflder Het ia wonderlijk dat het joadBche publiek vooral van de betere nBen niet zooveel gebruik maakt vanhetgeen door de Directies gebodenvorft Witte Bioscoop doet alles wat zij kan om de bezoekers aango naam te zgn De zaal is keurig gerestaoreerd en eenige verbeteringen zijn aangebracht Deze week wordt een zeldzaam mooi nroirraniina vertoond Noemen we aftttOB het interessante Oorlogsjournaal 6 wetensch appelijken film ZiMewonnenteelt beiden uitmuntende door bSïOudere helderheid en scherpte pan opname verder een mooie comedie cetiteïd Vervallen Grootheid gespeeld door de Vitagraph artiaten evenals het hoof dnnmmer Een Catastrophe tengevolge van Jalouzie dat inderdaad door de bijzondere opnamen o a de treinenbotsing tot een der beste Jlfflg behoort die we tot nu toe gezien hebben Tot slot worden een 2 tal coimsche filma vertoond Onesime en ana CoUega en Polycarpe gaat naar buiten waarvan de laatste vooral een daverend gelach doet weerklinken Dat ook het streven van de Directie voor goede muziek te zorgen op d wordt bewees wel het elk nummer dat violist en piM applaus na pianiflt ten beste gaven Van den explicateur als altijd niets dan goeds De vluchtelingen in Gouda Het aantal bewoners van het vluchtelingenkamp aan den Gra f Florisweg oeemt geregeld toe De beide laatste dagen kwamen nog aan 56 vluchtelingen uit DuBsen 9 uit Rotterdam 4 uit Nijmegen en 39 uit Oost en West Uiddeibeers Het schoolgebouw hetwelk tevens als kerk dienst zal doen nadert zijn voltooiing Reeds zijn circa 100 kinderen ingeschreven voor de school i Woensdagmorgen zal ze vermoedelijk I in gebruik worden genomen Haastrecht Maandag 1 Febr a 8 des avonds halt aoht aal voor de afd Haastrecht van den Ned Protestantenbond in het Bondsgebouw als spreker optreden Dr J P Oanuegieter uit Middelburg met het onderwerp De Oorlog en ons Godsvertrouwen Waddinxveen In de gistermorgen gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente waren alle leden tegenwoordig Goedgekeurd wordt bet verslag der vergadiermg van den 18en De ceanber j I Door dön Voorzittei geschiedt den Raad medvdeeUng dat ingevolge aan het Dag Bestuur verstrekte opdracht dit Bestuur heeft gecomplimenteerd namtms den Raad de H H C C Regt Hoofd der School aan het Dorp en D Slinger CJem bodö beiden ter gelegenheid van hun 40 ftrig ambtsjubileum Ingekoiuen zijn o m van don heer H Matliot een dankbetuiging voor de verhoogde subsidie voor het door hom ultgegWen Waddiiixveonsch We blad Van led Blaten het goodgekeurde kohior van sclioolgeldtt n over dö maand November J l Van dezelfden het goedgekeurde suppletoir kohier van den Hoofdelijken Omslag voor 1914 voorts van de alhier opgerichte Vereenlglng voor Wijkverpleging kennisgeving houdtode bericht dat door haar is aangi ateld een wijkverpleeg Bter voor alle gezioditeqi idem kennisgeving van oprichting van een Vereenig ng afd Waddinxveen tot bestrijding dw TubBreulose Van de H H C O Regt i n L yiinger dankbetuiging voordeblijk n van waardeenng door den Raad heo aangeboden bij hun resp 40 en 25 jarig aiiibtBjubÜBum Een verzoek van den Dl rectüurGeneraal der Posterijen en Telefraie on beëindiging der huur van het thans beslaande postkantoor In verband iet naderond i voltooiing van het nieuwe kantoor wordt in handlen van B enW gesteld om advies Ingekomen voorts van 1 Büttner alhier een reclame tegen zijn aanfllag in den Hoofdelijken Omslag over nu Wordt in handen gesteld van dte Financieele ommisBie om advies Van O Commissie tot wering van Schoolverzuim is ingekomen het verslag over het jaar 1914 Mededeeling g Bohiedt dat zijn opgenomen do kas en boeken van den üemeente Ontvanger van H Schoole Hooö 0 W dB Door J oï J IC Doeleman C Snoelj P Starrweld Bwi e l WBlhoudMs om aan den Voorafschen VoU r te verzoeken mede te Knkm on do Nooidkade ton namo dor Oomeonio Ir p d n Ra J Vrljguateld werden wegens het vertoemililajren dienst van het I