Goudsche Courant, dinsdag 2 februari 1915

Stadsnieuws GOUDA 2 Februari 1915 NederlandBche Anti Oorlog Raad Door de heeren Da H Cannegieter 01 Joh Mulder door het bestuur van den AntiOorlog Raad uitgenoodigd om hier ter stede een plaatselijk Cloinitó op te richten worden alle ingeietenen die zich bij den AntiOorlog jtjiid hebben aangesloten opgeroepen tot een bijeenkomst in de bovenzaal Sociëteit de Réunie op Vrgdag 5 Febr a s teneinde te trachten ook Iiier tei stede een krachtige beweging daarvoor in het leven te roepen ioudaclie Winkeliersvereeniging De üoudsciio Winkelierevereeniging hield glatWMWVond in de bovenzaal van de HwD n jaarvergadering pe voorzitter de heer A D van Yteun g n gaf in een kort openingsijiDOei fen overzicht van de gevolgen die door WD oorlogstoestand voor di n winkelBtwid waren ontstaan tm sprak de hoop uit dat Nederland voor den oorlog zou 1 I 1 gespaard Ittedudeeling werd gedaan dat een adhae iebetuigmg was gezonden aan de Goudr ache TelephooU Mij op het adres van Gouda Vooruit hetwelk behelsde een protest tegen de sluiting van don nachtdianst on beperking van den Zondage enst welke zou geschieden indien niet 60 aangeslotenen zich verbinden oui f 5 meer te betalen voor hun abonnement Van de Tetoplioon Maatschappij was daarop bericht ontvangen dat geen adres wae tiigekomen Naar aanleiding hiervan werd door den voorïiltor betoogd dat waar de aangoelotenen een contract hebbon met de Teleplioon Mij een protest tegen de voorgenoineo verliooging volkomen gemotiveerd was Uet gemeentebelang eischt bovendien dat de nachtdienst en de Zondagsdienrt onbeperkt gehAdhaatd blijven Door den voorzitter van don Gemeenteraad ia in de laatstgehouden vergadering aan de CJoudsdie Winkeliersvereeniging ten laste gelegd dat zij do oorzaak is dat met voldoende aangeslotenen ziob aan de TelephoonMij hebben opgegeven dooh dit is onjuist Het is de vereeniging Uouda Vooruit die hot protest lieeft doen circule ren Vervolgens deelde de voorzitter nog HK de dat met hardnrftkighcld wordt verkondigd als zou de ü W V de oorzaak zijn of althans schuld iiebben aan het vertrek van het garnizoen Dit is lieslist onjuist De ü W V heeft zioh eooals baar recht is rechtstreeks gewend tol den Minister van Oorlog en tot liet Kamerlid voor Gouda Jhr Mr W Th C van Doorn om te trachten het gtmiitoaa voer Uoud to behouden De voonVtler acht het noodig een woord an protest te doen booren voor het verapreidtm van dat valsohe gerucht dat laster ifl Ten slotte doelde spr medo dat d e CommiBêie van Toezicht op het Vluchtelingenkamp na eenige conferenties met de bejdo middenstands vereenigingen liesloten heeft de lever4ngen van de levensmiddelen en brandstoffen voor bet kamp to doen geaclucden door tussohonkwnsl van een comité uit beide veroenigangen liotwelk voor een nolrtige verdoeling der leveranties en voor accurato bezorging daarvan ukk I zorg dragen Dit comité uit do G W V en do Hanze heeft dteze taak die veel moeiten vereischt doch voor de leveranciers van groot belang gaarne aanvaard Naar aanleiding hiervan word door den heer J den Boer aan het licstuur dank gebraclit voor zijn beinoelïngen on werd door heui t p enkele nog niet juist geregelde aakon gewezen waarop door den voorzitter een onderzoek werd toe Aan het Oostetyk Front KOPENHAGEN 1 Febr part Volgens hier uit Petrograd ingekomen berichten hebben de Turken die tegen de Russische troepen aan de grenzen van den Kaukasns opereeren niet onaanzienlgke versterkingen van uit Europeeach Turkye gekregen Daartoe zijn o a troepen aan het gebied der Dardanellen en aan Konstantinopel onttrokken Hoe deze troepen Ërzeroem hebben bereikt is onbekend doch vermoedelgk niet over zee daar de Russische vloot in de Zwarte Zee groote waakzaamheid aan den dag legt en er bovendien reeds vele Turksche transporten in den grond zijn geboord Bovendien zijn te Ërzeroem troepen uit KleinAzië geconcentreerd Het séhijnt dat de Turken zich aldaar krachtig versterken De civiele bevAking van Ërzeroem heeft naar reeds gemeld werd order gekregen om de stad te verlaten In het gebied van Olty zijn do Turken opnieuw Vooruit gerokt Ook in noordwest Ferzië waar de Turken versterkt znn met Koerden worden voorwaartsche bewegingen der Turksche troepen waargenomen Er is door hen reeds een aanval op Khoi gedaan Aan het Zuldel k Front Pl THCKJKAD 2 Febr UfÜcieel De li nörale Staf van het leger in den Kaukasus mcJdt dat 31 Jan over het geheelo front goen enkel gevecht vau Jielung heeft plaats gehad Noord HollandBc e Kaas Men meldt ons uit den Haag De Di ecteurOeneraal van don Landbouw Ai heiT Van Hoek zal morgen naar Mkmaar vertrekken tor bijwoning van een vergadering van iNoord Uollandsche kaasfabrikanten dio belegd zou zijn in verband met dt mogelijkheid van hot sasteulisoeren van de wei De Inrichtingen aan de Henibrug Men meldt ons uit Aiueterdaui Ti gen half twaalf arriveerdwi de Miniators van Oorlog Marine en Waterstaat in militaire auto s oin oen bcKoek Ie brengen aan de militaire inrichtingen aan do Hombrug De Ministers werden rondg leId door den heer Van Dam directeur on vprfichlllendo chefs van afdeeUngen Hel bezoek droeg en streng persoonlijk karakter I veuwel kan worden nicdogodeeld dat dit in verband staat met e v uitbreiding diT inrichting In do Oostzee flOTTi ilBKRG 2 Febr Toon d bemnnnlng van do raijnonlegger Fdda bezig was mot vernietiging van eon mün dio oen Zwoedsch stoomschip in het KatItigat gevonden had ontplofte de mijn waardoor 2 man gedood en 7 gewond werden Tdegrafiscli Weerbericht van het Koninklijk Ueteriologisch Institnnt te DE BILDT Hoogste barometerstand 772 8 te Breslan laagste stand 744 3 te Bodoe Verwachting tot den volgenden dag Meest krachtige Z tot Z W wind betrokken met regenbuien tijdelijk wellicht opklarend zachter BrR ËRLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 29 Jan Johanna Gerard ouders G Bakker en J de Korte 30 Maria Authonia ouders B Roos en W M van der Sprong 31 Maria Adriana ouders A van de Water en A ClazinE Cornelia Wilhelmlna Johanna ouders A F van Ruiten enJ W Borst HnbertuB Marianus ouders C P Klerks en P M de Jong OVERLEDEN 29 Jan KrijnaNijhais 4 w Hendrika C Heerkens wed C M Qoudriaan 83 j 30 Andreas J Moons 4 j Maria S van Velzen geh met J S van der Sloot 78 j Catharina Vos 16 j 31 Maria Jansen wed v H van Tok 89 j Geurt van Huis 10 mnd 1 Febr Teunie Sanders 74 j Marcel A Despiegelen 18 mnd Josephua Lauryssen 1 j BOSKOOP GEBOREN Sjoukje ouders P van Es en S van der Wal Petronella Maria Francina ouders D Spaarman en M C Wgnbeek Wilhelmina Cornelia ouders L van Zoomeren en W C Broer Martinus ouders J Gersie en D Oosterom Jacob Jan onders J C van Vliet en J C de Rijke Jacobus Johannes ouders G van Leeuwen en A van Zeist Henriette Aaguste Catharina ouders K H Koessingh en G S M Everts Adriaan ouders A van den Bergen C de Vink Jacob onders M van der Wolf en M W Ravensberg Jelsje onders B Boer en E C van Tilburg OVERLEDEN W Boer 64 j eehtgenoote van M C J Gnldemond M C Doornik 80 j weduwe vanC van der Ben N van der WiUik 20 j Door do heeren Steenland en Kamphuizen werdon daarop nog eenige vragen gMtel4 en mededeelingen gedaan Dorf don socrotaris don heer T CreI werd het jaarverslag uitgebracht W4 rln ook datgene werd gememoreord flpfwelk door den voorzitter ter sprake was gebracht Het ledental bedraagt thans 207 in Gouda en 7 daar buiten Ondor dankaegging werd dit uitvoerig verslag goedgekeurd De heer B D Grootendörat bracht verslag uit over het Bureau Invordering Daaruit bleek dat na 1 Aug nagenoeg geen gebruik is gemaakt van het bureau Van do 104 posten tot oen bedrag van 1 1793 42 waarvan afgevoerd werd f 474 3aj werd gol lcaseeerd f 747j03 of puhu 5ö Ook dit ver Iog werd goedgekeurd Do rekening van den penningmeoster loot met een batig saldo vaji f 138 64 aio van het Bureau Invordering met een atig saldo van f645 Het aantal nieuwe loden dat or door de leverantie aan it t Vluchtelingenkanro is biigekome i bo ïraagt 30 Tot bestuurslid werd herkozen de heer J G C Kamphuizen on tot bestuursleden van Bureau lavordtwiog werdon horkoMn de hewen B D Grootendorst en Q O Kamphuizen M wijze van proef werd besloten voor Bureau Invordering voor een nïeuwe maatregel van incaesoeren de ineasaoKorten op 5 te brengen V rilÏÏ eind dor vergadering had oen wptïfita P van eenige luxe voor rpw gebruiksartikelen Diefstal politie Is alhier procee ver Door ia ontving het vele giften maar meerdere bijdragen zijn dringend noodig Tel Bf ieven uit Parijs Parijs 25 Jan 191 ï XXIII UU mijn jeugd herinner ik raij een oud rijiiipjc t Ia al goed wat hi doet OIp uien mint in al kwaad van die in i haat Wat hij begint waarvan do dagbiadon ons thans dagelijks illustratie to over leveren t Ie natuurlijk op Duitschland en al wat liuitHch Ifl gomunt OU wanneer voor oen oogenblik en zulke oogenblikken schijnen lioe vreemd bet klinken moge waarlijk voor te komen de ware grieven niet in voldoraitkgroote mate voorhanden zijn dan worden er wol eenige vermeende bij gefabriceerd Zoo hebben eenige bladen een groote handigbnidl vooral Ie Matin 18 daar sterk in allerlei prachtige verhalen op te dlsschen over de levonflwijzo in de Duitsche grobtstad die nu en dan wel Iieei geeMig zijn do gewoonlijk kant noch wal raken Waarom wil men nu mot alle geweld paté de foce grae met beseengelei haring inet pruimen en sardines met perziken laten etfHi Waarti een Franscbman waagt zich op gladi ijs als hij het terrein der eetimpressie betreedt Wij Hollanders weten nog altijd niet goed o wij lachen of rillen zullen als hij met enthousiaemo spreekt over slakken on kikkeriiilletjee ik wU ten minste wel eerlijk iK ennen dat Ik mijn atkeer tegen doze echt Fransche deticatoBsen nog niet heb kunnen overwinnen l n dan de geeetigheden over den raad aan de Berlijnscbo hiiiHiuooders gegeven om een gpdeelte van den afval der eciwaren to benutten I Dit bericht heeft tan minste in de pers de rondie gedaan Voor de letterlijke julntheidi durf ik niet inslaan nadat het van hot DuitHch in het Hottandech van het Iloltanduch in hel Ki olsch en van liet l ngelsoh in het Fransch vertaald was 1 nfin er is al heel gauw va gemaakt dat de BerliJners er aan toe zijn hun ordürcB menagërres bij gebrek aan beter op te knabbelen tte heeren vergeten echter dat een ongetwijfeld zeer prijzenswaardige zuinighoidHmaatregel hier niet zoo gemakkelijk begrepen wordt omd at zoowel in vrede de als in oorlogstijd heel wat afvaj te allerltrf smakelijke witte en roode wijnsacesjes voorged iend hier geregeld zijp weg naar dq magen vindt Wat zijn Au hooggeroemde tripes k la nK die de l oën anders dan afval KunderdflriueU viIJL en grasdoubte en andouiUee Kvedzoo i n longen lover hart hersenen etf van koeion schapen varkens en kalveren t Is toch ook afval getuigo naam maison d abats voor dtotalrijlfte winkels die naast dio slagerijen bestaaïi van den vejkoop van al deze dingen a Um Niet geheel even groot als de haat tégen de Ouitachers maar toch ook w i heel groot is ki l aat tegen de eiu l uglijaés de valide mannen die zich ondiep een of ander doorwindscl weten schuil te houden Sedert liet begin van deii oorlog zijn er embusqilé s geweest ar aijn er nog en er zullen er wel blijyeil alle oonseils de róvisione en regooringsmaatregelen ten spijt Men zit er anders nu wel streng achter heen en reeds eet aardig contingent embusqué a die uit den aard der zaak metirendeels tot de Ijoteïe kringen bohooren zijn noodgedwongefc naar het front vertrokken De pers helpt krachtig mee om d e heeren uit hunne schuilhooken tè vooyBOhljn tó lialen Zoodra een geval bekend wordt VPischijnt er onder de écho 8 of op een andere plaats waar het zcar groole kans heeft gelezen Ie worden o i enlre flMjo lietzij met naam en toenaanj hM ij iue4 zulke duldelijlie aaaduidlngen dat ieder direct weet wie er bedoeld wontt Do houdiing van het publiek is lioelist vijandig zoodra liet is lomand tusschep Ie twintig en veertig jaar oen euibusqué vnnnoedt en zoo iemand loopt een groote kan onaangtTiaaiiihoden to krijgen of niih vleiende opmerkingen te moeten slikkoio boel onverdiend dikwijlH Het is reecfa iiu ermalen vooygekomeii dftt soldaten die zonder fcn arra of oen Iwen te inissoa definitief voor don dienst zijn afgrfteurd op dw hatelijkste wijze worden lastig gevalk qi Kr is zelfs als eens sprake van gew e t aan gewonden of afgekeurden li t een of and r onderacheidingsloekeo o geven k Vreoe overigens dat het nipt veel helpen zou want van al die insignes 11 banden wordt ook een schandelijk tniftbruik gemaakt I en van de grootste erabusqué was wel de oud minister Oaillftix die het om gewiclitige redenen gowenecht heeft g vondiMi naar Brazilië te verhuizen ïïij blijve er in vrede t Bij een bes ek aan ven welenschappelijko inriohtlng moet de oud minister door een slang gebeten aiji in zoo heftige mate dat hij er drie degen ziek van is geweest Het blad dat dit voorvalletjo vermeldt voegt er vinnig hij Over do gezMidheld van do slang na dozo gebeurtenissen wordt geen meldii gemaakt t Ia al goed wat hij doet etc A F PETILLOX Sln 2 i enlaaa c3 Verboden uitvoer Te Winteniwijk zjn twee waggons aangehouden die heetten geladen te zijn met 4000 K G aardappelen waarvoor een consent bestond en de fest wortelen Bg nader onderzoek bleek echter dat de wagens 13500 halve K G aardappelen te veel en evenveel wortelen minder inhielden De te vele aardappelen zijn uitgeladen en ingekuild terwijl tegen den afzender pro cesverbaal is opgemaakt Belgische geïnterneerden Majoor Mamet op parool vrijgelaten geïnterneerd Belgisch hoofdofficier te Amersfoort is met toestemming Van den Minister van Oorlog toegevoegd aan den Belgischen Generaal Bossin niet Doffin om deze als adjudant bij te staan tijdens zijn verblijf in ons land en hem te vergezellen bij de bezoeken die de Generaal binnenkort gaat brengen aan de plaatsen waar Belgische militairen zijn geïnterneerd De Generaal ontving ook met verlof van den Minister het bezoek van Generaal Werbrouck geïnterneerd te Zwolle Het Suez kanaal Naar aanleiding van het bericht dat het 88 Riouw van de Stoomvaartmij Nederland op 30 Jan in den namiddag het Suezkanaal is binnengevaren is men misschien van me hiing dat het kanaal op bepaalde uren opengesteld is Tegenover deze meening moet worden opgemerkt dat de Stoomvaartmij daarvan niets bekend is en men vooralsnog in hot duister tast omtrent de besluiten die door de bevoegde autoriteiten inzake het Suezkanaal genomen zijn Wel verwacht men een rapport van den gezagvoerder der Riouw waarna men misschien eenige meerdere inlichtingen kan geven Dat de Riouw binnengevaren is is nog geen bewijs dat het kanaal eiken dag of in den namiddag geopend is Van bevoegde zijde verneemt hqt Vad dat hier to lande van de SnezKanaal Mij de volgende mededeeling is ontvangen Het kanaal blijft open voor de vaart dagelijks zullen mededeelingen over devaart verstrekt worden die alleen b tjdag mag plaats hebben met het inachtnemen van al de voorzorgen en ond de voorwaarden welke de militaiifemacht zal voorschrijven ten einde algeheel zekerheid van de schepen jekannen waarborgen Leening of Heffing In de eerstvolgende bijeenkomst van het hoofdbestuur der Centr Lib Kieqvereeniging in het hoofdkiesdistriat Enkbuizen zal onderstaande motie tër tafel worden gebracht De vergadering van de Centr Lib Kiesv in het hoofdkiesdistrict Enkhuizen kennis genomen hebbende van de oppositie tegen den Minister mr Treub in zake het ontwerp Leeningsplan veroordeelende het optreden van ee i paar UnieLiberalen in vereeniging met de hoofden van de Vrijz Dem Partij om in een tijd van de grootste spanning waarin de godsvrede alleifminst verstoord diende te worden het ministerieele leven van een man dfc bij allen in hoog aanzien staat ih gevaar te brengen eerbiedig hulde brengende aan den Minister voor de kracht en volharding waarmede Z Ëxc het werkelijk belang van het vaderland tot ons groot geluk heeft gediend spreekt haar spijt uit over die oppositie en gaat over tot de orde van den dag De Telegraaf beleedigd Door den hoofdredacteur van de Telegraaf den heer J C Sohröder is tegen luitenant J Mallinckrodt gedetacheerd bij het interneeringskamp te Zeist bij den rechter een vordering aanhangig gemaakt tot schadevergoeding en betering in goeden naam op grond dat op een avond indevonge maand door genoemden officier in een café te AnvBterdam ten aanhoore vap een aantal andere bezoekers is gezegd dat de redactie van het dagblad De Telegraaf tegenwoordig betaald wordt door de Engelsche regeering om stemming te maken voor de geallieerden Voor het Nationaal Steun comité Men moldt ons uit Amsterdam Naar wij vornt uien is dOor bermidd Iing van de Javasolie Banlt wederom 1 60 000 ten behoeve van het Nationaal Steuncomité uitIndië naar ons land overgemaalit M tde vorige bedragoo vornit dit een iipdrag van 1 450 000 L Belgische kinderen oiaf üi Brfljidu voofiütter vau de Vercjeniging Tehuis voor Belgiscl kmderwite AmstfTdairi is Zaïerêag vergezeld van een d r bestuur sleden va het Leidscbr lluiMVi rilingscojiiité uit lielg lirugg kecrd met oen 4ü tal noodjijdonde kinderen uu Vffl Bcbillendï Belgische gemeenten I i ze kinderen worden kosteiooe uiHoIIau Jsehe gezinnen opgenwnen welkfzieU voor dit ihM roeds nmandi n geledfu bij de beide oomité s hebben dioen in eiiryven De grootste helft ilczer kinderen zijn weezen on vernchil lenden In bbon hun ouders in de vluohtelingenpaniekverloren iMen kon het velen kinderenaanzien dat zij gebrek hebben geledra Notarw Brande roemde zeer de houdiug der Duitsche autoriteiten die dof rootf ï me ewOTking en hulp verleen kn er worden zelfs paasir flchelns verhliekt welke toegang verleenden tot het oporatiegobi i ea aanbevelingcm om zoonoodig van militairo auto s gebruik temogen maken Wanneer de financieele tofïtaiid d r comité s Ix ter ware geweest hmitieo honderden kinderen meegenomenIvimnen wordien Dezen zijn thans in Belgisöhe gestiohten votorloopig ondtergeItracht en zullen zoo mogelijk met de volgende reizen vormoodeU ik nog dezemaand naar Nederland ovorgebracht worden N R t Art 82b der Wet L O Door de Unie van hr Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland werd aun den Ministel van HlnnenlandHchc Zaki u hot volgend adres verzonden ïeeft ui t vorschuldigden eerbied tes kennen liet Iio rfd beBtHur van de Unie van Christelijke Ondlerwijzcrs en Onderwijzerfw en in Nederland dat door Ao mobilisatie vele onderwijzers dit midden in hunne studie wafan onder de wapwien zijn geroepen dttt verschillende ond irwijzers in hunne dienstvrije uren gelegenheid bobben die fltud io voort te zetten daf dio studio o a ook omvat het examen bedoeld in Arfikel 77b der Wet op liet D O lat aan het afleggen van dit examen verbond on is d o voorwaarde genoomd in Artikel 82b der Wet op het L O dat door de mobilisatie verscheidene ond4 rwijzors buiten hunne schuld niet aan die voorwaarde zullen kunnen voldoen Weshalve wij Uwe I xcollentie boleetó loeh met aandrang te verzoeken maatregelen te willen treffpn dienende tot tifdi Itike ontheffing van genoemde voorwaarden voor die önderwifzors die blijkeuH hunne akt van lienoeming doai anii voiJaan zouden hebben indien zij niet ondor de jffapenen geroepen wareq an Brom Men ii dt oÊt uit IJtreöht islbBCÖBft r ïs te IJitocht op 54 ii rigi n leöltj jj overleden de Heer Jojp Ürom de bekende kunötgOLid mid Lfe lieer Brom die een buitenlandscbo vermaardheid hadi en o a voop verschlllei ile werken beHfroond ia op do Werel lenloonstelilngen to Baint Louis landen l anjs Brussel Amsterdam De hotjl Brom leverde vooral in Italië FrankrijÈ ug land Noflrd en Zuid Amerika Ve Hehiltendo mal ifl hij in binnen en bu len an teol i lUnsttijdsch riften om ziiikunstwerken geprezen Do heer Brofliwatj gerechtigd tot het dragen van ve sohiliende binnen en bultenlandsche ri4derordes Hij h i ook verschillend m len k zitting in tentoonstolUngen op gebiiiflvan kunst In Ie jongste gehouden ledenvergadi ring van de l oop Tuindersveret niging Kenneniorland to Heomflkerk werd inzake dieii anti DuilsolH n brief door iemtinöuit Haarlem in eou Berlijnsoh dagblaflingezonden mot beleedigende uitdrulikiiigen voor Hollandacho tuinders oen mdtie van afkeui ng aangenomen Hot bestuur zal in een der Duitsche dagbladejfi deze motie doen publiceeren Mijnen in do Zuiderzee Men schrijft uit Knkhuizcn san hot N V d D Volgens vorÉichiilendc Vapporten en m dedeelingen betreffende het onderzoek nat mijnen in de Zuidterzoe kan thans wojden geuield dat slechts één mijn aangetroffen en zodals bekend door de marine vernietigd l e andere later gerapporteerde mijnoo waren van zeor onschuidigen aard Hit biekim te zijn een oudo wieg een mard en een tonnotj iwei dat losgeraakt t weggi dreven was van een baggemwlei liggende in de Rijkshaven te Knkhuizeii Deze bwi die nog op zee ronddl ijft zelfs door ervaren zeelieden voor reh mijn aangezien rankzinnigengeeticht to Noordwijkerhout Men meldt ons uit Noordwijkerhouti Aangezien het aanzienlijk kapitaal bènoodigd voor de verdere voltooiing vanhet Nieuwe Krankzmnigengoeticht uit Brfgili nwet komen en er vooreerst go contanten disponlbel zijn werden gisterehdo werkzaamheden totaal stopgezet enkregen allen ontslag t Qemengde Berichten Bekeerd Het HOcialietische Twecdie Kamerlid do heer F W N Hugenholtz besluit een ingezonden artfkel in tiet Volk ovdr Olide en nieuwe plunjo als volgt Ik wil wel eerlijk bekennen dat hfet Bf eloopt ii tiaiv laar mij ook op miliidii gebied allorlei dingen anders heeft doett ien dan TOoger Dat het kleine Belgische leger ui Maat ffi geweest het geheelo veldplan van Duitachland te verijdelen en dat ten spijl van de geweldig vlootmacht van Engeland een paar DuiiHclie o d rzeobooton ver van hun vloolba ia en zonder bescherming van zwaar ginrapende nioederschepen in staat ijn brik en verwarring te brwigen onder vijanden en neutralen dat zal mij waarffThijnlijk in het vervolg mei wat uiiiidtT geringschatting doen spreken van wat ook met kleine middelen is te bereiken zoolang WIJ nog door liet oppermachtig kapilalisme om ons been genoodzaakt worden een zekere weermacht in wtand te houden De londeldoos weer in de mcWie Bij wn smid te St Oedenrode zijn wegens het duurder worden van lucifers tondeldoozen besteld Poging tot oplichting Men schrijft ons uit Haarlem Vrijdag kwam bij de firma J C H die een zaak in lederwaren aan de ïroote Houtstraat te Haarlem liecft een heer die een koffer van f 29 50 kocht welke bezorgd moest worden bij den hoer Smit Koninginneweg 12 Tegelijk kocht hij eeo garnituur van f 5 J dat hij wilde meenemen De heer H weigerde dit echter waarop de kooper boos wegliep De hoer die een poging tot oplichting veriiioedd telefoneerde aan zijn collega s het geval Dat dit noodig was bleek des middags te half vijf toen do firma S P O die een dergelijke zaak in do Kruisstraat he ft bezoek van denzeUden persoon kreeg Hier kocht hij weder een ledoren koffer van f 19 30 die ditmaal bij den lieei Weissinüller Tmmastraat 77 moest bezorgd worden Daarna kocht hij nog andero lederwaren o a portefeuilles p1garenkokerB portemonnaie tot een waardo van f48 23 Dit wilde hij weer zelf iiK enemen Do gewaarschuwde winkelier Meigerdo natuurlijk Do kooper liep weer eg maar word nu door een anderen winkelier S L gevolgd De politie werd liovendien gewaarschuwd en deze arresteerde den man wegens dubbele poging tot oplichting ÜG man gaf op te zijn N B lilt Amsterdam Treurig ongeval Men meldt ons uit Oudo Tonge Alhier heeft oen treurig ongeluk pleats gehad De bejaarde alleenwonende mej T Reedijk die zich sedert een paar dagen met had vertoond werd door hare buren welke ten haren huize een onderzoek instelden in hangendcn staat levenloos in bare woning gevonden mOt den lials gekneld tusscUen den zolder i t zoldorluik Na ingesteld onderzocht bleek het llchaaqi aanzienlijken tijd in dezen staat verkeerd te hebbon Men inoldt ons uit Kindhoven Niottegenstaando do scherpe grenscontrole welen nog dagelijks Belgische jongelingen op Holland rt grondgebied te komen Meerendeele willen deze vluchtelingen over Fngetand nanr Frankrijk om dienst te neinin In het Belgische leger Mijnen in de Zuiderzee Men moldt ons uit Wicjiugen lietliaaldolijk worden door de visschers ih de Zuiderzo drijvende mijnen gezien Zoo IS op de Zuidwal liij Wioringen weer een mijn gesignaleerd Volgens mededeeling van visHchors die in de nabijheid viscliten mocht hel Marino personeel or m Hiagen deze onschadelijk te maken Tramongflluk Men meldt ons uit Dootlncbcm Zaterdagmiddag goraakto de locomotief der tram welke to s Heorenberg om 2 I0 van de FiiMïierikflche brug vertr t bij een bocht ter hoogte van afó Schiefens uit do rails mot gevolg dat zij dwars over den weg kwam te liggen De machinist verwondde zicli door uit een raampje te moeten klimmen aan de pols wcnl ten spoedigst dOor den genoeshecfr verbonden en kon zijn reis met den daafop volgende trein naar Dootlnchem voortzetten Fen extra trein bracht personeel en materiaal aan Men is bezig de machine in de rails te plaatsen Schade is oogenschijnlijk overigens nlK aangericht Een ernstig auto ongeluk f Men seint ons uit Soest Zondagmorgen is de automobiel van den heer W J Th Naeesens nabij Woerden door het slippen togen den paal van eon tirug geredteo Do heer Naessens werd door den schok door het glas van de auto Jeslingerd waarbij hem do halfl slagader werd doorgesnedien ten gevolge waarvan hij spoedig overloed De chauffeur bekwam geen letsel Het li werd per auto naar Soeet vervoerd De overledene was firmant van den bekenden AmstordiMnschon Plano en Muziekbondel Duwaer Naessens en bewoonde te Soeet de villa Hiil Orove Hij bad don leeftijd van 62 jaar bereikt Fcn Bchiphrug aangevaren Men schrijft uit Deventer fian de N Crt Zaterdagavond Iaat word descbipbrug alhier aangevaren door de stroomafwaarts gaande stoomboot Burgemeester van Marie De oude brug waaruwde reeds zooveel misère is beleefd werd em ig Ix schadigd De brugeebepen werden naar twte kanten gedrevra zoodat do comiiiuuicatie met de overzijde werd gestremd Onmiddellijk toog een terke ploeg gemeen tear beiders aan het werk Het gelukte de brug in zooverre te herstellen dat men Zondag weer paescerrai ktm I r is aanzieoli e materieele st ade Cactto vervals ingen Op bevel van de rechtbank te Rotterdam heeft de rechterlijke macht al ar huiszoekingen gedttan bij eenige cacaofabrikanlen in verband met leveringen van groote partijen cacao poeder welke na aclieikundig onderzoek van ondeugdelijke samenstelling bleken te zijn Oeze partijen waren meldt de N R Ct veniwngd met cacaoechiilen meelsoorten enz I en aantal monsters is in beslag ge nomen De levering loopt over partijen van 30 tot 60 000 K G Proces verbaal ie van etm en ander opgemaakt Vreemd Men schrijft aan de N Gron Ct In een onzer groote steden is iemaod die de Nederlandsche infanterie uniform van soldaat droeg door de politie aangehon teu als zijnde hij niet gerechtigd tot hel dragen dw uniform Do aanleiding tot deze aanhouding was dat de ouan op militaire wijze een onderofficier had gesalueord en aangezien dit in de loatt te lijdon oen bijna niet voorkomende handolipg was vermoedde men te doen te hebben met ieaiiand die inet de tegenwoordige gebruiken der mindere militairen niet op do hoogte was en d us geen militair was Bij onderzoek is gebleken dat do man inderdaad soldaat was en een der weinigen die de voorschriften opvolgde I Het gebeurde te Nigtevecht Nader blijkt schrijft do N R Cl dat de land weexman J R uit Watergraafsmeer gedetacheerd in het fort Nigteverht die Woensdagmiddag te Mglevecbt zijn eehtgenoote met oen revolveröciiot van het leven hoeft beroofd aan de tafol bezig was zijn revolver schoon te maken toen onverwacht de revolver afging Do kogel trof zijn vrouw die bij bot raam stond in den mond woarop zij doodflijk getroffen inoenzakte Op de kamer waar hot drama is voorgevallen heeft men op tafel het votpotje en de vetlappen gevonden De huls van de patroon vond men liggen naast de canapé vlak bij de plek waar de revolver H erd schoongemaakt Xj A lSriDBOXJ W Hond en klauwzeer In de jongste 552e vergadering van het Hoofdbestnnr der Hollandsche Maatsohappy van Landbouw was blijkens mededeeling van bet Ned Landbouw Weekblad ingekomen van den Minister van Landbouw enz een schrijven houdende mededeeling dat Z Exc zich thans nog niet gerechtigd acht door opheffing van de meest krachtige bestrijdingsmaatregelen afmaking den Nederlandschen veestapel aan ee algemeene epizoötie van het mond en klauwzeer prijs te geven en de medewerking der Maatschappij inroepende om te bevorderen dat commissiën worden gevormd die op zich nemen veehouders te wijzen op hun wettelijke verplichtingen en hun op het hart te binden dat eigen waakzaamheid het beste wapen is in den strijd tegen het mond en klauwzeer met uitnoodiging tot een vergadering op 1 Februari a s ten einde alsdan opnieuw toe te verwegen of de stand der ziekte en dfi ervaring in de maand Januari opgedaand wflziging of wel doorzetting van de bestrijdingswflze wensohelijk maken Besloten werd o a een circulaire met raadgevingen te zenden aan alle leden der Maatschappij en voorloopig nog niet te verzoeken aan de afdeeUngen der Maatschappij commissiën van waakzaamheid te benoemen die de veehouders zullen voorlichten aangezien het hoofdbestuur meent niet voldoende op de hoogte zga van den stand der ziekte om met vrucht de commissiën van advies te knnnen dienen en voorts om gevolg te geven aan de uitnoodiging van den Minister tot bijwoning der vergadering op 1 Februari a s Inzake veearbitrage werd daar de instructie voor de commissiën in Noorden Zuid Holland welke door het Ned LandbouwComité zon ontworpen worden waardoor uniformiteit voor alle provinciën zon worden verkregen nog altyd niet is ontvangen besloten indien deze niet binnen korten tgd a snog ontvangen wordt zelf ta traohteii een instructie samen te stellen zooals door Noord Holland reeds is geschied Heden had te s Gravenhago de sedert eenige dogen sangeitondig oonferentla piaats betreffende de bestrijding van hetmond on klauwzeer Minister PostlmnM hield hierbij beapretingen met de vertegenwoordigers van alle landbouw moatsohappijen boerenbonden rundveeataroboeken den directeur generaal van den landbouw den lieer Vao Hoek en den geheelea veterinairen ffienst strikt rechtvaardig i komt in opstand tegen het feit dftt er in dien gruwelijken oorlog zoovele oasduitdigo meoschen vallen Daar staan do legers teg nover elkaar vermoordiend menschen die elkander niets gedaan hebben Is dat niet zedeloos Is dèt rechtvaardigheid Oppervlakkig iieschouwd ja maar spr vraagt of die mtmsohen wel zo onHC luiidig zijn Hooft ieder Hd der maatschappij In den tijd van beroering vóór den oorlog ïn Wolken vwm ook niet meegewerkt lot deze crisis Waarvoor strijden zij Voor iels idieels Of ia do aanleiding van deze oorlog wel zijn oorzaak Spr meent van niet het gaat hier om macht verovering van bezit om liet heblien dus niet om het zijn En ia God niet bij machte dezen crisis te t ezwGr6n op een andere wijze Zou de lieele wereld zich verzetten tegen dezen gruwel en God niet Maar zulk b rip kan niet to elaten worefi God wil bet ot Hij wil hot niet een middtenw lioetaat er niot I ln dan komt ppr tot de slotsom De mogelijkheid tot zondigen moot er beataan wat is mogohjkhdd als ze niet verwezenlijkt kan worden en dit pielt niet tegen Gods liefde maar er Voor Spr gebruikt daartoe een beeld l r is een moordenaar in de gevangenis opgesloten de man kan nu niet moorden of stelen maar kan hg nu een braaf menacii genoemd worden Immers neen de mogolijkheid om to moorden ontbreekt hem nu ten eenonmale Ib deze oorlog God wil of gaat het buiten Hem om Indien dit zoo ware dan zou het Zijne Majesteit te kort doen Ons vertrouwen in God aldus spr blijft ondanks allee nog ongeschokt Met aandaciit werd dMe rede door het vrij talrijke publiek gevolgd De schoond wijze waarop allee door Dr Cannt etor ebandeld word maakte op de aanwezigen blijkbaar diepen indruk Do voorzitter van dO afdeeling van den Ned Prot Bond Ds K v d Broekbracht ten slotte zijn denk aan den inleider Haastr Crt imal opgemaakt tegen tt n persoon m deze gemeente die ceo gouden zegelring die dioor hem was gevonden aan een luiHeien in Leiden had verkocht en het geld len eigen bate had aangewend Boskoopi G durende d afg oopen maand zijn in dez gemeente voorgekomen drie gevallen van diphtheritis en dru gevallen van roodvonk De afd Boskoop der vereeniging Volksonderwijs hield gisteren hare jaarvergadering waarin huishoudelijke zaken werden behandeld benevens rekening en laarverslag over 1914 Daarna liad eene Openbare Vergadermg plaat waarin de heeren P Maa eu van Alphen a d ttijn en J A Tolk van Aarlandervoen Alphen als sprekers optraden De voorzitter heette hen welkcMU or zijn teleur elling over uitsprekende dat de sprekers over zulke belangrijke onderwerpen die de school en bet kind raken zoo weinig belangstelling zagen waar toch in onze gemeente Ijij pretjes de zaal altijd goed bezet is Behalve enkele onderwijzers en onderwijzerossen waren slechta heel weinig ouders van leerlingen der openbare school aanwezig De beer Maazen aan groole belangstelling in de dorpen van de Rijnstreek gewoon uitte ook zijne verbazing over dit weinige leven in Boskoop doch die aanwezig waren waren dan in zijn oog ZIJ die waarachtig belangetelden Als lid van het Bestuur van dten Hijnkring prees hij hot Bestuur van d Afd Boskoop voor wat het gedaan had inzake de school tijdens do mobilisatie hoewel hel succf gering wae Door den l irectwir der Lichtfabrieken te Gouda is aan de heeren Th Hootl on Chr van Delft alhier opgedragen den bouw van oen hoogepaimingskabelhuis dat geplaatst zal worden achter de openbare school alhier l n onander moet mot April gereed zijn waarna do kabel voor den electrischen stroom gi legd zal worden Haastr Crt GEVESTIGDEN te HAASTRECHT Johanna Maria do Bruin van Gouda Niks Wilhs van Rangelrooij van Amalerdam VERTROKKENEN G H van Gemert naar Gouda Voorwillens GEVESTIGDEK te VUST Johanna Catharina Victoria Aorts van Willige Langerak Jaanlgje Berg van Loplk VERTROKKENEN uit VLIST Arlo do Heer naar Polsbroek Klisaheth Nobel naar Noordwijkorhout Oudewatep Voor do belrekking van gwiMiente secrctaria te Ondewaler heWwn zicli 1 solfintanten aangemeld Daarna besprak hij op meeeterlijke gloedvolle wijze De taak van den Nederlandschen onderwijzer onder de tegenwoordige omstandigheden De feiten dSe vtïi nu beloven geven don onderwijzer stol met slocbts in verband met h onderwijs in Geschiedenis Aardri skunde enz doch vooral met het oog op de opleiding tol Christelijke en Maatschappelijke i ougden zooals Art 35 der Wet dit van do openbare chool eischt Do opofferingen van H M de Koningin en van de Regeering en h Volk worden der kinderen voor oogen gesteld en meer eenheid meer nationaal gevoel maar ook afschuw voor den oorlog zuilen bij onze tegenwoordige leerlingen worden aangebracht I en warm applaus weerklonk na de opgewekte rPde van den heer Maazen De heer J A Tolk bracht zijn teA c Iet8 over de zedelijke opvoeding In de Openbare School ook in verband met de eischen van Art 35 Die Christelijke deugden omschreven in den Zendbrief van Paulna aan do Galaliërs do openiiarc school kweekt ze aan en dit toondie do spreker nwt gevoelvolle lesjes uit de lecsboekrai van Ixsopold en Jan Ligthart Als achter zulke lesjes dergelijke onderwijzers Htaan moeten zij invloed op hot kind hebben Ouders en onderwijzers maar vooral ook de ouders hebben tot plicht de zedelijlie opvoediing te helpen voltooien Hij traobtte de vergadering te overtuigen van bet belang van vorming van de kindoren lol Beschaafde en Wellevende Menschen Waddinxveen Ds S Ronner alhier is beroepen itaar do Herv kliteente te Staphorst Ovorijsel 407e STAAT8 LOTER1J 6 KI Trekking van Dinsdag 2 Febr No 9646 f 5000 9418 14177 16425 19359 en 20093 ieder f 1000 7668 en 13534 ieder f 400 1864 2487 5439 10468 15188 en 20787 ieder f 100 Priizen van f 70 loie 76 117a 188a lase 7 197e 9971 aeSO U U7B 2579 aeOB QT 88 87aj affTfi KSi H ge aaoe M 8971 85 4189 tins U88 i710 Nff6tU8eG89998eSSU5G084ST98Q8O685 8191 U eBB7 8888 88 SUS 6876 imn S 87 eSIE I 7086 7117 7BS9 89 7408 77M 18 7806 SS 8984 8811 66 8 BB81 91 861fi 61 8706 8888 6066 69 80 8166 818806 8788 10491 10619 10679 10770 11186 iiw 01 ueee S4 U7ii so ussi 19064 19186 96 19886 19678 19819 98 19748 16188 18989 86 18461 18618 81 UM86 tSIoE 88 18606 69 14086 14964 14S64 14899 81 88 14796 148S7 16169 1G897 8881 16666 16706 10 16686 16888 18077 18117 80 18986 86 18666 11846 17199 17908 S 17S19 17704 67 17888 17806 18007 08 18189 18808 16476 18S1S 71 79 16788 11881 1S41S m 78 18608 SS 18888 67 98086 90188 BB 90D75 76 98789 46 91 90886 81 Ouders helpt do onderwijzers er in hel kind minder ruw te doen worden Bestrijdt leelijke woorden en vlodten door zelf in dit opzicht voorzichtig te zijn Lach nooit om loolijke woorden en daden Bospre k dio liever op ernstige wijze z dat vloeken en leehjke taal niet grootiiiannig lijkt Ht t voorbeeld van het goede strekke tot navolging Wie Hef heeft kastijdt ook als het noodig blijkt ivees niet te toegevend Het eigendon van andoren zij heilig oudon en gobrekkigen worden ontzien Zoo wekte de heer Tolk in warme bewoordingen op tot samenwerking tuHschen ouders en school Bij de gelegenheid tot het stellen van vragen vroeg de heer Nijveldt den heer Maazen of bij ons leger prijzende geen aanleiding zou geven tot militairiatischc Opvoeding De heer Maazen wees echter op het verschil tusschen Mllitairisnie en ons werk tot zelfverdediging MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam De heer Hage vroeg den voorzitter tooslemming te conatateeron dat in dozo ver1 gftdoring van Volksonderwijs de sprekers er naar hadden gestreefd do openbarf school te bespreken en niet den tegenstander af te breken Geheel andors constateerde hij steeds in de verslagen der vergadierlngen van het Bijzonder Onderwijs in de Rijnstreek waar men nooit kan nalaten de Openbare School af te breken on te bolasteren wat onlangs bleek uit oen Ouderavond te Hazerswoude waar een hoofd eener Chr school die openbare school beschuldigde ffeea goeti onderwijs in de Vad Geschiedenis te geveo De Voorzitter bedankte de Bjwrficr on do aanwezigen en sloot met oeoe opwekking de vorgadieriag Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prezen waren voor Iste kw Haastreühi Gisteravond trad in hot Bondegebouw van den Ned Protoötantenbond voor do afdeeling Haastrecht op de hoa Dr J 1 Cannegieter uit Middelburg niet hot onderwerp Do oorlog en ons Godsvertrokiweu Spr behandlEddiei aUereorst do vraag af cms Godsgeloof door d gruwel dim wij om ons heen zien gobeuren niet zal vaillen m a w zou alios wat ejr nu geschiedt Qodls wil zijn Het menflchelijU gemoed dat op zichzelf 143 2e 43 en 3e 35 cent per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaar koeien goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer Iste kw 37 2e 34 3e 28 cent perhaU kUo Stieren redel aa er Iste kw 38 2e 33 3e 28 cent per hal kilo Handel in al het aangevoerde prijshoudend Op de magere markt wasde handel als vorige week melkkoeienlager in prQs New Yorksche Beurs 1 Febrtiari Gew Aand Atchison Topeka 94 j Baltimore en Ohio 70 j Erie 23 Kans C South 23 MisBonri K T lOV Mex National Ie pref 2lVj MisBoari Pacific IVU Rock Island g Southern Railway Wj Southern Pacific Sb Union Pacific 1203 Amalg Copper 54 V2 Car en Foundry 45 a Smelt en Ref 49 Steel Corp 397 8 American Can 29 United Cigar 42V2 Hideo Leather 24 Inter Merc Marine 4 Obi 33 Central Leather 34 pid Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front KlULI N 31 Jan Part Ongeveer 170Ü zwaargewonde üuitschere zijn hier nit NoordFrankrijk aangekomen Ruim 200 Diiitsclie soldaten kwamen hier van liet Ysertront aan Zij lijden aan ernstige ingewantiziekten ais gevolg van hya verblijf in de met waier gevulde loopgraven In België VLISSINGKN 1 Febr Part Mot welke ino nlijkbeóiHi personen uit BolgiS to kampen bobben die bun fauiilloleden in het loger willen bezoeken vernam ik dezer dag i van een drietal Belgische soldalen vrouw en Zij kwaiuen uit tjharleroi en gingen over Holland on t ngeland naar het front in do hoop hunno mannen van wie zij in vijf maanden niets geboord hoiiben nog terug te zien Zij waron de eor to dag niet verdor dan Charleroi naar Hooy kunnen komen en moesten daar ovomachton De tweede dag ging het tot Luik waar zij twoe dagen moesten wachten voordat hunne passen in orde waron Daarna ging het in één dag over Maastricht naar Vilisfeingon waar zij nu geduldig zaten te wachten totdal er oen plaatsje op do mailboot zou zijn hetgeen ook nog wei enkele dagen kon duren Zij noranden mij ook eonigo prijzen van levensnüddolen in Charleroi en omgeving De iMiVolking luoot echtor in hoofdizafiJi van brood leven en een zak meol koot heden 125 Ircs Men liogrijpt dat hot daar gocn vetpot is en een groot deel or iiOvolking moet van bedelen lieetaan Meermalen komt liet voor dat personen die uit Bttlgiö naar Hollaiul konion aan dö grens hun goud of zilvorgeld mool en afstaan en daarvoor papieren üuitscho marken In do plaats krijgen Dat dh vaak met verlies gepaard gaat ondervond een lielgische vrouw wie het indohjk gelukt was geld bijoen te krij gen om haar man te gaan bezoeken üi iu een der inlerntH ringBkanipeii in ilolland wa Zij was in het bezit van 50 francs In zilvergeld dat zij aan de arena moefti afgeven en waarvoor zij GO papieren marken t rugkre g Volgens de nu gangbare koers waren haar frankon 2 1 M gid waard en de iiwrkim die zfij krwg slechts 21 00 gId SLUIS 1 Febr Men érwaoht inBelgië dat de Engelschei in den loopvan deze week Ostende zullen bombardeeren Vele inwoners vluchtennaar Brugge en oma reken Door deDnitsoberB is thans ook beslag gelegdop de suikerfabriek te Moerbeke Allesuiker is in beslag genomen en verzonden in de richting van de Duitschegrens De armoede die tengevolgevan de vele requitUies thans in Oosten WestVlaanderen heerscht is ontzettend Families die vroeger in welstand verkeerden hebben thans vaakgebrek aan het allernoodigste In velegemeenten is niet alleen geen petroleum maar zijn ook vaak geen kaarsen te krijgen Bij dat alles komt nog dat de veiligheid van persoon en goederen niet meer bestaat De slechteelementen onder de Belgen weten nuhun slag te slaan Berichten datpersonen soms gemaskerd huizen binnendringen en alles weghalen wat vanhun gading is en de bewoners mishandelen of zelfs vermoorden zijnniet zeldzaam Tegen dit alles kanniets worden gedaan daar een rijkspolitie niet meer bestaat terwijl velegemeente politiebeambten op eigenveiligheid bedacht de grens zijn overgevlucht Tengevolge de bepaling dateen belasting zal worden geneven vanallen die in den vreemde verblijven keeren steeds meer gegoeden naarBel ë temg De Belgische boerenbeginnen te begrigpen dat ze hun paarden weer spoedig voor het landboawbedrgf noodig hebben Zoo werdenVrijdag een 60tal paarden van deNederlandsche grens naar hun eigenaars in België teruggezonden DeDuitschers hebben deze paarden echterin beslag genomen