Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1915

53e Jaargang Uier van 1914 de opcenten voor denslaat inbegrepen minder liotaalden dan 35 fr In gemeontMi lot 10 000 inw r fr in gemeenten van 10 tot 25 000 inw llOfr 25 tot 50 000 inw HOfr 50 tot 75 000 inw 100 Ir meer dan 75 000 inw De chef van het burgerlijk bestuur bij ilen gouverneurgeineraal is gemachtigd om redenen van billljklteld ontlasting van de aanvuUlngebelasting te verloeo i Art 3 De helft van de opbreogst der belasting komt aan het Gouvernement Viinéral in België ter bestrijding van lo bestu ursonkosten In het bozrtte gehledi overeenkomstig art 48 on 49 van de Haogsche Conventie de andere helft aan de gemeente waaraan men voor het jaar 1914 belastingplichtig Is Art 4 De belasting moet ullerll 15 April 1915 betaald worden Na dien dhUUH is zij met den ftteriten arm Invorilerltaar Art 5 Alle bijzondere gemeentelijke befhngf gegrond op gelijke baaisaen of g ilijk aan die voorzien in Art 1 zijn afgeschaft eo kunnen in de toekmiH niet lierateld worden Art 6 De wet treedt onmiddelli In werking De chef van hot burgertijk bestuur bij den gouverneur generaal in België Is belast met de uitvoering De belasting geldt natuurlek niet voor bot nog niet door de DuUschers bezette Helglsoho gebied De Belgische reoruteermg Tfl oensel hebben ziob meldt de Msb oorresp aldaar by het comitó voor vluohtelingea oen tweetal Bel gisohe jongelingen nit Averbode bij Diest aangemeld Zy waren Vrydagnaoht nit Averbode gevlooht Zij deelden mode dal in het kanton Diest 1000 jongelingen was aangezegd te Diest te komen teek nen Slechts 400 personen Jiebben zich aangemeld waarvan slechts 20 hebben geteekend By proclamatie was nn bekend gemaakt dat degenen die afwezig waren gebleven hun afwezigheid moeaten komen rechtvaardigen De twee hier aangekomen jongelingen zyn in den nacht gevlucht van Averbode over Veerle Einhont Geel naar Costerle waar zy een adres hadden van een persoon die hen veilig naar Ravels zou brengen Van Costerle reisden zy naar oud Tnrnhout Oosthoven naar Ravels naar een brug het eenige punt dat niet bewaakt wordt Het behulp van een smokkelaar wisten zy met zeB personen de grens te passeeren Zy hadden slechts één Duitsoher gezien lij Itelit werkelijk getooverd inp haar oohtgepoot uit toen hij beladen nn t Oudekorke s zaken wedior binm nlrad Verwondert gij u daarover vroeg l ilipH die hem volgde Ik niet De vrouw kan alles wat zij wil en zelfs etai duivelin fcou in raa engel kunnen vcrandwen indien zij tlat verkoos van daar dMtt zij onder veronts rfiul ging in wanneer zij zich door en door goed betoont maar bier moet gij mij helpen mevrouw Ik weet geen weg in uwo kasten en toch zoo gij u nlrt over dit alles ontfermt zal hot weggegooid moeten worden Marcelle begreep de klescho wiJKO waarop bij de gartvrijheid wilde vergoeden die hij bij hen genieten zou en zij streefde niet tt em zij was te gelukkig om aan iets anders te kunnen denkon tan aan zijn bezoek Op dat oogenblik vorkreeg ze fa Amerjka wnigo eigenaardige bekoorlijkheid voor haar Immers In Europa zou zij hem niot zoo poedlg wedergeaien bel ben Advertentiën Een net persoon P G ZOEKT hier ter stede Kosthuis vroBeh inbegrepen Brieven onder No 2781 bureao Qondsche Courant Onzuiverheid Tan het bloed veroorzaakt de meeste ziel ten De Laxeerpillen van Apotheker BOOM zniveren het bloed verdrijven overtollige gal en slym en bevorderenden stoelgang Prya per doosje 25 en 50 oent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekeningfirma M A BOOM 16 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam brj E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Firma C SMITS Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRESfVOOR IEDEREEN Brokkenhuis Dames I Wilt V bij het opruimen in dezen tijd s T p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Oommissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vioe Vüorz D B GROOTENDORST Penn De Drukkerij van A Brinkman Zoon Markt 31 inapt spoedig m lol normale ipi n alle drukwerken voor don hflndol on voor partloullor gobruik Hen wordt verzocht op t MERK te letten DIT HKT Magazijn van M RAVEMSWAAYZONËN GOBISCSEM Deze THEEÈN worden afceleverd in verzegelde pakjes Van vi f twee en een half en een Ned ons Imetvermelding van NomImer en Prijs voorzien van Inevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J PBEEBAART Lz W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengrerei Rijwielen en onderdeelen Landbonwigereedschappeii en Werktuigen 14 Abonneert U op dit Blad Duizendeo en NogmaaiN Duizenden Guldens Schade lijden wij als onverhoopt aan de Nieuwe Auteurswet de terugwerkende kracht niet ontnomen wordt iroote Partijen onder de vorige wet rechtmatig uitgegeven of overgenomen van andere uitgevers worden dan gelijkgesteld met nadruk en naar de papiermolens verwezen Daarom houden wij t ians Buitengewone Opruiming van Mooie i ieuvve Boeken Alle Werken hieronder genoemd tijdelijk voor de ongelooflijk lage Prijzen die er achter staan onversehilllg wat ze anders kosten Alles moet weg Oordeel zelf en doe er Uw voordeel mede Voor minder dan f 1 50 ksn uit deze extra aanbieding niet geleverd worden men kieze dus minstens voor dat bedrag öl PFLAUM Wat elke AmateurFotograaf weten moet Pract Handl f 0 50 nu f 0 29 52 BERGHUIS De Meubelmaker Voll Handb met 138 gr PI In Prachtb f8 60 nu slechts f2 90 63 TOLLENS Nieuwe Gedichten 2 dln f3 nu f 0 58 61 Vóór SOOjaren Oedenkw Bladz uit onze Geschiedenis door VAN LUMMEL e a 2 Bundels f4 60 nu f 0 92 BRILL Geschiedenis vanhet Israëlitische Volk 2 75 nqf 0 66 Reclameborden en Winkelopschriften 40 Platen vol Voorbeelden met Kleurenbeschr In Portef f2 50 nu f 1 57 GROENEVELD De Timmerman in Huls en School Leergang voorde Jeugd met PI f 1 25 nu f 0 47 Het Groote Anecdotenboek nnf 0 19 KEPPER Nederland en zijneBewoners Groot geill Prachtwerk insierl Prachtb f 11 45 nu f3 16 HARTING Leerboek der Dierkunde geïll als De Insecten DeSpinachtigeen Schaaldieren De Wormen De Weekdieren De Sterdieren De Neteldieren De Protozoën 7 Deelen samen nu slechts f 2 17 DOLMAGJE De Wonderen van den Sterrenhemel Nieuwste werk met PI In Prachtb nn f2 28 KNËIPP De Kloosterkeuken van Wórishofer Pract Kookboek met ± 600 Recepten f 1 nu f 0 4 0 DISSE LABBERTE Gymnastlek voor Jongens Uitst Handti f2 76 nu f 0 49 DISSE LABBERTE Gymnastiek voor Meisjes 2 Dln samenf6 50 nu slechts f 0 98 GERLING Hoe kan Ik Hypnotiseur worden nu slechts f 0 24 THOMAS Aanleg eiv Berekening van Qewone en Centrale Verwarming lnrichtingen en Luchtverversching Met 88 Afb f 2 90 nuf 1 17 67 Prof JAN TEN BRINK Geschiedenis der NoordNederland sche Letteren in de 19e eeuw 3 zware Dln f 6 60 nu f 3 96 68 De Architect 36 Qr Platenon DeBouwmeester 36Qr Pl Samenin 2 Portefeuilles f 17 nu i 3 3 LIEBREICH Encyclopedieder Theraphie Pract Handl voor Geneeskunde Uitgebr Werk ook voor Leekën s Dln in 5 Stempelb f 27 25 nu f 4 77 RIBOT De Ziekten van hetGeheugen Met anat Afb nu slechtsf 0 39 V d WIJK Gezondheidsleerin het Dagelijksch Leven f 1 60 nu f 0 41 De Huisvriend Het bekendeTijdschrift vol Platen 2 Jaargangen groot en dik formaat Uitg prijs f 7 nu f 1 36 Woord en Beeld Pracht Mengelwerk vol artist PI Voll Jaartgang zwaar boek f 9 nu slechtsf 1 17 Dr SINIA Handboek der Natuurkunde 2 Dln met 1 400 Afb f 2 70 nu f 0 73 CLAVEL Geschiedenis derGodsdiensten van alle Volken derAarde Gr Uitg met vele PI f 4 50 nu f2 46 HESBA STRETTON De KIn deren van Cloverley Christel Verh nu f 0 29 Bewaar het Pand ü toevertrouwd 53 Leerredenen door Afrik Predikanten 600 blz f3 50 nu f 0 83 GALLET Kapitein Satan of de Lotgevallen van Cyrano de Bergerac Geill Roman in Prachtb f 1 90 nuf 1 18 MARLITT De Meld v d Schout en Thuringer Vertellingen Fraaie Uit m PI nu f 0 52 WALTER SCOTT Ivanhoe Groote Weelde Uitg In fr Prachtb nu si f2 63 MAARTEN MAARTENS DeHoogste Roem 2 dln f 4 90 nu f 1 09 GRAHAM Mormonenliefde Roman over de Veelwijverij te Utah nu f 0 46 JENSEN Maja s Sluier Prachtige Roman 2 dln f 3 40 nu f 0 92 WALTON Deed ik een goedekeus Christel Verh met PI f 1 25 nu f 0 47 Keur uit Staring s Gedichtenf 1 25 nu f 034 Keur uit BilderdUk s Gedichten 2 dln f2 60 nu f 0 66 8ERV DEBRUINonDEWALDItallaansch Hollandsch en Holland sch Italiaansch Woordenboek in 2 Linnen Banden f4 25 nu f 0 98 Dr A S KOK Van Dichtersen Schrijvers Groot Letterk Werk 2 dln f4 nu f 1 07 Dr H E MOLTZER Studiën en Schetsen van Nederl Letterkunder f2 50 nu f 0 47 CARMEN SYLVA Mijne Rust Gedichten nu f 0 32 ANNA aOEMERS VISSCHER Volledige Gedichten met Portrottedenz 2 gr doelen in Prachtbandenf 14 nu f 2 93 LAURILLARD Reintje de Vos Fraaie geïll uitg in Prachtb f2 40 nu f 0 98 BOÜWMEEST KR Handleiding voor Muzlek Zangkunde nu f 0 31 VAN LEENT Mazeppa Booiond Jongensb met PI In Prachtb f 1 75 nu f 0 86 44 PETILLON Lotgevallen van een Bengel Aardig Jongensb met PI in Prachtb nti f0 62 46 BAKER Aan Land Gespoeld of de Lotgevallen van een Schipbreukeling Avontuurlijk Boek met PI f 1 50 nu f O 81 CHR DOORMAN Indische Tooversprookjes Fraai Geïllustr Kinderboek In Prachtb f l BO ndf 0 64 VAN LEENT De Liefste van Ons Clubje Keurig Meiajesb met PI In Prachtb nu f 0 74 BALDWIN Instituut Steidel Kostschoolgesoh v Jonge Dames met PI nu slechts f 0 49 FELSING China en de Chlneezen of Geert Janssen a Reisavon turen Gr Jongensb met l l f2 90 nu f 0 66 LOaiSE ALCOTT Op EigenWieken Groote Ie uitg f 1 90 nuslechts f 0 55 75 Qoeverneur s t abelboeken 4 dikke Boekjes bevattend de ondè bekende versies en vol PI f6 im f1 38 76 VORSTERMANv OYEN Lessen over de Cijferkunde 3 dln f5 70 nu f 0 67 77 CARMEN SYLVIA Stichtelijke Overdenkingen en Gebeden f 1 60 nn f 0 46 78 8MIJTEGELDT Een Woord op zijn Tijd Gr Uitg flinke druk 2 dln 1260 blz f 8 75 nu f 2 28 NEWTON Van Slavenkoopman tot Evangeliedienaar 2 flinkeDln Uitg pr f3 30 nu f1 36 TII LOTSON Het Uitgescheurde Bijbelblad Verhaal voorde Jeugd uit de Geloofsvervolging Met pi in Prachtb f 1 50 nu f 0 72 GROSJEAN Het NieuweBoek der Uitvindingen Groot werkmet 650 pi 2 zware Dln f 9 50 nu i 3 14 De Onovertroffen Goochelaar en Toovenaar Ruim 300 Kunstjes Aardigheden enz nu slechts f0 42 De Kinder Courant Volledige Jaargang Groot zwaar boek metKinderleotuur enz Vol platen f 3 90 nu f 0 84 DE BULL Binnenhuisjes Holl Vertellingen 300 Bladz InPrachtb nu f 0 58 BERGHUIS Kappen Dakenen verdere Timmerwerken Groot Handboek met ± 300 Afb in Prachtb ï 8 nu f 3 22 PIDERIT Handleiding totde Leer der Qelaatkennis Vol Gravuren f 0 75 nu f 0 48 VAN DER VEN Beginselender Kosmografie mét vele Fig f 1 60 nu f 0 39 QUADEKKER HetPaardenboek Geïll Handb 1500 bladz met 900 Afb en vele groote gekl PI 3 groote zwareipeelen 27 60 nuf 5 44 BüCHNER Het Leven derLiefde in de Dierenwereld en Uithet Leven der Dieren 2 dln samenf 3 nu f 1 26 CARMEN gYLVA CastelPelesch nu f 0 38 EBERS Een Woord Roman f 1 60 nu f 0 62 REUTER De Mecklenburgsche Montecchl en Capuletti of deReis naar Konstantinopel 1 Dl metPI nu f 0 46 8ANKEY Evangelieliederen met Zangen Orgelmuziek gecartf 1 nu f 0 63 WELLS De Onzichtbare Een groteske geschied f l 76 nuf 0 43 TEN BRINK OostIndischeDames en Heeren Oorspr roman 2 dln f 2 nu f 0 54 WILKIE COLLINS De Boetvaardige Magdalena f 2 80 nu f 0 57 MARLITT In het Huis vanden Handelsraad Fraaie Uitg metPI nu f 0 52 J DE VRIES Het KasteelErickdaie f 1 26 nu f 0 39 MACE De Geschiedenis vaneen Hapje Brood of hoe de organen van ons Lichaam hnn werk verrichten nu f 0 43 Vreemd en Eigen Tijdschrift voor de Huiskamer Vol platen 1 zwaar Boekdeel f 1 90 nu f 0 42 OOSTEEHOUT De FranscheOmwenteling Uitgebreid boek vol groote platen 469 blz vroegere prijs fl BO nufO 72 SWIFT Oulliver g Reizen Volledige nieuwe uitgaaf voor Oud enJong met pi 307 Bladz Uitg pr f 1 20 nu tOM 8ERVAA8 DE BRDI Vlertalig Woordenboek Hollandsch Fransoh Fngelsoh Duitsch in fraaien Stempelband nu f 0 79 EUO SUB De Verborgenheden van Farys Beroemde roman 6 groote geill dln f3 90 nu slechts f 2 94 SPINDLER De Jood Gr Hist roman met pi Kolossaal Boek f 3 nu f 1 98 ALB THIJM Een Apostel der Liefde Oorspr roman in Pracbtband nu f 0 60 GRANT ALLEN Zuster Hilda vermakelyk boek met vele iilustr f 0 90 nu fa37 SIEVEKDINK Examen Oefeningen ter Vertaling in het Fransoh Engelsch en Duitsch ontleend aan de Examens van Merourius Federatie verg van Leeraren enz 3 dln f 2 25 hu f 1 27 I 9 Dr V OOBDT Wereldgesthledenls vanaf de Oude Tijden tot den Val van Napoleon I 4 gr uitgebr Dln meer dan 2500 Blz f 15 nu f3 26 MULDER De Bouw en deInwendige Organen van het Kinderlyk Lichaam met illustr on beweegbaar model f 1 50 nu f 0 44 SERVAAS DE BRUIN Handboek ter Beoefening der Styiieer en Uiterlijke Welsprekendheid He druk nu f 0 47 OOTMAR De Ziekten van het Kind Groot werk vol Afb f 3 50 nuf 0 99 ARP Werktuigkundig enBouwkundig Handboek UitgebreidWerk 464 Blz met 280 Fig en 198 Tab in Prachtb f 5 25 nu f 2 56 14 BERGHUIS Handboek voor Steenhouwers en Metselaars met 108 gr PI in Prachtb fS üO nu f 28 IB sCHOLTEN Het Woonhuis Pract Uandbk voor Bouwk vol PI In Prachtb f7 nu f3 46 GILLE HERINGA Alph AardrykskundigWoordenboek dorSteden Dorpen Gehuchten enz van Nederland Oecart f3B0 nu f 0 57 GROSJEAN De Nuttfge Handwerken Leerboek v h Breien Haken Mazen enz met vele afbeeld nuf 0 61 VAN LENNEP De Vermakelijke Latijnsche Spraakkun t gedl f 0 90 nu f 0 28 BRONSVELD Bijbelsche Geschiedenis voor de Jeugd Gr Boekmot 24 PI f 1 90 nu f 0 74 TEN KATE Stemmen van hetStervend Jaar Uitg prijs f 1 90 nuf 0 48 WALLACE Ben Hur Speciaal bewerkt voor Jongelieden Gr boekmet PI Oecart f 0 42 TH a KEMPIS Medltatiënover het Leven van Christus f 1 40 nu f 0 47 28 Ds ULFERS Or Bijbelsch In Pr b f2 75 nu f 1 33 Dagboek B fsi wan deze zeldzame gelegenheid Het zijn KOOPJES KOOPJES KOOPJES ü VerkrijgrrOIIICOl flU baar zoolang de voorraad strekt bij keuze van M of meer bij D BOLLE Bazaar van Goedkoope Boeken Hang No 98 te Rotterdam Toezending geschiedt triinco na ontvangst van postwissel waarop behalve verlangd ej nummer 8 te melden Buitengewone llilverkoa i Wm ELKE JONGE DAME DIE prijs stelt op het als nieuw Uitstoomen of Verven liarer Weeding zendt Üie aan de Stoom Ververij en CliemMie Wassclierij m RIJZENDE ZON GOUDA TelefSfeè 196 en 253 Winkel MARKT 41 L Willi DER POLi A a B3ST1D A DRACHEN QUELL GOUDA 2 Febr Het Sohas kbord 7 u LezingEoimers Afd Gouda Holl Mij V Landbouw 2 Febr Nieuwe Schouwburg 8 unr Concert Utreohtscli Stedel Orkest 3 Febr Hat Schaakbord 8 uur Vergad Leesgezelschap Gouda Hnma HlolorrijviÉii 2 b p oiapei o mmu na i M FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD DOCH BU TERUGGAAF VERGOED Vi LITER A 15 CT Onbetwistbaar heit best en goedkoopste motorrywlel NATUUR BRONWATER Wearwell Rijwielen zijl SBel sürlijli ei iMg il prijs AÜB DE GIlOoiriKieiwegr 79 GOUDA Electr Dr A BrinknïhD Zn Gouda Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBB SIEBOL Amsterdam ö 12697 Woensdag 3 Februari 1915 fiOMGHE COIIAIVT j Tie cL ws ezi d vertezs tieTolstd v oór G o u d a eaa OaacLstrellszezi Verscliijnt dagelijks behalve ZoU en Feestdagen PRIJS VAN HEI ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem raneo per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau XiRKT 31 by onze Agenten den BoekhSndel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewgsnunimer f 0 65 Elke regel meer O IO Telefoon Interc 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teiten twee berekend Dienstnanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by voornitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar nlaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINXIIAN EN ZOON en daarlusschen mariniers Over hun liiauwp unifonuen hebben zij oen waterdichlon jas van grijs linnen het geweer hangt over den schouder t n in de hand heeft ieder een Iwigen stok als een bergbeklimmer of een skï looper De patrouilles die in de rlohtlng van den vijand gaan moeten meestal tot aan de borst in het water Met den stok voelen zij voor zich uit of er niet een kuil of een sloot U waarin zij zouden kunnen wegzinken Over de brug komen cenigo van deze patrouiilogangors terug Hun natte kleeren stoomen kletsendi slaan ie broekspijpen tegen elkaar Zij moeten nog drie of vier kilometer loopen tot het kwartier liereikt is Rustig gaati zij verder Zij pra en niet over d i zwaren dienst over de koude on over de nattigheid Ofschoon zij staan te rillen als zij even stil houden oin antwoord te gi ven op een vraag I Ik oogenblik stijgen groote groenüchtigo lichtkogels omhoog Daaraan kan men zien waar de vijandelijke linie ligt Men lieeft verteld dat de Fransoh vandaag zullen komen Allee Is tot een ontvangst gereed Als ze maar kwamen Nooit is er naar iemand méér verlangd ian wij naar de komst van onze vijanden verlangen lederen avond richten wij onze kanonnen op den straatweg De eene trwp brengt schrapnell orttstekers in oi de de andere dio voor granaten U Mg LUIK 31 Jan Part Per Koerier tot dci grens r 8 l 1 ngelsche Fransche en Betglache krijgsgevangenen zijn hier op Weg naar Üuitschland dfurgekomen De Bolgiaohe vluchtelingen belastlng Wij hebben roede eerdier meegedeeld dat do Belgische vluchtelingen door een oxtraItelasting worden getroffen wanneer zij niei voor 1 Maart a s naar bun haard ttoden ziju iernggekeerd Wij lattm hier hot wetsontwerp tn zijn geheel volgen zooals liet Ui Januari i l werd afgekondigd Art 1 De Meigen miderworpen aan de Personeele belasting van het jaar lf U en die sinds het Imgin van den oorlog vrijwillig hun huis hebben verlaten en ureer dan 2 maanden bulten België heblien vertoefd hebben een bijzondere aanvullende belasting te betalen liedrftgende hel tienvoudige van luin gewonen aanslag de opceiiten voor den staat inhegn pen tenzij zij voor 1 Maart 1915 zijn teriiggekiMird I Iko iMOaMUngpUchtlge le niet in ijn Itelgisch domicilie is gelileven of blijft rtordi lot aan hel bewijs van het tegendei l lieschouwd als wonende bulten BelgiP Art 2 Hrt eerflte artikel is niet van toepassing op hen die blijkens het ko hunner wMiing enige hadden tranen in de oogen Hoeveel slachtoffers vroeg ik een militair Drie luidde het antwoord Iederéén wilde me nu inlichten Zoo vernam ik dat oen soldaat bet hoofd werd afgeslagen hen anderen werden de liei uen afgeelagen Maar wat vooral oon storm van verontwaardiging deed opgaan was dat de projQCtielen ook een oude vrouw van 84 jaar hadden getroffen die aan dteo haard gezeten haar verkleuiudc handen warmde Alleen zij gaf nog teekenen van leven Men bracht haar door de ontroerde menigte naar een ambulancewagen van het Kngelsch gasthuis Men vneede een nieuw liombardement dezen nacht De morgen kwam echter zonder dat de stem van hei Duitsclie kanon mij uit mijn slaap fewekt had Maar de kalmte waö van korten duur Om ftj uur s ntorgfflis siste de eerste kogel weer over de voorstad Ik trok op verkenning uit Aan de spoorbrug gekomen sloegen io projectielen over mijn hoofd heen liet gevaar liclctte niet dat een Belgisch Mïldaat aldaar op wacht nauwkeurig mijn patW 4i onderzocht lOen projectiel kwam met groot godtuisch aangevlogen m ontplofte mot helsch geraaa eenige motors van ons Ik zag op dit oogenblik de papierwi niet eens in zijn liand n beven In de Zuidstraat beerschte groote opgewondenheid Een der houwiteers waw in een winkel geslagen en doodde er otm dokter op het oogenblik dat hij zijn kameraad ging wekken Twee vrouwen werden gekwetst I en l ngelsche vliegenier steeg qp om na te speuren van waar gcsohotcn werd 1 it waB voldoeodie cwi JMb einde te maken aan hel 20e bcwnbardeinent Aan het Yser kanafil Uit WestV laander p i wordt aan het llerlmor Tageblatt geschreven Op den straatweg is geen licht te zien Niet eens het roode sdiijnael van oen glimmende sigaar totmt dal een colonne of iHn ruiter nadi rt Het zand knarst zachtjes onder do vooteo en de fijue teIcleondïaden fluiten in den soberpen wind Men mort heel voorzichtig voorwaarts gaan want op drie pas afstand zii t men niets moer Van tijd tot tijd verlicht f pn bliksemstraal de watervlakte nan Iwide kanten van den weg l en Koherp gekraak volgt en een krachtige uiuziek klinkt daarna Een batterij die op een weide naast one ingegraven is zendt onzen tegemstandM S een teedt en groot toe Nog twee bonderd meter en wij Zijn aan h kana ü De hemel schijnl seiiilior door liet houterige geraamte van Oen huis en werpt eco glans over oen l nM den watorarra I e golven kabbelen n eon schuit ligt te wiegelen aan de smalle brug die onze pontonniers hehlien gelwuwd I en groote colonne staat op den straatweg Wagens met proviand veldkeukens DlfSnummer bestaat uit twee kilden Eerste Blad lil titftat dt n vijand overhoop te werpen Slechts onige Duitfichers staagden er in hun eigen loopgraaf weer te l ereiken Alle andieren werdien gedood o get angen genomen De Oorlog Aan het Westeiyk Front Hot ofücieele Fransche avondcommuniqné van 1 I ebr luidl H tenochleii heeft do vijand de IclopgnTMi Ion Noorden van don wog van U Ilaasée naaj Bélhune hevig aangeval1 Hu werd echter teniggcdrevon tal van dooden achterlabi nd Ue Huitsche infajiterie te BcaamontHa iiiel ten Noorden van All ert trachtte een vaa onzo loopgraven bij verrassing to nenion Ook hier werd hij toruggedrcven t aohterlating van springstollon waarUfle hij voorzien was In do streek van Fontaine Madanie en het boach van 1 Onirle is een groote bedTljvighold waar to nemen In Argonne werd een Duitecho aanval in do richting van Bagatelle algealagen Ken van de loopgraven werd ondermijnd en vernield Daar wij do ioopSrsa ontruinjd hadden loden wij geen verliezen In d Vogezen en In don Elaas waar veel sneeuw valt wordt nle gevochten UI Hot i ransche communiqug van 2 Febr luidt l 0 dag w rdi gokeniafirkt door een v t4tt wiUiig van de hevigheid der artilUiTic worsteling en oen serie van Duit i eoho aanvallen van ondergeaehikt belang Alle aanvallen wierden inot ernBlige verlm ea voor den vijand atgeelageo in V Crbouding tot de troepen die er aan deelnamen Ib België toonde éo zware Duitache artillerie zich bijzondi r levendig vooral op het front dor Belgische troepen en voornaiiwljjk tegen soimmgo steunpunten waarvan dwzo zich eenigen tijd geledcin ureester maakten In d e Yfler streek en om Yperon waren d e kanonnade zeer liovig Deolen van een Duitache regiment vielen eon EngülBche loopgraaf bij Cuinehy aan en veroverden dien eerst inaar na een serie tegenaanvallen hernamen d e 1 ngoiBclien hot verloren terrein en drongen verder voort zich ifteester makend van do vijandvlijke loopgraven l o reeds 1 Fobruari gemelde actie IwgB don wog Béthune La Basséo was byzonder chitterend voor onze infanterie Do DuUschera schi en met minstens l hataljon gevochten te hebbon Pe twee eerste aanvallen werden giebroken dioor OH vuur de derde bracht de DuitscherB in een van onze loopgraven maar een legönaanval met de bajwiet steldi ons Op het Aisnc front bombardeerde onze artillerie het station van Noyon waar liewegingon voor lourageering plaats had len Wi veroorzaakten Iweo ontploffingen welke gpdiirende 2 uur rook verspreidden In do streek van Perlbea duurt onze stelBolmatige voorwaartscho bewo ng voort Uit het groote Duitsclie hoofdkwartier werd hed en otficioel gMneld Op het Westelijk oorlogstooneel heblien behalve artilleriegevochten op verschillende deelen van het front geen bijzondere ffebeurtenisBen plaats gevonden Op het Oostelijk oorlogstooneel is aan d OostPruisisohe grens niets van bctoekenis gebeurd In Polen hadden ten noord en van don Weichael in de streek van L sno en Noordweetelijk van Sierpo botsingen plaala met Ruasische cavalerie Ten zuiden van den Weichsel wordt ons offensief verder uitgebreid De officleele Fransche berichten over Af krijgsverriohtingen l evatten in den laat len tijtï ined edoelingcn welke ontzaglijk UI ons nadeel veranderd ten deele ook geheel uit de lucht gegrepen zijn Het opperbeetuiir van het Dultsche leger ziet er natuurlijk van af zich met zulke lierichten in bijzonderheden Iwzig te hoiilen Ieder Is in de gelegenheid goBtelrf om hun waarde aan dlb hand der oftiliieele DuUsohe mededeeUngwi zelï ie toetsen Het 20e bombardement van Veume Pas was ik te Veurne teruggokeeri nchrijft de Msb eorresp uit Raanscapellc of we kregen er weer een heel onaangenaam bezot t Zzzzt ging het over mijn hotel Het was toen ongeveer uur De eene houwitser volgde de andiTe op Enkelen ontploften niet andere sloffen met helsch gedruisch neer oor de 19e maal boinliardwrden do Duitschors uit de richting van Pervyse d stad Veurne Ik kwam even voor de deur kijken Ik dacht de menschen haastig te uien vluchten dit was echter niet het geval Tegen hot station aangeleund rookten soldaten pratend hun pijpje Linietroepen trtrftken onverschrokken In de richting van Pervyse De gendarmen diode vaarthrug iK waken bleven op hun post Na het vijftiende schot zweeg het Duitsch kanon weer talrijke soldaten en burgers liepen toen in eenzelfde richting VerHioodelijk mo 8ten er dus slaclitoffers gevallen zijn Nabij de militaire slagerij stonden lionderdcn toeschouwers bijeen IVn klein vervallen huisje vertoonde een gapendö holte Vrouwen stonden met sainengevouwen handen op den drempel FEVILLETOX als ik niet nwvr gedacht had nog te kunnen worden Blijft gij ten minste i enlgon lijd liij ons P l enige dagen zoo gij het mij verA unl I n de kleine F lsa lieve heinel wat Is zij gegroeid en bruin gc worden door de felle zon Nu dat siaat haar niet kwaad Gijzelve zijt geheel en al gebleven als toen ik a verliet oor het uiterlijk misschion doch wat htA karakter betreft niet sprak zij Homber Ik l en slecht geworden in k ze woestenij Gij wilt mij slechts iets wijs maken zeide Oudekerke schijnbaar schertsend maar terwijl hij haar een doordringenden blik toewierp Neen het is zoo Ik behoor niet tot degenen die ooit heiligen wordïm maar het geluk of wel eene groote liefde had mij tol een goed inenscb kunnen maken bet ongeluk verbittert mij zweept mijne gansebe ziel tot opstand op en wal heblien wij hier anders gdcend vtto het oogenblik af waarop wij een Foet in dit lond zetten Toen ik Amerika Iietrad verloor ik alle hoop elke geestkracht en dit plantenleven hier in de onafgebroken eenzaamheid terwijl Onno al zijne uren aan den arbeid doorbrengt en het kind of wel slaapt of speelt levert mij over aan den heilloozcn stroom mijner gedachten maakt mij onrechtvaardig wreed tot zelfs voor Ifera die niet minder lijden moet dan ik maar dien ik zou kunnen haten oin het feit alleen on bleriieen te hebben gebracht HiJ gnK p hare handen en drukte die eerbiedig N cn zeide hij ik heb mij nooit gezonder gevoeld maar zoo gij dan de ware oorzaak van mijn bezoek wilt weten ik maakte mij ongerust over u beidi u liort geleden bereikte mij een pak Holgischo couranten m in een reeds vrij oud nummer las ik het ntuk dat door uw echtgenoot en de andere grondbezitters hier was opgesteld en uit do Hollandeehe bladen wae vertaald Van dtó oogtmhlik af vroeg ik mifll vergeefs of uw leven in een dergelijk lord niet onduidelijk moest zijn en dut onzekerheid daarcmitrent Het mij geen rust totdat ik besloot mij nwt eigen oogen van den toestand te gaan overtuigen Wal ik reeds van Holdius vemowen heb bevMtigt mij Ipchts In mijne vpees Ja WIJ zijn hier zoo ongelukkig ais menschen slechts kunnen zijn hernam Marcello op wnartelijken toon Ik heb in den laatal i tijd vaak om den dood gel eden als om eene uitkomst Onno arl eidt van den ochtend tot den avond hij zon niet meer kunnen doen en toch is or nauwelijks voorultgajig te bespeuren hot zou krankzinnig wezen te hopen dat de toekomst ons iets beters brengen zou En hier langzaam oud te moeten worden en te sterven ver van alle denkende wezen van de wereld van zijne familie is een denkbeeld dat mij van wanhoop vervult Doch vergeef nilj u op deze wijze te ontvangen Ik ben zoo gelukkig over uwe komst zóó gelukkig 9rsaoests JSevens Ben beela der w er k o 1 ijk b el d Filips gaf haar een wenk te zwi en want zijn geoefend oor had den kunstenaar hooren naderen IIw goed is in aantocht zelde Onno vroolijk mag ik voor alles zorgen 4 1 n te gelijk opende hij de deur en sloot haar terstond wedder achter Oudekerke die jnisl hot eerst t rt hem gegaan was om te oorkomen dat hij do jonge vrouw alleen zou wederzien 1 r viel evenwel aan geen terugtreden te denken reeds vroeg Marcello zonder om te kijken Zijt gij niet wol geworden Onno dat gij zoo vroeg van het werk komt Holdius volgt mij zoo aanstoncte sprak Filips op zachten toön Glj ziet dat ik u geen van beiden vergeten heb CJoame voor zooverre dat het lokwartiercn van knecht paard en wagen betreft maar ik zott gaarne moegaan om de kar te helpen ontpakken want Ik breng ei ne menigte pcoviand nwde dïo niet langer kan wachten zonder te bederven Wilt gij ons niet vergezellen mevrouw l aat mij liever zorg gaan dragen voor uwo katiHT liiiddf het antwoord en zoodra gij tcrn omt zullen wij iets gebruiken üj moet z ker uitgehongerd zijn van den tocht ren weinig ja dat beken ik wel Welnu blijf dan niet al te lang weg De jonge vrouw sprong overeind zij durfde zich niet omwendien uit vreea dat ilJ bamerken zou slechts de speelbal te Hn van een zinebedrog Was het wel Uk dat hij tot haar was gekomen de wijze waarop zij van elkander wa Segaaa Had hij nie duidelijk be eft hoe ooverschillig zij heo was f toch ja z4 iierinnerde zich de bewn geëischt had en op or oeo grooten angst aang greJin L i op hom toe en Vro Mi gij ziek Hebt gij het einde Oflen nMeren dat gij gekomen ziJt Wordt VMTolgd I n voor het eerst sedert al die muuiden weder opgeruimd haastte zij zldi voor alles te zorgen terwijl eeoe stormachtige vreugde haar gemoed vorvuWe Hij had haar du niet vergeten I Bijbel eerste bericht dat het han slecht ging had hij zich om gera afstanden bekommerd maar was hij naar hen toe gekomen I 0 1 dat was mew dan atledaagsche vriendischap dan gewone belaogstelling I In een oogwenk wos Flaa In haar mooiste jurkje g uld zag de voor haar gast best nde kamer er uit alsof zij gewoonwaren hoar steeds voor vrienden gere xi te houden en was de tofel gedekt n voorzien vnn allerM muaèehjke zaken