Goudsche Courant, vrijdag 5 februari 1915

to zon hem zekei ziju verstrekt dnaivan zijn wij overtuigd Had hij zulks gedaan ongetwijfeld zou een heel ander ooriïeel zijn uitgesproken Deieer tiagim werd bet kamp bezocht door wn voorzitter van een vluchtellngt ncomlt elder waarvan ook vluchteting n naar liet kamp hier zijn gekomen Deze voorzitter gaf in een tsebrijvf n d d l Felir j l zijn indruk over het kamp en de verzorging der vluchtelingen aldus weer In aanmerking genomen dat bij zoovele vluehtdingen gezinsverplc ng ultge ilolen ia maakte hot kamp te Gouda één lomineerwide indruk n l die van enorme zindejijkheld hygiëne orde en r luiaat allee in de praktijk zoo uioeitljktl bereiken dioch toch zoo onmisbaarvoor een goede verpleging en gcwen chleu gang van zaken Dit oordeel wijkl wöl iets al van hetgüi n de hwT Van do VfHi beweert maar bet U het oordeel van Iwnand die zelf kwam zag en onderzocht Sociëteit Ons Genoegen Naar het bestuur der Sociëteit Ons Qenoegen mededeelt is de groote Societeitszaal morgen gereed en kunnen de leden daarvan weder gebruik maken De Goudscho Telephoon Bl kena mededeeling van de Directie der Goudsche Telephoon Maatschappij heden aan de geabonneerden verzonden wordt de nachtdienat zooals gisteren gemeld met ingang van Zondagavond a a te 10 uur opgeheven en wordt de Zondagsdienst beperkt tot 8 9 u v m en 1 2 u n m Valache zUvorboos I e Minister van I i anciën brengt ter kennis dat opnieuw tenige valsche zilverhona van f2 50 zijn aangetroffen Deze valecho bons dragen tot dusver aln rcrifnunimer 2 U of 207 HK verschil met de echte stukken van f 2 ttO Hpringt terstond In het oog wanneer men let 04 de handtet en ingen van den Minister van Financiën en van df n Agent van het Ministerie van l lnanciën Op de echte bons zijn deze handteekeningen gedrukt Op de valsche bons daarentegen zijn de handtoekoningen met de pen aangebracht en wel op onvolkomen w ijze zoodat het onderscheid duideli lilijkt Voorts 1 op de valsche bons hel woordje de voor Nederlandsobe Hank ftL drukt met kleine letter d tegen met t en hooldlt ler D op de echte bwis Ook ia op fU valsche Iwn noch ondergrond noch rand zichtbaar Op de echte tukken zijn di ze ondergrond eign faoi in lichtblauwe kleur geènikt ï ii i Ter vo k MniDg an ft4delj e scMdn zul het publiek goed doeo nauwkeurig op de hem aangieboden bona tpo te zien en deze indien zij de bovenomschreven kenniiTken vertoonen te weigeren of wel zooVeel uiog lijk met inhchtingni omtnuit U horkomst bij den Agent van het Ministerie van Kinaneiën te Amsterdam of bij een dffl IretaalineMilers P te biedm BoskoopDe krijgsraad te s Qravenhage veroordeelde heden G L de E korporaal van het 3e Eeg Vest Art tot drie maanden militaire detentie met aftrek van de voorloopige hechtenis van af 18 Dec wegeöa gebaren en dreigementen tegen een milHcienser geant te Boskoop Men s int ons uit X4 en Heden namiddag hield Dr K H Roessingh Rem pred te Boskoop ter opening van zijn colleges als pnvaat docent in de Geschiedenis der Protestantsch Theologie en Ethiek ia de l e eeuw in het Idein auditonum van het Academiegebouw een rede over Het waarheidsprobleem in de nieuwe theologie Laatste Bemcliteii Aad het WMteli Front PARUS ö Febr Hrt communiqué au gifiteravond 11 uur liddt In Belgifi ten Noorden van Atrecht en ten WestOT v n den w g Kijasel Atredit hadden a ÜIIerl ge eoMeo plaatft WijverOVerd i 2 tot 300 meter loopgraven Oiif vuur trof vijandelijke tföepenafdi elmgen en convoolen bij H u ne ten Noorden van Albert De kracht v i ons artillcrievuiir braciit in het Alsoedal vijandelijke l atïerijen tot zwijgen en veüdreef afdee lingen van den vijand die corvee n verrichttCTi en joeg vijandMljke vliegers op de vlucht Bij Verdun heblien wij een aeroplane necrgiwcboten en de vtieg r gevanjfwi genomen In den i lzas Is een aanval der Dulischers trtj IJHIioltz volkomen mislukt De strijd bij Atrecht Men meldt ons oU Duinkerken Het Is niet meer dan een uur gcJeden zoo schrijft een Belgiecb brancadier dat ik vMi V t Ï O tonigg eerd De ambulanoe tercns ordomiaiioedlenet eiwïht zeer v l Inspanning van onze brancadiers Het aantal gewoaden Is ontzetliarond gestegen In Duinkerken waar f lechts een klein gedeelte aankmnt van liet NoorAFmitóche front 1 de gewon Rtogond1ied D Xvn aadeele van DuitBchland iK iMiger voaèea duldm GrootBritta ni6 beroept zich voor zi oiet twl volkenredit strijdige nUAtregelen op die leveaHMangen é a voor het Britscbe Ki op het epel HitMï es As aeutrtUe mogeqdhedeo itchijnen siob tevreden te Mallen met Iheoretiflctie proteflteo daa feitelijk de levenabelang ii van tie oorlc voerenden volttoeode veroa Mohuldig4ng vind voor t e wijz van oorlogvowen Op zulke teveusbetaogm moet nu ook DultHChland z i beroepen Het ziet xich daarom lol zijn leedurezen gedwongm lot militaire maatregölot tegtm Engeland die ctm vergelding zullen zijn voor de KngetHche uicthot Zooats ICngeland het gebied tuBHcheo Schottaod en Noorwegen tot oorlogstoonoel verklaarde zoo verklaart Uuitschland d ï wateren om Groot Brittuinie en Ierland met in ogrip van het gefaeele Kanaal tot oorlog8toon l en het zal met alle ter IxMchikking staande oorlog niddctvn de vijandvli o Hobeepvaart daar Itegtrljden Met dit doe z l het van 18 Februai 191 a elk vijaad li koopvaardijsohip tiat zieh op het oortt pMooneel bevindt trachten te vernietigen z mder éai het Hloed mogeli zal zijn óe toArbtj voor ppriioaea en go Kl ren dreigende gevai lu vera deo DeiKAitralen worden ikiH gewaarBchuwd voortaan geen bemanningen paesagiori of gooderm zulken schepmi toe te vertrouwen Gok wordt hun aandacht er op geveetigd dat het ook voor hun eigen Hchepi n dringend aao te bevelen is liet liinnwiloopen in dit ge led te vemiijdien want al hebben de Duitache maritieme strijdkrachten ook de aanwijzing geweld dadt n tegen nwtrale eohepwi voor zoover deze als zooéanig zijn ter herkennen na te laten met het oog op het door de IJrltsrfM regeering voorgeflchrev mi brulk van de neutrale vlaggen en mot liet oog op de toevalligheden van den oorlog zal niet altijd voorkonnHi kun11 Hl wordKni dat ook zij het offer worden van wm op vijandelijke Bcbepen bedoelden aanval Uierbij wordt ultdirukktdijk opgemerkt dat ik Hcheepvaart noordelijk mi de tWtetlandi landicn In het 00eU llJk gebied va de NoordiEei tm in een strook van ten uïInMn dertig mijlen breedte tangti d Ned4 rlandMche kust niet gevaarli ie I r fluttsche regeering kondigt i xee maatriigelen tijdig aan opdat de vijandelijke zoowel als die neutrale schepen lijft hebben sehikkingen te treffen voor het binnenloopen van de a n bet oorlt fetooneel llggimde haveiia Mwi iMg verwachten du de neutrale ntogcvuiheden de levensbelangen van DuilHchland niet minder dan die van Kngeland In aanmerking zuilen nemen en er toe zullen bl dïagpn hunne burgers en ImH eigwtdiooi van dteze van het oorlog terrein verre e hwuten Dat mag temet worden verwacht omdat de neutrale i ogendtieden ook er belang bij raootcn heliben don ti genwooraigtin verwoestenden oorlog zoo poedtg mogell beMattigd te jen De zeeslag bij Helgoland Aan den zeeslag bij TIelgoland hebbo Itehl vo de reeds genoemde gepantMerdti He V Wltz MoHke J terfdingen en BlUoher nog doeigenomen de kleine kruisers Uotttock Iraudenz KoU erg m Stralsund Ohnrohill over de blokkade van DaitsofaUnd De BriUohe minister van U ine ChnrGhiU heeft een gesprek gehad met een correspondent van de Matin Het liep natuurlek over het dnikbootengevaar Churchill vond dat Engeland voonüohtig moeat te werk gaan 2 0 schepen kropen niet weg in havens maar voareo vrg oit over alle eön £ mi enkele Daitsohe duikboot die iMD alt haar basis te voonchön schiet en een doelwit vindt in de Britschl stïhepen die vry op de zee rondvaren doet meer kwaad dan tien Britsohe die immers tooh geen Daitsohe oor logssohepen kan vinden om haar krachr ten op te beproeven Dmtsohland aou langs geheime ka nalen nog wel een deel kannen kry gen van de groote voorraden die het noodig heeft maar ten langen leste KOtt het tooh aitgepnt raken DaiUohland zoo verklaarde Chnrchili nog werd door twee onzgdige staten Nederland en Denemarken als het ware beschermd tegen een aanval onagdige Staten tooh waren voor Engeland onschendbaar T en de onAerzoeërs In de Fngeleche blad en wordt druk besproken het vraagstuk om zich zooirpoedlg mogelijk te verdedigen tegen de onderzeeërs Natuurlijk is dit van t grootHte iirfang voor do koopvaaxdijechepen Adïniraal lïeadereon geeft den raad bij nadering van dMi duikboot zoo hard mogetijk te stoomni Of als dat niet gaat onophoudelijk van riohtlng verandieren Van andore zijde wordt awigeradeii oia de Kngelsche handelBechepon te wapenen Minister ChurchlU raadde dit reeés aan In 1913 Die bewapening zou dan alleen dienen tot zelf verded ging bij een aanval loodat w van hulpkrulsers d w z an handelsBchepen die als krulBors ouden kunnen beschouwd worden geen sprake kon zijn iick wordt iMwpfokeu of men niet meer naar rade tijden bou t gaan en de handelsKchepen zou kunnen laten convoyeeren door oork sachepen In de I7e eeuw vereenigden een aantal koopvaarders zich tot een vloot en nooit werden verre reizen aanvaard zondn ecm l eboorlljke eeeorte van oorlogsacbepen die m de nafjïjheid blijvende meevoeren Kchter waren er e eeuw nog geen verraderlijke dulkbooten Merkwaardig zeegevecht Wg vinden in de Temps het verhaal van een gevecht tosschen een Daitache Zeppelin en twee Russische sleepbooten Om tien uur morgens verscheen de Duitsche Zeppelin No 19 boven libau dat op ongeveer 50 K M afstand van de Dnitscjie grens ligt Het laohtsohip wierp negen bommen op de stad zonder echter schade aan te richten en verwijderde zich daarna Maar in de nabgheid van Virgen gekomen werd bet bestookt door net vuur der Russen Het richtte zich toen zeewaarta waarbg het ten slotte in zee viel by Sarmater op 49 mijlen ten noorden van Libau Twee sleepbooten werden van uit Libau gezonden om zich meester te maken van de Zeppelin Deze was op het water blgven drijven en was hoewel niet erg beschadigd toch blikbaar niet meer in ataat lucht te kiezen De Rusbcd wisten eerst niet op welke wijze zH het gevaarte moesten benaderen doch ziende dat het nog de Duitsche vlag voerde schoten zij er eenige granaten op af waarop van de Zeppelin op dezelfde w ee werd geantwoord Zulk een gevecht tusschen twee zeeschepen en een luchUohip dat in itet element van zijn tegenstander was verzeild geraakt was tot dusver wel zonder precedent Nadat eenige schoten waren gewisseld gaf de bemanning der Zeppelin bestaande uit een kapitein drie andere officieren en drie soldaten zich over Eerst werd door de sleepbooten gepoogd de Zeppelin op sleeptouw te nemen Daar dit echter mislukte besloot men hem maar in den grond te schieten I en Ooatenrtjksoh roodboek i r 18 oen Itoodbotdc vorachenen dat m doouiupenten bevat Van 29 Juni tot 24 Augustus 1914 Op 22 Juli kreeg b reiherr Gieel opdracht de Borvlsche Regeering een nota te overliandlgen die tegelijkertijd door de UoelenrijkHoho gezanten aan do vreemde n eeringen werden overhandigd Toen iraaf Azapary zich bij MlniHU r Htwonol van die opdracht kwi et viel deze hem in de rede uuU de opiiiiTkIng dat bij wist dat het bier slechts een voorwendael gold om Servië den oorlog aan te doen De gezant antwoordde hierop dat Oosten rijkHongarije het land slechte tegen viewnde revolutionaire agitatie wildie beHchennen Na een Ministerraad die vijf uren duurde ontving Sneonof den Duitechen a ibassadeur en verklaarde dezen dat de zaak een Kuropeeeehe kweetlo was Kuetand kon een eventuoele bedoeling van OoHtenrljk Hongarije om Servlö in te slikken niet kalm dulden In het Roodboek wordt dan vorder het verloop van het conflict geschlltford en worden de pogingen vermeld om nog ter llder ure h conflict tot den aard van oorsprong te beporktm Op 27 Juli machtigde graaf Berohtold den geaant Azapary tegenover Sa onof te verklaren dat zoolang de oorlog tusaohen Ooatenri Hongarije en Servlö gelooallseord bleel GMtenrijk geen territoriale uUbrolddngen zou nastreven 1 aar Itot punt etreffendc de deelneming van Oostenrljksoh HmgaarBche ambienareo aan het onderzoek der Servladie nutoriteiton n ur de revolutionaire beweging echter op verart bij Sasonof stuitte kree do gezant opiraoht dezen vertrouwelijk mede te deelen Am daarmee slechts de oprichting van een met d Servische autoriteiten wucnwerkend veiiigheldHbureau naar de wijze van hot Russische bureau te Tsrije wordt gedacbt Hbld DuitHoho torpedt ol in den grond geboord Pi Ti RSBUlUi 3 Febr Officieel l n DultBclie torpedolioot ie op 29 Jannarl door oen RuneiBChe onderz seboot bij Kaap Mocn Deneuwrken in den grond geboord Vlaohtelingen ait Warschau Geiyk de Petrogader Rjetsj van 26 Janaari meldt is de stad Dwinsk overvol met vluchtelingen nit Warschau De gouverneur heeft verlof gevraagd aan de regeering te Petrograd de vluchtelingen daarheen te mogen brengen Men verwacht echter dat de regeering dit zal weigeren om de bevolking der hoofdstad niet te verontrusten omtrent den oorlogstoestand In het Engelache Lagerhuls In het Engeleohe I gerhul8 werd gisteren een groot aantal vragw tot Sir Kdward Grey gericht betreffende de verklaringen van Glolltti in het Itallaanache parlement In zake Oostenrljk s voorgeno men vijandig oplredtw togen S vlC in L91 l e Minister zegt dat de Brltw e regeering geen kennis vut de zaak droeg voor iioletti s verklaring doch het feit dat het vijandige optreden in 19L3 in overweging was genomen bewees dat de tnoord op den aartabertog in 1914 niel de oorzaak van den oorlog was hoewel dit feit als voorwendsel dienst deed om do vijandelijkbeden te beginnen De houding der Duitoche Bodaal democraten De soc dem Ki ed Cfa actie herhaalAe haar vroeger bealuit dat geen lid zonder to Htt aming der fraotie of fractie l eetuur e n verzoek dw regeering om medewerking iHJ de vervulling der politieke en eeonomlsebe taak raag inwilligen Karl Liebknecht sdnlift aan de Vorwiirts ÓMi hij tegen e oorlogecredieten Rtemde omdat de inwilliging er van in Hlrijd wae met tiet progrannDa der parlij en de besluiten v a het internationale eoogres Hij verklaart verder mlsloidwilie mededeelingen over de gebeurtenissen in de partij niet verspreid te bebi en Dults te invloed Spanje UU Seville wordt aan de Times gedeind dat de deuioastratie daar gehoudenop den geboortedag van den DuttschenKeizer zóó in het gebcjm was voorbereid diat Txitfi de autoriteiten er niets van vt ten totdat de irttnoodlging in de Corree Kapanol veradieen Hier en bi zoo wwdt beweerd zijn quaai wandelelubs bezig zich ver buiten de stad teoefenen in militairen zin Duitsche officieren zijn daarbij behulpzaam De iKHiding van Portugal MILAAK 3 Felir Part Aan de Corriere della Seri wordt uit Ijesabon geseind dat mlnlsterpreMdient dfiTO in de K naat80omml8Bie verklaarde dat de regeering voor de handhaving van de neutraliteit van Portugal zal blijven waken Do opstand In Zuid Afrika KAAPSTAD Generaal Kemp heeft zieh overgegeven met zijn commando rebellen Aardbeving in Yorkshire Men xn dt ods uit Amsterdam Een reiziger die Londen op 3 Febr verlaten beeft deelt mede dat sommige Engelsche bladen een bericht bevatten meldende dat te Yorkshire een aardbeving zou hebben plaats gehad Over een groote uitgestrektheid in WestYorkshire was de schok waarneembaar De groote ochtendbladen maken geen melding van dit feit De Evening Standard vail 2 Febr meldde echter onder Laatste Berichten £ en aardbeving te Yorkshire Opwinding en onrust heersohte gisterenavond in de districten Conisboröbgh üonaby en High Molthon toen schokken ge voeld werden als van een aardbeving Door de hevige schokken is het thans onmogelijk in de kolenmijnen behoorende aan de Denaby and Cadeby Co verder te werken ten gevolge van een groot aantal verzakkingen Een vrouw werd gedood anderen brachten het leven nauweljjks af Miss Wood uit Miltbon werd in haar stoel door den schok rondgeslingerd terw l een dienstbode uit het bed rolde Het komt ons voor dat het gebeurde bebelangrigker is dan het blad meldt doch de censuur Het geen telegrammen door en verbood de doorzending der bladen SBlrtxxexa laaaci Kon Nat Steun Comité Bligkens de 24e lijst kwamen vaA 24 tot en met 30 Januari jl aan bydragen voor het Kon Nationaal StennComitó 1914 in f De 24e lijst vermeldt o a f 50 000 als storting van het centraal comité voor Ned lndi te Batavia f 22421 81 van de inzameling te New York en f 20 000 als eerste opbrengst der Nationale tentoonstelling van sunstvoor werpen Huisvlijt voor militairen Vanwege de afdeelingen Heemstede Haarlem en Bloemendaal van den volksbond tegen drankmisbruik wordt te Haarlem op 13 en 14 dezer een tentoonstelling gebonden van voorwerpen vervaai igd door militairen in de garnizoenen en forten te Haarlem en omgeving Bnsgroenten Men meldt ons nit Noordwgkerhont Verscheidene fabrikanten van ingemaakte busgroenten willen met het oog op de tijdsomataDdigheden van de tuinders geen erwten en boenen op ooQtiact koopen Andere jaren konden de tuinders om dezen tyd de erwten en boonen die eerst tegen den zomer leverbaar zgn reeds op contract aan fabrikanten verkoopeu en zoo noodig een flink voorschot ontvangm De fabrikanten vreezen thans dat bet benoodigde blik ter vervaardiging van de bussen niet verkrggbaar zal zyn Senator Beveridge in ons land De Amerikaansche senator Beveridge iemand die zeer veel schrgft heeft een bezoek gebracht aan een deel der oorlogsterreinen in Europa In de Daily Chron vinden wg een opstel van hem zegt de N Ct Op den drempel van den oorlog waarnit biykt dat hg op de doorreis in ons land heeft vertoefd en o a het interneeringskamp bij Zeistjin oogenschouw heeft genomen dat hem evenwel geen aanleiding geeft tot opmerkingen In de publieke opinie te onzent meent hg een lichte wgziging te hebben waargenomen ten ongunste van de geallieerden die bij toeschrgft aan verstoordheid over de wgze waarop de handelsvloot door de geallieerden wordt behandeld Nieuwe Pr ij zen van Levensmi d d e I e n Door den Minister vim l andbouw Nijverheid en Handel ie aan de Burgemeeelers d d t F ruari 1915 het volgend bührijveo geritst Ik heb de eer U hiernevens te doen toekooieu oene nieuwe lijst van artikelen met de daarvoor voorloopig aangenouven uiaxi mum prijzen welke lijtrt de vorige vastgesteld bij circulaire van mi ambtsvoorganger d d 4 Atigu9tuB 1914 No KbHJ afd Handel vervanghv Bij aldien U blijken mocht t de vaet gestelde maximumprijzen voor iv t gvUKÏente te hoog ol te laag zijnJ of wanneer voor andere artikelen bV brand Htoflen eeue sterke stijging van prijzen in don kleinhandel plaats vindt ge lieve u mg daarvan onverwijld mededeellrig te doen Eveneens verzoek ik u inij onverwijld te beriditen wanneer blijkt lat de vaatgestelde maxlmum prijzen geen voldot 4ido winst voor den kleinhandel overlaten omttat ik daaruit wil afleld i ot bet noodig i luaximum prijzen voor tk u groothandel vast te atellen Ik tel mij voor maandelijks mot de tsuboommissle uit het Koninklijk Nationaal Stouncomité 1914 inzake voeding van iiteuHoIi un dier overleg te plegen omli eut k zu lijst en haar zoo noodig te wijzigen Itoze lijst vervangt de vorige Lijut van eenige der meeet voorkomenJe artikelen met daarvoor voorloopig aau ienonten maximump rijzen Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de gewone quallteiten De luxeHorteermg Hi waarvoor in gewone tijdhmreed wel hoogere prijz worden betaald biijven buiten aanmerking Koffie Santos p K G U I6 Java 1 40 Suiker witte geralfineerdö 0 Ö5 Imaterd of bruine 0 56 Sitroop 0 ao Hoggebloem 0 25 Tarwoblotsn u i 0 25 Boekweitmeel 0 32 Wit brood a gebuild torwomeelbrood 0 26 b tarwe hall iiiolkbrood 0 24 c tarwewaterlipood 0 22 Bruinbrood 0 20 Itoggebrood Kijst andere dan Java 0 25 Gort 0 32 Boc4cweitgrutten 0 80 Havermout 0 30 Bruine boonen 0 25 p kop of L 0 20 Capucijnererwten p K G 0 30 p kop of L 0 26 Aardappelen p K G 0 07 Zout 0 09 Boter 1 75 Margarine 1 olvette Gou schc Mei en Septomberkas met Kijks merk p K G 0 62J4 Volvetto ïoudsohe Mel 1 F itMnberkaae 0 60 Volvotte jonge üoudsche kaas iwt Kijksroerk 0 52J V olvette jonge ïoudBche kaas 0 50 l danmier Me4 en Septem berkaaa 40 + 0 55 Jonge Idammer iaae 40 + 0 50 Goud che kaas 40 f 0 41 Kaas in I dammer en Goudach model 30 + 0 40 Kaas In Kdammer en Goudseh model 20 f O M Frieache nagelkaaa 0 30 Leldsohe en D ftsche komijnekaaa 0 55 Bolerolie p Liter 0 63 Kaapolie 0 57 Zeep zachte groene of gele p K G 0 26 Soda 0 07 Petroleum p Uter O H Een uniforme prijs voor ro rood geldt voor het gehede land kan bi verband met de zoo ulteenloopende provincies niet worden vaetgeeteld Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk geHch loden in overig met de provinciale rogg coimn issiee t WTSi JL Qeme gde Berichten Noodlottige unr ding Den 30en December werd op don Willenuparkweg bg de Jacob Obrechta traat te Amsterdam een 38 jarige gehnwde dame wonende in de Ie Helmersstraat aldaar door een militairen anto aangereden De e auto moest volgens getoigenverklaringen plotseling stoppen voor een anderen militairen auto die r vlak voor reed Daarbf kwam de tweede anto op het trottoir terecht dat bg de Obreohtstraat langs de trambaan loopt en waarop zich ook de dame bevond De dame kreeg door de aanrijding een gecompliceerde beenbreuk terwyi het hek van het plantsoentje daar ter plaatse ingedrukt werd Het slachtoffer werd naar bet Wilhelmina GlasthniB gebracht De politie maakte proces verbaal op en de aaak werd naar de militaire antoriteiten verwezen daar het ongeval geschied was met Jeen militaire anto Zondag is de dame in hetgasthniaoverleden Op laat der iosUtie diedoor de politie hiervan in kennis werdgesteld is het Igk beschouwd waarnaverlof tot begraven werd gegeven Hbl Melkoorlog Te Velperoord hebben de huisvron wen de N V Melkinrichting Velsen geboycot Zg weigeren unaniem 10 cent voor de liter te betalen wgl deze Êm a te Velsen voor 9 cent de melk verkoopt De vrouwen hebben een vergadering uitgeschreven om nader hunne houding te bepalen Brandstichting Men nieldt ons nit Ti lburg In verband met den brand bij den steenkolenhandelaar A Bruurs waarbij een paard twee varkens en landbouwgereedschappen in de vlammen omkwamen zijn enkele personen gearreesteerd onder ernstige verdenking van brandstichting Diefstal met inbraak Men meldt ons uit Tilburg Eenige dagen geleden werd te Tilburg diefstal met inbraak gepleegd bq A M Ritman waarbij een zilveren dameshorloge met ketting een gouden broche en een spaarboekje met f 76 werd ontvreemd Thans heeft de politie de hand kunnen leggen op den dader zekere £ Jansen eveneens daar mt stede woonachtig Ëen politiebond De politiehond Marre van het Haagsche Politiekorps gaf dezer dagen een bewgs van groote bekwaamheid in het speuren Een 16 jarig meisje had des avonds half acht de ouderlgke woning aan de Frederik Hendriklaan in stilte verlaten ibTadat des nachts te ongeveer twee uren de ouders over het verdwijnen van het kind ongerust geworden de politie daarvan in kennis hadden gesteld werd den speurhond voornoemd lucht gegeven aan een kleedingstnk van de vermiste De hond volgde onmiddellgk een snoor leidende naar de Obreohtstraat bleef daar voor eene woning staan en bg onderzoek bleek toen dat het meisje ziob in die woning bevond Geldkoers en Coöperatie Men schrijft aan het Hbld uit Koermond l en Sou Februari werd hlM op initiatief van eenige Tijksambt uu ti een coöperatieve winkelm verbrulksvereeoiging opgericht De oorspronkell e aanleiding tot die oprichting is geweeethel besluit van de nerlngidoenden in October van t vorige jaar genomen mn niet langer Üuitach geld in betaling aan te nemen tenzij genoegen werd genCHiira met den koers van den dag Tot dien tyd waa het steeds gewoonte om de mark aui te nemen tegen zeetig oent ofsohocm de werkelijke koers van het muntstuk vóór t ttttb r k i van den uorlog alttar 8 sMnA tosschen 58 en 59 cent Tengevolge van die berekening werd daar tlle prijzen tot Duitsch geld werden herleid de NedwlWDdsohe gulden gereend niet op 100 doch op 102 oent zoodat mm in een Nederlandeche stad het aoadorllnge vorBchijisel zag dat men twee cent terug ontving wanneer men oeo artikel dat voor een gulden geprijsdl atond met een gulden betaalde Oat be ag van twee cent per gulden droeg algemeen den naam opgeld en de rijkaambtcBaren wier tr tement natuurli E rteedö in Nederlawtech geld werd betsidd profiteerden algemeen 2 bij aankoop hunner gebruiksartikelen in schijn althais want imierdaad waren algwneen d © prijzen wel zoo hoog genoteerd dat die 2 niet door de huidelaars maar door de o Mi9umenten gedrag i werden Toen nu de winkelierB h besluit namen ta voortaan te leveren öf tegen üz i landsch geld öf tegen Duitach geldni den loopenden kocyrs terwijl m niet lu aiijseu lager stelden beg mnen de amb l areo met hun te vragen of ze gencirem waren voortaan 2 koning te verL eo Daarop kwam óf geen óf oeo wMgwachtig antwoord en daarom werd er beeloten pogingen te doen om door coöperatie te onlkwiion aan den druk dien lp winkeliers bleken te willen uitoeJentm Stadsnieuws CIOtn A 5 Februari 191B Mr H J Kist Ka Woenaclag j l door Z K den Minister van Justitie daartoe gemachtigd door H M de Koolnglu te zijn beeedigd is Mr H J Kiat tot voor kort Grillier bij het Kantongerecht alhier he in do terechtyitting van den lïoogen hjI gipinstalltHTd als Substituut Griffier dat KechtscoUege De Haadsvacaturo in het tweede District tat inzender in de Nieuwe Z u i d Haliaudor die zich P teekwat geeft a niet in te stemuien met hetgeen door ds Gouweuaar ten aanzien van den ópmgevailen Kaadszetel in liet 2e Dis trit t vacature Vergeer wordt voorgo etaan om ter wille van den Godsvrede dien zetel aan de vrijzinnigen te laten De j ouwenaar wil dan zoo Bchrijtt P u dat geval de voorwaarde gemaakt Kwn dat de vrijzinnigen met oen man uitkoiDcn die niet al te fel is m de uiiiiig van zijn beginselen Natuurlijk was de G o u d s c h e Courant er bij als de kippen dat schrijven in haar koloiwnen op te nemen t Spreekt van zelf dat WIJ oen uiting van recht ten aanzit van een verkiezing Mider da aandacht brengen van onze lezers Red ï Crt I r is echter m i geen enkele gezonde reilen aan te voeren waarom wij dat wil zeggen de Rechtsche partijen IH zetel niet aan de vrijzmnigeT zouden betwisten De Vrijzinnigen die hier in Goud een mewderheid hebben In den Raad ver boven de verliouding van han getalsterkte kunnen geen enkel rechtdoen gelden dien ze ei voor bun partij te behouden De verhouding 12 tegen 7 is zeker geon weerspiegeling van de werkelijke sterkte der partijen Allereerst stuit men toch op het sohreeuwend onrecht der Katholieke partij aangedaan door haar maar éón vertegenwooriliger te gunnen terwijl zij toch een derde van de bevolking uitmaakt Als er hier sprake is vftn Godfevrede lam uïoesten de vrijzinnigen dezen in loepo ing brengen door den nu vacanten zelel aan de Katholieken af te staai t Is nu erg geoiakkelijk vao Jodsvredö Ie spreken als m Hi or ac l bij wiiimm kan Want vast staat voor Mij dftt bij gttede Hamenwerking tusafheu antirevoiutionaireti en KaÜioiie ken die zetel door rechts wordt ge wonnen Zouden do Üijsturen der verselutlende kiesvereenigingw niets eena een b Hpreking met elkander houden f Miiéwhlen heeft dit tot resultaat dat do Vrijzinnigen do doo hwi z o hoog geroemde verdTaagzaaniheid hier in toe passing gaan brengen Wij geven het bovenstaande weer zooi le wij bet stukje uil De Gouwe naar onder de aandacht brachten eq zullen on van commentaar op dit oogenb ik onthouden De brand aan de G oeneweg Naar ons gemeld wordt was d brandalarminrichting welke gisteren niet voldoende heeft gewerkt sEetde definitieve inrichting doch slechts een voorloopige De eigenlek sohakelbordinrichting is a l door eene Duitsche gnua niét geheel in orde geleverd en werd daarom teruggenomen om in de werkplaats der vertegenwoordigers te worden nagezien Teneinde niette min atarm te kunnen maken werd eene provisorische alarminrichting in werking gebracht welke bestaat uit de alarmschellen in de huizen der verschillende brandweerlieden aangebracht en uit een in eigen beheer werkende telefooninrichting tusschen het Politiebureati en het Stadserf Gisterenmorgen heeft de alarminrichting die herhaaldelijk was gecontroleerd en in orde bevonden geweigerd De volgens order direct na de alarmeering gegeven telefoonoproep naar het Stadserf t had onmiddellgk suoces en deelde de Politie dus telefonisch den brand mede Eenige vertraging kan hierdoor waar het gebeele perooneel der brandweer bereids ter been was enl oeiide aap het dftgelijksch werk te gaan nauwelgks ontstaan zgn wat dan ook bleek uit het inderdaad vlot en goed uitdrukken der stoomspuit Ten overvloede werd nog vanwege de Politie per rgwiel aan het Stadserf nagegaan of de brandmelding begrepen was en werd toen geconstat rd dat men reeds bezig was in te spann n De alarminriohMng heeft dns hoewel niet als definitieve aanleg bedoeld niettemin genoegzaam aan haar doel beantwoord Men verwacht binnen enkele dagen h complete definitieve apparaat in bedrgf te ktinnen nemen De Res Ie Luit L Scheltema van het depotbataljon der 8e infanteriebrigade thans te Amersfoort in garnizoen is geslaagd voor het examen van Rijks veearts De Vluchtelingen in Gouda Het uiehtelingenkamp iii de verzorging der vluchtelingen hier ter stede is lioi Miderwerp van een atuk in De Tijd van 1 Febr j l onderteekend Van lie V en te Botmeer Wij laten dit onverantwoordell schnj en an iemand die niet ter plaatse is geweefit en maar afgaat op praatjes van anderen die hem allerlei leugens op den mouw hebben gespeld en deze maar klakkeloos publiceert hier volgen Met Comité alhl dat zlclt het lot van een vijftigtal vlui teiingen had aangetrokken meende reden waarom doet hier met ter zake zijne gasten naar een kamp te moeten expediëeren Op aanvraag werd het kamp te Gouda aangewezen Gerust gesteld omtrent de inrichting van hun nieuw ImllinE oord ging do treurige stoet met goeden moed op reis om na 6én twee en drie dagen voor een groot deel weer terug te keeren i en teder begrijpt dat het niet de weelde was die hen uit het kamp dreef Met op losse praatjes maar bij onderzoek ingesteld zoowel bij zeer vertrouwde Belgeu die Lk op hot gewicht hunner pijnli e aanklacht had gewezen als liij zeer fatsoenlijke lU gf zi teiKHT die de vluchtelingen naar bet kaanp geleidd en en hen aldaar opzochten heb ik nu Juist geen verhevim mdTuk gekregen van de zorg besteed aan het lleiiamelijk en moreel welzijn der uitgewekenen In t kort komen de feiten hierop neer het water rondom het kamp staat met de oppervlakte van bet kaïiip gelijk het eten speciaal het middageten voldoet niet aan noniittle elöchen van de moest gewone volkevoeding terwijl niet alleen sterke jonge manjien maar ook zwakke kindertjes en jonge uwwdera met zuigelingen allen zonder onderscheid daarop het leven moeten houden er heerscht een tamelijk hevige kinderziekte kinkhoest en de zieke kinderen liggen tusschen groot en klein hun l enauwd en hoest uit t J hoesten hetgeen groote kindersterfte tengevolge moet iiebl en vaneenige zielzorg binnen het kamp hebben mijne zegslieden niets bespeurd terwijl het toppunt van zedelijke verwaarloozing wel mag wordien gezU n in de oniBtandigheld dat Jongens on melsjoe kinderen mannen en vrouwen alleH dooreen vast aaneengweid zonder eenige afsclieidlng den nacht doorbrengen in groote lokalen zonder e enlgo verlichting na 9 uur dos avondn due dat ook het verschoonen kleeden en waööchen in dezolfdie gemeenschap inoet gebeuren Onze vluchtelingen g wone maar lataoenliika arbe4 mMiHchen beaaten gelukkig te veel schaamtegevctel hebben het bestuur aldaar gecorrigeerd en hebben oi p h u n u i tdrukkelijk verzoek na twee dagtffl tamilioflgewijze eenige atècheiding gekregen in don vorm van ongeveer V t meter hoog bordpapier Mijne zegeliedon verzekerden mij dat flledita het uitschot der Belgen in het kamp verzameld en de moreele tnrtjsphcer er onctragelijk was getuige de exodue van BOg een honderdtal dat eveneens kM t te voren naar het kamp gedirigeerd tegelijk met onze viiiebtelingeo het kamp weer verliet Maar als d t zoo ie moet dan niet aan fatsoenlijke lieden een gedwongen samenleving met aitvasgeel worden bo spaard moeten juist d n niet aao de inoreele verzorging de trengstft eischen gesteld worden Ja er ia veel te doon geweest votfral in den beginne en er is hard gewerkt zoo door dte Regeering als door partieiilieren Maar heeft men het dtm na maanden nog niet z66ver kunn i brengen dat tenminste jooge mannen en vrouwen den nacht niet zij aan zij aweten doorbrengen zooals dit thans in strijd bM de meeöt elementaire begrippen der zedelykheid ider de oogen der Overheid gebeurt en dat In t algemeen de leefwijze ten minste zóÓ hoog werd opgevoerd dat gewone en fatsoenlijke arb idömensèben w het leven niet ondragelijk kan voorkomen Men kome nu weer ntet roet den gangbaren laster dat het Bel sche volk o zoo slecht is wan dan zou lk wel eens een condultestaat willen zien van onze eigen stftd Hjke bevolking wanneer dïe in t zelfde geval verkeereod over een ander land werd uitgestort en dan zoude ik er op willen wijzen dat bij de booordeeling der verdrukte Belgen de poHtieke o bij de beoordeeling der katliolieke Belgen de godfldienstige gezindheid den velen bodillaara ieelyke partMi speelt 1 Ze er ik ben er mij ten v rfle van bewast dat het motief van den terugkoer onzer vluchtelingen een zware aanklacht l ovat Ken onderzoek kan laar rechtvaardigen of logenstralfon t Kr bij laten kan mem niet De goede naam mzcr zoo geroemde gaetvr he4d ifl er mee gemoeid en deae moet ons toch ten zegen niet tot oneer strekken De heer Van de Ven had beter gedaan eerst iïelf fl t komen onderzoeken alvorens zulk een ernstige aanklacht neer te schrijven gelegenheid daaiv ii ii li rhin Hjd lijk verblijven lijden op het oogeublik volgens mij officieel vta trekle gegevens lOTi gewondeu waaroimI t 3ft Duitfichers Uij Atrecht lieblwu de troepen der gealiiierden aanzieuii ke voordeelen behaald fil zijn ZIJ er niet in geslaagd hun stellingen meiT oostelijk te kunnen verlegKtii l eu DuitMch bataljon is bij len stormloop op de l ngelsche stellingen vloor het tijdig ter hulp komen van Fran iciie i Hriidkra hten zoo goed als geheel vfrnietigd De I ranscben die in reeerve la en vernauien door een luchtsigna l lat de Duitschera Iets van plan vvaren Aan de i ngelsche stellingen bleet het hltl alleen de artillerie ergens ver achur ons front bt schoot don vijand Door dozo titille mlaleid waagden de Duit Bchexn e u aanval en terwijl de Lngelechen zicb wanhopig verdedigden verkondigde plotseling trotopetsignalen de komst der Frauscho reeervca De botalng die volgde was ontzettend enige honderden UH ers ver hoorde men de luidi lievden en de suartelijke kreten De rrauscl4 etrljdkrachien wierpen ziclii daaronder eii riclitten e Hi geweldige t iaehling aan ondier de Duitschera dlo ret dH liegoniien te wijken Het tweede gelid aarzelde ondanks de aansporingen liT officieren De wwsteiing duurde nog giH u kwartier Met een bajonetcharge waa de strijd beslecht Naar schatting sneu elilen daarbij liOO Duitsohors terwijl wij zeer veel gevangenen met ons meevoerden Aan het ZuldelQk Front Do gt s t chton aan hot Suezkanaal Kngtilucli flcliip twrt kwr getroffen l Ainii I ol r Part UU Cairo w ordit aan d Daily Ti lt graph geeplnd dal op Woen iag dv govechten aan ln t Siu xka natt twaalf uur duurden ï c Turken tw girale Vftn twaalf duizend di leii liopi loozo jiogingtMi oui over hot kanaal te komen Op drie pimten werdï n vernlagen inot hovlge verlieüen aan ilooden gewonden en gevangenen l e Het 1 ngelsche achip Hardinge wertï twee keer getroffen Japan s plannen omtrent Tsingtao Uit Tokio wordt omtrent Japan s plannen betreffende Tsingtao bericht Japan s ultimatum aan Dnitschland eisohte dat Tsingtao voor 13 Sept door de Duitsohers terwille van den vrede in het verre Oosten zou worden ontruimd findat China weer in het beïit or van lou komep Maar Cuitschland moest zich aan alle in het ultimatum gestelde eischen honden of Japan behield zich het recht voor naar eigen goeddunken te handelen Duiteohlaud stoorde zioh niet aan het ultimatum Japan en Engeland moesten Tsingtao mot geweld van wapenen nem n Daitaohland loa Tsingtao voor den qd van 99 jaar behouden zooals 16 jaar geleden met China was overeengekomen Chin heeft er dus op het oogenblik in het geheel geen belang bij water met Tsingtao gebeurd Zeer zeker moest Tsinojao volgons het ultimatum weer aan Ohina vorvnllen dooB nit loyaliteit tegenover de bondgenooten mag Japan geen betwistbare eigendommen weggeven De toekomst van Efrypte In de Times sohrpt de Egypti sche prins Said Uehezet Ali Uölez eten en andeï over de toekomst van De e prins schrift Ieder Egjrptonaar die het wel met zijn vaderland meent zooals ik zal begrijpen dat er met het nieuwe bewihd een nieuw tSdperk van bloei voor het soltaone laad komt Egypte zal onder het nieuwe bestnnr de wereldmarkt betreden dank zij de enorme katoenplantages welke het land heeft Egypte zal met groote sprongen vooruitgaan en het is de plicht van ieder goed Egyptenaar dien vooruitgang met alle mogelijke middelen in de hand te werken leder goed landgenoot zal zich zooveel mogelijk onderwerpen aan het nieuwe gouvernement van het land en de Britsche Regeering welke ongetwijfeld alles zullen doen om Egypte te doen opbloeien Egypte had een verjonging noodig wilde het niet te grande gaan Met bet nieawe bewind komt ook een nieuwe vr jheid die beter fi minder rot is ddn die onder Turkscli bestuur was zal zün Het regime dat er heerschte onder het bertUBT van de Ottomanen was zoo door en door slecht dat het land er onder zuchtte Door de Torksohe pasja s ia de corruptie een der ergste kankers voor ons land er gebracht Het volk werd uitgebuit op een verschrikkelgke wijze Het land was moreel tot ondergang gedoemd en ieder Egyptenaar hoopt dat dit thans voorbg is De toekomst van Eg te hangt van bet jonge geslacht af en dit moet modern worden groot gebracht Een Duitsche vlieger LONDEN B Febr De Daily Tele r ph meldt dat bij de Theemsmon ing het lp van f a Duitsch vliegerin officiisuniform is gevonden Eengranaatkartetskogel werd in een longaangetroffen Vermoedelijk ia dit hetlyk van den aviateur die met Kerstmis een raid nair Sheerness deed 7 Hbld De verklaring van don Dultaohen M rlneataf Meu meldt ons uit AmsU rdem Naar aanti lding van de verklaring van iten DuUsduii Marinestaf wenddMi wij ouh tot de directie der Stooinvaart Maalachappij Nederland De directie dwlde ons nmlv dat het bericht ïooals het door k n Dultachen Marinestaf was uitgevaardigd voor haar nog niet duidelijk genoeg waa r e vraag rijst ook ol do verklaring ge n l au serleux iwt word Hi genomen of wel als grootspraak dient Ie worden beschouwd De directie lietwljfelde of Duttsehlandi oovwl schepen in de Noordeeo ter beschikking Kal heblien om dftflrmed oowel het Kanaal als d4 wateren om Oroot ElrlttanniB en Ierland oldoende af te zeden Intusechen was men dankbaar dat do Duitsche Marlntataf tot 18 l Vbr tijd hoeft g geven om niaatreg len te netm n waartoe een genHtousehappelijke vergadwlng van dl verachiUende llreetles zal worden Megii Bezoek Koningin Moeder Men meldt ons nit Amsterdam Hedenmiddag 1 10 uur arriveerde met den gewonen trein waarin een goreserveerdo coupó was gebracht H M de KoninginMoeder Hare Majesteit bracht na haar aankomst allereerst een bezoek aan het observatiehuis van de vereeniging Hulp voor Onbehuisden Daarna bracht zij een bezoek aan de korteling geopend inrichting van het Nederlandsche Kankerinstituut Het nadere program bestand uit een bezoek aan de tentoonstelling vaq oudheden en achilderyen welke ten bate van het Algemeen Steuncomité gehouden wordt ten huize van Jhr Dr Six Heerengracht 209 H M vertrok met den trein van 5 16 eer naar de Residentie Cacaovervalsching Men meldt ons uit Eindhov f Op last der justitie wordt in Eindhoven en de omliggende gemeenten en onderaoek ingesteld naar die dengdelgkhoid van de cacao Daart wa den in alle winkels monsters opgevorderd welke aan een onderzoek zullen onderworpen worden Overreden Hedenmorgen is nabg Assen de baanwaohtersvrottw Warries door den 0 tiein van hidf eW overreden en gedood New Yorksche Beurs 4 Februari De omzet bedroeg 00 000 Gew Aand Atchison Topeka 95 Baltimore en Ohio 70 Erie 2a i Kans O South 22 Missouri K T 10 Mex National Ie pnef i 41 V Miasonri Pacific 11 Rock Island g Southern Railway 16 Southern Pacific 83 Union Paoiflo 119 Amolg Copper p4 Car en Foundry 44 Smelt en Ref j 62 Steel Corp iO li American Can 27 t United Cigar 42 Hideo è Leather i 26 g Inter Mere Marine 4 Obl 34 Central Lwthw B4 Hbld at Telegrafisch Weerbericht van het Koninkiyk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 782 2 te Haparasda laagste tttmd 781 7 te Vlisaingen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige meest Z O wind nevelig tot halfbewolkt waarschynlijk droog weer s nachts lichte vorst zelfde temperatuur overdag BrBGERLIJKR 8TANJJ REEUWIJK GEBOREN Allegonda CorneUa ouders C A Oostveen en J C de Ridder OVERLEDEN G van Dijk 66 j echtgenoot van B de Groot H J Beij 20 j J de Greef 60 j echtgenoote van J de Zeeuw