Goudsche Courant, zaterdag 6 februari 1915

ehe troepen aan het station van Troïs iergoö en diU mco or toen de rails weggwiomen hoeft tot op honderd meters op LuxiMiihitrgöche grond In don vroegen imirgen van 2 Augustus werd de hoofdstad ingenomen Te Septtontainee kwaiii het Hrstf detachement van de Duitsche troepen per aulo te 8 uur bereden troepen arriveerden om half een de infanterie rukte wrat om 6 uur a avonds doodmoe binnen ile manschappen verklaarden dat zit in 8 11 zes d en dulaarzen van de voeten hadden gehad Spoorwegongeluk bij Weeiwn ïistermorgen vroog reed een pereonentrein in den diditen nrfat op een voor bet atation ïarüdorf stilsiaanden aneliiein uit Praag die om 6 uur 55 min nan het 0 te spoo wegBtation te W m n moest aankomen Van de relzigere die zich in den lantaten wagon van den snelIreiH bevonden zijn er vier zwaar en vijftien liïdit gewond Oo sneltrein waarvan de twei laatste wagmis ontspoorckn zette onmiddellijk met zijn onbeachadlgle wageni de reis naar het Ooster itation te Wwnrtï voort Ook do zwaar gewonden wenlen hierheen gebracht eu vitvolginiB naar wn hospitaal vervo rd Dr 1 icbt gewoniïen zulten thuis verpleegd iiorden Do oorzaak van het spoorwegonfj eluk ts nog niet bekend IH drama te Serajewo t p het binnenpbdn vim de gevangenis Jer veeting van Veljk ubrllovic Mieko lovanovlc en Donllo Ilic die in lM t proCi s wi genH Itóogverrsad ter dood veroordeeld Werden terechtgesteld De voltrdtkiiig van lud vonnis had zonder Incl denten ploatK De eveneens ter dood veroord elde Jakov Milovio en Nodjo Kero ie werden begenadigd li doodstraf werd veranderd in levonslango gevang mia resp 2l jarigu tuohtbulsstral Frlnclp domoordenaar van oarlshortog Fronz Ferdinand die gelijk liekend Ih wegen zijn jeugdigen leeftijd nUH ter lood veroordeeld kon worsten heeft 20 jarlge tucbtlmisstrftt gekregen Amerikaansohe giften geweigerd Aan de Lokal Anz wordt alt Dresden gemeld dat de ooilogscommissie idt de naburige gemeente Zwickaa besloten heeft de Amehkaanache Liebesgaben te weigeren daar men van een land ala KoordAmerika dat weliswaar neutraliteit haiohelt maar inmiddels voortgaat met aan de met in Duitschland in vyandsohap verkeerende landen wapenen en munitie te levereOi geen giften wil aannemen heeft verscherpt en daardoor do natuurlijke oorzakm van o eenighcU tuseohen de volken opzettoli heeft vermeerderd ook dat id opo der harde leeeeu van wi huidig wereldconflict Het oude mercantilisme waarvan het protwtioniwne niet anders is dan de moderne herleving ontkent iimuers de weiitM in llJkhpid der internationale belaiiginigemetmsohap Het tracht ste do f olidariteit der U langen te beperken lot i e I U h van denzelfden zichzell gcnoeg iiuen ftaat l ie politiek vindt haar belichamhig ba ie proldbitieve en beecbermen ie tarieven en drijft eew wig tusschen de natlén ZijKt int op de dwaalleer dat het voordeel a ii de eene natie nadeel b Mikrait vooreen andere en dat lie ordering an dei igeu nationale welvaart aleobtë mogelijk 18 ten koste van andere volken 1 e HuintcsrtenH van het protectionisme is iaii ook oorlog en stnjd t en de welvaart van andere naties om eigen voorspoed to Iwvorderep en wijl het voortdureiid ziob riUit op vernietiging van JietgwMi wordt geviaan om de volkeren tot elkander te brengen verselierpt het noodvi endig den economiscben belangenstrijd fu kwe kt door de buitenltuidsche politiek te doen berusten op wantrouwen eo afgunst den oorlogezucbtigen geest Zoo hei ft lit t sinds do zeventiger jaren in de meeste landen voortdurend verscherpte protection isme de oorzaken van den hulügen oorlog stelselmatig vermeerderd omdat liet daarbij sooidB door vod Üülow ronduit erkend werd eenvoudig Ie doen is om do wirtHcliaitUche KriegsliereidtBchaft m den vorui van xooveel mogelijk graan en vallede fiöldoten Tegi over die politiek van industrieel iHoiViiient on veraclierping der economlseiie beiangentegeaetellingen zich uitend in handcjsnaijver en giftigen haat tus chen de volken stellen de vrijhandelaars hoezeer overtuigd dat de freetlaJe geen panacee ia voor een duurzaiiiea vrede hunne overtuiging dat erkenning der groeiende belangcogomeensühap die niet op vernietiging doch verHterking der nationale zelfstandigheid der afzonderlijke naties gericht ia en bevordering van een vrijhandelaverkeer lusrfchen de volken de natuurlijke middelen zijn tot vermindering van oorlogsgevaar l e vrije handel van volk tot volk inet en mare 1 i b e r ii n een vrije neutrale zee BQ mei een opendeur poiUicJt in ovorzeoRohe gewcBttm kan mits geen der iifttién voor zich opeischt bet monopolie au den wereldhandel en de aJléénheerehappij ter zee in waarheid allen ten goi de komen Wij wagen ons niet aan voorspellingen in hoever de harde economische leBsen van dezen oorlog daarna ter harte zullen worden genomen Iktcb wat ook de uitslag zal zijn op Ie vrijbandelaarR der veracbillende ianten blijft rustMi de plicht om den hislonaeh eoonomificlR n en cultureelen voorluigang te dienen door bevordiering van den aigoiniMnen vrijhandel als oen praciHch middel tot wegneining van onnoodige oorzaken van bloedigen strijd tusschen de volkeren l e internationale vrijheid van handel de eoonomische neutraliteit in het wereldverketT en dus ook op de zee als verkeersweg tusschen de landen vormt de Bignatuur van hot groeiende volkonreoht en is een der onmisbare grondslagen voor de komende rechtsorde eener V redesgemeenscliap iJe handel of algemeene ruil der malerleele cd geestelijke goederen wij neggen het von Jhering met instemming na is niet eleohtfi een zaak van hot belang dor volkeren maar ia recht en plicht Ren volk dat zich afzondort begaat niet felecbts een zonde tegen zich zelf doordat het zich berooft van de middelen zijner ontwikkeling maar tevens een onrecht tegen andore volkoren In het kort eoonffloisohe Mzonderhig la da doodzonde der volken want de hoogste wet der hiaforie is de üemetflschap tij hebt imsgetast oD kunt voor de zooveelste maai u spiegelen aan het beter voorbeeld van uw irtadebe uur l oen l ondt rd giuQrgen een vlauimenglo l de argeloote ImlteDlui deed denken aan e m ramp op Singel of Tiendeweg groep iouda s brandweer de gelegenbi id met beide buiden am om bet publiek van dit achouwspel te doen genieten tieen wind geen ge aarlijke belending pand geassureerd een openluohtiKcater gelijk legde do overheid voor hare kiii lercn open en ai vroolijken toon al hors d ooHvre als nar m boeiend dramotafurK l werd rap een droge atoomspuiltaobllisatie in sctoe gezet Dili vreesachtige inwoners gerubt to stellen en langslapers ook iets te gunnen van de pret een uur later zondvloeddeuionstralio in de binnenstad Zoo vermaakt zich een garuizoen ftad die zijn dappere iantiverdedigors zoo noo Ie zag vertiw ijnen What next f M J De Oorlog Ken gevoarlgke patrouUle dieust De oorlogscorreepondent van de VossLHche Zeilung in het Oostcnrijksche hoofdkwartier vertelt De divisie sttwid ititiallclè Jp den dag werd er gerapporteerd dl ItuRHon verschuiven troeptin achter liet front Men moet zekerheid biibben Kr worden vliegers ult pezonden maarzij koeren zonder resultaat fwug Nevel en nog eens ne el Verkenning onmogelijk I en officier biedt zich atui Zal ik er lu eji rijden I erat ongeloovige verbazing Dan herinnert men zich andere geforeeerdp ritten Het zij zoo Tlit onzo manschappen zoekt hij zich vijftien dappere kerels uit en b eleid door een kameraad rijden zij er op uit Over de blauwroode unifonoen werpi n zij lango bruine ruitennantds In plaat van d helm dragen zij berenmutsen Zij blijven in het kreupelhout tot de avond valt 1 an draven zij den weg op 1 onkero iitasha s duiken op Paardengehinnlk on ttanipende hoexen I on Kusaische cavalerle diviflip trekt hun tegemoet in d en nlüg De flanken van h paarden raken fdkaar liuawt Ken oogenblik stokt de H leni Maar de donkere gedaanten rijdeden onhi rktiid verder voorop als een Tajerkesspn vorst de aanvoerder I en lege hoeve biedt hun een verblijf Hij het aanUrekfen van dim morgen vpfcfwardk Kliwiniien Do officier commandeert Naar don zolder Het vertrrii vult zich ii et Kozakken De karabijnen wachten op het oogenblik waarop het eerste baardlge gezicht zich In het luik vertoonen zal Maar zondf Iets te vermoeden en zonder den stal binnen te gaan waar de paarden stonden trekt het ruwe gezelschap Op De maan staat in haar laatste lEwartier slechts eeir paar sterren ziet men door de boomtoppon Zwijgend beklimt men een hcuveltoip Daar klinkt het plotseling door d donkere boomstamniitin Slej Ala geen antwoord volRt nog eiais Stej De officier die geen woord UusBlsch kent rijdt vooraan Voor hem diiikt een Hussisrlie patrouille op l en seconde ziet hij den vijand aan Dait geeft hij kort bevel tot den aanval Geen van de Russen zf het daglicht meer Ken trein van dïie wagen njuraen zij als buit mee Tien man wordt ter verkenniug terug gestuurd Den volgenden dag komen door het Imach de Russische colonnes terug Do opmarach vqn doOoalenriJko la begonnen Achter kreuiwlbout verborgen ziet dè troep naar de verviarimg l ren duurt hot Arflllerie brum voetvolk trein alles snelt naar de ru i T Cavalerie gah poert er udhjber aan regiment na regiötent I e noodbrug dreunt Aan den rand van het dorp stijgen ze af Te drwiimel denkt de officier niisacbien is de voorpairouille In gevaar Het krMikzinnige denkbiwld kwam in hem op om de brug te bestormen en de Russen te overbluKen Reeds galoppeeren ze over do akkers Aan de brug ontiiMjeten zo de eigen infanterie iJe voorhoede van de vervolgende Oostenrijkers Kr over heen I Het onverwachte gebeurt De Huasen gelooven dal nog meer cavalerie volgt en vluchten in wilde haast Een onderzee dread nought De Rasaische Regeering Iaat een onderzee dreadnotight bouwen Dit hypermoderne oorlogmonster heeft een waterverptaatsing van 4500 ton en bezit een snelheid van 21 zeemgien op het water en 12 ïn het water Ook in de Vereenigde Staten moet men de aanbouw van dergelijke onder zeedreadnoughts voorbereiden In Amerika is men echter met een waterverplaatsing van 3000 ton tevreden De handelsoorlog Het Berliner Tagebl chriift over de opening van den handelsoorlog met Engeland Men moet de geheele wereld duidelijk maken dat Engeland dat zich erop verheft voor de vrijheid ter zee op te treden feitel k ieder belang van anderen veronachtzaamt en ieders recht tot zgn eigen voordeel verkracht Spanje Nederland en Frankr k zqn de een na den ander in den strijd tegen Engelanda hegemonie bezweken Het zwaard dat hnn hand ontvallen is neemt thans het Duitsche rgk op Het Duitsche rijk is zich bewast dat uit zijn maatregelen voor de neutrale staten niet onbelangrijke De pro DuItsobe propaganda In do Anier Btaten Uit NewYork wordt gemeld In de opwinding veroorzaakt door de oproerlge bitooglngen in de pers on op andere wijze door de Vere Hi Stateti geliotiden groeit van uur tot uur aait Uqt U twijfelachtig o do Amerikanen sinds vele laroD in zoo hovigo mate vertocmtd ijn goweusl als door ileze poging wudi ur uii Staten In vijandelijke kampen te veriïeeton en door deze l odTiJvlng van en polltlf4 e ooalitio tegen de verouitg de Amerikanen daar Itct duidelijk IsMt van DultschAnierlkaansche zijde de kraoh llgsto drang wordt uitgeoefend om bot land to dwingen tot tiot verzaken zijnfn neutraliteit ton gunste van Duitsohland 1 e Ubw Bryan he t zonder oenl e li rugliouding en volkooien juist geantwoord op het Imlachelijke protest van de Duitsolie regeering tt en den verkoop van watervliegtuigen aan de liondgonoc Hij zegt dat dit geen BChe en zijn ó t zij uit het water opstijgen evenmin ala vUegiiiaehlnoe tot de lamhiiocht iK hooren omdat zij van het land opstijgen Ook merkt hij op dat daar do regoering kort geleden verklaarde dot vliegtuigen ctmtraliandt zijn de neutralen zich hhirnMtde niet hebbon lioKig te houden Dtt dagliladttn ontvangen een clndotoozo Kirook van brieven waarin de woorden onbiwohaamdhoid oproer verraad oaniiiatlglng met voorliefde gobezlgtl worden Do Herald herinnert aon Bornburdi s dehkl eold thit do groepen van Duitschors in het buitenland georganlHi erd moostan worden opdat zij zich politiek nuttig zullen kunnen maken gelijk in do Vereen Staten Do World herinnert de samenzwoer Iers r aan dat zij tot tegenmaatregelen uitlokken en wij t op Ap mogelijkheid om do vre indelingenwet opnK uw in werking te stollen Hot zelfde blad zegt l de heer Domburg op vrij ongehikklge wijze er toe gedwtmgon is geworden zijn eigen redevoering te Minneapolis to desavoueeren een red evo wing w aarln Wj hAinenworking tusfichen de Duitsche en fle Amerlkaanache 8oheepsnia£h a voorHtetde ten einde de zeeën to bevriidu n van BritBche opperheerschappij Thans nu hij In koude druklettera zijn eigen woorden tnoot ontkennen ziet hij er den ontzaggelijk verderfcli e invloed van in Hij voegt er aan toe door Ik stelde nimmer voor of zinspooldc er zelfs maar op dat de Vereen Btaten in den oorlog moeslen gosloept worden De Tinioo waarschuwt do propagandlateD crveoeoo voor het gevaar van vergeldinganiaa regelen en verklaart dat Dultschrt Amcfikanen e hun burgerschap oerbie Kgen httt verderfelijke leldersohap znllen verloochenen van inenBOhon wlen h w slechts mi to doen ziohzell op den voorgrond te dringen H die teneinde zich roc to verschaffen op het denkbeeld kwamen van en proIhiHsche beweging welke onvernvljdelijk In zijn merkwaardige bijdrage Uebor Deutschland a Politik in het Gcdenkljoek oor Wilhelm U s 25 jang regeeringffiiibileum Meostcr Jaak is mobiel en te ver ver iKWd van zijn iiasiB om do Goudsche gi l arlijlclicden van don dag tol pasteitjes to kunnen suioreu Zijn ervaringen aan Iwt neutrale front zijn te veel geM tkend op de talioozo impreesies van ooggetuigen die al ol niet lor plaatse waren om daarvoor de gastvrijheid te durven inroepen van de redactie van oen serieus blad Meester Jaak moet ztoli tevreden stellen met de geruchten die hem uit dB pijpcnstad ter oore komen Het waren or vele maar de aandacht van hot publiek is te zeer gespannen op zonuwBchokkcnde vochtlelegrainmen die meer Bensalio bieden op Mn regel dan de bioscoop voor tien cent om belangstelling voor do Hors é Oeuvrcs rubriek waarschijnlijk te maken Het üoudsohe publiek woont liever do terechtstelling bij van opera s om zloh de lllnsieto scheppen langzanierhan tol de millioenensloden Ie liehooren en verblind door de schittering van oen ballet bij vol orkest mist het atlHitio voor do kleine voorvallen uil eigen proviooiaal milieu Alleen sensatie wordl gevraagd alleen sensatie dient Ais gegeven Daarom Sehoiiwburgovcrheid geell uwe leden geen seriet concert dat maakt geen volle zaken i 600DSGHE GODRANT ZATERDAG 6 FEBRUARI Tweede Ulad Oorlog en Vrijhandel liet JaarvOTslag ovt r 1911 Ook m dü geechlc deni der I uropeegolie ImiulüUpolitiek zal liet afgeloopcQ taar 19U mot e m zwarte kool Iblijvon geteokoud l e groote oorlog de eindirii e uitbarsting van sindb iaron uiodü door de prolectoniatiBChe maclitspolitiek van velolauim kunstiiifllig vwtielierplra haudelsnijYpr f W derk KTige afgunst lif ft geleid tot II iioo groote Ontreddering van het Sotetnalionale econoniiBch verkeer dat vaa tl vrijlK id vmj handel in de tegen wo n 3kKi tijden nauwelijks sprake kan AIb iiion vraagt wat bet bloedig vol lljenüonflict ona Iwrt ten aanzien van èrt viubaadelHvraagstuk dan levert het un de frix lradi i e it n dtinkbaar zij het ook gi Liwzaani materiaal ZoobIs in bet niaatuchappelijk leven bet veelal in do eerste plaats de inaterlc le Iwlangcn zijn die de menschen drijven hetzij tot aanot nsluiBhg en samenwerking hetzij tol onderiing krtóeel en atnjd zoo zij ook in het volkerenverkeer de bandBiii eii industrieelo belangen een der De onmiBkwibare groei der belangwigeiiiwiisohap de nauwere aaneensluiting eo daardoor de oDdOrlingo afhankelijkheid wfgeiif en in iedt rs l elang waartoe dö nmelit dor feitelijke economische ontwikkeling m Je voortbrenging en de verdftóliiig van grondstoffen on producton door lil 1 internationale wereldverkecr de AOlk xelfb tegen bun zin dwingt wordit in oorlogstijd tijdelijk overheeracht en onderdrukt dooi den strijd dor vermeende lationaal econoraisohe Ijolangen In economisch opzicht komt in di worHteling te voorschijn eea trijd tUfeschon iweo tegonovcr elkander staande bcginaelen e e n o r z ij d s het vrulL itdragend op de teilelijke wereldmitwikkeling i 6ruBteiid beginsel van Mi rlinge afhankelijkheid en samenwerking door internationale verdevling van arbeid bij do wereldproductie en den wereldhandel ala instruiiiont d r goederenverdeeling anderz ij d B de op de politiek gebaseerde leer van de industrieele afzondering van beBcJiei niing en verweer tegen de concurrenlie van d n gehaten vreemdeling feidend tol he4 dogtiia der onafhankelijk otd van hot buitenland en van den zelfgonoegzamen staat l en strijd derhalve tuBschen ecMiomischo neutraliteit eeneriii iü8 econwnischo bewapening aan den anderen kant Eon conflict dus tusschen de jonge en groeiende inteoiationale belangongöneenschap als grondslag van een nieuw volkerenverkeersreclit en de oude vernreende strijd der nationale lielaagen tils onveranderlijk geachte basis van de poUtioko machtsvorhoudiogen der volken Opkomend Internationalisme derhalve contra verouderd en verkeerdbe grepen nattonalieme Afgezien va i het onnoeralük leed door onnutte en cmnoodige krijgeellende berokküiid aan de elkander niet vijandige bevolkingen der oorlogvoerende Staten want deze met hunne organen degouvornciuenten on huano legers voerenimmers den oorlog en niet de volkeren afgezien ook van het onschatbaar economisch nadeei ala gevolg van de vernietiging van arbeidskracht en kapitaal schijnt ons dit hel tragische van denhuldigen oorlog dat de beido de wereldontwikkeling brtjeerBchonde stelsele waarin de belangenstrijd en bolangengemeen sohap zijn beJiohaamd te weten in hetnatioaaliemo en het internationalisme elechte m schijn tegenover elkander staan Want inderdaad kan het nationalisme d i het totaal der karaktoristieke krachteneneigenschappen waardoor iedere natie uitblinkt Blechts dan tot de hoogste ontwikkeling komen waaneer men deze nietkimshuatig worden belemmerd door eenohineeöchen twicfmuur doch in een vrijon vreedaaam verkeer met de krachtenvan andere natiën door verdeeling vanarixid saflwmwerkcn bij èe voortbrtaigingvan MXMKsnisofae ea cultuurproducten I n vooral wordt one dagelijks door de droeve praktijk duidelijk gt naakt dat de handel is eo blijft ruil vao goederen en dlenston eo dat bU een ongeetoord vrcetfzaaju handelsverkeer beide partijen voordeel genieten dat do volkeren elkander ter bevordering van eigen nationale volkswelvaart brood en broodnoodig hebliwi dat hunne stoffelijke eo CultuurI eiangen hoe langer boe meer ooafsdfaeidelijk woardan samengewoven en dat het daarom dom en barbaarsch is te trachten elkander te gronde te richtMi Die internationale belangen gemeeneohap zij moge thans tijdelijk worden teruggwlrongen kan op den duur niet word n verwonnen door do tegenstelling derWUooaie interessen JulM hier om a a ook die belangéo pgensteliingen niet kunstmatig te worden verschcwpt i n dat de protcctionistisoho awkunde dten bdwigenMrüd zij moge Don niet helibtm gie chapen don toeh we nadoelen zuUen voortvloeien nadeelen welke echter gering zgn in vergdgking met hetgeen Engeland hnn zonder noodzaak oplegt Duitschland echter handelt onder den drang der noodzakelijkheid in opgedrongen stryd tegen vier groote mogendheden Als Staat en volk om zijn leven vechtend heeft het tot heiligen plicht tegen den machtigsten zgner tegenstanders het uiterste te wagen De prys van zgn strijd is de vrijheid ter zee De Lokal Anzeiger zegt Duitschland maakt slechts gebruik van zgn recht van vergelding en verzekert niet alleen zijn eigen toekomst maar ook die der neutrale staten tegen Engelanda politiek De Vossisohe Ztg verklaart Wat Dnitschland doet doet het niet alleen ter verdediging van zichzelf tegen Engelands onrecht maar tegelijk tot verlossing van de neutrale mogendheden uit de macht van het Britsohe rijk dat het recht veracht Engeland heeft alle staten die hot niet blind gehoorzaamden trachten te overweldigen Het kneep hun ook heden de keel toe Engeland moet en zal ondervinden dat Duitschland niet deemoedig de knie buigt maar besloten en in staat ia zich te verdedigen Den 18en Februari kan de kans beginnen Wat Roosevelt schryft Ex president Roosevelt heeft een boekje doen verschijnen getiteld Why Americk should joun the Allies Waarom Amerika de zijde der geallieerden moet kiezen Hij gaat van het standpunt uit dat daar de Vereenigde Staten onderzijn presidentschap de Haagsche conventies hebben onderteekond Amerika daaraan ook nu gebonden is zich daaraan te houden Die overeenkomsten verboden de schending van neutraal gebied de verwoestingen op de manier zooals Leuven Dinant en andere plaatsen die ondergingen het opleggen van zwaro geldelijke straffen en de strenge maatregelen tegen9V6r de burgerbevolking het neerwerpen van bommen en bet bombardeeren van niet gefortiËcoerde steden Al die schendingen van de conventies zijn thans door Dnitschland gedaan Wanneer ik schrgft Roosevelt maar een oogenblik had kannen veronderstellen dat het onderteekenen dier Haagsche conventies niets anders beteekende dan een vrome weoBoh die elke Staat kon in den steek laten dan zou ik de Vereenigde Staten nooit veroorloofd hebbon aan zulk een misdadige comedie mee te doen De heer Roosevelt bepleit dan een Internationaal gerecht van beschaafde Staten die gezamelijk moeten garandeeren de onschendbaarheid van elke Staat Iedere natie moet zich daarbg verplichten om met gebruikmaking van haar militairen macht op te treden tegen elke andere natie die deze overeenkomst schenden wil Hij waarschuwt zijn landgenooten tegen een blinde vredeaj ropaganda Het is moeilijk te voorzien schrift Stanhope Sprigg in een voorrede voor dit werkje in hoeverre Roosevelt s woorden ingang zullen vinden in Amerika waar de pro Duitsohe bewoners apecnleeren op de voorliefde der Amerikanen voor den dollar Levensmiddelen in Daitachland De levensmiddelonconferentie die gisteren in het Rjjksministerie van Binnenl Zaken werd gehouden heeft zich uitgestrekt over een ruim gebied der voedingsqoaestie Hierbij is ook het vraagstuk van een soort brood dat in het geheele rijk zal worden gebruikt behandeld Binnenkort zullen offioieele verslagen over de conferentie worden gepubliceerd ï fl doortocht der Daitsehers door LuxcfDburg t en der lierichlgovers van het Hbid meldt Door oen gelukkig toeval kwamen wij i 11 l zit van liet stpnographlsch verslag van ik zitting dor LuxMoburgsche Kamer van afgevaardigden gehouden op 3 Augustus 1914 Wat ons daarin medige deeid wordt gaat over dingen die lang ai voorbij zijn maar nieuw Is het toch men moot maar evon bedenkeu hoe ijiixeimburg geheel in hot etappw tebled ligt van het Duitsolie leger en dus voor buiUenlandsch verkeer hemnotlsch gesloten is In dit atf nographiech verslag fa in baar gelieel opg oomen de redevoering loor den president Kyschen uitgesproken over do rei d voorgevallen gebeurtenis eii over do gtjwissi lde telegrammen di procfaniaties enz Uit deze redevoering blijkt dal al de bruggen over de Moezel door do DuitKchers reed liezet waren op den avond van 10 Juli dat wachten w met het gewo4 r aanlegden naar hen die de bruggen wilden overschrijden dat s avonds van den 1 en Augustus het Luxendiurg ebe grondgebied Wtrcden werd dool Duit