Goudsche Courant, maandag 8 februari 1915

sr OKT niet had kunaeb doorgaan indim de regoerlng te Waabioffton hierdoor in moeilijkheden had kunnen gwaken Met verontwaardiging kw ui hij op tegen de verottderstWling als zou hij pro Duitflohe l edoe ingen hebl en Ik hco wn Amerikaan eu nlolH andere zolde hij De Beurs tn de hedmamlddag veraohijnende prijn urant zullen e volgende mededeelingen voorkomen Voor dezen keer zullen de executlokoerfK n volkomen gell zijn aan de onthirpaiidkoeraen Do oouHuiattU van bljatand voor de uitvoering VBui de Iteurswet llïll heeft nauH nH An Minister van Klnanclön vastgesteld dnt na heropening van de Huur A rnttefcoers van allo geldleeningiti als liedoeld iu art 2 lid 2 Hub 3 der Beurswe 1914 VOOT zoover de geldnenter geen gt4 ruik heeti gtnuoakt van A twpaling in art 36 lid I blokkering voorloopig wordt betaald op G Voor zoover he l etreift saldi v n r toenftig HJurant wordt dez rente volgens de tuaartien parti i ni IjertaanA o ereeokomat vertioogd met lnachtm ming van art 16 Hd 7 der Beuravoornchriftoii 1914 Art 16 lid 6 worA bij de heropening A r Ueiirij bultte werking geate d Onder Amerikaansohe vlag LONDEN 7 Febr Pasaagiers van de Lusitania die hedenmorgen te liverpool binnenkwamen decten mede dat het schip ter hoogte van de lersohe kust een draadloos telegram ontving van de admiraliteit om de Amerikaansche vlag te hijschen Onder deze vlag voeren wJj daarop naar Liverpool LONDEN 7 Sept Uit Caïro wordt gemeld dat aan het Kanaal geen verdere gevechten plaats hadden Ken aantal Arabieren en AnatoliHcheTurkBche soldaten die gedeserteerd waren gaven zioh over Zij B n ontmoedigd door de mislukkmg van een aanval op 2 Febr Enkelen vertelden dat b trachtten aioh weer by hun regimenten te voegen maar toen zg zagen dat Duitache en Turkscho officieren op do vluchtenden schoten dachten zy zioh veiliger zioh over te geven Qeen v and bereikte in het jongste l veoht den westel ken oever ven het Kanaal behalve de gevangenen Te lamalia zijn geen gehouwen beschadigd Qeen granaten zqn in de stad gevallen de meeste vyandelyko projectielen kwamen in het Timsahmeer terecht HUd r ezlng n igctnann Um vortoekt ons nog er de aMdaehl op te vefrtlgMi dat do interoaaanie Itving door d heer Bt emMn Dtnadagavond in de U unle te houden ook tof gankelijk 1h voor doinett die ook op aanvrage et introductie kunnen bekomen liij ih i eeretaris van ht4 Dep Oouda der Mij van Nijverheid dm heer P dA Vooyv Markt lijk wij eenigen tijd gleden meldden had de armoede ïn het district van Aalst zalke afmetingen aangenomen dat de wegen van bedelaars zwermden De Duitsche autoriteiten verboden wel het bedeion doch deden niets ter verzachting van de ellende Thans heeft een groep menschlievende penionen een inachrijvinslijst opgemaakt op dewelke de rijke lieden on de groote burgerij de verbintenis nemen om alle weken een som geld te storten door hen bepaald ten voordeele dor noodlijdende familiën der stad Weder een bewijs van de moedige wijze waarop de Bel n ondanks de moeillijke omstandigheden waaronder zy verkeeren al haniw krachten inspannen om het lot van t volk zooveel mogelyk te verzachten HOEY 7 Febr Een trein met ruim 200 gewonden en zieke Daitsche soldaten kwam hier aan Deze soldaten allen afkomstig van de Yserlinie worden allen naar Keulen overgebracht Wagons gevuld m vee uit NoordFranlnrijk gaan hier langs met bestemming voor het leger in het Oosten LUIK 7 Febr Twee gevangenen uit de St Leonardge vangen is die naar de Commandatuur werden geleid wisten te ontvluchten Er volgde hierop een ware jacht door de straten van Luik Men slaagde er ten slotte in een dezer personen te grijpen Omtrent do andere ia niets bekend Aan het Oostetyk Front 11 RLIJN 8 F t r Hh roole DuitHclh lioofdkwarticr iiit ldt ttwlite vnn Ifii Wficlisel liolAten wij mot mico ft vtT uliiih ncit IwtBingen van plftaiHclijkcB aard ovcrwonnt n Vvrtk r la er nU l to melden PETERSBURG 7 Febr Officieel De gevechten in het Zuiden van de Karpathen en in de Boekowina verliepen voor ons gunstig Wij maakten op den 4den dezer ongeveer 1000 gevangenen De Oostenrijkers trokken zich aan dit front samen Een onzer legercorpsen die het offensief in de richting van Mesolabortsj begon veroverde in het tijdsverloop van 26 Januari tot B Februari 11 veldkanonnen 2 bergkanonnon 2 mortieren 23 mitrailleurs 1 aeroplaan veldtelefonen en wapenen Wy maakten twee regimentscommandanten 170 ofücieren en moor dan 10 000 manschappen kr Jgsgövangen Onder deze gevangenen bevinden zich vele Hongaren rerwijl namohjk Ae KarpalheBmaur van lawoni tot Zoveiiburgen iiU ongftHtvrii iHTgftlrpken Rwoniitl wOrfit vertoont hij luHHChcn do apoorlijm n McusamlwiliKpor je en Sanok HoiiKMina éAn brcH l aar l ifU wm hoii vrt kiioro w iirwd wcgfnrijk mlddülgt lKTgtc uit M Noordwn naar Hongarije HUt vfirew n b Q partij Ti sterke krachten Mct komt hot lot roolure gevochte terwijl ten l cwten an Ij ii Hpoorweg Sanok IIonionna afzwder lijke gevecht m iM rgvallf n en pauHen tot hun recht ullefl konwn Uf bomlgenoolen hebl en ia oWreenBtwnming met hun plan den vijand ntt het g 0 orgio ie verdrijven niM mepr dan ahHolimi noodzakelijke krachten vertuwwid van geweldige operaiW van Érroote U w 1 gkH n ptprake ti ULIJN He i lai Anzeiger lierUlit dat ii H voorloopljjè doel der DiiÜsehe en Ooötrorijkiiche troepen i de herov rlng van A nahiiffliike KarpndlH n jrenH Hé Ruhhmi hobtam In MldiJenOa hi i p laal bij Uwkla paH en in Int iHJtkon vau Jwtkro o ai i de ruimt © rontkwii Sonibor ainzteolyke krachten vereenigd iij dekk ilwuiuwlo het front an Doonajec lot Karpithen en d belegiTingöl roepen voor PrzRinyHl en beireigen bovendien d n hootdtflegang lot HoM i Hongarije Voetbal Uitslagen van gisteren N V B Afd A H B S V O C 2 6 Hercules U V V 1 2 H F aQnick 5 1 fd O T O P A D O 0 3 T O P heeft gisteren haar laatste thuiswedstrijd verloren A D O ia met 3 O overwinnaar gebleven T O P heeft misschien een tegenpnntje verdiend voor haar harde werken mooi spel gaf zy echter niet te zien Opnieuw heeft het al te forsche spel van enkele barer spelers ons niet sympathiek aangedaan wg gelooven lat wanneer de rood zwarten eens wat minder met lichaamskracht en wat meer met het hoofd werkten zy meer succes zooden hebben Daar de Scheidsrechter niet aanwezig was belastte de heer Cremer zich met de leiding Eerst om circa half drie wordt afgetrapt Al spoedig neemt A D O de leiding wat bet sein schynt te zgn voor een algemeene knoeipartg De beide vleugelhalfs van A D O presteeren weinig en de strgd bepttalt zich tusscheu den T O P aanval en het defensief van A D 0 De Gouwenaars weten de vele kansen echter niet te benutten Tot rust biyft het een vrijwel doelloos heen en weer getrap Na rust is A D O de meerdere Vooral de mid half blgkt nu een pittig pootig en handig speler die kenrig de ballen naar voren plaatst De druk op het T O P doel wordt groot en na eenigen tgd zwicht van Ijeenwen voor een zuiver schot van den linksbinnen Even later staat de Haagsèbe voorhoede alweer voor van Leeuwen en na eenig heen en weer getrap moet de T O P doelman voor de 3e keer vissohen Wanneer T O P hier wat moer op den bal dan op den man gespeeld had had dit puntje niet behoeven te zitten r Het spel wordt nu zeer ruw T O P probeert alles om een tegenpunt té forceeren de taaie A D O verdediging geeft evenwel geen kans Het einde komt met een gevoelige 3 O nederlaag voor onze stndgenooten B M T Gouda Gouda trok zeer onvolledig naar B M T in den Haag Do rood witten die slechts met 10 man uitkwamen verloren met 4 1 G V B Gouda 2 won van T 0 P 2 met 82 Korfbal Swift speelde Zondag tegen Vitesse uit Leiden Swift was zeer onvolledig en verloor met 13 1 Het spel van de Gouwenaars was zeer slecht van samenspel was zelfs geen sprake Vitesse won gemakkelyk daar de Swiftmenschen reeds na een half uur den moed opgaven marktbeii hten Veemarkt Rotterdam Vette Ouen en Koeien goodü aanvoer pryien waren voor lite kw 45 2e 41 en 3e 35 oent per half kilq Vette Kalveren redel aanvoer lute kw 37 2e 33 3e 28 oent per half kilo Vette varken goede aanvoer Ute kw 43 2e 08 3e 28 oent per half kilo Hebapen en lammeren redclgkanngevoerd Handel in vet vee kalm prgisen onveranderd vette Kalveren met redel omzet vette Varkenn met goede omzet handel vln Schapen en Lammeren redeiyk pryzen onveranderd laatste Berichten Aan het Westelijk Front BERLIJN 8 Febr Het groote hooHkwartler meldt Onze stelling ten ZuidWcsi van La Haesée du Tour deel door den vijand genomen hebben wij lier nomen In het Argonnenwoud hebben wij onze netan rfl dia versterkingen badden gekregen teruggedrongen Verder i er niets veranderd 8I UIS He oorrospondent van T i seint dat heAm voor Zoebrugge tabrijke oorlogsschep gezien zijn De kuslbatterijen waren allen in actie knü hevig gevecht schijnt gaande Geen toegang LONDEN 7 Febr part Een Engelscb soldaat schrgft aan zyn familie t bn n naam XtOOlt Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Meteriologiaoh Inttitnnt te DE BILDT Hoogite barometentand 770 4 te Haparanda laagite atand 753 1 te Groningen en Sylt Verwachting tot den Talgenden dag Uatige tydeiyk wellicht krachtige Z W tot Z O wind toenemende l wolUng met kana op regen of snmnw later wellicht opklarend q pgoiyk nachtvorat in het O iet konder overdag De planeten in Febraari Mercnrina zoeke men in deeerate helft van de maand diiwt na zonjondergang in het Znid Weaten Venot i morgeniter ze ia ongeveer twee nnr waarneembaar Mar is niet te zien Jnpiter ii den 24iten in conianctie met de zon en ia dns onzichtbaar Satnrnn ii goed ta obierveeren men zoeke de planeet in het iterrebeeld Stier Uit Belgische bladen MAUBhUr K Pezo atad dio door het IJuitsche lK tiiur owter het govïvernment van l lgift werd gepUatrt aioet ook n et te 67 g i oenten Tan het dtetrlct door Beigië bevoorraad wOrdeo De Bolgwcho volkarertegenwoordlgeri Harnfigniea oq MasBOn beljl en zich lu t h n malro dier stad verstaan voor de regeling der hulp ver leonklg B lUHi M Hrt ooiUge van lïurgemeaster i ÈicbepeBBB boeit op M etod der vorige maand het volgmde b UiU genonwit He College ii zïifi d gnroe mte bet als een frtrMlKQ plicht oeht t lilljvffln voorz len In dn iiltgav n di r CommlmAe von Omtorstanó tot lenigHog der wcrUelooaheld m der aruioedx lozien A inkomsten Aer gemeente werkeli vwminderen en niet toereikend bh ven om in At g wonc aitgaven t voorzi i Geïiien er èr misinéc noodzakelijkheid l e taat om alle nwgeli B beaparlngon te doen Gezipn hierna genomen nmalregol geen uJtetel dul dat hij zich een zekeren naam gemaakt door toegang te weigeren tot het huis waar de Bnteche Staf wa Mve tigd aan niemand minder dan Sn GeSeraal Joffre Dew was namelijk niet in het bezit van een door den Engelsohen general te verleenen toegangsbewgs en de schildwacht had order niemand zonder zulk een bewijs te doen paaaeeren Generaal Joffre nam het eval kalm op en ging met adjadant die zeer vertoornd was naar den bevelhebber om het vereiBchte permis te halen dat hg overigens zonder moeite verkreeg In België ROOSïaïI AAL 7 Febr part Ge Ii ld ntig Iv ontvangt Het Hproeki vou uM Jat indieu in b t uiuuiorAuduui uUA rlukldi de voorzorg mn tr gclen uitwmg0 M wordtm di door de Duitache Hi cN lMfWvdltetibi ni moeten worden genoiiMifi out v ht ie stellen of Hcbi pw odder noutnUe vl varende wvrkf lijk netitrale HCh v n zijn op de ii eeHt nadrukkelijke tjze door de VerecuigdeStatMi vu in gt ecii zlns onzflkew termen zal wordt n uiteengezet dat In de verniellnc van upiitrale 4chept B die focn ccmtraliand aan Ifoord beliUii alBmedu In hot berokkenen van ttcbade aan de opvare adun door de rugtwfUig der VerMuigde Btaten niet boniHi ui worduQ De L ut che t edretging Ue bladtm te New York waartichuwra iJuiuchland omMtg voor dv gevolgen IndVcn de bedreiging van den MarmeHtaf u n uitvoer zon worden g bracbt e Tribune iwgt Als i uilMOhlaad i ii flonflict wil ultioitken miet de Vereenlgdu Btaten Spanje en Italië hflf tbet Hlect t8 aan zijn mderzwërft do vrijlield Ie laten NOi AnM Fikaantich Hpaanaoh of Italiaanflcb Bphlp te UHTpedwrwn Wij vertrouwen alduHlKwIult bot blad dat do VerMmigde Staten da liultAolw verklaring sullen opvatten ooali du het verdient I o Ni w Yotk Horald zegt Indien het leven van een mkel Amerikaan door de BeerooveTH in uniform xal wordim opgeofferd zal ooii volk een algelifii ie en bittere vottkxming oi cben Than niag nwn oou beroep doMi op de Vuret otgde Staten oni zich bij éo Htrijdinactit n dor geojlieerdin aan te itlulten en te belpen flen doliiii hond van Kuropn te keu neo Tal van bladen laten zich op dergi IIJke wlji t utt en gevim in krachtigtr leruien uiting aan bun verontwaardig mg Sl 3a©3n laa i d De DuitBche verklaring en oose loheepvaftrt Naar wg vernemen heeft op het Departement van Marino een bijeen komat plaati gehad van don Miniiter van Marino met vertegen woord igera van verschillende atoom vaartlynen naar unleiding van de door Duitschland aangekondigde maatregelen in sake het tot oorlogsgebied vorklaren van de wateren om Groot Brittannië en Ierland en het Kanaal AanweEig varen de heeren Jonokheer van de Stoomvaart M j Nederland MeurB van den Kon Holl Lloyd Den Tei van de Kon Ned Stoom bootMH Nientroea en Cox van de Holl StoombootrMiJ J V Wierdama en J Rupperda Wterdsma van de Uolland Amerika l n en Rqvb van den RotterdamBohen Uoyd Bovendien waren aanwezig de heeren Visser en Krayenhoff van do I ur voorzitter en secretaris der Nederlandaohe lleedersvereeniging Ter conferentie kwam de vraag ter gprake omtrent de wedacfaeiykheid van het oonvoyeeren der handelsscbepen Omtrent het reiultaat der besprekingen konden géón mededeelingen worden gedaan wy vernemen evenwel dat de direction der stoomvaartmaatsohappüen voorshands geen aanleiding vonden om den Minister voorstellen in deze aangelegenheid te doen Voorloopig zal dan ook in de diensten dor verschillende lynen geen wijziging worden gebracht Hbid Hersiening Drankwet Naar wjj van bevoegde zyde nader vernemen is het onderwerp tot hersiening van de drankwet vooraf naar de betrokkenen opgezonden soo o a naar de geheelonthoudersorganiiaties en naar den Neder laodsohen Bond iran Koffiehniihouders £ a der vooraoamste ponten in het ontwerp is de wyze van heffing von het vergunningsrecht Hieromtrent werd aan den bond advies gevraagd doch dit was in eerste instantie van dien aard dat het ministerie er aioh niet mee kan vereenigen Nadat de Bond hierop sgn advies herxien had werd het ontwerp definitief vastgesteld Hl opporiR veIhebI pr van land ra z macht btieft aan alle militairen verboden het iu iKvit helibeii t vernpreiden of oen miApt gintm van don noldaten almanok 1 1 uitgave van de Internationale AntiailllUürtstlBohe Vereenlglng Zandcakken Aan de ultruotlng von de gewoer im karabi dragwde bij Ao InfoAierie von bet veldleger het nvitraill urpele4on do compagnb9 n wielrljdor do legcrdopotbotaljona m de dB tbataljona la to voegd Mn nUwwo landook tVzo zakktw mogen niet bij oefeningen worden gelM zIgd Dmirent het gebruik zullen aanwijzingen worden opgi nouien In het nieuw uit Ie goven Plonlervooroohrift voor infanterie De groote leenlng Dp Btortingwi aljii tot duaver hoefdsokell geociilod in bankpapier eo nohatkbtpapior tot dusver bijna 50 millloen in chatktatpapler or i leoht zeer wotnig silver teruggekomen Op betogen blik U er nog 22 Kullioi u hkW aan zilviT in omloop dan op 1 Juli 1914 iium rkeli in voortM liet belrekkeh fjli riogo Wdrag dat fx eend in geworded naar men h4 rhaaldell de oMwning lM fthooren uitspreken ibu de meeste inHchrijvertt de Mtükken wel niet In hulii zonden Hiiiion N K Ot Du Nederl Overzee Truust maaUtehappij Kaar de Nieuwe Ct vwneemt wordt iu 4 de UuitMhe rt eering ovcrli of 200 noodtg vwi de dieodten der Ncderl Overzee TruHtmaatHchappii gebruik gemaakt kan wordm voor uitvoer uil UuItHcbland voor dgen Nederlandfich gebruik op geli en voet aU waarop baar tuAttcbeokomst g bezigd wordt voor uitvoer utt Kngelond voor eigen Nederlaadsch gebruik liuwelijkon Belgi che vluchtelingen Oe Miniiter van UuItimlandHclH Zaken lleeft de aandacht van zijnen airibtgenoot van iuHtitJe gevi igd op de oiiiHtandigbeid dat in unkHe gemeenten de amhlenaron van ilen burgerlijken utand weigeren do huweli cn van BelglHcbe uitg weketien Ui voltrekken op den enkelen grond dat de aanHtoande ecbtgenootim hitrr te lande geen woonplaats b ijl m t e minlMier van JuMtitle laat nu de ftiribtenaren van den burgï rlljkon rtonil door tuiMMhenkouiMt van dtm officier van JuHiille uilnoodigen de uitgewekenen zoovcfl nwgelljk ter wiUe Ie zijn en in voorkorm dn gevallen lK Iangh M l enden er op Ie wijzen dat zij ingevolge art 70 van bet burgerlijk wotttoek hunne woonplaatH hier ie lande kunnen vcHtigen De scheepvaart ie llottcrdam Do N It t Hchrijft De kleine ver bi l Ting In de cheopvaart blijft aanhouden Tot girtt Tmorg i waren er do afgeloopen week reedu 8 1 chep n de haven liinni ng loop n ti gen Zaterdagmorgen van 4i vorljge week 81 Oniler d blnnengekomtm sehcpen waren rlrle groote zHlsohepfin de Kllloran komend van Iquique met H n laMng Ktalpetfr ile Mauga Iteva van San KranclHCO uwi rogge en de Hjbd van ItallaiMoH Iidand met graan aan Ijoord De toevoer van graan duurt onalgebrokwi voort De afgeloopen week weer i HelH i en met graan waaronder de Kot erdaiu iU Zljldijk en de Noorddijk van de Kollandi AHi rikaHlin Voort telde hH hlft ond r de thuingf ouien Bchepf n 7 kolen booten en weer 1 met een lading erlH De Van dier Duyn en Van Hogcndorp di lieido voor bananen export zijn Ingericht kiwi d van New Jrle n in de haven terug diet groote IwHng katoen De Hardanger VkoK ende von Valencia bracht fruil mod4 Dok do algeloopen werft weer een vijftal Mohepen iwH levenmniddelen en tukgoederen voor Je Belgen I nqurttp naar de otmeetver minder Ing lmgevolge van ien oorlogatoeHtand bij leverant rs aan het UouwMrljf De Bond van vereenigingen van Fabrikanten van eu M idelan n in Materlah n voor het Bouwbedrijf Iiestuurd door tkheeren Jhr Mr A Kllaa aW vwirzltter 11 Blom foment oyndicaat il liidt IIouthan te aren Mr D L IhccIu de Kidder KMksteenzandfalirikonten A G Verbeek Uzerhond lartii H V I Vink Bouwmaterialen en D 1 van Wijk bakatoonfahrlkttiiten met olM bond aecrtHaris den heer O J ioyer hvflt iH ond TZOi k ingesteld naar do ge hireodo du oorlogmiaanden bij de lodwi der bij de Bond aongp loten orgoniMtieB plaatH getiad hehlwnde om zet verminde ring in materlab n voor het ilouwb Mtrijf Teven werd den leden gevraagd welke hun verwaehtingen waren hij voortgang van Kim oorlog voor het lo kwartaal lülfi Wij ofttioonen do volgende eindopmerkingen aan hot door den Boi Nsecrelari 8auH ng telde rapport lietwelk onn welwillend door het Bond be tuur ter l erteblkkiiig werd gOBtold en dat liet onderwiTp ct iMT Kpi eking uitmaakte op eene door Z I ie A u Minister van I ondlwuw Nijverheid ra Handel aan het Bondid e liiiir verleende audiratlo als gevolg waarvan door H H Kxoellontlea de Minister van Financien en von landbouw Nijverheid en Hm een ga rlng werd geleid nanH n i 11 H Kxoellentl4 door den algemeenen wretaris van ht Kcminkli SationoAl Stounooinité 1914 Wjoengeroepi Aan deze vergadering werd deelgraomerf door verschillende tHwfdambtraaren van h dopartemenlen van l inanolto en van liRudbotiw Nijverheid en Handel alsnied door de l e turen van de Rijkai o MMj aar1iaiik Rijkitverxekering bank V ereeniglng van Directeumi van Hypotheekbanken Ned Aanneiwu tiond Ver Het MgendomRreoht en von den bond voornoemd In do verMohllleode bij dfe bouwvakken l etrokk NijverMdsen S HondeUUwdri ven blijkt de omaot sedert l Angutdu 1914 lot ca SO ran den omzet in di z dfde iwrlode van vwlodeo jaar te Rijn ttquggoloopen ï e oijfera lewen dat een nog sterker teruggang wordt verwacht die lot lUO Ml tijgtm Vrij algcsuem wordt een verbetering vMi drv toeotMid vn woobt door maatregelen van Rngeeringflwege lot bet beBdhikboar ti lea op aonnonelijke voorwaard van kapllaal voor do bouwondernemers Ook van h tipenlng r Ifnobmbeurxen en daarmede gepowd gaande norma Ier gt Idclrottlatiee wordt bell verwacht Mn n Kiiltaat van de in dm aanvang von dit artikel geno i de vergaidering bwfi bet Koninklijk Sationaol Bteuncounté Iwtitoteii een rondsehtijveo von ilen Bond oAn aile emei nt4 efituren tn Nederland 1 1 welk scïhniven op de Iwvordering van leii openbaren en particulieren houw wordi aangt idrongen krachtig te oteunen door ktt Bondtjschrijven niet een oanljeveling m opwekking zijnerzijdM aan de rcmeentelMwluren to te zenden ih t Bondn ecretariaat in geveetigd Haxen Weimarlann 11 Amwterdain Qemengde Berichten Gezonken oorlogsschepen wy lezen in het Hbl Indertijd na de verschrikkelijke Titanio ramp heeft een jonge geoloog F Scbtiize een stadie geschreven velke de aandacht trok om verschillende van zyn beweringen dat gezonken schepen ook de ijzeren wrakken van oorlogschepen onder zekere omstandigheden op den zeebodem aan slechts weinige veranderingen onderhevig zonden zijn Wanneer zich slechts eenmaal een pantser van schelpdieren of een roest mantel om het wrak gevormd heeft dan zon een vergaan schip voldoende voor den invloed van het zeewater ook van andere chemische inwerking afgesloten zijn om het oploisings proces tot staan te brengen Men denkt aan deze theorie nn er geen week voorbij gaat of men verneemt van in den grond geboorde handels Taartoitfsn of van in zeegevechten lekgeschoteQ oorlogsschepen Hun wrakken kan men sedert het uitbreken van den oorlog langzamerhand aanwijzen op alle zeeën van onzen aardbodem zoowel in den groeten Stillen Oceaan als op de Indische en Aslantische Oceanen om maar te zwijgen van onze Noordzee De vraag zou geopperd kannen worden wat de geslachten die eeuwen en eeuwen na ons komen terug zullen vinden van deze ovorblijfsela f Het geologisch lot voor zulke wrakken Bchynt inderdaad niet te zijn om geheel tot stof of pulver te vergaan Wat evengoed als men in dezen tijd herhaaldelijk de overblijfselen te voorschijn brengt van versteeningen uit verschillende ver achter ons liggende perioden en de geleerden zich dan telkens weer verbazen over den vrgwel ongeschonden toestand waarin zulke fossioleniverkeeren even goed bestaat de mogelijkheid dat men eenmaal weer te voorschijn zal zien komen de tragische herinneringen aan dezen modernen oorlog om te dienen als tastbare getuigen van onze ontwikkeling ook van onze vernielzuoht Er is geen zeebodem zoo diep of de veranderingen welke de aarde Voortdurend ondergaat bieden de kans dat weer voor den dag kan komen wat na zoo diep onder bergen van water bedekt ligt Vindt men niet in onze t den op de hoogste bergtoppen de schier gave resten van voorwereldlijke dieren die in vroe f ere oertyden bewoners waren van de iepste diepten der oceanen Uit de dalen der peillooze zeeën verheffen zich later bemelhooge bergen en dan zijn daar weer regens en stormen om bloot te leggen wat door hermetisch schijnende aard en steenlagen voor de buitenlucht afgesloten en dus ongerept bewaard werd gehouden Het is volstrekt niet onmogelijk dat na tienen honderd duizendon jaren weer aan het zonlicht komen de oorlogschepen die nu in de zwarte duisternis der water afgronden wegzinken Slechts ia het de vraag wie en hoe de na ons komende menschhoid zal zyn om die raadselen van het geologisch dagboek der aarde te verklaren Te Oudu Pekt la i borloht ofltvsugcii lal do liiHT Auf ust Meiier directeur di r gasfabriek aldaar Mo wa de zijde i r ui HclH r8 saa den oorlof deel naiu gesneuveld 1b i en lefivoudlg instrumeot om w clectrlHOlie lamp op iedere gewenecliti hoogte te hangen 1 en van de voordeelen van het petroleuiulicht Itoven het electriscli gloeilampje in dat MKft de hanglawp op iedere gewensohte hoogte kan baogen maar dat het moderne gloeilampje op s n plaatH Idijft en on soma hindert omdat hei te laag hangt don weer omdat hot te boog i 1 1 r wordt nn een eenvoudige haak in diü handel gebracht die lang de geieiddraad scliuitt en waardoor aan dit euvel een eind wordt gemaakt Ken Nt derlaodBcfae beldio Men sclirijfl aan de Tel De dochter vaa de amllie K te Weert dio met een tbana tal het Belgische leger strijdenden Bruaeetaar getrouwd is vertelde aan een onxer correepooihmten Nadat de Dnltschera Brnsoel hadden liesirt werd het mij Ie benauwd in die Htad wtuir lil geen bericht over mijn man oijlvidg üt ging naar Nederland om to tra hten daar iets over hem te vernemen Het bleek mij aj spoedig dat hij niet onder dK gelnteneerdea was waarom ik bcslodi naar hogeland U gaan l e seereis was wel niet aangenaaoi en d lOngelsciie taal ben ik niet machtig maar gelukkig ontmoette ik te I nden een erplt g ter van bet Roodc Kruis die Franseh verstond Ze hielp roe voort en ioor onze aaeporingeD kwanien we tot d overtuiging dat mijn man zich niet m i n eiand lievond Ik tak dus het Kanaal over naar Boulogne Daar wist leuiand mij de plaats te noetiien waar d generale staf zich lievond Ik ging er heen en men zei mij tbiar dat mijn man nog leefde en zelfs niet gewond was Zoodra bij werd afge lost uiocbt ik heoi bezoeken Drie uren later bad ik hem dan eindelijk gevonden al wam hij bedekt met vuil en modder I at waren oavergetelijko oogenblikken waarover ik niet veel beiioef te vertellen Mijn man was tot onderofficier bevorderd wat ik niet zou bemerkt beblien als Inj zijn Htru pe niet had schoongeveegd en gickralit van de modder Vier weken lang hen Ik daar geweest vlak achter het front In een kelder mocht ik voor de compagnie van mijn man koken tip den duur werd het er echter te warm door de hevige kanonnades van dien DulBeb Ik wou niet lieengaan maar mtjn man wilde hH Van ccnige Belgihelie jongens kreeg ik geld zoodat ik met het bewijs van mijn man een aardig HOmmetje bij mekaar kreeg Daannwde heb ik den terugtocht aanvaard over Kngdand Nu ga ik naarden conHul om een pas naar Brussel Uaar zal ik kieeren en ondergoed halen zooveel ik dragen kan en dan ga ik weer gauw naar mijn man terug f Aanvaring bij Hoek van Holland Men meldt uit Hoek van Holland aan de N Crt Door een Zondagmorgen 5 uur binnenkomend stoomschip werd gerapporteerd dat een stoomschip op don kop van de Noorderpier vast zat I ater kwam het te 3 30 uitgevaren Noorsche stoomschip Eimstadt van Rotterdam naar Londen uit zee terug rapporteerend dat zij in aanvaring was geweest met het van Ooole naar Rotterdam bestemde Noorsche stoomschip Fix dat dientengevolge op de Noorderpier was geloopen Inmiddels kwam de loodsboot hier aan met de uit 14 koppen bestaande bemanning van do Pist welke door haai van het schip dat nu met het achterschip onder water zit was afgehaald Nadaf de bemanning in het loodsgebonw eeni e versterking was toegediend is zi in haar geheel naar het Zeemanshuis te Rotterdam vertrokken Volgens de loods van een uitgegaan stoomschip drijven reeds vaten met olie uit het gezonken schip voor den Waterweg Met de Nieuwe Bergingmaatschappy werd contract gemaakt voor de berging Stadsnieuws GOUDA 8 Februari 1916 Bioscoopsalon Gouda Vooruit Het amusante programma van deze week bestaat o a uit Het oorlogsjournaaP een natuuropname vin de rotsen van Mortain welke prachtige tafereelen vertoont en het hoofdnummer De oude dag van vader Moorman een boeiende film van uitstekenden inhoud welke by de meeste bezoekers wel indruk zal maken bovendien kwyt de explicateur zich in dit hoofdnummer op bijzonder goede wijze van z n moeilijke taak Een extra Aorobatennummer en de bekende Prince in een klucht getiteld Rigadin en de Mieren besluiten dit programma dat verder door goede pianomuziek wordt aangevuld Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda wy herinneren er aan dat hedenavond half negen in de bovenzaal van Het Schaakbord de jaarlijksche algemeene ledenvergadering plaats heeft van de Vryzinnige Kiesvereeniging Gouda waarin o a aan de 01 de kemt de verkiezing van drie bestuursleden in de vacatures C C Krom J Vergeer en C J C Hoogendyk Keuring By da op Vrgdag 5 Febroari te Rotterdam gehouden Centrale lüjkspiemiënkeuring van dekhengsten in ZuidHolland werd o a toegekend een premie van f 400 in aid 2 onderhoudsbijdragen voor Claus 8 j van den heer J H v d Torren alhier De Witte Bioscoop In he t keurige zaaltje van deze inrichting is deze week wederom een met zorg gekozen programma Het hoofdoommer Het Geheim van de rotsen van Kador een prachtvolle opname waarin in t bgzonder de natuurtafereelen uitmunten houdt de bezoekers gedurende het geheele verjoop in spanning Verder het oorlogsnieowa een magnifieke natnurppname In het dal van Chevreuae en een 2 tal dol comische films waarvan bözonder genoemd dient te worden De verl9ofde van Colombine besluiten het programma De explicatie en vooral de viool en pianomuziek zyn een gang naar deze bioscooop ten volle waard De brandalarminrichting op het Politiebureau Naar aanleiding van de mededeeling dat de brandalarmiurichting op het politiebureau slechts ten deole werkte wordt ons door den vertegenwoordiger van de Aktiengesellschaft Mix tGenest to Berlgn die het toestel leverde gemeld dat het hoofdschakelbord doordat de kist gedurende het transport nat geworden was was beschadigd Het bleek niet mogeiyk de daardoor ontatane iaolatieatonngen ter plaatse te verbeteren Bureau voor Arbeidsrecht wy ontvingen het Jaarverslag ovor 1914 van het Bureau voor Arbeidsrecht Het aantal by dit bureau aangesloten organisatiën bedraaagt 10 Gedurende 1914 werden door het bureau 182 zaken behandeld van verschillenden aard Van een viertal met succes behandelde zaken wordt in het verslag het verloop medegedeeld Dam wedstrijd Gisteren is in Café Vredebest alhier een damwedstryd gehouden tnsschen de Damclub Excelsior teWaddinxveen en de Damclub Constant to RotterdamDe uitslag daarvan was als volgt Waddinxveen 1 A V Leeuwen O 2 C Breedyk 2 3 E J de Jong O 4 H den Boon 1 6 Alb Tol 2 6 A Blonk O 7 M de Rooy O 8 C P v Kiyn O 9 G Th Meuleman 1 10 C v Eeuwen 1 Rotterdam D P v Wagoningen Jr 2 P J Ginjo 0 J Lindemans 2 J de Jong 1 K Kooiman O P Gielen 2 M Cinjee 2 A J Koopmeiners 2 P Meyer 1 P J v d Hoek In totaal behaalde Waddinxveen 7 partyen en Rotterdam 13 340e Diea der Leidsohe Hoogschool De 340e Dies der Leidsche Hoogesohool zal heden door eenige oudstudenten dezer universiteit hier ter stede door een gemeenschappelgken maaltgd in Hotel De Zalm worden gevierd Gesignaleerde aangehonden Door de politie is alhier aangehouden de gesignaleerde J N die nog 6 dagen hechtenis moet ondergaan De aangehoudene is overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam De Vluchtelingen in Gouda Heden werd het Vluchtelingenkamp aan den Graaf Florisweg bezocht door Mr J B Kan secretaris generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken in gezelschap van Baron van Tuyll van Serooskerken De Secretaris generaal onder wiens direct beheer het Vluchtelingenkamp van regeeringswege is gesteld gaf over de inrichtingen en de verzorging zyn byzondere voldoening te kennen De Nederl Staatsloterij Zooals bekend vermeldden wij tot heden van de Ned Staatslotery alleen de prysnnmmers welke op den dag van uitgaaf van dit blad werden getrokken Vanaf heden zullen wy ook op denzelfden dag van de trekking de nieten opnemen zoodat des avonds van den dag der trekking de volledige lotaryiyat in dit blad is opgt Waiidinxween Binnen korten tyd zal in deze gemeente evenals in vele andere plaatsen reeds het geval is eene zeevischafslag worden gehouden en wel voorloopig wekeiyks des Vrydagsmorgens De opziohter kantonnier dezer gemeente A van Sprang is belast met den afslag op deze vischmarkt Toen een der Volhardingbooten op de ho M£te by de Knrkwarenfabriek passeerm ontstond miie tusachen bet personeel van die en een schipper die £ ngs kwam Het gevolg was dat eenige ruiten der passagiersboot werjen ingeslagen jl Gelukkig bekwam eeen der opvarenden letsel Oudepkerk a d IJsai Bg Kon besluit van 5 dezer is benoemd tot dykgraaf van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaaid provincie Z HoUand A Vonk Hoordegraaf te Ouderkerk a d IJsel 407 ÖTAATS LOTERIJ KI Trekking van Maandag 8Febr 17020 18056 20402 ieder 11000 12878 f400 6205 12687 15969 18816 en ieder 1200 1867 1969 3098 6017 7241 8803 9715 11271 11981 15086 170Ö en 18168 iinier 5311 20470 1404 8609 I273Ü IIÜO Prijzen van f 70 H Ml 10 446 611 66 62 751 840 99 91U 690 Iflül 58 92 1192 1208 50 1383 49 B97 82 2 211 2489 2611 44 2772 2807 2978 30 22 98 3244 67 3376 22 8452 88 8656 3653 3791 3827 3968 76 4186 88 4248 55 64 66 4824 1491 Mi 47il 4807 26 4M4 5217 66 80 5311 5466 6513 6646 62 5769 95 5837 98 OtfiO 6878 81 6408 6 21 6631 87 666Ü 6722 1 68S2 33 6976 7Ü84 71 20 7 246 73ai 31 7598 7708 4170 7910 99 81 29 37 46 8 232 8J92 8510 41 8643 8768 888 1 8967 9018 9118 38 9206 26 9327 29 94 30 9637 9911 53 10240 1034 63 70 10449 10510 70 10717 10831 60 10969 11056 62 113 11 56 11465 11636 11765 11800 11834 60 83 11945 65 12038 ViOa 56 76 12607 18 12677 12702 U841 12910 11068 91 13216 61 13348 94 18161 13638 MUI 14211 14416 22 14616 14623 60 74 14747 68 1480Ö 14996 16192 15672 16616 16761 16804 16016 49 16155 71 16291 16438 10612 08 1Ü691 16718 27 89 16906 32 170J8 82 17259 17456 96 17699 17708 72 17838 90 17974 18226 54 61 67 18686 18750 62 18978 19002 40 19168 19208 19372 19489 19523 10689 19705 20016 20184 20276 20312 22 2018193 20599 20768 20812 209O1 54 Nieten 1 7 12 60 200 284 88 95 361 88 87 44861 57 65 74 608 36 747 62 65 801 54 58947 6 71 1078 1113 18 81 72 1239 1 52 62 03 1361 59 1440 1524 22 43 44 71 79 1687 1747 66 97 1808 86 74 94 20 33 2031 37 40 71 74 76 88 2148 11 285 2339 50 68 72 2432 69 2604 16 6290 91 2611 17 67 2744 63 64 2813 16 2281 89 2910 78 8000 6 16 31 50 59 76 87 3178 96 8261 8 124 71 81 86 983401 3ija8 17 77 88 3614 16 34 8715 96 S842 60 3928 65 69 87 4006 7 23 40 4112 16 35 64 78 4888 4410 26 4544 644606 80 65 97 4714 46 46 47 49 480138 66 73 4996 6064 72 78 6107 68 66 67 80 6219 25 81 6304 44 47 75 92 5410 18 62 5649 560 5 36 41 59 92 6721 81 t 5812 19 32 67 5963 70 99 6027 3710 64 6138 46 6240 57 60 81 6811 8285 6468 63 82 89 6600 38 81 98 0601836 75 88 0719 6 66 99 6815 66 67 976926 27 34 39 7037 53 86 99 7181 87 7220 71 77 7856 88 97 7416 17 764466 74 94 7611 81 98 7748 57 7806 12 67 80 7919 68 70 88 80X5 49 97 813274 8229 38 93 99 8326 61 96 8422 3256 90 8672 76 79 8624 30 84 66 808766 85 8831 70 9014 81 43 67 80 813789 49 51 73 9242 63 96 9310 13 77 789405 13 22 36 93 9663 9631 43 58 971120 40 63 66 77 9886 9970 10049 6284 57 10106 24 42 48 66 10261 71 8610325 10543 47 71 10618 24 58 81 90 0110762 10816 23 42 43 44 48 49 1097111042 46 74 85 11164 11286 11Ï14 44 50 88 90 11445 68 66 68 81 90 11506 606111704 12 28 29 81 43 62 11802 72 9911928 39 64 98 12017 42 62 87 1216176 85 12205 14 40 42 68 98 12304 81 81 12405 80 12526 63 65 67 86 12615 6660 70 90 12782 59 99 12830 49 6 1 6294 12901 8 28 41 44 13028 76 1311245 59 84 13204 18812 16 18406 72 81871 3516 28 31 1 3600 4 42 69 70 13710 4966 79 13848 13910 22 28 56 68 68 6111025 79 14118 65 14242 97 99 14315 1670 79 94 14408 7 32 84 14506 52 60 6714614 flO 83 14784 36 65 90 14802 8381 83 14904 17 31 77 15105 6 113049 79 15263 99 15812 16434 15 88 1554515631 77 16720 SI 48 66 76 1581116903 49 16028 62 72 16127 38 49 8616203 20 28 86 61 86 16352 16403 616660 16698 166 87 60 80 16711 36 16820 2569 74 16900 17002 9 68 65 17156 1720123 24 50 80 17804 17408 22 27 44 6374 17604 69 74 17617 17789 1788 1796669 88 18063 79 98 18102 6 15 41 6596 18308 40 m 18838 84 18440 64 186035 18 40 42 48 51 71 18603 9 41 47 64 M 88 18759 18807 16 M 48 70 73 78 18S15 38 46 19016 28 85 19126 4219219 61 62 19867 71 76 78 19468 87 19604 28 87 19604 27 32 65 19710 19841 70 95 19969 82 84 89 96 20214 40 89 20261 83 2031161 0 6 7 77 78 91 98 30501 3 56 62 f BM 28 51 20784 66 73 84 95 2086157 W S8 91 98 6e klasse 4e lijst no 119 4 170 m z 11955 f70 lU olittk eenparig Te beginnoa van 1 Februari aanataMiK xulleu zoolang de geldell e tot t iid der g iuetnte tfien loaatregol noodzakelijk lua t uleclltö de Ji van de loonen der werkliodt ea van do jaarwedden d T h du ndt n uitbetaald worden xód nochtaoa lal die rainstemi twee franken doi ts iiioettti blijven bedragen Het algehouden H44 dtT looaen eii wedden zal aan de belaughelilM ndeu uittKtaald worden op de wijae i U op hiK tijdstip door den geiiie RU rsail vattt te ütelleu L eBe maatregel iri oc toepasK ijk op de tijdelijke werklieden en bëtViendenr van Iwirgeineeater I D hepenen ïeotaan te Uerchnu op 2G Januari 1915 Nauwns Ih 4 co it go van burgenw ster on Hchepen n 1 o ti d burgciiwestw voorïitter LEÜP DK VRIES De geajeenteaocretaria WD VAN SÜLL ANWt RPlN Vrijdagavond rond halt el nijn 172 burgerlijke gevangenen van Aotworpeu en omliggentie plaaisi n per trein uit Uuitschland in de statie alhier aangi kouren Uu gevangenen wertkn naar erachilli nde toovluchthuiw U overgebracht ANTWhBPKN Versohillondohandoldrijvi nden twvincken zich in linanoieele moeilijk heden doordat velfqi hunner scliuldenaren buittmlanda vertoeven De Intercommunale Commiaeio hei l met h t inzicht de moeili heden van dien tocHtamt tu eiit04 t t gaan en iwds l ekomnM rd om het lH lang van alten een Coiuitett van ilen Miihienstand gejuicht voor ile Antwerpflehe agglotuetle witwut zending aal zijn iXo vweffiiiing der achterirtallige rekeningen m facturen te v gemakkelijken door ttlrt btnnidri olftar op ta IreiVw tuaKchen Hdi dviaehor eu schuldetiaara Ol XT Do Ctentiwho tahaklabrikanten Imiilien hevel gekregt n dat een zeker gedeelte tabak tot nader order In magazijn iiioi t blijven Dienaangaande worden r H dH overdreven geruchten verspreMl naiiK IiJli dat tabak mi Hlgaren ongeloofelijk in piijri g ingen Hltigm en zelfn maar moeilijk meer zouden to verkrljg n zijn Üeu fabrikant verzekerde ona dat het lK Vi Ti zooal het tot nu toe gegeven i weinig invloed kan uitoefenen op prijzen en hoi vwlluidt 1 h goedkoopste soorleii Auilni binnen kort wel verduren maar diit zal eerst mi meeat voorkomen uit de liniirte dt r vervoerkosten ituw kalofti en gezaag hout worden aan de haven voel weggehaald Daarbij zijn al do gesponnen vlasgarenH aange lagem Het in drag der waanV dezer garenn ma g op 1 5 niHlioen frank g olmt worden H HAf4 in riuHi l uzig de garenu op Ijzeren waggonR te lad m en naar hun iH teniHiiug tu vwvoorao U ATBHUOdK In het arae aal van Oentbrugge zijn ongeveer 20U werklieden uan den arlu id ddt op ongevwr lölX die 200 anibacfatmnannen werden opgeoischt door die Dullaohe overheid en wordtin vooial gelaat met kleine hcnHttdllngd wi rken aan poorwegmaterlital Ze worih n volgpiia bokwaaitiheid per uur beloahl werken th i uren daags i ontvangen regelmatig alle weken hun loon Voer at dl overige rttaatwwerklieden iHHreft d4 ze ontvang j gc ïeeltelijk uit de Iwmkaa en gede lelijk door de ittad e4 oomchot van 10 fr por week voorde ongehuwden en b fr per wook voor de getroawiten HUir sH L Degoiivemeur goDoraal heeït iH VOlen dat do hiirgeiiM 4 it TH tier v rfK hllhind gemeenten h ii opgaven zullen verrilri kki n van M aantal notnnboo unm zoowel Jn hunne gi neenten alx op private igt n hMimien Deze maatri gel ü van beiang daar de geweerkolven vao notenhout vervaardigd worden B KLIJN D Ukal Anwigor ver ne mt uit Bern ést te Manc41lo drie HiooiiHtcbfpen met Indische troe M Q aankwaowii In de Zwarte Zee PETROGBAD 7 Febr Offioiwl In de Zwarte Zee hebben RuHsische torpedoboten Zhopa beschoten De kruiser Breslau die 6 Febr voor Batoem aankwam heeft een twintigtal schoten op ons torpedobooten gelost evenwel zonder rcniiltaat Nadat 2 schoten van de vestingworken waren gelost verdween de Breelan Dykdoorbraak Men meldt ons nit Terkaple Zondagmorgen geraakte er door h schuiven van het ijs een groot gat in een polderdyk te Terkaple waardoor een groote nitgestrektheid land en verschillende wegen met overstrooming werden bedreigd Met vereende krachten wist men echter met planken het instroomende water te koeren en de overstrooming tot een hoekje van den polder te beperken f o Daeiia N W YORK 7 Fobr Part Dehe Breitung dié do I ac4a kociit dtwldemrAi dat zij kolen zal innemen te NorfoUi in Virginië fm vervolf ma naar I uropa zal vertre t cen Hij worpt do aantijgliig alM zaa hij iets aodera dan om comniereieele mdenUHDiDg voor bobben an zich er aan toevöegt de dat hij n gf poogu Twd een Brititch of een Fraoiwh vaartuig t koopen doch hif n nlK gexlaagd wan Ook dde bij dat do ko