Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1915

o 12705 l i M it U of t DOf oaverlddMiJlter lot g iiQttfu bad Ik kon Mj ni e rocrtD van piju Ik kwam ueaeif hulpetooa vo r atn een klei kind ik prabecrde me op d rog Ie drmaiee ondat bet Ugian op h ttuik BMi meer uU te hewlra ra i Hiaar het galulue mij ntct Ala Ik mi iKudd oplk bt zie Ik enuge van uie j u bappen uil de gevechtli terug k iiieri eeu plaat Tervaag sd officier bnd mij uii den Jongen vrywilllger die seb rtt ili tevoren ow uilJ bekoanmenl aAi gezocbi va eindelijk gevoaden Z wüd n wtj wegdtagf uit bet vuor maar ik kon ken alecbta niet moeite daarvan afbr Bges Met boa beiden mg dragwd vorntdea wij een te groot doel Kn wilde bun Icv i niet op bet xptH zetten Boven m waa de plaa4 ver an ile atlicifT een bubtvader van rijpen leeftijd dfe zelf e n achot in de dij bad en zich met moeite verdor aleepte Tm alotte tieloofden ziJ mij zoo apoedig nogeii an het alar ld te balen ij rlebtttn nog een dekking voor myn bo op Ifcüuande uit een b iakte raaael en gingen AA verder Is bet vijaadeiyke vuur vt4ï boor ik oog bun atMnown dan la het atil om wU been te midden van bet geraan van den shM Na enigen tijd zwijgt bet 1 ogelsdie gPWMT en artiüerievuur De tmzeo moeten thaoa In bet 1 o i h acht4Y mij verdwenen zyn De zon kouH t voorschip Ik denk nu apoedtg de Vervolgende KngiHeejien bij mij te zien n dan In gevangenMchap te gendc e l e ngeltiche lufantevie vervolgt echter onze tirailleur lijn niet en Ik miq k dit aas k klank der I uitwhe geweren Het vuurgevecht gaat weer over mij heeo Af en toi get t een def gewonden dte in mijn nabiJMd ligt een ttcbreeuw OpiiH uw door twn kogel getroflen Ir ia liuT tujna ge n gelegenheid mn zich te 11 dl onl nuharllg projectielen te bed liiriiK n ZeitH de voren zijn zoo diep lat I1H11 er zich niet in liergen kan HeniR jonge liollUal die gewond hbr ligt turdi nu nog door de onbeiUpeUmd bromliMHKle Htalen bijen ten doode geal en T g n hit ran MH dat mijn dtdiktng in l lptMt M van tijd tot tijd iK denkeiijk Het wordt nog erger Hemel en aarde Hehijnen In te storten ¥ m donderen en kraken aU thMi liij de hngeladten h b il nooit gehoord Onze artillerUi begint tt er wn ontzettend h ig vuur Weleen waa f maal achter elkaar zonder tuu 4clit npoOM driniuen ginibi b kanonnen Ku tHantf maal achter elkaar brui t en HÏMt in bromt en fluit bet over mij been naar den howbrand Twaalf maal kort a liler Hkaar ttartiten daar neervallende Rranatcn met oorvi 4 dooveud geraaa Zwa re liootiien worden gekraakt ala luclfem Ik hoor bet knakken breken en veraphnleren van bot hout Ww dengene dlo onder dit vuur kooit Nauwelijks zlrljgt NIEUWE PHlLlPlS JIALFWATT LAMPEN I VERVANGEN St iOOGUMPEN POTTELBERG iHet beste Tafelwat Zuiver en natunrlijk Bronwater frmtig1eaelU 9 grmtta verkrügkamr Om Atmt voor HoliMidt OATAtONlt ta TUbtwg Veitagenwoordiger voor OOUDA en Onutrekan M M BBLOlfJMrr Acant Imatel Broawerij Keixentroat Tel 8S No 148 Ooada IxWt mij Xftrofb n V frm ik li uio it i ii huiiiWDf toi te ro jiMi tel ik g woud Imv Ik kan twtt voord over d lippt n brragm Al door een loodm Itat t d grond gedrukt kan ik Unit itrïtjjp ra niin l n l gmn c ntiiB i om lioog krijgra 1 cmu ÊgnU aal iniameht u verder ï o d it luiiwoani bwrft de leiding gmofoen NaaM wij vorm nog raigff Uenialirfi BiaoMd M a ite door m gftping in dr vooTMe tinif cbkt n I utaud raakt ntijo r l T aelMuder aan Mit tDD iif lidtf ik Iwt boafd op m si dal tea vrtjwUllgHr naar miJ tofg kro Kn 14 diP Ulij Imtorisé vraagt of ik gewond inn m Ulij uit bH vaut wil drag Ik wfHgtw dit maar g w bni bwel de loan M bappeo dlR DOC tdj beat lifg v uit tP brengra Hij vraagt uij nog oni 1 adiwi van mijn ood r m van imj V rouw on oamidd lli dukrop boor ik xijii oiniuanda dat do matiMihappMi vooruu jaagt lU gfwnf naaiit idij veratonnnvv ik boor g ijg van inmftohm t u tk zb dl kbln aldnellng ztrii in df gnpbig v o At voorvtf Unie neerwmptm BÓebbi t t linki van nrij llgg nog I U dood m gewonden u en dab dringt mo iiag ffn uid ra laobt gi Jamner of een luidi MTbrmuw lot lolj door Ik lig Op ♦ n ptaa dii nog g eH door b H vl andHiJk vuar tiMttrekm wordt dnopao Mijk finilm df kl lni onzlobtbare rérradtiflijke gt weprktfg fi lang mijn oorpn H tM a ht uur Vfiiorgeoa l en our iffloopt m BOg Bwn tiur Hitt éM knf f r mfcf wtTTO baiwwwdt macblm gfw ri ii dontit rvndt kanonn n krakt df in plof t nd granatm m chrapni ltH Ik i langKaiiierfaand En m to Hitaitd ge raakt dlivi i op alaap lijkt DMinlt tteimn boor ik allm wat er ooi me bfwn litltfurt f n loefa loob droom ik Van bet li Vi u m xoo en dan kt ren mip gekubifn IcTug Mt datgenen wal In dm ofgt loopen uai it en bodem morgtm vro iM g tM ird Iten hiM len nacht itoor hadden wij u lianxwoTk gt daMi en war n voorl4urr tiil k or f gf lNdie InfanIfTir tm iim tilni f wvrefi KMcMt n f i ntt in do niorK n lchMu riuff vt r tonide het vijandr lljk uiur rtiw loopgntvtm glnffm hi dr rlobllng van hrt dorp ilo M lafr In xullii lijkf riiLhtlng iw t bet ront naar Yperrni l inkM van on liad bet derdr bataljon zich VfTMttaniM l wijt turf eeri t4 imtaljon h dorp Ix t hifld tXacboon Afta vAti onfi dfvmi naetit bad kunm n HiatM R had ik gfH n vermoeide Kt zicbtfm Ki zl n tot n ik bH w n k vui nil oontl iignle gfin pecleerd bad Aiuterbalvc mw W Uiui ik omWr ooiimiMdo van den oud 4ti n jtiltenani voor hH uog dag wae al hulp gdzimden in dt vlkkk belltng db liT hoiHlt rd meter acbtiT onx la f t e gowondw van den naobl liet ik naarde krrk van Dow laore brengen IntuwMhen OORLOGSVARIA Mpoedlg vefMdMaa de xoD aan b borium Mil en vriwdaaau 1 bet laadt bap voor on Hotting drwa bel enige aialca ii oAgetiwr duizmd meter a itasd van oii lf pgrav n I kdil over ona boofJ ffcug een Ignnaardlg Amm m iii fUi drb honderd neter arfaler aa wfi H u luidt kual etedlgde enige oog n l iikk ti bifig kieim Hie wolki in lui lit dW langyaaw luieMi aven iedfr wi t dat dU op onze arUlkrb eu onz mwrrvo gcnaot wa i m door de gcU derHi gin § een gelluSater l ngelache Mibrapiifll Onze artillerie Weef het antwoord met MKhukHg HiJ fudvo tt aaoitsi unn kaoonom de vijaadelilte onder vuur I uie nid tmUit voor onze loopgraven very hetif u uu eena boog r chtn wtser bk gcr de kWne wHte wolkjea van dn ootItïottmó tcbrapaetbi In d lucfat Met i4nt roamijs llclu baratte iM eene projecHi na b ï aickM t Itove en nevel töe nog over d i aarde Uig Maar boven bet ocbiendwaaa over de wtaden rolden wolken van kruitdamp ah ooollaaen hm o weer i eliiid OD aa en wij dit pracb tigf aofaouwapel BcIwC op achot dreun de achter ooa Jiwiatoa en ebrapnelbi Itarittteu met ontaMtnul lawaai Kn het wt een eitideloa fluiten idaaen ui bullen Met geapanoen auidacht kekfin wij over de bonrtwering van do loofH raaf Ieder ooffeohHk verwacbtend d tngelm he tiraillpuralijn voor ona ie zien j n u etiMtand te bMen tot den laatMen ni i t n7Apoidtio uMoef In Mk gttrtl g houlen worden tiet artillerlcgevoeht duurde ongeveer n uur toen ewt eg plotiMling liH vuur van k F4igulaeben Na eenigen tijd kwam btH hevel aanvallen AllfK ging uit de loopgraven voorwnarl VooruH den vijand te lij hmko tc wat bet wil l n dat hrt bediiivi et blot d zou kont Hi hadden de g vecbtfit van dt vorlgen dag on reedKgfleeod Bpoedig hh ek uil een l V udigjgoweeren utacbüiegewuervuur uit U Iclitiiig n de hoeve halfrechtM ilat dekiinipra len reed In gevecht lagen enweldra klonk ode voor on liet elgin inar llg booge van bet pang pang vaade IngelMhe geweren dat wIJ me het diepere in nieef w tuldende pak pak van do onzt beaittwoonkk n Het fjlnghiJ proiigeu voorwaartH en litj eiken prong kon imü omki eno vaan onze ver l a n zien bo goed de l ngelttetK Mcboien Tot overmaat krog en wij tt n tilottoook riaitkvuur van iMttilnkti We warenIn de bel angKauKTband ontplooidexich de anderhalve ectie van de hulptroepen lil on e lljo Ons vuur werdHlerker Op dit oogenbilk had mij de vljaodelijke kog l getwffen Zwaar gcwondiag Ik nu te DilddtM van voK tionderdeu die iaMHcbfu twee IroDtoB iB M bnütter TafablMi eefiMB kapitein dk Ctfwoud tuwiciiM hH Bff cbé en l uilMcb front gef ea hwft tvn drii Mt ii tb ncUliInrUif vau li t ft VM bi vari zijn totce alleD lo dMi bek nikctal van km ttag kookt m alat h i lofanutia uur iJc kroak It nd li n van d tluib tidt krakmtk gtweren waarvan du loofWD oovenuoetd op fft nMT gaan kromt tieb reckkUt en lioka van mij over de Vlaaaactw rUku Miju oog ihraAU taaga óo riim der vumub inaiMciliappen Uv jonge ba rdetooz ge Ictiten van de vrijwUUgar de ImvLiM tnkk n van de r a rrialMi o if amilijk baanMge kof an vao de landweerinilunfta all Vertooacn deiuelld liailigi nut Vaa tl d uk t d vrratoait pfv g e y c ff r JJe acIiutUir la getroHeo w tigt dood of woad ii aacbim xijs kauü ra lm IHf kunnen xidi piel om ïnm U kotuiiR r a t m blik luwacliU op d a gKroftmw daaruM laat iteA bardr blo Hgc wtvk ern M oade tijd la dno Fh kinnf aiin d vrijwillfgffa i reMTviatm vrli opg woudim wat in Di cl Mk ÏM H polijk U ii vuren van tijd t tyd uw wl dat ik voor d in kanii vrwwt tm üU i tKn iMigxapw vuren oouiiuaad niaar imkge uialen ook g ë e Iaat toppi n ot wiMinr kaJaMa kn dr gflfd ao Ut Irrnsgsn Mijn lanfhvMH aiausen daar a u Siia mrati bulsvadM die lu bet vi anikiyk vuur mnt op M p 4 witm tlan do jongt vrliwIlligrrM bt waren biin g UK t ditruat Voor i i fO d d el aan hun kaluMwrwde woordun ea voorli ld U b t yi daukon dat onn ioog lul po dig bun pvwftwlcbt wiw vlndwii ii langx a i m xorgvutdiff vfvdvr chit uw ooalN ZIJ bt üi den kort u ocfi nlngiitijd bfiiittm gHl rd Atd nu d frrto ri iii41 bovtw ona barMi n on lio êitrf urfiTM tiUi bm vcrlIcPEtfi mijn dappww wh ttlrt bun kool lot ltgb 4d Naar n cbta nu linkii laat tk ml oog e gaan ovir d linlu van vurraidr uiaoHf bappi n I lotwoüng voel ik iuU nata tl waruiii ovor voorhoofd en wang loopi n Hyvt n op mijn boold vo l Ik brantlr fi k pijn Ik amta mijn bHoi af nn nmt iiiljn band oonHtat r Ik dat Ik op b H hoofd erti tBcpp flchram Mi door een M han pM faot Met mijn ukdoek VMg Ik lif 4 Itloid uit gozif t tm oogen n M lian ll J l bflm wwr op dip door hd prult li I Ki Jd llngH doorboord 1 Jultit KM ik ri Jti Im Iiii wMn op m wit Ik n o lulit naiit tlii op niigcn afstand van mij tijtt In v I ginrcti ont vooruit U gaan ala ik boviv mijn biHip m ht lgMi Htoot In I d IlnkorsUifo krijg Do iilag 1m roo h v vig dat Ik op df bulk llggf ud op ilf rirhlpraljcb rot en bijiu op i mi rug torwjht ka Iwi Irlngi iiohc gi wft rkogiel A d v ©xtexLtiëa a Derde Aankondiging By vonnii der ArrondiuementiReobtbank M a Onveohage dd 5 November 1914 ia het hnwelUk van COKNEUA ADKIANA DONKER aonderberoep en IIKNDUIK I ICTKR HILLEN antiquair beidim wonende t cQravenhHge op 17 Anguatoa 1890 te Hilvemum gexloteo op ver 0 k van d vrouw door echtaobaiding ontbonden verklaard met alle wettelyke gevolgen van dien D Proonreor van eiaohereaa M F L KLEYN VOravenhage den 11 Febr 1916 NIEUWE SCHOUWBURG SociaMt O na Ocnoeg en OoudiL Zondag 14 Febraari 1915 Sliioht Mn jpiitterende Varié I acha ind te K ven kHET MOi lUSATIEJPÖONEEL Leder Ay T Bol Rott OptredjHTvan V INAUPIE STAAii de bekende humoritt on imitateur nieuw repertoire 99 LOUISE PLEURON Neerlandaoh eerate voordracht kanatenaraa o Ala de vroowen moblliaeeren I Witte BiosS MAX D lUVERT La Roi daa exoentriqae de France flr AMOELIKA § Opvoering van Het Puntje ALBERT BOL VRUDAQ 12 PBBItUARI en volgende dagen De baitengewone Menopole film van de firma Oiumoiit te Pabijs DE aoïïDExr = STEM = in ijn nieawate oreatiën Hannea rIb Spion en het vertter geaolachap üeldiaam aobttterend programma Aan de piano MEIJERVDLMAN Sterk verlaagde prnaen SUIlea en Loge niet Leden f a7S Leden f 0 60 Baloon I OJO Qaterg f 0 30 Plaatibeapreking vanaf Zaterdag 13 Febraari van 10 13 en 2 1 uur Bareau 7 uor Wegena nitgebreid programma AANVANQ 8 UUR predet Enorm luooea dnma in 5 doelen ll aarseliawIngeD Bg het koopen van een dooaie i 25 50 cent Laxeerpillen SIgm Ualen UoagpUlen van Apotheker BOOM ie men goed uit dat men het eohte krygt De echte pillen ayn verpakt in een dooaje voorxien van den naam Apotheker Boom en da hondteekening firma A H Boom 15 Verkrijgbaar te Oouda by ANTON CXX PS Fa WOLFF A Co t Rottardom bS E VAN SANTEN KOLFF Korte Höbfdateag 8 De Ooaden Stem ia een der prachHllfflt der flrma Oaumont te ParQi die ieder llcflicbber van een mooie V00r telllil moet gun lien lanHBa Maai mI Verder oog eenige extra nnmmen De preien der piMtaan voor daw extra VooretdUngeB Log Mote I a RangaSoto 1 RaoR H ota 3 Raag 15 oto Coaponboelgea geldig met 10 Ct bijbetaling per penoon Advefteerl in dit Blad Zondaga aUe RwigaD S ota boogw 1 i fti lM buian ol tNnae artillerie ihv adittf bflt ba cb taat aatvaonk mM n even verwoede laac Oak wel eia dozijn kanaaBc rh i ete n zonder Ojplwiideo en weer gaat IvajOf maal h t gwtw n pibnm over m a heotd la nauw lijk zwtjfc de LHut tbe kaaons of daar komt wen de volle laa van de waalf l ngfitsche vuunuon ien De tw partijen bonden aa taal aan elkaar ra n zullen bel niet i igeveQ voor een vaa t etde dood Ut t n nog etger wordt bet Terwijl tta gedeetta van de vfjaaMyke artUleriede boaehrand achter my en onae villWi aofater het boecb beaehiei trooiea de 1 ngeitche kaobontv neerva lc ide pMa ten over de gebeeie vlakte om te v hinderen dat onze infanterie opalnu vooruit komt Uren laay vallen baka en reohta vaa mij de tjafebicbe granaten neer F iiig malen werd Ik meteea regm van aarde orerMit Oek sckrapnelU bacates boren mM m mmém bun kogelregen ver naar achter naar den boacfaraaa Plotseling bereikt van leohte een sten mijn oor Ik keer het boofd nm Op den mg lift daar een landweerman met een langen rooden baard Zijn gezicbl ia naar mij toegekeerd Blikbaar Im hij zwaar gewond lie banden hw ft hij gevouw n op de bmrat en bij bidt met luide Mem Op een kleinen alatasd van ons laat een granaat In en ontploft Weer werd ik met aarde bedekt maar geen granaatftplinti treft mij Ik licht het hoofd op en kijk naar den landweerman Hij bt ook met aarde beiMt of hij getroffen is kan ik niet zien bij i rweegt zidi niet meer iJe granaat en iwhrapnell regen wordtAterker en de infimlerlekogels zoemen nogleven ger Ik voel dat mijn zenuwenhet niet me T uithoud n Wanneer de gewonde gehaald zuilen worden li oogniet te overzien Miaechlen vannacht misaeblen luorgenoohtend of eerst morgen avmd Dit hangt vM bet verloon vanlen strijd at Met moeite kijk ik opmijn horloge Het is vier uur s middags e4ds dringmder komt bij mij de gedachte op dat ik verlor i ben als ikhier niet weg kon Met de rest vanmijn kraobtcn richt Ik mij steuntvd npmijn geweenop Mijn bovenltohaun kanik niet optillen Oebogeo als een oudeman nieunnid op mijn geweer ga Ik inden kogelregen tuflscb i de twee frontenin de richting van de kM k waar é vlsg met het roode kruis mij beai rinlng belooft Nog eeaig hooderdm meters die voor mij ml eti zijn en ik val van uitputting neer Toevallig vindt m Jkort daarop een patrouille die mij naarIe kerk van Booriaere brragt 1 BIEDT ZICH AAN een flinke Boerenknecht goed kunnende melken en met paarden omgaan Br franco lett W r aan de Firma I WEDDING boekhandel Harderwyk 7 Biosooop Gouda Voornit VRIJDAG en volgende jllagen Rocambole N iiirinlMii inlbrttt dl NhWh Bapoelona Gekl natauropname Hu Mq lil iilit Kincht a Ba TX3 A GOUDA II Febr Nieawe Sohonwbnrg 8 a Opera en Liederenavond Nnt HAASTRECHT 11 Febr Concordia 7 o Uitvoering kinderkoor Eenvoud Balaafd vaixoekeaw geregeld tgdig madadaab g ta mogen ontvónganvaa Tergadamsn concerten verma k aljfchadan anx o daie daa ia onaa aitanda ta vannaldaD Eleotr Dt A Brinkman ft Zn Oouda 53e Jaargang Vrydag 12 Februari 1915 eOMCHE COURANT iTa © CL w s © xiL d v ©xt©aa ti©l3lsud v oor G o CLd SL © zat O m B tx©3s©3a Vei HC hijnt dagelijks PRIJS DER ADVERTENTIÉN Van 1 5 gewone regeta niet liewyanummer f 0 66 Elkt rc el meer 0 10 Iiy dne achtereenvolgende plaal ingen worden dete tenen Iwi Iwrekead Dh nstnanbiedingen pur pWUiing vjin 1 5 nwi b fO 35 by vooruit betaling elke regi l meer 6 et Keclami s f 0 per ragel Grwitc letters en ra mien naar nlaalsruinile PRUS VA N HET ABONNKMENT Per kwartaal Idem franco per post Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per pust Abonnementeii worden dagel k aanj Minn en aan ons behalve Zon én Feeetda n Makkt 31 by oDzr Agenten ciéii DoekJiandel en de Postkantoren Telefoon Intero 82 f 1 1 50 l M 1 90 Bureau ïïit gever g A BBIKIMAH ES ZOOH Telefoon latere 82 ton dat daar ankerde aehotftn iMten en den yoor en aohtenteven beschar 1 digden 1 Twee Russische kruisen die late aankwamen openden een hevig vnn 1 met zware kanonnen op de Washing ton en brachten die in korten tgd to 1 zinken De Amerikaansche vlag wap port nog boven de golven en i aigd 1 van de barbaanohe daad Na dit heldenfoit richtte de vgand zgn vuur op de tad in het bijzon I der op het hospitaal waar twee ge wonden en twee andere lieken gedoo4 1 werden 1 Deze handelwgze der Russen die 1 ook de vlag van een nwtntle groote mogendheid niet onlaagen vwdïen I de aandacht der beacha e wereld 1 Prof Von Liszt over de toekoont 1 van het Volkenrecht I Prof V Liszt heeft te Berign ge sproken over hetgeen het Volkenrech 1 na den oorlog zgn al Zijn rodevoe I ring was hoofdzakelijk een aanklach 1 togen Engeland goHtemd op de be 1 kende motioven Na den vrede zal 1 zich de belangengemeenschap dbr vol I I ken en bijgevolg Ie grondslag van 1 het volkenrecht herstellen Wij zullen aldus Von Liszt dan slechts verdragen mogen sluiten in zooverre voor on I I een belangengemeenschap l estaBt I Ken zeewetgeving met Kngelan i I tloehts mogelijk indien Engeland af I stand doet van zijn streven naar d I wereldmarkt anders moeten wg een I zMreoht tegen Kngeland afvaardigen I Dat Kngeland voorgoed afstand doet I van dit streven is het tiiterste doel I van dezen oorlog welke de vrijheid I der zee en de gelijkgerechtigdheid vaQ I alle volkeren zal doen ontstaan I Prof V Liszt wonseht dus blgkbaat I niet dat Duitschland nog verdragon I stuit welke het later om militaire o I I andere redenen moet s enden I I Gevangen Duiteohers in Weat Afiika Uit Berlyn wordt d d 1 Februari I gemeld Omtrent de mishandeling van I Duitwhers in West Afrika door dt Franschen wordt gezegil dat bij het vervoer van gevangen Duitschen uit Togo en Kameroen zioh ongehoorde incidenten afspeelden De gevan nen i moesten hun bagage zelf drageii o op groote vrachtwagens voorttrekken i begeleid door zwarte soldaten mot getrdkken sabel Zg werden doo dezenNnet de geweerkolven voortgedreven I II J i J il 1 I U JUUX J stond brand Ook dé haven heeft va 1 het bombardement geleden Of de I ondöTzeefirs van Zeobragge ook i 1 actie geweest ztjn weet ik niet maa 1 na eon half unr trokjken de torpedo 1 zich terug tot aohttf de kruisers en 1 nit het gezicht van ès kast Meteen 1 echter begonnen toen de kruisers te I vnren wat nog een kwartier aanhield 1 en waarna hot geheele eskader ver I dween 1 Aan het Oostciyk Front Het groote Ocwt rnksche hoofd 1 kwartier deelt mede dA iO Febr I I ugs het heele front wordt ee I hardnekkig gevochten Bij de Dukia 1 stellingen die gedurende den laatsten 1 tnd aan bgzonder tnvige aanvallen 1 blootgesteld waren het voor 1 waart dringen der Russen gestuit In de Karpathische woudgfibergten 1 maakten de Duitsche en OosteorgkEtch Hongaarsche troepen groote vorde 1 ringen 1 Ook in de Bnkoinna kwamen z 1 wederom een stuk vownit Overigent is het aan het geveohtsfront rustig 1 j Uit Bistritza wordt gemeld dat d OosteniijkachHongaaraohetroepengis 1 teren de stad Uurahumora bezetten en den vgand wiens aftoebt op een vlucht gelijkt in de lichting van Radauts achtervolgen F on andere legercolonne I achtervolgt na de bezetting van I Hzepotcamerale on H n den vgand I die door den Ploska pas vlucht I De aatoritüiten van Bukowina koerj den naar Dorna woetia terug De RuaI sische gouverneur i nedi nit CernoI witz vertrokken I In Ai Itoekewina I lloekareHler bladen Iteveatjgen OfMt uil I llerliju wordt gewtlud dat de Ku I lil de IkKtkowIna wm ernHtlg ni tJeriaag I beblun gele ien Vooral iiij Rimitolwng I OU W widerlaag d r Kohw i allererustigt t I zijn gewCT it Daar namen de Oont nrijI k Ttt m de DuitHclMfH IMOO KuMMii geI vaugen en vet l matirtaal waaronder I iwiM fttukken zwaar gtwehut Dr Ku 4Kt n I Outt n K M leruggeworptni kijii ZtJ I 20u l n in dt grootitie wanorde gi vitiebl ï ijn en uog hw üh vervolgd wonb ii Aan het Zoidttyk Front Amerikaansch atooniHchip in don grond geboord V Ken officieuze mededeeling uit Constantioopel meldt dat twee Russiacbe torpedobooten die SFebr in de haven van Trebisonde kwamen op het Amerikaansche 8to Hnschip Washing De betchifltüiK van Zeebragg op gifteren moet b hotivd worden ali 1 voortzetting van de krijgsbedrijTen 1 welke de En lscbe vloot sedert he b n der vonge week tegen de Bel giiche kaai geopend heeft en dieneq 1 moeten om onder de Dnitsdie bnet 1 ting onmBt te verwekken en den toe stand voor haar ondragelijk te maken 1 Tegelgkertijd blij ven de gevochten te Noorden van liombaertzijdevoortdaren 1 on daarmede de pogingen om langs de kast op te trekken Dat de geal 1 lieerden het met die poging etnstig 1 meenen is zeker daar de Kngeliche 1 vloot andei slechta nutteloos de groot verwoestingen aan de kustplaatsen 1 i Boa aanbrengen welke het noodza ikeiyk gevolg van een bombardemen f CQQ Ook vele levena van burgers zijn 1 er door te betreuren 1 In itryd met hetgeen sommige bla den over deze vlootactie berichtten 1 kan ik echter het volgende over he I v loop als zeker meedeelen Twee kruisers en zes torpedobooten lagen 1 reeds twee dagen in het geticht van 1 Ostende waar de verschillende Duitsh 1 stellingen met tusschenpoosen onde 1 vnnr genomen werden 1 Oisterenmorgen te 9 unr verschenen van dit eskader de twee kruiser voo de knst by Zeebnigge De Dnitschers blikbaar begrqpende dat hun stelUnI gen beschoten gingen worden begon 1 I nen een heftig vuren on deze twee schepen zonder dat dezeiaatsten antI woordden Niet onmogelijk was de I bedoeling hiervan eerst eens nauw kenrig op te nomen waar de Dnitsohe I vuurmonden zich onn veer bevonden I Het grootste deel der Duitache batte I rijen stond evenwel niet in werking I tegen Ëngelsche schepen doch tegeq I een Engelschen vUeger die heel kalmI pjet tot driemaal toe op een niet aanI zienlijke hoogte van Zeebmgge tot I Knocke heen en weer vloog op de I Duitscfae battergen bommen werpend I Tegen IQ uur kwamen óAk vier tor I pedobooJalS van dit eskader in zicht I W0 n N Krden zoo dicht mogelijk da I kuir In een half nor tyds richtten I zij tal van granaten op de Dnitiche I stellingen waardoor twee battergen I ten Zuiden van Zeebrugge tot zwij gen werden gebracht al werden ze niet vernield Dit is een vaststaand feit daar ik zelf Duitschers gesproken heb die bü deze batteryen waren in gedeeld In de openbare school van Zeebrugge die bg een vorig bombardement reeds beschadigd werd ont JJJ B L WP J J l i ü i i Jg De Ooriog t Aan het We tel k Front In be KruBcbe nüddaffcoimiiuiiKttiA an 11 Kftjr wofth ffTHfft In hnmpafilie werd eea Duttsche aaiu 1 val op d tK a8cbea wa aa wi do v oat 1 tuigen tiji amvgiur gemukt hadd n te 1 Noord u van Mcwiil hw Hurlu afgv I Me I In de Argotme tiad ecu zaer lievifftf 1 ur d pUaU bp dtf utó BS Mftrlc Th V i téM Volg iM du oii Mi twvkMMi om 1 vatte d hkirbij door dk LiuitsebcrH ia 1 actü gebrachte macht oogoveer i pn br 1 gadtn W IJ lMtt ieu I om pCNtitit Ik I houden De verli M tt der DuUwïIhtm zi n I Moeu nlijk die der aaak vriufUg1 la d Vog n heorwUt warp uiiMtttj v U overvloedig suc uw t m aat ri gevectit wordt gnoe d 1 blJ 1 A Kontenetle ea Ban df 8ftpt t I ta e er donkeren nacht I Uu I diom braciHen ntinRl nii wi e l ataljooa I ta hot gevecht waarbij zij e iig terreif 1 behielden 1 Wij beblwn guiWnn bU het fdwl 1 i iM r Q b ov Td ia eern reek tegen aan 1 vallen Uit BothuB © wordt d d II Fi4 r ge 1 ielad De verovwlng via de Htecnfa I brl tk van Vi laineH ia een groot au ea voor d FjigelKlieo lie DtiltMcberH ha d u zi guüucht VM ftchanHt maar weo I den verra t en ootrtididurd door het w t I Veel uitwerking hebbende l otiil Wd w van kaoouara Zi lioodi n weinig w laad Mh tof a de l a l chini tot ev4 fival overffllU en haasttt zij xitb over geven Say Kohatting ijn lüÜO Ituiache Moidaten ƒ gedood of giewond De Ei gelactMfn verlbren nauwetlJkH lü man Na een wtfodend gevecht Ijeblwo de l ni geliM hen zic k in den nacht van Zaterdag op Zondag van twee Duitactie loottgravfii bi St Hubert io ster getuaaki en maakten dtarby 0 DultscherH knjgK gevangen In den Boven KlMH Omtrent deo strijd in dwi Bov n l izai wordt aan de Voamwhe Zeitiing genietd i en bijxondere levende activiteit ontwikketm do DuitHchero op het oogtmblLk In t I Arg dal PfetterhauBen en h 4 daar achter g legon FranWH dorp Rt ohe werden ptedert Zattrdbg onophouiMi door de Duitftohe artillt iel beschoten De bu volking van Kechee m naar een dor achtttr BeKort ove gdjiradit Dok PfetU hausen ïh door de l volking ontruimd Het bombardemokt aan de BeJgiBcfae kd t De ooriogBOorreapondent van de Tijd te Sltiis meldt van daar De Duitache gevangenen werden naar Cotonon in Dahomey gebracht Uit Dahomey van Duala in Kameroen legden de verbontfcen vganden het er op toe de Duitaohers door zwarte soldaten on inbooijingen ten diepste te laten vernederen I n t evangenen werden aan de beleedigingen en mishandelingen der zwarten prgt ge ven Eenige Engelache en Franaohe officieren en onderofficieren ontzagen zich ook niet aan de plundering deel te nomen In tMea werd het inwendige van een kAholieke kerk door zwarte Fransohe soldaten bggestaan door blanke ondetofficiei n op ongeloofigke wgze vernield bdroofd en bevuild j Aangaande den toestand der gevangen Dnitschers ia Dahomey zijn talrgke en ovureenstemmende lierichten ontvangen Volgens deze mogen de gevangenen in Porto Nuovo slechte onder geleide van zwarte soldaten uitgaan Overdag moeten de gevangenen 7 even uren in de heete zon der tropm hg den arièzaltgsten kost awaren 11chamelijken arbeid verrichten In het bijzonder moeten zg onder toezicht der zwarten voor het aanloggen van wegen gebrnïkt worden en daarbg mishandelingen van de zyde dor bewaken te verduren hebben Bovendien hebl en du gevangenen gebrek aan de noodtge kieeiitng ondergoed en zelfs aan tropenheUaen Volgens de beëedigde verklaringen van een Evangelisohen gaaetel ke hebI bon drie Duitschgrs hem in het gevanI gonkamp te jneehsferry eensluidend I me ogedeeld dat do DTiitschn krggzI gevangenen die op de tantageH en I bg het aanleggen van we en ar buiden I voor een de nieta anders hebben om I aan te trekken dan een lendendoek I en sandalen Ziekte is geen verontI fli huldiging om vaji bet werk weg iê I blijven Ten gevolge van deze toe I atandon zijn vele Duitschers in Daho I may ziek geworden nige van hen I zgn reeds overleden j Deze mishandelingen aldua beI sluiten de bladen ggn een sUg in I t gezicht vo Or elke wet van bf chaving on menschelgkheid Tot nu toe htteft Frankrgk op de herhaalde vertoogen der regeenng van hot Duitsche rgk niet geantwoord Mochten niet binnenkort maatregelen worden getroffen tot onvei wgldo verbetering v n den toestand onzer landgenooten in Dahomey dan zal de Fransche regeering de volle verantwoordelgkheid vooralle gevolgen moeten dragen winig pijn dal Ski zieb oMTtuigd hit d lat zoo zi a Ive alVb waarl id geraditi bB l dezf Itaar tóch vrij otivenwbHHg bad geisieo Hij koK nlct welen dal baar nart AA groot wa dat ijeratch nl i door vemteend gevoelde liet haar looMcIheMt alMot van dat oogenblik af baar Inven gt tndfgd wbm e zij zich aeg i4 ehtji 1 een ulaapwandelareK voortfae ZooUng de zeerid i duurde bleef zij aan lezelfrb Mtemmliig leii prooi ZIJ prek iiM t baar eehlgmool dro zorg voor bet lilml wan vrbjadeli Mt t f f Mug maar dafv albw werktulgelijk aiahi n drooin I tm toen de kaplte4B haar aaokondltri lal men titi volgenden dag in l ngetand aan l nd zou gaan k er Ve er w o r tfiilg IfViii In liaar terug m vroe zij aan Htno bo liij rijne reiA datdlt te iMinen Dver Dovej en alids klonk bet antwoord dat lo de korUle weg naar PaHK P die wijze zult gij reedii tnor genavond uwe moeder omh xeD Maar gij dan i nao V 0Ï Ik dat l ieo ander Ik hfnig i e het kind allereernt naar F ankrijk I en zoek daar ene kbHw woning voor on uil I Êl varvolgtf 11 tilOlilp td I Vaarwel ziiitter vaarwel 1 l ii omier het gfwehrf van liet kind 1 en de ru we nUia waarmede de malfozp I de touwen InhaaldeQ melde bg van daar I ZIJ He hem met de oogvn volgden e 1 gen hem over de loopplank gun ile ka 1 de iM tredj n hq het voertuig he tijgen dal I iii i KdiT uiiNwaartf mot Mt voere naar 1 iipVRing waaruit thanti alle b ven m nmti webi voor h in verdwenen wfcs ïieruliiMti lijd bleef Dnno hein naatart O De wagen verlweea al meer e 1 iii fr en o d de boot tkeef nu iHigxaaü isii d n oi ver aï Mk de M Bde w ré dr afxtand cHv ben Mheldd grooier e n oniiilMprekelijk gevoel vwi weenKK m p din kiinHtisiaar aan Dt Hij l 9Kre p tbauH al liet ridderlijke het edide lier iguur zoo dikwijlt Ie voHvi ha4 hiJ zich a gevrai d wal hem toch lot bt u f zijn gezin bad kunnen trekken Hoe kon hij ook zoolang Itltnd geww t ijn voor fc werk lijkhe d Filip had ztcb opgeofferd voor het voorwerp zijner celMHihtlttid Doch MaroeHe V Had hg lot baar gesprokmi Vermoedde zij niets l van hetg en er in wijfi ziel wa oingogaan H 4 wordt friadi gij eadl beter Kl Ka naar de ktiail te breogea prak hij zieh plotfieling omwendeinde naar de i jonge vrouw en baar aandachtig gadtv I Hlaantle Zii antwoordde dat dit ioderdaad raaA zasm wae ea bare stem klonk zoo raa f ll baj gt aatstrekkiie v rrii den ko Irarc iiifKib r üxt i zult haar troosten zelde en baar eenmaal l n dat uien tlij 1 de roepMttw van het gelukvotgeo I l eft wel mijne vrtendf gij Ilob Kuh onthoud wat Ik u gezegd heb onvtTwhlIt wlkM hiaderpab n gij mk moogt ondiKtelf n uwe loopbaan i iim4 kun t of vrel gij zoudl dal taltMil nu t mitvangt n bebh n en gij Marcelle her inmr u WHritijd gelukkige ureo die wij ia MalMnia lifblxsa doorgebracht vjnsvreugd hangt vaa plaatw noch rijkiom af maar ligt n on eig n bart verltorgen Tot weenden thanu df knpilem geeft ordf r de louwen in te ba bm en boe ga mc Qi u ook vergezHIe iBijne plaat i hier Tot werzien vro i nm wie de tranen in de oogcn kwanten Totdat totdat mijn hart oud ge word i zal zijn Du nog altijd die noodlottige liefdearme vfïend J8 nog altijd lieïde mompelde FllipH de oogen niet naar Maroelle op dur en ir ülaan en zij moet e Ht doo t zijn in mij voordat tk mij weder oi er de meoBChen Iwgwf Vaarwel DniM haar tame ïloldhiH wien op eetiiitaal Pti Üchf opging want nooit nog had hij eeoe meiiMiheli e iitmt ald i hooren bev gij zijt Immens im ronwMe rrifwi M mijn broeAT I OndHcerke bot zWi lot d jonge vrouw j over klnwde haar zaebi In zijrt nmeti iimakt zfide ij meer dan tffof 1 Maar kt lijil spoedde vwdftr en ie 1 iaai bwSA d avond gekomen waaro 1 ZIJ d icrugrela naar d havenstad zou I dtn oudi rneiuen Deze tocbt wae vr I at gemakketijkcr dan de eerste Zij Ho ten al hunne iiieuliel ea gereeditchap ach ter en hunne kleedden waren in eea 1 groote kiAt gt p t fUe de pofltwBgen Dwx genomen bad Zij kimden d M den weg aftt en hj ludekerke s rijtuig lUt wi J Htct MierlijkXniaar berekend wa voor de moeili wte wegen Hijzelf i oi liiurde de puarden want bij wilde zijnen vrier d Ilitgele4 l itoen tot aan boord Zij wisselden wldtn lueer ppti woord Ontko waa fiteeda aaa hunne zijde en daarbij bun hart wm te vol l e eind aol ïer rei nadefde meer en meer fl daarna zou er voor altijd Htilte tunHchen ben ontHtaan want si waren ovf renig komen elkander niet toder dan m g v l vao noodzakHl beid te schrijven De kleine i lm maakte het scheiden n harder Zij had zich zoow i gehecht aaa Tilip dat ïij niet wilde hooren preken van hun vertr k mder hem en hem lelkcna li t bHoven tod met haar medr Ie gaan Toen zij aaa boord van de malllioot kwaraen wic4 aij de artnpje i om sijt hal en snikte N eem aaa allen terag al gij niet wilt gaan Dfep ontroerd isaakte Oodekerke haar bandjw kM eo na haar vol le dé beid i OKtheM te Mdwn r 4kte bij baar saa hij ijfet kan FEVILLETOX 1 Eaa baald dar w erkalljkhel 52 l nUp antwoordde nioill Kr volgden nog dagi n vaii grooi nioo leloofdiekV voor de jonge vrouw Z waK verplicht met Dnno a f heiiW ro ken to gaan brengen aan al de zoo ver P V hoeven m ofpicl oon Dude i kerke hen zeer goed had kunnen verRe lien om teveoa kennlH te maken hmS zijne buren viTmeed hij dit opwtleliik Marcelle diirfde zich daArovw niet beklagen maar elk dier uren welke z atduH van haar er verwijderd doorbracht Hchoen baar een dieUtal gepleegd Op de weinige stonden van weefiittedig geluk die haar nog overbleven Daarenboven wait hij ve l aan den arbeid ea mocUt zij er slecht op rekenen lieni aan tafel en dea aiMadB t iden In dergelijke urei scheen hij er ljebagen in te vinden voomameli Chino tflkms braaht hij bet genprf op onderwerpen welke hij wist dat üoïdiui Ingang inboowelke hfj wiat dat Hot im Mang inbo iden en Marwlle die dit eer i popdi f iioag luisterde toe avt eane uitdrukking van poote vwteedning op het gdaat lk kan het leditii berbalen gij raudt i w betere vrouw vao my behheo ge