Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1915

No 12706 53e Jaargang x 4 4tjk lilt U ru üf ijtt lU ttoogt kocfpv ardijiÉcb p b v nik ttg u dan ie de kaan xaer i rooiX dal ook orirtrab Mebepen daarvaa bev MdadMofleT wor1 litijkbaar actoi d U iUciw K Rf rtnfc xkb i hmI rr ebügd xicè om d qualitMt van SK itebip aiflt u if b 4oiuiwrrm omdat de Bnt obft i vriag op m iaauari IJ baren koopva rdprii zou hcbbi n iM oInt MV iifnümlr vl t voM sn Ilrt gpvaar dat d nmtnü cbppps drMgt ia du n uoodakvlijk g olg a d voorRfYtouMW acib Iwgta d njt mMijki koop aardip ot ep B Wd i il bi wijw wdkpti U 4it k 4iik B wi ism lmgaat nwtvit de aebriivw Zou mm allMo op aorraafe wijsed vIjandM e Mé p t wlUm romletigni dan hrboeld hH leU dat frageiacbf chiopt de setunda vlag voerdwa tot g B aiid Y tg l itAdea dan did i B df i rb 4i aiwbkdd Ml dr ebc p papHTt o ondnrxo lM on xicb Ir vergiv wi a o aij de aaatrala vlag tcrecbf voorden TliftiM laat aMa d w rk tijk nt itraln nebtrpm de dupe wordi vaa b Wt dat vijandrtijkff wjh tpf n hun n vlag ro r D Uil vombu trouwi n vm mat vre i d vtag door vtfutótUM koopvaardl hepMi om aan dt aanda bi van de vtjand U ontkcwHi Ut op zii U wÉ gc o lnn Hwt brt vt k tri clH in atri t h r xijn wel n a1 i o n a 1 r gi kB bMrf fmdc IwH r cbl tol liK vorrtti van de nattonalt vlag maar v o I k n r c h t 1 IJ k beeft vijaodHijk koopvaardijwobip len op att Itt4 van dnt vijand g en ak le vir ptic hling d Z4 buMMe bc lt w zijn fl op it titt alliHii do m a o b I door bi4 volkaumbt t Mgr Mil bH buit tf OUI k n rmp u vtrnltHigM al bij bH in cijn t ll hf 4t g kr gm Zidltt wordt door bt t iiie TtMidt di briiVfri aangmotnfn en Ao fwdt ttjk gaf ibtartan in brt vprledim vi l voorlHM ldi n Ui oorlogwctreptv w a ii utralo vlag i og ri vwn n mils zi bfbt ó6r w dwi trijd ïieginnni ótt i igHi vlag bl hi4i Wird ook nbt vraagt prof Wnijc kcD bt df rotirantiHi vfniiefd ilat op dl wijw ren iHtitHrb knuwr belt Ik r g raohl aan b Midacbt van df vijand tj ontkoMMm ooalM óf btiiiMlMt vivklaring daar llgl w lii xtj t rn tig i bcxorfptheid maar im ii ovi rdriJvt bar lM t t k ii a bt ZIJ Ml wel nH ïwg zijn opg Ntfid xoo la iiitvi xlcb Im b ti liou d w aan bcigii n pr Hiaat ra ze nit xó mag teiM n xooalM Winlijd geaebirdt aluol men ie ruwe JaohJ iiM l Zepp init fn ondfTxivftni op all koopvaartUJacbi pt vijandelijk ol mi iraal xwi M bm te waebten Dtiidiv lijk Mljkt eruil dat tm i aU n gH wM moeten wij In taai tiJn èm vtjaiwl btttifu de landHpalen te b i4en en l ij ook de SoordHljke en de gren iM y vinotea tegen een tnval kunnen bo di men I at kan door het aantegsen van grenavertb lt 4kil n en door bet oddan n van al oniu ei r tan manueu van SOtM 41 jaren Het doel vaa mi betoog t eene sitle tn het leven te roepen om hiertoe te geraken I ruki r en lUtgewwa MlJ M ia i l oetlticb iH Zoo julHt ia liet gvwgil iloorprot Verrijn StOart IH 1 ge vraag van economie maar van voUcapNVehologle boe ver men met dii alteM gaan kui Vm tenzij dat de zich KpOMMg wijzigt la niet In te zien lat de oorlog siKh dig tot een eitub aal komen Dit nummer bestaat uit twee bladen Nederland en de Oorlog In lil brotdiure oqU t tio cnötaaniltii titel titoet d riUm Cwter di r caMiK ri O I L H PhUippi een crnMig naar Mjhuwtin woord booren aan het Nc t landiMjiw volk eo voep daarbij pen op w kkiug 0111 de weennacht vao het land im htt hooitJ berriktmw op x votn on Riiiikh sIi jk ippl schrijft MiH het uitbrak i van ifcn oorlog h 4t Ni A rtand ii cuiobilitwoM i het Uep goed van tapuL buuls dien zi d trot n Hidtr napens gebk vwi en beblx n in g f f hisürftarJe onlcgenzcggclijb zi or g ltoiuit o I 11 nil iedt recn votdaa f vrf i Bli over wat we gepn etoerd bih lieii CfOral sij du niet bdwofd n op ti koiiK ii Mf T Aoen wil iiicmanil en iii de Kaatera praattt luea over brt naar buH zindfn van de oudnlf lichting land ww r Ihii Ir volkomen In overpenHieiuming i H Ml HoUandschen gee t Men neeml 7iin Henatpliofat waar omdat de wet m tüe dwingi en eenmaal er voor geplaaiM 7ijnde neemt men op Ue oogenhlik in bet algemeen zijn en pliobt belioorlijk waar iitsar wie ri loolte ot ont andere rede iien nItH Ijohoetde te dimni I etuiBl l ar ovor openlijk sijn vreugde lie dr Hg Ut vrijwillige dienfttu dng la gering de kaznrnetitobt Atrookt met niM n volkgkarakl r als men er nint toe Ri dwongHi ordt onderwerpt men er zich niet vrijwillig aan m nptK t op znii Jvotnen mm hoopt dat aUet goed zal gaan ra tot zoolang is men büj er hut ten e zgn Mocht de nood aan den jnan koiuen daar ben ik van overtuigd dan zullen de rrljwilligtVH met oothrekeo maar ctam is bel te laai Maar ziet niemand dan m dat we nuM half g daan heblxm wat wc tiioeHi m dooii t Niet voor een vIct SSlel niemand In dat de toestandpn n ii vci t ern tig T Kijn dan m tk oer le dagen van VügitstUH al moge bot oogenblikkelijke Oorlogsgevaar zoo groot niet ijn Maftr kH Ih trilenninnt mijm l edoellng mij aaq poHtlcke voon elUngon te w Ken lic tl ftltwn t iteor niotnaBd tegi ngeRprokea feit op de voorgrond stel len Het oorlogsgevaar Ih en blijft f oot T eii do oorlog uitbrak hettben w e mfdidrffn dïf mih ter heecbikking ston den aangewend zoo goed onn mogelijk Has om H ne mentiiwIenoutrallteitBHCbending t t koeren Maar nu vraag ik Hebl en wij daarna alles gedaan wat mog elljk Is om niochten ij toch nog in den oorlog be Brieven uit de Hofstad CCMI l e lange diinr van den hnWUfen loehirihI begint gevoelig le drukken op de t rvaanllgbeld dir Haagerbe hurgem noodkreten zijn reetbt door het atvna eomlM gtiNlaakt en bet dreigement U rvedjt geuit dat brt zeer ntpoedig zijn ullkeetingpii zal moet n veniilnderen todéea bet niet krarJiitger wordt geatenad t Is in V n hoMiemf van het eotiiiK zHf al fiDtm l uU en vree meer zoodat h ztofc llMI Rnnxlen tl tc avond ol In morgen bet ttainlw tje Wfiftt iftWnichieB la de MU 0 lifetredeli voorzlHef de wethonATr d Wil b bi tlaat de eenheid te bewaren en U lin mergle die hij ongeiwi eld In groote mate liezlt kraebtlg genoeg cnn b weik ie blijvm Mtiwen doch waar ten alolte dn ftnanole de hulp d r burgerij arbterwe g blijft ia de krachtigMte pi r oon oUl hij maeliti dalgene t doen wal noodig te IM la ook wel wat zon h rllng I oe In it groote Hiad een Wnii gievormd wordt V ij hebtien bij verMchlllende gelegenheden al cenM achter ib nottertneii gV Zien aln jiHiroali t iideHrliitn bhht kunn i verneloen anaufeatwen daa a i andniKtffenHAaiwier rw wij willen liek mmti tul onM k mtbiue ffang vin aaken nog met re lit ihildeiijk h Het draali altijd nflm eih liH zelfde kringetje vao personen n bM U tiH rkwaardtg boe altijd weer f n aaineaiiti4ling vaa e oowlK wordt verkr V ii e deaeUd gebreken vertoont Nu wctim wij iMar al te goed boe het zeer vmH afliangt van die ttauHiuKelliiig of bet doel bereikt at worl fi of nU maar JuImI daarom bomt hel fHw zoo eigenaardig voor Hi bewM or den arhijn wH eeoit van aUof gesopt wordt naar een zoodanige eoniblnMle van pernonen tbit aan b teldera de stekerbeid blijft gegeven opp rtnachilg ie l CASINO ROTTEROilM Tal Nog alaada buHangaween Suooaai IN T GEDRANG Nieuwe Revue in dric Acten van H TER HALL Om de bewonen der omUgfnide plaataeii in de gelecenheid te itellen deie Mta lo bar i É 16 éo lullen op de Matlnte s Zondagffliddag van 2 tot 4 uur de geheele Revue worden opgevoerd Plaatsen voor de Matinee kannen van a heden besprokenworden Prgien der Matinee tijn Stallrn en Frontloge 10 75 Zgloge en Parket f 0 50 Tribune fOJIS Plaatibéspr 5 ot Boapieektijd Van 10 3 uur 60 l hebt ulet bet recht uw vader Ie veroordiflen liernain mtnronw Kenaod geoire g Zoo hij gdd uitgaf bij arMdde ook en kindere hebben nMa i ii T te eiMcbmi waaneer eenmaal hunne outkif htio genoegzaam lieivn leeren om zich eo weg door bet leven te banen ij hebt niet naar mij willen lulateren zoolang gij wlat dat ik u teeda tor sijd zon laan laat voor ène enkide maal geloof aan mijne woorden er l e 4laat nog t n middel hha enkel om bet verleden goed te midieu eo uw aaani er aan te doen ZweiYt mij dat gy liet aan uit grijpen en rijk huwetljk niet waar vroeg de oudete t eio gij dat Ik gewftenlooa ge noeg zod zijn om u op ffiljn Rterflii d aan le raden eene vrouw ongelukkig te maken f Neen zoo gij mij op dit oogenblik bw naititi unr erf uuoe noenubM zou ik Ood bidden mij ile noodig kracht Ie ehiwken bet arnN meisje le waarzchn wen voor bet lot ibt haar wachtte Het ia niet aldiia dat Ik droom dat ro JDe zoona zicb zoltcn opheffen Maar wat Iwdoelt glJ dan f Hot leger Hoe op onzen leeftijd otdaat orden en In het oen of and e gamizoi ii Moep gaan eten uit een Mikken kttellje tï OERPnsniGARi DE ZÏÏID HOLLAlSrDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk KapiUal f 1 000 000 Commiaaaritacn Mr M M SCHIM v d LOEFF Prea Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE RANTEB Seor D irecte ur Mr J W KOHWO aar De Maataohappy sluit alle soorten Levenivcrzekering t gen lam premiSn Vr gevige voorwaarden Voor inlichtingen weada men aich tot de Hearen tl immmirmmmmTitm eva te caaaa rwi n m C léMmBmmm areaMa a ta eaasfa W f trcrrolfd T7Lt SLe f exe V e r k 1 ft r t üf Prol SirayolMii MbrijK ovtn dclhiit cbe r Mi iigMverfclulav v n 4 Ket r in Jte TU4 l t buiungimoiie vm de ti 4r iciiif ligt nk4 i de MOCekMuUgd venii tigliig VM d rijMuMiike koopvMrdif ttolwp op ik4i lolve Met nMgt ncaft volk araehi liJktt wüttvrkag tijfi i wetk gevftUen de y riii ügiiig vmi liuifg aw kte otupiai geoorloofd tu dMiv ontrent tMrf x ó weinig vaut dM t goD bet v RÜf Ugw door oiwltn zet ni d iisaiers dm IwU aM kuon uh deVo r D vu dO b 11 glIIOfIMW M pun wflaig bexwMT kan worde iBIpebnKlii 1 Loadeuactv onvMittt VM 1900 Ut sbHh df vemtoüglug vm u u t r a I e prlj3U 1 Kw wMin r tH4 medMUKiMia daarvu de v liglu ïd v hflt oorlogMOhip of dim goedon uil dag ier krtlCKverricbUiiges wmtüi M voor d t pnlillk t betrokkca uhidp kunnMi aditD Hel tntltcogRwoti llgl In de WMTwIuiwing du mt n nM frt4 ig ti ml Ofwleu de vi di ltjltf s t pm t a viMmtfl lgt n Koiid r f itm dn op v r iid In velllglwid trl rt g ü l rnHKb trMdt mtm t uit ri d gr ni ae hv4 volkt iirM lti hu vpruMii gitig aiiwo to MU t MukU b Mchif U K iKMtHm de lading oadrfzocht 2 d opvan nidim m dw M hei pNpaf rei S xijn lo viftllgtwld g 4 racht HliJkiMr bm ft mtm duH tt wa bt m dat xondMV imvr door torpodo i trf uil lurbl ehn p giworpm tKHmiMi de cli piv wor dtm vrnleld m a w de vljand lljkf onKt wap ft4 kcMpt aard ivhc a op duMM wl MiMéiidt al wariqi Im4 oorlogMNcbepKO v ui lOf n lu d g Mqlit4 ti nlH moHtvi teruM ui mm oorbfwld daarvim te vtadni jfióó laat alrh ook dti waaraohnw n aan d ntnitralp KC u pt D bttgHJpnn iü do wattTsii 0111 i ogf and lol oorlog K tlt d wordt ti vi rkla rd lieduldl op xlch xi lt ni iH l Mlt r dwt van de op 4i tif qi vao d kuirtwal rtm van iii vljoftd mag in t alg4 i w i daarvoor mwlni f iirulkl a d neutralf rcIk piii In dat Rfbli d PMilg g vaar loO pmi U ook ntrtM biitlRnginvoon at K 4b pvtm tijnam Vfrdwaaidi kogfMt kun ni n him ircH daal ni ni vi nwfl op I II w nftttralit M b p waarvan Ip lading voor tim r ihtn do h ltl ui i mtraband lxwtla l 2i l r DMilraal uoi d op pMi v aiidrlijk Hoblp niet mag vorJtw i oitHin 1 hu ov dn rechiinatlgbt ld di r vcr nii ttglng door bet Prijaiiibor t dom l M lbMMO DKRDB AANKONDIOINO By vonnis der Arrondiaaaments Rechtbank te Rotterdam den 21 Haptember 19U bg veralek geweaen in de aak tnssohen JACOBA JOHANNA VAN H J wonende te Rotterdam en haar eohtgenoot HKNDRIK LKMH mede wonende te Rotterdam is hot tussohen partyen bestaand huwelijk verklaard door chtKhddlng ontbondm mat al de gevolgen by da wet bepaald Da Proonraur van de Varaoekiter Mr W J L VAN E Qonda Kostelooa L NIEUWE SCHOUWBURG SocMdt OmOcnocfcn Oouit Zondag 14 Fèbfuarl 1915 Slechts één schitterende Variété en lAchavond to gevon door HET MOBILISATIE TOONHO l ider Ai bkht Buu Rott Optreden van MT MAUPIB STAAL de bekende humoriat en imitateur nieuw repertoire V LOUISE PLEURON Koerlandseh eerste voordraoht kunstanaree o a Als de vrouwen mobiUaeeren MAX D HIVERT Le Roi das ozoantrique de France wtr JIIIOEI IKJI vi Opvoering van Het antje ALBERT BOLin ifn niaawite creatiên Hannesall Spion en het verder gexelachap Zeldiaam schitterend programma Aan é pwno MEIJER OLMAN Sterk verlaagde prtiien SUlles en Loge niet Leden I 0 75 Ledao lOOO BJUnfOSO GaleröfftSa Plaatsbesprakidg vanaf Zaterdag 13 Febroari van 10 13 en 2 4 nor Bnreau 7 nnr Wegens uitgebreid programma AANVANO 8 UUR voor dr v 4iigb td an toh inatinirtg pasMHtgifn a sorgdragea luMuer umK Htifed tal brt nogaülk x de b o drHgnHle gevamt i Ie w 90deo tjw xal oien giwttffzts in t wHde abt amirab irabM iepen gaaa vernkdm te B wordt g waarAcbawd voor bet gevaac dat deze loopea dat de op VfjaAdolijkc cht eA berHieade aaavaltHi ook ht n irWfpin vecht bad op eigtn veraniwoordeitjkbehï vcnsderde hij tg fcoera m vloog hij naar bn Noorden Hij vloog en vluog ant nat biJ zag va roiBaeboMa d utoHle waard vervolgnw kMitlc lulHcb naar bet oppei liuimu B fl naMdedaar dro opmaracb vaa bat F ag i laah a 1 ia den flank vao voa lUttck Nieauad wilde het eerat gelooven Üe erken Ing der ndteru had nwc vaa deien aard figeioverd Tadi waa het waar I u bericht had de b kende veraodeHag vm de iHiUacfae aleUtaigeo lO bet W te ten gevolge en beeft de beioaamag laa de vHegmoehineo het U kruUm te klaaoe opgebracht De vlucht bad dergelijke beteeluvls abi de bcdtcnde paaiatllent van den btMenanf der buzuaa vm Haeaeler den l geawoordlg n vsIdMtcacbalk op 17 AnCuatoa 1880 Do Euaaiache Staf treÏB De oweapondwt vao een Duitaeh bbd verbal het volfnul evor de maaier waarop bet RuaabMèe rfdkwarder zbdi vn plaatat Dit geechiedt door oüddel nn een in em praebligen bbtawgelakten loxc tK n iMMtaaode uit groote lage oorrMor wa genu Deze trein wordt verborgen gtfeooden in een boftchje waarheen een ataOnAerlijke É poOr gelegd hi Wanneer Ae opperbevel be4 i er generaal grootv H t MooUt een of andve poaitle wit beaichtigéD dan koiiit er een steeds gereedataande loeoiitolief voor dm fein die hem bivollo vaart brengt naar het gewenachte punt Is de inspectie lUgeJoopen dan keert de trein met al de Mofa even arftèlfH en enstbureuix reotauranien djaapvertrekkun en met ïijn wiberiapelljk gekleed dioiat personeel weer naar ztjn twbtiilboek terug AuiooiabletHD In den Oorlog Het beate bewi van dt grpole dienatea die auUmiobielai op bet oorlogsterrein bewijren wordt geleverd dow het Itultengewoon groot getal dier vocrtulgeo die op 1m t Wmtelijk front thans in gebruik zi DuUiKhland beeft daar niet minder dan m ÜOO wagens ter beeohtkklng Frankrl ii autOQ ol ielenpork telt 70 Ü00 stuka waa vaa alleen 1100 door de stad ParJJa itjB geleverd ï iigeland lond circa 30 000 auIo h naar bet Oorlc tern n loodattbuii m totaal minstens 150 000 auto s op lott an oorli zi De Engdat gewonden Door Aaquith werd gloteren in het U gerhuis medegedeeld dat migeveer p t van de Britsche gowoodm herMelil zijn en weder gereed om aotlel diaoal te fM tot uuid iu bet OotHen OOUL0G8VARIAa iJe kaaeei atü oorioga er Iji MkmMtim xt in btpeoodff grootaantal door hot Turkaebe leger in lgyptager iiiirwrd Voor iraa onAcn t li dekaïucH onbetaalbaar Vroetw wert dtkarueiden voor ortoffidootetBden bij bonl rd n Owwd door Mageolieck In HaniiHirg die overal b Afrika agenten bad I bMie kaïnoelea komen uit MiddenArabU Hier en daar zija kameelMoeterijen l n goede werkkaowel ko i pl ni UI gulden Bwar uen rtJkMneel Uebtr rio l k 180 gulden Het onderhoudko t veel mioder dan van een poArd Haar U dieren moet to bx goed verploegd worden ai daar xlj een nukkig karnktcr heliben m zieb niet ve aan d uKnHctMTi Htoren o aanbaokeli c ti get ilal nog la il genoeg HMmeer een kameel goed ge oed ï i goed gedronkentuefi dan kan hij elkea dag 16 uur dra m en onder bezwaar 140 kilometer atIfggtfi fu dat 3 i 4 dagen zouder ruM lag votbouden I en werkkameel legt BMteen la i van JSM kilOgrani In 12 uur ö kilotuH T al Ulj goede l ebandeling kanten KoeUe kameel 2f jaar lang dlpn ldot u Het dier oa ijf jaar reiybt vol wan MTi en gebeid ge cbikt tot werken llij leebie Miaadeting wreekt de kam zwb t iK edlg door eeoige gevaarlijke lx lm ie doen Owaarlijke nieuwt rierigbeid Ik fraourbe aotdattm die In de looprgraden liggen bedrtdgt i en litjxond r ge r alH zf te nietiWMgierig i n In I rAiiHclie bladen wordt daar legen in iiet l tj ötid i gewaarttcbtiwd Hel komt dlk ijIk oor dat vtiegtTti gedwongen zijo zleb op groole boogt ti liewi g n eti do luopgratiii dan wel ontdekken maar nn4 l oonl ebii kunnen of ze b rd zijn Dao Kftiriilkeii de DuilffclM vlieger een Ibt A lalefi op epnige altfland vaii tie loop era t a pakjiw vallen met drukwerken alt Ui dw groole overwinnlugen verkcmdlgen Koowel in Frankn ai In HuHiand 1 t ranaebe oldaten Ue zeer nieuw llHfrlg zijti gaan km naar die papiere zo4 ktyn lx n oofc nh k later elea ecbter d ItiiItMibe ariillerlRUn alb H vau de loop graven en liel re iiit granaten op de I rari nlii Uxviigravi n J4a oor Mecalit BebryEl te IkI Berimer Tageblatt In bet Oeoie taal vm oor groote MrMegiacfae g beurt ntoieo Zella de HuAaiMcbe eoamuniqaé bereidea Ma daarop voor He willen de geAieurteou n Biet vooruit toopeo en alleen de b cale voordeakn Dpaoaaea die wij b baaid bebben f nxe lioM Pnikdacbe gr Rsiroep n beiibeu aao alle aanvallen weer laud gvbodea Hoe het trout er daar op M oogenbtdi altiiei blijkt uit bel volgende ten Noordm van Tlbdt ia het land door de Kiuwen beaet De Hemel Kb de vijandelijke Unka Ia de buurt vaa Kagoit buigt bet Doitaciie Iroat naar I iUkalleD en vao daar naar Cïumblnnen barkeboen Angwrbarg De uriscbe HK ren vwmen de grena voor hel opdrio gen der Koaaen lo de teden Ptllkalbv Hchirwiodl HtaUoponm Kydtkolmen ieldapp M rggrabowo Lycfc Ulala ea Jobannutburg staan nog BoaatM oomBiantto in bet gei ied van MIawa gaat oiiK fout op bet vijandelijk gebU over en loopt in zu dve telt e ricbtmg in de buun ten Noorden vao Wlecelawek waar on cavaiïerip d n tweeden Febr iari de KuKMen kon terog werpen I e lonHand Icn Westen vaa War cbau b t 74Cb in ona voordeel veranderd Het lorp jbunim iw g Mnnm Het Jigt Mfi kitauieter ten Nooi oeFien van Bt iraow Het Haeeragebied i met auocee Vltegffs abi verkenners In bet bJcUobrift t HugHport leent tiN n e ni inlerensante epiwd uit den aan al op ï arijM waarbij een vlieger den lhiil cherrt een gewicbtige dienst Iteweaen hreft IHt Iflad vertelt Het wan onder cmzen opmaracb legen l arijri bewooera van de Vllle lumiere kregen lederen dag l nsoek nu l itltnrtit vliegerx f eae lieten daar g VOonli mn paar iKHamon vallen Dit waa eclitcr vol trekl niet liet voomaamnte pi nt van bun prograHiioa D bot d aak wa Ie bonding van het I arijsobe raMrre leger ateedk weer lo bepAkn Hel Pa njHche reaen leger was met het front j HRar bet e rBte o pmiaroheerd Op een dag vfm weer eeti vlieger oi tegen om het bierbij in het oog te houden Hezc merkte een onbepaalde beweging an den Hjand op é legenovm eea Dnltfch orpft stond dal In noordelijke ncbtlog en blijkttaar niet al te belangrijk ge Aed TrextexLtieaa DIraatlai Soaaman Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vr willigt verbintenis bg Hr Ms Zeemacht als IIatroos torpedomaker uümam i ftsd3ii r Kleermaker j 29 Matroos kok ülÜ rj S Kp Sloker 2 klasse S ft i P indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximnm leeftijd 29 jaar terwgl voor jongelieden op eenleeftyd van 17 tot en met 20 jaar immw de gelegenheid is opengaatald om bij de Zeemaoht in dienst te treden als lichtmatrooB of matroos 8e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het lenden van een briefkaart is voldoende gratia ventrekt door den Commiea van aanneming ia Marine te Willemsoord den Helder 50 De DrukkeiHI FirmaC SMITS i SclioeiihaiideL RleÏMreg 48 Gouda Markt 31 iwrart apoadig im napmala rrii alle dmkwericen Mr siwi handai asi mp wu Opgericht 1879 OOUDA HET ADRES VOOR IEDEREEN A a BaïTiD A GOUDA M F br Nleawr gehaewbarg 8 n TmiM lopvo ring van De GoadsMo Met Ooud en Zilver werden op de Tantoonstdling ta Ostende Londen Amsterdam Parijs ent de LAXEERPILLEN van Apotheker BOOM b twttd Prija per doosje 25 en 50 cent Verkiijgbaar te Ooada by ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Bottardanf bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 14 Frtr Mwwe Sohouwborg 8 a Varirt Hm HoblIisalie ToeBMl 18 Febr Nieuw SduMwbarg ii AbonnnnfqitAroortitHMlig Bdeefd vanoekenwg geregeld tijdic inedadaeli g te mogen ontvanganvaa vwgader niri n ooncerten vamakalgk hadaa ena oti deae daa onsa acaada ta varmalden Heetr Dr A Brinkman Zn Oonda Zalel lag 13 Februari 1915 mmmi courant 3 i© u @ XX d verteari tieTDlsud roor G o clcLsl © an ÖaaQ str©3c©zi behalve Zon pn Feeetdagen Vet iohijiit dagelijkB PRM8 DER AI IVERTESTIÉN Van l 5 gi wone regeta met twwttsnummer f O 55 Elki regel meer 0 10 lly drte arhtrre nvolgende plaatsingen wnnlrn deze te en twrr berekend DIt iitlaanbiedingen prr plaatKing van I 5 rtxcU fO Sü by vooruitbcliilinR lke regel nicw 6 fU Rtclamn fO K per regel Grixili letters rn riiniien naar jilatfsruimle Fr us VAN HKTABONNEI Ë S T Per kwartaal f I 5 Idem franco per ios i U Met Gelllusln nl ZondaKsUad 1 50 Idem rranr4 prr imst 1 90 Telefoon Interc 82 Abonnenienti ii unnlcii ilngfiyks aangriionien atiii oii Bureau Markt 31 bjj in Agcnlen drii Ikwkliamlt l en ile Postkanlürrn Telefoon Inierc 82 Uitgeven A BBPnOIAN EH ZOOH am moiH wi dü kn uil Maar iiier ga bet out and rp Imgtn dan oiti aliMiraeb vaderlaiitbili di u Aai V All ni belaa bel nut maar matig liDOK aanslaan Veen lel gaal bier om ir eontrete reéele bf mgeo 1k I gaaj tiliT 0111 i M cbermlnf an eigen buia tu haard van bof en wf v i vrouw i a kiui reti U en vreemde aanran ng ij weten nu alleo Ml vaa nabij uÜ itelgid van veraf uit Qoat Pruieen wal lilt ze fi wil v anne É een vijandig It giT landwtri k iw zet He onnoo hg daarovMT bier uit le eMen Maar mi wobien a bi 4 twh ni BV Tt odig et oi le wijzen dat zeUw al woedt erge lri i op bet prijagegev i gebied mm e zi ker vwn kau sijn dat b t iHHWt zal n urden dat liet t v ijiwdige leger zal inot teti voitleii V OfiderhoudeB dal voorliet tiiii U vergrijp de 7W arHt l O0len zulleQ uor l ni opgelikt dat de lawonerH zulltii n ü tailaWea et corvfables k merct l ii dal te voorkouKfi de bezetting ras ierlaiid ch growSgehif In tijd ra oor log ioor e vijandig fer moei nu hut trevcn van biH Nedtvlambtcbe volk zijn Ili t U niet pllebt bH ill znin r eigentt lang zieb le vr wareii voor iuva it alf lui mog 41jk is I n het ib mogel Maar niet hU bel tmè vowïedigd wor oor tlubtM t deel vftn di hevotklijgt Sa hieruit zijn oonnbiiio fe h l en geIrt ken zegt de icbrl v r dat dequllte i aiee van ijn lietoog It sn onze weurban mannen van SM 14 jaftr zijn op dit oogenblik ond T dipwap ns m n betrukkelijk kti lo g d ellu vatt wwrbare mannen vaa 2 t t ftÖjaar bij lange niet iïe lieUtT TtlJ moei all nwortlili g oefilld zoo spoedig inog lljk III aln de nood aan il m man ix t 1feill U Vijand te wortk n gel ruikt VoorzotfVIT ie wet dat niet toelaat inoet de wetgi wijyigd worden Oiizii legetHterkte kas zoodoende ver ilrlf ol vlervouiUgd worden I e uiaa leg l lijkt ra licftal maar het U niet aiir hr dan doen wat men in l uil tlilahè n in y ranknjk en in Zwilwrland al langai daan hcflt invoering van jitTrwonlifken en rigemeciH n dttsiMtpllchl H l isivn maatreg4 4 van i Htalre ooodzaak maar ook v an i oot lv refbtvaariHgbeid Ih iroepenvermeerdt g die we op dl wijz krijguri zal liwifilzakeU uil inltn tl ne yljn aneSMfeeK ld eu ife liulpwagona uilen naar verliouillng ve l te zwak zija V rtegcnwoordigd oiiHÏat de opleiding moeii ker en het noodige inaterrwd moeilijker t krijgen Is Maar wA daarin U te voor7l n IUh heeft zijn bezware maai U waren zijn er om oTerwonn n te worden In bel tH to U êii vijand van be jstwdu I n tcgerorganiiiatie kan nlei voU lo n aan hvi id al dat uien zicb atelt 11 daarom loeb nog wH deugdclt zIMen kraebtlg ii sterk en eerliled af l mketi en gescblkl zijn voor baar taak Ik g niet dal ik geloot dal luakan liklun wordin er onrf zoo goeil mog hjk iloor te nlaan I n dan ik bet tiige antKOord dal u et mogelijkheid gv s ven kan worden Net n neen dui ttdtiiafti ufM D H4 t wordt me wee out li t hart anneer ik in d ze dagen d l uiwe onvrawoliilligheiil zie van na iiiH g ont bewle volk Itij liet uilbreke van den oorlog wa i Iwwiaiod di Xts dM nc op vvn bevol king au circa b mUhoen mwiooers eiii l hIIt vau ongeveer OOi man op de en brfccblen l e org niKat van onw mH nnadit U een logisch gevolg gMW cMt van de Unntmlaiid ie poltlieke verhoqlingen van d n w ulg militairen gee t t au ons volk van de oniMtandigbeld dat t rooto maiK K B aan een eindelijk iiitl ruktn van dtm wereldoorlog BiiK nlldenge itwvini Vl t die organisatie tieeft men nedaan wai r iwe le doen v lel en bet h ger IR gereed n zal zijn plicht doen h bet er op aankomt lU t in ecti relt n voor de oorlogvoerenden om zieb iweemaal te budnikeu voor i S onze neutraliteit i chend n Maar dit taal toch v tAit onze netiiralitoit wordt luirH zoo inug gtit TbifwIigd airt bet voorde door icben Mug Ie Mialen niet opwe f t te n i e nadeeleu er aao verbondeo onti 01 legwHUnder li hebl em I n wanneer hii n nu de enonw rnenm lKHiioaeM a m aanmerking nieui die aan IrH zijdw i genover Hkander maan dwi 1 ten slotte 250 JU0 man weinig en laat zieb til lit een tooatand denken waarin ecouoniiHefae of HtraieglHobe voord ttleti zwaarWr wHgeu dan xulk een tatpMiatander i n nu i bet voor urij oott onbogrijpolijk i td dat lot duaverre van bel volk Kei II aandrang ih uitgegaan om de weer kracht op te voiren Zett iiiaand n duurt ie ütrijd eii hij i i jias hegounon zt iiiftand zyti er verloopen en e netmii iiOg dezelfde HtHHng In ak In bet bHgIn lUe telling i di w He iM Wn n ej n Imke doch kleine woermachl die Iwlnr r partijen lang zal Aom aarzelen oiik i dwlngf n ouit onder zijn legenManders jwharen maar die U zwak ih om iiiotbt dit loch gewcUiedtfli de uiiz n van ons land zoo ie verdedig n dat oiit rondgetiitd niet gwwhoiideft wordt Met JJVmWii man kunnen v e on 4 land iitfl verdedigen We kunuen erin k un K d f I 1 1 van on land verdeilK ii tv zelfü ik Imgio er van overtuigul i fi goed gevolg Maar ii dat voldoenli ZiJ riewland rontngi n t v r jw l in leldorland zijri tie fanden ten ui len van dt groote rivieren minder Nt riand ch dan Holland en I treeht Mooten ze prij g gpv en wordwn Ja zooabi h zaken nn Maan want de tellingen ea iv maanefi om ze le viTded4g n onibrt ken m tot nu toe ging er VMI goen enkele zijde drang uit om hun getal op te V oeren V aderlandHiiefd i een tiegrip dat zicb tot nu toe in V derland nog weinig ia ik eet dat ik t kan l n 1 aanpakken Hie di o wil hei t dié viiult Lb mbkteleo teerste Blad Ik lieeef volkomen dat hel een retizi nf rt tid il dat alle dtHloeaite 4er lrai n lonimando verpie lng iKwrwei rtK liiigen out ena er door gealjiiigi v ordt dat IVO gewelittge bivpanning vaf l vrlnxituur ejn van alle beveVvoerwidi Dr anen zal gevraagd wordim Ik Mtip di eve aan omdat mm zon kunnen denf kim fel ik de n 0i ilijkb en over b4 booM zie Ne n zeker nlel ite UMWilijlfr n Kijn groot maar si kunnwn ov et owieu worden Ilt t werk zal zwaar zi luaar zwaar nerk mag op het oogenldik bü Siflt bt wofdptt lu groole li en taai mij de wijz voor den e it waarop de oefening va $ ie tro pen en de aanM balflng v an al bi4 iioodlgi ZOU geregeld moeten worilen maar bt4 heelt gei o nul daarop bier n iiader IQ e gaan I at in de taak va hi n die Im IIkI ziiituo worden met db organiitaiie van dit wwk en VA de groot wrlehtlni bel r de wi Vlleui wil Ik bier een woord zegge iiiuir nanleiding van de l ecwaren lien itioültten opzien Utgen de groot koHten mi de iiog grootere OBtwrb lan bil eeonomlacbe k ven Ar bi volg zuilen ztjii van b 4 ottder i Hit lioud n van nog mwr uteeficbra Ml Ih bet nlel noodig M niee lutnlj etu onder de wapfmen ie houdt i l Ik trowpendeel ik i preek bier van otV tiertibti waiMiui worde bv 1 1 gttleelif naar tiiii fozomb u iw vervangen doof M kruien na IJ ma ndt geMckh di Im4 iA met een ander di rdo diel iin nt V r £ maanden nii t liet laatwle d iw l el VQU lien die nu onder do wap mf i fn b maanilMi bec t nten iten b4 iiuital w4 i rlMire mimiien verdubbeld iHt K schikt zijn om de wapen te vooreé iT verdediging van on land Op m wMiw worde ikiorgepuhn totdat alle weiwi biir iitaniiMi van 20 tO jaar geoefeti tiii liaama Wl i men omwlHm4eu oi4 voort Kirend het aoodig geoordeelde vm Uiigeia oo l T de wapenen te boudiw maal il vDorketir wordt gef it ven aan ben dfat njwlillg ftillen blijven Saar albi waan I e Inhoud van inljn beloog b d ewe t Wij bopni dat beide partijen In b H bo ef onrer we rkracht er van zull i aft len otiM door neulimlileiltiMbendlng t Iwinüen on tiip i hen te ke rf IIo terker wij xIJD boe grooler daarDp d kan Ih t FEVMLLISTOJ llodi de groote uMBolijklioM blijft be taan dai wij ohh cHbdankN toeh lo de otjriog tHilrokk n wonlen fn dat geval k Miulpzame hand wil ideden ik b rljp dat want zij beWxw u aileiï u huniM onvergeeflijke licbtrlnnigbeld v r aruul maar toch b ik hunne moetler en kan ik tih t nalaten vol angitt nan hunne ellende t a iiii Jood te denken Ik weet danrop deeiita é n middel lat gij Mijft leven zeidc Holdiua v oi liartel beid wie t of d vrinigd Marcelte en uw ktftekiiid voor goed wiy der bij 11 terug le heblM n u niet al bMJ o iflge zal ikwn vwgeten l n wptkelijk mtioeo de arme vrou Rtidtireode eenige achtereenvolgende wi ken gi teei Mj te ko m Maar F edH e Ti maand later pernile eaa barer xoona wederom eenige duizenden af en van dal oogenblik al waa bet met har laatste krachten gedaan ai koa zicb weldra nog nlecbtfü van het lied naar eene rtmt Itank Hbvpen uien zag baar ata bij bet uur verininderen Toeh bleef zij even vriendelijk even liefderijk al altijd gestemd kwam er geen klacht over hare lippen Zij weigerde hardnekkig elke verzorging m inderdaad men kon lemauwomood zeggen dat zij door e iig rtei ziekte aangetattt waa Op zekeren avond liet tij at iiare killdereo om baar heea roep Ik we niet wanneer bet einde daar zat zijn prak zfj mi t een iwvenaardadien ftcboonen glimtach maar ik voel den grooten Vriend van het meo rhdom naderen m men moet altijd op zijne komal vooHierMd zijn Hij blijft nog en ki l over 11 eenige afacbi li biwoord n to U voegim aleer ik ii goeden uarbt reg Maar gevoelt gij u dra zM onge teW C vroeg op vertKihriktm loon M oudHte zoem die lot daartoe geweigerd had tiaar lUek te gelooven Ik lien iiterveiide wa ai WM zij antwoorddi Met waM al of zi h opeen otin aigriwd voor de tietde M huIdlgiHi ontuloot Ini dien hunne moeder kwam te overlijden rij wiwen hel dan l ebeefden zij op K ene ontferming van de zijde bitnonf zuMera le rekmen en zij nmken al vernMlgd naaet hare legerstede neer Jnlie de riinchampa befichotiwde ben met eene uitdrukking vao diep ned ij len Het Ik tol u vooral dM ik het t oortt moet richten prak zij betden oenc ultReteerdo band toeMtekcrute want ook al b litjen uwe zuflter mij tijdeofi mlja Ie vea meer Hefde betoof znit gij mlJ na mijn dood ntecr mlrteen dan zij lit wil niet nagaan welke oorzaken u tot ongelukkige menachea Awikm opgrvMden Voor iod duri Ik getuigen dat Ik altijd bi d wat in mijn vermogen waa ma mijne b grlppen In te prenten n ik heenga zult gij voor het eeritt alleen op de woMd ataan ea du niet wakH zonder fortuin maar ook roet de gewoonte t ds geM te verkwiirten Wat U gij IteginoCD V Ik weet be alef prevelde de jong Hfe WaMiHD ook veripllde vader al d groote MMumen die hij veTdlende Heitt gij dan geen iMiter geraadphv gd vroeg Onno terwijl zijne vroitw liaai vol tprakHooze droeflield aan Hl aarde E9B boel dar w tr k e 1 y k b d 63 0 het zal to Parij vooral ieU zWT eenvoudig moetra wezen e ie Vijfde of zeede verèieptQg tuaar gij suit er H ti n mhiBtc t v huls gevoelen eo zoodra wij deze keuze bepaald heWien rele Ik naar Holland af on nljno tuoeder te gaan otnhrizen en te trachten d zi n winter op eentge oonoerten In M vadeiFlattd te spele ant bet lalorthiint op aankomen geld te verdienea Zeg ra j IW fRte xijt glj niet een weittlg f evrpe d voor de nieuwe en zoo onseliero toekoiMt He ona wacht Zij gibniachie Haar gelaat drtwg op dat oogenblik eene raadaelacbüge uitdrukking Ik bon bevreood voor uiiHf meer zetdo zij F e vreagde vwuwde J Ue de rilnehatnpfi liuRDe wederkomst begroette aa dee te grooter doordien de arme moeder overtuigd waa dat zij npg alecbtfi zeer korten tijd Iri Jlv ft te4 Z Had ft Harcdle e vertrrtir zoozeer geleden order A Mteed klinaneade eiiwdMn barer zoopa ni het gedrag btini r zualeTR dti zij bare krachten met den dag voelde afne Waartoe zon ik dat gedaan bebljen klonk bet met e m weemoedig glimladije mijne ziekte beet rwdriet en voor dew Ik in geen apotheek ter wer d kruid gewaHfwn Maar moi leT wide thana de jong V ronw Ik herken niet meer gij die altild zoo moedig en gelaten wMrt kunl 11 toch niet aan uw leod tfvergeveo at doe ik ook niet mijn kind ik heb gepooigd er tegwi te atrljdeo uw broederi bel hoofd te biaJen zooveel Ik nifchlB koe maar wat vennoeht Ik van het oogeoMik af dat zij zonder mijne hulp selumde zoudra beblxn gebracht over d i naam van uw vaderf In rulke uren mooHt ik wel betalen en daardoor groeiden ook Meede de zorgoa aan bet Herd dagehjkn moeilijker met bel vwminderde inkooMi toe te komea daarbij vroeg tk mij vol uigM af wat Ik aan ied T uwer na zou laten aan u vooral die Iwt geld zoo noodig badt en eiodelijk nam mijne liezorgïHtefd voor de loekoimt der jongen Rteede toe want wat wil er van hen worden als zij op deriigiarifEea leeftijd rne m vM rial duizend Xui4BD kaïtUoal aUk op de wervld taan zondor muig befolp viA hti gelak vaa arhrfd r Ik at ben z 4pr meer niet underhouJ n aprak Itoreelie TorbWerd Neen en geca uwer znatiYx die h u 0