Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1915

53e Jaargang Woensdag 17 Februari 191 gen of zetfs andere aan te trekken Ook lul lang gehurkt zitten of knielen vaa dt u uan moet zoo ver het eenigszins gaat venneden wordrai omdat het knikki n ari b bloedvaten allicht storing m ir ulatie Ic u gevolge heeft Als han lui CU voi ten eenigermate schoq gehoubii kunnen worden dan is het inwrijven met vel lil olie een zwr goed De avonturen van den deserteur I II zonderling geval van desertie had dc krijg raad van de immobiele gardein fanurie dezer dagen te behandelen De l klaagde een monteur was nadat bij opgeroepen was bij de militaire bakkerij ingedeeld Dit beviel heni eehter heeiemaal niet en zijn eenig streven was nu Ii4j de automobiel afdeeliog te komen Nog voor hij iH cdigdi werd en hem dekrijgaanikflm waren voorgelezen verliet hij zijn rtigiimiit zonder verlof en ging naar MUncben om zich daar bij de automobielafdeeling aan te melden Toen hij hier niet aangenomen werd kreeg hij angst vlaar hij iatuseohen gefaoord had dat hij aK deserteur geaocht wcrB Hij ging te V oei naar de Oberaee arrangeerde daar ein zelfmoordtoon doordat hij zijn bezitliugeii mt o i afscheidsbrief op den oe er van het nnwr legde Om tegelijkertij l zijii familie te laten weten dat bij nog jeefde schreef hij sen brief waarin hij zich een VTieod van den overleden zoon noemde en die hij met John onderU eken fe De moeder herkende de band en zond onmiddeUt geld aan den beklaagde die nu zijn plan om naar ItaHe te vluchten verder kon ten uitvoer leggen Om niet aan de Oostenrijksche grens gepakt te worden stapte hij aan bet station voor Kufst in uit en klauter ie over de bergen terwijl de Tiroler i Ocren met bun band om den arm de wegen afgezet hielden Over Inel rüd uiarebierde hij vervolgen naar Triente a i waar het liem gelukte na een levensgevaarlijke klauterpartij ia de nabijlieid van Reverode op Italiaanschen grond lü komen De Itallaansche grenswachter waren echter op hun post en de deeerIt ur werd nu als spion opgepakt en na lat do zaak opgehelderd was onmidÜelHjk aan do 0ostenri ik8cho overheid in Inalirück uitgieleverd die dan do uitleveringi naar Duitscblwid bezorgdt De krij raad veroordeelde hcui töt de lugste straf vijf jaar gevwigenisetrai an het goede te veed 1 11 erseanl Mas Schwordllegvr had ln fein Januari uit naam van zijn kameraJi ii in etyi gedicht iu de l rankförter ieming de zenders van geedienken ge t e wolweek Ten gevolge van de inzamelingen in de Berlijnfiche wolweek zal men de soldaten Ie velde een millioen wollen dekens kunnen zenden D Ijowerking van het maI Tiaal tot wollen dekens gaat buitengewoon snej daar alle besohikbare kraohlen UHH Werken De voomaanwte aflevering van dekens te Herhjn i den 2Sen i Vluiiart plaats vinden Zaterdag waren reels 20 000 dekens klaar Het plan om uit oud K kleerun wollen artikelen die niet bruikimar zyn zullen aan bewerkers van tonipeu verkocht wordön Voor do opbreiig t koopt men dan nieuw wollen ondergoedt Men Jieeft ift Berlijn reede 57000 centi naar oude woll i artikelen bij elkaar geteld wina hebben een voor ons gunstig verloop De Rassen overschreden do Sereth linie werden echter onder aanhoudende gevechten naar de Proet teruggedrongen Ten Zuiden vanKolomea waar zich grootere gevechten ontwikkelden maakten wij gisteren meer dan vijfhonderd krijgsgevangenen Uit Berlijn wordt dd IC Febr geseind Een gewichtig deel van den slag bij de Masurisohemeren werd gevormd door de gevechten in en om Lyck welke plaats aan den vijand een belangrijk steunpunt geboden had Het gelukte onze troepen onder de oogen van den aanwezigen keizer den 1 len de vijand uit zijn stellingen om de stad te werpen Nauwelijks waren de overwinnaars de stad binnengetrokken of de Keizer verscheen en ontmoette daar op de marktplaats naast talrijke RuBsische gevangenen een deel van de 11e Landweerdivisie en van de 2e infanteriedivisie in het bijzonder het met roem overdekte Oost Pnnsische fuseliersregiment Grof Roon No 33 Op het marktplein te midden van de tn eikaar geschoten huizen en do atef € beschadigde kerk speelde zich een aangrijpend gedenkwaardig tooneel af dat voor allen die het bewoonden onvergetelijk zal bleven D zoo juist uit de zwaren slag gekomen met sl k en bloed bedekte krqgers drongen jubelend om den keizer samen die een toespraak hield Plotseling weerklonken de plechtige klanken van hot volkslied en daarop werd Deutschland Deutschland über alles door vele duizende kelen aan eheven Alle muren en vensters der m elkaar geschoten huizen waren met soldaten bezet die han keizer willen zien Bij het verlaten der stad kwam de keizer noch twee binnenrukkende bataljons van het Tommersche grenadiersregiment No 112 met htm ioorschoten vaandels tegen Aan den kant van den weg stelde do troepen zioh in een open carré op en de keizer trad in het midden om zijn dank uit te spreken Zy hadden zeide de keizer het in hen gestelde vertrouwen schitterend gerechtvaardigd en zich hunne voorvaderen waardig getoond die in 1870 als voor honderd jaar het vaderland beschermd hadden Spr is er zeker van dat zij ook verder den vnand zullen verslaan waar hg zich ook vertoont totdat hij geheel ia neergeworpen DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEM VERVANGEN ÜL BOOGLAMPEN l aar avond toi 4 liet zij zich iixiast het l edje neorvailen en bleef heel den naclit onafgebroken met haar ecbtgepool on deu dokter tegen den dood worilfli n Het kind herkende haar en waa het üefHt in hare armen op het laatst statoelde hH Draag mij doOr dit kanwr Zij nam l lsa op en vold H d aan hiïribede Sue l T 1 nog sneller I klonk liet eenfelend Zij zoekt naar lucht prevelde do Reneeshwr somber Marcelle liep steedh heen en weer Onno die radwioos waa wilde haar vervangen maar zij stiet hem bijna ruw van zich D herbaalde slechts Mijn kind lij zijt mijn kindl Tegen zes uur in den morgen werd Klsa s lichaan pje al zwaarder en nam de dokter haar zwijgend uit de armen der longe vrouw Het kind bad hare grootiiio rter gevolgd Twei dagen lang zaten daar naast hel kleine eold8Choone lijk twee Invengecloken wezttns die elkander geen enkel troostwoord wist4 n toe te voegen Ue laatste schakel die hunne levens nog verbond was luet Fisa s dood gebroken i Adtierteerl in dit Blad A O BDSTD A Hea wordt TeraooU op t HERK tt letten ÜIT Hg MaOAZIJN tak U UAVEMWAAYZONËN GOBISCBBM Deze THEEËN worden afgelevefd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned ons metvenüelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aan bevelend J C BIJZ voorheen J BREEBAART La QOUDA lf F te Soo Ona Genoegen uur repetitie Arnold Spoel 18 Feijr Nienjre Setoolrbni K u Abonnementa voorstelling 1 Maart 2 iinr Gebouw Bouw eo Wo ninKtoczlclit 0n eir8t ndsconimls9le Ar nienzorg Beleefd verzoeken wg geregeld tfldig mededeelt g te mogen ontvangenya vergadeoncn concerten vermAkelqk heden ens o deze dan in on e agenda te vermelden W f vsrvolgd Eleotr Dr A Brinkman Zn Qonda OORLOÖSVARIA Weg roet d AJaeinth I Zoo ls gemeld ie hedt de Fransche kaïner van Afgeraardigden verboden het fabïiceeren van Abeinth Daar vanzelf daarèoor ook de verkoop en hel verbruik ophoudt ïa dit beBluit van hel al li rgro rt t volksbelang ledereen die de liijzooderti nadeelige gevolgen kent van h4 t voortdurend gebruiken van AbtHnth die lichtgroene Iranscbe b ank in hooge glazen geserveerd m om M ndeli k verlionden aan het kar ter vbd de Boulevard Cftté a Ie ParijH zal het be luU toeju ic hen Het ia evepaja het w odky verbod in Kuslaod een der belangrljkHte ea heilzaamste rL ullaten der huidige oorioigtitoerttanden en van vérstrekkende goede invloeden Het i itb bevat 70fc8O alcohol on de gevolgen van het gebruik üVi rtrfHcn m hevigheid en hersenbederl verre die van alcoholiuisbrulk doordbt de Absinth nog nadere befïtanddeeleD bevat getrokken uit bittere aison hysop pepermunt enz DiritBoh Engeische oorlogtt woorden Ijoekje voor Duitsche soldalen lm EngeJsche pretHkant Rev O W Anderfion Weli veldprefHker bij het 2e anad eache veldhospttaal van het Engetaehe leger in Noord üoateli Frankrijk heeft naar de 0aily Chronicle oorre pcHident aldaar aan zip l lad herieht van een stervend Duitftch oldaat ter geflchetike gekregen als souvenir een woordenboekje beetonid voor xen oorlog en daarvoor bijtijds natuurlijk eiprwaelijk gedrukt en aan eenigo Duitsche regiraenten der voorhoede uitgereikt I r staan ongeveer 4000 woorden en uKdrukkingm in die zich zelf karakterl eeren l enige voorbeelden daarvan laat de oorrespondent volgen ZoO o a uitdrukkingen goBcbikt voor het gebniik bij het in Iwzit neuieo van dorpen Waar woont A burgeoioestiT ïcef mij kaarten voor 5 officieren 320 man en 8 paarden J enk er ooi dat de kapitein en lunch moet hebbon üe ofHciernkaraers inorten goed verwarmd jii Zijn er zieke paarden in deae Htat gj wiHwt y Breng dat v reken weg Geboren ELISABETH Dochter van P DE MINK en J J DE MINKKruijswijk Goada 15 Febr 191Ö TE HUUR op goeden stand KEN Winkelhuis met PAKHUIS To bovrngen Groenondaal 13 RH6 den scheermossoherper SUCCES maakc ieder in enkele seconden zijnBoheermes vlgmsoheip Prijs f 1 50 naar buiten f 1 66 A QOANT Kleiweg 7 Onzuiverheid van het bloed veroorzaakt de meesteziekten De Laxeerpillen van ApothekerBOOM zuiveren het bloed verdrijvenovertollige gal en slgm en bevorderenden stoelgang Prijs per doosje 26 en 60 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekeningfirma M A BOOM 16 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bg E VAN SANTEN KOLPF Korte Hoofdsteeg 3 ïej de¥ed £ Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN BAAG geeft de HOOGSTE WAAUDE voor Gedragen Heerea en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Ia ook nsskr boitan de stad am hoü te ontbieden Brieven worden vergoed Let s T p op ir AAM en ADBBS WeiKALTER Ged Gracht 269 DEH HAAG i enkt er om dat mijue bevelen stipt word i oi cvolgd ledereen die een aoasli op mijn boI laten dort wordt direct ter dood veroordeeld Het dorp wordt met den grcMul gdijk geiuaakl l é Burgemeeeler wordl doodgeeebo leu i n zoo t door De KngelBche uitspraak iH achter bot Duitadt goplaatm Voor allo IjijzondiTe gevall i gezorgd Zoo vinit iiK n er ook do volgende antwoorden in Toon nitj mijn kamer Wat Dat vuile iiok Wat denk je wel I lleb je geen aiidere kantere in dit liuiu Doe die deur open Onmiddellijk Ik zal zelf een kaoiOT kiezen Ruim de rommel op gauw Maak wat voort en breng me brood kaan hoter eo wijn Maak niet zoo n leven want ik lyb slaap n ik wil 2 uur rusten enz Ook voor vrag i en antwoorden op patrouille dienst U geiet bijv Gij ziet iT iteer verdacht uit Ledig je zak Ais jc ontmappen wilt schiet ik 1 n ook bij requireeringBdicnst zal de igenaar vwi zulk een woord wboHije ni t inet den mond vol tanden behoeven te titaan Bijvoori eeld ftlaat hij dan de volgendi zinnen op Gij liebt pen groote hoeveelheid hoen Xcrs en ik wil eJwen hebl en Geef mijn Holdalen 100 eieren Wat V Je kippen leggen niet Welnu dan zullen we die nutleloozx n Hcliepwelon maar inedenemen én ze lachten je kunt kiezen Heldhaftig joumaliet gediaod i en zoon van den wolbekMiden Franseiicu Hchrijvcr Paul Lcroy Beaullen U naar thann bekund werd gevallen op het 1 uit he front alH reserve kapitein dier artillerie Hij waK daar v oor het Journal deg Debat bereikte don leeftijd van nog niet 44 jaar en heeft gedurende ij leven vooral de nandacht getrokken door zijn besohrijvinften over zijn reizen in het Ooeton in Afrika en Amerika en door zijn werken over Azië Hij word van het slagveld opji i iioiDen doodelijk gewond door een liuitfiche ambulance Do Duitscho miütairo leklor schreef aan zijn weduwe uit Ani7 V Ie e bateau Uw echtgenoot rticrl als e u beid Toen alle mannen van zijn bat terij gevallen warevt bettiendg bij zelf het kuiott Daarna giog htj met zijn revolver scbiet i totdat hij een vijandelijke kogel in zijn slaap kreeg De wond was zoo groot dat hi oofflidüellijk bewuai loos moet zijn geweest Hij werd in bijzijn van Duitsclie officieren lïegraven met alk militaire eer en een Katholieke Prieeter sseide ik geljed n aan lR t graf t ai iiiijii aan I nujue Itewondenng uitdrukken voor den moed van etm tegeiirttander Jic tot zijn laatste zucht zoo lieldbaftig oor zijn land vocht Moge God IJ en l we kinderen troosten Dr ïeiseier lioofddf ier van de aóibulanoe van h t ie legercorps De overleden journalist was ook een neef van wijlen den ev enzoer got d bekenden economist Analole I rf roy Beaulieu IVtvroren ledematen te velde In de Münehener Medezlnische Wochen wchrift vertelt prfrfeesor Frtwierioh uit KoningfllMsrgen chirurg bij het eerste tlost Pruisische legercorps van de ondervrnding die hij opgedaan heeft bij het ItehandeJen en verhinderen van bevriezing onder de troepen te velde Hij beeft zeer weinig ernstige gevallen bij zijn legercorps waar ge MMn n Under de meer dan vijf duizend gewonden die in de maanden November en December in de hoapitali n werden opgenomen waren nog een tachtig gevallen van bevriezing en ook deze waren bijna zonder uitzondering van d eerste en tweede graad Het is in geen enkel geval noodig geweest een lichaamstleel af te zetten t n professor Friederich waarschuwt er uitArukkeJijk oor daarbij toch vooral niet overijld te werk ie gaan Onder de voorzorgeuMUitnigeleii zijn warme en ruime schoenen hot oornaainstG Vaak doen de iminschappen een dikkel laag van kousen en voetlap it ii aan te dikker naarmate het koudk r Ih D ze liklie verpakking wordt door went vuil en regenwater tot een iMchle vaHlo maeaa die beieminerend werkt op h huid cirouiatie De officieren van gezondheid en de trfficieren van de troep moeten tegen dit inpakken van de voettm met kracht opËreden Het be le wa als rr voor gezorgd word dat iedere soldaai igelijkB eenmaal of ten minste alle twee of drie dagen zijn schoenen uittrok en ook gelegenheid had oni zijn kousen i voetlappen uit te doen en deze te dïo ïi d TrertezaLtiëza Koiiiii kliike M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwilligeverbintenis bg Hr Us Zeemacht als minima eeftijd 17 jaar maximum le6ftyd25jaar Lichtmati oés met kort dienstverband miuimum leeftrjd 20 jaar I maxi mam leeft 29 jaar Matpoos toppedomakep Kleermaker Matrooskok Stoker 2 klasse Leerling Stokep minimam leeftijd 19 jaai maxima m leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maxima mleeftijd 29 jaar min imamleeftijd 16jaar maximam leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aannemins derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 Vraagt WOüTERLOOD s blik Vi l lik Kalfsgehakt f 2 55 f 1 65 Kalfsgehakt gotrnffoerd 3 10 1 80 Oalantlne de Veau 2 20 1 25 Galantine de Volaüle 2 30 1 35 Tête de Veau en Tortue 3 60 1 85 Tète de Veau Hollandals 3 60 1 85 Vs blik f 0 60 0 55 0 45 0 46 0 55 WOUTERLOOD ===== Leiden ===== DE ZUID EOLLANDSCEE Maatschappij van Verz keringf op het Leveu HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Comminarissen Mr il M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEB Seor D irecte ur Mr J W KONINÖ pffT De Maatsohapp slnit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiëD Vriggevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren V B vmmBBmVKH ttamm mekmmmltmveu en Ml C IjMrBmmm WeêtHmve te o 12709 601IDSCHË ie uL w s © ara d Trertean tieTol d v oor C o o d a © xiu Oxffl str © Iceanu Verschijnt dagelijks belialve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Vao 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 56 Elke regel meer j Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teeen twee Iwrekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bg vooruitbeüiliny elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal rft Idem franco per post ln Met Geïllustreerd Zondagsblad Jon Idem franco per pt st n Telefoon latere 82 Uitgevers A BR Abonnementeu worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bjj onze Agenten Ten Boekhandel en de Postkantoren tiijdkraehten aan het WeBteii k oorlog tOün l onttrokken had Kr werden maat len genomen voor evn gomeensohappeïtjken l ranschen en Britschen aanval w aarmed ï den 14en Decenilwr een aanMuig gemaakt werd Oen vijand werfkm zware verliezen toegebraelit docli dt g aJlieerden trokken zich eindelijk in hun aanvankelijke stellingen terug Ia een overzicht van de krijgsvorri lingen van bet Indische legerkorps zegt v veldanaarsdialk dat de Indiërs wanneer zij opgeroepen werden met do grootste volharding en dapperheid streden Na Aas oporaties bij Ciivcnchy Béthune on Tji Bassée te hebl n besproken gaat de veldniaarachalk over tot een beschrijving van een proefneming oa eon batal Qn territoriale infanterie tot eon oeteniiigskorps voor officieren Ie velde to iriakrti I e ri sultaten zegt hij waren bitterend Het oorp leverde maandt i s honderd officierMi Do veldmaarschalk lirengt warme hulde aan het l r in het alg mw n Omtrent de territoriale troepen verklaart hij da4 deze strijdmacht de st gespannen verwachtingen meer dan reebtvaardigde Ten slotte wordt de waardevolle hulp en bijstand erkend door de Fransche generaals Foch Durhal en Maudhuy geilii rende de Iwhandt dK periode k sproken Aan het Oostelijk Front Officieel wordt uit het grooto DnitBche hoofdkwartier gemeld By den negendaagschen winterveld slag in het gebi der MaHnrische meren werd het tiende Rnssische leger over de grenzen gedreven en ten slotte na een bijna volledige omsingeling op vernietigende w ze verslagen onder bloedige verliezen aan de zijde van den vijand Het aantal krijgsgevangenen dat wij maakten is zeer groot zeker ver boven de 50 000 Meer dan 40 kanonsien en 60 machinegeweren werden droor ons veroverd terwijl een onafzienbare hoeveelheid oörlo materiaal door ons buitgemaakt werd Van officieele Ooetenrijksche z de wordt gemeld De algemeene toestand in RussischPolen en West Galiftië ie onveranderd Er hadden alleen artilleriegevechten plaats Op het front in de Karpathen wordt hevig gestreden Verscheiden aanvallen der Russen overdag en s nachts op de stellingen der bondgenooten werden afgeslagen onder groot verlies voor den vijand die meer dan vierhonderd gevangenen verloor De krijgsverrichtingen in de Buko Telefoon Interc 82 kele kleine Staten werden ingebracht na November Souuuige Staten wier hande lsverkper niet llroct werd getroffen toor de gedwltelijUe sluiting der Noordzee maar dio thans uu Duitschland op zijne l eurt tracht ngelaod to isoleeren en die toen laatsttjenoemdo Staat oen hulpmiddel wildi toepassen het varen onder neutrale vlag iat Duitechlande maatregel feitelijk zou verlammen door een nieuwen maatrt l van l uitschland daartegenover zicli in Ie levering van allor voorraad aan ngolarid zien bedreigd komen hans op f rond daarvan tegen den maatregel io erzet Slechts enkele kledne neulraHti Staten protewteerden zooals ik reede zeide in Nov 11 tegen Ungelando handelwijze met betreJtklng tot do Noordaiee Nu IJuitschland door d maatregelen Ut Kngolschen daartoe wel gedwongen lot scherpe maatregelen overgaat nu komen ook andere en zelfs groote neutrale Slaten daartegeo in verzet Ik voor mij luich dat verzet loe maar het richte zich In de orste piaató tegen het voornemen van I ngeland om zijne chepen te loen varen ouder neutrale vlag Dh neutralen hebben dunkt mij alle recht om het gebruik van hunne vlag aan een oorlogvoerende te ontzeggen Zijn er ook omatandighoden lenkbaar wa rin Jat gebruik n ala oen g orloofde krijgeUsl zou zijn te beöchouwen het is oor een ieder duidelijk dat in het ooI e rh av i go geval van een 1 i t van on thuldigen aard geen sprake is doch d t integendet de handel der neutralen op Ie moest iMxlenkelijke en gevaarlijke wijze loor do krijgwUst der I ngelscben pevaar zou loopen i n wio zich bij de maatrt elen door jigeland genonwn zou neerliggen als Rijudtt deze door oorlogenoodzaak en door nood verontóohuldigd die legge zich om ie zelfde reden neer bij den maatregel der Duitscliers Ue onpartijdigheid olscht in ieder geval dunkt mij als men tot protest komt oen naar beide z ijd e n evco krachtig protect Overigens moge men het zich oor ge egd houden ej zijn daar twee aan t echten op leven en dood men blijve uit tio buurt als men niet door huuno w apens getroffen wil worden Generaal Staal over den haidigen toestand let Franöche middtagowmii unique van Ib l ebr meldt Gletertm hebben de Brit eJie troepen de twee stukken loopgraat tin chen SI Eloy uo hH Kanaal van Speren hernonieo e l den vorigen dag verloren hadden Op hel gelieele l ranaf e front hebben fjeen Infanlerie actiee plaato gevonden Het bijzondere belangrij suéoes van onze artillerie wordt Iwvestlgd lit T oïiden wordt d d 16 Febr getiiel 1 Voortaan zullen de oomuiuniquó ait maarschalk French tweouiaal per week uitg geven worden liet eerste dat heden if gopubücoord k Ht iu het algeiiKM n overeen met de Fransche communique s Omtrent de geboartemsscn op 13 en M di zer wordt gesog4 Sedert onze aueceeeon bi La Baasée m liet begin van de vorige week er minder bedrijvigheid in die streek aan den dag gelegd Ntetteuiin maakten wij eenige vorderingen en sttldon ons den i jen zonder verliezen in het ezit van een belangrijk punt Wij versterkten onze positie op het gewonnen terrein Het afdoende bcwijS is geleverd dat de verliezen van den vijftnd in het laatKle gevecht ernstig zijn geweest In de streek van Yperon ging d viiand e en 14eii 1 nbruarl ot dm aaiivai over Hij had in het hefpa t nccm en tiani eenige loopgraven JJoor onze tegenaanvallen werd het lerirein echter her Qeoeraat Staal echrijlt in het Vaderland d d 16 Febr In een strijd aJa wij nu beleven waarin het niet gaat om de eer maar om het eigen leven drijtt do doodsnood dii oorlogvoerenden tot stoecta scherper tot sleede meer wreedie middwlen Het ia als bij een duel Vecht men daarlnj totdat Ma de eer is voldaan dan verloopt alles volgeoB do regels Maar ia hol zooal iu dezen oorlog een duel è mort dan konrt er een oogonblik waarop de partijen kIcIi niet mwr aan regel storen en het duel ten slotte eindigt in een moordpartij Wlo is het eerst begonnen met het a Trijken van de besiaaode oorlogsgebruiken en ooriogaregleiiienten Wie ging hct eerst over de grens van het geoorloofde naar het ongeoorloofde lodore partij ontkent de oerate te zijn geweest en tracht voor hare Uandelmgen voronthehuldigingen aan lo voeren of nog liever bewijïen voor het nög geoorloofde er van wonnm P Bij dit duel zijn de getuigen zegge de neutrale toeschouwers niachtelooa Goed maar zij hebben onpartijdig te blijven 1 overige front nam het artilleeduel eenigszins aan hevigheid toe We toonden ons dfcarin superieur Veel scha Ie werd aan de vijwidelijke kanonnen en erdedigingswerken toegeljraeht I en onzer vliegeniers liet een bom vallen op een vijandelijke ammuultie oolonno hij I a Ila eée waardoor wm waggon vernield werd Men bericht in hot l ngelsche Staatsblad van Ib Febr van Sir John French jwUiteerd 12 Febr handelt over de periode vanaf 30 Nov Omtrent bet bezo 4i an l n koning wordt gezegd Toi n di kracht en het weersiandwvermogen d ir troepen op de grootfrto proef werd gesteld gedurende het lange hevige gevecht tiij Vperen Armentlèorea was de tegenwoordigheid van 7i M de grootste Steun en aanmoediging iJe operaties van het leger zijn hipia geheel onderhevig goweeet aan de lieleimiieringen door de weersgealeidhtnd In hot oommuniqui wordt verder gezegd De eerste dagen van Decejnlier leldirien zekere aanwifzlngen langs het lieele front van de linie der gean eerd ii de FranBche en Britwhe bevelhebbers tot ie conclusie dat d e vijand aanzienlijke t oen I ngcland op 2 November j l overging tol de ge teeltelijke afsluiting van de Noordzee legde het beslag op een mternationalen weg en een intematio naai gelnod Het maakte voorla strenger bepalingen in zake do oonliabaade do ulthongeringsmothodo zou m al Uare ge strentflwld on wreèdtieid worden toegepast Was nu te verwachtffli dal DuiUchland zioh kalmweg zou laten uithongeren en zyn uitpulüugsdood lu liik zou afwachten Het nam en ik zou zoo zoggen natuurlijk zijn tegenmaatregelen Het iatA k mort kwam in vollen gang en aan cto omstanders kon luen slechts één raad geven grijpt in öf houdt U buiten het bereik der wapenen van de strijdendea Het eerste kon niet zeide men welriu dan ta or sloohts plaats voor het tweede Uau nu komt men van de zijdo van neut tóen met bezwaren bezwaren die echter alet voldotMide on slechts door en FEVILLETOIM aan hare jjorst waren verwelkt vroeg zij iicli af of dit nu geluk was Men liad iiaar wed roin gevierd zooals geen der aanwezige vrouwen Hare bevalligheid trok een ieder aan en zoolang zij zich in de volle zalen had bevonden bad zij van baar zegepraal genoten maar nu dat zij terugreed gevoelde zij vol hitterlieid lat zij van dat alles geen zoete herinnenng meenam dat geen enkele stem een naklank m haar hart had achtergelaten Haar harl maar was het niet getdeven lu de wildernis die haar nu zoo iikwijlM voor oogen kwam als do schoonHte plek op aarde Zij had niets meer van Oudekerke geboord dan hetgeen zijn zeld a no brieven aan Onno van zijn leven zeiden Hij scheen tevreden in zijn een zaainhoid en gaf veel te dmm aan do zoontjüB der andere planters die hij iM lait had met het onderhoud der reede ontgonnen gronden Hijzelf en zijn knecht bearbeidden het woeste terrein en hij begon de hoop te koesteren dat zijne bezitting spoedig genoegzaam zou afwerpen Hii de onkosten te dekken Over eenigo jaren kon zij zeil eene kleine goudmijn worden Maar wat lH onMnerde Marcelle zich wn deze bijzondtarheden Al wat ZIJ had willen weten was of haar lieeld nog op lis hoeve voortleefde of bij het nooit betreurde alle ten offer te hebben gebracht aan zijn plicht of hij haar nii4 bij o en blikken had willen terugroepen aan zijne zijde Toen zij hare woning naderde wa zij verbaasd overal ticbt Ie zien en de ge Jachle rees liij haar op dat er een onviTwaelite gast moest zijn gekomen Met haastigen tred snelde zij de trap pen op Toen zij op de tweede verdieping uas gekomie i ontjiioetto zij een man d ien zij aanstonds met eene bulveiing van schrik herkiHide Het was haar dokter tij komt toch niet voor on vToeg zij Hiet haperende stcoi Helaas ja mevrouw en ik ging u turnt halen want uw echtgenoot Is het hoofd geheel en aj kwijt on de dienstbod i hwlt handen vol werk Maar irooto Hemel Wat Is er dan gebeurd Het kind is plotseling onwel geworden Zij moet reeds verkonden zijn geweest Ja maar dat l pduidde niets Wat hwtt zij stotterde do joftge vrou Wees moedig en vooral bedaard O evrouw want zij mag uwe ontroering niet zien Ik vergezel u en poog haar te redden ofschoon ik ii niet mag verliergen dat wij hier tegenover een altijd ernstig geval staan VAm heeft croup Keivlfl hoorde zij bom niet meer aan maar snelde niet heel de onstnlmigbHd barer natuur de trappen op AdisnlooB kwam zij op de vijfdo verdieping aan do dour stond aan en zij hoori reeds do ontzettende benauwde ademhaling der kleine door de gang flulteD Bevend trad zij het ziften vertrok binnen Zij was gelieet en al moeder in dln ure en zonder zich te bekmmneren over haar koat met minachting op zult neerzien en toch zou het imj duizend franken opleveren Wat IS het dan In het orkest der opera mede te pelen Een beeld der w er kelt khal i In het orkest herhaahie zij verschrikt I n hebt gij daar len oogenblik aan kunnen dt ken 56 l en weinig verdrietig stemde de jonge iiran daarin toe i hij wilde baar niet dwarsboOTOon in het eenjge geaoogeo dat liij haar verschaffen kon maar het ware hem oneindig veel liever geweest indien zij zich vergenoegd liad met hare avonden tusachen hem en hun kmd te verdeelen Van dat oogenblik woonde zij geregeld do wefceiijksche eoBten ten huize der oude dwne bij en hot noodlottig gevolg daarvan waa dat baar vriendenkring steeds aanffrooide dat zij telkens ntouwe toiletten had om toch niet voor hare keoniesen Hider te dbeo en dat hare rijtuigen en andere uitgaven Holdius heel wat hooldbrekena kostten Wij g an onzen ondfergang tegemoet zeide hij op een avond dat zij gereedi stond naar eene andere partij te verIrekken Waarom ook vindt gij geen va n werkkring P luidde het antwoord Hil streek zich over het voorhoofd en hernam Men heeft mij wel iets aangeboden maar sedert gü met allerlei voomanae personm omgaat vrees ik dat gij daar Zeet zfier want het zou ecu groote leun in ons huishouden ijn en daarenboven brengt het mij io aanraking met ie personen die zullen moeten bepli eon over al of niet opvoering au mijn werk Dat is allee zeer wel mogelijk Onno maar gij kunt uw talent niet wegwerpen zoo gij zelf toont er zoo weinig waarde aan te hecdiU n wat zullen dan anderen doen Het geluk wil dat wij voor het oogenlilik eenig geld iH bben maak van dezen lijd gebruik om eene u waardige plaats als kunstenaar in te nemen Uij moet u immers de volgende week Ie Arnhem laten hooren Ja maar ik zal reeds gelukkig zijn indien ik er honderd gulden van terug lireng Om het even 1 Het zal u meer en meer doen kennen Spreek mij niet weder van zulke plannen Us daareven En zij verliet hem raet een vriendelijk knikje Zij waa thans altijd opgeruimd atrt zij tot een feest ging D toch towi zij dien avond huiswaarts luierde en bij het schomerlicht der njjuig lantaarns op de bloenBm tuurde die