Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1915

191 J 17 509 1152 683 686 7 742 rü 762 im 10 847 866 898 918 Mi J95 1M2 101 2 1068 1097 1101 ir 11 1199 1202 1203 1283 1237 1273 1292 11111 1 114 1 115 1339 1M5 1369 13891120 1129 11 1 1451 U96 1523 1598 16 19 1617 1710 1S27 itm lasi W82 1903 1928 1978 ZTen stijaitreparatie noodig zullen K als gevolg van het wegzakken tin aen walkant De tegenwoordige albeschoeiing verkeert m verganen toestand en vervanging daarvan door L e beschoeiing van betonstokken zal hot nu zeer kostbare onderhoud zeer Joon verminderen Ons College geeft Uwe Vergadering tehalve in overweging wel machti saae te ülen verleenen tot de uitvoe van het meerbedoelde werk waar Énn de kosten gedekt kunnen worden door geldleening en daartoe het voleende besluit te nemen De Baad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Bnrge Boester en Wethouders dd 13 Febtnari 1916 no 17 226 met het daarbij overgelegd advies van de Commissie y bgstand in het beheer der Gemeentewerken dd 25 Januari 1915 lutht elup l o en Watergraafsmeergesigna wrd Het lurfitseliip dreef in noordwes leiijkü nctitiug eu is iets later gezien in de omgeving vau do havenwerken Het vel lHel n in nooAiweslelijke richting naar de Noordaee t p dit oogenbük kan nog nut worden gezegd van welke natiouahlett het luchtschip is dat uit zuidoostelijke ricl ng knam Daar liet op ziHir groote hoogte dreef kou niet worden iJen seint ons uit Hoorn HeiU nmorHen 18 heizelfde Itwhtf chip dat boven Amriterdttiü getiignaieerd werd om ongeveer U uur hoven Hoorn waargenomen Het jdn f in N 0 richting at beweerd 1 r wordfn lal van haiuU KKchopen vtTwEuslit Vaa Amerika ziju Umii 62 Hchepeu naar Deumuarketi on derweg Zij bevatten naar men met zekerlieid wwt graan en voedingBMiiddt leu Zwi len en Noor egen verwachlen 130 Itoolen die binnenkort moeten aankoliieii HoevM Anienkaansche schepen onlerweg zMn naar bel 1 onlinent 18 onmogelijk vaat te Htellen Volgen i Xoiiange iKsrioiiten moet er een nitólroouiig op grofte schaal voorbereid ijn van 1 mUehe onderzeeniijncn Nieuwe vliegtuigen aanval op de Belgische kustplaatsen LONDEN 17 Febr Part Offio De luchtoperaties tegen Brugge Ostende Zeebrugge en omgeving zijn gisternamiddag voortgezet Veertig vliegmachines en marine vliegtuigen bombardeerden Ostende Middelkerke Ghistelles en Zeebrugge Bommen werden geworpen op de zware batterijen aan de oost en westzijden der haven van Ostende op de geschutsstellingen te Middelkerke op transportwagens op den weg van Ostende naar Ghistelles en op den havondam te Zeebrugge ten einde de schade te vergrooten welke bij vroegere aanvallen aan de sluizen te Zeebrugge de booten buiten Blankenberghe en de trawlers buiten Zeebrugge liggend werd toegebracht Acht Fransche vliegmachines namen deel aan deze luchtoperatie door een krachtigen aanval te doen op het vliegkamp te Ghistelles waardoor de Duitsche luchtmachines met goed gevolg werden verhinderd de aanvallende vliegers af te snijden Gemeld wordt dat gedurende dezen vliegtocht goede resultaten werden verkregen Duitsche Nota s aan Neutrale Landen BERLIJN 16 Febr E niet otfioieel Evenals aan Holland zijn thans ook gelijkluidende nota s door de Duitsche gezanten aan alle andere landen overhandigd In deze nota s wordtor de nadruk op gelegd dat de nationaliteitsteekens neutrale stoomers niet t absoluut kunnen hoeden voor aanvallen van Duitsche duikbooten omdat Engeland reeds begonnen is zün schepen volgens Hollandsch model neutrale nationaliteitstfiekens te geven Tevens wordt er de aandacht op gevestigd dat na 18 Februari het mijnengevaar in de Engelache wateren belangrijk vergroot is Protest der Noorsche Rijken Dit KOPENHAGEN WordrgBmeld d d 17 Febr dat door de drie Noorsche rijken een telegram met protest is gezonden aan Engeland en Duitschiand tegen de bedreigde scheepvaart De beide telegrammen waren in dezelfde bewoordingen gesteld beantwoorden door middel van hulpbponnen welke oneindig veel grooter zyn dan die waarover het by den aanvang van den oorlog beschikte Engeland heeft den invoer van voedingsmiddelen in Duitschiand niet stop gezet doch thans is de tgd gekomen om dit te d en Het zal niet geduld worden dat Duitschiand een stelsel van openiyke zeeroovery en moord toepast zonder dat wy het hiervoor afstraffen Een verklaring ten dien aanzien zou door de verbonden regeeringen worden afgelegd en het vervolg hiervan zou zgn een vollen drnksuitoefening der verbonden zeemachten op Duitschiand Verbod van doorvoer Hot Duitsche Staatsblad publiceert In de uitgave van 16 Febr de machtiging door den Bondsraad aan den Rl skanseiier verlewid on de invoer en doorvoer der voortbrengsels van den bodem en de nijverheid van vijandrfljko lauden over de grenzen van Duitschiand te verbieden i n om doorvoér maatregelen te treffen Dp grond van deze machtiging wordt door verdere bekendmaking de invoer en doorvoer van een aantal producten van bodeni en nijverheid van Frankrijk en firoot Brlttannië alsmede van de koloniën en iH scheriado gebieden dezer landen over de grenzen van Duitachland verboden In do Ijrfiendmaking worden dö Iwtreffende voortbrengselen afzonderlijk vermeld Scheepsrampen Uit Kopenhagen wordt d d IB Febr feaeind Het stoomschip Svecin at den In Februari uit Liverpool met 2600 ton veevoeder vertrokken is is reeds 8 dagen over tqd Men meent dat het schip gezonken is in de Koordzee De lading is voor 1 2 millioen kronen verzekerd Uit Thorshaven de hoofdstad van de Faroereilanden wordt gemeld dat by de walvischjacht 14 visschers om het leven zyn gekomen Hun booten waren door walvisachon omge gen Engelsch schip in de lacht gevlogen Uit Londen wor t d d 16 Febr geseind Hot Britsche stoomschip Dulwich van Hall met bestemming naar Kouaan is Maandagavond twintig ipyien van Antifer in de lucht gevlogen Niemand word gekwetst De bemanning ontkwam in booten 1 1 17 206 1 2092 2093 2106 2161 2187 2199 J Ii1 228 1 2299 2309 2313 2 164 0866 2 171 2116 2439 2493 8633 2587 2601 2609 2648 2ii93 2725 2752 2798 2842 28M 2a 9 2860 2 S70 2899 2908 30U SOM 3ü l3 10 19 3061 3117 3157 3162 3180 3182 3201 3258 1282 i 386 3419 3459 3466 3487 3510 3521 1311 3 349 3560 3696 3698 1622 3628 3605 3613 3714 1716 3719 3767 8824 3897 8906 3910 4033 4068 1158 4293 4294 4308 4399 4413 9138 9362 9 366 9409 94 13 9463 9528 9511 0566 9666 9064 9689 9746 9717 9806 9808 9818 9820 9830 98 17 9847 9913 9917 99 14 h9 0 9990 9995 10010 10107 101141012 1 10151 10162 10166 10215 10275 1042610461 10163 10491 10507 10520 10648 1056810570 lOöOl 10654 10679 10701 1073110753 10794 10790 10869 10898 10901 10946 10948 10977 11006 11016 11026 11028 11088 11137 11200 11211 11294 11 126 11346 113481140111403 lllU 11418 11117 11428 11433 1443811489 11198 11666 11557 11586 1169711633 11642 11709 11720 11726 11756 1176811806 11811 U818 Ua37 11849 11866 11875 1192611911 11961 11969 11993 12024 12037 1206612076 12172 12180 12184 12267 12260 12290 12 186 12136 12488 124 12561 12696 12672 12679 12715 12728 12760 12787 127931280812842 12860 12877 12879 12932 129 18 12977 12 IMl 1476 4481 4531 4581 4692 4598 4027 4612 1791 4823 4880 4910 4918 4945 5011 31 11 3017 6063 5140 5234 5235 6242 5260 527 5279 5838 6352 5356 5871 6374 5388 5131 5111 5571 3696 5682 ff 08 5706 5765 5828 3836 5860 5927 6931 6004 6005 6009 6034 6088 0113 6127 6261 6284 6285 0309 6 127 1 152 6368 6389 6407 6414 6129 6447 6471 6193 6496 6541 6547 6626 6693 671 Hn e 6786 6809 6848 6888 6896 6903 6908 6936 1918 6914 69 7039 7091 7095 7135 716 1 7167 7211 7368 73B9 7895 7406 7425 7522 7339 7581 7617 7656 7734 78W 7806 7813 7814 7873 7881 7968 7981 8019 8083 8117 3124 8120 8177 8189 8190 8150 8224 82 16 8246 82 5082 52 8256 8317 8360 8367 8363 8389 8523 86 39 8610 8620 8684 86418672 8750 8762 8826 8880 8892 8917 89 16 8947 956 8963 9060 9062 9110 9116 9185 9241 9251 9260 9276 9280 9289 9321 93229346 13001 18078 13084 13093 1810018114 13158 13165 1 3277 13326 1 8327 183461888813428 13601 18524 13537 18563 135751858618746 11718 i l780 13821 13839 1 1892 13925 i i967 11 7 11974 14018 14020 14086 14044 1414S 14146 1416 14164 14198 142081424014273 14332 14341 14382 14480 1448414494 14306 14516 14 359 14678 14697 14598 14656 11713 14710 14741 14791 14838 14865 14906 14923 11930 14936 14967 14997 1505115124 16131 13164 15209 15280 15244 15305 1 334215313 15401 15418 15441 15602 15506 15512 lüiui 16568 1S686 15578 15680 16656 158591 15672 16692 1 5694 1 5718 15719 157511 5791 15840 16907 15927 15960 160081603616074 16129 10151 16204 16225 1626416 10616317 16 331 16857 163 59 16377 163811041 816412 16147 16469 16501 16640 1655316588 16671 16790 16809 16843 168 39 168721687516906 16922 16927 17017 17019 17029 17062 17157 17176 17247 17268 17260 172891729117299 17325 17361 17 168 17406 1746317156 17469 17511 17595 17684 17694 177181775417779 17791 17812 17S23 178 50 17875 17896 17901 17911 17927 17962 17971 18078 1 809018132 18133 18160 18184 18190 18211 18212 1 S270 18376 18298 18400 18422 184391846518471 18494 18515 18530 18568 18568183 W6 58 18678 18700 18718 18726 18778 18789 IS823 18887 18921 18986 18944 1004819150 19177 19209 19237 19275 19292 193 1319336 19366 19390 19396 19404 19415 1941 3 19451 19493 19461 19494 19495 1990019643 19559 19576 1 43 19688 19718 19842 19878 19883 19900 19911 19935 19947 20031 20051 20130 30178 20247 20 116 20336 20 173 20495 20499 30548 20655 20685 20689 20695 20760 20789 30808 20967 5e klasse 10c lijst No 14450 ffl ü 14410 uu Besluit I Burgemeester en Wethouders telaiebtigen om langs den waterkant én Karnemelksloot aan weerszijden oeae nieuwe beschoeiing en wel van betonstokken te doen aanbrengen II de gemeente begrooting voor hetfienstjaar 1916 als volgt te wijzigen het onderdeel a nVerschillende openbare werken van art 11 van Hoofdstak XV der Uitgaven Kosten vanandere buitengewone werken die uitbaitengewone ontvangsten bestredenmogen worden Volgnummer 239 wordt geraamd op f 4600 het onderdeel o van art 3 vanHoofdstuk Vil der inkomsten Geldleening ter voorziening in de kostenvan verschillende openbare werken Volgnummer 61 thans voor memorie uitgetrokken wordt nader geraamd op f 4600 D Baad voornoemd Secretaris Voorzitter Men niekU ons uil urgordani Hed nniorgen werd boven deze gemeente een Uicbtschip waargenomen waaruit een anker hing Dit ankiT haakte vast aaneen lelefoonpoal en vernielde deze ookeuilgil dakpannen werden afgurukt Ook te Schelt ing woudv is een luchtschip Vermue deh lietzeltd waargenomen Het lad oen gele kleur en was blijkbaar iet bemand vuegM Men moldt ons Icren namiddag vliegtuig gedaald We ler Schelde De couHuandant was flig t lleutWOnt P Murray olgvnH zijn verklaring wa liirt vliegtuig oenige muien getroffen door v ande tijke kogels waardoor het neergeschoten ia r zijn geen bomiiH U op hin vHftgluig langelroffen Vliegenier en vliegtuig zijn per toriwdolioot Ie Vlissiiigi n aangebrnelit en ondvr militaire bewaking gesteld aldaar De Harwioh l n Van ambtelijke zgde wordt twveiitigd dat er geen sprake van is datj de booten van de Harwichlijn zich thans zoodanig zonden vermomd btib ben dat zij voor Nedortandscho aohepen zouden kunnen worden aangeBie godttald uit sOravenhagw Ois1 I ngelsch waterin dvn mond vnn de Örondstof voor de Kaarsenfabricage Hen deelt ons medo dat de pogin en door de Directie van de Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda aangewend tot het bekomen barer grondBtoffen uit Engeland voor het oogenblik m t BuoceB bekroond zijn Het Btoomschip Boulama met een lading palmolie grootendeels bestemd voor de Kaarseaifabriek ia te Rotterdam aangekomen zoodat op dit oogen bïik het bedrijf kan worden voortgezet De vlaggen wapperden heden van de gebouwen der Kaarsenfabriek Een Luchtachip s Op groote hoogte is hedenmorgen 4n Oostelijke richting een luchtschip of vliegmachine waargenomen Het was niet t onderkennen van welke nationaliteit het vw De vlnchteliügen in Ctouda In het Vluchtelingenkarnp alhier zijn gisteren aangekomen G5 vluchtelingen nit Kispen die hnn heele hebben en houden hebben meegebracht Verschillende families hqbben hun geheelo huisraad meegenomen Vrgdag worden e 200 hier verwacht uit Sluis De postdifust Nederland 1 ngeland Door het IloofdlHWtuur derl n Teh gralie wordtm druk be preklngei gevoerd over hel al of niet stopzetten van len luttildleUHt naar Kngeland onder dif huidige omslandighetK n £ lit eer vertronwbarp bron kan wo den me legedeeld dat de stad diozer aaa 1 legenlieid op flit ot enblik Is als volgl Morgen Drinderdftg zal er nlt Vllssingen een vrachthoot vanm die den ii li uwdenoeoit Y Vrijdag en Zaterdag a s zal dit eohfer niei geschiiHlen Daarentegen zal a s Zondag weder wöl wïi vraclitbool varen en in de volgende weei zal zulks waarsehijnjijk ook et iige dftg n plaats hebbi n PoBterijeif SlnnerxlQ n d In het tydvak van 16 20 Maart a s zullen worden ingeUjfd de dienstpliohtigen der lichting van 1915 di toegewezen aan de regimenten hnzaren bestemd zgn om hetzy by het remontdepöt te worden belast met de paardeuverzorging hetzy te worden opgeleid tot offtciers paardenoppasser Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder in dit geval ook studiebelangen kunnen worden gerekend kan aan deze in te Ujven dienstplichtigen uitstel van eerste oefening worden verleend indien zy daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun verlangen by ongezegeld verzoekschrift aan ditn Minister van Oorlog te kennen geven met overlegging van een deugdelgk bewysstnk omtrent het werkeiyk bestaan van de reden der aanvrage De dienstplichtigen zullen echter rekening moeten houden met de mogelykheid dat het uitstel wordt ingetrokken zoodra de omatandigheden daartoe aanleiding mocht geven Biykena een van den commandant der zeemacht in Oost Indië bg het Departement van Marine ontvangen telegrafisch bericht is eene by den torpedo enat te Soerabaya uitgebroken epidemie van dysenterie thans tot staan gekomen van 23 gevallen die zich hebben voorgedaan zyn 4 Ujders bezweken aan wier betrekkingen dienaangaande reeds bericht werd gezonden De overigen gn allen herstellende Verboden uitvoer By K B van 16 Februari is de uitvoer van gras en klaverzaden verboden E RSTK KAMKE Vergadering van hodön Ooopend Icll uur 20 Aan ép orde Is de lieUandoHiig van Hoofdhliik X Lan l ïiiw Nuverïieiidi m Handel der Staatsbt grooting voor l ir De hoer Do Boor betuigt zijn iogonoinealK idt met s Miniwtpr optri dcn Toch wMiBoIil hij tnikele opnicrkingpn lo inaki n In laa joawkringi ii is wolUcht dkt MTwachling gflwekt dal d landbou het troetelkind dt r Ministers aal zijn terwijl in de huixeri van hai l tm nijverheid misschien wordt govreewd dat do ixlan gt n van deze takken van volkswelvaart iiu t voldopnde zullen worden hchartigd hpr aflit oowel dit verwachting als diu vreca ongegrond lie landbouw zal mocten lit rijpen dm de Keget ring partÏH lo belangt n niet aan hel algemeen belang kou opotfcron lil d it verband waarschuwt spruker legen een Hplilsing van het Departement Landbouw mjvprheid en handel hangen daartoe ie nauw stuuen VoortB waarscliuwt apr tegen het ploiupi ftiiddel van oon uitvoerverbod door oiiniiigen gowcnscht om verdere stijging van de vleoschprIjzen te voorkomen 1 en tijdige inkrimping van onzen vcöfttapel door een krachtigen uitvoer is een nationaal helang I c landliouwer die reeds in hooge male gedirukt wordt door d maatregelen der Uegeering zou met het oog op de snelle vermindering van iii t veevoedtT i iet in staat ztjn oen al U grooten veestapel in flland te houden l en totlt vraagt spr of df Minlfiter nog vaiï meening la dat moet worden voortgegaan met het afmaken van veoter bestrijiling van mond en klauwzeer De heer Van den LOndon dringt op aan dat de MinÏHter ai zijn scherpzinnigheid zal aanwenden om verlaging Ie verkrijgen van de enorm hooge vrachtprijzen dow onze reederijen gevurdiTd voor den aanvoer van graan uil Vmerika en waardoor onsie liroodprijzen onnood ig tijgon De hoer Van Houten wenseht de Hftccliarine in bt obermiog te nemen naar aanleiding van het R eering voorstp om too te treden tot do conventie hetreffende liet verljod van aaccharinevervaardi ng Hij weerspreekt dat Je a Micharlno pchadclijk zou zijn voor do gezondheid waarbij hij zich beroept op de uitspraken vèo verschillende geneesheeren o a van dr Hei erman9 en prof Hamburger Voorts meent hij döt het niet aangaat de ae New Yüi ksche Beurs 16 Febrnari De omset bedroeg JBO OOÓ 0ew Aand Atchison Topeka 93 Baltimore Ohio B8Vi Erie spw 21 Kans C South 22 Missouri K T 10 RooklsUn i H Southern RaólwajT I J Wl Southern Paciflo 84 Union Pacific 119 Amalg Copper TiB k Car en Foundry 441 3 Smelt en Ref i 64 Steel Corp 49V8 American Can t1 United Cigar 43 Hidec Leather 27 Inter Merc Marine 4 j o Obl 9 Central Leather B Hbld 4OT8 staatSïoïerij b KI Trekking v Woensdag 17 Febr Prijs van 115000 18669 f 1000 4379 9335 IWll 13893 171Ö6 f 400 W26 18281 1200 4507 8492 10091 11412 16336 18711 r lOO 3296 6848 98 I2r 9 14878 16479 190 50 Prijzen van f 70 100 2S0 347 486 567 642 784 86S 890 893 894 952 957 1187 1318 1639 1710 B 1897 1936 1965 20 50 8308 2 567 2Me ate 299B 3B01 B263 3117 3442 5499 3697 3922 3977 8999 4123 4 71 4 76 4478 IbO 46S0 46611 4701 4817 4853 4925 4959 f a 5077 6108 5224 5247 6 324 6403 6425 rM48 5702 5762 5790 5862 6969 6974 6017 6065 6317 6422 6461 6526 6546 6549 6669 6776 6 782 6812 6973 1K 7222 7 100 7314 7 M5 75S1 7636 77tó J8S4 7911 W 1 8078 8086 8112 8169 82 7 8271 8395 8379 8390 8407 8575 8911 8953 9M6 9246 9381 9442 9445 z492 9496 9497 9501 96519611 9640 9718 9901 9932 lOOlS 100 50 101 52 WlieO 1 75 18764 1M82 10806 108M11Q66 11261 11327 114J7 11517 1162711545 11569 11810 11836 12167 12822 1233212334 12317 12410 12432 12477 18543 12 552 1255612588 12986 13051 13054 13109 13179 1M46 13297 1 1419 18548 18616 13699 1 1707 18809 18827 1 1844 13866 18867 13879 14088 11282 14319 11329 14418 14542 14746 148611491014921 15041 16093 1S161 15191 151991621815294 16374 16419 16613 15784 158681587016872 15967 16069 16061 16629 1663316689 16829 16873 16911 16999 17321 1740117454 17505 176 18 17610 17664 17666 177 301779917845 17877 18119 18826 18499 18623 1884219029 19098 19107 19239 19420 196891956 119611 19628 19688 19768 19778 19900 1990819970 2 20298 2ai25 20381 203 56 20159 20476 20480 80505 20568 20797 Nieten 6 59 08 93 143 174 216 227 237 281 311 318 849 387 403 467 INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Rei Bevoorrechting bij het bespreken van blaatsen in de Si p Ons Genoegen Geachte Redactie Ik weet zeker dat ik niet de eenige ban die aan bevoorrechting denk bij het bespreken van plaatsen in Ons Genoegen Deze morgen rees de vraag opnieuw bij mij op toen een van mijnentwege klokke lOuur in Ons Genoegen was om plaatsen op de galer te bespreken en daar van den Directeur der Sociëteit noest hoeren dat het bespreken maar wat vroeger begonnen was Mg dunkt als er aangekondigd is dat het bureau om 10 uur geop end wordt de directie niet het recht heeft om het bespreken vroeger te doen beginnen Of is er bevoorrechting in het spel Met dank voor de plaatsing Hoogachtend J VAN DER JAQT Gonda 27 Febr 1915 MARKTBERICHTEN WOERDEN 17 Febr 1915 Aangevoerd 20 kaaspartije 1 If Ie kwaliteit f 46 f 4 © 2e kwaliteit f 42 f 4B Zwaardere f 48 f50 De Belgisirfie Vluchtelingen Van de Belgische vlucJitelingen te Bergen op Zoom die bij Ingezetenen gehuUveat zijn en van regeeringawogo tot nog toe 0 S6 per dog als ondersteuning genieten ia naar tiet Hbld meldt door den gedelegeerde van dten regeeriugacommlsiwris den heer L van Hasselt onderstaande gedrukte kennisgeving toegezonden Krachtens bevel van de regeering bericht ik IJ dat U zult wbrden overgebracht naar het vluchtoord te Kde Nunspeet waar U huiavarting en voüeiig onderstand zal W rden verschaft üie overbrenging zal geschieden per extra trein op Woensdag den 17en Februari 1915 des voormiddagB ten circa acht uur Telegrafisch Weerlsericlit van het Koninklijk Meteriotogisoh Instituut te DE BIL DT Hoogste barometerstand 771 4 te Munchen laagste stand 75ti 8 to Haparanda VerwaohtiTug tot den volgenden dag Aanvankel k krachtige tot stormAchtige later afnemende Zuid oostelijke tot Zuid westelijke wind betrokken tot zwaarbewolkt tijdelijk opMarend regeübuien hoogere ochteAd temperatuur i Laatste Berichte a Uo lag van morgtn Het zou grootBprokerij zijn te bowerpn ilat ni t allt cn iir sche pa en handels krinKon i datum van IS Feliruart mt t KrootP lic orgtlhcitl wordt tcgimioct gr u ii Mi u al lilyvou varen worik Dondorend stemde het regiment in met hot Hoch op den keizer door den aanvoerder Graaf Ilant au ingezet China en Japan Naar een telegram uit Berlijn d d 16 Febr meldt ontving de Rjetich het volgende bericht uit irkoetak In vele steden zelfs in de nabijheid van Charbin worden proclamaties aangeplakt waarin gezegd wordt dat Japan den Europeeschen oorlog misbraikte en Chineesch gebied wil annexeeren Iedereen wordt opgeroepen om het vaderland te verdedigen Raslaad wordt een vriend van Japan genoemd Grootelverwachtingen worden omtrent Amerika gekoesterd De volksstemming in China is in de hoogste mate opgewonden Onder de Duitachera aldaar heerscht een te yendige beweging De Japansche pers is verontwaardigd over den tegenstand van Joeansjikai en eischt krasse maatregelen Duitflchlantt en Amerika e AaierikaanHchti gezant Gerard heiJt con ODfh rtiaud toef oataftn aau etm re laetfur van de National Zoiiung naar aanleiding van do lx kend j Amerikaansch noia Do gezant verklaarde dat die nota in em zoo oprwïhten en verzoenond n emi g rteid in dat aan het bucöjb geen iwijk l ixjataat ra hij verwacJit dan ook vriendHchappelijk Ingeleide bpaprokingra In geval van oorlog tusschen Duitachland en de Verewilgdie 8taten zal nit n er in het eiTBte land nJcenhig in t heblieu to houden dat de IJuitsclie waarden in Anterika in de milHarden beloopen terwijl on gek rè Hlechtë s klein Amerikaansch kapitaal in Uuitaohland beruat i dien grond laou een oorl 8vorklaring van Duitaehland even zinneloos alft werkdooH zijn Ook de quaestle dfr oorlogBleverantiea van Ainerlkaanschfi rirma s aan landen welke met Üu loehland In oorlog zijn kwam Ier sprakke In liet bogin van den oorlog hadden de Vereenlgde Btalen erop gi wezon dat dozo haadol volkenreclitelijk toelaatbaar ia l e Dultache regeeriiig had toen van deze verklaring zonIer moer kwinis genomen Thane kon jtij na zi A maanden niet aankomen met verwijten De heftigheid van de proteetrn van een d el dor jK ra achtte de geKant l etreii rena waardig in het belang der Iwide landen üfHolioon door deze oorlogBleverantloH geen internationale wetten gesühooden werden t egon zich toch in verschillende Amerikaanache kringen de opvatting ty voetigen dat hot aiei ïalr WHH hlennodo voort ti gaan Wannwr jncn echter in iJultHobland een zoo hcIutpe taal tegen Amerika aanslaat dian vergde men niet dat men hierdoor deze bewi glag zelf zou kunnen verstikken Ue openbare meening la Immera toch reeds opgewonden door de mogelijkheid dat een onderziMJër oon Ainerlkoansch vaartuig in den grond zou lioren Dit la volgena den gezant het eenigo ernstige goechll UiHaohfm beide landen Andere oontlicten i omaat er tusachen Amerika en Dultaohland ahuoliint niet Hl i Mm Kaar aonlMtWng van Uern tortf a nota Vftn gisteren verklaart de Tribnne dat de quaeatio aangaande Amerlka a recht om oed t l naar Dultachland te zenden onmiddellijk met Groot BrIttanniö zal word ii genigHd De quaotrtle betreffende hel recht van AimirlkaanBche achepen om niet gelilokkeerdo Brltache havens aan te doen onder de liepallngen van hot internationaal recht zal met Duitachland worden gereg Jd Als e verklaring omtrent db oorli fKAno Donderdag van krocht wordt moeten de rechten der Amerikaanache schepen geëOTbleiligd worden Duitaohland zal d If lache gevolgtrekkingen niet kunnen ontwijken Do Ttnie t zegt Indien Duitachland niet geno te eten heeft ia liet blijkbaar tijd om te herhalen dat het zich moet afvragen waarvoor het vecht Zeker niet voor de overwinning Wanneer er reeda een tekort aan levenwiriddelen is kan gwn overwinning worden verwacht Het kftn ook niet zijn voor betere vredosvoorwaard n daar doze des te harder zullni zijn naarmate de strijd langer voigflKMiden wordt De World schrijft De verklaring van den gezant dal de toevoer voor de burgerlijke lievolking zorgvuldig geaoheiien zaI worden kan moeilijk blijven bestaan tegenover een Küizerlijk decnnjt of een b luit van den Klikadog dat zij t pbjk gesteld zullen wor n Da rede van Churchill Do Brltaohe bladen van alle politieke sohakeeringeo geven uiting aan hun onbegrensde vold ianheid over do redevoering welke Maandag door Minlator Churchill In hot Lagorhuie gehouden werd 7 i 7 i giii de de verklaring over den arix id der Koninkll e marine aan de grootsohheid van het onderwerp Iwantwoordde jüpgomerkt wordt dat de verlaramemdo druk welken de vloot op de DulUiohe zeemacht uitoefende sterk toegenomen is hetgeen Invloed oefent op den oorlog te velfe Hot gevolg ia zichtbaar In de wanhopige en IJdele bedreigingen die nu door e Dultache R eerlng worden gedaan en door Churchill zeer terecht op minachtende wijze veroordeeld werdcai De Brltsche vloot heeft de Dultache vlag utt alle oceanen verdreven het transport Iteschermdi van een mlllloen manschappen zoowel in dichtbij gelogen wa teren al van ver verwijderde uithoeken Ier aarde ea zij heeft in de twee laat te groote acties ter zee haar onverwiuhjke superioriteit over de auhepen en zeelieden van Dultechland a zeehandel i rnletlgd en daardoor een onschatbaren iienat aan de geallleerdien bewezen Wat de DuitMcher wocd nd maakt ia de stille onzichtbare on weerstaan I are druk op de zeemacht Naar aanleiding van Duitschtand s twaaaheid om de bepalingen der Verklaring van Ixmden en de llaagHcbe Con Aigwnci n wekt het vreugde dat de lio erkingen die de actie der vloot Im bmmerden tormwl opgeheven zijn en dat een atreoge blokkade van Duitachlondia aangekondigd Dit ia de mothode welke Duitwbland trachtte too to pasaen togeno ver de bondgenooten overal waar het daartoe gelegenheid zag Duitschiand legde Rusland een blokkade op zoowel in de Oostzee ala in de Zwarte Zee gera uilzondering makend voor neutralen of goederen d4e geen contrabande zijn De Wllhelmina Het Ministerie van Buitenlandacho Zaken Ie Washington zond Maandog aan den gezant te I H nden de verklaring der eigenaars van de Wllhelmina dal do lading nlot in de termen valt om in bealag genomen te worden Het Ministerie dringt er op aan dat indien GrootBrit tanniö geen voldoendk reden heeft om te handelen en tot dusver heeft hel lezo niet aangevoerd aan het achip moet worden toegeetoan onmiddellijk met zijn lading naar de plaats van brateni iiiing te vertrekken Naar verklaard wordt hebben ae eigenaars het Ministerie van Bultenlandacbe Zaken d er V S overtulgid dot de lading niet voor he DnitHche leger bealemd la Het ia onjuist dat Bernalorff naar huis teruggeroepen is Do oorscho schepen Naar uit Clixlstiania wordt gï iplnd wonlt overeenkomstig de besluiten van den Noorschen reederwliond door de oor log erzekoring aangekondigd flat op aUe Noorsehe schepen welke zich op de Vaart naar GrootBritlannië of Frankrijk hevinden zoo epoe g mogelijk den naaiii van bet achlp en het woord Norge met groote duideli e lottora aantjebraeht moet worden Voor en achter deze woor b n wordvn de natjonale kleuren in verticale Mtrepen goechlldord een blauwe streep m het midden dan etm witte en aan den buitenrand een roode streep De stemming in Engeland In Engeland maakt men zich blijkens de mededeelingen in de bladen zegt hot Hbid volstrekt niet buitengewoon ongerust over de Duitaehe Blokkade De reeders erkennen wel dat de Duitsche onderzeeërs schade zullen aanrichten maar op die schade is men voorbereid Men sifet echter in de dreigende aotie een wanhoopsdaad en heeft vertrouwen dat de Engelache vloot wel zoo krachtdadig zal optreden dat aan de actie der Duitsche onderzeeërs binnen korten tijd een einde zal worden gemaakt Zoo goed als de Duitsche kruisers die volko men wettig optraden ten slotte werden vernietigd en aan hun werk i zaamheid een einde werd gemaakt I zoo goed zal dat ook geschieden met de duikbooten meent men En daar komt by dat men overtuigd is dat de actie der onderzeeërs beperkt is Het 1 aantal Duitsche onderzeeërs geschikt I voor actie op eenigszins belangrijken afstand van de basis kan niet zoo heel groot znn bovendien kunnen de boo 1 ten slechts weinige torpedo s meevoe ren en zal de voorziening met de noodige brandstof vOor de voortbeweging moeilijkheden bieden als men ver van i de eigen kust wil werken Ërg pessimistisch vat men de zaken in Engeland dan ook niet op euvdat biykt opk uit mededeelingen die de Times ontvangt uit verschillende hoofdplaatsen meldend dat de diensten met de Nederlandsche en Franache havens gewoon zulten doorgaan Het vertrouwen aan Engeland In het Lagerhuis verklaarde de heer Lloyd George naar uit Londen wordt gemeld dat de kosten der bondgenooten tot aan het einde van a s December 2000 miUioen pond zullen zijn Op de btjeenkomst te Parijs werd besloten dat geen gemeenschappelijke leening zou gesloten worden elk land zon geld opnemen op zijn eigen markt doch vereenigde hulp zou verleend worden aan de kleinere staten DeheerOhnrchill zeide dat 8000 Britsche koopvaardyschepen gedurende de laatste drie maanden de zee hadden bevaren slechts 19 daarvan zyn in den grond geboord Engeland is in staat om elke Duitsche maohtsuitbreiding te Alücbt liieraan dow U niet worden voldaan dan zult D ten spoedigste tegen Uw wil naar gemeld vluchtoord worden getran iM r teerd De correspondent van het blad te Ber mn op Zoom voegt hieraan toe dat verschiileiide vt nestelingen weigeren aan dÜ lievel te gehoorzamen ea durom vóór gemelden datum zich naar uidere plaatsen m on land znllen begeven in de hoop lat daar tegen hen minder strenge maat legebn zullen genomen worden Naar men ona m dt vorirckkcm morgenoctitend per extra trein uit Bergen op 7jOom naar Nunapeet 5Ö0 Belgische uitgewekenen Het posspieren der Belgiaoho grens wordt met derf dag lastiger Niet zoodra l s men de grens over of men wordt op vie paasenoontróle scherp ondervraagd omtrent het doel der reis Komt een perBoon verdacht voor dttn moet hij zich lieelemaal uitkleeden wordt een brief op zoo n persoon gevonden of staat hij aangeschreven ala zeer Deutach feindlich dan loo ft hij groote kana oen paar dagen op koaten van het Duitaehe rijk in Belgiö te mogen blijven Uok gebeurt het wel dat men bij wijze van controle oen Duitsche militair meekrijgt om te zien of men werkelijk voor de reden die men op dl cominandatuur opgaf in Belgiö kwam De Nedi Ambulance in Servië Men meldt ons uit Amsterdam Naar wij vernemen is Dr van Tienhovtm die te Sorajewo in Servió vertoeft met de Ned Ambulance door vlektyphus aangelaat Zijn to and ia tbana niet meer levensgevaarlijk Zuflter Westerhol en de verpleger Das nweten ook ernstig ongesteld zijn Zij zulien indien eeaigazlnti mogelijk repaI neer en De ijzorgleterlj en omallleerfabrioken V tilcaansoord bij Terborg zullen wegen de vele beatellingen aanzienlij worden uitgebreid IC o n Nat Steuncomité liet Kon Nat Steuncomité 1914 heeft l ij Mouton en Co a Gravenhage haar In bundel uitgegeven l ehelzende do voornaauiate bescheiden door het comité uitgegeven van ia Nov 1914 en tot 20 Jan 1915 I en prote t van geintemeerden De oorr te Ameraloort van het Hbld sehrijlt Be lgiacho officieren aan het front hebben een schrijven gericht tot de kameraden die thans hier te lande zijn geïnterneerd en hun verweten dat dezen niot evenala zijzelven zijl uitgeweken naarFrankrijk Het achrijven ia besproken In een bijcenkoniat van de bier geïnterneerden en thans beantwoord kt dat antwoord wordt opgemerkt dat Ie thans aan het front zijnden Vrijdag den 9n October door het Duitsche leger zijn teruggedrongen In de ricming van Frankrijk terwijl de hier geïnterneerden If uren lang hebben atand geJiouden Zaterdag den lOn October werden opgedrongen naar dte Nederlandeche grens en voor do keuze werden goeteld óf zich gevangen te geven óf zlcb te doen Intemeeren Het einde van een conflict Het oonfllot tUHsohen don burgemeester van Delft en de commissie voor de Belgische vluchtelingen aldfcar is geëindigdi de Belgen moeten vertrdtken Do burgeanoéater heeft van de regeering de opdracht gekregen om de vluchtelingen te doen overbr gen naar het voor hen ingerichte kamp bij Ede D Ct Het verkeer tusschen Nederland en 1 ngeland Naar wl vernemen zullen de eeratvolgende dogen geen afvaarten van de Mij Zeeland en van de Batavierlijn naar Engeland plaats vinden met liaar paasagiersschepon Men moldt ons utt Rotterdam Meende do dSrectie van de Batavierlijn nadat zij al hoor booten oranje had laten acbilderen met het woord NKDFIlDAND in reuzenlettors dat haar dagelijksche dienst op Londen nu voldoende Doorvoer van gewonden Men meldt one uit Oldenzaal Dinadogavond ia hier bericht ontvangen dat de extra trein met gewonde thiitache krijgagevangenon Woensdagochtend om 5 uur 51 m uit Vlissingen hier zal aankanen Men meld ona uit Vllsatngen Met het s a Meekltmburg van de Mij Zeeland werden 94 Dultschers waarbij 1 officier onder geleide van 4 doktoren 4 verpleegsters en 20 verplegers van het Roode Krula aan bracht Direct werden zij naar den gereedstaanden DuiUchen trein vervoord Dinadagavond werden 216 Engelschen aan t Oord van het s s Mecklenburg gebracht Men meldt ons uH Vllselngen Hedenmidtlag kwamen hier een tweetal treinen binnen met zwaar gewonde Engelsoho l krijgsgevangenen De meeste soldaten I inne tten bij hun tocht van het station j naar de interneerlngeloode waar zij lijdelijTt etm onderdak hebben gekregen j gebruik maken van krukken Verscheidene blind anderen weer zoo 1 danig gewond dat zJi niol dan mo éo uiterste zorg vervoerd kunnen worden De tafereelen die zich te Vllselngen atKpeelden waren inderdaad vreeaelijk Het atouneomité AetAèe dü ect na aankomet in de intemewingsioodö versnaperingen uit Omstreeka vijf uur kwam een boot uit Engeland tn de haven van Vliasingen binnon met Dultache kri pBgevangenen Men meldt ons uij Vlii gen Dinsdagavond om 5 iihir Is de mallboot binnengekomen van Folkestone met 104 I uit8clio gewondwi aaa boord De meealen waren kreupel mtirtcn een been en moesten op krukken pondloopen De algemeeiie indruk was dat de Duitaehe gewonden veel beter verzorgd waren In I ngeland dan de Engelache in Duitachland De Duitachera waren bijna allen in burgerkloeding hadden dikke jassen aan en wollen petten op Zij werden door afdeelingen van het Roode Kruia en ie marinebrigade en de nailbooten op het wrron te Vlisaingen gedragen daar door de afdeeling van het militaire Roode Kruis in Duitachland in ontvangat genomen Zij kregen aJlen van Itet Roode Kruia te Vliaaingen sigaren taltak Iirood bier i het was mg iaotrdig te zien hoe de Duitsche gewond i de iOngelachen die bij de oiftvangst tegenwoordig waren op sigaretten en sigwen onthaalden Toen allen aan boord waren werd begminen de zwaar gewonden In de speciale bagagewagena te dragen De lichtgewonden die op krukken konden loepen werden in tweede klaase waggon verzorgd De meeeten waren afkooistlg an den slag aan Ae ti Yser en die In hot begin van November gewond waren r was een vrij groot aantal Duitsche marinesoldaten bij UWwisseling van gewonde krijgsgevangenen Men seint ons uit Oldenzaal Hedenmorgen te fi uur arriveerde te Old enzaal de exlratreln met zwoor gewonde Dultache krijsgevangenen uit Vliaaingen Er waren 1 officier en 93 minderen begeleid door een detaohement adlspirantotfi eieren van gezondheid uit Amsterdam en een debaohement vriJwllÜBerö van heb Duitsche Roode Krula met Öen oberatabarzt Crürapholz alle onder leiding van Dr S f urkop uit Amsterdam Op bet station warwi aanwezig de bnrgouioester Vos de Wael voorzitter van het Roode Kruia oomité met alle bestuursleden van het comité en de geheele trans portcolonno onder bevel van den verantwoordölijkeiv commandant C Bloemen Ook aan deze ongelukkige gewonden worden volop ververachlngeft aangeboden Van zeer velen was de toestand buitengewoon ernstig 21 Duitschera waren geheel verlamd veracheidene hadiden een of meer ledematen of het gezichtsvermogen verloren Bij het transport waren ook eenige matrozen van de Victoria T uiao en de Munster Over de behandeling in Fngeland waren allen zeer tevreden Te half zeven vertrok de trein naar Duitachland Stadsnieuws GOUDA 17 Februari 1915 Door Burgemeester en Wethondera is het volgende ingekomen stnk aan de Raadsleden toegeïonden 0onda 13 Februari 1916 Bij haar schrijven van IB Juni 1914 no 307 begeleidende de door den Q emeente Bouwmeester opgemaakte staten van begrooting der Fabricage voor het dienstjaar 1915 werd door de Commissie van bijstand in het beheer der G emeentewerken o m opgemerkt dat het voorstel van den voormelden ambtenaar om langs den waterkant van de Karnemelksloot aan weerszijden eene nieuwe besohoeiing en wel van betonstulïken zooals langs den Bleekerssingel aan te brengen haar volle sympathie had Met het oog op de buitengewone tijdsomstandigheden welke zich al spoedig daarna voordeden besloot ons College hoewel erkennende dat vernieuwing van de bestaande paalbesohoeiing zeer noodig was voorloopig de zaak nog aan te houden De Commissie komt nu daarop terug zooals blijkt uit haar hiernevens overgelegd schreven dd 25 Januari jl no 330 Overtuigd van de wenschelgkheid schrijft de Commissie belangrgke werken als het hier bedoelde onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden zooveel mogelijk achterwege te laten wordt toch gemeend dat het aanbeveling verdient nog dit jaar tot de uitvoering er van over te gaan daar de versallen toestand steeds verergert en als gevolg daarvan de kosten van vernieuwing geitoamd op £ 4600 zwaarder worden W j hebben de eer Uwe Vergadering naar aanleiding van het voorgaande mede te deelen dat ons College bij nadere overweging tot het besluit is gekomen U de bedoelde vernieuwing alsnog te moeten voor stellen De te doene uitgaaf ia vrij belangrijk doch daar staat als voordeel tegenover dat niet meer zooals nu het geval is herhaaldelijk ophoo lii ii iii te weren uil vrtM ü voor vorinindeiiug vau den tmikeraccijns eu dat het feil dat saceliariue wordt vervaischl evenmin liet doodvtmnis over lt verzoeimgftmiddel mag doen uitópreken Tt en kno erij xijn maatregelen te nwnen 1 0 h N r Fokker dïingt aan op bcboeï climg van de iinen op Schouwen liet onderzoek dat dienaangaande thans door het ri iiaWfroschbtiheer wordt ingesteld is o erbo l g De lleide Maatschappij steldo t edH zulk een onderzoek in eu kwam lol de eonoluBie dat iM bossehing geM ennchl ia De boer d A u ni a l e van Harden brot k heett met groot genoegen de maatregelen tegen paftrd enultvo ir gezien CU Ikoopt dat m die richting zal worden oortgegaan Minister P o s t li n ni a erkent dat do viaclilprijzen hoog zijn dooli de vracht Nu steeds meer vrachtrulmle noodig ie heeft de Minister ck vertegenwoordigers der reederijea bijeengeroepen om te onderhandelen liij kan veraekerwi d t de liiïgeering minder zal betalen dan particulieren Dp de quaiostie lïer aansluiting iiij d e aaecbarmoconventle welke bij de Twoed Kauier aanhangig is kan Z lOxo thans met ingaan Het onderaoek naar de bebossi ing vau hchouwen bedoelt alleen te ondorzoekMi of bebossRiiing op de bppaaWe plaats bij UaaiiiMUik namelijk mogelijk is nu een j ehw le hebossching om tlnancieole redeiicii niet mogelijk is Aan het verbod van paardenuitvoor zal wolden vastgehouden De vernachting dat e landbouw dpor hem zou worden hevoorreoht noemt Z xc ongegrond Hij Wenscht alle drie ie ondier zijn Departement resaorteerende lakken van volkswelvaart gelijkidijk te bttliaptigcn En liij meenl oOk dat zij nlH an elkaar moi n worden gescheiden Zij die meenen d t nu wel groote subsidies op den landbouw zullen nederdalen kunnen nog wel eena opfrisschen Z Kxc if ptin tegenstander van Hijkshi idragett hpi kan aannemen dat sonnnige slagt v vooral varkonsslagers in iiKhïilijkhed n g raken Hij weet evenwel nlel uat daart en kan worden gediaan Lan uitvoerverbod zou geen doelmatig inWdol zijn Daarvoor l de tijd eerst gekomen als de vleeschprijzen In dezelfde verhouding zijn ge tQgtm als het vooder éaar andws de lokkeiB do fokkerij Htopzetten onwlat zij niet dien prijs ontvangen Hen zij moeten ontvangen Bovendien mag de varken tpri niet ie laag zijn omdat anders nad el zon worden berokkend aan lien wier rogge ia ontcigimd en duurder mais hebben moeien koopen voor hun beesten Ten aanzien van het mond en klauwzi er herinnert spr eraan dat ip de achttiende eeuw bijv In Jold rlftnd zeer trenge door ware straffen gesanctioniieerde bepalingen m liet belang der beHtrijdipg bestonden doch dat deze maatregelen zoomin als later genomen bij andere vetvzii ten doeltreffend bleken wegcn gebrek aan medewerking van de zijde der boeren Ook thans nog Al 1b T M rbetering te constaleeren kan die overheid er niet koenen met de medewerking der landbouwers alleen WttI de vraag bi reft of niond en klanw eet wel moet wordffli bMtreden wijw j xc erop dat zclfn landen dte goen i c uit oenn zeer strenge maatrogalen nimm zoodat in een land als het on se wttur ook uitvoeilM tangi n op hel spel staan nog ns er reden is voor zulke inaatlegelen De vrattg naar Hollandsch vee neemt ineör en meer toe doch uilvoor Is iijel wel iiiogi tijk al9 hier mond m klauwzeer heerscht i n nu beschouwt Z ï xc afmaken als ict beste midttel ter jieetrijding poor tOB pa slng ervan i leof thans In GO geraeenlen di ziijkte tot slechts één hoeve beperkt Het middel van iaoJeeril Mvag niet tegenover het afmaken worden gewield omdat mei dut laatste stceclïi em imlemenl van 4 of 5 dagen gepaard gaat Welke afzondi ring met zoodanige moeilijkheden gepaard gaat dttt een voor doorsiieking noodig eel langer iwlepient vrijwel ondoeiklijk is e acht De heer Do Boer repliceert Na dupliek van don Minister wordt d hegrooting zonder stemming aangenomen evenals die voor Suriname Na korte discufsieH werd aangenomen de Unrooting van Curasao Do hegrooting vpor Koloniön na discussies van Sen hper otijn die aandiong op herziening der subsidies voor hel M O in Necï Indië TWEEDE KAMER In de hedenmiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer werd vastgesteld dat morgen door de Kamer zal worden o g maakt de nominatie voor den Hoogen Hoad Na korte disonaaieB werd aangenomen het ontwerp traptaat gesloten tusschen Duitschiand en Nederland betreffende de on gevallen verzekering Het w o betreffende de herziening van de Berner Convejitie alsook eenige kleinere w o werden aangenomen Ministerraad Na afloop van de hedenmiddag gehouden Kamerzitting werd Ministerraad gehouden en luchtseliip boven do hoofdstwl Men meldt ons uit Am8t rda n H icn mórgen te ong Vwr half tien is tfen