Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1915

vgandige demonstratie ineenderBerIgnsche theaters waarvan de Amerikaansche gezant het voorwerp waa Men zal goed doen dit bericht onder voorbehoud te aanvaarden Het is natnurltjk zeer goed mogelijk dat in verband met de verhouding tusschen Duitschland en de Vereenigde Staten de Keizer een bespreking met den gezant van de Vereenigde Staten heeft gehad doch was daarbij dan zoo n haast dat dit niet kon wachten totdat de Keizer die te Berlijn is aangekomen in de hoofdstad zou zijn gearriveerd Red Noordhollandsche a Boter red aanvoer Handel matig Goeboter 1 75 k 1 85 Wciboter 1 65 i ƒ i Jo dan Boskoop met z n bootjes die niet eens permissie ilebben om t lnHin het uur naar Gouda te varen l e spoorplannen tilijven nu ruste legt men Seen honderd maal nei n lic poëten nu juist weer op de proppen 0111 na afloop van de crisis alle schade In te halen IjOal Burgemeester Zimmerman van Kotterdam uii ook zijn grootsche plannen slapen nu het havenlieddjf stilligt Kijk eens wat hij doet 1 Zoo n soort Zimmerman dat moet Boakoop heliben Die kon liet stukje ZuidHolland liggende tusschen Oude Kijn en Holiandsche IJsol uit den druk helpen en aansluiten bij het groote verkeer Weidra aia de lijnen Alfen Amsterdam klaar zijn if ons stukje Zuid loiland liet slechtst voorzien van M rkcermiddelen ilelfs geen goede wegen tusschen Leiden i en Oouda en Atpiien en Gouda t Is mirig t e nieuwe burgeiricester van Boskoop lieeft die zaak lot eerale laak Boskoop iMeft allerminst behoefte aan een partijgCn belioorende tot democratie of kerk il 1 Wij doen niet aan benepen poJjt ui strijd Alle Boskoopers zien uit mr e n waar Burgervader wiens rocésg bet is om zich te wijden aan den ttiOruitgang van deze lielangrijke gemetste Niet een die Boskoop gebruikt als passe partout om verder te komen doch Iemand die zijn leven wijden wil aan den lilwi van onze gemeente De noodkazorne welke alhier op het portterrein wordt gebouwd nadert langüBmorhand hare voltooi ing Naar wij vernemen zal hoogstwaarsohijnlijk in de volgende week reedseene van drie alhier ingekwartierde jompagniën het nieuwe gebouw betrekken 407 IST VAT8 L0TERIJ KI Trekking v Donderdag ISFebr Prijs van f 60 000 Laatste Bericliteii Aan het Oosteiyk Front PETtfOGRAD 18 Febr Officieel Aan den rechter Weichseloever duurt de stryd op dezelfde plaatsen voort en neemt een zeer verbitterd karakter aan In eenige sectoren is de toostnd onveranderd Aan den linkeroevor werd een aanval op het front KhawaWykorocz afgeslagen In Galicië werd een vijandelijke aanval afgeslagen met groote verliezen voor den vijand Daarbij werden 1410 man krijgsgevangen gemaakt Meer oostelijk hebben de Dnitachers hevige aanvallen gedaan tusschen Moziomoka en den Wyezkow pas Alle aanvallen werden afgeslagen onder zware verliezen voor den vijand In een bajonetgevecht werd bijna een geheel bataljon gedood terwijl de overigen werden gevangen genomen In de Boekowina is de toestand onveranderd liet antwoord van Kngeland aan Amerika l ONDl 17 Febr part Thans Is officieel de tekst gepubliceerd van hel antwoord van Ingeland aan de Vereenigdo tkaton nopens de contrabaude kwestie De loon der nota welke ongeveer 8000 woorden bevat ia vriendschappelijk en legenioetkouiend doch krachtig Grey haalt de statistiek nil de Amerikaansche nota aan welke aantoonde dat de Amerikaansche uitvoeren verminderd zijn als gevolg van de lirilache operaties ter zee Irey wij t er evenwel op dat in tegen ileel het cijfer der Ainerikaanache uitvoeren thans grooter is dan dal van verleden jaar Het verminderd aantal schepen in veeleer een gevwig van de vele mijnen welke door den vijand op goed gpbik zijn gestrooid dan van de aanhouding van neutrale Bcbepen do r 1 ugeIniid In d zpu lijd kau geen enkele mogend bi id afstand doen van het recht om BChcpeu te onderzwken welke vermoedelijk liandielavaartnigen zijn die niet aanvallend iilli n optreden doch kunnen dienen oin mijnen to leggen of zelfs ingericht kunnen zijn om torpedo s to lanceeren Ten nanzioiL van de ladingen aan lovenauilddelen merkt jroj op dat geen enkele mogendheid krachtiger dan Kngeland het lenkbei M heeft ondersteund dat ei n oorlogvoerende mogendheid zich er van te onlliouden heeft de levensmiddelen ver zendingen voor de burgerbevolking lastig to vdUen doch in 1885 toen dit onderwerp door de Fransche en lOngolache Uogweringen word beaproken was het Biamarck die loen 7X n oordeel dOor de Kamer van Koophandel to Kiel nopens de behandeling van rijalcontralrfinde word gevraagd antwoordde dal de betreffende maatregel de iK korling van dien oorlog ten doel beeft door de moeilijkheden voor den vijand te In de nolft wordt in dit verliand door Irej gezegd dat de l jig lsche Kegeering meent te weten dal de Duitsche Uogeaung nog ateeda hetzolMe standpunt inneemt De nota eindigt im t te verklaren dat iOngeland allo pogingen in het werk zal stelleo ten einde nadeel en schade voor de neulralen te vermijden doch do verklaring dat het m haro bedoeling ligt om handel vaartuigen met hunne ladingen Ie laten zinkwi zonder zich omtrent natioualileit of karakter te vergewissen 1 znnder voorzorgen te nemen ten opzichte an hel heil der non combattantenbemanning of deze gelegenheid te geven zich II redden maakt het noodzakelijk dat de liritsche Kegeering ovcrwei gt welk slappen noodig uilen zijn ten eimle hunne belangen Ie heschennen Het Is onmogelijk dat een oorlogvoerende mogendheid afwijkt van de rcglemenlen en pree lenlen en de andere zich er aan blijft houden Het antwoord van Duitschland aan de Vereenigde Staten 11 ULIJN Otficiool Hot antwoord van DiuUehland op de AnrerUtaanschi nota wijst er op dftt Duitschland tot de maatregelen in de tot oorlogageblod verklüard wateren is gi koinen doordat d Tngeische Rpgeering DuUachlanrt daartoe door haar uithongeringsoorlog Iieeft gedwongen Do nota stelt voor de Loiidcnficho verklaring betreffeade het zt eoorlo rirecht te ratifloeoren in overo nRtnniuing met het voorstel dat de Amerikaansche regeering in het begin van deii oorlog hMl gedaan Duitachland oa daardoor de legitieraen toevoer van IeM nsiiHddelen en ruwe etoHen voor zijii industrie worden mogelijk gemaakt Hiermede ïoiiden dan de oorzaken die de I uitsehe regeering noodzaken tot haar hul hg optreden vervallen De nota wijöt verder op de oorlog leverlngen van Amerikaansche linna s aan de tugenetander an Duitachland en op het beëliste voornemen der Duitsche regeering om den loevoer van dit oorlogsmateriaal aan l ngeland on zijn hondgenooten te verliluJeron Vorder wijst de nota op hot feil dat de Duitsöho regeerlng volle veertien ilagen aan de neutrale cheepvaart geli gi nlw id heeft gegeven bet gebied van liet dreigend gevaar to vermijden Degirfrn die Ihanw nog door het oorlogsgeImMl varen dragen zelf de verantwoording voor alle ongevallen De DuitBcho regeoring wij t o ko ver tWtWriK lljKheid oor zulke ongevallen in de vtolgctadfe dagen geheel van zich af Hoezeer ook de Duitaohe regeering bereid is iedere maatrogol t overwegen die de legitieme scheepvaart der neutralen in het oorlogögebied veiUglieid zou kunnen gvven zijn er tocli twee matandigheden die daartegen een bezwaar zijn ïe Hel misbruik van neutrale vlagden door Kngelache handclBSchepon 2p De reodft genoemde conlrahandeImtidol met oorlDg inateria l door neutrale bandelsRchepen De nota gaat dan verder Belreffende dit laatato punt geett de Duitsche reveering uiting aan de hoop dat de Amerikaansche rf eering nogmaals roden zal vmden to overwegen oin een gedragslijn tf volgen welke met den werkoiljken Keest der neutraliteit overeenstemt Ten lotto beve ll de Duitsche Flegoeriiig aan de Amerikaansche Regeering aan hare schepen die hot tooneel van den zeeoorlog aandoen door convooien kenbaar to maken waarbij vooropgesteld zou kunnen worden dat sleehla die schepen zouden kunnen worden geconvoyeerd welke geen waron aan iKwrd hebben die men ala contrabande zou moeten benchouwen f Tot regeling van het vlaggen vraagstuk beveelt de Duitsche regeering aan dd Ami rikaansche ache ien aan hol zeooorlogBgcbied rondWm Engeland te mijden Do nota concludeert De Duitstfhe regeermg geoü daarom uiting aan de stellige lioop dat de Amerikaansche regeoring den zwaren strijd welke Duitschland om zijn bestaan voert in zijn volle Iwteekenis zal eerbiedigen en uit de voorafgaande verklaringen en toestemmingen oen volledig Iwgrip zal ontloenen omtrent de beweegredenen en het doel der door haar aangekondigde maatregelen Missouri K T Rock Island Southern Railway SoutheEn Papip9 Union Pacific Amalg Copper Car en Foundry 13 Smelt en Ref 61 Steel Corp 42 American Can 27 Upited Cigar 45 Hidec Leather 26 2 Central Leather Sé a Studebaker 43 j Inter More Marine 4Vï o Obl 34 Gouda 18 Februari 1915 GRANEN Goed prijshoudend Tarwe Zeeuwache 14 75 5 mindere dito ƒ 14 5 M 50 Afwij kende 13 50 A 14 Polder ƒ 13 so i ƒ 14 25 Rogge Zeeuwache n 75 12 Folder 11 25 n 50 Buiten landschc per 70 kilo ƒ n 75 Gerst Winter 9 75 i lo omer f a sok 9 75 Chevalier i 1 25 75i Buitenl voergeral per 65 kUo 9 25 4 ƒ g o Haver per H L 6 75 i 7 25 Per 100 kilo 13 25 i 1580 Hennep zaad Buiienlandschc per 50 Kilo 7925 i g 50 iCanariezaad 20 i 32 p H L Karwijraad per 50 Kilo 16 4 17 Kooliaad 13 4 Mper H L Erwten Kookerwten 17 l 18 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo A Boone = = boooen 15 i Ö 80 witte boonen ƒ 20 i 22 Paardenboonen 11 50 k f ia Duivenboonen 12 i 11 5c Maia per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 13 25 ronde ia 75 Vbbmarkt Melkvee goede aanvoer handel malig prijien er hoog Vette varkens goede aanvoer handel vlug 36 4 44 ct per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 25 A 27 ct per half K G Magere Bi gen goede aanvoer handel vlug ƒ i io i ƒ 2 per week Vette Schapen redeL aanvoer handel matig ƒ 24 i 29 Lammeren goede aanvoer handel vrjjwel ƒ a Aanvoer geon bcteekenis Nuchtere Kalveren groote aanvoer hrn dol matig 8 4 ƒ M Graskalveren geen aanvoer handel F kkalvereii 16 4 aS Eieren goede aanvoer handel vlug por 100 stuks ƒ 5 50 i 6 25Kaas aangevoerd 30 partyen handel Tc kwal 48 4 51 ïdekwal Zwaardere ƒ 49 Duitschland en Amerika LONDEN 18 Febr Part Een hier uit Geneve ontvangen telegram zegt dat de Daitsche Keizer Maandag te Insterburg aankwam ten einde met Generaal von Hindenburg overleg te plegen nopens den veldtooht in OostPruisen De Keizer telegrapheerde aan Gerard den gezarit van de Vereenigde Staten te Berlijn hem verzoekend naar Koningsbergen te komen Dit bericht doet veronderstellen dat een ernstige wending is gekomen in de houding tegenover Amerika De Amerikaansche gezant nam de nitnoodiging aan Vertrouwelijk wordt medegedeeld dat de Keizer deze gelegenheid zal te baat nemen om verontschuldigingen aan te bieden in verband met de Do positie die wij thanB hebben kannen innemen verklaarde de Prins is prachtig en niemaud zal zoolang we leven ons het stukje Servië dat wij bezitten kannen afnemen Sprekende over de voorwaarden van Botgarije voor een Balkanbond zeide Prins Alexis dat Servië daarover thans nu het vocht voor zyn bestaan niet kon denken De Prins heeft diverse oorlogstrofeën meegebracht die verkocht zullen worden ten bate van de Roode Kruis fondsen De Prins is vergezeld door zijn secretaris Nickageargerisch Deze zeide o a dat er nog 70 000 Oostenrijkers waren op Servisch gebied doch voegde hij er bij dat zijn krijgsgevangenen Het plan is ook te Londen een steuntentoonstelling te houden daar er nog ontz §iyk veel noodig is voor Servië Daitsche verliezen De correspondent van de Times te Kopenhagen meldt dat de 148 Pruisische verliesiysten de namen be vatten van 971 042 gesneuvelden gewonden en vermisten Bij deze ver liezen moeten dan nog worden gevoegd die vermeld in 152 Beiersche 107 Saksische 114 Wurtembergsche verliesiysten en 17 verliesiysten der marine Men dient hierby te bedenken dat van de gewonden een groot deel naar het front terugkeerep In het Engelsche Lagerhuis berekende Minister Asquith het percentage der herstelde Britsche gewonden bv op 60 procent De Boholen te Reims Uit Parys wordt gemeld dat da scholen te Reims weer geopend zyn Daar het bombardement door de Dnitsohers nog voortduurt kon n en niet de gewone schoolgebouwen gebruiken maar wordt nn het onderwys gegeven in de kelders van de champagnefirmans waarin sedert September honderden lieden een onderdak vonden Japan s eischen en de Europeesche oorlog De door Japan aan China gestelde eischen aldus vangt de Temps een beschouwing aan over dit nieuwe probleem dat aan den toch reeds zoo gecompliceerden toestand is toegevoegd zyn het antwoord van den Mikado op de pogingen door Duisscb land te Peking in het werk gesteld om de schade ie herstellen welke Duitschlands aanzien en belanden geleden hebben door de verdryving uit Kiantsjoe en het Ohineesche kustgebied Japan wil beletten dat eenig gedeelte van dto kust door afstand of pacht opnieuw in Duitsche handen valt en eischt de indertyd doorDuitachland verkregen rechten voor zichzelf op Japans eischen meent de Temps zullen de Chineezen niet verrassen zy zullen toegeven en hun leventje voortleven Maar niettegenstaande al zyn zorgeloosheid moet China toch inzien dat het na regeling van de tegenwoordige moeiHjkheden in Europa on het Oosten de eerste plaats zal gaan innemen in de belangstelling van de wereld De spoed waarmede Japan het ten tooneele verschynen van belangen met de zyne in stryd heeft voorkomen laat daaromtrent geen twyfel bestaan Het binnenkort te sluiten ChineeschRussisch verdrag over Mongolië door Sasonof aangekondigd is een nieuwe aanwijzing in die richting Japan verzorgt zyn belangen vóórdat eventueele concurrenten zich aanmelden het bevestigt zyn positie en laat anderen mogendheden de Daitsche dan uitgezonderd ruimte hetzelfde te doen voor zoover hun bezigheden elders hun daartoe althans de gelegenheid laten De door Japan aan China gestelde eischen acht de Temps niet in stryd met Frankryks belangen en minister Sasonof heeft hetzelfde verklaard voor Rusland Wellicht komen zy op sommige punten in botsing met de Britsche plannen maar zegt het blad Engeland is Japans bondgenoot gezameniyk hebben zy Kiautsjoe veroverd er bestaan tusschen Londen en Tokio te veel aanrakingspunten te veel vriendschapsbanden on er is te groote belangengemeenschap dan dat er geen grondslag te vinden zou zyn om het samen eens te worden Bovendien zal de Japansche regeering de I ndenaohe zoowel als de Paryrche bears noodtg hebben om van de voordeelen welke men van China zal weten te verkrijgen ook behooriyk profijt te trekken De Temps acht het zeer natuurUjk en gewettigd dat het ryk van de Opgaande Zon zich een Üinke plaats wenacht te reserveeren in dat gedeelte van de wereld waar voor een groot deel zyn levensbelangen zyn gelegen En voor niemand ia het meer een geheim dat de Mikado als vergoeding voor zijn eventueele militaire hulpverleening in het westen uitbreiding van zyn machtssfeer in China zou wenschen De Japansche regeering is nu bezig terwyl hy zich buiten het conflict in Europa hondt om zich een gedeelte der voordeelen te verzekeren welke men haar zou moeten geven ingeval van Japansche interventie op het oorlogst ooneel Het Chineesche vraagstuk aldus besluit de Temps hetwelk de Japansche medewerking onvermydeUjk m het leven moest yoepen is thans aan de orde gesteld Het beginsel van China s integriteit loopt daarby geen gevaar verzekert het blad dit zal door de mogendheden die stryden voor de rechten der volkeren zeer zeker geëerbiedigd worden Het betreft dus slechts het economisch terrein en daarop schept de eliminatie van Duitschland vele mogeUjkbeden om tot schikkingen te geraken En daarom schynt de actieve deelneming van de Japansche strydmacht aan de worsteling aan de zyde van Engeland Rusland en Frankrijk een afdoende oplossing van het toekomstige Aziatische vraagstuk meer in de hand te werken dan te bemoeiiyken Het blad meent dat Japans leger en vloot sterk genoeg zyn om tegen alle gebeurUjkheden in het Oosten opgewassen te zyn en tevens mede te werken aan de fcfealissing in Eoropa De Temps verwacht dat de diplomatie in de door Japan gestelde eischenwel een grondslag zal weten te vindenvoor het aanknoopen van onderhandelingen om een deel van het Japanscheleger als strategische reserve op hetEuropeesche oorlogstooneel te kunneninzetten Hbld Op den Balkan HOiKAR BT 15 Febr Uit Sofia wor gi hfiiid dat aldaar hot revolutionair Mac doniiiK h ooiiiilé in zgn gebouw een fjrooto vergadering heeft gdiouden waaraan do meest bekende ouder de vroegere HulgaarHclio hpndenleidors en Wojwodwi diHtlnanien i r werden beelutten genomen wi llm voor dï gotjourteniseen op den Italkan van veel belang kunnen zijn oor zoo er uil do golieini gehouden besprekingen hfkm werd Is het beslint fjenoiiM n Ni iiw Sorvi in vorsdliillenidM gebiidon te verdeelen in elk waarvan do revolutionaire actie begonnen zal worJ cn Ook werd df lf4ial etsner proolaraatie vantgesteld welke onder de MohaniuiedaanBchc en Hulgaarsche bevolking van Nieuw Serviö verapreid zal worden Koper voor Duitschland De i lehaiigb Tel Coiiip geeft een telegram uit Kopenhagen waarin wordt verhaald dat reoherohours hadden opgelet hoe aan joord van de Carmon dlo in de haven van Kopenhagen lag zioh zulk een groot aantal zware vaten bevonden l e vaten liH waren er ongeveer 100 moefiten suiker bevatten doch bij onderzoi k bleek hel achip zwaar te y i n gcladeii met koper bcetomd voor een Duitsche fabriek De ka itein van het schip en de Icverajicier werden gevanpm genomen en de lading werd gfjconfisqueerd in afwachting dat het strafged ing In behandeling zou komen 1 Tgi8termorgen kwam do aak voor Bij liot gwling werd o a verklaard dat dl armen op weg was naar Aarhuus in Denemarken met oen lading rijst on olie voor een koopman te Kopenhagen De waarde koper die aan boord werd gevonden wordt geschat op 80 000 p st Door oen matroos word medegedeeld dat het Mclilp op weg was naar Stottln In een extra cditic van het KopenhagenHoh blad 1 kstrabladot wordt beweert dat bet plan was dat dtt Carmen in voUe ee een Duitsche boot zou ontmoeten tuil dat ih lading over te laden Daarna moest men de Tarmen zelf laten zinken 0111 op die manier te voorkomen dot ceu woord van de geschiedenis hekend aou wordvn Levering van ijzererts aaji Krupp Do Daily Chronicle meldt Zaterdag heeft voor de rechtbank te Glasgow een strafzaak gedlejtd naar aanleiding van de levering van 15 000 ton ijzererts aan Krupp De zaak wvtA met gesloten deuren hohandeld en 4 grootste geheimhoucHng M erd in acdit genomen De zaak was eerst kort geleden aangehraeht De besohuldigden twee firmanleai van een groote ijzerzftok te Olaegow werden slechts tegen een borgfitolling van f21 000 ieder op vrije voelen gesteld Tweo andere firmanten van dezelfde zaak zijn nu te Glasgow eveneens voor den rechter gfi4 racht onder dezelfde beHcluildiging Ook in d4t geval la do borgtocht voor elk hunner op f24 000 gesteld 51rL3aenlaan d De Duitsche bedreiging n de Nederlandscho scheepvaart Naar wij ook in verband n et de boKprokingen welke In de laatste dagen heblien plaat gehad tueschen leden on z r Regeering en de vertegaiwoordigere JtT groote gtoomvaart maatscbappijen van hoogst evoegde zijde vernemen is de hotiding dep Regeering tegenover do De Kegeering heeft er zich daarbij zilfH van onlhoudwi ook maar eenigen wenk te geven met l etrekking tot de dioor de schoopvaart te volg i gedragslijn Naar wij verder ook uit amlitehjke kringen vernemefl wordt tegenover do komend e gebeur mlsHen een volioa t atwathtemh houding aangenomen hii Belgische kinderen Men schryft uit Roosendaal aan de Msb Gisterenmorgen arriveerde alhier uit Antwerpen de heer Kellenaers van het R K Huisvestinga comité te loeiden vergezeld van mevr De la Faille uit Antwerpen en een 100 tal kinderen uit de meest geteisterde streken van België Zele Grimsbergen St Gillis Dendermonde Edegem Antwerpen en omgeving De aankomst der kinderen uit Zele en Dendermonde Maandagmiddag te Antwerpen was hartroerend Ze zagen er in allerellendigsten staat uü Ojp de place de Meir volgde een onafzienbare menigte het arme troepje Dames rukten hare bontjes en dasjes af om ze den armen kinderen om te hangen en ook de Daitschers Jieten zich niet onbetuigd met hunne liefdegiften Er zyn onder deze kinderen vele weezen van 2 tot 5 jaar o a een 6 tal opgespoord door den Z Eerw heer kapelaan Reusens onder pastoor der kathedraal te Antwerpen De Duitschers hadden van Antwerpen Esschen voor de kinderen een extra wagen gereserveerd Uitvoerverbod Nader vernemen wy dat te verwachten is een verbod tot uitvoer niet van vlas maar van afval van vlas gRschikt voor de werkgarenspinneryen Op het slaoh uia te Haarlem heersehf enorme drukte door overgrooton invoer van varkens uit Rotterdam bestemd om uit te voeren alvorens het verbod van uitvoer uitgevaardigd is In het industriegebied om Oberhausen hebben de fabrikanten zoodanig gebrek aan arbeiders dat zij ook ongeoefende arbeiders moeten aannemen Het groote getal arbeiders uit Holland komende is niet voldoende de leemte aan te vullen By K B is aan den Minister van Staat Minister van Binnenl Ziken mr P W A Gort van der Linden alsmede aan den Minister van Waterstaat dr C Lely verlof verleend tot het aannemen van de versierselen van ridder grootkruis der DannebrogsOrde hun door Z M den Koning van Denomarken geschonken Kardinaal van Rossam Naar De Tyd verneemt is Z E kardinaal Van Rosaum thans geheel hersteld zoodat hy zyn dageiyksohe werkzaamheden hervat heeft 18 Febr werd Z E in particuliere audiëntie ontvangen door den Paus De Cielria van de Kon Holl Lloyd GÏRtormiddag 3 uur vertrok het stoomschip Golria van den Holl Lloyd van Amsterdam liet schip zal ofschoon het zioh heden in de gevaarlijke zftne zal bevinden niet door een Noderlandech oorlogsschip geconvo oerd worden Op den boeg van de Gelrla van Koninklijken Hollandachen Ltoyd welke giHteriniddog van de steigers aan de Rietlanden te Amsterdam naar Zuid Amerika vertrok was meldt het Hbl over een opp rvlakte van verscheidene meters onze vlag geeohilderd Duidcti stak bet rood wit blauw af tegen de zwarte kleur van den romp zeker ztilleo deze kleu ren op grooten afstand zichtbaar zijn Bovendien was midedieeps met groots lettern Gelria en Amsterdam te lezen TuBschcn de schoorsteenen staat o A nog de naam te leuen en s avonds wordt dit verlicht Zooais men weet beeft de Gelria dit naambord tussohen de schoorsteenen aitljd gehad Langzaam voer do Gelria over het IJ en bij den kop van de Handelskade passeerde het groote stootnechip een Zweedsche boot die ook al beschilderd was in de neutrale kleuren Op het voorschip en achterschip waren daarop hoewel over een kleinere oppervlakte dan op cteNe derlandscbe boot geel blauw gele strepen geschilderd De Gelria doet als eerste haven Falmouth aan Poetverkeer over aiee Het Hbld acht de bekend gemaakte maatregelen voor h portverkeer over zee ton eenenmale onvohloende Het is bekend dat snelvarende kleine Htbepen in het bijzonder torpedobooten zoo goed als geen gevaar voor een aanval van onderzeeërs loopen Kan de regeering niet voor postvervoer door een jorpedoboot zorgen w aldus tevens door een daad toonen dat zij bet recht van een oorlogvoerenden staat ontkent Mn ons den toegang tot de zee voor onze kust te ontzGgg m Distributie van meel Het Hbld deelt mede dat trots alle voorzorgsmaatregelen door de conHnissies voor den graanhandel bij de gehouden UI eelinschrij vingen genomen teneinde te voorkomen dat voorraden in één hand zoudon worden opgehoopt het aan enkele handelaren alsook verbruikers toch gelukt is Thans is weth Wibaut vanAmsterdaiii doende om ten behoeve der bakkers dKf elders geen meel kunnen bekomen da op sommige voemen en andere pakhuizen opgeslagen partijen Amerikaansch iiieel van ge icentewege in bezit te ne Cfemeogde Berichten De uitwisseling van gewonden Uit Ylissingen meldt men nog Reeds in het kort deelden wg mede dat de Duitsche en Engelsche gewonden die hier gisterenavond tegelgk vertoefden zich druk met elkaar onderhielden en dat vooral werd geïnformeerd naar de wgze van behandeling in de wederkeerige landen De Daitschers hadden maar een roep over de behandeling in Engeland zy zagen er dan ook buitengewoon goed verzorgd uit en droegen of militaire of nette burgerpakken terwyi enkelen het marineuniform aan hadden De Engelschen waren minder goed te spreken over de ondervonden behandeling bij de Daitschers vooral over de voeding hadden zg te klagen weinig vleesoh en slecht zwart oorlogsbrood Ook zagen de Tommy s er veel minder goed uit wat de kleeren betrof er waren er met Pransche petten en soms ook jassen terwyi een zelfs het mutsje van een Turco droeg De Duitaohe leden van het Roode Kruis die den trein begeleidden waren vol lof over het optreden van hen die te Ylissingen de zorg voor de G onden hadden en betuigden herdeUjk hun dankbaarheid daarvoor Toen met het aan boord béngen van de gewonden begonnen werd moest aan een 24 tal medegedeeld worden dat voor hen geen slaapplaatsen meer aan boord waren en datzy in de loods moesten overnachten om heden aan boord te gaan Onder de Engelschen vooral waren een drietal uiterst zwaar gewonden waarvan het vervoer slechts met alle voorzorgen kon geschieden Het Roode Kruis te Vliasingen bygestaan door dragers van het leger en de marine heeft wederom bewezen ten volle voor zyn taak berekend te zgn wat ook reeds gebleken is bg de aankomst van Belgische gewonden in October van het vorige jaar Brandstichting J l Maandagavond is een hooiberg afgelirand staande op de boerderij van d en heer C Boa te Abbenoe gemeente Haarlemmermeer Do heer C Boa ontving 5 Januari een anoniemen brief waarin iiem word medegedeeld dat hij onder een aangewezen brug f 100 had to deponeeren en dat andejs zijn boerderij zou afbranden De politie scheen het als eengrap te beschouwen totdat het nu gebleken is dat liet wel degelijk in allen ernst Ijedoeld wae Hbl Ten gevaarlijke tocht In het concertgebouw te sHertt Tea boüoh is thans een Belg onderdak gebracht die reeds vaak langs een voiügcn weg de grens naar België had overgestoken met brieven en diergeli e Enkele dagen gelede echter zag hij plotseling een Duitach soldaat op het pad eiaan Aan vluchten viel niettedeoken en do Belg besloot zich te redden koalo wat het koet Toen de DuUeche militair hem zou visiteeren een pas had do Belg ook niet greep hij plotseling in zijn jaszak dien hij vol peper had en wierp den Duitschor de oogen vol E i verwoed gevecht ontstond tusschen b de mannen waarbij h ten slotte den Belg hoewel vreeeeïijk gewond vooral In t gezicht en op don rug gelukte over de HoUandsche grens te geraken e op 2 meter afstand was Doordat de Duitscher do oogen vol peper had kon hij den Belg niet zien anders zou hij hom wel hebben neergeschoten De Belg heeft thans genoeg van zijn boodschappen tusschen Belgiö en Nederland en blijft als vluchteling in Den Bosch Ondankbaarheid De Belgische viuchtöUngen die te Mid delburg m de scImc in de Lange Delft vertoeven leken wel onverzadigbaar wat broodvoeding betreft Telkens vroegen zij meer brood Bij onderzoek ia thans gebleken dat het hun alleen om witbrood te doen waa Zij krifee n l ateeds een witte en een bruine boterham tegelijk De witte werd opgegeten doch het bruinbrood werd verstopt Up alle plaatsen die daarvoor maar oenigszine in aanmerking kwamen vond men boterhammen In totaaf kilo s koeleiijk brood Naar de Mid Ct verneemt bestaat er groote kane dat de ondankbaren naar ceu der vIuchtelingeBdörpen zullen woriicn overgebracht Daar kan men strenger toezicht uitoefenen Ontmoe ing met een Zeppelin De Helena van de Kon Ncd Stooml ootmaats diapplj die Dinsdag in Rotterdam aankwam heeft naar het Hbl schrijft op zee ongeveer 40 mijlen van het Haaksvu urschip eén ontmoeting ge had met een Zeppelin Toen de bestuurders van de Zeppelin het schip bemerkten kwamen zij snel naderbij en vlogen heel laag over dai stoomer De bestuurders van het luchtsohip bemerkende dat het een Nodcrlandsche stoomer was veranderden echter spoedig weder van koers an beide zijden werd met vlaggen gesalueerd Stadsnieuws GOUDA 18 Februari 1916 Gisteren slaagde te Rotterdam voor hel examen nuttige handwerken Mej Th H Blok alhier en Mej A Plomp van Waddinxveen Ülerenbeacherming Men öobrijtt ons Uealgemeene vergadering d r afdeeling rjouda en omstreken van de N ederl Ver tot Bescherming van dieren gisteravond in Het Scliaakbord geliouden was als de meeste vergaderingen lielaaa zeer sleclit tiezoclit we is waar diencie liet weer niet mede im mag dit oorzaak geweest zijn van veler wegblijven I en eeresaluut brengen we aan degenen die door hun tegenwoordigheid blijk van belangstelling gaven Want belangetelling v e r d 1 e nt hot werk der aldeeling en hebben do dieren noodig in hun belang werd ook in t afgeloopen dienstjaar zeer vaak opgetreden meestal met gunstigen uitslag Er zou op t gebied van dierenbescherming echter nog veel meer godaan kunnen worden indien maar meer samenwerking te verkrijgen ware Het verslag maakt melding van een hondertHal gevallen waarin daadweritelijk werd opgetreden door daartoe bevoegden De rekening en verantwoording der penningnieesten word onder dttnkzegEfing good geiïeurd evenzoo het verslag der aldeeling aan het Hootdbestuur Na nog eenigo algemeene besprekingen naar aanleiding van feiten door een paar der leden waargenomen sloot de voorzitter na rondvraag de vergadering Boskoop De Burgemeesters vacature te Boskoop Men schrljlt ons t Is hier voor de zoovoelste maal Zuster Anna Zuster Anna ziet ge nog niets komen Wel waren het geen Blauwbaards die taliooze Burgemeeeters In enkele jaren gekomen en gegaan doch we zien aiettemin verlangend uit naar een waar Burgervadier Zou er dan voor deze zeker niet onbelangrijke gemeente in Zuid Holland niet eens iemand onder de sollicitanten zijn die voor ons is the right man on the right place Onze hardgroeiende gemeente met nu al ongeveer 7000 zielen heeft niet genoeg aan een adtninietrateur die de machine draaiende houdt dat is voldoende voor Lutjehroek of Ijige Mierde t Ia waar Boskoop heeft een gemeenteraad van flinke mannen waar kleinsteedscho Rijnstreeksche partijzucht niet zoozeer domineert met strijdvragen of de diphtheritis van de openbare school komt of niet Onderwijs gasfabriek waterleiding wegen geven geen aanleiding tot al te groote klachten doch in dit opzicht is er toch nog veel goed te maken Op dit oogenbllk worden de wegen verbeterd geschikt gemaakt voor de moderne vervoermiddelen ais lijkkoet en auto dooh mot dat al gaat ons eenige natuurschoon onze weinige opgaande hoornen verdwijnen Eerst onze 4 eiken bij de Biezendraai en nu langzamerhand al het gewas Wat zal daarvoor in de plaat komen wat zal oos Gud Hollandsehe Achter in do Bieaen nu meer beteekenen Met het uitsterven van de echte boomkweekers verdlw n onze hoornen die schaduw en nsmrscfaoon gaven Onze hoop Is gevestigd op de verfraaiingscommissie die op adviee van de moderne kweekers nu raad weet op een moderne plamen ei heeeterversiering die ons nieuwe wandelingen schept Maar gerief schoonheid gemeentebedrijven administratie elsohen niet alleen een Burgeineéeterleider vooral m 4 het oog op het verkeer Boskoop is en blijft geisofSerd Kijk naar Aalsmeer met zijn nu al 10 trehien heen en terug per dag naar Haarlem In A uur rit en binnaiI kort m idem per dag naar Amsterdam 12864 1160O 16723 f 1000 10203 493 Ml 1400 9845 9863 9910 99J6 9948 9969 10048 lOOOl 10120 10131 10155 10262 10272 10 291 10342 10301 10433 10499 10530 10539 10661 10586 10589 10645 10650 10686 106931073610810 10815 108 32 10886 10892 109401096610979 10980 11008 11021 U0S6 11040 11IM3 11040 11061 11141 11198 11253 118321137111372 11127 11430 11442 11620 11627 11613 llB i2 11609 11671 11674 11682 11700 11775 11790 11798 118J7 11874 11968 11987 11995 ll l li 12043 12088 12089 12107 12120 12265 12 276 U282 12297 12300 12313 12812 12 r l 121U 12443 12166 12469 12487 124M 1251 126 36 12585 1280O 12604 12609 12618 121 31 12637 12 H9 1 2658 12686 1 2702 1 2711 t 2712 12789 1 2823 12937 12946 12970 130S4 13033 1 1040 13107 13122 18126 1316413171 13201 H211 13242 13287 13318 13319 133801836 1 1131 6 18413 13486 18609 13 562 1356618676 H662 18687 13689 137 20 137281372913772 13794 1 3856 13888 13944 13953 14013 14069 14071 14138 14166 14180 142341431114334 14M2 14347 14366 14889 14424 1443114461 11527 14551 14665 14614 14668 14682 14697 11743 14753 14757 14826 14827 14849 148 1 11898 14911 14918 14920 1492714966 14986 1 009 15010 16073 16088 15046 16076 15078 l 115 16166 1521 15264 16367 1538015415 1 182 15618 15621 15641 15638156391 6674 16749 15820 15824 iSSM 16865 1689815929 1 6973 16991 16097 16106 16124 16157 16177 10201 16217 16 238 16254 16262 16862 16416 16475 16499 16561 16569 16612 16629 16638 16673 16757 16763 16766 16816 16847 16856 1 861 16929 16951 16966 16966 16989 17021 17086 17128 17181 17222 17244 1724817249 17297 17802 17344 17449 17441 17451 17470 17608 176 32 176J6 17682 17686 17693 17711 17770 17824 17825 17829 1786T 17as 17938 17976 17987 17997 18090 1811018122 If 120 18149 18163 18155 18207 18210 18222 18331 18 H1 18359 18402 18420 1842518452 18156 18463 18001 18677 18717 18760 18840 18919 18953 18997 19034 1904419044 19061 19105 19118 19165 19176 1918219836193 39 1936 19100 19407 19488 19452 19463 19491 lii 07 19612 19613 19617 19661 1971619762 19754 19782 19794 19796 1982019829 19831 19815 19864 19881 19889 19934 19949 20085 20090 20127 20132 20157 20244 20318 20362 20399 20416 20460 2a669 20615 20722 20777 20786 20861 20879 20908 20925 20927 209 50 211966 20936 20980 fie klasse 11e lijsl No 19539 f 70 m no 19538 f70 1083 4084 em vari f200 New Yorksche Beurs 17 Pebrnari De omzet bedroeg 190 000 Gew Aand Atchison Topeka 93 Baltimore Ohio G7 = Erie spw 21 Kans C South 22 18081 1026 lOOC 2011 901 1 18098 18029 iriOSl 20046 1091 2092 3033 4012 6029 9042 9082 10018 13082 14062 16037 73 840 lOV W s 52 Hbld MARKTBKKICHTEN Prijzen van f 70 198 323 362 410 26 015 673 927 949 977 1018 1188 11811324 l 20 1366 1433 1901 1943 2027 2060 2102 2155 2221 2 298 2370 2572 2580 2035 2073 2869 2875 2883 2987 3060 3187 3335 3136 3516 3620 3642 3666 8870 4092 41391298 4389 4836 4852 4940 4950 4963 6108 6277 6ïltl6 6817 6859 M77 6659 5663 5577 5693 5612 6788 5799 5803 6091 6110 6219 0236 l t23 0498 6761 08 34 7051 7102 7159 7180 7 40 7612 7684 7660 7707 7730 7756 7790 7982 8008 8208 8381 8416 8439 8630 8071 8706 8928 8966 9001 9026 9072 9 267 9460 9482 9503 9596 98U 9834 9895 10109 10136 10299 10312 10373 10383 10436 10509 10528 10660 10847 10852 10862 10895 11163 11173 11235 11270 U484 11519 11626 U631 11540 11760 11827 11867 12034 12289 1232112457 12567 12636 12743 1 2845 12852 1 2902 12r 9 12999 13052 13060 13231 13371 13138 13612 13544 n090 13713 13734 13814 13870 14016 14032 14042 14216 1 M60 14674 14604 14679 11895 14945 16034 16045 15283 16461 15485 15498 16607 16641 15730 16912 16988 15992 16991 16030 16146 16269 163111633116 343 16411 16427 16444 16461 16483 16566 10739 16837 16884 16886 16895 1690110956 I7 l l 17182 17262 17261 17269 17882 17 0617588 17653 17851 17868 17915 18018 18030 18081 18176 18235 18 244 18274 18303 18307 18 650 18662 18680 18627 18661 188 26 1885218900 19061 19058 19093 19108 19176 19386 19102 19416 19429 19560 19748 19890 19921 20042 20164 20289 20121 20486 20603 20978 Nieten 23 39 70 119 166 252 268 280 317 821 832 836 368 860 302 394 409 414 421 444 452 493 510 516 830 669 0 26 630 688 798 874 980 1009 1081 1103 1129 1141 1156 11651222 1316 1830 1348 1872 1374 1411 1417 1460 1468 1490 1506 1612 1501 1597 1685 1647 1677 1678 1712 1720 1739 1740 18071813 1895 1900 1908 1914 1939 192919612020 2110 2170 2176 2202 2213 2829 2346 2862 2382 2409 2487 2481 2498 2503 2606 2524 2557 2674 2626 2644 2642 2668 2639 2669 2676 2698 2722 2762 2792 2827 2834 2968 2970 2976 8019 3040 8067 3074 8189 3202 3216 3218 3260 3269 3273 3340 3407 3417 3492 8498 8536 3638 8554 3690 8713 8768 3799 3806 3875 3900 3906 3942 4077 4140 4170 4179 4191 4327 4389 4382 4463 4 634 4567 4568 4602 4620 4662 4728 4735 4740 4765 4774 4796 4798 4849 4831 4863 4874 4908 4927 4919 4960 4961 4971 5064 5070 6109 5133 5176 5178 5197 6229 6237 5810 5319 6380 5409 5429 6610 5609 5526 5561 5564 5668 6709 5741 6749 5800 68116830 5839 5861 5898 6928 6985 5942 5963 6062 6098 6099 6184 6185 6158 6192 6197 0299 6381 6868 6862 6878 6464 6470 6492 6518 6580 6557 6567 6673 6689 6691 6692 6751 6773 6898 6910 0930 0938 6962 6969 6985 7056 7096 7169 7198 7202 7206 72217239 7348 7358 7379 7418 7427 7440 7472 7026 7030 7089 7739 7784 7877 7924 7966 7971 7983 7992 80O1 8119 8123 8180 82118300 8322 8823 SW 8346 8360 8405 8438 8114 8464 8477 8496 8587 8510 8673 8598 8601 8605 8608 8622 8686 8673 8677 8829 8838 8867 8872 8921 8926 8960 8998 9017 9063 608 1 9183 9189 9201 9205 9212 9229 9243 9271 9357 9376 9404 9420 9177 95009526 9596 9020 9651 9669 9697 9723 9767 9614 ovemeuien i u toch is ruimere bekendfiiaking wol gewensohl Wal hot bezwaar betreft dat d bladen nie4 gedwongen kunneo worden de uiilreksol van de vonnissen op te u men d rechter zal wel zorgm d l hij geen bladen aanwijat van welke een weigering IS te vroezoQ De boelissing over het amendemeniMendela laat Z Kxc aan de Kamer 1 Ie heer Schim van der Loofï Li l verdedigt nader zijn amendeinenl dat daarna in stemming koml en wordt aangenomen met 33 tegen 27 stemmen Het amendeiuent Mendels wordt zondier hoofdelijke stemming aaogenomen evenals het ontwerp zelf Aeui de ordo komt daarna het wetsontwerp tot verhooging der Waterataatsbegrooling voor 1915 met f 50 000 als eert ten termijn van een bedrag van rond U mlllioen gulden voor de konalisatie van de Maaa Do hoer Jan een Maastricht r k meent dat ook na aanneming van dil ontwerp men nog ver vorwijctord Is van het einddoel kanaliaatie der geheele Maas in Limburg Inzake het gedeelte waarover WIJ met alleen zeggenschap hebben moot nog altijd overeonatemmlng worden Daar evenwel thans geen uitzicht Iwstaal dat do ouderhaudollngeu mot België in afzienbaren tijd lol eenig reaullaat zoud n kuaneil lolden dringt spr aan op de ernstige overwegingen van hel plaü een kanaal op eigen grondgebied naast do Maaa te graves Hierna wordt gepauzeerd Ka de pauze wordt opgemaakt denominaliu voor lid van den Hoogen Koad vacature ljiman Trip Daarop worden geplaatst i Ko 1 Mr Dr L L Visser De zitting duurt voorl De Zeescheepvaart en de Nederl Regeering Omtrent de besprekingen van de Hegeeringen met vertegenwoordigers dor groote Stoom vaartmaatschappy wordt nader vernomen dati minder juist is dat de Kegeering zioh zelfs zon hebben onthouden van het geven ook maar van eenigen wenk Immers naar ons thans nader is gebleken heeft de Regeering aanbevolen om den gezagvoerders der schepen op te dragen om zoodra zij een onderzeeboot op hun weg ontmoeten te stoppen en zich gereed te houden Toor het geven alle inlichtingen omtrent Bchip en lading Ten tweede heeft de Regeering de Directies in overweging gegeven silhoulettes te doen vervaardigen van hunne schepen en die op uitgebreide schaal verkrijgbaar te stellen Van het bij een der Conferenties ter sprake gekomen denkbeeld om de schepen van sommige onzer vaste Stoomvaartlijnen te doen convoyeeren door Nedérlandsche Oorlogsschepen heeft de Regeering afgezien voornamelijk op grond van de overweging dat daardoor het ricico van de nietgeconvoyeerde schepen aanmerkelijk grooter zou worden Men meldt ons uil Den Hoog Do Minister voïi Landbouw Nijverheid en Handel ontvangt hedenmiddag te 4 uur up ijn deparloment de voMogen woord igera an do Nedérlandsche Ueetlers Vereenl TWEEDE KAMER ergadoring van heden Oeopcnd teil Het Persbureau Vas Dias te Amsterdam ontvangt het volgende telegram uit Batavia HetlndischeGouvernement is voornemens de leening voor Maart van 621 2 millioen op te nemen tegen een rente ö van 5 oi noteering 9 o De asche Bank zal dh van het bedrag voorschieten uur 4 5 Aan de orde la de voortzetting der behandeling van het wetaontwerp tot wijziging van ari 27ti en van daarmede verband houdende artikelen van het Burgerlijk Wetboek bepalingen betreftendc de eelitscbeidlng Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Inatitunt te DE BILDT Hoogste barometerstand 763 6 te Uemel laagste stand 742 5 te Skudesnaes Verwaohting tot den volgenden dag Meest kraclitige tijdelijk wellicht Btomi achtige Zuidelyke tot Znidwesteiyke wind betrokken met regen later wellicht opklarend zelfde temperatuur Do heer Beuraer a r meent dat door de sinds de mdienlng aangebrachlB wijzigingen het wetsontwerp niet meor in overeenatenimiug is met de considerans Met het amendoineni Mendcl bedoelende voor Ie schrijven dat do gronden an hel scheldingsvonnis niet in de te pubhceeren uittreksels mogen worden vermeld kan spr zich niet vereenlgen Hel laat zich denken dat er redenen kunnen zijn die publicatie gewenscht maken 1 e heer Van Visser van IJzend o o r n v l acht ruime publicatie van het vonnis gewenscht ter voorkoming van bigamie in het Iwlang der crediteuren en Bl R JERLIJKE STANl GOUDA GEBOREN 16 Febr Adriaan PanloB ouders P Christ en A Annaars Bernardus Johannes ouders A J van Vliet en J J Flux Elisabeth ouders P de Mink en J J Krugswijk 16 Pieter Johannes Marinns ouders J A Ziere en S de Weger Willem ouders J G Castelein en J K Blanken GEHUWD 17 Febr W van der Heij en H S von den Heuvel B Merkns en H Prins H de Gans De hoer Van Doorn u l betuigt tegenover den vorlgen spreker zijn Instemming mof het amendement Schim van der Loefl om het uittreksel van het vonnis alleen m de Staatscourant en niol In dize Ml een dagblad te publlceeren Hij meent dat de publicatie van het von nis niet afhankelijk mag wordon gemaakt van du medewerking van e dagblad Do Minister van Justitia acht hel aanendement Sohlm van der Loef niet prindpieel in strijd met het ontwerp er zijn evenwel practische lezwaren tegen aan te voeren Welke aanneming ongcwenacbt maken Het publiek tooh krijgt dagelijks nieuwsbladen in handen terwijl dit yiet de Staatscourant niet het geval is Verder ie het lang niet zeker lial de nleuwsblafcn de mode e G de Jong E C J van der Horst ileellngen uit ile Staatacoiirant zouden en I M Pilger