Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1915

I ü 12711 lanx ni zijn vriendin liebooren is machMg en wijdvertakt genoeg om iu geval suil dreigend gevaar de vrienden te waarsi hu wem Sedei t zijne arrestatie doen zijn vrlèniliii dus zijn verdedligcrs alle moeite om bet misdrijf door heiu gepleegd in een feuiiwiiger dagiieht te stellen Maar tot hiHver zijn al hun pogingen afgestuit t Slechte eerst dat de talrijke pakketttm uan ntad BAohoff gezonden afkomstig ouden van wal iJeslaux die een kleine eter ÏH overhield van de hem toebedeelde pottii Dit toch al vrij zonderlinge arguni4Hit verloor heelemaal zijn kracht toen spottend de vraag gesield werd door een der bladten n de ko cUe Deseiaux godurende de THte maanden van den oorlog uit het 1 amp rechanché de Paris verduisteri en naar het Ifindgoed van madtwne Bóchoff gezonden heeft was dat ook een oversehotje van zijn portie Daarna heeft men gepoogd aan te toonen dat Desclaux dgenlijk geen imhtair ÏH on dus voor een civiele rechtbank g daagd zou moeten worden Dat zou inderdaad iets gewonnen zijn want de burgerlijke rechters zijn nog we eens voor een accoordjo te vinden Meer dan é ne faiise eélfebre is daarom het te bewijzen Diri t daarop Is de Figaro komen aan oonen dat Desclaux sinds 1901 geregeld proinotio in het leger gemaakt heeft on lat bij wel degelijk door den krijgsraad behoort geoordeeld te worden Wat dan ook wel gebeuren zal Intua olien neemt de Zaak steeds grooter veriioudingen aan Men sprerftt van een ftioot aantal subolterno medeplichtigen en onder anderen is de oldiaat die die voor iiiadaiiie Hechoff lietrteqiido pokken aan hun adres bezorgde reede gearresteerd Niettegenstaande de officieel gegevenverzekering dat Desclaux niet besohuldlgtlwordt van spionnagc blijven er hardnekkige geruohien in dirai gee t loopen vooral nadat liet bekondi Is geworèen dttt JJes laux niet madame Bécboff dezen zomer or auto oen reis door Duitschland geiiuiakt hebben Deze affaire d1e vermoedelijk nog heel vR erfa 4singen zal iu engen belooft weer fcn een schandaal te worden zooai men lie atlwp in t rankrijk kan bijwonen A I PKTILLON 00RL0G8VARIA riönteering in do lucht Menigeen die den luchtraid der Duilrtcbers bpveii h ngeland ondanks alles heeft moeten bewonderen zal zich hebben afgevraagd hoe de liichtscbippera en avialeiiFH m eon stlkdonkeren nacht hun weg hebben weten te vinden liet is duidelijk ilat de t aak van den luchtschipper veel moeilijker m dan die van den zeeman die slechts rekening heelt to houden met twee denwmcies Den zeeman staan kaarten effli heele serie nautische en ostronmnisrho instrumenten kustUchton enz Li ti dienste Do aviateur moet zich cch De Oorlog Aan het Westeiyk Front De Dnitsoliers in Frankrijk en België In het Franaohe middagoommuniqué van 18 Febr wordt gezegd Men bevestigt dat de gelukkig geslaagde overval die ons t n noorden van At reolit en ten noordwesten van Roclincourt meester deed worden van twee linies Duitsche loopgraven ernstige verliezen aan den vijand toebracht In de vallei van de Aisne en in de sector van Reims hebben artillerie 1 gevechten plaats gehad waarbij onze batterijen bepaald voordeel konden behalen In Champagne hebben wij in do omgeving van Perthes het geheolo terrein behouden dat wq gisteren en eergisteren hebbon veroverd Onder de talrijke gevangenen die wij op 16 en 17 Febr maakten behooren officieren en manschappen van het ie en Sste actieve legercorps on van het 7d6 en 10de reserve legercorps In Argonne hebben wij onze behaalde voordeelen in het bosch van La Jrurie ton zuiden van Fontaine auxArmes behouden Wij hebben eenige vorderingen ge j maakt in de omstreken van Bourvenlles bij de hoogte 2G3 Het succes tusschen Argonne en de Maas in den avond van 17 Febr behaald deed ons meester worden van het bosch J ten zuiden van het bosoh i ti dienste Biosooop Salon Gouda Vooruit PRACHT PROORAMMA met de hoofdfilm De Roode Molen Boeiend drama in 3 deelen Bunny en de Harem Komisch De wonderen van Canada Natuuropname De Koningin der Badplaats Comedie amusante Polidorlustchampagne Humor Vanaf VrQdag zullen de voorstellingen opgeluisterd worden door VIOOLMUZIEK van den heer CLAESSENS violist van de Opera te Antwerpen minimnm leeftijd 19jaai maximnm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleef tijd 29 jaar minimumleeftijd IGjaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 TE HUUR op goeden stand EEN Winkelhuis met PAKHUIS Te bevragen Groenendaal 13 W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN rJzer waren Keukengerei Rijwielen en ondcrdeelen Landboawgereedschappen en Werktuigen 14 Brieven uit Parijs XXV Parijs 9 Ichi 1915 t Is toch wel Jammer de wanklank die ilu afrain Dosclaux brengt ia bot unUKoiiri van vadierlandsliefdc dat nu aedert o maanden door alle partijen wan aan rfieven on volgehouden iJe verduisteringen door liezen hooggeplaatBtcu adminiHtratieven officier gepleegd brengen allo tongen en pminen in beweging De journalïHtcn werpen zich niet hart en zitH iu de beweging want w zit oopl in en d t ia meer dnn van den oorlogHtoosland gezegd kan worden Dank zij dien lieJtigen ijver der Pari che reporter lekken telkens allerlei nieuwtjoa uit Zoo had nauwelijks niadaiite Bécboff die zooaln men weet eeu der hoofdpersonen in kt zaak is nauwelijks uitvoering gege en aan haar plan om mot de grootst iiwgebjko Hnelheid te verhuizen haar huren gaven meer blijk van onwelwillende belangsleüing dan haar aangenaam kon zijn ol d © journaUsten zaten haar op de hielen zoo goed als trouwens een viertal agenten van da Suretó générale Want madame Uéohoff die trouwen al is iJgedaald tot la onmme 136ehoff hiMj t de aanzegging ontvangen zich ter beachikking van de justitie te iiouden en kan dan ook geen voet verx ctttm zonder gesurveilleerd te worden Dio verhuizing heelt trouwen aanleiding gegeven tot een lieel relletje waarliij ie Parijzonaars die het bijwoonden zieh natuurlijk hoogelijk geamuseerd heliben Eerste beilrljf liokspartij met een vijandig gczlndo buurvrouw in de lift men ziet zekere dajnes uit zekere kringen zijn als jiot er op aankomt ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken waarbij niadoinc llóchoff vnj Ki havend uit den strijd te voorschijn kwam Tweede bedriif sortie van nuuliame Üéchoft onder oen stortvloed van verweuftchingeu scheldwoorden en keistenen IJeze hulde was haar toegebracht door de voor het huis verzamelde bewoners voor het miiorondeel bewoonsters van de liuurt Ho duchtig en in ronde woorden van mn mtKïning blijk heblien gegeven I erdo en laatste l odTljE vertrok onder geleide van tweo agenten por fiets aan weerszijden van do taal en twee inspecteurs die met madame Bfichoff in dio auto plaats namon lIiH schijnt dat de arrestatie van haar vriend en het gevaar dat zij zelf liep niet geheel onverwacht voor iiwuliamo Héclioff zijn gekomen Men moot di n ti d l ehad hebben haar te waarschuwen nog vóór te Parijs het bericht bekend word en daardoor is het haar mogelijk goweewt een kist met naar beweerd wordt zeer coinpromitteerende papieren naar het luiis van baar mooder te transportecren en te verbranden Van zijn kant moet Dcaciaux ook den tijd hebben gehad verachillendo papieren Ie Joen verdwijnen Dit is nu zoo n wonder niet He cli uo waartoe Dbb Faillisement dgr U MeHbellabriek lllitlin Bij beschikking van den Rechtercommissaris in bovengenoemd faillissement is bepaald 1 dat de indiening der schuldvorderingen aan den curator moet plaats hebben vóór 1 Maart a s 2 dat de verificatie vereadering zal worden gehouden op Maandag 15 Maart a 8 des voormiddags ten eH ore in het Paleis van Justitie te Rotterdatn De Curator Mr B D H TELLEGEN Abn Boompjes No 30 Rotterdam 17 Februari 1916 Meubelmakers GEVRAAGD bekwame Meubeliiiakers oor vast werk Adr ÜEBR V ROOYEN Stoom Stoelen Meubelfabriek te IJsselsteijn Uw Lichaam bij tijds te zuiveren van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vele ziekten Het beate en goedkoopste middel hiervoor zqo de Laxeerpillen van Apotheker BOOM Deze pillen zuiveren hetbloed verwgderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige Gal en Slgmenbevorderen den stoelgang Prijs perdoosje 25 en 60 cent 16 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bg E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 u v ebflpen Dikmjts snelt hij door dikke wolken hij ziet geen sterren hij M t geen grond 1 n Inmiddels ondeV iwk hij den invloed d horizontale en verticale luchtstroomlngen Xeker van tijd tot tijd verdwaalt eens d een of andere vlieger In hei alg riiei ii echter weet hij z n weg evcngoeil hIh lie zeevaarder Hij weet zich evenftOi d te orilinteeren als de zeeman maar iloi t dit op andere wijs Is voor den i inan de magnelisclie naald e n belangrijk Ris voor een voorijijgaanden vlifger m donkeren nacht is de meg neetnuald alles Wat i het geval De magneetnaald wijet niet precies in noordeli e richting maar vertOüct een horizontale en een verticale atwijking Hot kCKupas wijst zooals men weH naar de magnetische Noord ool I ie at ijking is voor verschillende plaatsen hetzelfde Stel dat in ons land die afwijking 5 gr naar Weet is dan zou Parijs b v diezelfde atwijking deolluatie kunnen hebben voorts zou in Ko ienhagen en Christiania eveneens een deelinatie van 5 gr naar West kunnen worden geconstateerd en de specialiteit ni aardmagnetienie zou dus een hjn kunnen trekken die alle plaatsen waar de dcclinatic hetz i4fde was met elkaar zou verbinden Dat heeft hij voor vele tienlallen jaren reeds trachten te doen en op hot oogcnbllk zijn kaarten in den lian Ii l waarop dezo manier de horizontaio fifwijking van het koinpas docHnalie bcliematisch op Is voorgesteld De aviateur nu in ieder geval de luehtscbipper van een Zeppelin is in het bezit niet alleen van het gewone kompas dat dus naar de magnetische Noordpool wijst maar neemt ook mee het A g fluidekooipaa hetwelk de goc raflsche Noordpool opzoekt I n mocht hij lil appaiaat niet bezitten dun kan men beui door middel van de vonken telegrafie op de hoogte Ijrengen van de richting Noord Zuid Met andere woorden de lurbtschipper kan ateedö de magnetische declimailo meten en kan er dus steodft an op de ho e zijn op welke lijn nn zelfde declinatie hij zich bevindt Voorts helt de kompasnaald Ook die liclling is voor do diverse plaatwn der aarde verschillend Wederom hooft de aardniagnetismo ppeoiaiiteit een sebematische voor tolllng van die helling inclinatie op de wereldkaart gebracht düs door mi Mel van lijnen van zelfde incliiinlie dio de bovengenoemde lijnen snijilcii In do gondel van het luchlschip weet men de inclinatie voortdurend en de luclilsehipper bepaalt dus nauwkeurig waar hij is Voor den luchtschipper lieteekont een i u ander in de practijk verandert de inclinatie niet tÏBn beweegt men zieb op lie leokline d i in de richting ÜostWest Neemt de inclinatie toe dan gaat men noordelijker Neemt deze af dan Ivomt men zuidelijker Vooral de inclinatio methode wordt veel toegepast Men heeft er goedo resultaten Toen de Russen zagen dat hun moeite tpvergeefri was gingen zg naar öcbastopol Wij maakten reohtsonikeerd en deden hen ons op een gepaaten afstand houdend uitgeleide Parlententsleden te volde OfMchoou de leden van de Duitsche par lementen voor het mcerendeel van gevorderden leeftijd ziju staat toch een aanzienlijk aantal van hen onder de waptmnIn Dost en Weet strijden niet minderdan 100 volksvertegenwoordigers terwiji de gezaauenlijke Duitsche parlementen 180Ü gekozen loden tellen Boven aan staaldeRijksdag die ongeveer 70 leden naar helveld heeft gezonden Uit h t Pruisisch Huis van Afgevaardigden dragen 65 leden de unifoim Uit de beide provlncicHOosten Wostpruisen alleen viptien Deieugdige nationaalliberale afgevaardigde ïtaftMicIavor is reoda gesneuveld DeconHervatieven hebben 35 von de hunnen inhet veld de vrije conse rvatievwi 10 hetcentrum eveneens 10 do nationaal liberalen 15 en do vrijzinnigen 1 Ook de Landdagen van andere bondstaten zijn sterkvertegenwoordigd De Beierseho twoedfakamer lieert ongeveer tien leden in hetveld Zoo ia het ook ongeveer in Saksen Wnrtemburg en Baden De afgevaaidigde Wagner uit Baden ia reeds gevallen Ook verschillende leden van den Landdag van Izas Lotharingen doen dienat Handelsverkeer tuaschen I ngeland on België Officieel is vastgesteld dat er zich op ha oogenblik in I ngeland bijna 3500 Belgisohe handelaars als uitgewekenen bevinden Na het sluiten van den vrede zullen zij naar België terugkeeren en medewerken aan hot weder opbouwen van hun natie In oen artikel België dat herrijzen zal door H V Morgan in do Daily Telt raph woriU er op gewezen dat men thans een goedo gelegenheid beeft onl den weg te bereiden voor een grooten handel tuaschen l ngeland en België Men kan als zeker aannemen schrijft Morgan dat na den oorlog als een duurzame vrede gewaarborgd is het crediet grooter zal zijn dan ooit te voren Aan mannen van goede bandiolsrepulatie vóór don oorlog zal crediet worden gegeven meer op hun karakter dan hun borgstelling Zulke mannen zulten goed worden gotiteund door hun Regoering door bankiers enz om de induatm an het verwoeste België te doen herleven Zij kunnen machines koopen ftrondstoffen of goederen voor den handel in het kloin Zoo zou België oen ruchtbaar gebied worden voor den BritHoben handel uitvoer en invoer 1 r worden thans pogingen gedaan om Ie grondslagen daarvoor te leggen Een comité Beige pour Ie Commerce des Allies is gevormd Van den anderen kant Iraohl de Londensche Kamer van Koophandel voeling te krijgen met leden der Belgiaeho Kamers van Koophandel mee bereikl Inderdaad de rol van het koiiipuH ÏH nog niet uitgespeeld De MidilU in de Zwarte ee De Magdeburgischc Zeltung vat een brief van een matroos der Midilli een der beide Duitscho kruisers dl it het bet in van den oorl In Turkschen dienst ijii overgegaan Hij schrijft o a i Den 2ïen December in de vroegte Blond ik op wacht en om 3 uur tO zag ik een licht We voerwi er op af Hrt Ideek een Russische hulpkruiser te zijn Wij richtten ons zoekiicht er op en spoedig daarna kreeg het schip 24 gaten Vier salvo s van onze lO ö centimeter Vervolgens zagen we een rood lleht dat een sein was We richtten er ons zoeklicht op en het bleek het Russische linieschip Rostislaw en daarachter iCen torpedojager te zijn Wif zijn snel uit den weg gegaan daar het niets goeds kon oplevei on nog langer in hot gezelschap van het Russische eskader te blijven Snel nog een 10 5 centimeter groet en dan met volle kracht vooruit J e huipkruiscr was reeds gezonken Morgens troffeo we alleen een tweeden hulpkruiser Deze ging denzelfden weg op als zijn kameraad We maaktenir man en 2 officieren gevangen Acht man verdronken 1 en man werd nog opgevlscbt door twee Duhschers die overljoord sprongen Het was juist In het gekolk van de schroeven en daarom levensgevaarlijk Maar hij was al dood We voeren terug kregen echter torpedoboolen in het gezicht cHe er van door gingen Op de plaats waar wij smorgens om vier uur het eerste schip hadden laten zinken ontmoetten wij dje Russische vloot liet waren drio linieacbepcn twee groote kruisers en acht torpodojagers Te midden daarvan hadden wij de boot in den grond geschoten Op twintig kilometer af=itand = begonnen zij te sehleten Wij bleven echter netjee buiten schot en zij kwamen niet dichterbij Zij zonden tweo kruisers vooruit die echter onverrlohterzftke terug keerden Toen kwamen vier lorpwlobooten binnen schot die wij echter terug joegen De linioschepen kwamen te hulp maar trofteii niet Toen kwamen kruisers en vier torpedojagers lie ons tot het donker vervolgd i Wij V oeren naar Sebastopol Den anderen morgen hadden wij de vervolgers voor ons 1 11 kruisers hadden de wilde vaart niet uitgehouden Hel waren dus de vier torpcdotagers Wij vielen ze onmiddellijk aan en blijkbaar hebl en wij ook wat getroffen Spoedig oohter kwam de geheele vloot weer in hel gezicht wat ons een reden was om iets uit den weg te gaan Daar Ie vloot zich echter tot het uiterste inspande moesten wij onzo vaart tot 25 knoopen verhoogen Spoedig daarop bomde het ook reeds tos Maar het wae alles Ie kort geschoten Tweo kilometer achter ons aan vielen dk dingen in het water Het waren er van 30 5 centimeter Het goedo soort dus maar zwaar verteerbaar A d v©rte3a tiêan I Wit te Biosc oop Konin klijke M arine Ons devies is faD liel goede sleeds het beste Vanaf VRIJDAO en volgende Fdagen k 2 Het I Renpaard Bol d Or I Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als LichtltiatPOOS l minimum leeftijdirjaar met kOPl dienstverband 1 maximnm leeftijd25 aar Matroos toppedontakep f Sllran i minimum leeftiid 20 jaar KieePmaKeP maximum leeft 29 jaar Leepling Stokep Interresaant drama in 4 deelen mir Aangemoedigd door het groote succes is het ons weer mogen gelukken voor eenige achtereenvolgende weken een I serie bgzondere BUccesfilmB in ons bezit te kannen krijgen waarvan j wij deze week reeds een dezer I prachtfltms op het programma j brengen Hierin krggt men niet alleen praal en pracht hetwelk men daarbij vertoont maar ook de volle werkelijkheid der paardensport op de renbaan te aanschouwen Daarbij door de beste Amerikaansche artisten gespeeld vormt dit een prachtige voorstelling Verder nog eenige bijzondere nummers w o het nieuwste Oorlogsjournaal Prijzen der plaatsen Loge 60 ets I 2 Rang 25 ets l Rang 40 ets 1 3 Rang 15 cta Zondags alle rangen 5 ets meer Matpoos kok Stokep 2 klasse tNöERPnSBDARl aoui A 3 BaïT3D A Dienstaanbiedingen hebben in de Cfoudsche Courazit tteeilê tueeeê Deie adverlpntiea koslen slechts bij TooraitbelaliDg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf uitslnitend aan hetBniean GOUDA 18 Febr Nieuwe Schouwburg 7 u 6o Abonaements voorstelling 22 Febr Het Schaakbord 8 s uur Vergadering Commissie Brokkephnis 1 Maart 2 uur Gebouw Bouw eu Woningtoezicht OnderBtaDdBCOmmlssie Armenzorg Beleefd verdoeken wij geregeld tgdig mededeel g te ogen ontvangenvu vergadec nci n t ncerten vermakelgk heden ens o deso dan in onie agenda te Term4ldBn Adverteert in dit Blad Electr Dr A Brinkman Zn Gonda 53e Jaargang Vrijdag 19 Februari 1915 GOMGHË GOlllIVT A Ivri© u w s ean i d vextexi tie blsucL voor onj d su © an 03acLstr©3sC©n Versoliijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNKMENÏi Per kwarta al f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Gelllustreeid Zondagsblad I 1 50 Idem franco per post 1 90 AUonnenienteii worden dageüBts aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten dén Boekiiandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van l 5 gawone regels met bew J8nummer f 6 55 Elke regel meer 0 10 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze leeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke fegel meer 6 cis Redamcs f 0 i5 per regel Groote letters en randen oaar plaatsruimte ïïitgeTers A BBINEMAN EN ZOON Telefoon latere 82 Telefoon latere 82 rftounei oud krijgsgevangen gemaakte I ran clien Onder lien bevondf n zich verseb 11 lende officieren Voorts ziin hier van het gevochlsterrein uit Noord Fr ank rijk vorschinend treinen met zwaargewonde DtiitscheTn op weg naar i JuitHchland voorhijgekomen In België Uit de Kempen Men meldt ons uit Tilburg In do Belgischt Kempen begint dta toewtandl wat dragelijker te worden Meel dat bijna niet meer te krijgen warfj ia than zij het ook nog weinig van uit Antwerpen gezonden Kon comité van Amerikanen hpeft zich daar gevormd ten eind het uit Amerika ent Te Turnhout worden Vrijdag ruim 2000 zakken mwl en 1200 zakken zejuelon ontV angen uit Antwerpen De rekwiaiUÈSn door de Duitsche soldaten hebben nagenoeg geheel opgehouden De militairen zijn thana verplicht de waren die ZIJ voor zich zelf koopen of voor de regeering ritquireereu direct te betalen in gangbaar geld Op bona behoeven de Ijewoneru geen levenswftren noch anderu zaken meer af te geven Om de steenbakkerijen in de omgeving werk te verachaffan zal een ateuncomité aan do eigenaren een som aii frs 300 000 renteloos voorschieten om aldus hel werk te kunnen hervatten en da werklieden eenige dagen per week werk tu veracliaffen Donderdag on Vrijdag ziju iMMi giHloelle der bezeltingstroe pen in d K upen vertrokken om zi naar het front te begeven Te Turnhout heblien een 4t 0 tal manschappen welke aEgekourd waren voor het front hun plaatH ingenomen De Duitscho gonvor iieurgene raal van Belgiö Frelherr von HiaSiug heeft eenige iuale een bezoek aan de grens gebraclit Te Turnhout verloetde hi i ui tki woning van den burge j lueeMer van Hal en hield ceuo Inspeotle over do bezetlijlKstroepen die voor hem f lefileerdt n Uoovenjen en dh fstallen komen in tïi lgisohe Kempen herhaaldelijk voor Het Hchijnen geregelde hemk n te zijn ilie zich daaraUi echuld ig inakon Met wartgeiiioakte gozichten overvallen zij le hge o £ alUienwtaaude huizen bedreigen h bewoners met revolvers on niiiienal A wAi wat van hun gaddng Is Smokkelanj komt niel meer zooveel voor als voor eenige weken lietgeen vooral te danki n is aan d scherpere bepalingen en hel gowU tW zlcht van de Nederlandsche rcnswaoht Het i vaak dagenlang onuiogolljk om lang de groote wegen van lul lïeiglë Holland c bereiken Men moet an een uitstekende pa voorzien zijnen ondervindt dan dikwijle nog moeilijkheden D Duitflclio grenawaohten blijven daar htieng op letten KILKKISGEVIKG IWRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADK OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan 1 H H Verhoef aldaar en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener roo kerij van vleesch en spek in het perceel aan den Langen Tiendeweg No aS kadastraal bekend Sectie C No 2856 3 Gebroeders Baas aldaar en hunne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener tiramerfobriek en het daarin plaatsen vaueen gasmotor van 6 P K tot het drijven eenor zaagon schaafbank voor houtbewerking op een pedeelte van het percuelaan de IJssellaan kadastraal bekend Sectiel A No 4705 I Gouda den 19 Februari 1915 Bnrgomeeater on Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J VAN HEUSDE sel zijn geen nieuwe berichten ontvangen De krijgsbuit der gevechten aan de Oost Pruisische grens is toegenomen Deze bedraagt volgens de laatste opgaven 64 000 gevangenen 71 kanonnen meer dan lOOmachine geygreafTirie lazarettreinen een vliegtuig 150 gevulde munitiewagens een zoeklicht en tallooze beladen en bespannen voertuigen Op een verdere stijging van deze getallen kan gerekend worden Do strijdi in Betgiö üit Calais wordt door den oorlogacorlospündent van Du Tijil gemeld Ikt vechten aan den Vser ia nu wat tuinder dan het in de l atsto dagen wa Üverigenö hebhen de bondgenooten zich nabij GisthelleH vastgezet Alu bijzond erlu id kan ik uvelden döt hier 2 regimenten Belgen zijn aangekomen die voor het yroirtste doel bestaan uit vrijwiUigerB die zich öodort Uec en Januari hier bevinden Roedö heolt een deel hunner ten Oosten van Yperon getoond dat ze het Men gaf mij hier dien raad om zoo Kpoedig mogelijk terug te keeron daar waarschijnlijk het Bchoepvaartvorkecr Fol koatonc Vlissingen wel voor korter of Uuiger tijd zal wordt stilgelegd IU zag hedt nmorgen hier binnen brengen DuitBch geschut iï t ter reparatiewerd opgezonden Kveneons zag ik overblijfaelon van TauIjcn welke naar midcTen Frankrijfe worden f i M nden Het aanfil der gewonde en gefloodo Dultachors in dte laatste 5 dagen wordt geschat op 4 5000 De vllegerHnanval op Zeobrugge en ometrekeii htx ft bliikbaar de verke rawegen der UultschcrH nogal gt troffcn Vele doodben en gewon h ii lieten zö althans bij Westendie liggin ïn Vourno is w er het grootate gedeelte d r burgerbevolking teruggHteerd Meelits 6én dag was er ernatig gesproken van vertrek van een deel der hurWenj Ina Vaderland een Vlaamsch blad versehilm nog in T a Panne evenalH het katholieke Het llelgiacho Volk De bedreiging dor DuitschePfl tegen li n I8den dezer heeft hier geen bijster grootfen indnik gemaakt Men dicnkt dat Ie wanhoop Duitncliiand nog wel verikT vati IhH goede pad zal brengen De vloot der vei bondenen ia iiict l ondvnache trawlers als opsporingflbrigiuh versterkt Die kleine atoomvaaituigen kunnen d onderneeboote nog al spoedig opsporen HKRBKSTHAL IM Febr part Alhier paefie rde een trein met 12 In het van Oheppoy Wij hebben bovendien terrein over een diepte van iOO M ten noorden van Malancoart veroverd en even zooveel ten zuiden van het boaeh van Forges Wij hebben alle behaalde voordeelen behouden Uit het groote Duitsche hoofdkwartier wordt d d 18 Febr officieel het volgende gemeld Op hot westelijk oorlogetooneel worden de vijandelyke aan valspogingen waarvan gisteren melding gemaakt werd met hetzelfde gebrek aan sacces voortgezet Aan den straatweg van Atrecht naar BiJBsel zij de gevechten om een klein stukje van onze Joopgraaf waarin de vijand gisteren doorgedrongen was nog aan den gang Het aantal krijgsgevangenen gisteren door ons ten noordoosten van Reims gemaakt is nog gestegen De Franschen leden hier Ook bijzonder groote on bloedige verliezen en zagen van verdere aanvallen af In Champagne ten noorden van Perthes wordt nog gestreden Ten oosten daarvan zijn de Franschen onder zware verliezen teruggedreven Zij handhaven zich ailöen nog op enkele korte gedeelten van onze voorste loopgraven Het gisteren gemalde aantal gevangenen is tot elf officieren en 785 manschappen gestegen Tot een volslagen mislukking leidden ook de aanvallen op onze stellingen bij Boureuilhs Vaaquois ten oosten van het Argonnerwoad en westelijk van Verdun De hoogte 365 die den 13n dezer door ons genomen werd en het plaatsje Norroy ten noordoosten van Pontè Moasson werden door ons na volkomen vernieling der Fransche versterkingen weder ontruim Een poging om deze stellingen met geweld van wapenen te heroveren werd niet door den vijand gedaan Overigens valt niets van beteekenia te berichten Wat het oosteiyip oorlogstooneel betreft worden bij TawrQgzen on in bet gebied ten noordoosten van Hodno de achtervolgingsgevechten nog voortgezet De bij Kolno verslagen vijandelijke kolonie is ten noortien van Lomza door ver cho troepen opgenomen De vijand werd opnieuw aangevallen De gevechten bij Ploca en Racivez zijn ïn ons voordeel beslist Er zijn tot nu toe 3000 kpqgsgevangenen gemaakt Uit Polen ten zuiden van de Weich Ia me4i ïn d landstreek Iwkend of gebruikt men een gids dtui kan men vaak zonder eenlgo hinder zich naar Holland begeven of in üelglë terugkeeren Do vele sluikwegen op de uitgweiri to KempUcho heide bieden daartoe voldoende gelegenheid Uet Kempenland blijft niet von nieuws verstoken Hollandsche couranten worden er n wel een in het geheim golezen en de Kempbiche couranten zooolfl hiiv liet aankondlgingttblad van Turnliout worden op do grenzen ook wel in Holland gelezen De vrees onder Duitsche wapenen te moeten dienon of te worden gevangen genomen blijft onder de Belgische Jongelingschap jiestaan Niet weinig brengt daartoe hij het feit dat do jongelieden Aich niet naar onilere plaatsen mogen begeven en voortdur id ond zekere controle Hlaan Deze vrees hoewel begrijpelijk la ongegrond Vaak worden daarom pogingen gedaan Holland te lierelkcn tm vandaar zich naar Frankrijk te begeven oiu aan het liont medo to strijden Het schijnt dat m Itt gehelnt de jcmgoUeden van Qelgi4ebe Kijde hiertoe aangemoedigd wordm aiidaar dat de Duitsche regeering nogmaals officlenl hekend geii aakt het ft dat de llolgcn In wier liozit een oproepingfibrief of herkennlngspl aatje gevonilen wordt om zich naar hunne landgenooten in Frankrijk to begeven vaatgehoiiden zullen worden en als krljgsgc angene naar Dultachland gevoerd Ben twintigtal jonge llelgen uit Leuven Ohoel en ouirilreken had zich Woensdag te Oo hoven verzoniield om van daaruit den olgendftn dag te bcproovon in Holland tl komen Zij wilden zich onder de wapenen begeven in Frankrijk Onderweg waren zij aanigesproken door oen man met LimIjurgttoh accent die hun ried in groopjea i tweo over de grtmzen to gMn Hij wilde ook naar Holland en vroeg hye laat ze zouden vertrekken De noohtn werden de jongelieden door Duitsciie 8oldaten uit bed gehaald en als gevangenen naar Antwerpen gebracht Twee ervan konden ontsnappen maar werden te ehoten Oo een werd vrij ernstig sftn den Imls gewond i de andere In d t A Toch wisten zij te ontkomen Aan het Oosteiyk front De alrijdi bij de Maeurlsciio Meten Officieel wordt d d lö Febr uil BM lijn gemeld Zijne Majoüteit de keizer eu koning deelde gisteren den rljkskwiHi ller d i auccesvollen uitslag Van de wlntercaanrpagnc aan dn Masurischo Moran ti legraflsch in Hlo Do krisnor wetw or daarliij op hoo ondier zijn oogon do nieuwbevormdi troepen zich even voortreffelijk hielden alH d oude troepen aan het Oosti lijk front Van den landstormman tot lan den jongaten vrijw llliger lieljverdon Ik ben een i n al gehoor IIoo bedoelt gij dat f ij zijt H n genie en een waar kunHtenaar is niet in taat op d zwakheid van het meiiHcbelijk Karakter te rtpeculeeren iij zijt steeds recht door zee gegaan gij ziet tot welk een uitslag dat geleid heeft IJat het Kanaal van Ad n voltooid werd waa meer geluk dttn wijsheid maar men kan niet rekenen dat het lot onw altijd evenzeer zal blijven toelachen Hoe7eer hel n ook tegen de borat mogo stuiten Columbia kan alleen door luwheid behouden wordtHi Ik begrijp u niet Jij zult dat zoo aanstonds doen Frankrijk gelijkt daaromtrent op KuBInnd dat schier een leder er boven zijne krachten leeft on dat feit zal on geluk zijn immers daardoor worden de lieden omkoopbaar Do regeoring wil niet hooren van oen nieuwe leoolng Irdlen wij OT slecht in slagen een enkel der ministers op onze hand te winnen zal hij zijne collega s granakkelils weten to overröfen do wet aan de Kasners voor te leggwi Gelooft gij dan dat oen nrinlnter d r geld te overtuigen zou zl V riep Fer FEViLLETOM lioei toe te werpen Spreek i heb medelijden en preek gauw Ik vmM mijn verstand bij oogenbUkken wankelen onder at die wa nhoop Liij moogt don mood nlot verliezen Mannen zooa gij laten zich niet ter neerslaan door het lot hernam de bankier terwijl hij den ouden gi leerdi vol hartelijkheid do hand dtukto Ik begon MimMTB nH t te ze t n dat ik niet voldaan waH met het weinige wat ik hier en daar voor eenige honj Tlijders verntocht t doen Welnu ik heb mij in het hoofd gezet dat ik hot Oolumhiaka naal zou redden Mijnheer stotterde de grijsaard indien dat meer dan een liersenHchiut kon zijn zou ik geen dagen genoeg overhouden om u te zegenen Maar helaas zelfs een fortuin als het uwe zou hier te nort HChieten Mijne vrienden mijn zoons ik zelf wij hebben zonder onderscheid de zwaarste güWetijke offers griwaoht em toch wa dat alles Blechts als een druppel In die oceaan van onk oatcïi die san het werk verbonden zijn persoonlijk zou ik do onderneming dan ook niet kunnen door laten zotten sprak Joeach met nadruk waar ik bezit veel invloed Van den eenen kant zal ik dien aanwMiden van de andere zijde heeft n ijn werkkring mij van heel wat menechenkonnis voorzien en durf ik u heioven dat wij slagen zullen indien gij naar mij Inisferen wilt 11 De regeering wil er niets van hootiu li t ih eenc raaiip niet alleen voor iiiii maai voor dk hondördduizenden die i iiiiue Kpaarpenningoj in d onderneming f isloken helilK n Indien hot werk go tuakt flioi t worden zien ij ftooit iet u bun geld terug werd bet on daar I iiti gen mogelijk g maakt bet kanaal te voUooiin dan zouden allen zond r on leraebeid dt proehtigKte renten van hun i npitaal f rekken Ik d nk v n odltend tot avond aan niets andera meer en ioeh zie ik geen uitkomst opdagen Ik ben t vertrouwend geweest Het kanaal an Aden wan zoo uitueraeqd geslaagd Ml weerwil ein de grootste hinderpalen Jat ik niet anders meende of ik zou dfn arbeid dank zij wilskracht en volharding ten einde lirtmgen Helaas 1 ik had hloeten ii 4teren naai mijn oudsten zöoq die mij had en smeekte niet aan Ctrfumbia te beginnen on die toen Ik imjn plan niettemin doorzette ter liefde alleen oo zijn va er er zijn lijd en boste krachten aan wi dde Zoudt gij gelooven dat iuj geen enkel verwijt vóór mij heeft KL VondMi Ml integendeel aanhoudend met imj op redding zint f Ja graaf Karel heeft een nobel karakter Bprak Joeach blijkbaar getroffen Welnu mijn waarde hew gijzuU het gV noegen kunnen smaken hem nog hed n eeflo gowie üjding mede te deelen Wat bedoelt gij vroeg de grijsaard zich hK gerimpold e voorhoofd af egende Ik beti gekomen om u een reddlng Imand d Huez verschrikt uit Een beeld dar w e r k e lijkh el 58 Nimmer nog ia r t on rf nzcijwork voltooid zonder dal hel vrfo slachtofft t b J heeft geko t d man van genie mag zich Joor dfzo bedenking niet laten weerhouden en niemand juicht uwc wakkere poghigou uw onvei moeiden ijver luider oo dan ik Daarom betreur ik het ook An gaf acher harlQ dat gij m t zoovel ilruikelblokken to worstelen hebt De grijsaard zag hom doordringend aan lerwijl hij vroeg Hoo weet gij Ken uwer adaniniatrateurs Kad mij zijn ganscho vermogen toevertrouwd en kwam dat enkele dagen geleden weder ophalen Hierin eeno motie van wantroim i mecnende te zien vroeg ik hem naar de reden daarvan en hij bekende mij ia het gehoim dat hij er alltsi in wil ïo steken wat hij bezat Ik leidde daaruit a dat gij lieel wat mooilijkhcden lo ieatrijden hadt ï erdinand de Suez liet het grijze hoofd op d borst zinken Waftrtoe zou ik het u langer verbor antwoordde hij Ja wij komen Il groot kipltaal te kort en ik zie g kan ei ne nleuwP leeuEng te hIuï Zeer zeker en zelfs bon ik bereid lat wonder ten uitvoer te brengen antwoorddo Josaeh mei oon bitter lachje rij die enkel voor uw grootschon arbeid en uw gezin leeft maakt u geen Jenklieekl von hetgeen er verricht wordt om zich li loven hultenBhuls aangenaam Ie maken De lioogBtgeplaatfrto ambtenaren genieten slocht een Ijoperkt inkomen Maar zi zijn niet veratandlg genoeg om zich nllo overtollige weelde W ontzeggen Zij willen van het leven genieten Wij moeten to weten komen wie dier heeren zijno kraohten te boven gaat eu daarvan gebruik maken T o grijsaard schudde hel hoOfd Zijn bleek gelaat was door eeö donkoren h ó overtogen Ik wilde dat gij mij een ander mItMel aan de hand hadt gedftan mompelde hij He4 schijnt mij zoo weinig edel toe het geweten van een staatsman om to koopen Rn daarbij ook at slaagdi t gij daarin dan nog moeten d © Kaïmeri de nieuwe leoning goedkeuren en Ik ben overtuigd dot de meeeto afgevaardigden togen zullen alMnmcn Ik ook hen daar zeker van Hoo minder verantwoprdollikheid zij op zich lad m hoo liever het hun is Van daar dftt ook zij voor hunne stem betaald moeten worden Wordt vervolgd