Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1915

ualii Jan door particulieren Hij koloniën was t zooals reed vroeger door dezen was aangekondigd de bet r I olijn die de quaesljo van de faeiiitatlefsleiling niet kon lateo paaeeeren zouder eea ull spraak der Kamer uit Ie lokken De heer Colijn vond t wel jammer dal hij dit moe l doen In een tijd van politiek bostaiMl en in dagen waarin de omstandigheden er zeker ook voor mid tand met gunstiger op zijn geworJ n maar de quaesue zat hem te hoog dan dal bij zou kunnen zwijgen De Sft nii ti r meemk in ile andefe Kamer met le Hochterzijde tot een accoord te zijn feekomen en te goeder trouw Mneetwle hij het votum dier Kamer lo moettm uitvoeren do zaak facultatlefstelling vooralle scholen was reede voorbereid v6 r de bt z var m loskwamen de ordonnantie is m Indlö w ücht reeds wet geworden uitstrf was dtia voor de H eerlng onmo elijk De hoer Colijn hield echter vol on diende wn motie in waarbij do regeImg wel niet afgt keurd werd maar die toeh uilspri dat do ontworpen liepaltngen voorshands niet moeten worden uitgevoerd De heer van Lameweorde poogde hel onaangename voor de Ri geering van aanneming van deze motie welke te verwachiem was ieiwat te verzachtoti door op Ie merken d t er veel grootei eon emm gbeid tusschim Kamer en Hegeering bestond dan bet scheen er werd sb chts gevraagd nog wat te wachten met l oog op een kleine verandering I n loen ging th motie er door Hecht legen T inki eu de Kamer kon lot nadere bijeenroeping huls toe gaan Int haar laatste daad biet wel duidoli k hoe de poliliege strijd meer sluiluei l dan slaapt OvM het weinige dat dte Tweede Kamer deze week reeds afdeed in ons volf end overzicht nieter wilde Kijnerzijd alle dom raide soikskradit zoo min mogehjk te doeQ VI riiiiiideren en Uij zal dan ook zoo t nQü hg wordt Ttm slotte slippen we aan dat den Milllf ter hulde werd gebracht voor het welslagen der groote Btsatsleeuing en voor zijn b rfeid in t ftlgemetm Bij l lorlog kwam alleen de vrijwillige ianüi torm ter sprake De hecren Staal en Laan konden zicli maar hall net de regeling vaa dit instituut vereenigen nu de vrijw lilige landstoriners buiten do krijgaUulitehjke liepalingeu zijn geplaatst aardoor reede hier en daar verloop intrad Zij wilden het nieuwe instituut èf belioorlijk regelen óf de vrijwilligers afianken met de boodschap dat zij in geV ut van oorlog teruggeroepen zullen worilt n en bij de oefeningsdepöts ingelijfd MiuiMer Bosboom wilde echter niets hooien an een Hoofdstuk IX Waterstaat Achter de Itegeeringatalel Minister Leh de altijd ondanks de lijdsomstandiglii J n oiidaaks ook persoonlijke beproe ing blijmoedige optimist 1 a als hoofdapreker mr llegoul s heeirn Lelj s ambtsvoorganger die t niet letten kan dat bij de zumige die het pusoneel zoo goed onder den duim had opgevolgil is door een man een geniaal man zeker zooala hij lijntjos zei maar die misschien juisl door zijn geuialit it niet op een nulliocntje iiiet r of minJer ziet Mr Regoiit naar wieo men altijd met enüegen luistert hield ook nu wear een keurige rede naar vorm en inhoud en liij icbijnt nooit beter op dreef dan wanneer hij tegen een van de mannen van IH l Kabmet t ort van der Linde dat do zetels van hem mr Kegout en de zijnen bezette kan van leer tri kken Men herinnert zich nog hoe hij den Minister Treub zij t ietwat ontijdig den iioriog verklaarde I hana ble k dat voor zoover t aan bein zaj liggen Minister Lely ale tweeIe t lai iitoffer zal moeten vallen van mr llegout even hoffelijke als sclierpe criiiek Onwillekeurig moesten we denken aan dien lijd toen de rollen omgekeerd warMi toca de heer Ki out als Minister an den lieer Lely toen hd van de KersVe Kamer vrij hajde critlek te hooren kreeg over zim Splu Bnitenholbelojd En niet aileeji om deze omkeering der rollüu maar lu t algemeen gevoetdeai we t wederom als iels dat onaangenaam aan oei wanneer n pas afgetreden bewmdsman terstond als leider der oppositie tegen zijn opvolgers optri edt 1 on dergelijke oppositie verloopt vanzelf in fu telkens weer opkomende neiging om eigen beleid dat niet meer aan de orde Is ie v tvrdedngwi en iedere wijziging in liet bebwr door den opvolger te besohouv en als critlek op dtil van den voorganj er Do heer llegout weel zich voor deAvii schijn alterminst te behoeden en dit intneeiiit aan zijn positie ït ts van den goedi n smaak waarop I J overigüHH wel ebijnt prijs te stellen Miaialer Le is volgtms mr llegout niet zuinig zelfs royaal wekt verwach ingen bij zijn personeelen die schallen lillen kosten vindt die personeelabelangen zeifs Iwïofdlaak en stelt werken voor iiT bestrijding van de werkloosheid waarbij sleebtH een klein deel der uitgaven aau werkloozen ten goede zal kouu u Hef slelssel van get eKjke verbetering aiel NetRi goul beeft afgedaan heeft plaats t i maakt voor een stelsel van algetneene Icköiin ver hooging welke de heer Kegout iegeno er de personi eleii van andern ieparlementen onbillijk acht Daartegenover wil inr Kegout een interdepartementale Roiimiissie die het vorhoogingavraaghtuk in zijn geheel kan overzien eu bij ging zelfs zoo ver m t te laten doorschemeren dat Minister Lelj een wwlijvei iMoogde met zijn oorgauger wei Mond de Minister volgens mr Kegout bij zijn optreden ten deze niet onder poliiieken invloed to xken 1 maar hij haalde er in de Tweede Kamer toch de politiek bij vond de heer It out Minister Lely liet Ijet mceate kalm langs Kijn kant gaan I en deel éw grie en van mr Kegout liep over R edano zake een ander deel betrof vooiïstellen JHj de T eede Kamer aanhangig hetgeen voor de tïcnatonm al minder beswaar wordt om er lustig over tp keuvelen Verder rectificeerde de Mlaialor het citaat van zijn bestrijder door op t iiierktMi dat hij In de andere Kanier de behartiging van de belangen van het poor wegper son eel niet hoofdtaak maar hoofdzaak had genoemd In zake het spoorwegboleid n wat de algemeene verhoof uig oor hot pbst on lelograafptrsoneel aangaat deze v as gidijk alle lotsverlwtering teruggenomen in verlmml met de tijdsomatandtgheden en dus niet meer aan de wde Ma dan ten minste uw balsrisverhooglngen hij süppletoire begrooting aanhangig vroeg mr Regout bi repliek enliij droomde roed van een verwevpingMaar do heer I elv l ond zich ni doortx u belofte als t m o g e I ij k Is zal hij t doenprecies de manier waarop Minster Kegout lastige vragns wiai at te poeieren Suriname kreeg gewi woord Curasao verde een verdediging op door prof Kraus van de uracaoscbe Regefla ing t fciiiover aanvallen waaraan deze op on derwij gebied in dp andere Kamer had liiootgentaan I Andbouw liep vlot van tapel en Koloniën gaf een Kechts tegen l inksatemming over de tacnllatie stelling van hl t godad ienstonderwijs op de gesubsidieerde scholen op Java Minister l ostliunia de nieuwe 1 xeelleniii voor Landbouw Nijverheid en Handel sloi g er zich ook in deze Kamer best door Aangenaam en gemakkelijk hjireker en gooé tliiua in landlmuwzaken waarvoor in deze Kamer voel belangKtelllng is zal die liiH r Posthuma t met de Kamer van vijftig wel bolwerken Het antwoord van den Minister was in sommige opzichten niet onbelangrijk We stippen er hior het volgende van aan tie Miiiiöter bli t voorstander van het afniBiakflVBleoio bij de bcBtrljding van het mond en klauwzeer rm kon daarbij op gunstigo risultattm wijzen Over saccharine door dim heer van Ilouton in beilurmiug genomen liet de Minisier zieli met uil eerttt iiiOet do Tweod K mer het saccharin e convenliew et jo behandelen Helangrïjk was wat do Minister kcI over den veeuitvoiT liet verbod van paarIcnvleeseb uitvoer blijft gehandhaafd en vvftl den overigMi vleoachuitvoer l etreft i ze zal eerst verltoden worden wanneer Je viecricliprijzen In gelijke uuite ais de eev ot derprljzeJl zullen gestegen aijn tor vermi ding van stopxetting van hun beInif door dn lokkers van slacblvee wanneer dezen mei verlies zouden moeten iran vverkim I n gtiruststellcnd was ookhet antwoord dal de heer van d T Lande kreeg op zijn klacht over fe boogevrachtprijzen welke do n derijen thans iH dingen en als gevolg waarvan de hi r V d Lande te duur brood vreesde deMinister deelde n I m le dal da Holland landA merikahjn die hel graan uit Ami rika voor onze Rogeering aanliracht z r coulant was en dftt ook andere recderijunloor den Staat minder zal wortien belet mjl ik al rustig in mijn bed iion liggen slapen f Hij was zoo moo dat hijM lfs vergal mldrukklng te geven aan zijn ernikking maar m zijn plaats d d zijngastheer het des te goewtdrifliger Dienstrots kende geen grenzen Ook Italiaanscli kan mijn Vrouwljezingen daar zul je Mcolatyi hield een groot glas in dt band en dacht hrt liefst zou ik jo biorntoe een klap op je hoofd geven Niet voor niets noemden we je op hel gvmnaaium eael De drommel zal jo balen I De slaap overweldigde hem nu geheel Hij wreef zich de handen e n deknleön maar dal hulpmiddel faalde ook spoedig I Ie Napolilaansche Serenade werd gelukkig ten olnde geblaat Hij had echter get n kracht meer d handen op elkaar te slaan Mevrouw Nina stond op en zMde eenigszins vermoeid doch vast liestolen Nu mag ik niet me T zingen Met dankbaz eD blik liefkoosde haar de gast in bet vooruitzicht nu van zijn kwelling verlost te zijn Dankbaar stond hij op kuste de vrouw des huize hartelijk do hand en eprak Ik dojik u het was verrukkelijk prachtig wondermooi t ch dat was maar klein dilettantisme maar mijn Marinus en daarbijkeek zij schelms haar man aan heeftin den afgeioopen zomer zelfs in een concert medegewerkt Nn ja het was maar een concertvan dilettanten MitwoortWe Marinus bijnai I vlozend TJ rooel het maar een zelf hooren zeide de jonge vrouw 60DDSGHB OOÜRANT ZATERDAG 20 FEBRUARI 1J15 ii ïi Tweede Blad S i OM € ariemant Et KSTL KAMt R StaatsbegrO OtiDEp voor 1915 Dvi SeaaW is door de begrooling heeogi kaiiien Uver enkele no rfd tukkeii wilh u wfi liier oog lete zeggen liij Marine was slechtfi één aprekor baron van Wasseoaer van Caiwijck de t M04 g ro marine spccialiieit ia de andere Kaïuor die na het ovc rlijden vait den heer van Wasaenaer van Kosantio ook m dtffli Kamer het rijk weer alletsi ht cti op dit dt ci vau onze defen sit De heer an WasoCDftor wilde zoo veel mogehjk uujuen aaninaken eu zoo spoedig mogelijk n et den aanbouw van onderzeebooten liegtnne Mmiater Uambonnet waa nog uiet zoo erg overtuigd van do wenBchelijkheid daarvan er wordt overleg gi pleegd over parttëeltii aanbouw van onderzetters en daarvoor za eeii buppleloiro begrooting ingediend worden Het i ocbtor voor don Minister nog allcrtiim t L on uitgemaakte zaak dat we or nut dulkboolL n alleen kunnen komen en inijn n ziju alleen doeltreffend wannoer men weet dat ze blijven liggen ep i r ia licht materiaal noodig om ze op hun plaats te houden Verder ia er tiieacben Apa heer van Waeeenaer en den Mimeter ged cbatteerd ov er do Vraag of de vioe admiraal van Ilt ckiug folenbrandtT al dan niot achleruilgvze t ia om zijn van Minister Wentliolt afwijknide iiieening door dezen hoold officlcr m de l c krade Ölaatöconimissio an 190ti verdedigd Wij durven geen lum ning uilHpreken dergelijke persoonlijke quaesties komen in t publiek zelden Jn hei volle liclit eii bovendien had de Mimwter hier niet zijn eigen beleid maar dal eens voorgangers te verd edigL n sval het geval niet üienvoudiger maakte HIj Financiën vond de hoer van Holthe tot Kchten reeds thans termen liüt beirelfeivlo voorstel is pas bij do Tweciie Kain r aanhangig goniaakt om zich te vurzott tegeti höt wetsvoorstel tol wijüi i ing van de veriuog nfabelasting t ü hi t onroerend goed dat i l meijr naar ti ii veelvoud van zijn belastbare ophrt ngbl maar naar zijn taxatiewaarde zal ftorJe n gexekend i n reeds xaaé hij Hieun bij den heor Aa tjljselaar dia eveneens d ze belasting Oftbillijk oordeelt Uaarover zullen we t later wel eoiia hebben dacht Minister Treab leri cht toen hij den hoeren tot bescheid gaf dat hij nn t zou ingaan op het te lierdo gehraclUe omdat hel wetsontwerp nog u iet m de Tweede Kamer behandeld is InUiKschen btock hieruit roods dat de belastingplannen van Minister Treub k long way naar het StaalsblaH zullen hebben De bt lastmg op do haardsteden zal opgeiiövon wordfn Kfi de Miuiator in antwourd op den aandrang in deze rleliting van den hoor van der Mae en de SoiiibrcII over wiens ajj uivalent w sfi fv belasting op hel meubilair de Mini sler zich wijsell nog niet uitliet Oo beer Polak Ijracht de werkloos heidvt rzekering ter prake llij had allen lof vooi het streven des Minister maar liH wilde het maximum van gulden h w ekB verhoogeii en bovendien de nootlregehng alg m en bmdcnd nwken Miui itei Treul aclitte dit laatsto zoo heel eel gemeenten zijn t trouwens niet in Htri im t de gemeentelijke autonomie on verbooging van het maxiuium zou wi l wenscbelijk zijn vooral nu de crisis zoo lang duurt maar onbillijk teg nover d nietgeorganirt tirde werkloozen De Mi FEUILLETON De Oorlog Aan het Westelijk Froi t De Duttscbers in Frankrijk en Belglö In het Fransche middagcoimnunlquó w ui Ui gezind Vrij le endigo arlllleriegovwliten hebljcn in de Aisne vallei en in lie omgeving van Ri ims plaats gohad In de omslreken van Perthes zijn alle vet overdo tellingen liebouden l iiHschen Argoniio on de Maas hebben wij bij de l onl des Quatre Kniants een aantal mijnenwerpors buil gi maakt In de Voge en hebben wij Iwee inf an terie aanvallen teil noorden van Wisaerabacli bij BonhomiiK afgeslagen Ovorigmis liebbon wij ons ingericht ra gevosllgd en hebben wij verder noordelijk m zuidelijk an de hoeve van Hudel vorderingen gemaakf In België BRUSSEL 15 Fob part Men is bogonnen mot het horstol derbeschadigdo worken van Brussel Zoohaven Er zijn reoda eenige voorloopige bruggen gelogd ton einde do vornieldö bruggen te vervangen Op verzoek dor Intercommunale Commissie van Antwerpen heeft het beatuür dozer stad de noodigo stappen aangewend bij de bevoegde overheid van hot Drio jaarlijkacho Salon van Boeldende Kunsten to Bruasol voor het overbrengen naar Antwerpen der worken van Antworptfcho kunstenaars die aldaar tentoongesteld waren voor het uitbreken van den oorlog in do zalen vair het Vijftigste Verjaringapark Ingevolge deze bemoeiing kun than ieder belanghebbende zijn werk by den hoofdopzichter van bedoeld salon gaan afhalen Nieolaas wild legonsparteleu om hulp roi pen maar zijn ttmg was als verlamd III terwijl hij zich In zijn stwl liet vallen bad Martiuis al zijn viool genomen tl Mna begelebkle lu i op de piano Thnns kwam het er bij Nicolaas op aan niel van ijn sloi l te vallen Langzaam verwlHselde bii den stoel niet de sofa die ilehl iuj hel raam stoml llij begon met do vingers op de rulten ie tron UH 4en vcai de iniizikanton in hun bock niet konden hooren maar zijn ooren prikkelde en hwii uit den slaap hield Het c iie muziekstuk volgde op be andere en er schelm geen einde te zuilen komen aan de marteling Hij sloeg harder en harder op die ruit Ztjn tot tland word voortdurend ondraaglijker lot Marinu eindelijk uitriep lonoeg moPr moet je niet verlangen amice I Mcoiaas haastte zleh hem de liand te reiken en een vriendelijk woordje te zeggen Het is drommels mooi riep bij Kn het echtpaar antwoordde Ja de kunst de kunst I watversehatf die ons een genot en oen sohoonbeid I Natuurlijk mompelde do gaat enkeek naar de deur uit die naar zijn kamer kon toegang geven Ja Nicolaaa maar je moet weten dal we ons niet bepci ken tot de toonkunst bij ons komen ook dichters enschrijvers Ik kan je brieven en manuscripten laten zien Och Nlna wil je ze eens even halen IDe gasl was nog niet geheel totiiezinning gekomen loon dicht voor hem een Japansch kistje op de tafel werd gezet Medicinale Levertraan Lofondinsche Levertraan van Dralsma van Valkenburg Drogisterij Westhaven 11 1h WOLFF k C De ijdielo i cbtgenoot sloot zich bij dit wTZoek aan en spoedig weerklonk bet i Tste lied mei dunne bibbermde etcm Mcolaas kou van vermoeidheid zijn geeuwen bijna met onderdrukken mi terwijl hij bet innerlijk betreurde dat hij getïi een aam kamertje had gehuurd in een holel van den tweeden rang applaudiaseerle bij stevig Heol mooi mevrouw riep hij Walhebt u een buigzame coioratuurstem U amice dal heefi nog heelemaalnieiri Ie beteekenen Zij moet je nog eenaria Maar misschien vindt mijnheer Ni eolaas dat vervelend merkte do jonge rouw op Wplneen ik vind het buitengewoon inieri ösant antwoordde iNicolaas Hl zat nu maar onafgebroken Ie geeuwen en hot te verbergen was zijn eenige zorg Maar het werd nog rger Ztjii oogen gingen vanzelf dicht en met mocilei rukte hij ze open als het tijd wa om Ie applaud ieseeren De hjdenskelk wa echter nt nivi geheel aan hem voorbijgegaan Nu moet je echter nog mijn lievelingsromant Ons liefste plekje hooren fluisterde hem verholen de verliefdeechtgenoot toe die op zijn teenen achterhem was gekomen Nu was het uit mei slapen want Marinns had voortdurend iels te prijzen en op te merken Vind je niet dat Nina dat lied mei i l ontroerende zwaaftnoedigheid van eoibeminnende echtgenoot voordraagt f O ja natuurlijk antwoordde NiooInas onzeker en dacht bij zichzelf welke satan heeft mij hier toch laten blijv Een ÉdiloRer van k ïmi sicolaas kwam naar de hoSfdstad oui Kij jeugdvriend en collega Mariniis te bezoeken In zes jaar hadden zij elkaar niet gezieh eu in dat tijdfivcrloop kwamen bi iden in het k zit van een practljk van een waardigheid als huisvader en vwi een rond buikje Het echtpaar Marinus noodigde Nicolaaa vrieadelijk uil lujhen te blijven overnachten Waarom zou hij dat afslaan Vermoeid van de verre reis zat hij in dt warm woning aan de gemoedelijke theetafel en zou hij nu in den koutien regenachtig avond weer uitgaan oin eerst een kamer in een tweedpi angs hotel te zooken Men had met groote levendigheid d genKionschappehjke hoogeschoolavon turen opgeMscht Nicolaaa wilde opstaan om zijn HlaapBte le op te zoeken toen Marinus ziMi plotseling op ht l voorhoofd uloegf en uitriep O ja ik heb hG lpmaal vergeten je te vertellen dat mijn vronw zoo mooizingen kan I rlegm voegde zijn vrouw er bij Ik kan wel zingen maar ik Ixvn dilettante Oaame zou de gast thans ijn leden op het bed uitgestn t hebben maar uit beleefdheid rtte hij etm vriendelijk geyicbt en verzocht 7 0U II misschien och iets voor mij will zingen te HAASTRECHT op WOENSDAGEN 3 on 10 MAARt 1915 des voormiddags 11 ure in het Koffiehuis van Mej de Wed BLANKEN aldaar ten overstaan van Notaris J KOEMAN van Ben HEEHEHHUIS met OROOTEN TUIN i een daartegenover gelegen TUIN Twee Woonhuizen Fabrieksgebouwei on ERVEN alles op het dorp en eenige Perceelen Wei en Hooiland groot 3 19 49 Hectaren in den polder Achterpoort alles te Haastreoht In diverse perceelen omschreven in Notities welke vanaf 20 Februari te bekomen zijn ten Kantore van di n Notaris ff De Kleine Winst Telefoon Intercommunaal 3H4 Speciale Inrichting tot het vervaardigen van werkraansgoéderenenbedrijfskleeding verkoop niUlnitend i contant Lage prijzen vaste prijzen SOUede goederen prima afwerking i FotografisGh Atelier V IN ZANEN Oosthaven 20 Portretten Interieurs rroepen enz Foto Aquarel Pastel en Olieverf TELEFOON 188 GEOPEND VAN 9 6 Bo ekhoud en Opleiding voor Praktyk eiamens en Arto M O Privaat en Clublosson D VAN TIJN LeeraapM o CrooBwyksche Kade 15b bij de Jonkerfranastraat Rotterdam 22 Een levonekraclitig VERKOOPHUIS voor AFBETALING te Rotterdam VRAAGT voor OOUDA en omstrelten tegen ruime voorwaarden een AGENT Zt die goed onder hot publiek bekend zijn en over voldoende verkoopkracht beschikken gelieven te schrijven onder letters C 6 Alg Adv Bur GKBRb gevers Wijnhaven 42 Rotterdam 20 T GOilWMIli Gouda Boskoop reKemi pÉD a deposito Ie liSGODll 50 SAFE DEPOSIT Ongelukken koiueii voor Zorgt dus steeds den wonderbaren Kloosterbalsem b i de hand te hebben om onmiddellijk de gevolgen te verzachten en blUvend te genezen t De Bear H A JANSSEN te Spijk iobith verklaarde Mijn zoon Hendrik had het ongeluk onder eon hittenwagen te vallen en kreeg daardoor een groote wond even boven do knie en een verstuikten enkel De wond werd aldoor grooter begon te dragen en werd zoo groot als een hand terwijl de knie opliep en bont en blauw werd Gelukkig heb ik toen den beroemden Kloosterbalsem aangewend Dadelgk verzachtte de jn De wond werd znive on Begon met den dag te genezen eldra was zgn voet on de wond volkomen genezen De Kloosterbalsem onovertrafl n tcf brand in inllwond n zwaren v r tulklng ii ipl rv rr liklni n oud n nl nw wonden rh umatl k licht mb l n hnldunda nln n wlnt rh nd n n vo t n Piiji p r pol vu SO V 73 iil0agi ll 20 vaii2S0 i 2 S0 Ho grootBr pot hoe voordeeliger dua Etachl rood o band met onze haodleekening L 1 AKKER Rotterdam Verknj baar bi alle drogialen en de bekende verkoopera irtOERPnST 5IBAR OOUOA vtncHu N ED Pl ANTEN BOTEREABRIC KLAPPA Plantenboter en B U K Plantenvet zijn verkrijg baar bij alle goede Kruideniers Boter en Gomestibleshandelaren Inlichtin ren worden g aarne verstrekt door de i ederlandsehe Planlenboterral iek Kokin 75 Amsterdam Telefoon 3244 en door het Hoofd Agentschap voor Zuid Holland en Zeeland Maatschappij Betere Volksvoeding Leuvehaven 73 Botterdam Telefoon 10044 162 MEN DOET VERSTANDIG Doop alleen te wasschen metZEEP EXTRACT 11 Het Bleekertje Met de minste moeite maakt dit de waseh blinkend heider het goed lijdt hoegenaamd niet en worden zelfs de teerste klenren niet aangetast Alle bijtende geweldmiddelen zijn van zelf sprekend schadelijk voor het goed en doen dit lang voor den tijd verslijten 7b Men zij dus op zijn hoede Alom verkrijgbaar Yerbandstoffen en Verplegingsartikelen bij P WEIJER Adverteert in dit Blad Faillissement Apotheker Telefoon 37 Openba reVerk ooping Gouwe 135 Op VRUDAG 26 FEBRUARI 1915 Meubelkoopjesü Fraaie Meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen complete Salon en Huiskamer ameublementen Veerenen KapokBèdstellen Buffetten Uittrektafels Leerstoelen vanaf f 17 j0 do zes Theetafels Slaapkamermeubelen Brandkast Planlno Westminster Speelklok enz en4 ALLES SPOTGOEDKOOP lil Simonstnaat 44 bovenhuis b j de Schiekade Rotterdam des voormiddags ten elf uur worden door den Deurwaarder W H DRIESSEN te Rotterdam in de Meubelfabriek aan den Boschweg te OOUDA op last van den Weledel Gestrengen Heer Mr B D H TELLEGEN AzN Advocaat Procureur te Rotterdam als Curator in het fallissement van de Naamlooze Vennootschap Meubelfabriek VOLHARDING te Gouda poUielieDODicoDlaolielilifeMI Diverse partyen Amerikaansch Qrenenen Eikenhout met en zonder gehemelte plaat vanaf f 2 per tand f35 per gebit Plaatsing zondcT pijn en mei scliriftelqkeen Ungdunge gatanbe 12 Tandarts J T ORTH Zn COOLSINOEL 10 ROTTERDAM Duigen Werkbanken met Schroeven Eikentafeltjes Stoelrompen Platen Marmer Gekleurde Tegels Gekleurd Glas Koperen Beslagen Schroeven BIJts Politoer Meubel wagen en vele andere Goederen Donderdag 26 Februari van 10 tot 4 üur te zien Nadere inlichtingen bij genoemden Denrwaarder Gelderschestraat 4 Plan C Rotterdam Telefoon No 2992 Eleotr Dr A Brinkman Zn öonda De Belgische veefokkerij Uit Berlijn wordt d d 19 Pebr geseind Om de Belgische veefokkery voor ondergang te bewaren hebben de Duitsche militaire autoriteiten de slachting verboden van drachtige varkens en van varkens van een gewicht beneden de 60 K U dezelfde bepaling geldt voor vrouwelijke kalveren Overtredingen worden met geldboeten van ipK200 frailcB of gevangenisstraf bestraft Sinda 15 Pebr moeten alle requisities in het bijsonder in vee met baar geid worden betaald Ernstig ongelnk te Antwerpen Het alledaagsche leven in Antwerpen is gisterenmiddag aldus meldt do corr van de Tyd plotseling onderbroken door een vreeselijk ongeluk dat groote opschudding veroorzaakte Op het Wilryksche plein waren een negetal scholieren van de Begijnenvoat aan het spelen tot zg op den ongelukkigen inval kwamen ter gelegenheid van den vastenavond wat kruit uit het naburig kruitmagazijntje van do redoute 8 te halen buiten do WilryckBche poort nabij de Parklaan ten einde daarmede vuurwerk te maken Ze kropen door een kanonopening in het fortje en haalden daar kruit weg Plotseling hoorde men geweldige ontploffing en laaide eengrootevlamop De lieden die onmiddellijk toesnelden vonden acht kinderliohaampjes in deerniswekkenden toestand liggen Eén echter zat nog recht op do knlën en bad hardop Een der kleinen heeft nog onmiddellykna het ongeval kunnen verhalen hoe hij in do donkerte een lucifer wilde afsteken die in t kruit viel dat zo hadden weggenomen Aan het OostelUk Front In l olen eu Ualiciö Het ofttcieele Oostenrijkache communiqué V an ID Febr luidt Op het front in Ru ischPolen hadden ook gisteren levcudiat gevechten plaats vpiaarblj de RusBt n leij emde biinue bewegingen te verburgen achter de gevechtsUnie hun artillerie rieen inlanterievuur versterkten Hieruit üulwikkolden zich in viTwchlllendtf dtw1 11 van het front gevochten die lot ver Kihglng van de voorultgc clioveti Russinebe troepcnafdeelingen leidden In WeslCiftliciö gingtn gwlerlten van ons ge In d KarpMhen W i KM IN 29 Febr Volgums do eerie pondenliiti der bladen In bel Oosleiiiijkscbe oorlogsiwrskwarllor iiijn d i geve hlen iu dij Karpathen tol een gewelIig4t worsteling aangegroeid waarvan d IjeJilMHing van groote ItottHikenis zal zijn voor deii wereldoorlog De toestand der liondgenoflöj i is over het aigenweu giiurlig Hel bl wtlen van jernowilz door Jo liniKigenoirt u is e i groot zed lljk succes De neutrale handelssohejM ii KOl i MIAliLN IH Febr lierllnsko Js dnt geA n practilig liandHchrifl Hel v rraaiU volkomen de oorspronki lijklieid vau Jansen den schrijver Nicolaaw wierp een blik op IipI papier Int luDi voor den neus gehouden wenl keek daarna In het kistje en kon toen oiigevei r doorgronden Ut het doorzien van al die paperassen twee of drie uren zou eiflchen Jij als bewoner van hel plattelaml dio geen gelegenhold hebt om Ie gaan met kï groolen van gi mi zult er niel weinig genoegen in hebbwi eon bwk ie hooren voorlezen waarvan mijn vritmd de roniansoiirijver Meier mij imt manus clpt beolt geschonken Mnriniis smaklo van verrukking met de long tioog zich over de tafel en Iwgon iin l warmte voor te lezen Scntimeinteel ieimde Mna haar kopje tegen dtm schouder van haar ochlgenoot Nicolaas was de wanhoop nabij IMotseliug kwam een reddende g iachte bij htm op Vluchten Dan komt er een eind aan alle tirannie Angstig loensde hij naar de belde hoofden die over bet papier gel ogeii waren en met zachte maar haastige stapju n schreed hQ over het dikke tapijt oijhoor baar naar de deur In de deur hoorde bij nog de geo tdrlflige stem van Marinus Lees maar door lees maar door ezel l mompelde Nicolaae terwijl hij vandm kleerenhanger zijn overjas nam I nnauw bjkn had hij die te pakken of bijboide do trap al i