Goudsche Courant, maandag 22 februari 1915

53e Jaargang Dieiistaanbiedinge hebbon in do Goudsche Courant tieedt tHccet 9tr Deie dverleDliên kosleg sleekli bij vooroitbeltJiog 1 6 regels f 0 35 voor elke regelmeer 6 cents Opgaaf nitsluitend aan het Biir BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne bolast met hetinstalloeren van BRONGAS R eda jaren lang is dit werk door ondergeteekondo met het grootste succes uitgevoerd Begroetingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewyanummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dezo tegen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar nlaatsruimle Telefodn Interc 82 stlie Zeilschip WiUru d en liH Noor ilie zoiisehip MÖeiuaiitha In d i grond geboord Men seint ons uU B u o n o s A y r e s dd 21 Febr Het Duitsche stoomsohlp Holger ia aangi konien met do l eii anuiugen van de Hlghlandbrae Heiult cre l otaro Wilfried en Seuiantha die lioor den Duitschen luilpkruiser Krouprlnz Wil lelm tot zinken zijn gebracht T e Holger die niet binnen den daarvoor vastgeeteiden tijd 2 i uur de haven an Üuenos Ayres heeft verlaten Ih aldaar geïnternwrd Engelsch transportschip getorpedeerd Volgens een Wolfftelegram uit Hamburg wordt uil Stockholm aan de Hamburger Nochriohten gemeld dat een Kngelsch transportschip met 2000 man aan boord in net Fngelscbe Kanaal in den grond ia geboord Het Götborg Aftonbladet die dit bericht publiceert staat in voor do juistheid van dit bericht Van Ëngelsohe zyde is niets bekend geworden Engelsch stoomschip In den grond geboord Uit Liverpool wordt d d 20 Febr VAN Bl ommestun s Ink t is proefonderVindehjk de BESTE 1 en volkomen 0N SCHADELIJk APELDOOfrN HOLLAND Het stoomschip Gamba nk van Cardiff naar Liverpool is door een Duitsche onderzeeboot zondor voorafgaande waarschuwing getorpilleerd By de ontploffing aan boord werden drie man der equipage gedood twee anderen verdronken ug het springen in de booten het overige deel dor bemanning kon zich redden Japan en China Uit Petrograd wordt gemold aan do te Kopenhagen verschijnende bladen dat de Nowojo Wromja uit Tokio oon telegram ontving moldendo dut de Japansche ministerraad onder voorzitterschap van den Mikado besloten heeft een ultimatum aan China to overhandigen Bevestiging van bovenstaand telegram is niet ingekomen waarom het onder reserve wordt medegedeeld Duitschland en Nederland In De T a g prolowteert i i M e t z jiresid iit van hel tl orlaiidi kultur gericliiC til Berlijn tegen een artikel in d Orenzbodf van Alfred Kuhoniann ovei de toeUomstige oeoonomische betrekking tot Nederland Op zich zelf heeft hij niet ti 1 en dcn Inhoud van dit artikel maar liij vindt liet taktlooit tegenover Ned rland Oin lij hebt overwonnen Ludniilla Alben vraag mij niet wat unj uw zegepraal kost TWi KDi HOUFDÖTUK Dienzelfden dag nog schreef de grijsaard aan den bankier Ik neem uw voorstel aan aHwn uit gij mij U gen belioorlijke renten de iiwxHge geiden moeten voorschieten want wij houden nagenof g niets in kas en In de gege en omstandigheden mag ln t werk geen dog g Btaakt worden Acht en twintig millloen prevelde Jüsach waar haal Ik ze van daan f u dat nog whI op het oogenblik dat mij ijeehts dit mldilül overbk i t om mij staande te houden Om het even Ik moet ze bobbsn of wol de oudo domoor krijgt oehterdooht Ik ken slechts é a persoon die ze mij voor zou kunnen schieten en die het ook doen zal indien hij er eene groote som bij verdienen kan Maar het la een gevaarlijke kerel Se voor nieta Ier wereld terugdeinst Als men eenmaal met hem liegint weet mrai niet hoe men weder van hem af zal komen Helaas 1 l r valt niet te aarzelen Niemand anders is in staat mij te helpen En hij schelde mn btjvel te geven dal men in zou spannen Wordt Tenrolgd Electr Dr A Brinkman ft Zn Go Adverteniiën Anton Coops DROGIST WUDSTRAAT 29 Muizentarwe Kaltendood Phosphorbrei FirraaC SMITS Sclioeiiliaiidel Kleiwe f 4 Gouda Opgericht 1879 hët adres voor lEDERËElV Brokkenhuis Bsmei t Wilt U by het opraimen in dezon tijd i v p denken om het Brokkenhuis Zendt aleohtB bericht aan een der Commioieleden of per Tel n 178 ep onze beambte zal halen wat U vilt missen De Commiaiia W GOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voorz D B GROOTENDORST Ponn Kinderweegschaal TE HUUR bij P WEU Kil Apotheker OOUWE 135 Telefoon 37 Hen wordt vtnoolit op tHEItK It letten OIT HKT Ma HZUN van M llAVE 8WAAYZU Ka QOHINCHMM DezeTHKEËNwoiHlon afeeloverd in verzogolde pakjes van uy twee en een half en een Ned on met vermolding van Nommer on Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering vfcn geëerde orders aan 1 bevelend J a BUL voorheen J BttEEBAART T b l0j de¥ed £ Alter 269a Gedempte Gracht 209 DEN HAAG f eeft de HOOGSTE WAAKSE voor Gedragen Beeres en Dameskleeding K oopt geheele pf gedeelte n van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hois te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op NAAM en ADBBS Uej deWeiKALTEB 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG Hoofden van Bedrijven Handelaren Winkeliers Besturen van Vereenigingen Particulieren Laat uw drukwerk maken ter dirukkerij van A Brinkman Zoon Mapkt 31 Tel 82 == Spoedige levering Keurig werk tot billijken ppijs Koninklijke Marine Kennisgeving dat getogenheid beiütaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ma Zeemacht aU DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN minimum leeftijd 17 jaar maKimum loeftijd25jaar Liohtmatpoos mei kort dienstverband Matpoos toppedomakep IflaanBavnlmn I minimum loo tijd20jaar meermaKeP rmaximum leeft 29 jaar Matroos kok e A mn D kiseea minimam leeftijd 19 jaai SIOKOP Klasse imnm leoft 26 jaar VERVANGEN JLiV BOOGLAMPEN indien reeds zeer vol doende kunnende Btoken maxi mum leef tijd 29 jaar Leepling Stokei SÏÏr Vjr Nadere inlichtingen wouglen op aimvraag het zonden van een briefkaart is voldoende gratis voratrokt dtmr den Commie van aanneming derMarino to WILLEMSOORD DEN HKLDER 60 POTTËLBËIU Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Frveftetehje gratig verkrijgbaar Oen Agent voor Holland CATALONIÊ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M UELONJEJr Agent Amstol Brouworij Keizerstraal Tel 83 No 148 Gonda Vraagt WOUTERLOOÏÏ s llUnklij blik i 2 56 r 3 10 2 20 2 30 3 60 V blik f 0 90 1 0 75 0 80 1 V blik f 1 65 1 80 1 26 1 35 1 85 Vs blik f 0 60 0 65 0 45 0 46 0 56 Kalfsgehakt Kalfsgehakt getraffcerd Galantine de Veau Galantine de Volatile Tete de Veau en Tortue Tëte de Veau Hollandals OPGERICHT ire Voedert uw Fee met de xuivere murire LIJNZAADROEKEN 3 60 1 86 merk STEII en W L WOUTERLOOD Leiden Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde KereMidomn Pnr ji 2 900 Xegen Gouden MedaUleê Abonneert U op dit Blad 58C HlruDa MolorrijÉlefl v n mm n mmt a POOL S TAÜDMIDDKLEN zijn de beste en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsohe Tandartsen on doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL te Zonen Amsterdam Wereldtcntoonstalllna QBNT 1913 Bulten medeitlatliii Ud der Jury Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrQwlel Wearwell Rijwielen zjjfl ml sJeri ei laai iD prijs MüW I E GUOOirillieiweg 79 GOUDA Prgsoouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam Adverteert in lit Blad No 12713 Maandag 22 Februari 1915 GOIMIHË mRANT Verschijnt dagelijks p yÉtÉêr behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementeii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten don Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BKINKHAN EN ZOON had li K parge tfn Zmdfn In het Fransche uiiddagcomniuniqu van 21 IVbr wordt ge egd I Belgit hebben eenige infanterifgeveehten plaats gehad m de onislreUen van Yporen Wij liebben een deel van do verechansing heroverd dat de Hot Duitóche communiqué van 21 Febr luidt Het groot Hoofdkwartier meldt Bij Aan het Oosteiyk Front Hot Duitscho communiqué van 21 Febr luidt Het groote hoofdkwartier raeldt Ook gisteren is in de omstreken van Grodno nog geen bepaalde verandering ingetreden Ten noordon van OsBowicsz ten zuidoosten van Kolno en op hot front tusschen Prasznysz en den Weichsel oostelijk van Plock worden de gevechten voortge zot In Polen ten zuiden van don Weichsel is niets nieuws voorgevallen Het Rii si ich communiquó van 21 Febr luidt lil l grooti hoofdkwartier meldt I te gevechten aan de rochieroeverh van de Bohr en de Narew die in de omstreken an Osowee en op jie wegen naar Lomza Osirolenka Prasnyaa en Ploiisk plaats liadden verkregen het aanzien van tegenauuvallen Jp dea rerfiteroever van den Wtuehsel heliben wij zwakke vijandelijke aanvallen afgeslagen aan de benedenBöura bij Wilkowice en aan den twvenWeiclisel en de Nida bij Bochinec Aan de Dunajec bij Jaljnl heliben wij don aanval van een Oostenrijksch Duitsche Iroepenafdeeling afgeslagen In de Karpathen werden hardnekkige awivallen bij Yasiouki Stopkov on Mezo Laborer door ons afgeslagen De Duitsche aanvallen die tuSf4elien Tucha en Wyszkow plaats haalden ondcrschidddHi zich door een bijzondere hardnekkigheid Wij hebben do boogie ten Noordwesten VMi Senoczuui door den vijand genomen heroverd eu hebben vervolgens met giinstigwi afloop een leKoiioanval met de bajMiet uitgevoerd In iiii omstreken van Klaousst zijn wij strijdende vooruitgekoraen Bij Przemysl hebben wij gemakkelijk tw e uitvallen van het garnizoen afgeslageoi en hebben den V ijand ernstige vcrlieBOn toegebracht In Polen en Galicië Het officieel communiqué uit Weenen van 20 Febr meldt In Russisch Polen beeft ook gisteren hot versterkt kanon en geweervuur aangehouden Rondom de door ons veroverde Rusaisohe stellingen in de streek ten zuiden Van Tarnow en aan de Dumajec oirtwikkelden zich hevige gevechten De tegen aanvallen van den vijand werden meermalen bloedig afgeslagen Op het Karpathen front is do algömeene toestand tot in de streek bij Wyszkow ongewijzigd vrijwel wordt overal gestreden In zuid oost Galicië heeft de vijand zijn sterke stellingen ten noorden van Nadworna niet kunnen behouden de laatste beslissende aanvallen ontwijkende is hij in de richting van Stanialan afgetrokken door onze artillerie vervolgd In de Karpathen Uit Berlijn wordt d d 20 Febr geseind De slag in de Karpathen die uit verscheidene afzonderlijke gevechten bestaat wordt naar aan de Lokal Anz nit het Oostonrijksche pfTskwartier wordt gemeld mot onverminderde hevigheid voortgezet De Russen strijden vrijwel in vertwijfeling doch hun verwoedo aanvallen stooten te pletter op den ijzeren muur van ons front Ofschoon de eigenlijko beslissing nog nergens is gevallen kan men do poging van de Russen om door to breken voor vergdeld rekenen Een afzonderlijke slag wordt ten noorden van de linie Nadworna Koïomca geslagen De Rassen hebben van Stanislau groote reserven aangevoerd om zich met alle kracht tegen hot spoedig voortrukken van onzen reohtervlengel to verzetten In den Dukla pas verkrijgen wy langzaam maar zeker de overhand By de Dunajec vertoont de vijand sedert eergisteren groote levendigheid zÜn aanvallen zijn echter afgeslagen öp twee plaatsen behaalden wij een succes van looale boteekenis Het OostenrijkBche communiquó van 21 Febr luidt De toestand in Polen en WestGalieië is over het algemeen ongewijzigd De dag van gisteren is kalm verloopen In de gevechten op het front in de Karpaten van üoekla tot Wyzkow werden weder verscheidene Russische aanvallen onder zware verliezen van den vijand afgeslagen die hierby ook 750 pianschappen aan gevangenen verloor De krijgayef richtingen ten zuiden van de Dnjestr hebben verder voortgang in de Boekowina heerscht rust Aan het Zuidelijk Front Kussen en Turken Het T u r k H c h couHiiunlquó van 21 l ijbr luidt J oor het groote booldkwartitT iH gistereuavonil niodi gedeeld dot op de verrichitlendii oorlogstooneelon geer wiidging lutrad en dat do vijandelijke vlüOl sedert 19 Febr geen nieuwen aanval op de Dordauellen trachtte uit te oeren H i U u s H i fi c h communiqué van 21 I i br niekH Het Iioofdkw artier van het legtT In den Knukaj ua meldt dal In den lien afgcjoopen dag hl het district Trani ko o k botsingen tuuBChen Kussen en hirkin licbbi u plaats gehad De kiijgsveriichtlngen ter Zee Schepen in den gerond geboord lil Belfast wordt geseind dat Zaterdftffmiddag een Duitsche ondtTzveboot in Jii liTödio Zoe een kolenschip heeft aangehouden l e liemanniag van dit kolenschip krw g Mj minuten tijd opi zich in de booten in Itegevcn waarna hot stooiiischip door ili ii ouderzeeboot In den grond werd geboord Vleu seint ons uit Londen d d 21 Irlu Volgens een Lloyd tioricht zijn de ng lftche fltooinschepen Iliglilandbroe Mf uiisphere en l otaro hel i ngel De Oorlog Aan het Westeiyk Front De DuitBchers in Frankrijk en België In het Fransche commaniqué van 20 Febr wordt gezegd In België hoeft de vijand Nieawpoort Bad on de duinen gebombardeerd Het bombardement werd krachtig door de Fransche batterijen beantwoord De Duitschers schijnen belangrijke krachten in t vuur gebracht te hebben in den aanval welke gisteren gericht was tegen onze loopgraven ten Oosten van Yperen Na een hevig bombardement van do Fransche posities hebben de Duitschera een aanval met do bajonet gedaan doch werden teruggoalagen terwijl onze artillerie do reserves onder vuur nam welko den aanval moeaten onderstennen De Duitsche verliezen zij n zeer zwaar Van de Leie tot de Oise en aan do Aisne in de streek van Borry an Bac valt een groote levendigheid der artillerie te vermelden Het wordt bevestigd d t de Duitsche verliezen in den loop van de laatste dagen in Champagne zeer groot geweest zijn Volgens het zeggen der gevangenen moot een Duitsch bataljon geheel vernietigd zijn Op de Maashoogten heeft de vjjand gisteren bij het oinde van den dag 4 tegenaanvallen op do loopgraven uitgevoerd die wij den 17en veroverd hadden bij Eparges Deze aanvallen werden afgeslagen door het vuur van onze artillerie In de Vogezen hoeft de vijand zonder succes zijn tegenaanval bij hoogte 607 ten zuiden van L i9se voortgezet Bij Sattei ten zuiden van Lafecht zijn de Duitschers er in geslaagd vasten voet te krijgen op do holHng van de Reichaokerkopf De worsteling op dit punt duurt voort waar wij eon vooruitgeschoven post hebben In de Vogezen is veel sneeuw gevallen Ill ht t i ranscho avondcoraraiiniqu van 20 Kobr wordt gozpgd Ovor het gvhet le front in HelgitS tot aan Reïme loc holriicn kauoimad im gowwryimr plaats gehad In Champagiio hohhm Wij veröcheidt HO tegonaaiivaUen afgeslagen Wi hehbcH opnieuw ten Noordt n van PertnoB vprdoringcn gciuaakl door ven l 08ch te Jltmim dat da vijand krachtig vei eterkt FEViLLETOIM Ferdinand de Suez lachte haar d oetgeestig toe lm had ik tot hiertoe ook altijd gemeend antwoflfdde hij maar het schijnt dnl men niomand goed en lel kan achten vóór het uur van zijn dood Ik ete 1 zeer zeker dm belangeloozen raad van den bankier op prijs Hij zookt niet anders dan mijn ouden roesn te redden en hot kapitaal der tallooze aandeelhouders vrucht te doen drt fon Gij zult zelve spoedig inzien dat deze uitkomst niet door ons gezocht mag worden Daarop deelèo hij haar het ganschegesprrfc met den man van zakea me haar niet verzwijgende wat hem zoozeor in het voorstel hinderde Maar in het ijenioed der jonge vrouw bleef geen plaats over voor dergolijke bedenkingen Zij zag slechts één ding in het werk van haar echtgenoot zou gespaard blijvetf hij zelf zou dien oneiadigen troost smaken nog vóór zijn dood zijno taak voltijoid to zitm Hare kinderen zouden rijk worden want zijzelve had er op aangedrongen dat men zooveel mogelijk twi offer moeet brengen aan het welslagein van den arbeid Wat bekommerde zij zich dan nog om het geweten van mannen die in staat waren zich om Ie laten koopen Behoefde zij over hun eergevoel to waken Waren die mannen niet volwassen niet schrander genoeg om zolt te oordeelen wat hun te weigeren stond f 1 Hoezeer zegende zij Emanuel de Joeach dit redmiddel gevonden te hebben en met welk eene welsprekendheid bepleitte zij zijn plan I De graaf luisterde met een weemoedig giimlaehjö naar hare woorden vol goestdiift O 1 ill vrouwen sprak hij elndelijii lij blijft toch altijd d aelfden lie l de gcHcUieiienis der menschheid door Ferdinand antwoordde zij zich in hare volle lengte oplieffendo terwijl de hemelsblauwe oogen zich met oen uitdrukking vol wilskracht op hem vestigden Indien gij mi liofhebt zoo de toekoiuM uwe kinderen u ter harte gaat aarzel dan niet langer De mannen die heden bereid zouden zijn zich dioor Kmanuel de Jc aoh om te laten koopen zullen ntorgen met evenveel graagte voor het goud van een ondw zwichten Wat lielioeft gij hun geween te sparen zij zijn reeds eerloos en zuilen door uwe kieschhcid niet gered worden Maar zelfs al weerhield dat mij niet Ludniilla dan nog zou ik het misbruik van vertrouwen achten het geld der aan deelhonders daartoe te besteden Dwaööheld Voor het eerst herkoni ik mijn meester mijn held niet tm er Hebt gij geweifeld toen de meeste groote bladen des lande u aanboden gunstig over do onderneming te schrijven zoo gij den hoofdredacteur vijfUgdnizend franken uitkeerdet Verkochten die licdwi mlfflchlen hunne stem niet Hing hun oordö d waarmede zij nieuwe aandeelhoudors zouden winnen of afschrikken niet af van nw gi ld I n acht gl den gevangene Een beeld der verkelijkheid 60 I r gaat geen dag Oin dal het bt id van on kleine landgoed niet voor mij verrijat met ecno betoovermg die het in vroegCTo jaren voor inij miBte Ik hunker naar hot groen onzer bloei Hide velden oiizo koele woudpadon Maar ik mag daaraan thana met denken nu mindier dan ooit Weet gij Mie mij daareVMi eeo iKszoek hraoht Baron do JoaiicU niet waar riirietiaan zelde hot mij Ja En hij kwani mij niet meer of minder vooretcllen dan de ondomeaning te rMden In wn oogwenk was do gravin overeind gesprongen Ken blos ateeg haar naar d © slapen do donkerblauwe oogen sühiltcrden en zij riep uit 1 n dat zegt gij mij au pae O 1 nii vriend mijn vriend I Gij weet den aiot wat ik al deze maaadeu ge ed ii heb Verheug u niet al te spoedig liefste ïk vreoe dat ik mijn aanbod zat moeten weiftten Weigeren Datgene wat een man als Joflaeli u voorstelt kan toch niet anitors dan goed wezen scbuldig dio zijne bewakers omkoopt om Ik hi dl vrijheid weer te genen Gij wordt volkomen onschuldig gevangen geboud binnen dv n onoverschrijdliaren riugmuiir van de armoede der Columbiaiii ialschappij Het zou misdadig wezen ln t kapitaal van duizenden prijs te ge ii aan een gewetenslM zwaar dat u alle aandot maar waarlijk al te dichterlijk al te onnoozel is 11 op den reusachtigon wereldbol toein dende die zich na it den grijsaard op ecu bronzen voetstuk verhief Het zij er de kleine blanke hand op rusten liet ligt in uwe macht do aarde te overhixTschen vervolgde zij op gedemp en toon uw ouderdom met een stralenkrans te tooien uw vaderland dat nog bloedend neerligt van de bekomen wonik uit zijne verslagenheid op te wekken en groofer roem te schenken dan ooit op een slagveld werd verworven Zoo gij slaagt zal datzelfde Frankrijk dat zoozeer yeraedrrd word zelfs zijn overwinnaar md zijn glans verbllndon hem doen vorbleeken van nijd Hebt gij het recht gij Ferdinand de Suez dat alle aan een persoonlijk en pvradreven veroordeH op te offeren De graaf boog vol smart hol hoofd Hij gevoelde dat zij golijk had on toch viel het iiem z6ó hard na aneer dao tachtig jaren levens voor het eerst tot lagere middelen zijn toevlucht te moeten nemen dat er twee brandende tranen aan zijno vermoeide o eden ontsnapton io n hij fi ïi antwoord gal t