Goudsche Courant, maandag 22 februari 1915

1 XJlt Ae Pexe Vftndaftf ik Morgen gf Frof Mr J A vhd IUiq I geelt in 1l dtoeae AuMtt rdamnier onder boven Hloand opftchnit a ki op du hoiuhag an DuttHchlBud ten opzichte vau hetg aU geoorloofd moet worü D tkeeohouwd aU oorlogHdaad voor etmigc laren ti lli nR Hct 1 in oen zeoowlt de teetriW Doodig den handel van t vljaaüeU u lantl af te Hoijden naarmaf dit Jand UKHT op dten handel aangewezra U Het kan daarop aangewezi D zijd voor zijDü cigm voeding o ook ui het oog op groDdiito f D die het niot mimax kan om Kijn induMtrie op dreef t houden Ik tten vjEtn u e HÜng dat hot afiinijduii van dtin viJandüiMJkiit handel In lt n zetJOorloK et n oaontl o rUJk nriddt I hlijvcn dA ultima ratio oindat nLutH at d4 rR ovurachiet l e oorlog l ee ruw en geweldig werk tteeft de dich liT n diii gez4 gd en dit g ldt op land nri op zee W l oorlog voert wil Iwl oorlogmloel iK roiken isn wannwr hij enerKleft in iHTcikt hij dat door de aanwending an alle middelen en tot dit do l hoort in dwn eoorlog ht i aftmijdeii an dtvi vijandelijken handi I Daarvan kan tiiinrianti aftttand doen Ih d it in dm grond lutti anderi dari wat intin te land do t Wanntx r iemaiid gedurendi liet beleg van l arljti een ttxtra trein ui gt ruHt had otn ev niKnildiie i 4i naar l ari ic tirengen dan zou die if nvotnHg zijn le iige iioiidffi geworden Pr cteft hptxf4fde gebeurt op zoe annnniemand ifch eD uitrust oui dpo vijand van behoeften te vooratitm al ware het ook iJle m levü ïnd dfUn w TODdHtotlen voor zijne in hiitrif dip hij niet muwtn kan dan zal di atudor tsr wp uit zijn xe wig te nemen I n wanneer de Maten dit oognterk in i n oorlog tiitvoereit dan UMX t ik iteggen iNdienen zij zich Ut hts an de middelen die de oorlog hun in tU hand get ft Ik wn daarin volstr kt nu t oen barbaarBciiheld zien welke tui d Bianinreo waarop de oorlt tt land gevm rd wordt afwijkt Ik geloof fau doordal iadM Nel HOn H dagen g n zeeoorlog in groo ten it t Ij 1 moer gevoerd geworden in uintreiil den zcxioortoff 0ioriil4 tliogien Ix b Ix n pofitgevat die zijn geweld Q 7ijn macht doen ooderttdiatt4 n Wie i hl i feo zoo spreekt ilft dat in inifiu4 ti wi T de c Dixche i rw I ngelandi ininiMer van Buiteniani Hi he Zaken Of du miiiiHter van Marine hiir lilll V of Itonar l aw Fluiter ïI if an 1 fM iftn van de Hrilrtnhe leiiki Bn hl 1 ooijenlihk de tftöie IHdem an de koelliioetlige iilthongeringB politiek uit Indern van dot h l e i e I van b a rIl a a r K h h ld waarover liuil ehlaiid I n ïijii aanhangers wraki rocjifn I Zij aih n zouden he4 kunnen zijn lli t h minwi l do katiHeliei van h t I u i t e h e K e i 7 e r r ij k Bovenataande woorden waarin d uithang ri g van het ijatidelj e land het uovH mogelijk afmijden van tiktv toe oer ov er zoe wordw IjekneuvehJ ab de iiatuurli te zaak van de werekJ al oen iiui mi Mellje oat tpoedig van ne ver kouthwd af te komen alleen n t ertje re iid aandoend oiudat wij nu enunaal in zoo lang niet verkouden zijn geweort werdm UHtwritjk vertaald en overge hrt v Ti uu eene redevoering van Hijkskanseller Oraaf von apiivi inden JJiJiUciien Rijksdag en Ijegroet H et Br on reehts Mtm Mndi ze 7O0 in het verslag der isitling van è i 4A Maart 1892 toen gehandeld werd over eene radicale ibotie 01 1 de Ltuiiacb regeering te beweg ii lilt Initiatief e nwnen tot het res y Ui ren van aeehandel en zeevaart in ontueele zeeoorlogen Afgezien 8n allb fauraaniteft ging de preker voort afgezien van dm ontwikkeling der denkbeelden maken o erwegende zakelijke gronden het waarschijnlijk dat men in den toekom Hlig ieeoorl het privaateigtmdom niet meer zal reflpe ren dan tot du i rre Wij elve I iiitHdilaBd anoeer wij tl V in oorlog nM t Spanje kwftiiten zouden het met amhTB kunnen imon h r krjjgen dan ioor een zeeoorlog OnH leger 7ou daar nu t kunn i hinII ndringi n wiie landing zoiid wij nn t kunne volv04 r n n er zou ons HifclitH overblijven de kuftttn te hele g ren en den toevotr af ti nntjden lUt al in de HH ewte gevallen tk toekoiiwl van don zeeoorlog 7ijn Deerne partij zal probeeren den handel vu d andere af te snij n ZtiMlai en brengen zeiden ietii bc hliHseaóa en zullen m de todcooist waariicbijuli nog minder bestiaaen over liet ïiA det natiën Besliti eod rijn óf ifot landing in groolen ilijl óf de Keroieling van den vijandttl en handel s Ih hel alB c u r 1 o B u m dat wij d ze re It 04Ting aanhalen f lH u in het van spanning en oabetl zwangi re mnd dozer week wol aller ininM óti tijd voor curiosa en treffende i ijzonderbeden l r ligt in de woorden toen door Btamarck b opvolger in den Rijksdag gesproken eene geweldige dramatiek wan neer men ze vergelijkt m et ieo toeBtand van nu Is het met alaof thans woord voor woord de echo van de gepantserde Bcheepsbuikon ze terugkaatat ver over d zee ter ig tot in het hartje van I uropa afsnijden van den toevoir belegering uit bongering niets bij zonder bar baarse b zeeoorlog in g r o o I e n h t ij 1 llij zeide er met bij of het ook eene onfeilbare ultima ratio ia of het umi lel lukken uioii l de Rijkekanwlter Al Hfliwn hij er vtn l in t zien onruHtltarend veel nu ala men denkt aan ijn ngen land I n wie we t than wat lukken zal Welke de tt enweer kan zijn Of en hot dal land dat n u de powtie van t Ijov ngenoomae fepanjf inm omt zich uu den greop vermag te verlossen Want ook dit Spanje heeft koor op den l oog ruw en gewHdig aa werk I e wereld kan in de huidige spHur iijd maar w mig verdir zien dan haar nciiH lang ia Int exmwel moet de aang haalde ndevDiTing èt doen zien ook un dienen e oor toogenbhk hunnt meewange en edH verontwaardigde stemroen don kfinken tegra Vngeland s Haritaarsehhf id en de uitvinding hoor lan toeh Luropa en ovwige werelddeeItn d erfoe l jke Bntscbe m v fldin van uithongeringepoliuek de nieuwste schanddaad dat het een simpel heel oud kunstje is wikr ze elkaar waarlijk met Imh om bebosm Mn te kijken Schanddaad Oe kunt alleen nog maar zeg m dat blijklmar het lood iw om oud ijwr P n liovendien zullen wjj nu voortaan goed kunnen onthouden kt wat wij op toogenbhk meemaken heet een Zeeoorlog in groottn stijl A C5 Ea T3Z ft GOUDA 22 Febr Het Schaakbord 8 j nur Vorgadering Commissie Brokkenhais 1 Maart 2 imr Qcbouw Bouw ca Wo ningtoc cbI OnJerütandscoinnusair Artrwnzorg HAASTRECHT 22 Febr Bondsgebonw 7i i nnr Ixizing Nntsdepartement Haastrecht d v©rtexa tië3 i D C G Littfdadigheiclsuitvoering ten bate van de Vereoniging tot steun aan behoeftt e Zieken on Herstollenden Donderdag 25 Februari 1915 In de NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Qenoegen EenLebcmann Blijipel in vier bodryvon door VON MOSER lo Hang Btallea en T Oee leden Hoo Ons Genoegen f 0 75 met tnden Se Rang Balron lieden Soo On Genoegen f060 met leden 0 75 3e Rang Galerg f O 40 Kaarten verkrijgbaar bij Mei N BONTB Turfmarkt do firma C O v u POST Hoogstraat J DE VEN Wijdstraat en op don avond dor iiitvooring aan do zaal AANVANG 8 UUR I laatsbeapreking Woensdag 24 Fobr on Donderdag 2Q Fobr van 10 12 en van 2 4 uur bij den Buffotclief der Sop Ons Oenoognn IKOOWlDFTCriiT en Migraine worden zeker en dadolyk genezen door de hoofdpijn im Hlle van apotheker BOOM Pry per flacon 80 oont 10 Verkrijgbaar t Gouda bfl ANTON COOPS Fa WOr FF A Co te Rotterdam bu E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 3 te HAASTRECHT op WOENSDAGEN 3 en 10 MAART 1915 des voormiddags II ure in hot Koffiehuis van Mej de Wed BLANKEN aldaar ton overstaan van Notaris J KOEMAN van Een EEEEEITHÏÏIS met GROOTEN TUIN een daartegenover gelegen TUIN Tw Woonhnizeni Fabpl k gebouw n en ERVEN ollea op het dorp en eenige Perceclen Wei en Hooilandy groot 3 1JJ 49 Hectaren ia den polder Achterpoort alles te Ilaastrecht In divene peroeelen omsohrevenin Notitie welke vanaf 20 Febroari t bekomen lyn ton Kantore van dan Notaris E n levcnsjujiohtig VERKOOPHUIS vooi AFBETALING te Rottor l ni VRAAGy oor GOUDA en omstreken tegen ruime voorwaarden oen AGENT Zij die goed onder hot publiek bekend zgn en over voldoende verkoopkracht bcflchikken gelieven te achnjvon onder lettern C 6 Alg Adv Bur QKBRs OEVEffB Wynhaven 42 Rotterdam 20 J ennisgeving Wegens de vooTtdurende stijging der noteeringen van de grondstoiFen hebben wij den prijs van tijdelijk verhoogd op ƒ 2 pCT bus van 1 kilo 1 06 1 2 0 55 1 4 0 23 n 1 fO BLOOKER S CACAOFABRIEKEN DE ZUID EOLLAÏTDSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENO RACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal 1 000000 CommiifarlMcn Mr M M SCHIM v d LOEFF Pre Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDKMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J W KONING Jftf De Maattohappg sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiin Vrijgevige voorvraarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren e movirimBBmTiCm mimoem te meltm mlt t em m Êj C tASrUBKH WeêUimvt te tltmm Adverteert in dit Blad gaxian bat hM iasIri anoah tel larkgavara garioM om Belgische wluGhfeiingen dia in hat Kamp arbiiii haunaa iat tagan balaoning warhaaarohadaa in hun badriil ta latan arriohtan gaan ga alg ia gaga an ziat de CommiSSle wan ToezicM van het Vluchtelingenkamp 1914 te Gouda xich tat ziln laadwaaan ganoodzaalit baliand ta makan dat alle vluchtelingen welke buiten het kamp tegen belooning ferkxaamheden wan welken aard ook verrichten onverbiddelijk en onverwijld uit het Kamp zullen worden verwijderd Zulka vluohtalingan aullan dan ank wannaar zij in dianat aa warkgavara biiiwan in hun aigan nndarhnud habban te narziaa BOUD 21 rabruari i l5 Da Commiaaia I IJ88EL DE SCHEPPER v r ittor W Aa HOYNGy Saorvtaris I Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan oenor vrijwillige verbintenis bij Ilr Ms Zeemacht als ininimum leeftLjil 17jaar maximiimleeftijd25jaar Liohimatroos met kort dienstverband mimmnm leeftijd20jaar rmaximamleeft 29 jaar Matpoos torpedomakep Kleermaker a Matrooskok a Stoker 2 klasse Leerllng Stoker minimnm leeftijd 19 iaat maximum leeft 25 jaar i indien reeds zeer vol doende kunnende stoken maximumleef tyd 29 jaar minimumleeft d IGjaar maximura leeft 17 jaar Nadere inhchtmgon worden op aanvraag het zenden van een briefkaart 18 voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming dwMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER M POTTELBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater reeflegeVea griau tmrkrygbaar Oen Agent voor Holland CATALOMfi te Tilbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omatreken Jf X BELOTTJRfl Agent Amatol Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Ooada ILUflldijke FMen Imeii iLaan Mm OPÖKRICHT tr Voedort ow Vee met de imivere tnurtet LIJNZAADROEREN merk STER en W L ITitnintende door hoog eiwit en retgehiJte en grootste roedingswurde BerthTHtiloma Parij IBOO Segen Gouden MedaitUn Zn Oonda £ lectr Dr A Brii