Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1915

Só 12716 Donderdag 5 Februari 1915 Ö3e Jaargang K Markt 31 iwmri apaadig t narmala ph m alle dpukwerken nar Ml handal r pbth Bopst Ule vellen van S Maas Zonen HET BESTE MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID ROTTERDAM BIJ DE MEEETE WINKELIBRé VERKRUGBAAR D C G Liefdadigheidsuitvoering ten bat van de VerMniging tot itenn aan behoeftige Zieken en Herstellenden Donderdag 25 Februari 1915 In de NIEUWE SCHOUWBURO Sociëteit Ons Oenoegen Sigarenm akers Han dwerkers lu itiiinuii KEUIUNn lillttKU II Min HMOSin UM ZUIHTMUUI IS itinaoE miMsnauwuEi 1f de Firma A H WMTENBURG te LEIDEN kunnen eenige bekwame Handwepkeps geplaatat worden 20 ÜT Ook Belgiaoha sigarenmakers worden aangenomen EenLebcmann Firma J T Swartsenburg Boekhandel Blijfpel in vier bedrijven door VON MOHER 1 lUng Stelle en Ke loden Hoo On Qenoegen 0 75 niet leden 2o Rang Haloon I on 800 nOn Genoegen f0 60 niot Ieden f0 7S ao Rang aalerij f 0 40 Kaarten verkrUgbaar bij Mei N BONTE Turfmarkt de firma O Q v u POST Hoogstraat J DE VEN Wijdstraat es op don avond der uitvoering aan do zaal AANVANG 8 UUR Plaattbeaproking Woonadai 24Febr n Donderdag 25 Kebr van 10 12 en van 2 4 uur bij den Buffetchof der Boe Ons Genoegen Wegen reorganiwitie en uitbreiding der ff FUSCN VOO S IIdIIo tlsL ® © VOOR HET wordt deze vanaf I Maart a a tot nadere aankondiging GESLOTEN Eeo EOiTere Helden Niet vatt vloelfltof bevordert den Haurgroel Veraterkt de klieren en doet dienst ala een TonioiAd voorde Haitrwortela Voorkomt het Splrten o Ultvalleo Boofdsaer n Rooa rerdwraen nadat men Eoko een puc keer gebruikt haeft men fprenkelt het eenvoudig op het Haar q n wr ft men bet SMdit la Da Mdatwaartaohe richting en borBlelt bet niok UW iroTHEKER DMMIIT OF Uffin HEEH KHO V0 HtMDI6 EN HY Ui U DE TEVREDENHEID VAN ANDERE VERSROIKERS HEDEDEEUN KOOP VANDUO EEN tUEINE FIESCH F 0 7S Zij die nog boeken onder hun berusting hebben worden beleefd verzocht deze zoo spoedig mogelijk terug te bezorgen Rotterdam nuiiFi l Ti iAm ita iiuw Alleen Varlafenwoordden Voor N en Z Kolltind Utmbt Zeeland N Brabait en Ltnibuit DIMBMI AmaMr MB Vooi FrteiUnd Groninotn Ihenlhe Overrielan nrM IHDanMA Ina E WAAUOKOVONI UHM kande pnparataa wn It luKMnaakt I Ttn nvandaecliU Xnko h Paaaage 11 ijS S w PmuI op da biiluntMpakkInf ilrugt hla Knko unfi lpt Mk tl n wordl nooit chl eonrieriMne vTriegable iiiRrpakkini Meubelkoopjesü F r a a i e M o n b el e n al Tateli Stoelen Katten Spiegelt Schilderden complete Salon en Hultkamer ameublementen Veerenen KapokBeditellen Buffetten Ulttrektafelt Lecrttoclen vanaf f 17 50 de zo Tneetatelt Slaapkamermeubelen Brandkast Planino Westminster Speelklok enz enz ALLES SPOTGOEDKOOP 11 1 Simonsfpaat 44 bovenhuis b j de Schiekade Rottardam Ml soMi llaire irseta ANTON COOPS Wljdstraat 29 Ooudo A VAN ZESSEN Schoonhovena Vichy Water Celeiitins Grande Grille Hopiiaal IIIMiIjke FaMeken Mm kku lormemiir Verkrygbaar bij OFQERICHT tfê Voedoit uw Pee met de uivere murufe M M BELONJE Jr in Natuurbron Wateren TELEFOON 148 Keiaoralraat 83 85 87 LIJNZAADROEREN Dl Ie gaan merk afSTERK en W L om Uw Kleedingstukken Voorjaars en Schoonmaakgoederen ALS NIEUW te laten stoomen of verven t is toch al bekend genoeg dat wfj minstens evengoed en zeker goedkooper afleveren dank z j onze hoogst moderne inrichting en U bevoordeelt de stedelQke Industrie I STOOM VERVERU en CHEMISCHE WASSCHERIJ diiuiWILLEIIilUl alle likdoorns aan don haal Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde ErreIHtdomn Parij 1900 Negen Gouden UedatUe CORA iiuiiiiiiRmnoei l POTTËLBËKG m RIJZENDE ZOi Likdoornpleiaten 25 ot Likdoomtinctttur 35 et 11 Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater 15 GOUDA L VAN DER POL k TELEFOON FABRIEK No 196 TELEFOON WINKEL No 253 Winlial MARKT 41 Telefoon No 883 Voor het aflial wordt verxKht te tsMoneerM aan No 153 frtefleêelflea ffraU verkrifgbuar Bij allo drogisten voorhanden Gen Agent voor Holland CATALONl £ te Tllbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken Jf M BMLONJBJr maaftlljders Het Maagpooder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiadel voormaagpyn maagkramp zuur hartwator en slechte spysvertering Pry per doos 75 Cents 12 VerkriJKbaar te Gouda by ANTON COOra Fa WOIiFF Co te Rotterdam ba E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg B Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant ileedt Mueeet 0f Deze adverle ntieD kosten sleehls bij foornitkeliliBg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitslnitend aan hetBurean Abonneert U op dit Blad L Or niTDj £ DE ZTJID EOLLAnDSCEE GOUDA 24 Pebr Ambaohtschool 2 4 n Openbare Les 26 Febr Nienwe Schoawburg 8 u D C G Tooneeloitvoering 27 Febr Bovenzaal Hollandia 8 o Joneel Geheel Ootb Bond 28 Febr Bovenzaal Harmonie 10 n Verged Voetbalvereen Gonda 1 MmK 2 uur Gebouw Bouw ea Wo nini oezicht OnderstaadecoiniuiSBlc Ar mensorg Beleefd venoekenw geregeld tjdig mededeeli g te mogen ontvangen van ▼ ergadoc ngrn conoertoo vermakeipha£n enx o i deze dan in onze agenda ta vermeldnii Eleotr Dr A Brinkman A Zn Gouda Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG De Onukkary Maatschappelij k Kapitaal f 1 000 000 FirmaC SMITS Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Commitsaristen Mr M M SCHIM v d LOEPF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seer Directeur Mr J W KONING J0f De Maatsoluppg sluit alle soorten Levensvcj zekering tegen lage premiën Vr gevige voorwaarden Voor inliehiiingeii vende men ioh tot de Heeren I m mmmmmmvKH uaeen t aca a rMi en f e MiJtrmmmH jreaMaeea te eatfa Adverteert io dit Blad GOVBSOHE mum JïTi© CL w s exL A d v ert©xxti©Tolstd ttoox O o o cLsl © aa Oï ©tx©lê©XL Ver8 liijtit dag elijks ABONNEMENT fl JB 1 60 1 50 1 90 ons Bureau behalve Zon en FeesWagen PR us VAN Per kwartaal Idem fnint o per posl Mft GcïUuslrccrd oiidagsblad Idem fr inco per post Abonnementcii worden dagelyks aangenninen aan HET PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels mei bewysnunimer 0 55 Elke regel meer 0 10 Markt 31 hy oni Agenten den Boekiutndel en do Postkantoren Telefoon Interc 82i liy drie aohtei eenvolgende plaatsingen worden deic lenen Iwot berekend I ien laanliieilmgen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruiliM J iliii ellse regel meer 6 cLs Reclames f O 25 per regel Groule letters en randen naar nlautenumle Telefoon latere 82 üitKevers A BBINKHAN EN ZOON nb mot oen lading katotui is m de Noordzee op oon mijn geloopen o by de Duitaohe kust gei onlcen De uitvinder van do duikboot Heden is het 100 jaar geleden dnt de Amerikaansche ingenieur Fnlton die in het jaar IHOS de eerste wa die een stoomboot op de ISeino in bedüijf nam overleed Zyn uitvinding bood by zonder suooos aan Napoleon te koop aan voor diens oorlogen tegen Engeland Evenmin succes had hij met zyn uitvindingen van den torptnlo en de duikboot Zoowel in Amerika als in Engeland zag men niet de draagwijdte van dit nieuwe oorlogswapen m on verleende den uitvinder dan ook niet den npodigen steun De oorlog in de luoht flicieel wordt uit i Miden dd 24 Felif medegtHhvirt ddt ilndd A n vllegtoch naari Hteudp drie Brltwbe vliegenier vor ul I zijn In Dultschland Van halt aniblehike zijde te Borllja w ordt iiiai edoeld I n toonRangevmde k I ing n worik v oorgi Meld de datum van Int vieren van deti UHHw gelj B rle lag va Ittmiiarck van den len J pri op den Jleit luid Ie verriebuiven Vpor de rwleii van dlr verBehulvlng wordt o a aangevoerd Ie zware zorge die het Düituche volk iliiuj diooniiftakt a toeh niet wnd r luvjw d op de viering hlijven rtp den len Juni U n dag van hel aanhrekifi nii df n romer zulten die rorgen hopelijk zoo V W r ijn verdwenen dit ij iiK t inm vrooHjli hart den aam van den gtoOten Dtiltec er kunnen huldlftfii Vi rnclilllende I erli n cbe daghla h n uilen bezwaren leffiMi hel of ielc eh artikel dnl l lt teren in de Sonldeiilfirbe Allg tg gepubUe vnl werd en welke liojwaren oorlvloelen uit iM storgdheld dal vrijo besprekingen over ften duur van h a ooi log roolang zoitd n kunnen worden op RCHChort dat Teehtit crltlek op de i eu maal afgetdoten vn dwivoorwaflrden overtileef terwijl alle lnvlo ft op den In houd dier voorwaarden zou zijn iilige toten De Nordth utwhe lipt hierop heden een 11 Heen zelling volgen waarin verzekerd werd dat ero l e preklng der vrede voor waard ahsoluul Ier rechter tijd OU worden mogelijk gittnaAkt De tweede nota van Amerika WASHINGTON 24 febr Nietoffioieel wordt gemeld dat de tweede Amerikaansche nota aan Duitschland inhoudt een weigering om gevolg fo geven aan het Duitaohe voorstel dat woord het verguisde vaderland roept om wraak en verlossing Aan u pappere soldaten wordt deze edele taak opgedragen Wanneer gij met kloeken 8tap het hoekje grond van ons vaderland zuU betreden en slagvaardig zult staan op de boorden van den Yser nu tot een onmetlijk kerkhof herschapen omploegd door ontelbare grafheuvels waar uwe gesneuvelde broeders rusten O dan zult ge bij de aanraking van deze nederige grafateden van heilige fierheid trillen en met leen onwankelbaar betrouwen op den goeden itval van dien reuzenstrijd als leeuwen vechten voor de zegepraal van de rechtvaardigheid Volbrengt dus uwen plicht soldaten Dan volgen eenige voorschriften Zijn plicht te doen nooit zijn poit te verlaten een goede verhouding tusschen hoogere en lagere rangen te bevorderen de wftpenen en kleeren goed te verzorgen het zakje met pansementen hoog te waardeeren zonder morren vermoeienissen en ontbering te dragen volledig op de hoofdleiding te vertrouwen met vastberaden mo op te rukken en nooit terug te doizen eerbied te hebben voor alle noncombattauten te strijden als christen soldaten Het stuk besluit De soldaat die sterft in den veldslag en aan God zijn leven opdraagt omdat het den wil Gods is dat hij aterve voor hot vaderland i=i een echte martelaar zijn plaats is onder het getal dergenen die recht ten hemel opstijgen met den palm in de handen want do bloedige dood op het slagveld staat gelijk met het doopsel des bloeds llelaMingplichligf Kelgcn Aan liet Bcrl Tag b wordt uil l u x cmliurR j£i ui ld dat df ItnltHchp gwiV Tfu iir gnnTaal in Bi lglö licpaald liwtt ült ib bciftsliugpllclitigt llelgi n ho tTii Alig v rliiiid rd zijn om imn liclaMing M iklaruig voor 1915 op ttjd af U ff ii anililRhalvf op dt n gromislag van l H4 ziillin wordfn aangfalagm LlJlKflESTi L 24 Fel r Nafti hol l op H Isohe klooeter Is Dinsdagniorgcji tloor fn grpnfiposlcr con voi nnan iiiK paard u kar aan ehoudi n door Ai ffi lglfwhc öïqïnU cn I p vo riiian naar men in pnt cw Tiollandï r had groolf hw M I lic Mt pplroleuin vcrhorg n iiiwHelK i Im I uH cliSial hij iiH t Ijestt anining naar Turnliottl op do kar had Men zt gt dat het iin p t H d pftrolfnim g h l afzond Tlijk oui de gren i gi mokkelil ui T imide lading w ej d opgi la4li u Hl 1 1 21 tebr Tasechen rle IHKi ebe gnii plaatsen on do Hollaniiwehe v ordt iH o geregelde comniniueatie ondvrhpiuK n Verschillende vomr iiitvo r toeU s lane prodiioten v ord door Ilelgipcln u aai vooral door llollftndRche mannen en viouwen naar tie noodlijdende grensgeiiietnlen gebraeht In Ilelgii ii men vol Inl over het werk van de oÜiCKH le pilerlamlMche comitdten tot ondersteuning V flu lie noodlipU ndo bevolking m Hei Sit lilt Hree verm em ik dal I t K n STET 24 Vf ff Hel scherpe toezicht dat gehouden wordt op iKfïren bedt k mokkolhandi l aanmerkelijk verminderd Met de laHften ihe nii iiog geldig zijn gelukt het aan nleehtfl tnkelen om de gnii te pahseeren Hel i n l gebleken dïit Aa patisen vervaleehl werden De datum werd veranderd i n nlduH de geldighr id vtüflengd Uil hei ft lol gevolg dat de vrrdaclilen alle In nrroflt werden gesteld en naar MaaKe ok Ki voor Aan het Oostelijk Front Het officieele Duittche communiqué van 24 Februari luidt Op het oostelijk oorlogstooneel vond een nieuwe v andelijke aanval uit Grodno plaats die zonder moeite afgewezen werd Te zuidoosten van Augustowo g lnkt liMt giRterm don Ruesen op twee piaatsen over d Bobr to komen Bij Sztabin ia do vijand weder teruggedreven In de streek van Krasnybor ia het gevecht nog aan den gang Bij Prasnyaz vielen twaalfhonderd gevangenen en twee kanonnen in onze handen Ten oosten van Skiemiewice word een nachtelijke aanval der Russen afgealagen i an het roolaoh daliPlHche front liet OoHlenri jtch communlqu van 2 Pebr meldt an het ï oolweht alici Hche front hwTsoht mrt uilzoiuloring van op zich elf Htaande levendige rliUecW liielB grootemWlB betrekkelijk rum Uc oesttand in do Karpalhen H ov r Im algemeeii onveranderd Hij de gevechttm welke gisteren aan de rian plaatu hadlen word een hoogt IieHtorind on werden vijf officieren en 1 H man g vangp genofmti 1 en van het dal van de Volovpc iH proedle de Vijand gebruik te makfu van iMn dichten neeowHtonii om door een hardnekkig n aanval lot door 11 1 ir iin hl i He nVlhiigeii door f iliiugen l i aantal vverd onder vvarc veHie ii voor iK n vijand afge lagen HKI lluHsop werden fevangi g iiomen De gevechten ten 7j van dm Itniewlor neiiHTi nog mt er in omvang toe tk teekend Hoolcï lui tenant veldmaarschalk De Duikbooten oorlog De Regiin in de Incht gevlogen Het Wolff buraau teCbrstiania seint d d 24 Febr Het Noorsche generaal consulaat te Londen zond 23 Febr een telegram aan het Ministerie van Buitenlandache Zaleen meldende Het stoomschip ïtegi Ghristiania is hedenmorgen vroeg bij de Downs in de lucht gevlogen De be manning is aixh boord van een Ëngel ah oorlogschip gegaan en heden te Dover geland en naar Londen doorgezonden Het Ministerie van Buitentandsche Zaken van oekt teldgrafisoh aan het gezantsohap een gerechtelijk onderzoek te doen houden De Hegin was een stoomschip van U07 registerton Het Wolff bureau teekent hierbij aan De plaats van het onheil wijst op een ËngeUche myn De naam van dit schip heeft zooveel overeenkomst met de reeds eerder genoemde Regia dat hot ons twijfelaohtig voorkomt dat hier op een ander schip zou worden gedoeld Red Het 8 8 Oakley getorpedeerd Uit RAMSGATE woidt d d 24 Fehr geseind De viasohörspink Oratia brachtheden 14 leden aan van de bemanning van het s s Oakley dat gistermiddag ten Z O van Rye werd getorpedeerd I Do hoofd machinist verklaarde de penscoop van een onderzeeër te hepben gezien Een doel der bemanning is te Dover geland Do Oakley zonk nabij Folkestone nadat hot aohip tot Dover wm gesleept De Claifmac Naughten De admiraliteit te Londen deelt mede dat sedert 3 Febr geen bericht is ontvangen van den hulpkrnisÊr Clanraac Naughten Men vieest d t het schip tgdens den storm is vergaan Uit Washington wordt geseind Hot Amerikaansche stoomschip Oa De Oorlog Aan het Westelijk Front limtïicliPrH in 1 ranknjk en IW lgH Het Fransclio coiiiimmlquA van 2 1 I thr vpnm ldt nifU ticlangrijk MiaU c itiüpi gi valltm Vft geltikUg RtwlnaK aclie onïw troepen wwtr den kant vati ViilH rive mir Huippe en nit iiwf ord rmgra ten N van IVrthefi Het officieele Daitsche commnniqaé van 34 Febr luidt Op het westelijk oorlogstooneel daden de Franschen in de omgeving van iperthe3 Champagne gi3terennamiddag oen aanval met twee infanteriedivi aieB Op verscheiden plaatsen kwam het tot verbitterde gevechten die allen in ODB voordeel beslist werden De vqand werd met zware verliezen in zijn atellingen teruggeworpen In de Vogezen maakten wij met onzft aanvallen op Sulzern en Ampforsbach westelvik van StOBsweier vorderingen Bij de gevechten gedurende de laatste dagen namen wij vijfhonderd man gevangen Overigens valt van het westelijk oorlogaterrein niets van beteekenis te vermelden In België De Belgische geestehjken en hel leger Elf Febr zijn de Belgische recruten 1914 kant en klaar naar het front vertrokken Kant en klaar en mot oen krachtdadigen brief van de aalmoezeniors in den zak Aan dezen brief ta vinden in de VI Stem ontleenen wy o a Soldaten Binnen eenige dagen zal voor u bet zoo vurig verlangd oogenblik aanbreken waarop ge strijdvaardig uwe ondero wapenbroeders zult gaan v voegen om met hen moedig te strn den voor de verlossing van ons geliefd vaderland Nog eenige dagen geduld en de wreede vijand de verwoede danvaller onzer heiligste rechten zal met nwen taaien en onverschrokken moed af te rekenen hebben de rookende puinen uwer haardsteden de tianen uwer onteerde zusters het bloed uwer broeders die met de wapens in de hand zonder zucht of klacht op het slagveld gevallen zijn of door de wreede beulen werden afgemarteld met een iii het graf verdwenen Wat v an inij rnergehleven ir Iteterftenl niet vM meor Ik Awk mij te ver lrooien on nog te lachei zoovee ik kan Maar zeKrt m opgewonAmlM id in vreitgdeloo Waar gaal gij leren Tomer been liij kunt t ch ntel in do warme ito fi e lad blijven Mevrouw Ijecl re hwrft onn uHg ï4odigd de maandm XiigUHttia en HeptHÈi 1h r op haar bulum door Ie komen hrfigen il iff i echter nog niet o Ik f nno daartoe over zal kunnen halen hal nKJeten wij bepaald tracliten Ie lierelken Ik zal het zoo aai tondn e iH M proev en want ik heb er een pi rmotthjk Ix lang bIj Ik elf heb Moold d togwlmaand bij mijne oud vriendin te kouH n en ik zou Hlectjtw al te gehiklllg ijii tl fliftar weer te vinden He jonge vlollKl He ieh gelHHd v loren gevoelde te midd n van He i nlgte welteï ich even weinig om hem iKkommerde alH 7 ij ijijne vrouw vierde gevoelde i h angmaam vf rraHi toen baron dn losflch hem naderde en op nRekuufileUien toon vroeg y ijl gij heden Over veertien dagfi n vnj 11 bij imj te laten hootyn Ik moet er ne afrtcheidHBOirt ie geVen eer dat ik nujn zomer kwartier ga opzoeken en nok al mijne vrienden naar hullen trekken T tt talent heeft mij bijaonder getroffen en iio gij geno gi n wiH nemen met vijf liondeni fmnes I ni U Ie vH i mijnhtwr vmsl te veH V oor Mn enkelrti avond riep Omio lilt de kuiiHtwereld die hem mirtneliicn voort kunnen help en O MO gij dat depdt miinheer oudi gii hem epu ware weldaad bewijzen iiioinpeme de jonge vronw Cij wwl mln chlen dat wij het ongeluk hadden gedurende den afgeloopen winter ons e iiig kind te verhezen en floldiii kan rich ov T dim lag met beenzeltm hij Im m hrl alH versuft en leeft nog alloiii door ijn kim l een weinig op Gij zult zoo nuuHtondH hooren bof volkomen hij zijn mMrument iKlieerscht Kon liij j leihlw een weinig t kend geraken dan geloof ik tte4lig at ïijne ywaaniKKiligheid overwonnen zou zljB Hij hwft Ongelig zich daaraan over Ie gevrn voegde de bankier haar Iw lerwijl zijn blik vol bewondering op haar fiwtle 1h hij niet Ie lieniuhm hij di hel geluk beeft u aan 7ijne zijde te mogen bHiouden y llaarenboven iiWM t gij cl ve nik minder onder d m doml geWti n heb en dan de vadeir Mflr etle M lippen b fonncn te lieven en hare groote oogen tuiden zich iiiK tranen Ja ik heb in bet er t gedacht dat ik krankzinnig z n worden mijn ann iiei kind wa Tjoo mooi zoo goed aoo zacht en zij wfts mijn eenig gerelpchap gedurende de vele mftanik n die ik reet inijn chtgenoot op Malvlnia gronAen oorhraclit Holdiufl wax altijd aan hel werk maar 1 Ua en Ik bleven bij elkandor en ij werd inlj daardoor diiblwl hef Tmfi üij erf wan bet alfof nii e ziel mijn hart en mijn geweten met haar FEVILLETOJM lijven Maas gekozen heelt vroeg hg ichat lvcn af terwijl mevrouw Locróre hom verleide dut Marceile do dochtervan hn beroemden Jeorgei Keflaud wat Maar dan heb ik uw vaA r heel goed gekend nep hij uK on zelfa bezit ik nog een schilderstHk van hem dat ik reer op pnjé tel iij moet het een komen bewondpren want Ik l en zeker dat het vóór uw tijd vervaardigd werd Later rag li hem minder wij hadden bet iH iden zoo dnik maar in het l egm van mun huwelijk kwam hij nMH rmalon op mijn landgoetl jagen en gen lligvr ga l l rinner ik iiuj niet I e i woorden lirafcon aanRtondw iiel ij liifl rhen hen en een oogenblik later talen m rlruk aan het praten Iw aehverïuimd 7 Hfs naar zijn eigen wiegelied rIniMeren om haar af lo leid van ilodroefgee lighei l welke nog altijd aanhaar hart mo Hi voorlknagen en hijvroeg haar Uw echtgenoot i een groot k m te naar iet waar mevrouw Ja hij iH zit waarlijk een ultnetimnd talent antwoordde Mareeilo met oen v rdrletigen trek op het gelaat maar ik wilde vrij wat liever dat htj n b j r l hoi enaanid van k nst ii d He nrlisten verdringtn elkander hier bneeil hij op p oote 000 O Tien hx zdli lat gaarne willen m ftr dat H ju t Je moeilijkheid by l bier nter riotï met genoog liekend ik yal Iraeblen hel een en an U r vo or hem te doen Ik ken vele lieden uit lerwijl lijn gelaal door een vreiigihMoH overdekt werd EfiD beeld der TerkTliJlEbeld U3 1 1 liaAk u i wiw al liodwelmd door het loovoraohtig tiarPT vcrKchiJnmg Hij liad ijiii vrouw vroegtijdig vorlort n onder hit er ooit criigp h mpathio hisschon hen ln toml Zg had hn coti aanzifnlijke hruUlschftt iiirt ten hiiwcliik gebracht en waw gixhvongcTi geworden hom k iron won door haar vader die er van droomde oen fkwhter te heWw n die haron fi m zijn Na haar overltijden ha Emanuel do loMacti aich wel gewacht eene tweede tf litverhintonia aan te gaan 1I H was hem vrij wal aangenwnor overal waar hij zich vertoonde gevierd t worden als do rljkft weduwnaar dien i dorppn gaarw vertroost zou hebben oor he eerst echter dien avond betreunie hij iict dat do jongo vrouw die hij zoo onverdeeld Itewonderde ie viij mocht Un Op zipj loeftijé begint men to verlangen naar eon anderen hiiiHelijken haard dan die ondfrboorlgcn u kunnen ver haffen en zijne beide kmd nn hadden hom rwHl verlaten ijn roon oni alt orticier midor d vlag lo dienen zijno docJiler om een lUH i te hiiwiii Hoe la het mogelijk dal ztj zulk wn ti mijn vriend De kunnt ka nooit genoi g Waald wonlien en zij die i e waar nrlUt nanhoonn blijven altijd rljii hiildmaren Ik geeft u niet meer dmi men gewoon m voor dergelijke gehgeii hed ti lilt te keoren Dot blljfl cKiti afgenproken en gij hrragt uwe vrouw mee llfrfiHuH iiaawtle Klcli het ed lmoodlge voorHtel aan fe neuten eti nog eeiinuml naakte zich de iKKip van iieiu m 4i ier IftI hij in dien kring bekiiid zou g raken nn daardoor Mhre tijden te gemiwi OU gaan Hel kle4ne kapitaal dat hem overhieel verwtnolt al pne4Miw vooi de UI Ttli had bet kind een fraai graf lit Um maken en daarop een marmeren borHtbc ld van baar geplaaUt Oo t voor zijne W Hilng bad bij e n levensgroot portri t van l Ua laü n vervaardigen Hel ging wi waar zijne krachten te l oven maar het wa de eenige roo t die hem na Jhaar sterven overbleef Marcelle had 7 ich geliei in den rouw g wtoken en ook dit hftil nieuwe onko len me ge leepl kortom beid n zagen in dat 7ij weldra niet Bnderw ovit zouleii houden nHst Onno o verdienHteu Ke mei de zomertiid ook nog vermlndercïi nuden in de jonge vrouw maakte er Hen ongelukkige b lkcnK eon verwijt van rlat hij niet lyter in rrBnkriJk hoofdntad Inagde Wordt vervolgd t