Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1915

Sew Yorkm he Iknirn 24 Februari De omzet bedroeg 230 000 Oew Aand M Jiison Topeka 93V Baltimore Ohio 65 Bethlehem Steel V bi Erie sow Kans C Sonth ao ls m Hissonri K T 10 Mexii Nat le Pre 17 Mesaooii Bactiac 10 Rook Island ƒ Sonthern lUilway 13 Southern Pacific 83 Union Pacific 117 Amalg Copper wu Car en Foundry v Smelt en Ref B9 Steel Corp 41 American Can 25 united Cigar 4Bi f Hidec Leather 25 Central Leather 33 Stadebaker 44 Inter Merc Marine 4Vj i Obi 33 Hbld AKKTUKHICHTKN i oud ve doen wt4 ala au grinnik Hn laliacliiKoDaeTvtjB waarvaa ét k itlii oad rvvriiHurd iiad san iW phorptmtilahHek rr tila ook aog Imn ni bena iB venMopl aarvaa A uitvoer Deenw verhodva u la vrhaail nnn de beataglecfuic at thaiM liehalv dv ehlpper U U ev h ig naar de hvet f J W wonende op hH latio plt4n te Rottf rdam oak aan Itouden de inarmhanddaar i U van K uit Ae Vaa di r Takatnat dien Umman de wlnkuUer m hoed U eu l S en ïk cke4 p d evra t r eu axent vaa iKiiienlaadHche huUen ï H V uu de rriaii Uwdriklaaa 1 6 mttmlnggvaamea voorraad koper ihaoH tredA g it pra tot 50U0 K j hteroadtr beVlndea xich ook ruim Mkkt ij pumi kogeU H H koper ii met etni nb tfilkoot aan Itoord van h t Ki iMChip Manna gehraotit toe dii aan d Votub itngeuplaai lag m door den Kehlpper H M en dteiiM km elit alMuixIe hfH M rM nL4 1 van dv xlivpbooi aan boord verwerkt l ii hc4 iag i teldf oaderto 4 Iv gv l kei de i U MplKW diaat abrh HolUnd directeur de hoer A J iedrcnt voor wi ke fabriek di rijaaak 4e lOiflMjihuit fervoerw sou in gi enkH opxtehl iets niDt drate poging tot nlt¥oer an kopef naar millaohland Ie wakett lieWt en daarvMk ook gff i k nnki droegin verband met dese aaak U ook evti Dn h rM ek ingettteld aan hoard ran de Itijoaak i h e die Ie Krlmpea lag In hl Mihlp Ht i niet winder laa 40 A 0 Mkt kilo kotter verMi i te nijft Al Hkvalg daarvan ook aangeliouden d hitT M W Konig dU hH koperatïal 111 xijn pand aan de lloompW Uvrn a K iiorgen 600 ChineeMn ii n de gr nt Uen aeint ons uit Nieuwerschans Gisteren en hedennacht in hier eim overmacht van politie gestationeerd om te voorkomoti dat WK Chinoexen uit Duitachland uitg a t ons land liinnen komen TWEEDE KAMEH HVergadering Tan heden Oeopend 1 30 n n m By voortietting der behandeling vftn de nuppl Landbouwbegr noting leoonomianhe maatregf en bepleit tte heer 8meengti ii 1 de uitvaardiging van een regeting betreffende den uitvoer van vleeatin met de bepaling dat 40 o in het land moet blyven waarvoor dan maximum prnaon suUeu moeten worden vaatgeateld De heer Teenatra v d vraagt krachtiger invoer van veevoeder oii critiaeert dat op grond van de levenamiddeleawet roaatr giU n g n genomen waaraan btj de totatand koming der wet niemand gedacht heeft Spr verdedigt de Groninger boeren en handelaren tef n den aanvgj Vfn Miniater Trenb t e b H r I t r d ni a n u l tH a tim Int de lt 4geering vaak handelih In iii rt d iiH i de hwid li iiNanH0n waardoor de tu he ppr onen nil tmn t drijl word ii g ilrotiget Wanneer kleine winkelier dor r ivr Uidwni al vaklK werden weggealingerd Toch werd oiemud gewond Het schip werd gedorande Mrtieii nar geeleept toen ank he met het vooiwhip vooruit Alle opvarenden werden opgepikt Hbtd De Jtepttimr gcxoakcn UINliKV ft Frtir H loonwhn t i pltord uu l on i gi u cn Wj u l orou d top UoMliuat vaa Kog itimll kKir lut ol lorv ilo at ion km Ih Ltuaaninic 1 of e aiaa aace r il n I iÉ 14i aaai 4irachi Schipbraok V Door den IJmaidor stoomtrawler Do Êem word heden aangebracht een wit geschilderde reddiugboot waarin een anki rtie oen oliealaapzak en een Nederlandsche vlag zich bevond De boot waa 23 Februari op i3 K B en 4 al opgepikt Verdere teekenen of marken had de boot niet en werd deze aan de straniltfondorü hier afgegeven Dc nieuwe Bnr emee ter van Amsterdam Men aeint ons Tot Burgemeeater van Amsterdam is benoemd met ingang van 15 Maart do hoer J W C Tellegen directeur van het Bouw on Woningtoezicht te Amsterdam De heer Tellegen behoort tot vryzinnigdemooralische party Hü la 55 jaar oud De lichting 1916 Men meldt ons uit den Haag De gisteren bedoelde wetsontwerpen betreffondo het eventueel vervroegd onder de wapenen roepen van de miliciens lichting 191 i enz z n reeds bij den Ilaaü van Hute aanhangig gemaakt Man meldt oiii uit DEN UAAQ Op het Soheveningiche strand ia gisteravond de schokker Sch 42 gestrand De bemanning werd gered het vaartuig is vermoedelgk verloren Êihm Zaterdag mo gemMklya varkeu leTttrde wat het kolossale fswicfat had Tan 6U halve K Q m ruim f 2H5 opbracht Oatfawator lu de Dinadag gefaondM raadsvt gadering vaa e k voraodt inkomen van ingeteteneu voneode aan den straatweg op IJaelveere om verbetering aan te brengen in de afwatering en bestrating van dien weg f Raad besloot in b nsel aan da venoek te v doen De heer Th N HeUaamns onderdirecteur van de N V Uachinefabriek De HoU IJsel alhier w l eii emii tot directeur eener derj lijke fabriek van die vennoot chap te Oorlnchem nillami aa i uc jaim na graaua la loni up op bun werk dat daa ook vooY ik Taklkden mi looaMfci word la ouda t Vlt olite4iBCca Xaar wij vernraira werden ur voidoi niug aan Ae imA dui4elyker wenlnide lN l oett maalrr cien gifroJten om door tiUltrt dÉng eo vtYiwerdrn van tokalltitlen öen vUichMtageo gelegt b Hd ugeven loi ooderwijH is lm4 eai n sr H ii dM talen tuiabouwonderwijii e wat i i r noodlg zal hli 5i I e bwloeliog iswill willdii ond rwt 8 ie doen ge en door IWgmthe onderwiixer dan jongelieA an 1 I jaar waarvoor wn meow lokaal xal worden g jouwd iJeae lnrh hUng kan geiKhh dHni dank ij de teua Aiv door evo Zwv ed cb comité aui Ihh i t ntraal t otuité is getM oaken Ite aebool welke er reeds u al toet iwee lokaJiteiMv worden nl febrtwl xoodat dan dóór meenfa re zni teni ontkrwi xal worden gegrvm tm dew altbr iding Ie bi4o gen xal boeg8twaar du ijk de KocL eï 4k r fllclning teiin er l rtien oorta wordt hert door xlean van et n l elM comité mogHljfc gemaakt d i eM nieuwe timmerloodif zal vcfriJMn aarin lk4giftcttt Inmnertleden iiUaecoil ani houtfn huizen kunnen maken voor klt ini eii voof grooltTe g ninen welke KdiKen veriBoed liik beeteod liJn mn laly Itij leriigkc T naar li lgiê w worden iJegenonten I e buls B ullan Uer wor en ingericht n e een liuni i r ij Boskoop Voor de iiiilitain n van d n landlMuw 1 iirMiM irad giiieravond op de heer A A Neeh met eene benpreklDg over I e verhouding timsehen grond water en tiiehl lil vt rljand UH l den gro l oniier planten H vei adering wa ook loegankelijk nor kweekerB en aaü kweekern waarvan HJechtH WH eer matig gehnilk wae inaftkt t p eene glasheldere t envou ge wi ze al de B reker pene beochonwing ovt r lit l onUtaan van and kiel en veengrond Daarna de eigenlachappen oiQ b i vocht in d 7 e grond oorlni te Inhouden ot a II voeren al naar t nowlig bh Ilierbii kwam het pold pei te prakp I laarpa wce hij op IwH groole l tlang nn de liiehl in den hodwii voor d m plantengroei Deze faetor wordt xt r gc rhaad door een hoogen water lan l oorliij de kleigronden kon men nut licht 1 n Ie lang peil van bet grondwater heblien Drainage ti its kon d voebiigiH id nog veel vermlndwen Drog xo ment waren voor p opbrmgM onzer Jaiiillmuwprodiirten In de kleiMrekea lell f orde lg gebleken In xkodgronden In liet Oof teii deK land Is vn eene noodï zakelijkheid dm het wati4 wal vaat te loiideii Vocht a wUm ïum er noodtg nat proe eii hebl en liewexen dat voor 1 K l roRKe mi K water in de plant noodlg i Te veH walw in ilen bodem fc lMn dagrt b avdndo treden voor d i II eiirsiitH deskundigen op ter behandeling van vee en paardenkennU 0 ric biervoor i ve ItelangHleHing en gevvonnliik wordfw dan meer vrag ii ann de snrekeri gedaan UOUOa 5 Februari iijij GRANEN Vasl en gold geyrugd Tarwe Zeeuwschc iS S S 75 mimlete dito ƒ 14 75 S 5 Al i keorte ƒ l 4 U So Poldw 14 4 14 J5 tMggc jMuwscht n l ra ss FsWer ƒ ii S 75 Builen landiche mi 10 illo 11 75 GerK Winter t i 10 ioraer ƒ 9 75 lo Chev liar i 1 15 k ƒ 1175 Bmtenl voeijertt lier 5 kilo ƒ 9 45 J 75 HavM per H L J 6 36 3 i Pet lookilo 15 15 i 5 75 H nnepzaad BuilenlandiicKe iJÈr 50 Kilo 9 k oso K anarielsail 30 A aa p H l Kar i i d p t 50 Kilb 1650 t ƒ 17 SO Koolaaad ij 14per HL Erwten Kodkerwlen 17 17 jo BuileBlanilnelie voererwten per 80 Kilo a Boonen bruint boonen 16 i l yt i boonen ao k 13 ï aar Bobüonen 11 75 k la 35 Uuivenlioooen ƒ ia k 1 1 50 Mail per 100 Kilo Ara ika niche Miied la sj 4 ia 50 Kkine ronde la 7S 4 f IJ VimkazT Melkree goede o n oer hmdei lug pnjKO hoo Vetle arkeni rediil aanroer haudel vlug 36 i 44 cl per half K li Biggen oor EngeUnd redel aanvoer handel vlug 14 7 9 Magere Biitgen goede aanvoer handel vrijwel 1 50 a per week Veile Schapen red aanvoer handel vlug a8 k s Lamineren goede aanvoer hanikl vrijwel Aanvoer geen beteekaoi Nuchtere Kalveren ooie aanvoer hnndel malig 8 14 Orukalveren geen aanvoer handel Fokkalveren tj Eieren goed aanvoer hamlel vlug poi 100 tuki 5 50 k 6 5 I Kaai aangevoerd J partijen Handel fc kwal 46 4 adekwnl 43 45 Zwaardere 48 t f Noordhotlandiche f Boter red aanvoer Handel vlug üoeboter 1 65 k 1 70 Weiboler 1 50 k 1 o II k o p e r a V a l iae4ding vaa e van bel varbod van nHvoer m koper ah ai waarva bet vtirvoer guHvIiledeu m wukr Ae latlhtg burct basi u elke m di Ui naai Uanna naar Daluwhland ou wonh u i inain leiir Amt Hi lftwMDgi n l Vlaar lingeii m A M ontduiking op het Ikkw Kekoniea til gal daiurvan kmntM aw d iii nlile 1 de jKil Kotterdaiii Omtrent Ii t M n gf volgth ouderBO k aan Lootil m hit aan de oudellngenplaal oiuh r Ie geHHHiile l eriil llggeatjk ehip titt de N H t b i velr 4e Itelartiiigatuliienanii haddi n uit riihn ll iii pbot i haat r edw iu een IU4it r l t4i i uverbaleo I i hecren der polltk liftina en plank alt irv4en en Ln de siuokkelaa van IM N U Cl maakl lH iiiK 01 onululklng groote nilmie tuMMcben de fipMtb n en de a l aximam prijzen achade tyden moetftn 11 i 1 j y jQ jg groothamiel maximum prezen worden vaatgeateld Morgen half twaalf voortxetting De kamer gaat te 3 uur in de fideel ingen tot onderaoek van het l oeningaontwerp loi r vondt ïij ewi aanJ ie li y H ltt 4d laofKiraflVaiï Iggvn l lio flUlO K daarvan erd op iitwl laeegenoBit n Hloronder dvil ndlal t ranw be keveU boord w nh i nbng miidra U an lnH ehip i uilw r vanU ettoürti ibKli hier le tan K na4uralbwi rd eii d NiHltTlandMclie fdilpper H M nen tl l nader ouderxoHt bracht aafli i t Hl hl dat In on land versehlllende h nn Kieb l xig li94 d n mei het opkoopeo vBdiMd kojHT waHrvoor ti dan nehoepU gi legWbH t xo ken naar ut jichtand AIm IJ hiin koiK ralv al het lx n nMb n sIJ Mlüti in verMndiiig nivt dr heeren K H Vf etlcr IbitlMlitT r a g 4ieort J C M Min Hliet Higar nwinkeJler of tN Haïn on ptiUtiibBntktaar alh n te IttWtcrdam h xi bt weii Masten atoh ii Imh üjiwporiB van tkutrvoor li hikt area bf i5oo heliben de he Tren Wellcr en an Kite zich In dll geval ln verbinding gehti id Bli l dill bwr tt elkermg Ih M hefd Ktjn ehlpper Mt nen iH werkl door t lofte van geld oMi aan hoord van ikHanna viK oo ko talval i verirtoppenh Kljnaak wat l erteiod voor l vi rkuMTi haar mmi de wihlpp T wel vem ifien waar bij si vf rholeo lading ver h r HKitwt anevoreo e psrilj koper hi de Haaaa waM gnko bl il tichi hMB bij dl ftraia Vaa I nibdi n l vorige week l wj it avondii H r unlorlMMM naar h Voudellngenplaa4 vtTV oerd Hel eerste de d werd ln de sak geUuten m avomb tiiaiwbi n H en 12 Htir tlrti iichBfti d van de werklui Saehta bad Hien HOg een kan Maar toen hel iH bl wpTd vertrok de g ieelt4 l ik gelo te niolorliooi naar Kolierdaoi l e eigenaar van dew boot biTOwkte IOh i wat er aan de hand waa Hij verklaarde stieh van deise praktijen gwn inh gediend lie re t in goni xakken verpakt werd den volgendtin avond ia Sclilfdani overgMttonten door m lei lioot die d Iw er Van Khen van de Volhar Hng gebuurd bad en oo naar di Uanna gebraeht De llBi na itt nu door de politie naar Af Waalhaven ge Ie pt waar heden de twnatl rttimi t m v olie n oeu n worden gflo om hel verlKirgen koper m bi IKg Ie n nii n tieu lUMk had de htt r Welkerling vtHiuhm aan den hevr a IftM di van de caak ni t alwlai en I e voedliigtmddidi h i ln loMleiiri WKKMN l t l ebt Ue Ketüurl veror nlng die i vnelt d Inbiwlagnraring van nl op Irbr voor handm xtktdc HirraiVn aan larwi rogge r ten lin er en mal aoowiH nl giinalMi pro tueteii beVHt dal tOl gram kort n u £ Mi Kr gtvnaleu producten p r lioafd da fe li H verltruikt inogeii wordwn HaastrMsht Da Halsema predikant bij de Gereformeerde Gemeente alhier heeft oen beroep ontvangen naar Helmond Waddinxveen Voor plaatsing op da van kracht gebleven kiezerslijst 1 14 1B komen waaniohijnlijk dit jaar in aanmerking 67 bclastingkiezers en 82 uit anderen hoofde In do vergaderingvan den gemeenteraad van Waddinxveen te houden op Vrijdag den 26stcn Kebmari 1915 des voormiddag te half elf uren zullen de navolgende onderwerpen worden behandeld Verslag der vergadering van den Wnten Januari j l Mededeeling van ingekomen stokken enz Verordeningen op do heffing eninvordering Tan schoolgeld voor het Uitgebreid Lager Onderwijs Voorstel van Bnrgemeester en Wethouders om te voldoen aan hetverzoek van den DiroctearJleneraidder Poaterijen en Telegrafie dd 22 Deo 1914 zie verslag dd 29 Jan j l en alzoo de hnnr van het tegenwoordige poatkantoor te doen eindigen 1 Jnli 1915 Kohier van schoolgelden over demaand Januari j l 7 Wijziging der begrooting voor 1914 on 1915 0 Reclames Hoofdelijke Omslag tó der h h P Bnttnw A J J Vosen M Sthep Beraam Als een bnzonderheid kan worden gebeld dat de Iwowman C v d H Telegrafisch Weerberid i van het Koninkigk Ileteriologiicli Institnut te DK BllA T i Hoogite barom t nUnd 7W Mft Vlissingen laagste atand 745 0 t Uemel Verwachting tot den volgenden iIm Zwakke N tot N W lator ellidit krimpende en toenemende wind nevelig tot halfbewolkt weinig of girn neerslag mogoiyk nachtvorst ietaziuiliter overdag IU K KULIJKK HTANirl OOÜDA 11 BIIKKN ffl F l r Aalljf oudwKll aii 1 lik m H IMkkn Zl HalooMi mi lfr H Vitigvrltng vn H J W tia lOiitHMAt WIlMlaiM Jeiianiw xf r hiH ouders 1 J 1 de loiig en A Jl I lHmrlMW ii ThiHMinra Maria ouw 1 J ik Koiwlil n J M J van 4 i ICTmirWF M Fdtir T Dekkti aii vao T W I1 B j f OVi Itl lli N 22 Febr Conmll 1 flrmiwiT U l as Johanna vaii ili ii DiTB 11 iwi r M Ilouiiiiljn ii 1 1 24 tv ilMiniii A Wnrfrika fll J KI IJWUK r lt lltl S Anna m i aattst M MarkuM tii A van flaan n UVI ULKÏiKN P Pi unln J V 7 larmi W O ttHttik M jarw Laatste Berichtori De Duikbooten ooriog Dc mo ParAnft en dc HarpaHon getorpedeerd Ii NDEN i Kebr De toom hepen Rio Parana op weg naarPorto Verraio en fUrpahon op wegnaar New Port NeWi werden getorpedeerd en z a bij Boachy Head gestonken Dfs bemanningen werden op dne na gered LONDEN 25 Febr De bemanning van de Oakby Mg het 0g van de torpedo even voordat het ttohip getroffen was De ontploffing was geweldig IJzeren sUng n werden weggerukt de platen van d luikgaten AmerilcMUiitche oorioguefaepeo de koopTkardgtchepen zonden vergecellen in de Britacb wiUereo In de noU wordt verder gengd 4at Amwika z n hoading weawbtte hiindhaven zooals die id de enie not werd niteengeaet twrlucii M oiiig wonli ran 27 Ft ruari tot tU MMrt fmgmtU ié au benüiAt inmaAu dn MirwUi uil 5 procMitM liwehri vln ii ft At HutuukUt IV reu tmgini t looIMn Mi at I Jult I9ib l f aftcMtiiug jran dr NehariciiitaaiiwiijcinKt ii Biiwri elu v rli wii BKRUJN 24 KHir r rl Volgm dn I AbI AnxMiiVT tH ageii de KumIiM lin VfHlMMfi In rtc f htf u in d Kar tUm m ti e i JaiMiart KRMNNI ttiwi an doottfii I lïi VMiifefM u I fH krii iigpvan w lUPt vnriol Itoot fvn vertotk aan dcti kPiner U Im I PBfi Krannchm krtMafevanffcnr gfhiki vfrtot naar Kt n vaderlaitH tr krl n i fl 24 M lffn FraiMkdip htlaourlirt MaiHil IkfvUpt uU llaulkiN had van xi r IntiiMic ItPrIclit oi vaa dat xijn t liiar l HHMNkT van wie hlJ dt lift wHM U emaltg It TJinrordi n wa ulgni ih iiKWtlitg van haar dokUT wa fr hoop op irvfifwing aia liJ Hponttc haar toon kon wt ral i IterWrt d t nu f 4 M v n 0f4 aaa dm knlKor waarin hij fli h op 4 ri weorit v rtKrod voor den wtit u Maart vrUwillig l riig ie ki r n sIh hmn ioti Mui mmi kIJu inoodi r lo lHa H4iiri utMiikld n kwani iit hrt kfiKorlilk hoofdkwartii r antwoord waarin ht t iiitlllflir ralitoM den oonHiiandant iant H l aait hH vftrao va hm Franm bpn H4 f laat it voldoMi itndwr nriliiair g li ltlt wi r l If vid t naar Undau aan IM ii r van I unxiaiiK K pl rarht vu van da r iiU owr N Avrilm r ehi KTnn RMiOndtii UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET tEQER TE VELDE XXV Hii IA pMi i kg iiaar Hg v rm ijbavl MAHi Ik ri iniM vroegtH up Mmw dal Im linlvf grouti vcritchf tdcnhcti dkv hnl ifVfu v ii If ViHdprcdlk IT opl V rt tHfk hrt tü titaan van d i VuldprwMk f r a hlJ Iw l HPr l v flde oo v rHchillt ml U Ik inoH er nog ikwn op trritglioitH n ten tindp t do H ïiPii I ot go hrt waa lui U uwM van hoogvr hand Imiloot tuaar r t r 1 t algöWM ö n gflMn vawi te ati l liiÉ oor Onacn arlN ld iii onae v rhou lluH tot dl h v lvoi rlng f w t di r IHvisti a iijii in lilcvt n waar üiii in vrpdoMliJtk liggmi allwn ncutgc w iltnliPht aiin verplaatat ü r Ijevordcriof van M vi rltWiJ I ï af hlwl gevwiligil in Ki gvwooo kwartiiT t nndd h lIIJIT guvtrig jiltTvan 1 bit di io t vo Ytli olll lprtii vrijwel konien iv uan h u it f n dun kring Ac grool r wird n aar ttaarvaii hel laiddi punt IttHwKdi bloat iKt IHvliil oiufuandam lUf Iwt van dMi Ktal dtMtH adjudant df adjudant van dt i nfiaal dn Inlt dant n dv t MvImIi art 11 aljn adjudant di Utvhri paarden arta 1J alhm tiaddMi Hlpt u v rhulc n KiJ tdvvirn In huft fowonp outgoving In hun g Wun tl M diia l i Mwilden d rhalvt gtHm BiaatinttfiMi uomcu voor wnt ta I voor r a gnu lltg it hula waar nH n v kanih r hultwi dv HnniMumi Ou kiunwi iPHinwHirti ia Wil ondi r hWi gi huwd ïijti hadden hun woning hun g4 ln rwHfc li vurf a m dua g n rtidcn hnltefwhtiU tp iMX kfii wat xij Hinda langw itjd iaar l lj Af hunnen t dn gi woon wart tt tf vinden n wit ongoliuwd xijn voor lidi w r l Af raak op dt ouitra oH voorlfwnH uiiaacbhHi nadat t n u xten naar koM en tawoataig in bun kwarttwri Lo ala gevolg hiervan werhv d ge4egaitoden xeldaaner IHU ia aanrakiog te konen toet aaderan Z gingen en gaaa bua Mgen weg doen naar faun o vaUiaff bun ar eid lo M vTtronwt dat be aldua wei goed xal i hM ïiehoett geen jetoog dat vaa den naavaag al di arlieid tioh ook vnj dicht aanaloot htj hun gewcmm prxdikaotMarMd Il $ 4 du utnAcr behoefte gcvoHden o gevoelen aan voorlichting o rsadff viDg van den kant van militairen lehM ander la bei l ij d twe aolier dfviiiicw Ja He waren ook r d n Mtaand liitMVi lo ii d VeldprMikcr kwa n i luaar w bad daar nog biJ imge met atlea zM in orde dat bet xM Hio 4 Irfijreo wen waa iorg wle bepro vi od tangxunivhand mr er thuUi gerakpode kn be vn nradf wereld Iwmakketijk werd Af V klprt dike au ook tijg Of enotn H la al éit iage on aJ vRoaeK Ik bprtaner me dit nog hert kwanten wij er in Waar we Hun kond f wp wistw dal on e inkwartiering aUeen het alapeu gold m dal de MnHdheld onzer gwAbecren waareobi lijk Ï04 meflircngeci Imh vrit nitxcliappeli k lHstetiikl aar gi xtHde fa zonder ver d it phebtplfgingffi aangeliodrti ontbijt en dat wrj zelf voor al brt overige moe i n zorgen Wij waren aangewpa n op UUIH van den Uiviidp mal waar ewivomhg ook op on wwd gerfdiend Mtm gaat uu nmaal nlrt rxto zond T r naar zijn plaal aan l U om dn in t itfimii en dan vi rdcr bt t gpr wigMnaakti voMm l ook nog in te nemf n men gaai ftnigi oogenhiikki n ge7 e4ng llt i f ti pratdi tfvwljt de hijjsondrTe i ehw Iten van i4k lievredlgd worden daar helit gf al aaiiHionda n geheel andere vt rtiouding tegenover de dlvlaie fit genooten I I an himi ïm Op Mkaar aangewi en en ofttinoet elkander gfre M en nten r f IHIog tegenover plmH Tiwereld eldprwKkcr overlegt in zulk een krtng gemakkelijker ei h apoedlg gebnel op d liijoglo van A dingen die bij noodig h e l Ie wnten HiJ gaal zU b zeif ihulM h vo 4fo op cfii liun u vu vindt niet r vni b met r in hrt eveti ltlnnenloo Mfi ItiJ mn ïf 1 of II Dl III zellN hoor hl tliiit itij tieeHi IV voor ni praatje I SlnxsLorx laaacA L gerveratcrking iff S i f u w f o u r a n t M hriJll hl atiooakHT van apannlng waarm wc bv i Iioefi h H liorlehi van giatcrfn itnt lH t biJ dl Hugfering eon puni van iivtrweglng nliniaakt wHwnt werpen lu tlii Ut n oiu zoo noodig d miltt ieo an df hi MIng iBKi vcrvro gd onderde waptni tl ro n m Au mog ll lifid Ie IMni n o er wnig n oiiwtagmi llfb itngHi van den landetorra te tiaaehlkkfn iH gr j H UJkerwlh onfnruHtlx ld g weiit Wij kunofn vi rzpkeren dal daartoe lu fkti IntKMid van Im I Iwrbhl geen ri b n i gi b gi n Volgi ne dl MIMllewel xoti di llehling lUHi tvrnt lu Januari van dal Jaar kunnt n orden ottgorwjmi Naar nta i men vohliTt tnei de opleiding en vorming van nuMiw kader uennl de golegenlieid IM om iitei rd re mauaohappen te oelvncn vn aldii d Mfi rkie vau het aoilevc Ifger tf vitrgrooten Hor eerder van d s gttlugcnMd g nilk gemaakt wordt Ac te Mer aldwi xal de wi erkrattlil van het limd v T lerkt vi orden lerwtjl hi4 oorlogMgcvaar nog aanwi xlg ii l v Kt gntring aal door daarioi de noodigt tappi te doen In oV4 ree0Mlennning baiidelen met den aandrang die zich van vcrnehlllendt zijden in het land openliaart oni ztrb niet te iM paU n lol hei w feniit m volmaken van Av op dit oogilti llk oniliT dl wapeni zijnde legfnuanhl maar om de voor roovit en too apoedlg aU mogi luk l lijki ook In aanlal te lom loifumen ltoe l alh w In dmen miuurli alhangi van ihii loop der ooriog ig4 tirurli olaatn In I tirnpa waarwtitrent van le M i dl wijziging van de IjindHiomiwt i KOU eveooenit uloehlH iH doeld wor bni Ie iHwelilkking voor geval van nood te orlangen o eT geo li ndi numnehapp n die volgonii de he itaandi licpallngen niet iiH T ondi r de wapene t rorpon zoudi u zijn In Reeenen doelf val aan bet lieriobi de iKliH ki nlK If ht cbl n alu zou de karnt voor on land om la den oorlog lietrtdttr nonh n in di laaiHte lUgt n ttelangrtjk zijn loegenmuen ot i 4 n tHjzonth r nden iHwtaan ow Apw voor hrt oogrnbllk dreigender i ac iu n dan zlJ onder de otnxtandighediti van de laatati maanden u en nog altijd hlljft Hel hcrlrhl Kchi liaar alarmeermd Ik diia Inderdaad niet oonuilliarend In Ver and daarmee v rftorlooven wtj Ottit de opmifking tlnl hel ovi rwi giog zon ver diinen bg de open aarnuiking van aulkr tM riehteo htl ttaar van oltieteuHe herkomst lutir reki ning Ie houden met Mxt Imwtani w aarin vï h geinoedoren In lezen lijd uu emmaal vi rkeeren l en korte Verklaring van de htdooUng van l4 Fgt l jke inaatri len tng lljk o et het tffrlebl gegevmi zou voldoende zijn om MerH bi augKtigiMMb en faiilaaii u lh gtvo g1rekktngi o onder het ptihtlek Ie voor Jtaaaett Van de pers i rdt terecht vertaald dat zij aUe aUnu vermijde vaa ngf ering herklitfln mag voor h miaM worden verwacht da4 ztj r lander grond gwn auiMdtag toe gpvfv Mvoenrerbod Aangi en geblekm t dat hij bi4 l nBtden onzeki rbekl bcMUat ooitreat d vraag of achcfpH m aadrre lM M faÉ l tm iiiil liiMCUilN eaitf kotdi en d p ijkp aritftHm vallen onder hei uitvoerverbod Ril allF producten afkouMüg van luiver larwif MpfU roggr germ boekweit twmaie K H van 17 Kept 1914 wordtwd ix ild dat dW vraag beveMlf ndwonh b oiwoord Veri delde vluoM OlMeren po H dc en Keifbtch geinter iiii rd vr nnoHid in vrouwenkleereo uil UH kanip U iaaxti rlMnd te wtvluchtm i I ti wfrd echt u Hei renvwu grarr if rA llH paMMagiert vervo Y naar 1 ng land aar Af Tel vi rneenrt zullra ib pa Mii kerMi tiep m van Ah ï iwland de Kaïavier d n gewon i dtenMl op t ngetand biYvatten oodra het wftwonlwerp a I r ilf viTzekenng van iaet vn lading naiigmoiuen zal zijn i i iMHn te Viiaaingen I it I anjH word aan Ar IVI g w ind tp verzot k dt r ranwhe regiwring hii li gi niM aal lollri it n onderzoek lugehuIA oni vam r nU Ueii of het eiii Pranrtclu vlii ir geweeiH w die d vi Um I br f n lioin li Vlimdogiii bii fl latiii V allfii lli t la gelileken dat dii o dag gfcn iiikeU Kran chi ol Kngt lMsbe vUi gcr zich Ix voflden heeft in d dtriM k tnn Geïnterneerde officieren Het verlof voor de te Amemfoort geïnterneerde Belgiache officieren om in borger kleeding te zijn is ingetrokken Van heden af zullen zij steeds in uniform moeten zyn De nSeeland Kaar aanleiding van het berinht dat Dinsdag in varachillende bladen de ronde deed en volgens hetwelk de qDuiUchland van de My S land dien dag niet van Vlissingen zou zyn vertrokken ondat de bemanning weigerde met dit schip nit te varen vernemen wy dtt Vlissingen dat dit bericht ten deeU onjuist ia De Duitsoh land IB door d directie uit de vaart f enomen omdftt het het ondate schip er MU is en vervangen zal worden door de Koningin Kegentes daar deze boot nog niet reisvaardig wa is Dinidag de nachtboot Prin8ee Juliana vertrokken Van weigering der bemanning was gesn sprake bending van de n e ii l r a t i t e i l Naar de N R t rt ineldt la le m n liuilacber V H een te Holtordam Hm iMtigd koopman prooeeverltaal opg maaki wegena aoheodlng van di uputralileit I ezp Multachor Ia opgetreden aU lURHolienpfrioon luMKlten de Duttwchere gi fring w een ooiabinatie die zioh ipy vormd had wn een automatiMcii gt w tir n uitvinding vau e ontieioiddelden te Koitcrdaiu wo iachttgt n wi rkwan aan Ui regfermg te vorkoopen Iti eda waren de ondorhandi4tng n zoover gi vorderd ilat bintiiti H u week ht t gt wwr geleverd Ou orden alH de proeven voldoden hetg efv waarHehijnliJk waa Met dit geweer kunnen ij itchoten aelilifr etkand T g daan wonbn zonder dat liet noo Hg ïh lol nog toi di4i grendel te opoien en Ie luiliti Hit geweer wa voorloopig reed iMtHumul mu voornaotelijk in ik loopgra Mu dieoM Ie docm Mi n kwam op M apoor van dezec mbinaiii door ib n verkoop van xchf rpv patronen iloor lulUtalrrn Onder nM er hleelp dal ittn mil leien dt or poraal van hel i5e rt ginM nl inlanlerte twintig adierpe patromti verkoehl had iH ae patrtmen h bt fn dintMt gedaan bg de voorlooplgp pi Oi ht inlngt n die in legen wootdlghn V an dt geverbaltaecrden Dultitrher V S hi tMni plaiUa gt4iad on die in alk pzielidti v Htrloga Moleatvemekering M n mHdlr ona uit IVn Haag iltj d Tweede Kamer ie ing dteod een oorlogt iuoli tv M Zi kerkm wet waarbij de MIniaior van andlmnw Nijvivheld en Handel gfh macbligd wordt veraekprlngaoverei ikont iiMi aaa l fffMt tegen Hlolmtge aa m vi rlMwd wet doe oorlogirtot iitand en irn aanidea vma eaaoo verzekertog met Ne h rl aehr ep Mgeuaren m ook ten aanzie © van goi diMvnveraek rlng iot l N ediTlaodnehe beiaogbehlienden iiri Nat Hleunooniili Mi n nioldt ona uit AiBeterdani l r uiMehenkoinHi van de Javaaehe Bank aibtxr la I i i 000 uit lndf overgemaakt tni liate van M Nat Stexmoomlt Het toialc bedrag ia thaoa milltoen gulden ore nlg ng vki Tahakafabrikantt n Min nn hlt enz nlt i a Ham HetbrMiuur der Vereeniglag van TahakaEabrikanleo heeft aan do HtaataeowmiMde h v risnt dat de pnwwHvat mt i tr Tï gadekag r Varcasügiing aet yneeoe MtiiuuKB df overtuigii he n uUi proken dal een belaatteg op de taljakalabnc e nW te heffen la zonder aanuierkeb kr scfaado op be4 bedrijf terwijf g wnbêlfittg denkbaar ia Me niet aan vt cn een imddel tw hoaiaan Verboden nltvoer logevolgo bij de Spoorwe inaaiaekappijen ootvaogi a Kj Jaè wü ng vaa het Mini n ri van Fmaneién tx rtaat er reden om aan Ip OHuen dat herha dfUjk wagHitadti4ci n naar bet buitenland vervoerd worden waarin ondi r andere goederen ook goederen geladen zi 0 waarvan de uitvo r verboden ia In t et Mftng van o geregelde en vluggi verzending der wagipnladingen aan de grenzt o ia hel apoorwegperaoneel op g4tbrag n een elierp toezicht Ie houden op hel lM lad n van wag na voor het buitfnland of d gr naatationa bet t nid n wanneer vertnoi den lieataat dat ïn dilading goediTcn verlto zijn waarvan de uitvoer Ih vwboden onmiddt IIi di aanwezigen amblmaar van Invoerrpctitm hiervan kennis ti geven Mi n meldt uit t n iogen Tol nn to ontvingen de tjzcrgietprij nin ib zi gnneenlt geregeld de gpcontracU crde h€ eveo heden gietijzer en gii tcoktw lilt hullKchland thauB ia beriehl ontvangi n ilat men w€ gen een uitvoerverbod gem gifHijzir No I meer kan afleveren Ik zr Muort zal nu voortaan uit I ngclaud aan K voi rd Bioi lffi worden N R t i lil Rijn ideep paaaagiern en goederend enat l at ook de Rijnvaart door de oorlogxcriiriiH zwaar getroffen wordt kan uil dr voigendi gegfVMia blijken Tl Rotterdam liggen aedert de mobiliHttlit Hiil H Itoolen llMsrvan zijn 49 HlcepiMKHcn 10 vrachtl oten ü pmamgirr l Ooten Aan Iword dezer Imoten l eV lilden teh nog i perWMien tegen vertaagd loon of ook wel alteen tegen vrij ofiing In nonnait tijden varen op ley i iKKiten V t peraooen Te Dordrftdil llmi 4 Hijnbooten atil aan iioord zijn nog 2 t peraonen In gewone omaiaiidiglieden varen daarop 219 piTHoneti Onder hen die zich nog aan lioord lievioden zijn 10 oig maara terwijl er lo lorinebeni en Zaltbommel elk nog i én l oot Itgt He tn normale tijden steedit iiii do Rotterdauwche haven varen Itovendtra liggen er te Dulaburg nog 1 1 liooten aiii vwi Karl Schoora i n vier Uhi nuiti ootHn die atoedH uiH HollandHcli IK raoneel iH ntand varen De enkele peratmen die nog aan boord ijn giiiii lmi een aelttgNd van ff lot 110 per wo k fm uitzondering daarop iiiaakt de Ilrma Drughorn LliiiHed welke aan haar kaplieinH en uiachiniM n I f i itBa t Indisch Nieuws Weat Indië Lftwa expeditie In De West van 26 Jan lezen wij De nadere berichten van Lawa bëVMtigen dat luitenant Meyer eenvoudig gevlncht ia voor de itroopers De heer Meyer zat 17 Janaari tcwn de laatste betichten verzonden werden mot zyn man8chap en aan den waterkant van het placer terwyl de strooKn binnenin yverig goud ontgonnen stroopera werken met koortaachtigen haAit on zelfs des avonds met lantaarns AVant zij begrypen dat nl er straks een commanoant komt met wien er niet te spotten valt het spoedig met Eoir rrjSgèdaan is Het emplacement Briohet waar de stroopers ae arbeid van het placer en nu ook nliéer Meyer met znn manschappen verjaagd hebben is de rijk to workmaab van jbet placer De onderneming Qn éervindt dan ook aanzienlijk veriiea De productie bedroeg in December slechts U K Q goud minder dan de helft van het norm le Kn als productie van 1 15 Januari is Zondagavond slechta 8 6 K O aangevoerd De adjudant inspecteur Leo Agnie met 10 man veriterking werd 30 Januari on het placer verwacht Men berekent dat luitenant Nieowland die het commando zal overnemen er zoowat B Februari kan zyn En vanmiddag is bovendien luitenant v d Upwich met 24 man van Paramaribo vertrokken lomand die met toevfAnden en personen in hró Lawsgebied goed bekend is verzekordtT ons dat men hard op weg is van deze I wa expeditie een belachelijke lawaaiezpeditie maken Inmiddels zyn nieuwe berichten van de Con agnie des Minee d Or ontvangen waaruit blykt dat Initenantcommissaris Meyer zich nog steeds met zijn 5 manschappen aan den waterkant van het plac bevindt zonder de stroopers te durven aantasten die voortgaan goud te bewwken op het plaoer Zooals in er het geval ia gaan in deze expedime het tjagischA en komische Munan De rot die luitenant Meyer en zyn manachappan vervul len loa uitstekend pasaen in een Uuobtapk De overval der stroopeci gesdiiedde op e o middag om twee anr terwQt tnitenuit Meyer lag t pen Op het hevig alarm van den wfaildwacht itormde de Initeoant naar buiten met een revolver in de vniat die ongelades waa Het woord werd gevoeni door h hoofd van de stroopers D e rooverfaoofdman wa Engdachman verklaarde vriend gk dat hy den luitenant en zijn manschappen geen kwaad zon doen als men hem maar ruftig liet werken Zij waren niet zoo kwaad verzekerde hij en niet gekomen om te vechten maar ate werkui Dit was zoo biUp dat de Itftenant besloot met zijn manschappeD af te marcheeien hetgeen geschiedde onder honneurs van de zijde der stroopers De stroopers vormden twee ryen iedere man met de hand aan den trekker van het geweer Tusschen die twee rijen mochten de manschappen afmarcheeren De proviaiën van de manschappen bleven in het bezit van de stroopers De heer Meyer vergat ook zyn horloge hetwelk de stroopers ajs een souvenir zullen behoud en Sedert zyn de stroopers naarstig aan het goud ontginnen terwijl de luitenant en zijn manschappen aan den waterkant vertoeven Er werden wel eenige patrouilles uitgwsonden maar niet aan den kant waar men de stroopers zou vinden Hoe lang dit status quo zal worden gehandhaafd zal de toekomst loeren Qemeagde Berielitett Goedkoop brood Te ValkenbnrK Z H u een brood oort verkrijgbaar ge te d beataando voor de helft uit rogge en voor de andere helft nit tarwemeel De pryê bedraagt veertien oent per S a 9 ons f ebakken Dit brood beoogt een goedoopere volkivoeding en aangezien de marktpryzen van tarwe en rogge de laatite wvken iet gedaald zijn is het ook goedkooper Het ia tevena zeer makeiyk en voedzaam De bakk n kr en de rogge tegen f8 de 70 K Q van de gemeente waardoor ag deze goedkoope broodsoort kannen bakken 4079 8ÏAA T8 L0TEB1J p KI Trekking v DonderdagïöFebr I rij m I KKIfl eo oen pmale vao I P OOO IMTO lOOU 9 1493S I 1 8528 405 mt lir l 11289 12 10 1419 2420 101 51296 I 1 H HM J23S 3 1U7 M74 789 7412 7 W 7712 9484 10129 IC I9I 18327 Priizen van f 70 1Ü I V 1067 1 17 198 1 2675 3257 1769 4031 VB9 i740 I I20 8981 7 i73 muo 9086 1001 1 10 1 11 88 11911 1 16 13129 l 921 11521 15i l l 16001 18223 lli522 17 M1 17197 17774 1M61 192 l l li9 20125 JlVilXi im 201 273 918 857 45 1 rAl 57 ifJl 723 7 4 984 IHK 1957 1086 IKvi U84 1204 1207 1243 127 1 10 1441 11119 189 1 1717 1730 19 W 2128 B218 2276 2418 78 2WI2 2 i07 2705 2712 2730 2832 2845 3001 IWl 3382 iW 3449 3 174 3633 3705 3750 3775 3797 i 08 I88S 3901 3921 a9ri7 4090 4090 4145 4282 4320 4438 4839 5388 5522 5581 5 1 5887 5704 572 5782 5787 5782 5828 5881 5928 i 7U B559 8589 6667 8887 6 8955 6966 7209 7218 7841 726S 7295 7408 7566 7578 7667 785S 7864 7858 8175 8258 8401 25 8697 8740 8801 8807 SM 91 1 97 9887 982 9766 9848 9867 10021 10087 10286 10 107 1U877 1047 10ri i7 10620 1091 10944 10974 11088 11429 11467 11813 11815 1183011808 120 16 12160 1S192 12Ö4 1 12391 12670 12886 IW55 lanes 12916 iseoa 13 fi5 13177 13222 1 1 72 1312 laMD I I6 139 18 11983 13988 14190 14369 U W 14700 14728 14742 14894 l W 6 15256 1M78 15837 1 1B9 15861 16896 18898 18 16037 1 41 16067 16068 161 19 16247 16280 iSbs 16 1 16365 WiU5 18557 18846 16698 18722 16729 KM 17052 17218 17254 17 179 17381 1739 17513 17521 17549 17598 17604 17773 17776 17833 17909 1796b 18100 18127 18610 18660 18776 18822 IBUtil I8 I8J 19312 19411 194Sr7 19435 19558 WH l 19 J6 19T70 19930 2000120062 21 106 20155 20172 20292 203 18 21i l M OtM Misten 298 8 78 m 729 T ge 993 1240 1264 1593 1604 17911811 1986 l 7 2229 S286 a4 246 35 2575 2747 2728 2836 28 87 2931 2940 3142 31 m 386i 8628 3591 Sn2 9973 20899 207 37 20756 20936 a B58 2096 101 191 212 221 222 270 IS9 4ff7 484 520 638 ÖT2 604 682 643 651 698 701 78 18 860 884 888 i 44 991 1066 1080 1091 JOTO 1096 1335 1370 1407 1485 1558 1669 1606 1628 100 1895 1790 1792 1817 1836 1843 1849 1876 1962 2 S1 20tM 2216 2268 2279 2293 2 116 2 423 J343 2374 2394 2416 24m 2610 2512 2114 2527 2629 2fii n 3651 2681 2697 2731 2746 75l 2767 2769 2783 2801 2828 288 2S94 2897 2909 2913 2918 94S 2948 2997 3012 3116 3122 W10 122li 1229 127 1 328 1 8318 1 168 3 37 H35 U4 I 144 x n 3 tl 8 3825 38 SII 6 3871 4 aaa uui nun 4029 U i 7 iiua i r 4190 41 4iS 4 14 4269 4 101 JJt 1T 4332 69 093 4471 451 4 iiJ 48 rfï 4 81 4785 4819 4814 4881 4893 5U27 Jus SI 6250 W 5964 5 116 53 2 Ml lAM 36 tó 5646 716 5715 575 1 57A u n jK 5817 5H3I 6840 5843 5tl 1 5902 5916 Mi 6U2a 6081 6092 60 6111 6189 6218 iiij l 25 62l l 6272 3116 6329 nm ildu ja i 6432 641 6496 6572 6597 1 44 l J8 ma 8691 8705 6713 6777 6794 uWi6nU7 CAI 6 50 6a6e 8811 6870 btüh j9U2i ti 61 8971 8988 7013 7027 7131 71 M 71 9 i u 20 7240 7293 7346 7364 73717374 7130 7476 7iJ9 7379 7597 76X t l 7517 7724 7746 7794 7922 7933 7989 8081 Sn5 8118 8163 8192 8249 K 6 272 83 1 13 83 8429 M35 8458 8488 5491 8o29 SKtó 8565 8582 8604 8683 8726 879 8817 8t6 8887 8929 I4 89 2 8987 99 9189 n M 9197 9277 9332 9388 9J95 9fkl i 9 4 l I68S 9594 9699 9685 9Mb 9885 9703 9712 ir736 9741 9749 9790 9796 9827 9H 19 97 j t 5 10012 10019 10077 10127 11 153 102U0 IU212 1 B 7 10246 10288 1U289 1029 1 lUlSB 10371 10172 10379 10195 1 M22 10178 104811 10 97 10551 10551 10558 10598 IU618 10ii29 lUia7 10661 10895 107 M 10779 107J8 lU lil g8f6 10880 10921 10961 10965 10984 10985 1M62 11082 11087 11U90 UIU 1113lj 11140 11145 11155 11197 11199 11266 11258 11280 U 11292 1U22 11382 11364 11389 114 10 lUiB 11497 11501 11552 11592 ll 99 11625 UUIO 11619 11692 11897 11770 11785 11831 11818 11859 11889 11896 11902 12129 13158 1216 1217Ü 12190 12198 12202 12221 122 f 12268 12299 12 10 12318 12 138 l i8 1217 1 12395 12417 12453 12461 12476 I250 i 12549 12550 126 18 12644 12673 12692 121 9 l 7tó 12757 12772 12773 1W25 12846 1 2H47 1J881 12900 12975 1 008 i 017 13021 13041 Hr 7 11205 13241 13291 1 1294 18311 13321 1 1 41 1U53 18S65 18427 1 3432 13460 i i50l r 675 1371613719 13728 1 8737 13752 U757 1378 1 13782 138 35 13877 13896 1891411 198914001 14015 14023 14046 14064 14091 14154 um 14 20B 14210 14215 14229 14265 14285 14 53 113T3 14430 14476 14481 1450114509 145 1 145 14541 14549 14693 14826 14827 146 4 14B51 14705 14719 14772 14T94 148 12 11868 14869 14864 14866 14929 14948 14952 149 14979 14991 15012 15077 15101 niiH i i 15175 15181 15221 16284 15248 15271 15281 15304 15114 15820 1 5830 15 149 l Vl il l I54Ï7 15M7 15449 15474 15179 15490 1V 28 lfi6 34 16689 15571 15574 15607 i i601 l irf l 15785 16855 15902 l 906 15911 1 5921 151 rsmSi 15936 ia B 1595 16071 W ll 16257 18268 16301 16185 18102 18iri ll lJ J 18l ü 1 M72 16478 16587 18611 18 13 16831 lUM 16 59 16654 16690 1675 16771 16778 188Ü3 16822 18894 16940 18983 18970 lli 7l 17 M2 17045 17068 17170 17226 17215 1721 17 114 17340 17367 11878 17892 17407 1711 17487 17481 17486 17563 1772 17736 17801 17809 17814 17819 17840 17907 17928 1794 18001 I8ini 18058 18082 181 11 18157 18193 18202 18247 18 18 18299 1M51 18362 ISiXKI 18 368 18380 184S0 18662 lê685 18f73 18781 18811 18896 18904 18920 18943 18986 19124 llUi 1918 19244 1928U l a60 19 153 1937 i 19386 19434 194 18 19 188 19505 19537 1957S 19800 19M5 19694 19859 1992 1 19928 lif 7 I 1997H 2001 20059 20111 20112 2012 2 1111 i aill 20101 2 1212 20297 2 I2 2in 20 17i J0490 20515 20586 2 B93 2U597 206 25 20862 20805 20821 211827 20882 20 46 20979 20994 Mm 6e klWM 15 1li l o 7820 itbrMkt iM 14706 ni z no 14751 o 172irin X uo 17216 Stadsnieuws GOUDA 26 Februari 1915 AvouturiorM iJo iH A perwnen v d K nv h dl kort gelnden ntft aan tawne pi roona luebei M ren i geld er vuttioor ttjn gfKsan xijn hixl alhier tornggi hrachl tiHiler militair geJeldc IV lilen lieltlien hel er getkirende eenige Jagen i nn goed van genomen n ilt r Kt n Kjj naar HnnJa gegaan ht hlxw zich in i iï nifrtiw pakje gewlokfTi en hd Irtii Av vt rlcidlng nitrt kunnen wwrstaan oni lp grrnt over te trpkkon U m indi litrachten U ïien wat t r op liot oorlogn pld gMwurt Xij bfMchu n Tnruhout do h kfvi Aen lo i wwr op ilollftndücheu bothtB lerug en kwauK n liii lotte toen lm geld op WW in b roolden looKtand h Tilburg aan waar zij Kich aan itc miliiaire wachl annmt ldiA n al ilpHcrtcurh van d iamtHtonu Zoo kwamwi y onder nüUtalr geloiiie naar iouéa waar anj op Itrt pomnriaaariuri van politie na rut ip ijjn vct tkoord iijn ingmloUHi Ilij loullleprlng hlwk hnn gehwie il tiiHiilaan Sb ö Delgifiche fenhifn l raoM verliaal in ihans f hen i gfttMifct Deavteur aaiig 4MMJiden Op veraoük vau tfan atilltairw eomnianttant bi athW aangrhondcn en militaliï till iSiii nlx rgi u dii niet vau crli wn 4 ttTUgigekeertl 1 aaugt houdvnt ta naar i ira i nha ge D tTgi hra ht i n daar Ier K tMjhikking van tk niiUiaire autonteitcu B lfld AntbochtKM hool ÜMlpren en hedra Ïh m d Viufiacht eliool w t r aan geitoodlg n en nan rrfww van IrtfUngen de geleg nhiid geiKidiHi ktfnnïM te n ak n met dew kou hij mtMU k nnttige inMtefling voor de n 8 aiiiliaehliilieAen Hij nioerdere gelegenheden lio il ea wij re Ai iiUvoM rr op geweien van welk f 9 Wjiwnder belang dese inrichting van vakonA wijH U voor Wiida m o voor lU oinlifi cnde i gemeenten die door hM ni v v fke Twnl4W naar Kelwonbovpn aan iouda verlMmdm stiju dat y daar op than niet behoeven te wt um