Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1915

53e Jaargang No 18717 HifMKdi ea dier Nu begowm oek nog ibt be roeviugfin ran daal weM btj beM M Mwfaw l fm twaaUdra rteegdethcrmoinet rr bovflB bet vneftpwnt en d aviHtda reg Hide M I r ane aw werd era kb fe uiNMna Nu wén bet aog mo tlijk r er uit u koMen t p eenige ptaataen waar de HQeetiw te hoop gewaaid wh waa ze ge b iudi tot i geworden en venade na een taaie binderobi t p andere ptaatMfn Mcbuurde di leden ovfr h ri plaatMen Kcbuarden de steden rver de Mraaudeenen Uaa iaae de wagen re r r bij Ie pae kotóaa eo bleven de M n laag den weg tfg n mdanke al dexen le wriag waa deoplusrAcb twb aiet tegen te houden Nog ttleedv marcheerden onze troepen achter den vijand n marcbeerden zij en vocth en ZIJ obtchoon vaa goevb kwartiert gwa Hpr Le kon zijn en onder die omstandigheden tütcHnngfv in de aanvoer vm df leveniMMiddeb onvermijdelijk waren Het mtoBt H overtrof de stoutste I e vnrUejien van de Uuitacber zijnlöi nu to zeer gering omdat de Huasenltjna overal amid T tt genwiH r te liiedeii iierug w 4ten I e Herlijn vorneeitit uien uit Rukt r Ht ibit h ni d iitini ter arp Idnnenkuri 1 tva groot dagbtad mi m ren waarla de KuH m he laatMBian voor ztjn denk hr ddefi peciaai op h gvbted der Irii lenUadMibe potUK propaganda xal Pia ken Het e rote artikel van bet ner t itunrtiH r eal door f arp p woouti tm i ie d worden i arp atelde ail rigei middtHen Mt am francs ter heeebikktog YSn M nieuwe dagblad Balgar i Ho taiid VotgeOK een telegram ail Hertijn d d £ i Kebr wordt uit Sofia bencht dni Bulgaria bij de KüiMb ebe Kegwring W xwaren heelt geopperd wegenu bet b gen Vin mi pen in de Uonau en opbel denng ïériMgl Moebt het antwoM mIwvredigend zijn dan zal Butgai Ip geimiaal regelen nem n waardoor rnMige inoti lijkheden ontMiaaa voor de thwHiMChe transporten naar Servië MtirHgemenl v ouh met reebt duidelijk e OttdergMig van de Kvelyn F it Washingion wordt d d 23 Febr gewind Preaidcftt Hilaon beschouwt btt verloren gaan van de Kvtdyn aia een tragisch incident öij beeft gisteren aan ► eKoekera verklaard dat hij nlet flicièeie HiediMb Hingeii bad ontvangra vólgenu welke do gev gvoerder nbrt den heui aange Hezen ongetaarbjken koer bad gtrolgd en dat wel gewaarKcèuwd waa voor de zime welkt inet iai pien bestrooid wan en Waar in be $ ücbtp gezonken ia n de bij eflkoiiiM van hei KabinK werd de kwestie lie prokeu Men ineent ie wweu dat ge ni 4tapp v gedaan zullen orden zoolang geen nadere bijzonderbeden xer itonien zijn De Kegeering ziel Iq liet inrident niets dat aanleiding kao gvven lot mtematbmale verwikketii en Japan en blna r lg Ti 4 t efi n l r8iu uit R rli d d il Kelip wordt uit Peking tierlebl dat b Japanner zonder vwiot o coneesmea an de zfjde van bina begonnen zijd ut l bfi Ihmiw van twee nieuwe apoorlijnen op bet MchK reiland Hjantoeng J e Japanneni verlaleo In groole acban n I king dit aan den ander vragen voor wy allemaal gereed zyn en alle mAnnen en wapenen voor een dergol ke ernstige onderneming byoen hebben W houden onzo stelling in het Wost n vry gemakkolyk trots do ruim 2 000 000 Duitschers in ona front Minstens evenvad Duitaofaera en Oostenrykers staan tegenover da Russen De uitslag van dezen oorlog benwt meer dan eenige andere oorlog in het verleden op het materiaal Wy Bondgenooten hadden toen de oorlog begon aan alles te kort dooh wy halen no de aciiade in Zoodra wy ona uitrusting voltooid hebben zullen wy ons overwiobt in de weegschaal kunnen leggen en Duilschland de les toedienen welke hot noodig heeft Nog een korten tyd maar sullen wy op het defensief moeten blyven onae legers byeenhoudende en ontijdige avonturen vermydende Het aar voor het offensief aal komen maar het ïi er nog niet en het is de grootato foat van de wereld ongeduld aan den dag te leggen en de vruchten der overwinning te willen plakken voor ze ryp ayn Aan het Zuidelijk Front 1 Il I k t n II It M He n i l VVolH lelt graiii uit on timtlnopKl I u i ltb k t ebr ibi aiifnt tebap Mitti ontving van zijn et rrt HpoH b Ht He op het oiMrtoKifto fM el IJ év Zwarte Xee nangekonnift U tK t vol1 1 iide telegrwii l geveebten welke in ib oiligevtitg vnn Korbwtmlo leti noorden van HbTt m i dagen aan ib n gnngll iiKitgden OMt emt votkoinea t tie hirkwilM tro fl Ite l eziHten na een III r iHt4j iproe i uit g4 4Mieii aanval boi b ilike ptlUtMi iJe ÏUimtm leden swan I iiiiiiken im tb vlnchtefidra tegeti te iHfu In I 1 n K g V p t f I Oiirtrwii h t optreden ib r I ngelti t I 111 t pU viTnmiHt 1h KerliiH r Tageiil lult onatantittoptii dal aij in M Koeimi I iin het HiMfs KiUiaai 21 onHfduiblige l g pI u naren attf Npbmwn ihKMbichoten en mm I KHyt l b ofltcler tot leveiiHlaace gevanI iiiMMiral vwaord Bbh u I enige AnstraiiI be Noidattid wecden doodgeaoboten oaiI lat xtj uiting gaven aan hun oitUMired lieid I Tngrtujle Mirroeiwl sonden de KngelI y tien 10 fidii man Briüwbe trwpen af Ifel I pi ruoneei d A itpoorlijtH n san Iwl Suez I KniiuaJ l eHtita illt ibiil iKl mf 1 HK i hm I l uKtMbeii tlAii nieiiwm toinini HurlM ge Konihklljke Marine igeving verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Liohtmatpoos met ItorI dienstverband minimom leeftijd 17iaar maximum loeftijd25jaar Matroos toppedoniaker ICIannna akaaM minimam ieeftyd jaar KleermaKei fmaximum leeft lajaar Matpoos koka a Stoker 2 klasse Sr i indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftijd 29iaar rainimnmleeftijd llijaar maiimumleeft 17 jaar Nadere inliclitingon worden op aanvraag het lenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 ffI l t TTIO a Art win e der Leeriing Stoker a Waarscbuwlngen B het koopen van een doosje a 26 of 50 cent Laxeerpillen Slijm Galen Maagpillen van Apotheker BOOM zie men goeiLïiit dat men het echte krggt De ecMo pillen ign verpakt in een doosje voorzien van den naam Apotheker Boom en de Kandteekening firma A M Boom 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KüLFF Korte Hoofdsteeg 3 Ï Witt e Bioso ope VRIJDAG 26 FEBRUARI j en volgende dagen De geheimen wan een Croote Stad Spannend drama In 3 deelen Dit hoofdoummer biedt den beioekers weer een zeer interressante geschiedenis Zeer treffend is het oogenblik wanneer een achtenswaardigej familie door nootlottige omstandigheden in de diepste ellende g ompeld wordt Maar zeer spannend en mooi is de opname vaB den brand waarbij een dier famUi leden grooten moed aan den dag legt om niet alleen moeder en zuster maar ook een zekeren Badger die in gevaar verkeert het leven te redden Uit dankbaarheid wgst Badger hen den weg waar zij het verlorene kunnen terugvinden Verder nogbehalveeenigeextra nummers het nieuwste OoriogsJoHrnaai Prijsen der plaataen Ix gi 60 ets I 2 Rang 25 ets 1 Rang 40 cU 3 Rang 15 ets Zondags 5 ets meor op alle rangen Couponboekjes f 4 00 kotiieii bet Lt niet mogelijk er atlfdt tloor ltebt inni ct eicl U lattni meevwrmi Waar gij m t mij zeker tvi lh verwij lend aanA Op itei oogentillb dal uw kimt den iaatKt n adem iiitlflieM htM gij II geworpen in b aniiefi vui uw man n g4TVo l4 dat bij voortaan uw bwrti m iiw aibw wac f ok zeK dan wanneer de b rtuin iMsm tegen moebt loopen zuttgij ijn teiHi tjn eenige vertrooMU rn zijn tilj Kiilt dat IbanH aan Onno looiten n mij dat zo H te luou i k n u In I len te niogi iionijden Marct lle haft dien brbif In fwn aanval van toom ver cheiird en loch sweef bf nog elke letter daarvan haar voor b n geefit en jof hij daar db n avond e n U m van schaamte naar b 4 gelaal u rwijl zij mompeUb ritj helit miH etaKt ni tt te vergtoitt opgeolfei Waartee ook hebt gij Blij naar uw eigtiji e b l gmuow moord w d ik wa Ie hb een ijdele Ii 4 dzimilge yn In die ni gruwdi dat zx fzuchtlK wmpeUurige Wesen voor ziohzHvn ktrug vn beirearde zij haar eigeae laagbarÜgbeW i DRACHCN QUCUL FLESSCHEN WORDEN OP REKENING eCSTELt DOCH BU TERIKUAF VERGOEl Vi LITER A 15 CT I NATUUR BRONWATER GOUDA 26 Febr Nieuwe Schouwburg H ii D C O Tooneeluitvoering 27 Febr Bovenzaal Hollandia 8 a Joi gel deheel Onth Bond 28 Febr Bovenzaal Harmonie 10 n Verged Voetbalvereen Gouda I Maart 2 uur Mmjuw Bouw ra Wi ningWuichl OniliTBUndiwoinmiMlP Ar luonzorg Beleefd verzoeken wij geregeld tijdic mededeel g te mogen ontvugsnvan vergade nc n concerten varmakeiyk heden ii o i d i dan in onze aeenda te vermolden Eleotr Dr A Biiakman Zn Sonda Jn gsen der plaatsen Ix gi 60 ets I 2 Rang 25 ets L i 1 Rang 40 cU 3 Rang 15 ets ft I Zondags ets meor op alle rangen I 1 Couponboekjes f 4 00 W voïgd Abofüieert U op dit Blad OORLOÜ8VAHIA Oorlofilwtteii f htmè hfwft in den oortog if n ruj Kflrfpneld f rtt l vtvd hi t erulii mil ftwQ vijMfl un 10 viilni en Wuii wil wiï6e trw p hondra in hrt v j ninicli legfr varwarring vtvoorxaktii liiAitH Koliriiikt om dcB fawid vo r inifr litiiHattitsirt doHfiwiff o a Uuu u n iM tu ginvood D 0 M ori ii fJ kat trtl o r d io hMd iïi t ond rdora Oo lerMilt volk rtv nftMHii Ap kal m r ar liHi irool OBidai raw daardoor IhioiUi kfi x gi ti t bevec len Thati U nH lift iA pr xoo btjgitloovlg wal et bU r uM HtgiHtiul dat uii D e in den mod m i H rlog aog de kat ran oooAk hedt Op bH oogtmblik ligt bot ftrb ldiiT M m de kat achlir bat Inmt Hier nrcmi HM lp op haar wi aaa éen oorJagde jj viMbt tiu r Bi u grti de in whtl t ijandtv van tiri vid T atMt maar if KcR di drnigfnd raiieu ra iuiii o die il 11 k gocid wlllfii dom aan dn daar ij if titf apf4dr I vc4 erid t4kii oorsl di raiu n Kija gfvaarli Da ii iHialri aiitCH dMiMi vrf iu ti xe t u h H wi 11 tH M otigeink rtrngfTH SiH mM Mr ani M porii dal b opfrrrt n OM U ni i wto ii koiOM aal kwantiu Maar fftakki tijk vfi runir iiMg 7i li t n iiani I tl mvnidiifi kimni f licht la bet laKtT nt pid iiil vwoorsakim M on na itlg iH h t tUn ook dal il vmhi ifi Um i$v Sapolrau voor ifn mt haog w h sn rat wiw voor hfiii d oortHMtt vau Iritvilp iwiiilMTlioict ti Dsrlgbu fd M iMK t raf H liuinn il t igflM htnan II ld i u wii iii ïitcb 1 1 i rtui n n Ml tul K fior vfln iM t dier in n hinp piritir ka lirnii opvroali i n lU pom beMinh rt ibRf i lllgli ld lutndt TBlltin in tm fa op T afHaod I U üii dun iU ifBrtlniUerc kaU ii Jotfrf ii t r i i iM iw blkkMi iobiHT ook ovrr pnlgi did yoiikaliiii littltiU Hf ItfpvkatNti t T If wttiiinK vsii b magazijni li K iim snrtid van lU ambultjk Iiiiilwli lifii ikatii ii draK Il wliT tijkiii liiiltiniid iixl il HUTH K M K KK ltlKr T ZICH AAN mot April en Aink persoon voor PAKHUISKNECHT of iet lorKolijki A lro II J l HT OoiteinilH t Moordrecht Aanbesteding n t H K Ki f KItK STmil V N l KN 11 lo SI l lli OOUDAi v r nnniena Un te bCftedenop VKl lOAd lij HAART lUir in on dor loknlmi dor B K IjBenvanioniging do voormiddkgii II uur H t iiint vwren der bèNtoaiiiio huizpii het houwen van H ii WiiikcliiuiH met Bovenwoning en twee Woonhuizen aan de Kcizerstraat ie Uouda Ilaatek en ttwknninK lyn te verkrygnn n f 1 50 p4ir tel nu franro minvriuif ten kantoro vnn ondern teekenden Blosooop Salon Ciouda Vüoruif Busondnr PRACHT PROORAM niet do hoofdnummerH Telephüoii al8 Aanklaagster Boeiend drnraa in 3 doelon Spannend drama in 2 deelon en verdere komlKbe en natuurbeelden AN Bt OMMrsii iX Ii ii r l en JjflBtf KHHINU ten Uoiitin da bftwkeiit kabwH eh MagkzuiKats Voor ledf r kat ïm mtb bedrag n J Umrk pur fliaaiid uttgelrokkflb roi rt U B verbtijtiEaaten t e niauw iid t eawbieo bfïd st cbter dr rptkifaiiag o K h g iio ikh hij U T ia tp lit df ifutg0 jia m tr taeüen Dok lirztt tndt r totrt x n taattk nahv ttoauirie kat d x g Ion kal Oader d hearttlng vmdi zij Uf d r gW goe vrip d w ra dikwi K krijgt X d id k Ywt iukt j iti i i niwp kwakr lvt rij lo r iiii cbc bl dfO wordt é aaalar ht gi v Htigd op een nimwc kwakialr ru dW lit troomterciMd oogpuat t t iitrog wo w mitsof tib it te iijfi Il t M di Uandel in d x g Hebtit brb Veo Zoo u lirief koHt f n Mark Hij Jii t gnkotAi word B dD Hr mm beu in de iaoed f fn ti vo VriHiw o a rrrlt fd iwmfiiOtrtjff van wn Hobttat ij tuurt hem naar het hoftt m door dtra JMwehermmdeii brM U tb knigwitan w z kpr W ni i g uofUw t worden door t i a vijande l n kegH hij umi gi mml m frbich mt ém FM rk g ifrugkef rcf Mcii virwAiffi on dat ft mo r dan tmmt Hchut brii vMi vwrkacbt ïijo o dw du fabrikant f r al i ii aaio hm v r ti d h rfl Hrt U wn tK4ivnd J riijtiMch iiitgiivr di In Juli j l atMf rd Ik vlurhi der Ku i p i in de VorwifU fwArijri Dflwell de lN k i V MOcl i ttiMcht OOrlOgMCorrewpOfl iJ iU hrt vprdrijven van d Itimsfti uit to lPtuimni Mfi grooii kraebt tx gof ib n aciUirtiPii I hriiftri ifc iihitliTcnd gt urf anl ir4 rd aanval Uh twet niwiitjk b d ii had mi n rt kiming U boddfii l MiM wa i dl ïHdtfwlfi haiidighfibl van de Ifiitmcn in h K rugtrckktii l ii wordt liiin gi fuakbidi gemaakt door Af dritv voudigf grwpfH iiog van bun Ircin I vointFaaiiiMlc bimagf llgl w er vit aohtt r fiii MKxlat 7ii bij driiifft itd vaar wu i Vk u kotiit u kan uit bH bidn i dc i bb il n dl HTiiglrpkk tid trwpfii gwti bel iimn riiig vi rooTxaaki Uw d avond itiii bti Ati l cbnian Rxcn ik Itimwn Ih Vi I tol dni ntRiiMirm h ii aiiA n imtf iliikiii iJ waar tU DiiiIm Ihth rii i tow tt haddwi ktmiMB ndruwwi a bM w F I TM VW rt B W 4dig i paw wi 4B i uw l U wa al kwaad IH talan itr f taotMi xteh met ontxagig lijlcH jB panitiiifc f r dieor b B wi n ï e w g w U Mtv ihibtiHiK beHpaBBlug hoodig oni vooruit tü koOHü lb t aotowabb i vMkwtr it o tJH litjaa gHiMvt wwdnti gi Mtaaku Tont y rm Am tUmém ttm brvig Monn uit bH iiid t tin db dm Hfdet nog 1 amm m mtxatMndt merawiacbt urn gmolg bad Op dira dag tfrref ik ke oll bardbttd vaa dm oorlog m de bijna iMvmmi nacbf liik pn uAtm van oiiz iro pfti kfma fffwchoon ik Vf malf vreead mtj ntH te kiinatw Maaadi bouden h j iVtfn iiorm ofiidioon de ij3Ug wind de ab ntowwn wiijdende taf uw on In bel giTiM ht io g olBdiunm mnt hel grvoei bKl oof ikM dw dtkkt kleediag naakt ïn ili n ttiorw tf fOMMti locb ging hH fOOtitaarts altijd door vaak m venueldf jHfc vaak ie looppa Mtp mort hi4 gezu fl Mwtd btWum 3S df Mm g diwlB an d uiHiMUinmg hiddiwi rueegi inaakt oiw U bunntn gploovpn wat onw trof peo bf+dti o volbracbt Hb r vm I en paard bier bb rf vn wagen utekm Andtnwi T iiiOf ittn afgeladen wordvn maar allijl door gifig bet voorwaart Kn avontto tiiof ik mi w w vw az n over de groot b orKanbwtir ttfi atak Ooat PmUm dnl dlKuiMef hozH bet ben gehofidm b 8ii lucwH bHi vw n vocrtttigeri ontsloot Mt Tou iiKitiien dal in OoHt rriiiKHt gtftt paani goen ab uiecr k j riigpn wa Maar bj Zab rdagavond iraablnit op den wng naar tdtkiihn n ower dan honderd bnwde lage tui t riin k piiar bit iHtwpannm l o jrcni ifedim met I ftf btcrgciatim Ifflgage de troepen aubl Tiia Wij meetith Q rped dat dit In sleek getatene onder b necuwdrideo i ei rttMn waif i n xag n nut boe bM n t m vtniig werd a blema gebraebt Ml 1 8iiloiimbii li n ging bet niet i n Hie M baiden b ze iiioPt Ti v r angrn Hft rl nog erger Nieuwe binderpalon de I i ii i b op leen gril van hK weer 1 Mief 0II7 I troep Mi lM paard I t rnt luoea ai ni htj hard vorst door voetdikke ii i i rtiappen ervolgen striemde en iiiniKi e verK brtkkelijke HnopiiWHtorni i d erteaa tiëan CASINO Talal Maa oir SOKSMAN ROTTERDam ZONDAG 28 FEBRUARI van 2 tot 4 uur laaUte MIDDAOVOORSTELUNO opvoering van de Kehecle Revue = IN T GEDRANG = l rijzon 75 50 n 25 centVanaf MAANDAU I MAART gi heel in Miauw Sohittspanii Spaolaiilailanvooestelllng Sigafeiim akers Han dwerkers llij dl Firma a H WUTENBURQ t LKIDKN kunnen exnige bekwame Handwerkers gaplaatsl worden M MT BalaiSOiia siKBrrnmRkers worden utngptiompn Rotterdam Passage SIriJMisIe DE ZUID E0LLA17PSCHE Maatschappij van Verzekering op bel Leven HEEUENGKACHT 12 EN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CommUurlticn Mr M U C1IIU v d LOKFF Pre Dr A K tm OEVKR Mr A S MIKDEMA A M v KMBDKN Dr P H J HKUENUS Mr J W DK KANTEB Secr D irecte ur Mr J W KOKINU g T P MaatMïhappij sluit alle loorten LevenevefxekerinK t ipm l iKO promHin Vrgnevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men itch tot do Heeren V m wmmitmmTitm auMi t i e MNi emi en tt c m rmmmm mettitmtmt t Mniiia ilomjiielei r ir nnh wnüi irt itil Onbetwistbaar het Iwate en goedkoopste motorrywiel Wearwell Rijwielen i i Ml liirlijhilmiiprijs A£h DE CUtOUT Kfeiwe r 7 tiOUDA 1 x nraSt a gnUi IMPORTEURS OEBR SIEBOL Aauterdtm Vrgtlag 26 Februari 1015 GOVDSCHË wmm aNTie CL w B ean £ d Trertea i tieTDla cL ttoox CBk5 a d SL © xl OxcLStrelcexu behalve Zon en Feesttiagen p p jg g g pj g V E R T E N T I Ê N Van 1 5 gewone regel met ttewyaniimmer f 0 86 Kikt regel meer 0 10 By drie aehtert envolgende plaatsingen worden deze teaentwe tjerekeiMi DienHtaanbiedingcn per plaatsing van 1 5 regels fO S5 by vooraitbetaling elke regel meer 6 ets Reclamea f O 15 ier regel Groot lelt ra eo randen aaar plaataruiinte Verschijnt dagelijkB PRIJS V AN HET ABONNEMENT Per kwartaal 1 M Idem franco per post W Mei ïelUustreerd Zondagsblad j Ml Idem franco per pust 1 90 Abonnementei orden dagelijks aangenomen aan oi Bureau Markt 31 b i onie Agenten den Bofkhandel en ée Pogtkantoren Telefoon tnt wo $ 2 Vitgevers A BBDnOAX EN ZOOH Telefoon Interc 82 Uij i et he fl iiiiiitliT door bw boitilia l iiii nl geleden dan door ileo hrauJ I A oor liei groolslc gedeeUe nyn verwoewi 1 Hue de i arift en de Hih ibi Plat K nlHire gi HMittvn werdeti niet verwoeM 1 s wL i ekfnói fill groole hotels a l t flb Jean n Mlanranl Dyvoir en T v ro 1iarl I I Jtad zHI tgi niet nieer in de iyi I liiiie maar uel wordt er sinds mau d n 1 b Mg gwtri dwi op r KM af rtani aao liei dorp UourdiD IV laatMe en h I Ui t or wd riistjger daar ik i sche 1 knuonnni zicb baa 4t niet meer laten hoo I rtri til luifil ZIJ bi t waren die reed 1 WW moandi n lang daar voortdurend hit iiflfn lW opi nden Oi Jiiiiudier neb 1 tl n bvukbuar te zi voor d ruai W j ivi lie Mjand bun gunt eu bomb iith I ok kalm I In AriiieutièiTef im de toetttand voor Je I volkiiig ailerdroevigrt Reed serd T 1 lieerseliti er nood iitaar than i elk 1 vtTbiiiiiing algittnedK n daar de ad lu I hm ie twee le fWH in ligt C eeïi en 1 kele oldaai Ih vindt zich ui fb plaa I fu Web wordt ze voortdureiid door A 1 l iiil cher honeboleo die vooral veil 1 l iandstiLhlf dtt bomiuen gebrtnken I tb proclamatie m Kijaael moe 1 I iMi alle jong iitumien van 17 50 jaar 1 Kli laten msolirijven len burèele van lfn cotiiiiiandaiil l e blad n die er g U ea mOgt n Morden Kijn I Bien Pi blic 1 a iazetie den ArdenneH en ib Killer Ktiiü tisdtung Aan het Astelp Front Het groütö Duitaohe hoofdkwartier meldt dd 25 Februari Wat het oostohjk oorlogstooneel betreft dtiren do gevechten aan de I Njemen Bohr en Naref voort De vestiiigHchtigft uitgebouwde stad PrasI nyoz ia gisteren tïoor Ooat PruisiBche rngervetroppen na een hardnekkig I govecht in storm genomen Meer dan I tOOOO gevangenen 20 kanonnen verI dchaiden ma iinegeweron on zeer veel I oorlogsmateriaal vielen in onze handen I In andere geveohten ten noorden I van den Weichael werden in de laatste I dagen 5000 krijgsgevangenen gemaakt I In Polen ten zuiden van den WeichI Hel bezetten de Russen na een met I vijfvoudige overmacht volvoerden aanI val de bailenwerken van M4 gily ten I zuidooBten van Bolinof I Overigens hebben ergeenbelangrijke I gebeurtenissen plaats gevonden Het I is opmerkenswaardig dat de by I Auguatowo gevangen genomen comI mandant der 57e Russische reserve1 divisies een Duitach officier vroeg of het waar i dat het door de DnitI achers belegerde Antwerpen spoedig I zou vallen Toen deze hem daarop den toestand m het Wegteaoillegdo wiUU hg niet getooven cUtt het Duitsche westelijke leger op Franschen boflem stond De ge ïechten b i Wirbailen Uit het groote Duitwhe hoofdkwartier wordt over de gevechten bij Wirbailen op 10 Febr nog het volgende De Oorlog 1 Aan het Westelijk Front De Duitschers in Frankrijk 1 en België j In het Fransche communiqué van 26 Febr wor gezegd By Lom1 baertzjjde heeft onze artillerie een 1 blokhuis en een observatiepost van 1 den vijand vernield In Champagne hebben wg de gisteren behaalde vor deringen gehandhaafd en alle t gen 1 aanv len afgeslagen Onze vliegeniers hebben een zestigtal bommen op de I stations treinen en troepenveraame 1 lingen van den v and geworpen Tns j schen Argonne en de Maas hebben 1 wij nieuwe vorderingen gemaakt De 1 vqand heeft do door ona verover e I loopgraven niet kunnen heroveren Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt dd 25 Februari Op het westeiyk oorlogstooneel zette de vqand gisteren in Champagne zi n wanhopige aanvallen voort Deze bleven ondanks de aanzienlijke strijdkrachten welke optraden evenals de vorige zonder het geringste resultaat Overigens valt niets van beteekeuis te vermelden Ile toraland In Noord h ranltfijb i oorl ïMcorrw pond nt li Hlui van Tijd nH il ovpr ii tofwlaild in Nrwir f i laiilirijk im volgend Moi Kroot ooii nood in WpHt Vlaan ïi T n maft WMtf v ergor iH iitj m iii l Joor de Ilnitsfhets twa tl c van oord i pa krijt gpil k niij wn iTnBtiB iindi rKW k diiidfiijit liwft gt iiiaaltt Nw t I laar d nood In öew Btrpek groot is rag df ttpvoiking Kiel diknljia gPdwonKrn vpr i h 4tk np kiiotwtiTH ti ioopon oiii in it lgië voorradni tt gaan oiidopn tiiii milk liTp n ip gaan heblitm d iilt tpliprtt nu Hind pnkpip dagtm mt vrPitt voor wpionnag ook dp BpigjttotiFr n Pi p gmixpn strpog afgpaloten In Kij pt Onder groote moeiiykheden veroo Jl zaakt door de zwaar besneeuwde w ü gen waren de traep n van genera 1 von Lauenstein op 9 Febr bg den vijand gekomen Naar uit gevonden Rtissische bevelen blgkt meende de vijand zich tegen de Duitsche aanvallen in de van te voren krachtig versterkte steUing van PillbailonStallupoenen terug te trekken en zich daar te kannen suande houden Maar een krachtige druk op den vleugel door het Duitsche offensief uitgevoerd dwong den vgand dit plan op te geven en zich in de eveneens gereedgemaakte stelling ten zuiden van l Wirbailen terug te tr kken Het wa 1 ren anderhalve Rusaiaohe divisies d e I zich des namiddags van 10 Fobrua i 1 daar bevonden en in Eydtkuhnen 1 Zibarty en Wirbailen 4ot de rn t overgingen Ofschoon men van den 1 opmarsch der Duitsche troepen kenn 8 droeg hield men hflt voor buitengeI sloten dat de Duitsjphws by don op j dien dag heerschenirte sneeuwstorm zonden kunnen naderen Men waande zich dermate in veiligheid dat mon zelfs van het opstellen van veiligheidsposten geheel afzag Slecht aldus kon het gebeuren dat de aanvallers die zich door het i echte weder niet lieten weArhouflun nog op 10 Febr bij de Russisebe verblijfplaats konden nankomen hoewel dan slet ht met infantene en Pcnige kanonnen want al het overige was in den sneeuwstorm blijven steken Het was avond toen Eydtkuhnen en middernacht toen Wirbailen stormenderhand aangevallen werd Op den strsttw Htonden 2 Russische batterijen met 12 kanonnen en een groot aantal munitiewagens btykbaar in rast De Duitsche infanterie naderde zonder een schot te lossen tot op 50 meter Alle paarden werden doodgeschoten waarna de kanonnen on de munitiewagens veroverd werden terwgl do rt t der manschappen die de stukken moesten bedienen op de vlocht sloeg In Polen en Gahcie I In het officieele Ooitennjksche com muniqué van 25 Febr wordt geeegd ïn Rusaisch Polen trad geen wyz 1 ging m don toestand m Op het front 1 in W est Qaliciè hebben de troepen die bt een aanvallende beweging der 1 Russen ten oosten van Qrybow ve 1 acheidene steunpunten ontrukten 500 I Russen krijgsgevangen gemaakt en 1 hebben y ti mitrailleurs veroverd ïn I de Karpathen trad weder een sterke 1 sneeuwval in die op de krygavernch jtingen van invloed was De algemeen 1 hij estai veranderde niet Do aanva 1 Itt tffibeweging van onze troepen by 1 de gevechten ten Stilden van de I Dnjestr werden met tucees voortgeze I In de gevechten van 21 en 22 Feb 1 I zijn 10 officieren en 3338 manschappen I I gevangen genomen In de Boekowina 1 I heerscht rust I De militaire toestand I De militaire medewerker van de 1 TimM wydt een breed overzicht aan I don toestand op Orwtelgk en Westelyk I front I Over hot Oostelyk front Hprekende I krygt hy uit de Duttsche commun 1 qutVs den mdruk dat voor hot oogenblik geen ver reikende operaties over de Njomen overwogen worden In ieder 1 Igeval schijnt het Duitsche offensiefzyn kracht te hebben verloren aoodra het buiten hot bereik van de Pruis seho spoorwegen kwam en van oen Russisch offensief iii alweer sprake Bovendien beletten dikko sneeuwlagen de bewegingen en de Rilssen hebben 1 op hun terugtocht a os kaal gebrand zoodat de troepen in do open laobt moeten bivakkoeren i Indien het juist is dat 4 nieuwe l Duitsche korpsen in het Oosten op1 traden en 6 nieuwe legercorpsen m do Karpathen staan dan staan er B3 DuittRche divisies in het Oosten Maar do grootvorst haalde ook versterkingen naderbij on schrijvor vertrouwt dat i hij de Duitschers in bodwang kan i houden IntusBchen blyft de hoofdmacht van I het Duitsche leger in het Westen en I het is zeker dat geen groote overbrenging van troepen van Wast naar Oost heeft plaats geha 1 Het is good meent do Bchnjvor hierop de aandacht t vestigen voor een goede wederzydsche verstandhouding onder de Hondgenooten Wy doen allemaal ons best en ieder heeft een moeilijk front voor zich Goen van ons bevindt sioh nog I m een positie om een beslist offenI sief te nemen en niemand onzer mag vuil liet kleJa HielMie medegi deetd en l ij bftd i n langen gevot vallen iirlelj aau llHa H vader gowbrcvea aan baar bail bij leehl deze woorden gezonde lk beklaag u uit dteo gronit mliw liar t t Mocht de eeue Kierveling zijn htHiiiMa in riiM voor liat van t n ander gevim iwH gaarwi nlond Ik dan mi i leien af cmt on aller lieve lng tle tilt b t graf op te wekken HelaaM I mi wieu lie toekoniRt nidJt mecr te iwhen ken becll njiaart de dood tm btj neemt liet kind me dat nog allea van Au aarde bad e voorwachten Maar zoo ik ti iteklaag ik sbWer te vma bu d vraag wal gij erder bedinni n zult HerinniT u Mafcelb lal ik ruet a r M Ule alie jicr oonbjke geviteb n ti ri offer Ie brengfnt aan uw gemo dMvrt dis dftt ik uwe z 1 e grootheid verkoOirt lM ven mijn geluk dat ik u nog liever Wilde ewoiideren dnn lfeininn n Ik iK roef mij in de woe enij rfi uw lirave tybigeuoot tot woonplaats bad gekozMi enket en alleen Ofidai gij terug zou H mogen kerrcn tot dat Ktt pa Miaarvan gij droomdet i laat dntV alle niet te vergeef zijn geweest iiin nt J Ibans die eone vreugde tot mij zelv kiinDen Zfi en dat ik geditrend iiiijti niiMelooix leven lenmintile Wn weldaad Ijewezeii ti b zoo het ander mocbt zijn indien gij ii door de wereld liet nwe ieeiien da zoiidt giJ lij dwingen mijne toewijding te vloeken want hier waart gij Iteveiligd Ufim rge41jke K aniu iij nofht er vsn verveling jj ooige ttieip zetten dat liij r op Jaar ftebatl ii uilgeett om ong d hklg te htitp te koiWD Ik woet dat atleH nooit nog liel ik liet iiïinHlü ten iijneo natbvli vernomen i maar er in Iüh m ziJB blik dat nnj wanIrouweü Inifoezemi Ik weet zelf nb4 waarom Onno haalde de Hoboqdert op nam zijn vioolkirt op en I iï l sIlIi naar wti npetitie Wat b jonge vrouw iH tn tl yij leunde het boofd met de band eo mom pelde H t die iMftï bt niet degeen voor wien bii leb uiigeeftj eca mt pdrieglijk inftineJ zegt bK mli do di wal vo rt bij in bet scliiid f n waarom t pboimner ik iiiij nog om bt ni Vraagt nn jileb al wal lie duizptidffii lieAm wier nctirt bqi op tttraat te om f kruttMn in de ziet om drsgen f Hij ook mort mij even onvertcbitiig zijn Wat is mij niet onvi mebilbg M Wt Klaa ti doodf I n cea Mem in bsSt binneoHU fliitMterdn haar toe f ii heirt nog fM4i a go l bebOfïden en dat i het gel4 Ja zij verlangde aaar goud hmttet bet tiaar de middelen vt cbafblVi icli op leenli n te iwdw lDien j w iH won brmg welke 7 1 daar moogfrtte AHAmi dan wanneer Zij zich omringd en gevierd zag verdwera voor haar de herinnering aan de wlbbmiaMep van Malvinia zag zij uiet iMger tweo kiti rarmpje zteb naar tiaar uib trckten in de ebaduw laener wwetó waar til nb t in binnen bon treden Xu 1 T llpH b u ik d FEVILLETOX in toeh wamiwT zij becu b cbt een oogwenk biJ ribp verg e buivmb zy ÓA groot wa bet veracliü tuiwcb n M EUt b U d r wtrkeltjlcheld Op een avond dat zij gontimen H d voor zich hiKl zittm vrw gOrno haar waaraan zij dachl ZU echrikte op mt een drojm en poogde te sciiertseA Mur het TooreM nui beron de Jo ach iMm dat alloB met oen toover lag bersclieppen IncHen Aer luan die een ie bT kende en zooveel invloed bezat alch eohts eenige moeite wilde getroosten watt Holdbw gered zou Marcelle ievredai sijn en uiiaacliien nog e iige reik ikUI hun geeln terugkoeren Vwrtien dagen tang bieJdeni dewidrooinen hem ataande was hij weöerotn bij ntachte nu eo dan te imlachen en vergaf bij ht t M o ll als zij aan d een of andere bult n iporlgf Inval toegal Zijnfl liefde voor baar wan van karakter veranderd maar daarom gpeeoHzms uitgeroei l Hij vere rdei haar niet langer bIh een heilige dat was onmogelijk maar IJ was ima nog altijd w dierbaar dat biJ baar enkel beklade om de foiitmi die hem tooh wwzeer ÓeAen lijden Zij zelve wa opgetogen over het vooruUstcht op de soiree Reeds dt n morgen na hunne eerste ontmoeting bad I manuel de Josach haar een kort ol prarhtlgfi roaen doen to OBieu en zij liad zeer goed benx rkt welk een diepen indnik zij op hrai bad gtniaaki Hh iitreeldp hare ijd lbBid daaraan te d Hken Ciij zoudt mli u t a b t i h cide antwoordib zij Ik lach zoo z den meer lat ik waarlijk verlang iels veooHJkH Ie hoor n vertel het geniet 1 Aan l aron de Josach HoldiuH zag haar verwonderd aan l j hadt dat antwoord niet verwacht bornam Marcelle wederom peioi nd v oor zich uitvarend nant bj tMakier i er wnarbjk d man met paar om een Vrouwi ihooM op hol te breniT m IJ heb zel ten le lliker iterlgb r Nu overdrul g J locb wel lK Hij komt mij vWeer voor J n onl Aiidend gelairt V n heWg ge n reken hap P J zieh achter die kleine h Uil iftwrt mil bijoa Sirik aao c n ieder om het j geloof hem een coraediant die al de an Wordt b reo te slim ai l Maroelle I riep ih 0 K treng JHerI mn r u dal ozelfde man de groob e TLtlU UHmng b l boe e jan 1 1 aMHd N l o m van de kuuel op Uïuw