Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1915

So 12718 e fe le koer vaa bat nffinl gibrvik m L aakt o ée H Ito b te ope I aar ifc Uj dn Mbaialiv van Jvia§ 0ot Mjn permm aaoaftrafcHt hm kaa Ik Ih ui nuH io Uas om ba de nODi ca at ttrt4 m te wandelcii Eoataog kt d iM gfkwliaig no een officier reig Mrt Zi g KOodb d ioe tand ta aitMtekend olgfn d verktart vao den gmmiuKiu t die btvt VMB ujd tï tijd kooit iKxot M Max bcwft aao den ordosoaQ ofiiaft van den 0D BiaMhwt geaegd die wn bijna dagelt komt zïen dat bq bnmiM4 end maakt en geen reden totbt gen berft w In bet Jigftocmi Laferbuw In antwoord op een tot de Regavw in bet I erbui g ble vraag httg nde de oo p te rede van 3 aaon rf wmcbiJ dece verklaarde dat hi naar bet Koa rtiNchTiirkacbe front toa gaan teneinde een spoedige verweseotl kicF ie v krij gen van de politiek eoononiKfae vraag Ktukken mH ttetrekkin tot bet vctkriigeo roor Rnsland vu een ta ng uk de pai lee verklaarde Bir Ëdw Gny I t ta eeo woBaoh waarmede wij vol koiDflD InMeniBifln Het 1 geen twiJM ol de juiste vorm waarbij deae wen wli wHTkelijkbeid wordt tal Io de vredeH oorwaarden voorkomeo Toeluieblagni China en Japan Naar een lelegraffl uit Berlijn dd 1ehr meldt xond Joeaoajikai Soenjatfle niet twee Mldere leiders der hineraiche revolutkmairca naar Japwi om de slch daar ophoudende verbaanen revoiuUonnai Ti n atfineltie to beloven Indien xg trmiw xweren aan de K sieerhig om m deien critieken tijd tot welzijn van blnamedA Ie werken ée wrigtm Ut effen li KIJJS Hrt Brrl Jag 4 ila fcWi t XTfftfn Êhei êatwoofé in VéT ea g SUt éti éewe Ameükmamd pMSMa cett v ona i fnMcM Se neiufü te W wiiwn éal ofc aan AncnluaoadM njd nuH Ak wHunèi ixmUMi ée aaofplegco lH i i u vffsebcrpMi I it bel fHt dat de Vina rdJlftejA hv iUffvwi iag toei voorstef Ufi aniwoorddf kou litiycni dat xlj zteb tuui M fffwli4t vaa ét Datbtelw voorM ïtn Qirt gthi Iwefi kwuM at Httrgemnüater Max HH kiren van Olals H 4 Hwaéf ttMMd Mo AslwerpM aal vangl dea olgmden hripf wamrin 4e v Mtmgconiui iMtLnt aroa von Greror hoos i b t afpw 4kf nd iBlkbttncen geett oiolrffat j tevoo van des burganeetrtrar van UrtuiSw M liax Hut geiiieeMcir Max U naar de veatiog ftfyuatffuniB i Giatz getKuurd atwaar ook PruLttiitehf offlcioren hanoe tral iboplei iiHzilUm Tn w l fe oftlder tschta Mn klem eenvoudig vntrek b r bueaer Itf chlkktBg liebbra beeft men den beer Max r w w gegevm een alaatAamer tHm ktMn mloo welke voor hem gv iiHHiliiU rd lija Zijn mi n drinken laat Ntj VBfi ib officiivnkfukfni konmi en liMrln htfU hij vollf v rijbcid van bandclm HiJ hf i Kleh op t en ïlwitiierseh dag hlad t f Journal de fipuevc gf tHKi t c rd en ontvangt hovtïodlen de BelgiHChtf hiadfn die b nu toi geronden wor 4 M ii htWt brtu ii orikmnaiuB voor 21 1 persoonlijken dienst toegtrvoegd Van H inorg enH 8 uiir tot f namiddags 5 uur kan htj m de open Iticht wandelen Daar liet gebouw waarin Max is opge loipn ich in de vwting bevindt be ik hfm veroorloofd niet alleen op do bln nrnplaaUt maar ook op de walleo te u aodelen vanwaar men mn prachtig gezu ht op h ber tcblig landHcbap h H ft rHfcir ndo zijn vrt ra tijd kan hij sich nw t de ofticififetl Miderhoiiden en ook w antldeu Mi n hifti zelfR Max atuigebodra om in If ittad i n 0fn tr k n eenige ilitBlapjvfi te floen natuurlik van een officier bogi Icul Ifij heeft geweigerd verklarende lat li t beiiedtsi 7 ijn waardlglH d wa wn hlecIitH onder geleide Ie kunnen uitgaan oor de elfik rwïen hMt hij Hlechta pmj DitVnummer bestaat uit twee bladen o s LTS i GOPDA 27 Fabr Bovfnzaal Hollandia 8 Jongel Uehael Onth Bond 28 Febr Bovenzaal Harmonie 10 n Verged 7aetbalvereen Qoada 1 Maart 2 uur Gebouw Bouw en Wo ningtoeziotit Undoralandaoooaniaiiie Ac mfDzorg n Brieven uit Parijs l ftrl t lil fehr tO 5 Il t klmki iMradoxaal het lijkt mn h putting te mprek an d Kegi ntugi n n d n tMtrlog Toeh lU ze wrw dt I 1 huwelijke door dulzimdm eji tieuduiseen II n vervloekt owlo hi eft udnHlend u i de uitwerking in frankrijk gtdiad hij 1 1 elt uitgewerkt w tri iiK rali tea en lij ii ii iMiti n in lietitallen Jaren niet gedaan helilam gHregMI liet vertwd van de ii itef i rk op l @ f uvi iW gsmim ii en wordt mt edoogeulooM het land tiiigejaagd zij moge ftdem Uot MrUtkitii pr tden om hrankrijk tx hei uor govtt iit i haar verd r eKJiïeii iuvliMil gt daan De wet waarin hei MtJ ltige verliod an lm vttrkoop van atwhuli vtt lh gl ii er lu t V Nkg en wIm M l itoorgegaan Ver ihehhtn d pul f hadden er graag fflM n liet vii Ikm aan vaMig 4inoopl van t liihrhat e van atuiiiittli mi van dni ver koop au alle imMt tijke apt rltil i Hticr u liet gelijke Maar inintNt KlHot dln Itlijkliaar tutiig w 1 1 he dHfnel hein wel e n iA iif iiH jion vallen wanatm htj hetpjii lfi I ült te kan wilde hitilM H mwSWvloliiintigtieid in geduld aan VV Hn aptrUiht kouicti oo f wi I e4 na niin i iM ur ït ide hij tsi wal it Abriiatii an atwlnlh aMigaai ihaniti pour ol Dut i 4 uHliturlijk waar Hannm r au il r landen h K voorlut td van I rankrijk icilgi h i H den verkoop In it r uog diïi 1rvü r van aMnlli v rhlede h tlilH ii 1 hiiirikonten van if iiWm im f r e dm u I II iHOt t dut hun l e ijl wel ttake In de Knim r in er ge u lltg l ttnbhi ld iner dl vraag of hu nood aki li 1 aan v gd fahrlkand n fti m lift h loo ftellliijr iut U ke n eti ihl iiieeriiidf hHJMier tioofi IWI ile ii WMeBBP WaB M BTM MMmiMiBaW iilii mtllKM i koal er ouB on reed m er dan lif jongtf vrouw pot le hnii gerut M itiilen iiHit te verklaring dal llij r i h IJdr I hrik ie d Tl voor ii n geyat Im lde riidar I c rdioarftd dr Sm hierf m h h gekeerd ea ijoriImt en de e Htnmuliig Krj i idi M c aa loiii ifn zoon wei geüFingen mt hem na verloop van T rfn tijtl te itrkennen daj lul verlrim w tt van hi t Autiliik gittetiokf weherni it e gebk ii mjA dan zo r langsaain tn al lil i wan Mtrzt inul tdnneukwaflu n llij liir ymaniu l de Joeaeh kteii n eic itXMtAlul hlopt graaf tipVah dea nwH ïijn remoedif nd glimlaeJtie gij Mieli u bI1 rnidf wni vet I e wïioIkt d jïhehi voor Ilct hmip Hlecfaia an n z l naa iiiiHTMM M loinMi miicaniiiniuiia MVBU Jvarel de HM i hbr pinililfc gMrofh n Reweefrt dgor Vt iK winit zqpA vadwh maar ijh V ri ering voor dt ro nirijkcn grljHaard as zoo groot dat hij ich poogth Ie dooninngcn van Kftt fiél dnt de Mangen der i t T u aandeelhoiiihTH tot like prijH verRpkerd Bjoe ten vvorijfti JIij m evenals jfra l FeTd ta n rfwhtH n ra n van nt udïe wa m ïiot enaaaid Kien vorHtand van K ldKakflO had gt v M+io 11 uatuurlyken maar voor lum e t onverU rliaren afkivr voor de flttantiörs dfaf t H K iwtmtllioem UMïbtrmdw lïrto Koeir gehnilk wiRten i make van den ood wo in eem niaai chappy i jdiHijk moeht verteereo Corneh lUrtt n harsn de Josach waren voor ti u lev 7 ïe raadmla die hï niet l wffA ie doorgrond maar de u r img wa gftworpen er viel aan g Z J f Z i Keï jkePntr w old t die b veroottooft door oord g te g aai hJ r eerd m DE ZÏÏD EOLLAirDSClE Maatschappij van Verzekering op het LevenT HEËRl NGRACBT 12 v DTEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 t Commieeifiateii Hf M M SCHIM v b IX BIT Prea Dr A E TEN VER 16 A S MIEDEMA A M t EMBDEN Dr P H i BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONIKÖ 1 De Maataohappg aloit aUe loortap Levemverzekerinc tegeftlage premMn Vrggevige voorwaarden 4 Voor ialiohtingeD wende men aioh tot de Heeren mmmmmêtmmTmm mmm te mtltmmmlutteu m TÏaii a c Ê smmmmm miMUunum te immmm Dc niettwc BargeaWMter vm AimtenUud De oorraapondent van d N B ürt te Anutardam achryft üat sh aan Anutatdammar zy h t dan ook geen AnuterdamnMt van geboorte Jan Willem Cornelu Tellegen zag dan Slaten M i 1H 9 bet levennUcfat ta Oroningen ala zoon van den bekandan hoogleeraar in het Staati en Vollwnrecht aan de Hoogeachool aldaar mr B D U Tellogen Schoon by lid vaa van een familie van rnrbtjigalaerdaa en lelf een uitgeaproken jnridiaohan aanleg bezit koo bn voor zich da inganieanloopbaan Hu itudaerda aan de Polytecbnucbe School to tMft van 1876 tot IS81 en ia oivielinganiaor Hy waa o a directenr der gemeentewerken te Arnhem on werd den 21iUin December 11 00 bfinotimd tot directenr van het ieme ntelgk Bonwan Woningtoasicbt ta Amalerdam IH dal ambt heeft hg belangrijken arbeid geleverd l o Am lordam rho lïonwverordenmg i voor een groot gedeelte zyn werk en toen dia verordening iA de gemeantaraadazitting van 5 Juli 1905 waa aangenomen heeft dan ook de voorzitter van den raad bargemtpater Van I uuwen zoowel namnoa voor ala teganatandera een woord van hulde gebracht aan den man die daze verordening voor aan goed deal heeft ontworpen dan direotanr van het Bonw en Woningtoeaicht din jaren lang mot den groolat ffiogelijkon ijver znh aan dezn zaak haeft gewyd en haar tot e n goed e inde heeftlielpan brengen En da laad gaf door applana aiin inatemming mat het gaaprokene te kennen zyn laatale groote werk hier ter ateda ia geweaat da aamenatelling van het doorwrochte rapport nopena den garaeenteiyken wonmgbonw waartoe naar men woet B en W kort gelmion veol omvattende voor te HAASTRECHT nn WOENSDAGEN 3 en 10 MAART 1915 d voonnidilngs II ure in hxt Ko fleliui van Mej do Wed Hf ANKKN aldaar ten overalaan van olaris J KOEMAN Een ISSEEEirEinS met OROOTEN TUIN eon daartegonoviT gelogen TUIN Tw Woonhuixen FabrlaksgebaHwen nn ERVEN alltia o het dorp on etmiga Perceelen Wei en Hooiland fHMit U 1 41 HfilaiTii V in tien polder Achterpoort alle te I Uaaatreoht In ilivorao poifneliin omaohreven in Notitiea welk vanaf 20 Februari te bekomen zijn ton Kantore van den Noten Vet Ootid ea Zilver werden op d i Oatendo lionde enz de LA XKl thekor BOOM Tentoonatolling t Ainatenlam l anjs iU ILL KN van Anobekroond I rija i dooaje 2ö en r 0 iit Varkrijgbanr louila by ANTON COO VS Ka WOLFK Co t Rotte dam b E VAN SANTEN KOLFF K ta Hoofdalj g 3 üienstaanbiedingen hebben in da Gfoudsclie Courant HP DnetdvertrBtfti kostei sleekls kIJ furahkcidtig 1 8 regale t 0 35 vo r olko regel meer 6 oanta Opgaaf nitaluitiisd aaa hatBorean Abonneert II p dit Bla4 ISaeti I r A BrlitkiiiaB Zn Oo nda i a li wa wa AaoenAnfK Itall ttrlittooraluielu Rifaur Mm d kmr Telfcices Maat IM Hij ut vriJziii ig draKK raal alnda 15 jaar lioofdamlHfnaar d gnweHBlc ewn beMtm4m in cija oplfedra alu iljn aard ttvoudif i Haar hit ia IWTmtHkt Mfn iiiaa ran bmatiat ikniocraliaclic grziodfartd an 4rk ii J Iwkwaaathnd 0 iïm umU rti óvakim iili io aak g iBwnt poli II k Iji dat wjii de quall fil m dt e n twrifpiB BaUsr van A wrt fdam thaiu döHIII fii dwar bf4io fL I f cri it nwottTi ug der inirgerfj li y ft xicli d Uaut jareo itModa ntvr in iuooraliMlu nebtmf iwwofec aij wofdl tliait MlHtjk Mjnritcirt dOor de iwf liiUTJii link groepeo dr i ao rntaidnuorraliin fti de rrtjKinDif d Ba r ralpfi I lal 11 la i rt émf hmormiBg rkeod fia roui achu wijden beaocmiag een iKMift RHukkife en vinden wij dal zIj din MtDialer wrl die iiaar doen aal Wij tieifijen noff een iiijaooderc reden om HiH op de konMtt vaa deaen nieuwen itiirgervader te veriieagen l e gaaueefile K iitiek aai ia de koia fide jaree goeddeelii ataaa in liet l eken der verlieierinff vun de volkaimiaveMins Welnu in dal underwwp ia de lieer THIegen volkomen ittuiK bel beed xijn aandacht liefd t r iM op dal ff l i d n Hetioone taak voor linu vgilegd iii wij ajjn er xeker s Ito dat hij die xal uitvoeren U volte tl lot tH t f4ode toe W IJ roepen den lieer Tellegen een barl lijk wiflkom toe m zijn nieuw amtil f letuocrallHoli Ainiilerdam krijgt wal het i Oödig lieed H i deinocraliaehe hurg fii Mfr atallen aan dan raad babbee gedaan In het bgzonder dient nit den tjd van zyn 15 jange werkzaamheid te Amaterdam naar voren te worden gebracht het groote aandeel dat hy ala gMnaenteiók oommiaaana heeft genomen in dan arbeid der woningbonwveraenigingen die overeen komatig de Woningwet wwken met door het rgk veratracte voorachottan waarvoor de gemaento siirii tageaovn hrt rgk garant atelt Uit de toewijding toc i waarmede da heer Teilegen deze taak volvoorde u gebleken dat hg in die fnnctie niat tiechta abuhalve optrad maar dat hij ai zich met groote voorliefde aan gaf Zoon van een man wiena toewgdintr aan het algemeen belang en warme liefde voor vr heid en rröbt worden geprezen en zelf overtuigd vooratander van do vrgzinnig democtatiache boginaelen atolde hg onvermoeide pogingen in het werk om denitvoenng van da Wonigwat dat belangrgk atak werk van het kabinet fteraon Borgeaina ook in dit opzicht te doen alagan Hy ia daa een verklaard aanhanger van aan politiek partg maar een politieke figniir m den eigenlijken zin van bat wc h J ia h nooit gewoeat De baar Tellagen ia gehowd met een dochter van mr C Fock ond miniater van binnonlandacbe zaken en ondoommiaaari der Koningin in do provincie Zuid Holland die ook korten tgd burgemeeater van Amaterdam ia OORLOGSVARIA S Bweeat Hg i dna een zwager van an ond miniater van koloniën mr D Fock IV V nM l£ c Sttttwi Ml Iniitwhland l 11 Kn lijii wordt un df Kotn 7Ag nvmiiné üc éoor dwi gcxaal d r Vwf iilg lp S i n i BlPf Ml namiddag overg maitklp iiietiftm Hnff l h diti ht t voorwerp g w M it van eo ingaan i t pi pr kiiijï kior dB betn4 rudf K g ringH fiWling tp tmSffh iAinfi nio t voorMtt llcn lii v dra woafTM èt inhotut lot na toe iiiit lifkttid Is gnuaakt Ifi t plan van V A uierikaitn8cb voorrtpl pn i ijn i in t Hrhting te fpMn oiii voor Ai iimm I Iijktuilfti i lie ïlch gfuhimictf lini 7 ir l Volk arlirillt 1 n I noMiiinï Ml vprraaalllg rekkiMi In alli krlngra Door baar uiom tin Jil liwiHT MinlaKT t art van di r I iiirbni iiH I allr tradiliai op illl gi liM I ol nu loe goW ImH al Tailfll Iiekfiitl tlal UA UirRpniwM r van niHlerlam llMTi kondoo word aMv rkoren wil MOl I T rijk ac cc frvatirf fcrtii Ol d Pisa la hi t iplll m ikT ait paan ol aijn iKOtwaaiuhtHkii in i M nrtt minliia wartm iiiot all ta k K aiii I o dii nki cA plaal lir li A cL V exteaa tiëanL JDi raiptas RoltMFdam P ga II RoltMFli Men Opera serie lIMoUijkeFaHeD Wemeei laan lorimef OPÖBRIC HT tM Voedert uw Vm met de aultiere miirm LIJ ZAAI liOERE merk liXER en W L tJitrauntendB door hoog elwU enTMgehalte en grootste voedingswaarde Krr IHtMonui ParU V 00 yogtm flotuUm WIMaiUrr Koiiin klijke M arine Liohtmatroos mat kort dianstwarlMiMi ietroos torpeilliinakei Kleermafcep e e MafaHNiSf kok Stokei 2 klasse Kaanisgoving dat gelegenheid beaUat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenia bg Ilr Ma Zeemaoh t ala i minimnm leeftyd 17jaar maximom leeftgd2Bjaar I minimnm leeftyd 20 jaar mazimum leaft 29 jaar leeftgd Ifiiai Imleeft 17 ai minimnm leeftyd 19 jaai maximnmleeft 25 jaar indien reeda idlir voldoende kunnende ato mazimnmleeftyd 29iaar mini maxi Leeriing Siokep Nadere inliohfingon worden op aanviakg het enden van oen briefkaart ia voldoende gratia veratrokt door den Commiaa van aasneming dar Marine te WILI EiföOOÈD DEN HELDER 50 POTTËLBËKG Het beste Tafeiwater Zixiver en natuurlijk Bronwater Owt Agent Toor Holluicl OATAI ORlt W Tilborg Vertegeftroiordiger vj rGOUDA on Omatreken M M BKtOlfJMJr Agent Amatol BrouWO Keiaeratraat Tel 88 No t48 OoiKlia I 53e Jaargang Zaterdag S7 Febiiiari 1915 méi GOHMHË COURANT iTie UL xrs © ix c5L ©xt©XLti©Tolsud voor G o ctd su © aa O330 stx©3s ©3a Versc liijnt dagelijks Al behalve Zon en Feefttdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT per kwartaal itlera franco v post Met GelÜustpeenl ZondHjesblad Ident frant t per pttal Abonneraenteii wortleii dageiyk aangeuomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agtmten den Boekbamtel en de Poftlkantoren PRUH DER AöVÉRtENTlfsT f O 65 O tO f t 25 1 50 t 50 f 90 Van l 5 gewone regels nwt bewÖnaiimmer Etkt regel meer j Hij dne achterwnvolgende ulaatfingen worden dete te en twee berekend Dien tftaitbiedinKen ier plaatsing van 1 5 regels f O 5 by vottndt betalUin elke regel meer 6 rts RwtameA f ÏTi per regel Cr H letters en mntiao naar pbuit rutinte Telefoon latere 9St Telefoon Interc 82 Uitf evers A BSDrKHAN EN ZOON vM wttlioenen mn koeten zou at hu g ld giwtoken lu iV Iiai4f elie gelMni ni troWfwdwi verloren ai ek a en iii IKngett m den Haag zonden ieh M tieii n te krimpen va d t allra tea Motte mil wfi di k i eld d t ieeh 5 ojt tii Mitle Iwniwt Het I on t ti n et HPtiBMile miMUrlipetiik li ie irmand h i eefl grelRlJe gitOfld verstand nhH MiittWdelhik herh iuge fn welk II Iwaawlmd hiJ ging verkooptni toen hit liH ddiktN dd op eriW om di K 3 fw ruig l lan i m haar gelieel ie hM i 1 rhutten t ehikkig ihr kl ooftle wli rwda Pi d ii Iemand er ovtn eu het verhaal van Mr Verkouleren le l lih r en daar t lm tlaag len honiertwh gelaeh vi rwe it li irt hel WHllge gowtï dal M hce Migewerki Wij li tdM i hartellitk gelaetw ii tl Om dii reden alhtu houden wij mi f ftr dl grappig denktmhh n an dexm i hiiti elirijvir It ll i n te nanlwviden lUdt SWtJ kil f van titi h ihtar mm forma in wat Itrijgen wij voor d ji r lanR 7l gld Wa aiJn de rewiliaten nfin daar riilh n wij u ar niet ovfr preken wam dai l d e drOt vig laren tang kngen wij Op orü kmnhnlmr au n g ld lOi v oer v an jougen dn th lag ehool xoo jiilMl ha ldeii afgeioupt n Ker i V er i h en le l gelieurde e n eukeh Büttl Ut zoo n t iiiaftl gld h ertiog ui uR ni ïimder tonien kon elinjv eu i nfin li v de w iw van h t kmdt Wij iijH iiif aait no l i van die e uw en wij hoiidi n maar moed dat tj uo waar oor OH gehl w Onll g h verd itnlaugH l e li MIV Verkonieren etni la k I n 1 imrterdaiB MJM a Koewti ge lilevt i lal hit gewetüwhtfïwa Bijn ile aelH d r u giHTtitg van diHM Haag over 1t tirrs Uteti naar I fi ronden m Amxtepdimi d noodlge gel wen Hildtii mot worden It lialvt teii fifOiiw voor A f we de i er t Klfoer wroden w negvu deparö titerri het ftooPftbiwfuur van d Vwit i n de Itekenkaiivr n oog enke e a leri innehDngifi overgelirathi nioeu wor len lierekeiiil naar hHgeen liet nieuwe gpliiniw voor Hiun liianrfuche zaken i voOr i amltioiiw die Ix h n in nanhotiw xt ii kijwteij kunnen wij de lotale konten van ai di x t gt lmuwf i geritHU h Hehalteu op veerltg Mttllioen giildeo I an ouden alle anihtenaren lm getale lan zmeulien honderd inoeteo verhuirwi ij zouden altluhl tegtnnoetkoining in hun unkéHien ragen I leel ri alhm Ti gld dan 1 dat jillifn ii vd I mlHioen Zoo outk it WIJ kujiuen doorgaan De l mtH ilrukkwrtj on üteMIg ook mee moeten ihi Kunlliklijke It htiottK k ook Het tmreau nor d Slati liek lul KahiuM dir Ku ningio bei faureciu Vln deti Heiuiloenraad an d ïn Indui lnHi u ligmdoiii de lofto KraphiwV mrtUiiing m nog tal van ad tl nhuriiaux zouden niei dau met Z it VI el ovtfriartt In de rttdfk uti kimiion Wh meo nu s w l dnt lie hindtvtijk wofdl gea hl dal de liijkaver wkeringMUaiik de HtjkMporftDpanrttank In Amjst rdam ge eteld ztpi t wgriipt wn iliH dHn ook atl w naar Auttit nhini diiiide w M rliu en ttehalve dat nimw houw enorm iiplaaw st wxrl db land dat zt U andttotiuprodtitt u ttAtM Wt tt um liappi h k mten K vi tuUuur af ïentmdvihlM ld en utlkrf V eti tapt l a ti iw rotkit uu t n ït i roidrtniOiMUtV hebtk dtt land dat Innk i ij eene lib rale IUidelHiX litii4 kiJii tiiivonrliautM lut den hoi h u l lo i zag kuiiH n mi Hr don ooit aangi etjn op helder luüHdit va ffr AU twrgii Ufl d r lUxIclil 0111 er hij fjt xijn m aa Mn V r Ie diiizeod u plaMKwn door diii om Ktg op ik wiveldmarkt leoggtfkoui u iullen jn m U ueiu n groob en rgie n aan il groolHihi uak die tlsn te vcrvulle Hl vM stMi liet lioofd te hu d n I aaii idight ld geiiMa aan gi loo tii igeii volkskracht iNvauwdhi 1 1 die h t t iiietvwehj in dt Imnd angstig doei vaoi iiuiidfw alK h grooiHtt kalieljatm um roo I Ki ggeii voor be frljpen w xnllaii dan dofQ vragen OUi iriHectie maar f n energie ala die onvet Vaderen die i hwMndiiiehe I ompa ppie oprichltt n e l lezt vnrotitwaardigd flwta alwijK n onte iintpnnddelen ztillen grool genoeg zijn Olii iiltf tl Iteiat n vtaarhi ih o klein iafld ArtH ktn zijn k wr niaar on n j i i 4n lie MOiK heron en fjemairt tn nkrt tan de IHdi nAfiH i r lit optut dnriden tan uiuar dMir lH urMh H l en iiaimirhik teverg li trat tteii i m kilden wat atteen dim enef oknn man lil tWi o iool valt VK rROnl il dftj A Wii OMidotti krftUi 11 pal iiioeten Aiaao Eerste Blad Protecstie Wii 0or on kuiiriMi li t Invt ti au M H rnU Kwim rtlti ay tl r Land ni i m Jpr hesf houiWMi aii aic w vsn i v tc i jniKï n om an Ot ii oorlogsto Htand iï brnlk U luak m oiii propaganda u u bf n voor prow ctie p d ii ak ri4a ik maar d i wm I iK tPtd Imilaoli pr 4nfOorti U W poging laat zooals wij id i I11 1 allw o iT iB Mtplijk iioggwn noodHiaa r Wfll Joor d Rt gtH rmg Kcnoim a Ho Ui Hirgd wa luet dt loor haar in e on tijd ii g huidigd l giiiwlfn oji t onoinii cli gtibied of df proterlloiiiMt ii wW ftW yit kipptju Hy om daaruit li r hun Mellnl muul ie nlaaa 7 oo U t v g lictl BQOt Jiel tbwiH bcgia v unlworp o 1 iiU 04 rn t tiU waar van K prw rtioumlcT im l door ictittgc tjpdoi ling xöklaardin rtal m li t z i uit L £ oud Ihatilieii aatigudurfd 24 S ChdAW t t Kei d 1 pt üent avotirri tliliMi iti e oorripronkt lijkc IttriiiigflaRtwcrp i H ob waar an do heer o k rlMiRn l ij mlcrniplit verklaarde dai dt iNYdwiigiiig daarvan door drn Mininler vrat praotuige propAgaada voor tkj re t oiiiMti D m I U7 ftTht vm polttifk itt dat ïekor ntat mm het fi Itij n o o duiaalri gi lc n noöil vri Ni a £ ii eMih H 4 of paglt trt g op igto l i gm ltfn tWfft gieiet maar Kli flUt m liocvwrei dt nood hem zulkrf iiiogcUjk luaaktt iHt to dotv at ia het tiftlimrlijk plicht voor d Kauter alH w oRHiit o n n o o tli g gczMidt fcono inlM ic lK iii t lMi in Iw gt dranjf ko Mwn tiaarof ftg t n Xaar a it dt n au doren kant lut fi MitiiMin reiib z ker i i zwr waar wooW gwwgd toen lïlj tt T iEt lcgtDhcid van d UtiurHWft ih eer ntt noodniaatri g li n door Jo c Itügttnng l wmiaq op ouKDMiide noDdraaairtigitlca dl 7 i ki i an üi DiM Ht krattAi ttaothvooiprtlj Hpralom daartaw 7pH Mijnhwi r ttt V oorzitter yn d4 e lUJMMr cU n ho iatiKtimh gcvn c t Ik wwt liet nipt ik had goen lijd oi daaiftTM bi di wkm aat het dun ni4H aan om uitwnnoodmaairt i l widkfn ook ecnigc oonohiaie ouitrmt d gvwodlicld of nog sterker ouilreol d veranderd goziadhfiid van de K ecnng te trekkeo het Htaat oor oiiH vAHl dat dil als wywwrvrode zullfii hilïhcn toch zal gi daan wnr di n o wei rood hi rotn omdat vfij voor protectie MoftiyNcch rland nog Hooit wal ovtTtiiigd ix dal wij ont daardoor Hot tocli zijn df i nU i t In de wtiilc plaair 1 r dit dat d Ht chterzijde In vn A Klijd II d MTiOili van fïOK i9W loin on vtTHchilkiwl hronniDvanwH aart ll il r Q dag ri k r lofid ii bi t aiiiKi htrfd li i l W kowt ii vandisoeiiüt I t kffing van At oitdtTdoHiKvaorïifni g III do crii plaa u tUtt n dragt U ia if Ot h aak door di Lleim liiutf dmdai i H Hl dnt ttsw Iflawting naar draajikiattii daarvoor d lalnjki eon vrvalie rii I It iiwnlim waarvan hi l h t ln n titoi ift ivni imflig van ht n zou doiii afvatlfu i Imn in d ariiiou wari n gvvtogiti ciiii aan ih Mi f t r eoiiipicx van di fKti en mdirfcte liftawiiiigtni ic ontko JK n I n daaraan hctilH n aJlo ih mocralUrhe liitunun van Iti chl onder hlikken of 1 lozen iHWgcdaan Van liel AallHT lufttonif 111 onder aanvotTing vanl alina dte len qutuitnui timlaluü ahtin op den naam hri eii diiiKM raa W 1 ho nten prijs teldp Brieven uit de Hofstad Itot diiurale kioA ifl Aa gemeentr huUUoudtng ia het aoderi i t n vooral leri Ai ichoiMi m naai ig in geilaftn bil MIJ li vui in d et UW van hel kiud 1 lel naar het oonhd van vele pan erg iiM alH in t erg diiur woriK In tl retidenltit ia tiet al e tt huilmgewoon ko thaftr kmd Voor on kinderen in H t li lc nog iitel 1 goed iu i h ttnntaBleeii liiken h pai 4 1agoog gffiüi gd m het Ifttag htlie gen ieoli lj tUiir hrengl ih ze MtetiiBg ui in uiter e 0 H iflenlie tn praktijk I CU rtritool t an twaall klaMxeo plaati l iidendr aan viethoodeid n ujflig kindl ren kool in dm Haag niet mindiT dan 1I 0 0 M gid d vf dat hiler plaat 1rieliond ri vijftig gId kont an renteII Bllo ing em iaarlljkfeh hedrag van JH gId I it de ftlart t n der onderwij iiH pikend wat leder kind voorin koat Kimtt men op een Mrag van 12 gId ucMtai all u HMiieti een xehooikhid t ït jaarM aan Ki eo ine iti u Kanifti kuM ljklluu ll dan ggen dat tkonditrM dli g wn choelgeid l eho V ie I talen H jaar n n bnlrag van 711 gitl lilt de ovt rh idK cba ki t t adeau onlvwi gta i taaniii de krijgw i dan fv entnwi nog kte d ng eho i H en vood eI n liel neht yin praath te Siaken legen d ofi lierwijxeri aia ze h n Heve prnitWi iiH t met fjerhted m oadenobeidtug Mian Ul S I lull mi t iit It voor oogen U liocft iinn ftaarlljk niPt ie vrag n iioe ill t nn lïen oorlog xal gaan h n iiuH fil f ii die ROtialf verzekcring i maar ook dl J7 t imllio of iiiMT de pacinwiiiH op ondeTwijfigehied de verltWermg H dt trartciiKiiton der ond n ijZ r de iiooi akihjk gehieki 11 verlietermg vftn m e Hrmacbt in de rt tt plaaiw door invo Tmg v An den algeinoenen dlmHi ili IU aan de onle ziil n komen l kn i iip n hel el r lilt monden w aniil kt vroeger niet werd vernonwn Ie ImïOi n kr Jgin dttt hel lm et niw m er iu iriwu ht 7Ai ijn fi krijgen zonden ene liij ond r lielangri ke inzf iropagaiKia kante zu h diiH v au 1 1 M l a aa u güu dit drijven ilW wCl lagen der Ie ning die iik t dan dulibel V oiteek ob jn ai iedere er mogende had mgewehnvin voor lul t Irag dat hii gedWongen leening van lienr üii tjn geviaa jd lieefi gelei rd hit wi m uv 11 oil n ionaat v ennogen nog jii t ongiriirtl helilmi ie maken aU raming jiiHt 1 Bijn er iroiiwniw jaien Hewee t 4arin Ottv land enkel m Anie 1 ikaa mohe Kpe utaHt Oüd en n herirag het zitten dat im iniHt giin HitjJen ver viMi dftt cijler van 75 iiiiliio n at waf aar uileo onze Inilphronnen eed rijket tdiivtii vlwu L dan znllui wij Iw Il fh r landen waardb de kneif4kd o logHvracht f nu t ll efl gwtrukt obh lil de ftHiflH erste piw te waebten bch fl yfor maalregeien Ae oom inieriiailo naat v rkit i IwlrtiHUeren I an ra tHt lan dat wel niet in ih wrrte plaa K saf iU industrie fet ft iiiuar toch in ijn lOfk an Houten an den llergli Van Marken n zooveie anderen daarm e ne FEViLlEfOX liardnt Hig maar h Ih i alHcheidnenteflt klopte liij I iiittuuei dé loattch verirouwe hjk op d n ntioiider eti zeide Om u u loonen hoevixd vrientb chapik ftiett ife taande oof ge prek voorn dij gevo ti t lioflriig ik u morgen hijmii Ie koineii eien Sfin vrouw l ii daarna liar liiaiwe seinhlerwliikif nNaten en V Den volgnoA n dag kwam de haniJer u t het iH paaidf nuf hiJ n m u zijl gij toch Jfat at U goed prak hi t Ka rettf Vel len iK derigon gltmlaeh IkyVn ovrt lnigd dat ïfil g Mi dwzer MthiÖM IJeB de eer waardlr zoudt keuren in uwe taïom te prijken lk zal H aaoidMida hi wijxcn hoeycer gij II dwirooitrent vergist dit landwhap Ih e n juweeltje en zW mevrouw er zieh van onUfcKqi wit Hod ik er zont T aar len twintigduizend ranee voor rothi gruwde zijH HiT i edei gisnoiri telken hIh hu itag hoezeer dw Ijanfeiergthjk had gehad In den aanvanglM h j g wugiid u gHo ven dal i eo ieder voor hit gouden kali zon Kwieht m O aek hiJ was fvenalM zi vader met hart en ifl aan hel keizprrök verköocht gelde w n in droMnd nog Xi dn van dew dag waarop d i i n i and re Hooaparte tol Frankrijk am wederkeer fl i n ald ar den ndsArd met dm wd laar zon verheffeH maai hij geloofde m de alrenge deug ten d T inawien van repuhiiek oor h Ki M eiiendi tiet oord ropnhhkein fn WLïHti dat oubuigaaam trouw hl san IhH rf insel vaa twlljkheid en trouw H n ijne K fin len hii xtaaUrman dm di v eeld vim konioffMi au ketzerH veral nehuwde en titb frUié Op lj f moedr al i op In t groolMe hewij tat f la d geiden hitn door de vinger wa ren g igieden ixméer enig goudpoeder op i iine Ijanden achter te laten dK gc n groÓter iroth kende dan tot ïijne kinderen te kunnen spreken Ik het op p rmafht üitgwieieiid m mlj w lf wowei air Il kunnen verrijken rf schoon ite alHhrlet dniï ik nahuW ie dal gij nul lieisil fji voor een zonden ïiil hunne he il mien ol handlangerB om het loon voor Imnne eerioonheid Ie latnn ophalen De miflrW in hMB n nijverheid waa n fer erwten Undor d volknvertageB i nord1g Tf wartn r ukeicn voprziehlig enoeir wil ieh n H annntond ge onn i tl K v ü kM huBBf weigerde HiikrM over dan unj t lf o ird el ap Te rtfhorien vu mij gewonnen Ie gevtTi Keken injutiiwlHvi op mij roo ik u p imiiie Muri iiKt lelB geBo gefi zou kim II Il itoen B B baelt 4ai w ai k al t k h el d HOt iDSTUK lU I n viertien dagen later Stemde hij t i oordoele van de niwiwn Utiiing iMwrt ging lp glansrijke w ij7e door h gra in de luez 0Hihel d i dal twrielit lia r iehlgenoot en nwinjield mei tr n n In Il oc pm k alleiii fen i iMM VMit deze triomf u g koHl lii efl maar den dag waarop gij uw arU id v Hlooid riet ïutl gij ii wtmi hootM i oond aclittw De grii aard wIliKkte ItH hoofdIk we t liM niet gaf hij im t in Spanning t n antwoord maar vaj tiet Kigenhlik af waarop ik tot onw dig iiirhleti ii dl loevliiehl nani io het mijlm gaan whijnim alwf er een vlwkop h onderneming niwtie Ik dl Ui vormt nooit getwijfeld heti vraag mij voor heteemt af nf Het Kanaal ofiil voliooid rM woi i R af uA gijld to U KtoA Vloideii lot l at H eene rwakh id waartegen gij I dat de tf enlMr volU crad nul rijn strijden inoei f epdinand Ijrriii h i I J n mM V vroeg d gfij Mvd ongeK ld poodlg toe ien iHroom n geld 1 iMnig alh o onthrak u tot de zegepraal W v a l w naat heeft looverklank ïa maar w is letf dat mij i ehrikWoiw hej imbliek hehoudfn t maar uw aanjaagt Indien Ift haron de Jo h met jf tTlmh ook l njjd r t gpvondeo Am krnde al f eo eerlijk laan üou ïk bij lagen gelooven dat wij in handen van woekeraars zijn g vay Ih dneben vaïf riie BOHt ehijnl mij falM lat htig hoog 1 iien i omeüi llartt nenien di edn in om oe maar wanneer een kenner ooais glJ vang toe ïfatgi e wal ik nM t iï n Iwin dal loek zoo h og hat hlijft mij niet kier U nkeiMl liad a f hoogriteuw tvtnl hH onvermtkletii B ivot$t i elke grootheid nti ii w ngun tlgi n inhiM n uilffwlrooid tal gtj te oiid wnnrl um ii nog met h maken van hii Katianl te ItttiwHden Wordl varvolgd