Goudsche Courant, zaterdag 27 februari 1915

uueklaar h t ragani ialif lo 1 zou blij keu 1 n verderWanneer een open aaarehlat ftw hgrtjm Wi uMi Vliaar en Tnü I lan brrtigt WIJ getoakkilijk mani opvoicing verdwaald idtaliMtK Q getirekkige wtwlkketmg in iju crwhei Maart koi OQH axH ite mn den oyakic m l tjfinuMi ik hand ii retkon a H ow l hM Mil ktfH ik nkt maar otodat hij btewoerl het lbk 1 denken al wy ouat iMWfdcr he aKiri it ijn tkn luoud vol bevU vwilabixlainaig uit tt luggt n ea uiigeïagd T uji ni aU V er di Üog v an h t mtniiioh lotii Ie tieginoen bij lul iiniividu ver 1 rot rinji der inoïiiicheo v rtMtuheld r inMd hUIighiid lerwijt dU vir tkHt wel iHwtaan in liet loMSvlieurtn van allt lUMitkii dk kti lueciBch hmdon aan hrt poniliev hrierteltjki loot en Moraal terwijl al vaw d h lft van bet i m dii iMo wordt itg lottn va bttwa unnieke War f iUit door di iiitalui iing tk r vronwvo benev eoi mlusiena f van k UW aadert tneiiitchen Intnw elKii kuljH onw Broeder V rUnd tegen onm hettigKite overtuiging en alHti enx em antIchristelijke wd tot uuul koml die h hl tdenwi ie lij v ri raadln ift t eh4 heidlug dl god MenMllooSe tiohool K aUv baRtiig van den ed tiegunatlgt lan iH het plan m dt Nefvolgentt gaat iK tichnjvi r di i RiH r onvoldo f k v erdieiwten na s an k log te Sijitnegiu hi tindigt alf voigt an a tb gnMM V raHi t he re o t itii tot aan b kit in l ortugeew i ijn ültt oinwmktingtu van turopa m Aint rlka door m nnl gthiinu matjonnUkegt notHMthappe giniaakt U i t g teo lati tr Ue riJiu tM ij gAM tr grooi op Dl monarchak lantkii natuurlijk in haar niH voor l rolanen be tleik genchrltli n lil e gl Tfv olutiotine rdt lantkn up iiliili i ttw if d dat de N lerlandi ehc Vrljmelae larij in imvrderhoid nog nii t Ofuwi oeltttf K zittd it KiJ kan het worden I e btt b gt wcliieik nirt kwr wwden getiotnnv gl nootfK happiu v ra v o laai Muuabifr V aartijk M Ht vertegenwoordigt rx Kroon ili rgeti rteik u begunttlgeu Al Kfht men alM vrijzinnig ikn lOdddiMBat tt maar dm Komuwihm haA HJk Hl ha k lijk ikwr zijn v tjaad di V rijmot t lartj nntiig ti vi rktan u uiatf vvm monarthaal Minktter inot llijk of ut t omi tröleerltare öllUekt i ltilw gelijk d lOfw ijn HidaukM do IraaiMii Nitaiutt i eii Hit kenntngeii oftWieel van algtiimiit nut ni hk u f UKtl ii ti U lugi f gewuu JU uoy d fe Hia kt t il loiii boveadicft bleei t u r ook i g tiet w l ¥ oo SLSk ldiie uugal t z aar a IhJ de kaïmY watt ikt Mtitb tir uo vtrtttatul oni dtorstog a u t raft ii oitiUt bei oaintfpiv kan mgtirokk o ftordi tt faet u tv nlntirr fA tir vmdt owdai to b pttL aadere ma lUiitg vttu d WW op dl pwudeofokkpitj m d s H tK ii df4 Kju pi aui ordf i 0 t W tfTti ontwi p 1 tlu U a lottv tog irokktm Qf J wurd tLrworptii nrovaal Mj il 1 t HtH gold t B W O tot goi d kt urinu au een o i rw nkoiiif i tuHi lif n V tV Ridï iip a h t Uijk t Ti aaouit prtkir voad di oïi rtt Bkomst voor hn Klik tt badelijk k n oor de g m ni our lHï l e hetr Jatmiok irok dt OHdunit uit livt g eval h Hdt tat k Eai l x Xf noodig w voorsthrilti a itiiHi tn t aailgt kondigtk uh df watt rltt hngfü legm di virout gtiig au natcrlnthng priKp d aett hnl l o lliuiiw ürt df ttettliiuiiing aan U Kaottr over Hij had touiwirp ge ondto lit d u mvottariH dit bij o r nam toin bij 1 xoHU nlle trd tn d Ka 11 1 iiK r t kilIi uu maar uUMprfk u ui Ij b t coniraci uildt o nul liaaruic wa nti l f lappt v rdt igiiig van luH o rHtel btl pleii tH8lii t éei Kaoior wcew iti contract af iii H l iltl ItaodtHi t gene Afgt c4it tden umh vaq h t v r schd dat w gent mdrogmg uji oniatjun worden do a g soi a hoeveel heden dikwijls slechts geacht waardoor Bulke belangrijke RfwykiBg n m ge wicht ontstaan dat alle controle onmogelyk wordt In verband met het bovenstaande heeft de oommistwris der Konmgm voorDO rad thans de boTgeme ters nitgeooodtgd namens den minster voortaap met het gewicht van het vleeech doch het aantal heele halve of kwart dieren te vermelden hetwelk wordt afgezonden in i opgaaf van de soort stier os koe pmk vaars graskalf of nuchter kalf sooals dit in het adviee van den distncU veearta wordt Ingegeven en hetzelfde bericht te geven omtrent de huidw Uitvoer per spoor In verband met telkens opdoikende gemchten dat per spoor aanzienlijke partgen goederen worden aitgevoerd waarvan de aitvoer verboden is heeft de minister van financiën verzocht dat de ambtenaren en beambten der spoorwegen zooveel mogelgk toezicht honden op wagens die ambtenaren der invoerrechten hebben verzegeld zulks ter voorkoming dat de verzegeling wordt ge i honden Het is niet uitgestoten dat de sporen van zoodanige schending door eenij en knnstgreep worden gklekti en ook het ge braik van valsohe tangen mag met als onmogelijk worden aangemerkt Van alle in dit verband verduchto feiten moet onverwijld mededeehng worden gedaan aan de ambtenaren der invoerrechten Voorts ztjn die ambtenaren te waarschawen telkens wanneer er vermoeden bestaat dat ten mtvoer verboden goederen onder verkeerde benaming ten vervoer zijn aangeboden 60PSGHIGOURAIT ZATERDA G 27 FEBRL ARl U1 Tweede Blad ii on arhm0ttt TW 1 1 Dl KAM R a r ia 11 1 ibll f ai gi or liaarom olg hiw ifr l oos ni rning uU Norig wnek I fhnch Wulg pro ii in Do U lti ring l j 11 wetii IngiiN oiu l l 1 luakm t onniogi 11 n tht Juiamg pm ire ÏU iloo kon ma i door h i illu u ikiu an for iw Uv i h lmg ti Axm Ur w l hu 6 14 rtMiHCOiiraiit UI m wn door A rtilit A a ii u wijz n meuwslilad i rwijl g i g ling ttRrf at d pubheatw m eim lagl lad m d prostnct of ni aan ïmiïu d prounc iHOtBi ptaal ïnhUm u ftuwiwfcnwmtf van der l 1 dagltlad ii r biuUn iaten doch il h aiH alleen in dt WaaUooiironi vü r chruv n I U R tand ra vanhrt HDd m nt n oP iraiit wtlnig B l w wo 1 r afrtinnwn xioh op dit oa i lijU iw k Swl wanrwtr in n a nlwoliniL noodig 1mh ïi ¥ m dt IftKllaUu vtHt ttrwijl ruim r publicatK r cliJW B t opöoht n w H htft Nclirni van d r 1 wi lot 1 Msal Alt tf n igi blad il Il mti ftfhaokohjk luoet ma 1 xftii d8 l laa dM olko n Ui hl Milx n dpz w l on hela al 1 iMtverttfilUrt t Wij gfloovMi niPt dal er voor dt c i mnicn vM reden 1h om te treur iio r d ie nieiiwf ngpllng die haar voorbii gaal m wtat graim atfvfitiiitiea A rk lat ii wan Ituama vii g n wi aan mtt t eo tje prfkiDg vao i n v riio ging d r l4 id lK uwt i iOOtiiig lüH t l i luilliotn waar i i dt g hftle t cüiiOiiut flie toiMtand vao oni land vanzfll aan de ordo m Ut ht t r i liaptr Old iidi lU gfdatlitenwiBtwtlng iad aan dt oviretugi komtii dru k ar I r nitt gtnoeg i n dMong bu Voorauitr 1 h p t alH 7ijn luotqimg uitgwiprokm tal h t k algdiiwtii beöcbouwiagtn zttr 1 iiiii iiiotHliU wi 9 n tn dat alb Ih lialv Jt ïtuincomit f er ondtr vit laaroiH fin vol uur af llidfu boorden w den liitr baiwr b tl tn kiv btK r Mucwngt un dt êlthoiid r lagnanilddag Diondag Woiiiwkg il 1 iond r iagotbti nd vt rga lt rl d Ka mr lil k afUHliiigiii gaat ili M pptl b afgivaardigtb voort iC 1 tbr li ül KLAPPJI Plantenboter en B II K Planten et zijn verkrijgbaar by alle goede KruulenieiM Boter en Coniestibleshandelaren Inliehtingen worden gaarne verstrekt door deNederlandsche Plantenboteri abriek Kokin 75 Amsterdam Telefoon 3244 en door het HoofdAgentschap voor Zuid Holland en Zeeland Maatsehappij Betere Volksvoeding Leuvehaven 75 Rotterdam Telefoon 10044 124 H t HaagKciie lloach Oifrtrent bii atdoeluign onder ot k in dt Iwwd kam r van dal geiknll van btl trtoniwerp tot rhooglng van de a liTfttnfltKlKïf rooting heiwHk Iwliekking Ittft op tien aanleg van m wi oor hni l V1 rk H T UI lul Haagsch liowb vir Iuid4 dal hl voorstel kraehltgt beiUri hng iti IwhtM tti nigt verdelg rw heelt V ondi n In 111 aideiUng zouden zelM ó likn lib ff KiipBrig tigfii Iwhlwn V rklaard A lubl n nu dt npn kirs m imtMpu 1 nnijn gehoord di MinipUr komt ari jtinwdug aan t woord oi on t totaal lil Ir ik 1 f ftp hof ontzaglijk aiot lijk t t oiti lofltri ft ndt luaalri ilen U neMQ UI iM n tijtl waarin alli normaal lononu failUct in populairder nitgf Irukl naiHMir allt s op 7ijo kop tjlaat Ou A U gHrmg bttll gedaan wat aij U ni 7M h ft waarlijk met ötllgez ton i n t im komen gespeeld Zij liKft i u g c g I L p t n mpt kraclrtigo hand hkr m uar mis hit n n is tP or ch H t lslj rt iiogiliik n in Iwl zal w l zoo zijn tHuilt iH luog niH dp üjd out sulks 1 ii OOI klim lu wannptr dt tijddaai gikomtn U ut gikomtn rat 7ijn dal Mtn lan bf H nkt dat mm al crili ee 1 11 i ri kining kan houdi n mft rpt ult tl II ïi i Ikt d Ik gctTing n i t t kenilo 10 n 7IJ liaar iuaatr k ü hmw ntmtn a V dat oo irgtiifi dan h 1 1 r ï critiek R c 11 Iff a f goi koop i ft t iio I k gl ooti iiiOi ilijkht dtn waar f ar k iiMrhpid tt lkin wttr kwam U man l Hl g ring gr Hp oor vaütetolling san maxim iiuprij in door inlKHlagm ming ioor difltributii van graan door uitvotr rboden in de NMnomlHchf v t rhoudin U i a in Piki anArtt zuh tlvi pUgtu i rpg len door At wrtkn van vraag tn iianliod I n at natmiHijktT dan dat hiprhij 1 Iktn wn Htnjd van brlangt o ontstaat tin Hirijd an Iwlang n wclki utkrvoor ith vtrfkomcn r ptHJtal i 71 m dun ook vtrdwbging gwloogen krwijl t voor df i andnoverhpid plicht l om allürrprwt It V ragpn at i mcht hel a I g i m n b lang waarna pariiouliti t l elangfn daar fian oo noodig ondirgoflthikt or k n gtsnaakt Bij ai die wennchtn tn w nschjw daoh ttn we klkens wtw best mogilijk Maar bad hrt andirs gt imd P I It bit Uf wnng antwoord ïfti we Wijkt n dat d Hegtwing telk nK an iittr iii voor en Win tond an de vtrschilkmk kwaden lu t ininHl kwa l b vft c koycn In wal wit imn imer V iieea IbilttiLlH luehtHthep lt Iwvw on lomt ooaltt de Qd it uwik gedeeld lintiU iU fk rlKniW hi Ikgferiug op groiul van bt i VI riitotHk i ilni In den uat ht v an ti of j Januari jl Uiiltncliii bnditv aartul Htii au h ovi r di laiKla di groodg bied bailden Intwogtn aan dt UuUmlUi M n t ring V i rKOdit mm oiident4M k u r vaV n 1 ttnen InxltHliit Sadai ƒ tl dn v rotgt r wn i if dtdla t t I titling itooi 6iixen gecant tv fWr luit UI dien zin wa ontvangen ledtdt UiM tle K gt ering onlRii fM n mbriflt lijk l r kinnift van liaron tlnvera ge I rai bt itat eeu t r iake liigeMttdd nattw K el omkrzoek heelt aangKooud dat do j ilnlbekl van bi doi tti viruioeditn gfIte t iiUgettiotiu Ifi loiiailitg van Üp $m tn iMgÜ Ue UuUwhi iwttfiul liiffieraal tt Aniater lam hrijtt oun oon4a uit veraotiUlimle opiuerkiugi n van vimudiillende kautm op U itiak n iH tiehi ii lu Holland nog Ittitb tk ver k enie uiet Ring te tKHvticlien ttat Btl iivu in wit in den leeftijd van ld 4ri janni niet ine r in Iktlglfi lotgelatra wor lm of dat d4 rRellJki IkaJen In ttc gUS al kriJjfNgf aiigtfOf hthandeld wordim Ikd bt HK t uliM xl n vRTltnerd mii kidtrm Ikig Mtaat de terugkotY vrij UUsém In k n dienNiplkhttgdn IMiIJd op wier Ie nigkei r tvrmalH van Itni iHe vrdeg r knel uitmaakien van tie darde ivlqiuim i prtjit ge itt d waHtt ziju in tkliri teoh ir aan toiiirdii ondiH worpin l i ri o fnv rkrt r ugeland Sedertand l e verliod van t Maart I ot hediwmidiUif Itall V ijl wrm er tt Vnutterdain uoch o a e ftotierdwn im ItaHinten tn dti Kvtieipvaartkriniri i ev enudn in tki unMelIJke kringen li nt ravenhage ift heliead van de nicik det Iing van vn offlnieelt t eki nduiaking It liontkn volgtiuH welkt na H Maar lilt mand niMr uit nilnirv ol I olktwtom naar tok h t I iigelrtt gl aJffi1 WRl Am 4tirdani had gtitii iHYlihivdt romlriii ooi vanffMi maar acht liet lei JuJm MiKluktt ge dk atn 1 nki Ie inawiden geleden eiiloot d Kaad k r getutt nii 1 illnirg i u gildleening aau k gun van WiM tlU ugen tien minimum kotrK van 9 Nitttt in ttaandt ri df tweemaal de In wkrijving op tk l ning wt rd trpeng Hteld koh nog nbt int ir tten JtX ItOOgbl g plaatKi wortien daar dt imwhriKlngm viwr ifn aanxlenlijk bi drag lieneden dtn iHBXimiini laOiTrt bleven Hi bfnlng toeli voUetkend k krtj gr i cal nu de ininlmttni km ri ii nigge krat hl wortk tot J7 Toeval Mtn nthrljlt iiit Vlktaingui Ittw kiMfu lilt Ht gelo b bl en liet jvolg txk ini tii gnk ld i di tittrokkttt atilonti il WotnHdag II I Hirusri din dag tkit t i linmuen op llHSingen gi vollen iin nis n ij naar Hengelo en woond n in den inm xn giwprtk biJ waarbij i en ikr linden izigtrn v rinofd 4i k etn l nitMeher i vraag u ét ol tr ge n boiumn op listilngtii wann gewori rwt wird r luiudi r ac bt op geslaf n maar to n l n volgenden dag lieki id w rd wat i r gebeurd waA mtendm zij ht I g hoordi official ter Itevoegdf plaalue tt iiioeten III udeelen ooalH Kitn ttiHi ontkent het t rantu lig rbthiniir dal t di n hiR etn 1 ranacti of lngi l t bt V liegenier bovi n liiwingen g e Ni kan zijn aoögfnooien n voor I imbutg üotli proviüCK van gitMH kauaUnau s a d Muas onikT rittnauiing w i twtrp vooral JU i ojf tt o dn 1 lang 1 niiarvooi t u it rsU aauvro van n ii ItaUt ton ui totaal nal dt Maa anali vlio 11 iiMlIiw n onkren wai aang uaagd Ziedaar ma werk waar de hecle Ka iwr oor gpvoelt fcn bet bebotfdt zcU jjWB ifoait tp iju lom dt bt er JaQSt m Maastricht dankbaar maar nul vol daan 700lang liet idt aai bi vaarbaaruia kmg tiu dl Maan van d u ÏJsol totd Itotr Mil idtaat blijft dtn Mminttr too vofgd dat ook van mr Ittgout dn tin Minirtltf Ifu origin dag oo on baniihartlg ov i zijn rovaliltil had geal laiiuierd vooi dU doel leuu wMlcvt r wacUtL l Ut iM r eenge onvenaoeid atrijdir vuor d bmitt nHcheep aart droomde at uu en vortnndüig door middel van lul iu uw kanaal van dt AAa lot Üor 1 tix In natuurlijk sE u dit btol mooi ii Maar lu t io tijd aU d 7 waarin lil iniirnatioiialisim dood men gi lukkig rtUttiln B c b 1 nitood ie kan men ov tr ziilki dmgt n mei boort n aprckim AoiisUr ttn g vo l van bitttrhtid m isiuart 1 Ubr Ui niLuwt Mimstir van Ijandboiw it iImi gebtxltD do achter de gto Ki taft l Ui nul aUioor voor zijo pli r NiPt dot bij n persoonlijk eciioc bn d of 7ijn algmiuwi bcloid aaugt vaUtii wird maar hij kreog toch M wat kntick tp hoort m hot resnltaal van tk iK Bprpkiug h was III JuiHl nUt aooalP wo Minister dat I iiifRt riW in wkorpn 7iii gmg dftn lick goedA tU ovpt heomi Voslhuma a ou thiild ig hoofd hwn naar dat van 7i u voorgangtl mr rreoh die én om ir pi n indiotid v aa iitee het niet vlottt n wild Mrt het wrsti wftje lup hpt lonigtizlQ P gl i l OtU liicbk gev angt nen Ie Hlnternwijk UB gifi rmorg n wet r i i lranAchp vliuht llngin uit tni kamp Il I rleiirirhnfold Ut M lj aangt komi n nt ïi beeren Henri Marcd grootindiiMlrkHl I PanJ I n aatoii an 1 lainmt fïit r brouw r u lïoubaiï 7 pt waren w H Mttufjttigi ge angen gmomm e hml liti ikn wig gevondm met liehulp van n kompa e een titarkaart iliHleimiorgf n vi rlrukkni 7x via Rot i rlam 1 ondtn weer naar frankrijk MonI l klauwzeer Meubelkoopjesü Fraaie M e n b el e n al TalelS Stoelen Kasten Spiegels SchOderijen complete Salon en Hulskamer ameublementen Veerenen KapokBedstellen Buffetten UittrekUlels Leerstoelen vanaf f 17 60 de zes Theetafels Slaapkamermeubden Brandkast Pianino Westminster Speelklok enz enz ALLES SPOTGOEDKOOP II Simonatpaat 44 bovenhau bq de Sobiekftde RottoralsiiiiR mu U ip Krln v l ieJ ber van tand en zet I laibl hiM f ik volg jtle or kr intgi aar Ügd I n I inde oor oov e I niogi li ie II pnald 700 eenigMin inogt lijk geen inkwflrinTlng t doaS l K n op hoeven aar mond n klftöWKPor heerMht mifor U b 4 iH treitt n Hmd r noodzaak Uwrmiiitairtn van hoevwi Malk n trvenweiden tnz waar de sdekie vooriomt V rl odeo an h militairen moet on k r het oog worden geliraeiit dat ij geen rceiil van toi gang hel In n tot rnimlen die niet lof t girgfiir lik of K it i elan 7ijn ge ordi nt Sed Urogi t ntM Dd Uoor den Sed rogiM n ilond ih aan d ted n dur Tv vAp Kanter een adrw g ru hl waarin i aan ien van hel Ber t daagj aan de orde konu nde genijrrgde Wordt toth dit gewij igd wMnvoorsle w i lan 7iilten alle drogirtt n nk l apo ib k r aswiH iik n i ii genood aakl 7im Urt initw ktiing van htm ln dryt m ft R k07cn Bixirxen larLd Vleesch en haiden Onlangs heeft de coroAiBsans der Koningin m de provincie Z Holland de burgemeestelfs der gemeenten m deae provincie op verzoek van den minister van landbonw ngverheid en handel o a mtgenoodigd van ike zending van vleesch en huiden afkomstig van alB verdacht van monden klauwzeer geslacht vee telegrafasch kennifl te geven aan den directeur van het openbaar slachthuiu te Rotterdam met opgave van de soort en de hoeveelheid vleesch in K G en het aantal en de soort hmden aan het departement van landbonw nijverheid en handel werd een zelfde opgavp met vermelding van den datum van verzending per bnef ingewacht De directeur van het oedoelda slacbthms heeft aan den minister medegedeeld dat de opgave van de bnrgemeesters van het afgezonden vleesch in zeer vele gevallen lanraerkclyk erachilt van het door hom ontvan Aambeien De MmmbHamma f van Apotheker BSOM geneest apoedig i rntutweodige bloedende on bhndo Aam bsien Het jeaken bedaart poedigPruil per potje 50 et 12 Verkrijgbaar te Gouda bg ANTON COOPS Fa WOLFF Co to Kotteidam bg E VAÈ SANTEN KÜLFF Korte Hoofdsteef i ifiniH nk li tt V oorxorg Met hel oog op de te verwaehlen ebaarat hie aan tarwe en de waar tehijniijkhiid dal de hakken zieh nl t van volikMndi roggt yiilkn voorzien ztjn n tij V der fCm nk nibiirg voonu uHiiM tvtr te gaan kH aanjtoap vrangt 11111 niew gi van rogge deanooda ook van ElnoU Dr A Brinkman Zn Gouda Oireu Sehouwbui M Spreo Rotlerdain StartioNsplain Telef 3918 GASTVOORSTELLINGEN Yan 4 tot Jl MAART Hot r Nederlandsch Circus I ARRÉ t lïïmtn TOOSSTILUNS Het grootste CIRCUS Ppogpainma zooals nog niminei hier werd vertoond CIRCA 10 1 Paarden Olifanten Leeuwen Apen Kameeien Beeren Jnoe s Wolven Hyena s Antilopen Lama s Wilde Zwijnen Zebra s Zebroiden tklelherten Hoaéen rauzen Erals enz tk ete tUc MHpMMMMMMMiHMMMill eHMil BCBIOHT T i 4ij lM iiiir fi ii li r l i i aiiniiu rkitiijf tK Ht nil hf lt ik hcslotcn om mk liet iniiHlcr pcffiM tl pulilii k l4tt coii jMisock imii mijn rKtc klim in iii oort folUt r ii in i l nt U stellm billijke Entpee pi ijzen f k vaat tv Htfllen 11 hot hpMtP nnii te bicilcn w t hier loit op ilitt jfebii tl te it ll is gi wcest Ik h mp liiarcmi op pen liruk bc ock ti i oii icist uiini f iin mijn g nxtviMtrMtelling diior hel iim an vroeger nog tt e pnügfn piUhttl fm HottM rtmn en Mn evingp Hooifachleud ALBERT CARRÉ I ê H J I I J i t iroot Hr an raRonanr 00 Rl lil r p p Vinlin byioiilirlieilii eesclieileii door nader aaikoDdigiigii Plaatun verkrijgbaar vanal ZONDAG 28 FEBRUARI n 4t CIrcuB Schouwburg Bureau STATIONSPLQN 12 Telef 3918 Bureau geopend van 10 7 uur savonil RPn5T 5IBARE CENTRALE OUAN O FABRIE KEN ROTTERDAM Peru Guano direct geïmporteerd M i bot z ii chip ajade 2 760 000 Ko Popu Guano b v ttenclo oBBiiveer IB o Utrstof en 10 plio pborauur B de moeilflk hedoi om voÖoenda Stikstof to kry en en bij het gebrek n Super uhosphMt rade wg H H Landbouwers mn de boide voodinR iBtoffeii iHivkUende Mmtatot te gfbraikeo hetiy Ruwe of verwerkt als Opgeloste Guano 7 U of 7 X X 2 Ook uit de in Deoemher pei Znilschip Dolbadam Cattle lunRebnuihte lulinit v n 400 000 K O Peru Guano m mig 11111 iMiiMiiktti honviwlhoid heM Inklmar De iiikoraimdo order woiibin lil volRiiidii mtgovoord f oiluroiidii Maart Viaajjt offerte aan Centrale Guano Fabrieken Hogendorpsplein 18c te Rotterdam 80 liBffaM li aMi r Ik ipiiAk ttn vKtMw VfiBltlDjt NOU D i niAf ¥ f o6 NicrkEHOE f N t VROC ÜNTOAAW i Of 2 VOIMTAAM i Ha ii ruM MCT et vchmmim Ze CH OK CN Zti f mmjtm m IC DE r EM ALLC D E k Neen ni voo kOtLMT IT HOOR Nam r 4A94 Tt V9t U Dr ANMCN DA Noorr HAD haarIs hat Die AóAP iH AT Zoo fiiiMKii H06 6ckekcN 4WSCHRIJVIIIG LEEMUHQEM voor d n CURSUI lél5 19t6 kan ikM mriém aan de School geM hitideu Inlichtingen verstrekt de Dtrectsur P A SCHROOT OonoA 6 Febraan tSl i Zie de aanplakbiljetten Tandpasta s Tandpoeder Tandbopstels I KLAPPAll I Plantenboteri 2 da Ncó pldrÉnbotcrfdbnck i AMSTERDAM 2c cent per 1 Oxponó I bu P WKIJKll Apotheker GOUWE 135 Tetefoon 37 W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Kcukengerei Mij wielen en onderdeelen T G Landbouwgereedschappen en Werktuigen u FirraaC SMITS Sclioenliaiidel ISleiweg 48 Gouda 0M 4 iM 1878 HET ADRES VOOR lËBËREEPt I f MËN DOET VERSTANDIG Doon alleen te wassehen met ZEEP EXTRACT Het Bleekertie Imt de minste moeite maakt dit de wasch blinkend helder het goed lijdt hoegenaamd uiet en worden zelfs de t erste klearen niet aangetast Alle bijtende geweldmiddelen zijn van zelf sprekend schadelijk voor het goed en doev dit lang voor den tyd verslijten n M l zyd Bpzynhd AI veyar Qouda Boskoop M werkoopon cheques op alle wooi naine pfaiataen in binnen ea buitenland Koopen en epkoopan vreemd bankpapier en vreemde muntspeoiei msnas imHI DE m bw$m Passags ii Rotterdai Sekril nog Iéü on Cahlp Verhuren safe loketton in hunne brand en braakwrije kelders ji il uiuvang tf aken daar Ai vtrkoo van M v ydig oaseliadelijkefef eeKiuiitdHe iMtmem virnchille k toï f n du wei e n al genewmiddel ge Itntlkt worden tsaar een vei I owvaogrtjki r i i pa mf v imH v oor uden doH inkn dan ti giveibkundic tto bun itii 1 meer geoorloold zal atja U grond hiervoor in de imiuorii vts o iichlmg genoemd i dai ik i rkoop nn gl n lodi ntotk n niet aan onbe gdeii kan wonk n ov i rgilaliHi n I het oog op 11 V olk ge HidhT id Het drt i ttent driil wordt m Sudtr tand Mk r iteor hh JOttMal ptr on nl t o kTK tt aarcmder hooKM i n i IM apo tliekitr Hb lini in en waii Kiader it k r Al dii h i vak biilun d apoth k in goed i r naam n fauu tiekeod iaan I droginj Hxaken gek t rtl heWw n IV Hou 1 w it lufU Hen n exauM n lor drogirticn d i van het ixaiiienvoof n Hirtttnl apMhikir Hk clit vt r ehtllf door int iaaraan ontkri i ki de volleing phar iiiaiuUi H reaiMuur terwdl lïaaraah wnrdl tcH ivoogd Identileit Vn ztiiv r lu idreaetif n Ut Urogihlenbond winstlil dat U over BftugwlMlttiig in dn ntl HDiilwtrp wottkHi g uoniiii dat dc tllde rechtfn dn d xe VI t al loextaan aan apolhtkert aMtUk n t n IIM4 iM tnkkmg tol di n verkoopvan K i fliiitM It n in hel grimt Iwreide en ff wonnen gimn inid WHen virgilt n en lii iiling van vergiften ook zat worde n loi getitaan aan lieit tUi ut het iHzti zijn V an 11 i diploma v aq drogi M uitgt n ikt Ioor dm e iYlandi hen ltrogiHtenl ond I n twettk middn ont aan de lioor I I niiiin w tMonIwerp geoieliapdi ou I illijliheid legi mom ti kom i zou be taan door d gfk grtiheid ti openen b n It ll itHi vaj t te Mtetlen tijld voor hï n dl likt virlanjEen liei exannn at te kggea van apothf eri aiw i teiii waarld dan M t llmg van tk pharmaf nitlttehe re ep l uu gfg vm iKOu luotHeu wortkm daar I XI voor lul IrogiMvak van geen 1m lang u ï 11 ti rk iiinkki zon kunuui zijn dat I il drb jar n Mj inwt rking intlm II wi 11 n drogiHierij yoor tigm rtk I ing hl blH n gedrt v i u himm droglüit rij iteartw en y rM vi rkrt i n hilitimtk van ile ovirhtld op gunMtlgadvkavan iin lN vo4gtKHt antorlli il kunnen hhjV n Irijvtn wi dezHfde rechten dk inlu wetNOntworp aan ik apolhekerH shwIk I uim znikn worden iwaarlKtrgd Uoor K i maatriifekii zou di on itlijkheid worden wt CRenouien dat imn hm du nu reedn idndii twintig en me Tjin n IrogïTiiPnzaken ilrijven zleh eu tl virworveii bi btion na jarenlangeiigwpaiinm arluid ub dit ImkH zimwaftrdelo fi giinaakt lengtvoige van t n nzii i g 1m voorr ehting iii oor7aak kan lin lUl vefi ptT omM l onl ltigm moet w ir k n U t g u n li g i n g n d i I O g In Ut li HThrijtt tl d I i ai dImI imnr nankidijig vut li l ri 1 1 lat MtniHkr Irtub tie 1 oge Mnl I wk Hijk tl Sijmeg rl BteMlng v i bttaM img bad verlefvnd ontihit itlj geatlil werd t ijn van nlgmietu nu rijmetwlarij m VlgeoHM n Snt iHgint liti Moog tn hit gaai dan vir h 1 Ui g dac iien awtiix iatit kou groppiff jti alt d tlnlKii n ord oi i twt n tdo Il u M rgdtig r wa door haar MtHtH hit ligt ondermijning v an alten poailiev en lodmiienMl bljxondi r v an ht t let rMtelDge I liriNteudoin Ik l og ten algeinemte nut te y lerwijl JulM iddtreen wwi dal dt ripnrtm larij een twiiioi n drled W et gedokte onderiingi Unlp 1h dk nltiilui imd geewtver wan 1 11 htlpt Iwvordmrt t imt tn voorthtlpt voomaaiuirti aanirikking voor vi n groot zoo niet hel groolti In I cl f Hroedt m Vin in fi bit dan ook met lionibrdtal jin aan in d Im ler U oltligde opt nliart lMtrdikingf n vooral mj I om m l ie gralU Mlniflkri m Ik laHtingen Hol liinl h Spoor m and re hwl ii hall flH I tt liittteJllngen In oiizi Oo tn He l If t tn vt rhou Hng nAg frger Men kan nagaan wat het wontt In gt iti l rmaconnlikti landen hmIr l rankrijk eo l ortugat waar ik rijniet M arij Hint Jaren oppi rinaebtig dt ta kimt utl kH ll üt llevtr gthetl naar xleh 101 haalt anat biH I retddentwhap tot het iièftar eeoigwyinM htilindenik ajnUj in in tik ongi lukklK lanik n alk t door Urn mannen Ih sj i a na u kan nog giiti iolitu agmt wordi i ronder nitn Mimn f rt onario of vrljgeeal U wtm ii I im t rntenM lieoefi ni de rd dw rijuwtHelareo eim enghartige Broeder udii tHe ij qiiBHi naïef voor hroedennlowil laun rkKirgaan tweedene konrt hKaigi miMiRe van haar nut nog negatiever lit door baar wozinllik zij t zooveelmogdijk gi4iel i gt houden doei verltreitmg der vrijzinnigi m tutstrlJtHng dir hrituiijki idiH Ut 11 Ix broedtri xleliInl loil btwiiMt ijn komt ir mitidi r opaan kt oniiiiHkt tibari war doel ik rinl mationali rtjuwtHelariJ i tioowqiien u vrijzinnigheid tt riigvoorlng naar hetHl Ifkndom IJ l nog oo geoiodemlseerden duH e ttrijding op tt ven en lood vandi4r r 4 grooten tegenMander hit brut tendow i i de Dffkk e Ie r dir rijmt t i lanj wanhopig vaag en v rwardnog itoo keonurkend gf nttplreerd Ioordl n e l der Klets v eriu Int geen bu Mai n van nlg Rt ag v al ifair V111 tegtitiHprekMi dat het heiligat teel wil het I IcW vn ander in dan het f ovenvern etde of wij zondig he i doj ij nen I ladïijdifi toonim nit onlooehenttaar maionnieke gettehrilten niet voor hel pu lili k infOiuti Aa l indel m Itagon Matkiv ni I arpentktr Aklng waaruit