Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1915

M V BevolkinR op 31 Deo 1913 M Vermeerdaid door geboorten 4 Vermeerderd door veatiging 20 239 23B V 11 10 24 21 2G3 25Ü Verminderd door overladen 3 Verminderd door vertrek 24 14 27 14 BlBft 236 242 Bevolking op 31 Deo 1914 478 Aantal huwelijken 4 Levenloos aangeven Haasttoohtache Gourant Li na i fenkel Kamerlid 11 van Kol na een be Hk van vijl weken aan Vikele deelen van den door de Kran sche en Kngelsche troepen bezetten grond iu Frankrijk waar bii alle bulp en voorkonnmdiM id ondervond tengevolge van zijn bekendheid met vele Belgische eu Kransche iiiiiiistorM gisterenavond via Londen Tilbury Vli i ingen te s l i raven bage aangekoiiH n Hij deelde mode voornemens te zi i di ze maand weder lenig te keeren naar Japan ter voortzetting van de l ekeude enquête welke hij hij het begin van dtni oorlog afbrak J Ie heer Ketller dae den heer Van Kol bij ziin liezoek vorgezelde gaat 1 J Maart Nclieep om nog eerht wnigen tijd e SanFranciseo te vertoeven on vandaar naar Japan te vertrekken Opheffing uitvoerverbod T o o r boter Men seint ons Naar w ij vertienwn 1 mei ingang van 8 Maart a het lieperkl uitvoer i rbod voor l oler hoogclttaart ebi iilijk voorloopig word ii opgeheven I e K iék te p k i en aan hem lo rukken m te trekken Jlel o Si t ihchte zoowel tegen De K rtlri li fcn maand gevangenit Ntraf t r zake an wederspanniglieid ut verei nismg Mr A Tj Reitsma pleitte voor di u17jarigi clemeTttie R Ct opgekocht Deze werd opgeslagen in daarvoor ingerichte ruimten vanwaar sy in kleine partijen op de markt zullen worden gebracht Het doel is graanpr zen op te drijven De groote banken willen door haar maatregelen op het einde van den oorlog alle graanvoorraden in hun bezit hebben Teneinde requisitie door de Regeering te ontgaan worden de goederen beleend tegen anderhalf maal de waarde Het bovenstaand bericht heeft in handelskingen groot opzien gebaard Hbld De Represaille maatr etcn der Innd genootim Ki UhfN 2 Maart Part De Koln Zlg setirijft over d n nieuwen maatregel der gealliwrden in dien teeoorlog Het volkouHHi de uiting van liet systematiRch uithongeren waarmee onze vgandi n tegen ons vi blt n dal zij thans den handelsoorlog zondfr pardcm dio zij aanzeggen alH ot U antwoord ilocn voorkouK n op een houding van 1 uitschlanJ die legen het volkenrecht zou zipi 1 Ik lila l rwnil dan de verschillende maatregelen op door Kngeland en Duitschland aeiuereeii vol gens in den zeMorlog i enomen en gaat dan voort Ai érika luobeerde op aandringen van DuilJ chland nog eenmaal Kngeland van zijn uilbongeringMplan af te brengen en Duitschland itelde voor vfai zijn zijde een tegenioelkoming in uitzicht Kngelaud weigert nogtiiaals defluitief en verscherpt buitenlipn den oorlog lot de uiterste grenn want hij wil tmder alle omstandig bed en I uilschland uithongeren Wij heblien biertegonovof stocbls liet feevoel der verachting maar dwi ook in den ii ter ten vorm Onze duikbooten echter zullen than naar wij hopen de l ngelflche scheimerlj wrakt en alle voor Kngt land bestemde waren trachten Ie vernietigen Kngftand wil bet g vecht tol het uiterste Het zal gebeuren 1 j Teenen alhier voor t perceel VI Ken houten Loods met erf en grond aan de Kieane Haven In bod gebracht door P Blanken alhier voor 1 Perceel Vil Een steeneo Gebonw roet erf en geoaè aan de Kleme Havm In bod gelirachl door P Blonk te Hekendorp voor fUÖÜ I erceel VlU Huis en erf aan de Zuidiijde van de Hoogrilraat Verhuurd hij df week voor I 1 55 In i od gebracht door H Paul alhier voor f 875 Perceel IX Ken peroeel Wei en Hooiland in den polder Aglerpoort te Haastrecht groot i H A 19 Area 09 Centlaren I gt i a ht door K Verbur tü StoUuk voor f4900 H tr Crt Laatste Berichten Aan het Westelijk Front PARIJS Maart Het coiumuaitiuó van if eravoud il uur luidt Tussehen d If en de J isne haddi n arlilleriegevech li II plaats mei e n voor onn gunstig er oop Wil blijven vorderingen maksn tussehen Souain en Beau Séjour Wij hebl eu vasten voel gekreg ii in de Ijosschen en lerrMn gew onnen voorliij de heuvel welke wij voor eenigen tijd bezetten F en lievige ii genaanval werd afgeslagen Wij hehlieo al onze terrein wiunten gisteren in lie Argonnen en In de omgeving van auquoiH gemaakt gehandhaafd Ken iiachleiijke aanval in liet bofach van Le l retre liij l ont a Mou 6onl is mislukt V Bevolking op 31 Dee 1913 M Vermeerderd door geboorten Vermeerder doorvestiging 75 908 947 Ü2 New Yorksche Beurn 2 Maart De omzet bedroeg 130 000 Gew Aand Atchison Topeka 94 103 90 Aan het Oostelijk Front Pi TRlHIHAD Maart Officieel Tushchwi de Njemen en dtm Weichsel hebben wij op 1 Maart het offensief voortftezet Tan Noord Westen va Gcodno maakli n oiizf troepen vorderingen De vijand Irok zich terug naar de overzijde van do linie MankowiceKaliezi Kakowiee onder tiet bieden van iM vigen tegeuötand i e vijand gaat voort OssowU te iMiSchieten met granaten van zeer zwaar kaliher TuhHchen de rivieren i iwRa en llozoga naderen onze troepen mei ontwikkeling ün iiuQ offensief den weg van Mjszinec naar Kolno lu de streek van Prasn sz liL kl de vijand diw door ons woriU voort i reveu liaartlig terug op Janow en Aan den Imker oever van den Weichsel is de toestand niet veranderd Op 28 Kebi lietjben de Oostenrijkers in Ie Karpathen met voel artillerie t en lievigeii aanval gedaan over een front van iri weist tussehen de rivieren Ondawa en an Deze aanval had echter geen re iiltaal liecds den 27en liaddeu sterke oBlenrijksche infanterïi afdeelingen zich fjeronei iUreerd op een geweerschot afstand an onze stellingen I e THte aanvallen hadden plaats in den nacht van 2H Felir en legen den ochtend in e slrwk van rworline De Oostenrijkers leden zware In bel cuulruiii In de streek van Itab la n Kadzeioel ontwikkelde zich den 28en ficdurende den gehoeleu dag een zeer hardnekkig gevt oht waarbij de vijand herliualdelijk wanhopige aanvalli n deed die o erghigen lol g veehten van man tegen man Ue verliezen waren buitengewoon fi ioot voor den vijan J Alle berghellingen en ravijnen zijn bedekt met lijken Ver sihÜlen ie vijandelijke aldeelingen werd lul dril laalsten man vernietigd lu de HtriH k ten Noorden van Ötropko In ett de Vijand in d nacht van 1 Maart f aanvallen gedaan die ulle werden afgeslagen door ons geweei en kanou I en nieuwe aanval op hoogte 1 92 bij Kosieewka i i afgeslagen De vijand die Oo sl Galieii binnen drong is tot staan gebracht Op de wegen van Kallieznaar Stanislau leden de Oostenrijkers zware Y Tliezen waarna zij iiegonnen terug te irekken Hij Sielce maakten wi 17 offieit ren en 1250 man gevangen en veroverden vier machinegeweren 10 U 1037 Verminderd door overlijden 18 Verminderd doorvertrek 84 11 78 Baltimore Ohio Bethlehem Steel Erie spw Kans C South G5V 21 h 22 lOV 102 89 Blijft 909 948 Bevol g op 31 Dec 1914 lfi5 Aantal hnwelijken 17 Levenloos aangegeven 1 m VUST Missouri K T Mexico Nat Ie Pref Messouri Bacifio Rock Island Southern Railway Southern Pacific 81 Union Pacific 118 Amalg Copper i BÖV Car en Foundrj Smelt en Rel 62 Steel Corp 42 14 American Can 2f Vï United Cigar 43 2 llïdec Leather 26 2 Central Leather 33 ï Studebaker 4ö b Inter Merc Marine 4 a U Obl 34 Hbld MARKTBERICHTE WOERDEN 3 Maart 1915 Aanvoer ter kaasmarkt 29 part Goudsohe kaas Ie s f 41 a f 44 50 id id 2e 8 f36 a f40 id id zw f45 a f4l Alles per 50 K Ö Handel traag Telegrafisch Weerbericht van het Koninklyk Meteriologiscli Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 772 4 ie Haparanda laagste stand 755 V te Neufahrwasser Verwachting tot den volgendon dag Matig tot krachtige Z tot Z W wind betrokken tot zwaarbewolkt waarschijnlijk nog regenbuien zelfdo temperatuur Maart Vlaart de e rsle maand van de meteorologische lente lieeh nog aJlijd z n oude Is arak ter zooals hel door Hildebrand if oiiiHchrev n I en Maart zonder Maarlsche iiuien is voorztdcer een zeldaaambuid Mim iieeft er zoo mwHchieu tw e ol drie iiM ei eeuw Gewoonlijk ligt ten Zuid Westen vfti n land een liaromelrisch lioog goedweer gebied dal af en toe ook hh r het weer Isdiivrscht Ten Noorden van on liviid pasw rcn bijna dagelijks de depres ies Zij zijn g woonbjk uit het Wenleu genaderd en niK zelden gelH nrl liet dal ze in d omgeving van de lont van richting veranderen zij gaan rlan Zuidwaarts veroorzaken tii d uiwWn deelen vaj Diiitsotiland overvloe Ugin sneeuwval waarvan oim land Dolc zijn jiortie krijgt De regelmatige alwiwelliig viin boog 11 laag veroorzaakt hier de regfliiiBtig afwisseling vaa zon en zware luelilen Keitelijk Is het weer don ook m geen maand zoo vast als juist in l rf nt inaand De Noord Wiwter dotuineort Kr zijn veel ngendagi n maar de hoevwlheid gevalleu w rKlag h gi rlng In de meeste gevaUen ilel vochÜfe iie lsge ialt VMi de atmosfeer is klein en in verbond biermei iw het dikwijla zoo gnur S orst vsn is teekonis komt in Maart zelden voor Meest zijn bet enkele naeblvorsten Slechts eenmaal zijn hier ile l attselieiereii op het ijw gegeten Schoonhoven Ntaondagmiddag geraaktea paard en wagen van de wasscherij van V uit Haastrecht in de haven alhier Met zeer vwd moeite werd lii t paard op bet droge gebracht terwijl later de kor en de raaniku tni zakken met waschgoed uit het wnliT werden gehaald Oudewateiv Over 1914 is aan militie en brand wi er vergoedinggn alhier uitgekeerd 1806 70 verdeeld over de gezinnen van 2 militairen Wi 18 landwwrpliolitigen Mieüiivorkerk a d IJsel Wegons kotengebrok is de glastahri Ue Struisvogel alhier stopgezet Tot zetter in onze gemeente is door den Cwumisearis der IConingïn i enoemd de heer D Bloot in de plaats van wijlen den heef G Streng Op 1 en 2 Maart zijn in het Zuiderfrontier 30 mijnen aangetroffen waarvan 12 in den grond zijn geboord en 2 zijn aangespoeld en gesprongen een bij de haven van Zierikzee met het bekende noodlottige gevolg en de andere te Westkapelle De overige mijnen zijn onder bewaking gestold teneinde zoo spoedig mogelijk onschadelijk te worden gemaakt Ook in het N oorderfrontier zijn verscheidene mijnen aangetroffen TWEEDE KAMER Vergadering van hisii n Mlujrtter PoHllmma de sprekers l cantM oonlend iifta r aanh Wng van hunne opmerkingen bij de t e prekingen over de regeer in gsmaatregelen inzake den icouo mihuhen toestand zegde dat geen groote voorrwlen inti l eu tarwe zijn aangovord omdat Nederland hel veiligst is indien het matig leefl en geen groote vooriad n heeft ïpr verdedigt voorts de reg rlngsiiiiitttregeien lielreffendp d hrood liereiding Ie veevoederdistributie enz De heer Goeman Borgesius was heden V egeuri lichte ongestetóheid verhinderd de Kan Kr vergader ing te presideeren Dlfrvorhranding Men meldt on uit Velsen Na de door den Hoogen itaad genomen beidisSiug jwaarliij Mr Meij iT en Dr vao Lissa inzake bet doen verbranden van hei Hlüffelijk overschot van Dr Vaillant te Seliii lem werd n ontslagen van rechtsvervolging verwacht n en dat het Gren lorium ie Velsen definitief in gebruik zal V ordmi genomen Xondag j l Iiracht Dr van Lissa de r eretaris mei m i en hoofd liestuurBlid en liezoek aan het l romatorium waarvan de verbrandingsoven was aangemaakt Zedenmisdrijf Men meldt ons uit s Oravenbage De zedenpolitie heeft een bewoonster der Tenierstraat gearresteerd die zich aan zoogenaamdd kundigepraktijken heeft schuldig gemaakt t Deze vrouw onderging reeds een jaar gevangenisstraf ter zake van soortgelijk raiadryf If van Kol M n meldt oim uil den Haag Het Ker Aan het Zuidelijk Front Het bombardement der Dardanellen LONDEN 2 Maart part Uit Bucharest wordt aan de Daily Express geseind dat na het bombardement der forten en batterijen aan den ingang der Dardanellen deze door Enver Pasha maarschalk von der öoltz en een aantal Duitsche officieren werden bezocht Naar gemeld wordt waren allen ontdaan over den omvang der aan gërichte schade De aptel van de Porte ZURICH 2 Maart part De correspondent te Kooatantinopel van de Milaneescbe Corriere della Sera meldt dat de Porto reeds in beginsel besloten heeft om den zetel van het Rijk naar een minder gevaarlek gelegen strfd over te brengen Het is nog onzeker of Broesaa of Adnanopol daartoe gekozen zal worden De Duitsche en Oostenrgksche gezanten wijzen er uitdrukkelijk op dat het beslist noodzakelgk is een sterke militaire macht in Europa te houden om elke wrjzigng in de houding van Bulgarije te voorkomen Het graan in Rusland BERLIJN 2 Maart De Roeskoje Slowo bericht dat een vereenigiög van Russisnhe groote bajikiers overal in Rusland de graanvoorraden heef Rechtszaken HKCHTBANK Th ROTTERDAM Strafzitting van 2 Maart 1915 Op 1 Januari had de 42 jarige koop vrouw C K zonder vaste woonplaats gedetineerd In het Huls van bewaring te Kotlerdam te Schoonhoven U lepeltjes weggenoma welke toebehoorden aaneen g i5 Who der aldaar in wiens inrichting zi Bpn dag verbleef Bekl had dn lepelijeil voor 30 cenlse verkocht en dat geld hi sterken drank omgezet Het O M waargenomen door mr Bohtlingk eischte wegens diefstal drie maand n gevangenisstraf Mr J van Duyvendljk voerde redenen aan om de voorloopigc heebti nis in mindering te brengen Twee agenten van politic hadden op 17 Januari te Gouda eea beschonken man willen overbrengen waartegen dü 20 jarige A de K werkman alhier zich terzet had Bekl verklaarde dat één der agenten hem een klap had gegeven ten gevolge waarvan hij op den grond en n geopend mes wat hij in den zak had daaruit gevallen was Bekl had het mes opgeraapt en uitroepend laat je liem g V d los had hij den agent uH t het mee Ijedrelgd agent van politie had daarop zijn Jirnvtam lougetaten en De K aangegrepen Met de hulp van een Iwecden agent had hij bekl willen overbrengen doch daarteg had de H jarige W J K van Gouda zieh toen weer verzet door BrRGERLIJKE 8TANJX HAARTUl X HT G HOHKN Pieter z v H Kraan en Graveland Krijndert lohannes z v Schoonderwoerd m J van der rtleegi Neeltje Johanna Dirkje d v P van der Klooi en N Hoogendoom Bertha Machtiida d v Oskam eu C van Kodsum OVKRl KDKN C I twndersloot oud 4 0 j editgem vau A de Bruin K Dhlenbogaard 70 j weil van D van derPiKil N iraveland 2 j whtgen van 11 Kraan J Bcdiep fj j echtgtm vu l A van tor 8tOk litt vwrtuig openljare behoefte bealftat fU u verkoei amt uvAöToamihamvnu eu laxiöw ïal op tM erktc wijz worden voorlgriel ZoodOMMl hoopt men m H de amwcaign voorraden ru tl jer benzin en olU rond te koitien I n HuitMcfa advicK mui de VereontgAe Staten iraaf iicvcmtlow schrijft In de DetitHclic TagMKeitiing l e i reutiigdip Staden VMi Noord Anxv nkii kond n wanneer zij wilden imn liuiidolgvloot dua ki aobepai diic gen chUgd zijn d Aiuvrtkaansche vlag lo voi ren gemakkelijk aan all gevaar üuürekken Deae arfjepen zouden eltthtu lii t l Kli te bevi l heliïieti te knjgtii om tiiiii W f van de kusten der Vereenlj SlHten in plaats van naar üroot HHttaw iiiKclii küM en iu Kanaal n ai ïibEaJinr te ioliteri Vandaar ouden zij naar Murrieille Uimutfi gaan om luin lading Ic lü +Heii dfrzen weg xpii den AnMv I ikaannehtii lianfWyHHcliepen ge n gevaar ilci ig cn lil dat zou den goriiigen omweg we waard 7Apx I Ie vo r l jiigeland l e teifl k goederen oikI H nii l lU o Hpoorw tg naar een AlliiiiiiricliL ol i e aan liet Kanaal Xggt nde 1 jnii etie liaviii kunnen getranHporte Tt linten Voor ui verd re lran porl zou Uii dan een I ngcl che of Fransche Btooml ül moeten 7 org i Door xulk een opln MinB zou liet niinhruik van de Anterikaanwclio vlag door l ngetaehe schepen gi heel onuK geI k zijn geinaakt De BeilgiBChe verliezen I e UeigiHchtt Kegitoriiig heeft de corste vi rlifi enliJHl gopublioitTd Dezo doodCTili iKl iM val do nan n van 245 oHioieren en vaiii Ji2 ond r offioi rt B en oldtóen Hel aantal tier gotHH uveld e offieieren wei rlegt op Heliitlerende wijze de kritieken van hen die den heldenmoed dt r llt lffiftclw lievt llit hijer in Iwijlel trokken Aan lu t hoo I der eerste vcrlteKonliJMt Iprengt de HelglB he Mlniater van vO lüg een onlroerende hnld aan de iiHge ittelitenlft d r geMicil Velden Daarin breiigl de Itegwring In d eersle plaatu hulde auii luH aandi nken van hen die ieli voor le onatlianketi lieid van het vttderlawi opofterd ni IJe Kegeering hoopt ilai allen die drae lij t i dporhladeren üieli een oogenbllk dio helden im t ontrow ing gedinken He liJHt bevat naam en voornaam van den geHneii eldi met opgave van de plaats OORLOGSVARIA 1 en gelukukind Keu llevi ling 4id van Forluna nchipitlil HcheepHonderofficiiTinarconigraliBt AdollSpieh r nit Tangermündc te zijn schriiU lie b rankfurter Zteitung 1 Iwhoordt naar ouö gemeld woril tol de bemai uing van hut ongeveer tww jaar geledenin d Noordzee gevallen liichtuchip LI Spieier werd toen door een Hioombooi gered 1 kwam vwrvolgeuH aan l ooni van UH luchlHchip i 2 Dit fteliip vond iiij het iM kende ongelukkige tcxplol ieonheil Kljn omlergang I ie onderolficior zou reddeloos verlorenKi W i eHt zijn maar bevond zich door eenloivfti niet aaji boord hij wttH voor dehegrafenlK vmi een officier van de L titiei verlof Poen hl terugkwam wat hetiue lit hlp ei n hoop puin Wwr kwamloen Hpiüler aan boord van eon li Hcliip on wol van de L S welke denI7en l ohruari bij zwaren Btorm op ivA l een che eSlaiid Jano verongelukte Motde gebciile Imnonning word ook hij geml Nu weni Spieler bij do bemanning van de L i ingedoold die kort na het voriien van de I 3 evnuwns bij BlaavandB Huk in Dinieinftrken Ktranddc en later nnur zee afgedreven werd Onder do elf genid k n l evlndl zich ook weer hel g uk 4kind dat in Den narken is opgenoiiii U Hpieter Ik dus aan én ongevallen vHu dv ji 1 I 2 h 8 en L 4 ong ili i r ontkomeu Waarzciggivij in het groot I ïoor l in oorlog ia plot de vraag naar ko r en waarzeggerij zeer gestegen lu alle oorlogvoerende landen wordt rlinn d t waarzeggerij ongro guëxploitefi d voor een Mark of een Krano wi el dl Holdaat of hij lev vnd of dood zal zfjn ttttnneer de oorlog voorbij is In Frankrijk heeft de waaraeggorii zulke afmctingi u aangenomen dat d Uegeerlng het utiotlig heeft geoordeeld waarzeggerij rf i lrtiite te verhip len Zijn Sehildwleth De heer De Sinit zet in de IVUt Pali iien zijti vorhan van zijn verblijf InDitil ehlnnd voorl Wij lalon hier tiet reInni volgen van wal hem hij aankomst nan een station in een wagon overkwam Op eeti teoken van de darao dat ik upgi iuerkt had kwam een commissaris itf agent van de ve iligbeid potitie op mij i en vroeg mij mijn papieren Ik liatl het verwacht Zonder een spiea van mijn gezicht Ie vertrekken antwoordde ik Met welk recht Uw papieren Wie bent u Hebt u een titel dio II het reelit go ft mij ergens toe te nood aken Hij neemt inmi penning uit 1 0 zak Inderdaad is hij conimiswarls van politie Ili ziet mij oiHnerkzaam aan en vergelijkt zijn eigen opnterkiugwi met het signalement op Ulijn paspoort Opeens zegt hij tl i enl Hollander Ja Spreekt u HoUuidech Natuurlijk Zeg dan eens wat in t Hollandsch 1 Jezen Wtxr tien ik zeker van mijzelf oiii mij Verlegen Ie laten maken U moet mij idervragen als a het i lf spreekt Al u het niet verstaat aar zou hel dan voor dienen dat ik u I mijn taal to preak f Neea u moet beginnen Ik lieli mijn man te pakken dunkt nüj u zal ik een grap hebben Ik ga Wat wih u dat ik a zijgen zal Iets vrièndelijks of iets onaangenaams Wat 11 maar wilt Towi zei ik zoo rad nwgelijk voor liet gi val hij toch Hollandsch mocht ver staan lelui Moffen kunnen voor mijn partallctuaal verrekken locd zeltto hij zeer voldaan T es atlentaiuk in een salon te Lausanne ijevond zich en Franselmian vertelt de Matin J l i l rftk over den oorlog Les Allemands Iwgon de biszoeker I n jongo dame e niet op haar iii in lje w as gevalim koek op en verijeliT h Men ziïgt niet meer lee Z MIemants On dit les A asplrée Alleluands i u waarom als ik a vragen mag Parc ue antwoordkle l Fransc ejulfeitje Farooque U ne peut phi y avoir de liaisouH avec ei s gens li Sinds dien tijd wordt door iedereen te Lau Jinute de hitwuKte a aangeblazen A n t i 0 o r 1 o g H e d j e De V eret uiging Hi vis Pacem parai aefiij zendi aan de N H t rt dim ekut van een populair liedje dat te New ork algemeen g ezong ii wordt sp Biraat In de schouwburgen en overal ib t luidt aldus 1 didn t raise my hoy to be a soldier 1 1 1 ought him up to tie my pride and i ioy Who dares to plaPc a musket on his shoulder To sliooi M Mne other Mother s darling bov I el nations artdtrale their future troubles tt K time to lay hv swoi d and gun ft way Tlie d lie no war today ir iiiolbers all would say 1 didn t ralai my son to be a soldier Vertaald Ik hell tnljn zoon niet groot gobracht voor d oorlog Miyir opdat hij mijn vreugd zon zijn mijn kroon Wie waagi lut hew de waap aen Ie be rooven l lcn andro moedm van haar dierh ren SSOfHl Laat arhttrBg vHrfkrentwlst iMwlechtwi Legt nwr je zwaard gooit je geweer op zij t De oorlog war voorbij H elke moeder zei Ik heb inijn zoon niet groot g bracbt voor d oorioR Slxxnen loxxd Myneit De ramp te Zierikzee Men meldt ons nader uit Zierikzee Aan den kant van den zeedijk btj de Nol twintig minuten gaans van Zierikzee was gisterenmorgen vroeg een mijn aangespoeld Deze was door de drie zoons van don in de nabijheid wonenden landbouwer Gashoek bespeurd jea er van trachtte met Verburg den kneoht van zijn vader en met den 12 jarigen knaap De Haan door te trekken aan den staaldraad waaraan de mijn bevestigd was deze boven op de berm te werken terwijl de twee anderen zonen van Oaahoek de mijn naar boven trachtten te duwen Plotseling sprong de m n met een geweldigen knal die de huizen in Zierikzee deed trillen uit elkander Van hen die aan den staaldraad getrokken hebben werden de lijken gevonden Van den gehuwden 66 jarigen arbeider werden beide beenen afgeslagen De lijken van hen die gepoogd hebben d mijn naar boven te duwen zijn tot nu toe nog niet gevonden Vermoedelijk zijn deze in de Oosterschelde geslingerd Het terrein is thans door land weermannen afgezet Het ongeluk veroorzaakte in Zierikzee groote ontsteltenis De ontploffing te Westkappelle Omtrent de m n ontploffing te Westkapelle wordt nader het volgende aan het Vad bericht Te kwart over twaalf sprong de mijn en bracht daarbij schade aan de zeewering De myn is ontploft doordien zy tegen de steenglooiing en de paalwerken is geslagen Hoeveel schade zij aan de glooiing en het paalwerk toebracht is moeilijk te zeggen daar dit gedeelte wegens hoogwater onzicht baar was De ontploffing had plaats op 30 meter afstand in noordeiyke richting van de plaats waar de mijn op 16 November ii gesprongen en waarbij negen menschen zijn verongelukt Een militaire wacht is bij de overblgfselen geplaatst Bij dijkpaal 4 aan den Westkapelschen zeedijk is gisterenmorgen qog een andere mgn komen aandrijveii Zij slaat met de golven op en neer langs de glooiing doch vermoedelgk is dit een ongevaarlijke mijn daar zij reeds verscheidene malen met volle kracht tegen den dijk werd geslagen zonder te ontploffen Zoo spoelde ook Maandag alhier een soortgelijke mijn aan Het scheen echter dat de autoriteiten wisten dat deze mijn ongevaarlijk was althans van Vlissingen werd een geruststellend bericht omtrent deze mijn ontvangen en zg is dan ook inderdaad stukgeslagen zonder te ontploffen Mëh meldt nit Hoek van Holland Aan den Zaidzyde van den Waterweg is een zwart geverfde mijn aangespoeld alleen gemerkt 1079 Afto het VUelandsche strand Men iiieidl cmh uit Vlieland Van het Noorderstrand komen vaten olie en kisten met vel en boter en kaas Il aardappelen aandrijven 1 drie aanjAspoelde mijnen zijn vernietigd Brieven naar België De Duitsche consul te Amsterdam deelt ons het volgende mede Van boden af is ook het gebruik der Vlaamsche taal toegestaan voor het briefverkeer van België naar Duitschland Nederland het Groothertogdom Luxemburg Oostenrijk Hongarije en omgekeerd Fokker is geen Nederlander meer Onze landgenoot de vlieger Fokker jie sedert eenige jaren met veel succes voorzoover dit op industrieelaviatisch gebied mogelijk is aan het hoofd van een vliegmachine fabriek in Duitschland stond is naar de Telegraaf verneemt door de Duitsche autoriteiten verplicht geworden wilde hij z jft arbeid kunnen blijven voortzetten zich tot Duitscher te laten natura iseeren Zijn fabriek is van Johannisthal naar Schwerin verplaatst Op hut oogenblik moeten 350 arbeiders by hem werkzaam zijn terwijl hij weker Itjks 4 a 6 vliegmachines voor t legeer bestemt aflevert Het ergste is dat Fokker s fabriek door den Duitsclien Staat is genaast waarbij hij tot directeur is aangesteld zoodat de fabriek niet meer zijn eigendom is Behalve fabrikant is Fokker ookeen hoogst bekwaam vlieger die bijz n demonstratie te Haarlem eenigejaren geleden op Koninginnedag al daar gehouden zeer veel succes mochtoogsten Noode zien we hem uit ons kleine corps van Nederlandsche aviateurstreden Hbld Gebrek aan grondstof Daar door den oorlogstoestand en vooral door de laatste verklaring van Duitschland de aanvoer van grondstof niet geregeld ineer plaats heeft wordt er sedert enkele dagen op de jjitefa brieken van de firma Ter Horst en te Eijssen een paar unr per dag minden f ewerkt terwgl de fabrieken Zaterags den gaheelen dag stil staan t Is voor de meer dan 1000 arbeiders 8tera van genoemde firma te hopen dat er nog spoedig een bezending ruwe jute komt Qemengde Bericbten I e Moord te Amsterdam t nze Amsterdomache correspondent aeant imlient de mishandeling met doodelijke afloop vernemen wij nog nader dat dö l0K Mnen til ouder Hogoman verklaart van ie daad niet af te weten Tengevolge van hel geltruik van sterken drank onder welke invloed hij vorkeerdie wist hij zieh ook niet te herinneren wat er preeie voor den moord gebeurd is I r zijn twfle messen in befdag genomen Heg nan is ter beschikking van lie justitie gesteld og vernemen wij dat de verslagen © van t Woud niet in dienstlietrekking bij Hegeman was doch dat hij zandechippersknecht was Men meldt ons uit Hansweert Bij de uitklaring van de goederenboot Amstel IV met een lading stukgoederen van Amsterdam naar Brussel en Antwerpen werden door de visiteerende ambtenaren verschillende bussen met petroleum gevonden welke door bet machinekamerpersoneel en den stnurman waren verstopt om deze frauduleus naar België nit te voeren De petroleum zijnde ongeveer 320 liter is door de ambtenaren in beslag geoomea Men meldt onsmtMelia8ant Z Hon Door het openkrabben van een puistje aan het hoofd is bij de echtgeooote van den veldarbeider va n Beemst alhier bloedvergiftiging ontstaan waardoor zij binnen enkele uren overleed IZlILZiSt Der fliegende HoUaader Muziekdrama van R Wagner HL Het looneel voor de derde acte toont onri n ijotibt aan zee op die rotsachtige oevers verheft zich ter zijde op den voorgrond Daland s huis In de hochliiti liggen tamelijk dicht bijeen de schepen vau S nta s vader en van den Hollander Maar groot Is t contrast tussehen leze beide vaartuigen terwijl t op Daland s schip al jubel eu vroolijkbeid is hangt er over t schip van den HollaniH f oen spookachtige stilte niemand Im weegt zich daar aan dek terwijl t eerste schip in den helderen nacht feestelijk verlicht i heerschl er op t epookschip Homliere duisternis I alaud 8 matrozen vieren feest en laten zich de spijzen en dranken die jonge meisjes hun brengen goed smaken Maar als de imjisjes zioh op t schip van den Hollander l egeven om ot diens manschappen van bare goede gaven te doen genieten ontvangen ze op haar geroep geen antwoord Al ze zich zonder haar doel bereikt te hebl en weer verwijderen trachten ook de Noorsche matrozen eenig teven te wekken op t Holiandsche scliip wilt hun na veel vergeefsclie moeite dan ook eindelijk gelukt Dl zeo diu overat elders volkomen rustig blijft begint in de buurt van t Hollaiidsche schip onstuinnig te worden aan lioord vertoont zich n blauwe vlam als wachtvuur d e stprm giert door de touwen en de bemanning van frie men van ie voren niets zag achijht hij t licht van de vlam op te leven ze zingen n lied dftl den Noorsehen matrozen van ontzetting vervult vooral als de storm steeds in lievigheid toeneemt Doch alleen in Je buurt van l HollandBche sohip elders blijven lucht en zee even rustig als te voren De niatrozen van Daland worden al spoedig door d n f tonn tot i wijurn gebracht terwijl ze het teeken des kniises slaan verlaten ze ium dek t hoongelach van dfe Hollandaehe zeelieden volgt hen doch onmiddellijk hierna heerschl ook op t spookschlp weer dt zgifdo iloodsohB stilte als in l begin liïeht en ia zijn rustig als voorheen Senta komt haastig uit Daland s huis gdloopen Krik volgt haar In de grooti te opwinding Hij wil Senta overhalen üin geen gevolg te geven aan haar vooraetuen de vrouw van den vreeind Oling te worden zijne verwijten werpt hij haar uor de voeten en Senta hoort Imn aan bewust van ha re schuld zeker l is waar ze hieft haar woord tegenover Krik geIti okeu maar ze kan niet anders ze moet dvn hieeken man volgen Doch die Hollander die t onderhoiid tussclien ICrik on Senta slechts ten iialve heeft aangehoord meent dat zij hem opge lt Hij geeft z n matrozen een signaal om t schip voor vertrek gereed te tiiaken doch vóör zich aan boord begeven wil hij Senta zeggen wie hij is W ohl kenn ich dich Wobl kenn ich dein Ge 4chick1 Ich kann te diQh als ich z iia V a t dich sachl Das Ln lii ntr Qual ist dal roept Senf Jieni loe Ich bin s d u r c h d ej Ln Treu dein Heil du linden ofV flt Maar de Hollander wijst op zijn alup waar z n manschappen in spookachtige bedTijvigbeid de bloedroodo zeilen hijseben en terwijl hij zich bUkneiiiHnel aan boord van zijn vaartuig heheeft dat direct zee kiest maakt hij zich aan Daland ea zijne matrozen aan Mary en de meisjes dlo op Erik a roepen te voorschijn zijn gekoïDen bekend al do Vliü ende Hollander Senta heeft zieh mot geweld van hare omgeving los gerukt op eene in zee vooruitspringende rots roept ze den Hollander nft Frei8 deinen Kngelumdseln Cr e b o t 1 Hier s t e h ich treu dir bis z u m TodI m ooAer t uiten dewer woorden stort ze zieh in zee Te geiijkeif tijd zinkt t spoókschip in de diepte De zee verheft zich een kort oogenblik om diaama zich weer te effenen In t gtoedend roodi van de opk Mne de zon ziet men uit de overblijfselen van t Rchip de gestallen van Senta en den Hollander elkaar omarmend opstijgen Ken xerbündend licht omschljnt deze groep Senta beft d n Hollander op drukt hem aan hare iiorst en wijst met hare hand hemelwaarts t fJordijn valt dicht Dit werk van dwi Buitschen meester tütelt enorme eischen aan d e tooneeltechniek Vandaar dttn ook dat zelfs do Wagner vereen iging in Amsterdwn dit werk nog niet p haar repertoire heeft genomen en eene uitvoering in ons land lot de zeer groote zeldsaamheden behoort Ik geloof zelfs niet dat er In de laatste h rtig jaren eene volledige liUvoerlng van den Hollander in ons land heeft plaat gehad en misschien ook niet eens vóór üeii lijd t Is derhalve ecnft buitengewone verdienste van Bernak d Diamant om op ti Maart a s in Aen Groeten Schouwburg te Rotterdam van dit prachtige werk eene opvoering te geven Dat t nmïi kak gedeelte tot in de puDtjee verzorgd zal zijn daarvoor taat Diamanfn naam alf imisicHS Ijorg mi we twijfelen oiet of ook aan t scenische gedeelte zal alip aandacht worden gewijd e hopen dal vele leaers van dii blad zich Zaterdag a s naar Rotterdte zullen opmaken om deze uitvoering bij te wonen De prijzen zijn aiet overA vea hoog en men kan b avondte nog met den extra tï eitt voor t ütpechtscb orchest naar rJouda terug H N Wordt 6 Maart a 8 in den Grooten Schouwburg te Rotterdam opgevoerd onder leiding van lï e r n a r d Diamant met medewerking van het lltreehtsch stedelijk Orkest Stadsnieuws GOUDA 3 Maart 1915 Het Circus Oarré Het Circus Albert Carré is te Rotterdam gearriveerd en zal in het circus gebouw aan de i Stetionaweg aldaar Donderdagavond zgn openingsvoorstelling geven Voor deze eerste voorstelKng is een keurig verzorgd programma opgemaakt tfbaruit blijkt dat dit circus over bekwame rijders een keur van gedresseerde dieren waaronder olifanten en kameelen beschikt terwyi een artistentroep er aan verbanden is die door verschillende verrichtingm zeer de aandacht zal trekken Onder deze behoort een Oostersck ballet gedanst door de solo dansera Mile Krüger en 24 danseressen Dat in dit circus de clowns niet ontbreken spreekt van zelf Men zie de advertentie in dit blad Onder Regeerlngshoede Op verzoek van de Justitie te liotterdam is alhier door d e politie aangehouiLu iHu 19 jarig jongmonsch dat ingevolge een rechterlijke besiissing voigetm ie Ivintkrwettiii onder regeeringshoedo is gesteld eu uit Rotterdftin was weggftoo pen J Je aangehoudene is naar Kotterdaat leruggebraclit en aldaar ter lieschikkiitg mn Ie iiiHtitie gt teid Looddieven t Twe jongelieden van 17 en 18 jaarhel van woningen staande aan deVerlorenkost lood van de daken gehaald en dit ten t gea bate verkocht l rocoH verbuai Is tegen hen opgemaakt Be Vluchtelinge in Gomïa Het aantal vluchtelingen in het kaïup aSn dvn iraal Klorisw is opnieuw vermeerderd Gisteren kwamen er uit Bergon op Zoom ïl aan en morgen word n uit Rotterdam nog H menschen verwacht De lieer H de Wilde wethouder van s CJravenhage beeft gisteren met d i heer Kruys in hun quallteit als bestuurtHed van bet Steuncoutitó den Haag 1914 een liezoek getiracht aan het kamp en daar utiles lieziohtigd Do beer de Wildi die ook de audere kampen in ons land beeft bcïochf l etiiigde zijn ingenomenheid met d inrichting bier Ier plaatse Boskoop Heden bezochten weer 3 gjftepen luih ttt ir en cursisten industrieën in iouda 1m reidwillig tor bezichtiging gesimd door de directies o m de Kaarsenfabriek GouilHche melkinriéhting Plateelfabriek ZuidHolland Pijpenfaliriek Goedewaagen ea Aardewerkfabriek der Firma Jonkers Zeer worden die eicuröies door de geuiobiiiseerdeu op prijs gesteld t Zelfde is ook het geval inet de diverse lessen in pl m 15 leervakken Voior dwi lar bwiwou sus hebMdWdo do CandidaatVeeafta do heer IJioheo gisterenavond de Kod vernietlgenBe geIjri ken bij Paorden Kn het onderwerp èn de wijze van behandeling wrftteti by de ciirsisleo de grootste beiangatelling A oor fietsen zoiwter licht stond voor het kanloiigerocht te Alfen terecht J S te lioskoop Eisch 12 ol 2 dagen X Wegens overt ro ng der leorplic wet stond terecht C de B te Boskoop Zijn zoontje dat nog pas 11 jaar is houdt hij thuis om wal te verdienen Eisch 4 of i dagen Haastpooht Door den Notaris J Koeman alWH werden lieden de navolgende perceelen geveild Perceel I Ken Heerenhuis met erf eu tuin aan de Groote Haven alhier I tiod gebracht door H Hllgers te Gouda voor f 2225 Peroeel 11 l n Tuin liggende achter perceel I en III In bod gebracht door H v Zanen Muller te Gouda voor f 425 Peroei I III Ken Gebouw erf en grond aan de Groote Haven alhier In bod geliraeht door H PmiI alhier voor 1 7W Prtrceel IV I en Tuin met gang g iegen tegenover perceel I In bod gebracht door H Hilgers te Gouda voor f490 Perceel V Ken huis met erï co turn liggende aan de kade van de Hoogeboezem achter Haastrecht Verhuurd bij éa wi ek voor f 1 25 In bod gebracht do Km Record Men mddt ons uit IJimiiden Sedert da opening van de RijksvissciH rshaven te IJiuuUlen he t de uiaaudelijksche vischM rkoop voor d Iweede maal het cijfer van 1 nulliwn gulden gehaald doch dit taat in Februari met het bedrog van f t 021 000 nog vern boven dat van de eer le maal met f i 009 000 in October van 1912 1 Qor den oorlog wortlen voor de aanjti liraelUt vangsten builengewone prijzen steekt TeraardelH Mtel ling W Hovv Men meldt wia uit Amsterdam Hcdenvoorumidag had op de Nieuwe OcJterlw graafplaat ie Met deu stoot waren nit Zeist medegekonu n Dr Abr Kuyper die aan de groeve het woord voerde Ds van Scheiven en de heer Tulein NoMhenius U o o I van de H a r w i e ii I ij n achtervolgd Men inl ons uil HOKK VAN HODl AND I e kapitein von het ICngelscbe atoomridnp V rexham van de Harwich lijn te Hoek van Holland biniu ngekonien rapporlwrt dal lu t schip liinnen het vuurschip Maas door oen Duilsclie ondt rziH Itool is achtervolgd De Wrexham kon aan den onder iHHir ontkomen KONDEN 2 Maart Over de nieuwe loor de Fransche en h ngelsche Uegeeringen uitgf vaardigde maatn ehni zegt Je Daily Ghrooicle De neutralen welke deze betreuren moeten t edenken dat zij zelf niet zonder verantwoordelijkheid zijn voor de vernietiging van het volkenrecht De oorlog is i t n lange serie geweest van onvi rholen eu tclselmatige inbreuken daarop door Duitschland eu gei n neutrale inognwlheid heeft nog legen een enkelen daaraan oflieieil geprotesteerde De l aii Telegraph iaat zich o a als volgt uit Val gedaan is ia gQttchled in antwoord op et u grove en oubeschaaindeontkenning 1eg nover do peutralen vanallo rechten welke ook h het pntsclntf en gebied zplf van h i J t OW t leven De KONDEN De Daily Chron meldt dal een passagier van ée Prin8 Juliana gisteren te l ond l aankwam mededeelt dal lijdinis de reis een groote DuilHclii underzeei r was gezien die de Prinses Juliana echter niet aa ihleild Men meldt on uit Vlissingen De Mttillioot KoninginRegentes is Ihnleniiuirgen van Vlissingen vertrokken Drijvende mijnen Men meldt ons uit MiJdellnirg üstei n zijn door passagiers van een Provin ialw SlaionrlÉ o l iensl jWiikzee Mididel l ni g iww drijvende mijnen gezien tus flien jiei ikzeo t u atsvcen naliij Vwre Tussehen Katwgk en Noordwgk zijneen drietal mijnen aangespoeld dieonder militaire bewaking zijn gestelden zeer spoedig zullen onschadelijkgemaakt worden Morning Po t oordeelt De neutrale iandcn smullen natuurlik klagen De neutrab n hebben altijd geiliirende een oorlog sedWt het begin der I Ij ieii geklaagd doch geen neutrale Is er ooit in gi laagd Kngeland s macht ter II te noodzaken haar greep te verslappen D gi allieerden zullen aan elk MTioog van de neutralen hunne zorgvuldige overweging schenken doch zij zulii ii voortgaan ic handelen jjl overeenstemming met hun plicht j ns zieh zelf De PaII Mali Gazette zegt i lniUen door onzi luaatregcieo bijzon U Tt onaangenaanihixlen aan de neutralen w orden bezorgd dan betreuren wij zulks iocb wi vragen hun te liedenkon dat hun hoogste belangen gelijk de onze hel lif l gediend worden ih or stappen welke de belofte Inhouden dien oorlog tot ewi spoediger einde te brengen Hel Duitsche antwoord aan Amerika i KKIJN 2 Maart I e Berlijnsohe pers Ijegroet over het algcnieen met ing nomenheid het antwoord van Duilsohland ian de Vxreenigde Statan In Duitschland Het schapen scheren verboden De opperbevelhebber van het militaire district Frankfort hoeft gepubliceerd dat op alle wol zoowel op de schapen zich bevindende als overal elders beslag wordt gelegd van heden af Alle wolverkoopia verboden evenals het scheren van schapen Meel voor de huishouding BERLIJN 2 Maart part Er is een bekendmaking uitgevaardigd waarbij ieder hoofd eener huishouding opgedragen wordt mede te deelen hoeveel meel zich op 4 Maart s morgens in zijn woning bevindt De schilderijendiefstal te Weenen WEENEN 2 Maart part De dadervan den schilder gendiefstal is gearresteerd Het is de ontslagen kamerdienaar van den bestolen kunstverzamelaar De Duitsche admiraal Von Ingenohl Men meldt ons uit Parijs Een telegram uit Den Haag aan de Temps zegt dat de commandant Jan de Duitsche slagvloot admiraal Von Ingenohl van zijn bevel is ontheven en in ongenade naar Kiel is gezonden Do Keizer ïb ontevreden over het optreden der marine i