Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1915

So 127S3 die wordt bijgeetaim door deo adjunctcotiuni Maris majoor J B Plas Als ehel van dien geneeskundigen dienst treiA op de heer J J l h C Bartolotii bijgcitaan door de doktoreti K W Adrian ea niej J vui den Tlwom en inej M J van Per iJB als hoofd verpleegsters FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda HET ADRES VOOR IEDEREEN De Oorlog Aan het Vestelijk Front I DuitKchoTS in Frankrijk en BeJgiË In het oHlcleele Franache communique van 1 Maart uil Parijs wordt geseind In liajiipagne lïpluben wij de eerato linie r Diiitaolie loopffravm van ten Noorii WeBten van Perthe tol Un Nooritcii van Beau tiojour Mioud n op versclK idme jumlen liij dieze Ünw h 4it e H ij vordpringeii g ïnaakt In Argonn lu i tt kanonvutir plaate gehad Op dnreMt van het front vlol niets venneiiif nswftard lg voor OuiiBcb oonMnuniqué BBKLIJN 3 Maart Het officieele Diiitsche communiqué van lioden meldt Itij Kt Kloy tan Zuid ai van Yporen w d dl aanval van twoe l ngplsche compagnieën na wn bloedig haadgoineon afttiutagen Hij Peronno moest een Franseh vliegfiiig wegens een gchrek aan den motor j dalen 1 inzittend werdtni gevangi n Ri notrien De Fransche aanvallen in Champagne hftiWen nUt hflt geringste wicces Wed r wurckm de Fran ctien u l zware verli atni teruggeworpen Ten N W van Vin aiir Tourb ontnamen wij dt n vijand loopgraven t r lireedte van ï50 Moti r Do Franscho aanvallen in d atrwk van Ailly les Premont werdwi gemakkelijk afgeslagen Onze aanvallen ten N V van Iladonvillere bracht wwr aaniiiiorkelijke terreinwinst Wij nchoven one front diu laatntt da on 8 K M vooruit Ton Ooaten van Collae dt den de Fransöhen vergeefachö pogingen hot verlit di p laatHle dagen W y in te alen Aan het Oosteiyk Front In Polen en Galicië In het ctrammniquf uit Petrograd van i Maart van di n grooten KuHflinchen geiicralcn staf wordt gezengd In dien loop van 1 en 2 Maart hebben dl I uilHcht r tUBfiohen d Njeinen en den VVeichaet slechtK aanvallen in éf omgeving van Ovsovetz gedaan De verschilIi nd4 pogingen door don vijtmd in het werk gesteld om het kleine fort te naderen ïiijn afgewlagen In de omstreken van Irodno en op Midere deelen van IhH geheele front zijn onze troepen voortgegaan met vordwing te maken Wij hebben een aanval op het dorp Klrjen afgeHlage n op den linkeroever van de rivier Aroonlef waarbij wij 10 offiCToren en veracheideno honderden soldaten gevangen nainen tm twee mitrailleuses veroverden f p dMi Hnker oever VM den Weich el zijn geen veranderingen ingetred Dienstaanbiedingeii hebben in de Qoudsche Courant tteed tueeeê f0r 0 ze adverlentiêo kosten slechts bij vooniitbelaliug 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan hot Bureau BeD beeld dar werkelijkheid 69 0 dien Uen ik wel mijnheer of neen eigenlijk gezegd niet maar het in b zeHde die liier laatst viool speelde Op eenM wa de financier opmerkzaam geworden Toch niet mijnheer HoldiuB vroeg hij Jfti juist mijnheer Wanneer kan hij ifrugkomen Dat is de moeite niet waard Het is een groot konfltenaar en hij heeft weinig lijd Laat hem binnen De bedlende sloot de deur en ging f nno halen I en oogenblik later verscheen de violist op djpn drempel van het studeervertrek Hij geleek in bet g eel niet meer op den hoopvoll n jongeling die eenmaal naar Neerland hoofdstad was gek nen met ziine moeder De teleureteningen èm leven hadden Oftuitwiachhare sporen bij hem achtergelaten en toch was hij er lechta te schooner om Z ijae reizige SeMtalte was wel angstwekkend mager inaar het hoofd was zoo gohilderachtig dal het niet misplaatst ware geweest op een der mwHterslukken van Velasqtiez De Voorzittor Ik deel mede dat ik heden beb hftd een bezoek van den heer vaa Zanen Muller die mij heeft gebrachfc de schriftelijke mededeeling dat hij bereid is om van het terrein achter de school n 4 niet 1000 M2 doch 1400 M te verkoopen tegen de som van f4000 Daaraan beeft hij mondeling toegevoegd dat de bezwarende voorwaarden waartegen de Commissie van Bijstand in het beheer van de Gemeentewerken bedenking had door hem niet meer worden gehandhaafd Hij is derhalve bereid om een stak grond niet ter grootte van 25 bij 40 M doch ter grootte van 35 bij 40 M aan de gemeente te verkoopen tegen denzelfden prijs vap f 4000 Daarmede dit breng ik slechts in herinnering zou wel verkregen worden een terrein dat even groot is als het terrein van den heer Slegt doch de kosten blijven f 800 hooger De heer Jongenburger Uit de desbetreffende stukken is de vraag naar voren gebracht of een bewaarschool zal gebouwd worden aan de Lethmaetstraat dan wel aan de Prins Uendrikstraat Ën de Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeentewerken èn B en W verklaren dat het hun wenschelijker voorkomt dat de bewaarschool zou gebouwd worden bij de openbare school in de Prins Hendrikstraat doch dat zij daarvan zijn afgestapt om tweeërlei oorzaak De eene oorzaak is dat het meer geld zou kosten en de tweede oorzaak is gelegen in de verschillende eischen on voorwaarden welke gesteld zijn geworden door den eigenaar vanden grond aan de Prins Hendrikstraat Die eischen en voorwaarden zijn gelijk blijkt uit de mededeeling vanden Voorzitter zoo even nn vervallen Dus daaraan is geen bezwaar meer teontleenen tegen het terrein aan dePrins Hendrikstraat Het verschil inprijs blijft bestaan alhoewel de eigenaar van dien grond bereid is 400 Mlaf te staan M de V Uit uwe mededeeling is niet gebleken het gevoelen van de Commissie van bijstand en van B on W over Jiet tweede aanbod van den eigenaar van den grond aan de Prins Hendrikstraat De stukken lezende en ter plaatse een onderzoek inetellonde kwam het mij voor dat do meest geschikte plaats voor het stichten van een bewaarschool in die buurt zou zijn het terrein aan do Prins Hendrikstraat Men krijgt daardoor een beter geheel en gelijk ook terecht in de stukken gezegd is het zou de voorkeur verdienen de bewflarsohool meer in de nabijheid dor aan de Prins Hendrikstraat gelegen gewone lagere school te stichten met het oog op de begeleiding der nog zeel jeugdige bowaarbchoolkinderen door oudere broers en zusjes die de gewone school bezoeken wat in het belang van het bewaarsohoolonderwiJB is Wat betreft het argument dat het terrein aan do Prins Hendrikstraat iets duurder is die cijfers kloppen wel volgens de berekeningen welke gemaakt zijn doch bij nader inzien geloof ik dat die cijfers toch ook niet juist gesteld zijn Het is mij ter plaatse gebleken dat nog een aanmerkelijk grootere hoeveelheid vierkante meters boatraat moeten worden dan do 1300 die in de stukken genoemd zijn Nu weot ik niet wat B en W en de Fabricage Commissie zich voorsteilen ten aanzien van de eigenaren van den grond die ligt nan deLethmaotstraat Het laatste gedeelte dier straat is op het oogenblik voor het groote deel bestraat over een breedte van slechts 5 f i 5 Va M Ik erken als het de bedoeling is dat die eigenaren daaraan mede betalen dan aal het gevoegelijk tot de 1300 M komen maar het blijkt niet uit de stukken en het is voor ons leden van den Kaftd niet mogelijk om uit te maken wat met die 1300 M bedoeld wordt Ik meen ook eenigszins aanmerking te moeten maken op den post van f 2000 voor domping en rioleering Mij dunkt iedere deskundige zal mij moeten toestemmen dat het dempen van een nog al breede on diepe sloot ter lengte van 180 M benevens diep rioloeren terwijl het materiaal voor demping moot aangevoerd worden van don Turfsingel meer dan dat bedrag zal kosten Verder is hot mij opgevallen dat B en W en de Fabrioage Commisaie in de stnkkon ganach en al niet reppen van de sloot tusschen het terrein en de Bockenbergstraut Toen vroeger door oen ander eigenaar gevraagd werd die straat daar aan te loggen wm het do bedoeling dat do sloot zou worden gedempt en gerioleerd en toen hebbon B en W den eisch gesteld dat daarvoor een bedrag van f3000 zon worden gestort Dit standpunt schijnt men nog in te nemen blijkens de voorwaarde dat een som van f 1000 aan de gemeente moet betaald worden Doch in deze gansche berekening wordt met geen woord van die sloot gerept Nu schijnt er verschil van meening te bestaan Ik moet het ook weder tusschen de regels door lezen maar het is mij niet duidelijk B en W schijnen zoo te denken laten wij die sloot niet dempen en rioleeren Maar dan moet er toch weder gemaakt worden een schoeiïng en op die schoeiïng moet gemaakt worden een afscheiding Daarvoor zal zeker een bedrag van f 1000 noodig zijn Ik geloof niet dat ik mis zie als ik zeg dat wij deze begroeting moeten verhoogen met f 1000 Het verschil in prijs tusschen de beide terreinen zou dan geheel vervallen jn de grond aan de Prins Hendrikstraat zou zelfs goedkooper worden Ik heb nog eenige vragen te doen betreffende de voorwaarde sub b Ik lees daar dat volgens een nader door of vanwege Burgemeester en Wethouders aan te geven rooilijn langs de noordoostzijde van de sloot ten noordwesten van nummer 2594 voor zoover dit perceel niet aan de Gemeente in eigendom overgaat ten genoegen van genoemd College eene schoeiing zal worden aangebracht en steeds onderhouden Zoolang als de sloot niet gedempt zal zijn en dat zoo de Gemeente tot het dempen en rioleeren van deze sloot mocht overgaan Slegt en zijne opvolgers in den eigendom van het niet aan de gemeente Gouda krachtens do nader te vermelden transactie af te stane gedeelte van het perceel nummer 2594 verplicht zullen zijn tot het maken en onderhouden van de noodige afsluitingen van hunne perceelen ten genoegen van meergenoemd College en tot het betalen bij voorbaat van oone som van een duizend gulden aan dü Gemeente Het betalen by voorbaat is mij niet duideliik Is het de bedoeling van B en W dat die f 1000 gestort worden en dat dit bedrag wordt verzekerd als later die afscheidingen gemaakt zijn Ik kan daarvoor iets gevoelen maar dan is dat bedrag van f 1000 veel te hoog Het terrein dat Slegt onderhoudt loopt slechts over een lengte van 85 M Nu wordt in b gezegd dat Slegt moet maken de schoeüng Dus dit staat vast Maar verder wordt Slegt gezegd fiat een storting moet plaats hebben voor de Afsoheidingen 2 M hoog dat wordt dus 170 M Neemt men verder f3 per Ml dan zou hotten hoogste worden f 510 Dus als de gemeente werkelijk wil hebben een waarborg dat die afscheidingen gemaakt worden dan zou een bedrag van f ÖOO meer dan voldoende zyn Ik zal het hierb laten Wellicht heb ik mis gezien doch dan zal men piij wel willen inlichten Wordt vervolgd HET VLUCHTOORD TE EDE l liaiiM in hel vluchtoord to Kil zoover i i i e i d t ttt Por In éi gelej mhotó kan wortliïi gCBteld oiu het nieuwe verhlijf voor Uelgi chi vluchleliiigeu Iü be K llUgt Tongevolgt va d door dt n UegooiingsoüiiiiniöaariH Koloni l Mliigds gvlUiiio iiitnoodigiiig waren giateniiiddag een rool auiilal 0iirnall8U aan het station li Mamongokonicit waar i en aantal aitiu H gerwd slond om hen ailareerrt te ini ugen naar liet hotel Ituitenzorg to Kdw Hivariii iiK biirea Van den UegeeringBCOm iii HariH is gervcfitigd Nadat de genoodigden daar sIh gaston an d n Hegeerü gnoonmnHsari 8 de luuoh liiuidt n gebruikt red de auto s weer oor om allen te brengum naer het VluohtiKirti dat h gelwuwd aan den straWweg ih Arnh ii ongeveer een mirlje wanlU len vanaf hel dorp l io Op de onnnjtelijke h de die hier zich n 7K uitstrekt in hoar ongerepte schoonlii i in uu in eenige weken tijdfl een ilinp g il Oiiwd waar ongeveer 10 000 men licn een ombrkomen kunnen vinden O i mwuieeHler van het kamp was de luite ntuting enieur Keers Hoewel hij den bouw van hot kaïnp het iM ffinMf isysli eni van liarakken te hou s CU ovenalw te Nunapeet i gevolgd h efl men toch Ijegrepen dat lirt leggen lui vloertMi in de barakken noodwikplijk i H hit ia dan ook een groot voordiK iitivi Nunapoet Hel geheeio kauip en atle barakken en zalen zijn eleotriflch verlicht en overal 1 w alerleiding aangebrachl wat mogelijk WUB door aanalniUng aan dn Kdoache wal Tleiding 1 Hlaap en eetzalen zijn alle ceiitiiinl viTwarnid de eetzalen gednnnde d n t i lu leii dag lie slaapzalen allei n ih iiimIun iJe Klaapzah ii zijn door bonten t chottt n verdeeld In verschillende kleine kauierljes van ongeveer 3 bij 1 meter Aaur voor 5 personen alaapgelegenlicid i FauiilielcJfen blijven zooveel mogelijk bij elkander terwijl ongehuwde mannen ftf onderh e slaapzalen heWwn evenals de ongehuwde vrouwen Ieder heelt een siroozak en twee irfiens een ge tikle vn til molton deken Wat betreft liggingen oedi el waren de bewoDen over het al im en wel tevreden al hoorden wc ver ehillfnde moed rs klagen dat zij vooral Ijtj dil gure weer des deugd met hun jünge kinder Ti het koud hebln n in de Hiaapzalen en ook dat zij uit de warme zulf mei de kleine kinderen over het vi ld naar d eetzalen moeten waardoor ij zoo licht koudi vati Va de zijde dier bestuurders werd echter opgeiiiwkl dat de vrouwen en kinderen overdf niet in de slaapzalen Ix hoeven oF zelfs niet mogen zijn doch wel in de eetzali n hai ook hier vaak zonder grond geklaagd werd bl ek onn uil eigen ondvr ofk We vernanM n tooh hier en daar cii klacht over het eten dat niet smakelijk zou worden loeberrid Toen wc evt a later in de keuken kwamen was men iibibt Ifezig aan die IxM eiding van het iriiddagmaal bruine boonen met spek I ll wc moKen geruwt zeggen dat alles er uilHtekend uitzag terwijl we den indruk kregen dat otrft aan de fKTeiding de nooilifie zorg werd tjesteed ri Morgen om 8 uur krijgen allen brood net koffie s middags om 12 uur weer brood niel koffie it wn 5 uur krijgl i Ier zijn middagmaal lederen dag afw iPvrfelend met vleeaeh spek of viseli Het onderwijs i opgedragen aan vier lii lgiHche onditrwijzerH twee mannelijkq cii iwce vrouweli pte tiTwijl nog meerUtl onderwijskrachten verwaelil wor n oor het oiulerwijs koineu Iwschikbdur vier richolen waarvan twee reed bijna voltooid zijn llinnen een paar weken zal een inibistricHchool worden geopend waar on biBiJH zal wordlen gegeven in kantwerki n naaien costumett maken enz Zoo spoedig mogelijk zal ook een lioenmakerij wordien ingtviehl voor het doen van de noodzakelijke reparation Uoor den vertegenwoordiger dtT itockefclIiT l oundation d n heer hrs Jenkin on te Uotterdam is bereids de in bruikli iistelling twgezegd van naaiioacliineft crdier zOrgt de heer Jeakinson voor stolfa e alsni de voor wol en goed ren l o geefltolijke bolang i worden beharlifed iloor een drietal Belgische geestelijken Het kerkgeliouw dat reeds gi reed Is biedt plaats aan ongeveer 10 K1 per oneTl Hoewel de kerk geheel is ing i ivlil oiitbrwkt daarin nog bijna alles wui voor den Katholieken eeredi nst noo iifi is i o goestelijken hopen spoedig door vricnd nhfilp waartoe zij ons verzocluen daarop een l eroep te doen hun kirkjc geheel in orde te heblwn 1 en wtoomwassi erij is in wording viior de controle is men nu reeds begonnen het ondergoed Ie nummeren waardoof men tevens kan controloeren waar nieuw goed noodïg is Het nieuwe goi d v ordt verstrekt door k Rockefeller l oundaiion Ilehalve de gewone werkzaainhe l u welke iioovcel mogelijk kosteloos uioeleii gesehioden wordt van de aanwezige krachten gebruik gemaakt om alles wal mogelijk Is door de Heigen zelf te doiii verrichten Hiervoor wordt wn maximumloon van 25 cent per dag betaald Zoo w ordt hel vierA dorp onder leiding van luitenant Keore zond er hulp van een aannemer gebouwd Iwder die werken wil knn daar werk vinden Kuim 200 lU d en lin than dapïlijke aan den arbeid Ook ib centrale verwarming wordt door de Udgen bediend terwijt ook het kcukenpcrsoneel uit IJelgon bestaat onder lei hiig van wn oldaat kok In de keuken K een electrisch gedi oven aardappel schil luiie hine In werking gesteld ifinnenkorl zullen in dorp 4 nog verrijzen oen badinrichting voor 4 doiichö bilden warm en koud een zufiterhuia oür pl m 20 verpleegsters een kinder ickenhuiw oem ittdiiBtrieechool een on Icrwijswoning een kapperswinkel en een luim wachtlokaal voor de bezoekers Vertier zal de UegiMiringsowmniesaris met dön Minister van Hinnenlancteche Zaken nog in u rieg treden over den bouw van ei i boiel waarin aanvankelijk plaats zal zijn voor 125 vluehtolingen van beteren stand ilii zoo inog ijk eeo kleine vergoeding zullen betalen Oe zoo goed als gereed ijnde recreatii zaal zal spoedig in gebrnik worden genomen Daarin zullen behalve allerlei spelen eenige biljarls worden geplaatst en een orohestrion Plannen zijn in iK werking om eiHi muziek zieken zang ver eeniglng op te richten IX kinderbewaarplaats is onderverdeeld in een crèche en de eigenlijke kinderlie narplaaU In de crèolwj worden overdiifi ii zuigelingen opgenomen waar men ook di voeding kan conlroleeren Ook lier zullen Belgische vrouwen hulp verleencn Wat de geneeskundige verjsorglng betreft IH in iM ginsel beaioten geen ernstige zieken op het terrein te verzorgwi heze zulten worden opg flouH n in de ziekenhuizen te Veeneiidaal Bennekom en Arnhem Uitgezonderd worden echter dt kinderen waarvoor zooala reeds gemeld een ziekenhuis wordt ingericht Voor verpleging va n lijders aan besmetteti e ziekten is een afzonderlijke harak gebouwd bniten het dorp Op liet terrein is zoow el bij dag als bij nacht steeds een genecvkuudige aanwralg Aan het hoofd VHu het vluehtoord slaat de Heg ringKcommisBaris kolonel J F H Mingelo MeiilieliiiateiljeflMegÉrij Een SOLIED ADRES voor meubelen ia bij N HESSING Advertentiën Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billijk BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Opgericht 1879 Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kt puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteëkende met het grootate succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend d KOOIJ Kz WIERINGERWAARD VAN Bl OMMESTEIN S INK ii I roefonder niileli de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als minimum leeftijd 17 jaar mazimnmleef tijd 25 jaar Lichtmatpoos met kort dienstverband minimum leeftijd 20 jaar maximum leeft 29 jaar IVIatpoos toppedoinakepKleepmakep Matpooskok Stokep 2 klasse Leepling Stokep minimnm leeftijd 19 jaai maximumleeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumIeef tijd 29 jaar minimumleeftijd Ifijaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 nrrijWielllD 2 fl P iDagiieeleDfesmilt wkl Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywiel Wearwell Rijwielen zijn m sierlijk en laag in prijs AGENT AUB DE GKOOT Kleiweg 79 GOUDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT BOOGLAMPEN VERVANGEN LAMPEH 53e Jaargang Donderdag 4 Maart 1915 GOIIMHE mMNT XTie a virs jcl d ertexLtie bla d oox G o o cLsu © ara OKa str©3s eaa Verscliijiit dagelij Icb yÉkl behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van t 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bg drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels 10 35 bjj vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames 10 26 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f l ffi Idem franco per post r 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementeii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten deif Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINEMAN EN ZOON elit iM n aan dt liesohit ilng deel waarouliT de Que m lisatieth Majestic Switlure ConwalliB en Triomph De correspondent nam h M schouwspel van oen oude veslingloren en later van hot fort llamidieb waar i n zag de projectielen op hellingen der Aziatische heuvels in JHan zonder de geringste schade aan lo n liten IIi l vuur werd van de heuvels iirtn de 1 uroi eeHche zijde lM antwoord en ei ii l ngeUcb schip w rd door een treffer in brand giswt Tijdens het gevecht leeg Hm vijandelijke vliegenier op om Ie Turksche liattiprijen te verkennen lilijklianr zonder succes want direct daarna hield het gevecht op i hina en Japan Hel schijnt dat de verhouding tusschen de beide landen wat beter wordt Op vn conferentie tUBschen hineesche en lapanacbe gevolmachtigden hebben de i liinwzen volgens de Times toegestwnd lat eenige gewichtige havenplaatsen in Miantimg voor den Japanschen handel geopend inot tC n worden Over d drie iindere elschun van Japan werd men het nog niet ix ns Men iioopt dot Japan daaruM e lot hrt sluiten van den vrede geduld zat hebben i China s tegenvoorstel door de Japanners verWorpen betreft de vervulling van Japan s belofte dat Tsinglau aan China teruggegeven en de staliir quo in i antiing liwsteld zal worden doordat bet daar zijn troepen n spoorwegen en telegraaf ijnen prijs geeft De Japansehe gevolmachtigden dringen er op aan dat Ibina Japan s tjijzottdere positie in Kuid Oost w Mlddi n MongoI iii erkennen zal 1 e Chineezen brachten daar tegen in dat dit voor Japan een poging beduidt om daar de heerHehnppij ie verwerven Zij verklaarden dot bet aanvaarden van de Japansehe eischen geli ik zou staan met de uUshiitiiig van den liandel en de industrie van alle andere verik agsniogendhed m 1 k Husflkoji Slowo verneemt uit Dalhv dat de hineeS ihe regeering aan Imar generaals beval hunne troepen al Ie boudinr van vijandtüjkhedeo tegen de Japanners I t opstand in iiid Atrika l en pari telegram iilt Johannisburg iiieldl Het officloeie rapport over den longslen opstand in Zilid Afrika dat heden U verschenen bevat gegevens die zich uitstekend zouden leenen voor een roman lebleken is dat de opstand voornamelijk lil hel leven is geroepen door profetiën van Van itenshurg die verklaarde visioenen te hei ben gehad welke eer gwebiki waren om de godsdienstige fïi ewien van de bewoners van het Veldt fi b ïnvlo den Van fl ensburg verklaar il II I dat hij in een visioen eens zeven slieren zag vechten waarbij een grijze Hlier welke dan Duitschland zou voorKiejlen de ovtTwinning behaalde In een In de Karjmiben hel eii wij tusschen de tmdava en d Han met groot sihïcüö voortJiireiide aanvallen van het Oostenri sche leger afgeslagen De iiuitschcrs voerden evenzivr onvruchtbaar geibleven aanvallen in de omHtrt en van Koziowka en Kozanka uit p dit laatfite punt slaagien wij er ïn tw e compagnieën DuitscIhts te oinaint elen en te vernielig Hi In Oosl la jeië lieblw d i Oostenrijkers die den overtocht bij de rivier de IjChunelza verdedigen een nieuwe zeer ern tige nederlaag geleden t nzo troepen ln blfrn na dk ze rivier te zijn overg trokLen bet dorp Kra na iH zel In den loop van den dag najnen wij 6000 vijanden krijgsgevangen waaronder t 4 officieiren en vervoerden 1 kanonnen 7 mitrailleuses alsmede een groote hoeveelheid regiment gimentm iMvisietmnen Het ofllcioele OontMirijkscho communiqué di d Maart uit Weenen raeidt In do Karpathen diiron len Westen van Aeii Tztiok pas de gevechten voort dezo iH men in omvang toe Ten einde in het liezit van belangrijke hoogten en l ergriigliniee te komen hadden verscheideno Russische tegenaanvalhn plaats die op bloedige wiJ7 e afgeslagen werden In dm loop van den dag w erden op het ge in de Kar pat hen Uit Weenen wordt gemeld d d 1 Maart 1 op bet heele front noord westelijk un O ermowitfl tot weptelijk van de Dukla pa voortdurend hevig gevochten wordt Ten zuiden van de Dn eBtor heeft onz dapper aanvallende infanterie reeds a t vw g regitïb Aan du upkowpas vooliien in meter hooge sneeuw Duilrfcdio en Oostwirijksch IIongaarsclie troepitt m ene aie die hel weder en do inoeilijkjieden van het terrojo trotsin ren Met name in verrasewide nachtelijke aan Boven de boogie Uszok pas drongen cnze iroi ptfi naar t ralicië Zij bieden het boofd aan de wanhopige pogingen van len vijand in de l ukla pa begon gislonin na een positie oorlog die gedurende Iwoo weken gevoerd w rd zonder dat de Hussen ons hi p mder lastig vielen eveneens wn hevig gevecht waarin do vijand echter geen meter vooruil kwam De ftlag bij StanisJau die nog sleed met definitief liealisi i bracht on gis LtTen weder e nige voordeek n De tiirwerking van on e zware houwitsers op dl overigen uilnwiuttTide fitelling n di r Uuw i ehe artillerie doe lich gtidiicht gevoelen Ondanks groote rffers van mensch levens maakten die Bussen tot dtisverri niet de geringslo vord ringeD in lie K rpatben aotie Spioonage wordt nog alti i opgemerkt Bij Stanialau werd ei ii popi op bel oogenblik ia hecbleni genomen to ii hij door het in brand steken van een liooischeU de positie van onze ware batterijen verraden wilde Tol lie goede Stemming onder de tro nen draagt in hooge mate bij dal voor hun iiebamelijk welzijn is gezorgd o a tnor lainphadfn De rein ing en desinb ftie der kleedioren wordt nu ook volgens een nieuwe methode aan het f font verricht Aan het Zuidel Front De aanval op d Dardanellen Hel Kerl Ta elil verneeiiil uit onslunlinopel d d H MaArt lUt Hatoniki wordt geineid dat di Kngelache kruiser Zephir nie 15 gewondisï zwaar besch iligd van dt Dardanelltm Ie öaloniki aankwam De Turksehe bladen vertlaren dat de Dardanellen het graf van Turkije vijiindf n zullen worden De Tageszeitung vemoMnt uit dtockiiobn De Rjetsch schrijlt De neutraliieering der Dardanellen i voor Huhliind dl luinsi voordeelige oploswing Kusland zou daartoe niet zijn toewtnnming geven Het i lad is df bond enooten fiankl aar voor de 8lie van iiot Franneh KngeJsich eskader maar op bet beslissende oogenblik moeten de Hui ieii zelf er bij zijn want de beslisaing over het lot d r Dardanellen ia voor Kiisland te gewichtig dan dal iieteroigo kfiii OU kunnen verzuimen waardoor iit op den achtergrondr zou komen De VoHrtisehe 7A verneemt uit Home Hel blad Vitéoria schrijft lïe aanval op ile Dardanellen bedoeld den graanuitvoer uil Kusiaiid en oorlogsmateriaal invoer in Kiisland mogelijk te maken Hei gelukte iiuu de Centrale mog4mdheden de eigen blokkade met csi noodlottige hlokkadi van Ie tegenpartij te vergelden Kuslaiul ziet met snelle Hchredeu het oogenblik naderen waarop zijn geweren en kanontten onbruikbaar zijn en zijn troepen zich moeten overgeven Vandaar do wanhopige poging om de opening der Diirdanellen te force ren I e taak Is waar Mislukt zij lan is Rusland schaakmat Nader wordt nog genw ld Nadat gisteren de beschieting wegens storm onderbroken was is zij heden bij belder weer wcuïerom begonnen Voorluiddags werd hW vi ndelijk g chut teRen hel builenfort Kum Kaleh gericht des iiiumddags namen 9 Kngelsche oorlog auder visioen i ag hij dal lO tMXt Duitncbern door Londen marcheerden De verhalen van deze vislo men werden met behulp van generaal Beyers eo Kemp loor geheel Transvaal verspreid Het rapport loont verder aan dat Mftiitz nmisU ns gednreudi 2J jaar mt diDuitschers in btHrekking moeten beblwii fefstaan en alle voorbereidaelen bod gBlioften voor i en opstand welke op 15 September zou plaats hebben Maritïi had generaal De la Rej overreed naar het kamp bij PotdiefstrocHn te gaan Daarop maakten de opstandelingen zich meester vau dii spoorwegen ti rvvijl De 1 1 Kej en üej era die toen aan tiet boofd der Unie troepen stond in ZuidVfrika reepeotlevelijk oost en westwaarts trokken oui den opstand te organiseeren Maar juist in den nacht vau di a 15en S pteinber werd De la Roy bij ongeluk door een g weerschot gedood te Jobanniaburg Beyers heefl wtei ds gehandeld ais een Verder wordt in het rapport ulleenge et dot J e W t in de yranjerivlorkolonie met nog erger onwaarheden de burgers aan zich trachtte te binden De Wet verklaarde n l steCidK dat genoraai Botha en genoraal t mits in werkelijkheid len opstand liegiinstigden oo dol zij nli e bts op H gunMige gelegenheid wachtten om hel BrilAclie juk af te worpeO I Aobknecht a rede Cit Berlijn worde d d i Maart g neiud D socialistische afgevaardigde IJebkneclit zelde in zijn redt van gisteren O H het volgende Ik protesteer tim kraohtigste tegen di wijüe waarop de PrulMsche arbeiders b liitiideld word n vorgelck met de bur gcri dier andere oorlogvoerende landen I e thanfl afgelegde verklaring liHreffi nde de kiiMrw il VOOTBftiHen bewijwu sleobti lie volslagen mislukking dor burg rlI o imBt jen Ook zij die ihans in d loopgraven vechten en do kreupelen in d lekeiihiiizen Verlangt n invloed op d i H tgeving te krijgen ook al wordt de denioeraii e iring van Duitschland nlel doorgevoerd en al klinken de woorden évft l ege Ming nog zoo vriendelijk De 27 Februari is In de geschiedenis van Prul n ty n historischi dag De Minister heeft geen toezf gingen van hoe algeineenen aard ook willen doen fledem Is de tpewtand helderder Mi n tracht de zinnen van het volk te benevelen nn t vraagstukken van klansenharmonie door te spreken van eenheid utn geoHf der natie en met andere sehoonkllnkende phrascn FEVILLETOX 1 e naakte waarheid i evenwel dat in I mis ii alles bij iiet oude is gelileven Na de groote overwinningen kwam hel Zijne ingevallen kaken waren nog altijd gel ronöd door zijn verblijf op deÜalV iniavelden de fi e knevel die zijn bo I ie vrouwen zijn toch onoplosluro raadsels Marcelle bekommert zich even weinig om haar echtgenoot als om den eersten den U sten onl enden dien zij op Htraat mag ontmoeten en toch heb ik zelden Kulk een mooi imtisch gezien Maar hij was er de man niet naar zich lang in dco gelijke vraagftlukken to verdiepen en reed stak hij den jongen man de hand toe onder den gullm nitroep Zijl gij daar eïndeJijk Ik dacht reod dflt gij mij vergeten had Gij treft het goed ik word eerst om elf uur op een hal verwacht wij hebben dus allen ti rustig samen te praten Neem hier plaats en steek een manilla op het zyn uitstekende sigaren Daarna moet gij mij bre dvw rig vertrtleO Iwo hel n en uwe vrouw gaat want ik tel het grootste Viang in ii beiden Oij zijt veel tf goed mijnheer antwoordde Dnno die al zijiw geeaücracht bijeen Verzamelde en dat juiit heeft mij il Ti moed geschonken mij tot n te wen ilen Ik weet boe alvermogend gij zijt Mn enkei woord van u kan mij toegang verJe en tot de ong maakbaarste lieden eii de eertttc lijden zijn zoo moeilijk voor een kunstenaar die te Parijs aankomt zonder verdere aanbevi ing dan zijne kunst 1 te bankier verliet hem geen oogwenk iiir t den blik i at begrijp ik volkomen mijn vriend antwoordde hij maar veroorlooft gij mi fcflie vraag y Zoudt gij niet nHHrder kansen van slagen heblten gehad in uw eigen vaderland Ik had in Amsterdam reeds etaio eer goede plaats verworven sprak lloldius wien een blo naar de slapen steeg ik twijfel niei of op het oogenbHk zou ik er eene ontiezorgde positie hekhwd hebben maar mijne vrouw waa aan Parijs gewoon zij kon Jch op den duur rtlet rbiklv m in Holland m waartoe zou ik baar nooA loo h bben doen lijden lij hebt haar this wel lief dat gij baar tot in zekeren zin uwe loopbaan ten offer hebt gebracht Onno boog het hoofd als schaamde hi zich voor het gevoel dat in weerwil van alles in hem bleef voorleven Ia ik heb haar lief Zij was mijn eerste jonglelfngsdirootn en dow wordt ni t spoedig in ons uitgewiseht Trouwens die gehechtheid doet u alle ett aan zeide zijn gastheer die zijne verwarring had opgemerkt Kn ik begrijp van dat oogenblik af dat gij alles voor baar prijw hebt gegevöi Üj willen zorgen dat zoo iels niet noodzakelijk zou zijn Wat zijt gij van plan Ie doen l ej e vraag ho nvoudig zij schijnbaar ook wraen mocht bracht Holdtu ebeej in verlegenheid Hetztilf wat ik tot dusverre gedaan beb mij bij alle muaiokdlrectPur aanmelden Het tehljnt u nog niet veel opgeleverd te hebbon lIelanH t neeni overal onlvangt imni hetzelfde antwoord nu eene In leetd dan weder op ruwen toon alsof men bedeten kwam it zijn re tdft artisten te veel Men nroet eerst maar zorg dragen he ro md Ie zijn wat ongeveer hetzelfde 1m leektVt als het antwoord dal de uitgevers bier aan dowlarme jonge sohrijveps geven l rtaal ons eerst voor de uitgaw van uw werk als dat opneemt zullen wij een twee Ie drukken op onze koslen v n wal wilt gij dat ik voor iidoon zal vrwy de bankier allervriendelijkst Jij weK ik stel mij gaarne lor uwer beschikking Ofschoon het lot mij gedwongen heeft mijn leven achter een leeseuaar door te lirengm koester ik eene hartstochtelijke liefde voor al wal kunst t De muziek vooral is mij dierbaar en een talent als het uwe voort te helpen zou mij waarlijk gelukkig meken Wordt vervolgd hebt jmmerH nog verderop uw geluk beproefd Ja mijnheer ais planter op de Maivinia velden niaor ook daar tiep alles oiis tegen en mijn eenige hoop was noff op Frankrijk gevestigd Hm I er zijn reed te veol artlsten dio hierheeft kwamen om te hopen er fortuin te maken als men niet reeds wori ldtHTOenid is Verkeert gij misschien in oogenbllkkeliiken geldnood Niets zou mij aangenamer wezen dian u te helpen De trots van den jongen artist kwam wejer geheel boven k dank u mijnhn r prak hij haastig maar van wxi aalmoes zou ik nooit wijlen hooren Voor hel oogenblik bezit ik ook nog ruimschoots genoeg om In mijne Ijehoeften te voorzien het is slecht voor de toekomst dat ik loef want hoe gaarne ik het mij ook zon willen ontveinzen fle armoede staat voor de deur i n zoo ik deze niet vre voor rnijzelven want I en man eindigt altij l Wel mH zieh door de wereld te slaan mijne armei vrouw heeft eene jeugd vol wwtdo gekend C eorges Renaud leefde als e n inillionair en heeft niet kunnen voorzi wi dat bij zoo plotseling aan de zijnen ontnomen zoii worden Voor haar dus zou het bard zijn hwl hard zich aan allerlei ontlHTingen onderworpen te zien Zij is daar ook volstrekt niet loe geKchapen haastte de bankier zich te l eainen lk kan mij haar niet voorstellon in een keuken of l ezig niet ander ruw werk Jij hebt gelijk er bijtijdH voor te