Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1915

i n daanuedv ou injdig ijn tva on der leiining In die mate dftt de onder iteimdeii hel gevoel kregen dat zij even goetl uiel kunnen werkfeu ala wel Pit 111 liet oog houteend mag volmondig worden gezegtt dat de particuliere ateunheH egmg haar laak op Ix vrodigende wijze V r tilt Aan de werkeloozeu wordt over bel algemeen verstrekt wat oader de tegL tiwooidige oniötandigbedeu redelii erwilT v iri te verlangen Tot verliooging der uitki ring van f tl ml do werkeloosh t idskaseen is Z Kxc Hiet bereid Ms verliooging noodig la moet die verkregen worden door bijflagen van de ï teuncomitiV Do grief dat iHon de controle op èc werkloozen nU l overlaat aan de vakvereenigingen in üh+ egrond + Die controle is eenvoudig nlel Hl baar geheelen omvang aan de vaküiganisaties over te laten Mgr J B Bots tTILBURG In den afgeloopen nachtis op 76 jarigen leeftnd te Tilburgoverleden Mgr J B Bots kanunniken deken van Tilburg geheimkamer heer van Z H den Paua officier inde OranjeNassan Orde Mijnen ged raaontewd Men meldt ons uit IJmuIden Door de marine zijn gistermiddag nabli IJmiiliUni drie aangedreven mijnen door deze Ie iloi n ontploffen onsctiadetljk gemaakt Mijnen vrees IJMUIDi N l Maart Part Verscheidene loggers en kustvisschers kwamen uit ee terug daar zij et nige mijnen dichl in iJmiiiden hadden zien drijven en het eilrger vonden de iiaven an l lmiii Veu weder binnen te loopea Mijn nabij iJmulden Kr drijft volgen rapporten nog stooda tK a iiujH Ien Snitten der pieren van doiiaven van IJmuidwi Imgiii aangwueld en onder beu zijn elc volwassenen Door de bemoeiuigeii vau Minister I oullet komen vanwege de lielgibdie regeenng twee Belgische onderftij r k gi eu De mrichiing dezi i miliool is ook weer zootïanig dal de scbotti kunnen worden uitgoseboven zoodat én groot lokaal verkregen wordt Het ligt in de bedwling dit lokaal ook de a ondii dienstbaar te maken vofir onderlicht van anderen aard en ontspanning Xooal gemeld werd ln i kamp dezer lagen iHizocbl door twic bestuursleden aii het Haagsche Öteuueomité Dit comité laat er voorkoming van werkloosheid i kleeriuakwR werk die coatuiaes maken mantels capes en ook werkbro en i nz en deze aan sleuncomité s in het land aflevert tot den kosteoden prijs Dit comité heeft van den Minister van Bmnonl Zaken verlof gekit egeu ook de vluchteimgen van kleedSng te voorzien waar an de kosten komen ten laste van het Kijk dat deje van de vluchtelingencoim té a m emeemt Als gevolg van hot bezoek aan hel kau p hier is aan he4 HaagJïChe Comité opdracht gegeven tot leve1 ing van 200 capes voor jongwa en meisjes welke zullen worden uitgereikt als belooning voor getrouw schoolbe loek Boskoop De Mipieter van Financien beeft op Boter goede aanvoer Htndet matig Goeboter 1 55 it ƒ t 6o Weiboter 1 35 ƒ 1 40 L be bladen mede dat frankrijk bereid aan Japan verstrekkende voorrechten in Indot hina te erl nen reemdelingeti in 1 uitachland II K1JJ 1 Maurt Bij de broodkaarli n onirfiU is lii l gebleken dat duizenilcn vri eiudelmgen hi Duitschland wonen onder zich bij de jwlitie te heblien sanfjfineld lïl UM IN 1 Maart Ue Rijksdag zal Itt Maart vergaderen O a komen dian w itsontw i i i n in zake de begrootlngi n vau liet Duitsche Rijk on van de kolomen voor 1915 aan de orde GENEVE 4 Maart part Z H de Paus heeft een brief gezonden aan den President van het Qeneefsche Roode Kruiaverbond waarin de Paus het verbond geluk wenscht met zgn menachlievenden arbeid BERLIJN 3 Maart part Do Duitsche Generaal Von Eatorf is bij een der laatste gevechten togen de Russen gesneuveld De represaillemaatregelen der verbonden STOCKHOLM 4 Maart part Het gevolg van de Engelsehe maatregelen wordt reeds in Scandinavië gevoeld De geheele pers bespreekt deze maatregelen Over het algemeen luiden de commentaren niet ongunstig hoewel eeuige bladen tegen de represaillemaatregelen krachtig protesteeren er op wijzend dat Engeland niet het recht heeÉt pontrole uit te oefenen op de neutrale scheepvaart KlCüfvl N ï Maart Part Tot plaats Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front i IilJ 1 Maart Het oommumqué van fei iliTavond It uur luidt TuBscben de i f en lie Visne beeft met alwisselendy hovigbeiü eeu kanonuade plaatt gehad Dl Uuitsehers trombardeerden Heimt waarbij zij gvliruik luaakteu vau brandbüiiïiiieu In hampagne op het front ten Noorden van Souain Mesmi en Beau Séjour gaau wij voort met terrein winnen Wij konden ons handhaven in de l biitscbe loopgraven ovei een lengte au fï K M en een breedte aa 1 K M S erscbillende Duitsche tegeoaonvallen wer len afgeslagen Imii gard wri Uwnil beeft ontzaglitke i rhezen geleden Aan het Oostelijk Front IV Kl lJN Maart Volgens een telegram uil lioekare t heelt de Hussihche Uc geering toegestaan dttt 5000 Dosteiirijkeii en Duitachers die tot nu toe m Uusiand werden teruggehouden de tetugleis naar bun vaderland kunnen aan aarden i o reis geschiedt over Kulueniö Muiterij onder de TajeclüBclie troepen I ND1 N 4 Maart Part Volgens een telegraw uit HoiiR aan Je Dailv riironicle heelt er te Praag i en muiliTij plaats gcJiad onder de inansfbappen Min bet le Oostenrijksche reghnent mlanterte Toen liet regiment dat uit I htecben bestaat order ontving om naar lalicië te vertrekken brak hot oproer uit waarbij alle officieren werden geLk od De autoriteiten namen bun toevlucht tot de kraclitigste maatregelen oui Je muiterij te onderdrukken l e rest vau bet rogiim nl word naar Brachow aan d Uumeensche grene gezonden Waddinxveen Bij de Staatscourant no 53 zijn toegevoegd de statuten van de Vereeniging tot bestrijding der TuberculoBe Waddinxveen rediet voor km kleinen handelsman itet Persbureau Vas Dia verneemt dat Minister Treub tegen 10 Maart te stlra venbage tten vergadering bijeen zal roepen van wn UH lal personen vertegeu ooirfinger van vorst iilltinidA cred4etin Hlellingen voor bet volk en andere groepen der bevolking Dezo vergadering zal woi den gepresileerd door MiniMer Treub terwijl H M de Koniugin na opening der vergadwlng ie vertegenwoordigers Kal twspreken leulloonlil voor kleine nermgdOenden in velband met de verklaring vanden ilet onik rzoek door den Haad van Slttte van de wetsontwerpen betreffende ile lichting 1910 en de landstorm is gc tindigd on de Wütsontworp n zijn naar bel Dep vau Oorlog teruggegaan New YoFksche Beurs 3 Maart De omzet bedroeg 230 000 aand Gew Aand Atchison Topeka 94 Baitijnore Ohio m Bethlehem Steel 548 4 Erie spw 21V Kans C Boath 22 Missouri K T IOV2 Mexico Nat Ie Pref I6I 2 Messouri Bacific 12V Rock Island f Southern Railway Wj Soilthem Pacific 83 Union Pacific llS j Amalg Copper 54 Car en Foundry 40 4 Smelt en Ref 03 Steel Corp 433 American Can 27 United Cigar 43 Hidec Leather 252 4 Central Leather 34 Studebaker 47 Inter Merc Marine 4 V2 Obl 34 Hbld TWKKDF KAMl R Vergadering van lieden Gpopend te 11 uur ii Aan de orde Ir de voortzetting ter beraad fdagmgen over de supplotoire Landbouwbegiooting 1911 economische maatregelen MiniHler T r e 11 b vorvolgl zijn gietermiddag afgebroken rede Hij wtrijrupreckl den liei r Ti enstra dat hel in handen neiuen van d i aanv oer vwi tarwe en rofege prijS Ujging zond tengevolge bobben gehad e afgevaardigde van Ztildiiuru ag over bel hoofd dat particuliere graanbantlel op het buitenlan eenvoudig onmoiiieiijk was zoodat indien de Hegeering wat zij waarlijk niet voor haai genoegen deed de invoer zolt niet ter hand bad genomen on vermoedelijk weken en weken gi eu graan aanwezig zou ijn geweest HiH wa evenwel onzeker boe bet met den aanvoer van het in bet buitenland gekoolUe graan zou loopoo en daaroüi moesten maximum prijzen wordeij vastgehteld en inbes lagneming n plaats bfbl eri teneinde prijsopdrijving of vasthouden tan den in liet land aanwezige voorraad met peeulatleve doeleinden te oorkomen Verder lioiidt Z l XC v6l dat hij van ilen aanvang af steodB ov r alle maalregfleii betreffende landbouw en industrie overleg liieft geploegd met deskundigt I n dit wordt ook ste door zijn op volger gedaan Iht economische wet van vraag en aaniwd i door de Hegeering niet vergeten Voor zoover bet eenigszin gaat wenscht zij hel gewone economische ie en te doen doorgaan Indien speciaal de boeren zioh wat gewilliger batlden onderworpen aan wat dobr de wet dei nood zakelljkheUl moe t worden voorgeschreven zouden zij lieel wat vrijer zijn gewi eigt teil aanzien van de wet van vraag on aanbod Wat de maleriecle contrMe betreft van den Hijksgraan handel de is in orde en gescliiedt door de generale lho au ieDe formeele oontrfrle it evenwel inderdaad niet gelieei in lirde Z I xc zal dan ook overleggen mei zijn Mrokken ambtgenooten ovei een middel om aan dat bezwaar tegemoet Ie küiiieii I ll de controle door de Hektmkaïiier tot haar recht te doi n ktroen Hij denkt over de instelling van een alzonderlijke l cdirijfflir 4eining Ten slotte komt de Minister tot de quoewtie der verantwoordelijkheid van de Kegeermg voor de bulpverleening aan werkloozen Verantwoordelijk voor betgeen liij zeide bij de inwtallalie van hei Kon Nat Hleuncomitó acht Z l xe zicli als MuüHter nlK IIij sprak daar alieen als partieulier die toevallig ook Minister in Terwijl ook H M de Koningin daar niet optrad als lioofd van do uilvoei mJe en niet als deel van de wetgevende macht dOcli alleen haar persoonbtke gevoelens als hoogste burgeres van den Htaat tot uiting de d kdimm De Ministei aanvaardi alleen zijn verantwoordelukbeld voor zoover bet betreft een lïegoBringrtdaad als het verleeuen van f ul f i lie Terwijl de Hegeering ook gevoelt dut ZIJ in de tegenwoordige tnn standigheden verplicht is zooveel mogelijk imde Ie werken ter voorkoming i leniging van de gevolgim van wcrkcloosbeid Hel gaat eohter Ir ver aan d M erkeloozen een r e c h I op y taatspndersiand te will i verleaaen Steun moet op de wrote plaats komen van hot particuher initiatief Terwijl dit waar noodig en mogelijk iiKxU gesteund wordwi dOor de Ho eering Boven Ken moet naait hel lii luum lijk welzijn ook be welzijn a i bet land in liet oog worden gehouden iO OÜÜ Mark voor ht4 Roode Kruis Kl ÜLl N 1 Maan Part De keizer beeft 50 000 Mark aan bet Duitsche Roode Kruis geschonken ten behoeve van de UI Krankrijlv zijnde Duitsche militaire en liurgerlijke gevangenen Aan het Zuidelijk Pront De Ijescbietingi dier Dftrdanellen KONSTANTINÜPhL 1 Maart Zooals reeds werdi luedegedieeld heeft de vijand 1 0 granaten gisteren bij de besdiieling der Dardanelien zonder resultaat Ver ehoten De Turksche batterijen hebben Avw aehtersten mast van een schip dat de admiraUteitflvlBie voerdie omvergeaohoipu en horliaaldelijU andere vijandelijke hthepeu getroflen VijandpIi j tofi e obQoicii liebbeu eergisleriiacbt gtjtfaebL de zeesliual binnen te komen doch moeftten iluor het vuur d M baltenjen tcrugkeeren Ken particulier telegrani aan iiot Agentseliap Milli meldt dat een torpedoboöt ge onken is 1 ONÜ N 3 Maart Officieel De admiraliteit meldt De Ooewi de Triumph en de Ibion hebben Maandag de Zeestraat liiniiengevaren en een aanval g Uian op orl No 8 dat hel vuur beantwoordde i hadden zes gewonden Tovims drongen vier l raosche slagachepen de Ciolf van KaroK binnen en bombardeerden ilouI Jl iJc anopna de Öwlftsur en de omwallefi namen Dinsdag de forten 8 en y onder vuur welke zij tol zwijgen brachten Alle drie schepen werden getroffen doöh er werd slechts een man fii wondf De actie wordt voortgezet D N HAA 1 i Maart Part De l ransehe legatie Iwriobt h et volgcmde De bij de Dardanellen aangevangen actie ivordt onder giinfitige oiwitandigheden oortgozet Het fsskader nadert tot voor Cbanak na 5 forteff te hebben vernield HOME 3 Maart Part De Italioan clii perH goal voort iiel het wijd n van iM tnugrijkc liesebouwingen over de actie lei geailieeiden aan de Dardanejjen In laliijkc aitikelen wordl de val van Kon tantinopel als mogeli beschouwd en de V raag gesteld of Italiii niet in overleg moet treden met de l ntente mogwidheden in vorljand met den nieuw lo ontstanen toestand IJlt Mytilene komt bet Ijericht dat talrijke groote i ran che transportscbepeo lan ling lioepi n naar de Dardanellen overbjTiigcn it Wwiien wordt geseind dftt Ie Neiie l rei Pressc volgens inlichtinf 1 w 11 it diplomatieke kringen aldaar verneemt dat adniiroal Liuipus de vereenlgde 1 uil ich Turksche vloot voor de Darlaiu llen commandeeil De krijgsverrichtingen ter Zee I ONDi N t Maart De koning zond het volgende tetegrfui aan admiraal Jellicce Het was mij een groot genoegen een bezoek Ie kunnen brengen aan een Kioot de l dei Iroole Vloot Ik ben aan Jioord V en de voornaamste schepen van alie tvpen gewee il en heb den lieaten indruk gekregen van den toestand op de eehepen en van dffl gopst die officieren en manschappen l ezielt Ik ben er vaat van overtuigd dat mijn vloot haar liooge Irad itk zal handha iAB K TB RICHT Ei Telegrafiscli Weerbericht van het Koninkl jk Ueteriologisol Institunt te DE BILDT Hoogste barometerstand 77G 1 te Haparandtt laagste tand 763 3 ta Helder Verwachting tot den volgendon dag Zwakke tot matige Z W tot Z O wind tijdelijk opklarend later waar acbijnlijk regen of sneeuw ochtend iétB kouder De HtcrrebcMldvu Iii dcni vooravond zijn d HüTrpliiH Uii ii ftl olgl aan d yi Uomel versjiroid In iiet N opdeiift t n l raak in liet l llooU B m hu O M agd in Iicl WalcTslang in hol lr Ilonil I Mhoorn KI Hond Twi ling in in licl Z W Orion Ml Slier in het W J itrtf iiK Pil Androim ia lloog uan d n Ih uh 1 Ir itiMT en Wagenman GOUdS 15 Februari 1915 GRANEN Vast niet weinig schomtueling in prijs Tarwe Zeeuwsche ƒ 15 75 k 16 mindere dito 15 k 15 50 Afwijkende 14 25 i J 14 75 Polder 14 4 ƒ I4 75 R ogge Zeeuwache 12 k 12 25 Polder ƒ 11 504 n 75 Buiten landsche per 70 kilo 11 75 a W Gerst Wmter 9 50 i lo Zomer 9 go 4 ƒ 9 75 Chevalier i 1 25 k 11 75 Buitenl voergerat per 65 kilo 9 35 k 9 7 Haver per H L 6 75 4 7 50 Per lookilo ƒ 15 25 kf 1575 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 9 i ƒ 9 50 K anariezaad 20 i 22 p H L ICarwijzaad per 50 Kilo 16 k 17 3 Koolzaad 13 50 d 14 per H L Erwten Kookerwten i6 5o k Ï7 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo k Boonen t bruine boonen 18 50 k ƒ 20 witte boonen 32 k 25 Paardenboonen ia H 12 25 Duivenboonen 12 i 1 a 5c Maïs per 100 Kilo Amerikaanschc Mixed 12 k 12 85 Kleine ronde 12 75 4 f 13 Vebmarkt Melkvee goede aanvoer handel Tlug prijzen hoog Vette varkens redel aanvoer handel vlug 38 i 46 et per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 96 k 38 et per h lf K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 1 50 k ƒ a io per week Vette Schapen weinig aanvoer handei vlug 8 i 34 Lammeren goede aanvoer handel vrijwel a Aanvoer geen beteekenis Nuchtere Kalveren groote aanvoer hsn del matig ƒ 8 k J 14 Graskalveren geen aanvoer handel a Fokkalveren 15 i 28 Eieieil goede aanvoer handel vlug pei 100 stuks 5 4 6 50 Kaas aangevoerd 32 partijen handel matig ie kwal 44 k 46 2de kwal 4t 4 4 3 Zwaardere 40 d ƒ Noordfiollandsche a BliR iERLIJKK STAND ifIüllA 2 Maori Sophlo WiUniif Il liollKN iin d V 1 U cllang on M I itidoii llastiaau x v 1 1 M J Ilool lll Tllorwi l Maart A i Haguiimn on l i pSIninaii I van dor Ijian pn i V M do Jong J Snol on Tl l wlgt DVI KLKD N 1 Moarl T N Uooloen M j it i IIWUK OI I K NAnna Maria outicTR N M üooro on A J Malzoi MarinuH Nloolaas oudcr i I 1 N liout on W van 0 l W KllI r n IIogonol l lil i van Dljli 2 j lliHUWIl M van dor WomimI on 11 fl Hoogoni oc oiii VLIST ONI KTIi lIWU W van Moiji ron 20 j i n fi van dor wlt 4S j hoidon lo Vli t 1 II1 1 11 N 1 d I ntor 72 j tto iii vnii 11 Sclioeï oohtgi Q van JU l nl graal van der I rang uD KDPKNHAGFA 3 Maan Part Vol jeii 4 t en telegram uit Tokio aan het Iturisirifbe blad ItetHch deelen Japan fii di pepH gi l H l Il al tot t cn apottii OH vooi liit iiiilitairiHUM v n da uionarehic I ll van htit difip klaH9eii lc esrpcht tva dat iiict nlpchts in Ac eonvernatle docli ook lil k zoogt iiuaiiidif lilKra por t Zial w i l zoover konum dat men lu t nog voorrttflt aiHOt de overwinning aan het PruiNiHtho d rieklaB en k e8Teclit te danktii ih Or r hrt volk is geentdrlft VMwekt tlüor iü leuze van Ujgen hH jzariwJie ie sli ildfn tol bevrijding van 1 uropa doch uwl uit7Xvndertiig van de tiocialiston jagi ii alle standf n zondof chrooui nog hici ili bun klaneoMaagtm na De ftia8 a H van hvt volk zullen tot ns il it oorlog wacht ti luoar inmiddflfl viert III l ruiFtPo U zwartaU rwactie onder dini Haam lotl vr de haar hoogetf trioni ilii ii Het volk is iiHH r reclitcloos dan lull Up iiloctiigi V ijZü toont deze oor i aati ttoo tilwdflg Mchadvlijk óo groots kiqiiialiHtigcliu maatHcbapp 4ijk onk ih ior het alK nii M Mang Do Ikit Von l Mi die van een d mo TttiiMCh kK rochthervomilng niet weien wiltU hef ft en vorlonsend woord K prokvii Dit zat a iitm alarraroi p zijn In dl hforöchappij van de tmreaui riilH m h peri oiilijk re fiine zk n ij eiHi van k omiiiUdieliiike oorzaken van tv n oorlc i U7Ai vrienden in I ngeland I ll I rankrijk lot wio wij heden zoo na Kinau alö ooit voor zooiijer zij een ho ialÏAtinchfl poHtit k voej en erlangiim eveneenu een deartocratlsche huitenlanderlKJ ixilitiek On7 e HOldaldi in de loopgraven zullen iiiiii viiiHtiii lialU ii alH zij hot verslag d er ildng lezvn De uieeeten zulh n na dun iiorlüg er leelijk aan toe zijn In voortilfirenden lrijd ligt alleen d kan op vi i lielering haat ona hopen dat wij Weer rtpoedig internationaal kunnen opIredicm Weg met ïf huichelarij van deo Oods rede f Hierop antwoorddie Dr Friedlwy llhei ual mot oenig Barcaatische opmwkinK Il en kwam tot de oonclusie dat erop lie manier niet te diHputoiiren valt Li l kiieelit ging hierop niet in maar iii rkt op dut innerlijke dliiiHlcrattReering iiii l voldoende is Ëen aanslag te Madrid MADRID 2 Maart part Volgens oen telegram ontvangen uit Ltasabon hoeft op den afgevaardigde Cardoso oen aanslag plaats gehad toen hij het gebouw der repubiikeinsche partij binnenging Er werden drie revolverBchoten op hem afgevuurd welke hem doodelijk troffen Enkele oogenblikken roeda na den aanslag overleed hy Een vertraagd telegram uit Lissabon meldt dat bij een huldiging van Miniater pïesident Castro door officieren van leger en vloot een tegendemonstratie werd uitgelokt waarby hot tot heftige vechtpartijen kwam Do demonstranten werden door de ropublikeinBcho garde uiteen gedreven Vele personen werden gewond terwijl eveneens een aantal arrestaties plaats had De represaitle maatreffeten der Verbondenen en de gevolgen daarvan Ite fiiaatrcgi len door de verbonden hiot geiidlieden getroffen teneinde hunn tegei ilandera Durtschland eo Uostenn iloor Km nijpenden toestand in ïtet biniionlantt t veroorzaken lo n00 dzaken d n ki ijg Ie Htaken zitn aanleiding geworlii ii tot t eHprt4t ngon hier lo lando daai ook hK neutrale NcJerland de gevolgen Min dezL bepalingen inzake den ecoiioiiiiweheii trijd y al ondervinden Wat ouu land daarmi de te maken heelt blijkt duidelijk uit hetgeen van goedingolielite aijde toarovor aan hel V a d wordt güHohroven WlndM wij neutralen op het gebied ftn tioutrabandw eeu modus vlvendi heljbi II 8e ondon is er geen fnkelo inoei lijkheiU gerezen dio ons in zulk oen utigvweniïühU n toestand bracht als onzo limidiel tni seheopvaart thans geraken als gevolg an dl jongste reprefmailleiiiaat regelen wolke de bondgenootnn iR keHd1 naken liet komt voornainolijk hierop neer lint voortaan goedtM iMi naar den vijand nfkomHiig van d n vijand en toebohooi i iule aaii don vijand door de göalliwrile vloten zullen wordi n aangeliouden enWi l niet zonder meer vrtieurd verklaard itneh laten we zf gg i Wiolaug bewaant uilen wordon Dit wil zeggen da t het uit moet zijn met den tot dusver beataauden tooHtaiul dal I uitHche goederen vrij via neutrale landen om van hel Weneens voorkoiiii ikK vervoer reciitstroeke uit eenDuitMeliö haven maar te zwijgen kondum wor len verzonden en dat eveneens aan goe it ren welke die geallieerden wcgtwiR liiin on chuldig n aard niet interesauerden geen fuoeUijkhedtm wenlon in den weg goU bij het vervoer in de richting van Dultsohland Fk practijk wan n ook datiloUuit Ji he exporthandel Iww el natuurlijk zoer giHÏntki door den oorlog kon doorgawi mei d bediening van zijn klanten overzee vooral in Noord en Zuid Aiuorika Bekcaid is hoe dTuk b v d IlollandAiiwrikalijn het indertijd had met de verheb piiig an f biitsch fipeelgoed naar do erecnigdi Staten en hoe ook in omgekeerde n hting do ne itrale schepwi vrij aren oni gwderen die op geen wikele cmitralitwidelijst vooikwaiiien nu te nemen ook al waren ze l eat jiml voor l ii t liland gezwegen van de feitelijke bi li luuteiiiig in den vorm van een uu 01 n erb Ml lie tionie in den weg kon laan aan een uitvoer uit het neutrale land naar de beHleuinüng in h 4 oorloge vo rende land liet lf bekend dat onze Btooiuvaartiijtien in Am terda H en Rotterdam een deel au hun uitgaande lading uit Duitschlantl moetm krijgen en wel voor een voornaam deel uit de Hijnetrekeo en Zuidolijk daftrvao dfocb óók wel ondanks li geographittche ligging uit Haanbiirg I ll andiTe gebieiden die meer rechtslreck üii Iii de vangaruK n van d DuUfidie loneurrentfii liggen Ko ook gedurende leii oorlog toe de iJultsche export zij Jief ook in Iteperkteji omvang toeli goe Ir ren Ie erzfuden had g chiedd dit o r do niMiirale yiden waar dit beIrijf in ïikele gevallen zelfe e n groolen omvang nam dank zij liet geheel verd wijnen der IJuitut e scbeepagelegeiiheid Men vraagt zich af of de geallieeriïen ibana van plan zijn oui b v e n Neder1uad eli Hchip van de KoUand Amerika iijn de MaatKchappij Nederland of den Koiiinklijken Ilollandwchen I loj d aan te iioiideu en op te brmgen naar een oorlognhaven ten cindie dttar te loseen alle wat er aan boord is hesimné voor Duit ebertj afkoniBtig van Uuitschcrs of in iiftcïidiom bohoorende aan DuitBchers waarna hel schip vergund zou wordfen Je r in Ie vervolgen lp deze wi ze zouden du alle uitvaiendc Kchepen evengoed aan de visitalii 1 loot Hlaan wat t H dti 4Ver tülechtfl in nki Je gevallen ih geljeurd daar alU m ie ihuiHkomende Hchepen op contrabande ilaclitcn Ie worden onderzocht ün deze iHivarende aclupen zouden nu d n meesten lont gaan ondervinden daar voor lie tliuiirttoniendt schepen het pad reeds min of meer geëffend is door do door de oriftervinding geconstrueerde maatregeleji oooIh d fi adresHcering aan de Nederlandi elie Hegeering o aan de Nederlandsche tveiztH l ruat Mij lil ze door de geallleerd ni aangekondig Ic aelie ht ütl kin ook groote ontstemtiling teweeg gebracht in reederskrmgen ilaar op deze wijze ondanks de onberispelijke houd ing welke de Ne erland lelii sloom vaar t maatttchappijen voortdulend ten opzichte van de wentschen d r oorlogsvoerende partijen hebben aangenomen i cn einde wordt gemaakt aan ii volmaakt wettigi n handel Men zou zelfH kunnen vragen of de neutrale regeeringen niet met klem moeU u ontkennen elk recht van een oorlog oerende partij om aan buitmntaanders oor te Bchrijven wa m niet mogen vervoiren afgezien dan van eon rabandear likeU n welke een zoo bijzondere catetiorie voiiiie Men zou den toestand er mei kunn ii vergehjken dat men in de biiuit an zijn huis een relletje heeft I II dat een van de twistende uw huls biunentree U e iets dat men van zijn le nenpaitij ill bewaring iieetl vernielt of icli allbtturi voorloopig toeeigent Het ei mge diit ie huiöbewoner kan doen if iluiikt mij elk dier ruzioinakerh dat recht ie Ontkennen Men bedenke vooral dat het niet gaat om iH ii zaak van vcol verdere strekking ilan men OAnvankeli zou aannemen oiij tegenwoordig scheepvaartbedrijf dat K b geheel In geoorloofde hanen IwvvtH gl zou een lag onlï ervinden die weinig minder zou zijn dan in geval ons li ii f 7As l oorlogvoerende partij mocht worilen Want waar d fdgen export van ons land niet voldoende is oiil tenzij zij zich than i p het innemen van DullachIttiid s plaat loetegl onze scheepvaart aii uitgaande loéing te voorzien zou Ie mlgaaude diionst van onze stoomvaartlijuen geheel Improductief worden en zou men vrijwel gedwongen worden om meestal in ballast uit te varen en alleen op itc ihuisreiw wat te iverdh nen He door de geallieerden aangekondigde maatregelen zyllen nog met wor n loegHpast op sct epen welke vóór deai ilag der kenningeving waren vertrokken Men hoopt dot men dt ze overgang8l ejialiiig in elk geval zal uitstrekken tot schi iK n welke nog wel niet in zee waren doch wèl klaar waren met ladi n 11 gereed lagen om te vertrekkeft Zoo ijn er ten ntlnsle te Amaterdam verscheidene schepen die in deze categorie vallen en imm wacht met spanning af at er mee zal gebeuren terw ijl men latiifwelien hoopt d t cIk Regeering er 111 iHoge slagen om de geallieerden te overtiiigeu van hot verregaand onbillijke dut deze maatregelen bevattrai voor de neutralen Alttians bij uitgaande lading waarbij van contrabande gi en sprake kan ijn iient onze vlag de lading oniw M ikt te di ken De ommiHaio voor den Nederlandeselieu handel hoeft gisten ten kantore der Nedn i land ehe Handelsmaatschappij te m terdftm met het l e tuur der Keepers Men erkrade algraneeu dat op het oog fni ik nog onzekerheid hoorwht over Jen vorm en dtTi omvang waarin zich dl represrtaille inaatregn ilen zullen uiten ten aanzien van goederen die reede hier tl lande zijn aaugekouïen of waarover reedM tranaaolles loopende zijn ïn nfn achting van zekerheid omtrent een en ander is liesloten dat aan buitenlandsche alzenders zal worden verzocht om in hun eigen belang tot nadier bericht gee goc deren uit of via HuilschInnd naar Ntw rland te verzendien tel verdere versclieping Ite C Miimi8aie van den Nederlamktctn laiutel iri tilligent ten aanzien van do guwiclitige NedtTlftudöche iielangen bij ien nieuwen oorlogsmaatregel bfttrtrfiken Il zet haar overleg met Ixïlanghebljeuiicnvoort VEit64Di ltl iËVANDEÜGEIKmR UD te GOUDA Vervolg De Voorzitter Zooals ik reeds heb gezegd eerst heden middag is de heer van Zanen Muller bij mQ geweest en ik heb dus geen gelegenheid gehad om in te winnen het gevoelen vanden W en van de Fabricage Commissie over dat nader aanbod Ik heb den heer van Zanen Maller ook gezegd w aarom ïs terwijl de zaak meer dan een maand in druk bekend is jnist op den laatsten namiddag die beschikbaar was dat nieuwe aanbod gedaan Daarop kon natuurlijk geen bevredigend antwoord gegeven worden Maar het spreekt van zelf dat waar enkele uren vóór de opening van deze vergadering het aanbod gedaan is daarover niet koo worden ingewonnen het gevoelen van B en W en van de Fabricage Commissie Wat B en W betreft meen ik wel te kunnen mededeelen dat deze wijziging van de aanbieding geen invloed heeft op hun gevoelen en dat zij afgescheiden nu nog van het betrekkelijk gering financie€ l verschil het terrein aan de Lethmfietstraat voor het stichten der bewaarschool gunstiger achten dan het terrein achter school N 4 Wat aangaat het bezwaar van den heer Jongenbnrger betreffende de hoeveelheid vierkante meters die bestraat zouden moeten worden het is ons schriftelijk opgegeven door den Gemeente Bouwmeester Dus ik mag aannemen dat die ambtenaar wel voldoende zal hebben geraamd Het is niet een oppervlakte van plus minus 1300 M doch een van 1300 M Dus ik neem aan dat die schatting goed zal zijn Dan heeft de heer Jongenburger bezwaar geopperd tegen do raming van f 2000 voor het dempen en rioleeren van 180 M sloot Ik herhaal de raming van kosten is ons schriftelijk gegeven door den Gemeente Bouwmeester en heeft bg het deskundig lid der Fabricage Commissie kennelijk geen bezwaar ontmoet want die is ook gehandhaafd De laatste opmerking van den heer Jongenbprger berust op een misverstand Wanneer hg zich wat dat punt betreft had gewend tot een van de leden der Fabricage Commissie dan ware het misverstand waarschijnlijk onmiddellijk opgelost en zou hij tot andere gedachten zijn gekomen Bij de goedkeuring van het bouwplan Immink is bepaald dat zou worden gestort f 3000 waarvan danlater de Gemeente zou betalen dekosten van de demping van de be wuste sloot Nu kan de heer Jongenbnrger in de stukken zien dat het oorspronke lijk terrein van Immink niet geheel is overgegaan in handen van Siegt maar slechts voor ruw genomen j Van die Va al wanneer nu de voorgestelde transactie doorgaat ook weder s overgaan aan de Gemeente zoodat Slegt overhoudt s Nu is de heer Jongenburger volkomen terecht er over gevallen dat voor de demping van dat één derde gedeelte van de sloot niets is uitgetrokken Maar dat spreekt ook vanzelf Immers in de stukken staat duidelijk te lezeq dat dit aahvankelijk niet zal worden gedenipt In voorwaarde c staat dat de afvoer der faecaiiën en van het menagewater afkomstig uit de te stichten woningen zal mogen geschieden op de sloot sub 6 bedoeld Daaruit blijkt das ten duidel kste dat die sloot niet wordt gedempt Men spreekt niet van den afvoer van faecaiiën en van menagewater op een sloot wanneer men voornemens i die sloot weg te maken Om diezelfde reden omdat die sloot blyft bestaan is ook niet alleen niet uitgetrokken een bedrag voor de demping maar is ook uitdrukkelijk uitgetrokken een bedrag van f 1000 voor het maken van 40 M schoeiing langs de sloot In de raming van kosten staat uitdrukkelyk npl m 40 H schoeiing langs de wetering ten Buidwesten van het perceel f 1600 De heer Jongenburger maakt ook bezwaar tegen voorwaarde b Die houdt daarmede ook geheel en al verband Die sloot wordt niet gedempt Das de f 1000 worden nu ook nog niet gevraagd In die voorwaarde staat nitdrukkelgk dat wanneer de gemeente later tot demping mocht overgaan Slegt of zijne rechtverkrijgenden zullen moeten betalen een som van f 1000 Dit is oen derde gedeelte van wat vroeger werd opgelegd aan Immink wat ook volkomen klopt met de orer dracht yan de berm wan het terrein Aan den heer Immink was opgedragen die f 3000 aanstonds te betalen maar de Fabricage Commissie en B en W stellen zich na voor de sloot niet te dempen Dus is diej betaling ook niet aanstonds noodig Doch de mogelijkheid is te voorzien dat in de naaste toekomst toch tot demping wordt overgegaan en In dat geval zgn Slegt en zijn rechtverkrijgenden verplicht om bij voorbaat d w z vóórdat de aanbesteding of wat ook plaats eeft zoodra het beslnit van B en W is genomen alzoo f 1000 te betalen En die verplichting van de rechtverkrijgenden van Slegt het staat er nog duidelijk in moet als erfdienstbaarheid worden ingeschreven Met andore woorden dat wij niet krijgen den la t d t men over eenigon tijd den 5den den 6den den 7dett eigenaar heeft en dat dus de gemeente geen verhaal meer heeft op die opvolgende rechtverkrijgenden Dus voor do gemeente zijn genomen de grootst mogelijke waarborgen en uitl de stukken zelve bigkt waarom terecht niet zijn uitgetrokken de bedragen die de heer Jongenburger mist De heer Jongenburger M de V Ik dank U zeer voor uw antwoord hoewol het mij heelemaal niet heeft bevredigd Ik erken dat U niet ifli de gelegenheid zijt geweest om het gevoelen in te winnen van de Commissie van Bijstand en van B on W aangezien het laatste aanbod zoo laat is ingekomen Maar ik dacht dat het hier betreft een zaak van dusdanig belang dat bet wel beter ware geweest haar van de agenda af te voeren opdat alsnog het oordeel van de Commissie vitn bijstand zou kannen worden ingewonnen Het vraagstuk van de keuze van een plaats voor het stichten van een school is wel een punt dat overweging waard is Ik acht het geen kleinigheid Ik verneem nu dat het oordooi van B en W nog is dat de plaats aan de Lothmaetstraat gunstiger is maar hot is niet nader gemotiveerd waarom zij bij deze meening blijven Terecht mag ik uit de stukken opmaken dat B en W het met de Fabricage Commissie eens waren dat het beter ware do bewaarschool te stichten bij school No 4 Zij deelden het gevoelen der Oommissie op dit stuk En nu zegt U M de V dat B en W niettegenstaande het nieuwe aanbod toch blijven meenen dat het beter i do bewaarschool te stichten aan de Lethmaothstraat Waarom Ik heb het niet uit uw mond vernomen Wat betreft de cijfers van de te bestraten oppervlakte en van de te dempen en rioleeren sloot ik zal daarop niet verder ingaan Voor U zijn de cijfers van den Gemeente Bouwmeester van meer waarde dan voor mij Ik heb ze zelf getaxeerd en begroot en ik meen ook eenige aanspraak te mogen maken dat een berekening die ik gemaakt heb juist is Intnsschen gelyk ik zeide ik zal W verder niet over spreken M de V U vergist u echter ten aanzien van den post van f 1000 voor het maken van een schoeiing Die post is niet uitgetrokken De post Van f 1000 voor een schooiing betreft de schoeiing langs de wetering maar betreft niet de schoeiing van de sloot tasschcn hot land en de Bockenborgstraat Dat is de sloot die loopt langs de wetering Dat is de comentea schoeiing die gemaakt moet worden on die kost f 25 per M wat eenigazins klopt met de andore schoeiing die gemaakt is langs de wetering Maar van een schoeiing die gemaakt moet worden over de lengte die de gemeente daar in handen krijgt is met geen woord gerept Ën ik houd staande als de gemeente moet maken een schoeiing met oen afscheiding dan komt er f 1000 bij M de V Met de kostenberekening is u geheel abuis Ik neem het u niet kwalgk omdat u als nietdes kandige daarin niet geheel zit De boschoeiing on ook de afscheiding welke daarop gemaakt moet worden zijn niet in de begrooting begrepen Wat den piijs betreft meen ik dat het terrein aan de Prins Hondrikstraat goedkooper is dan het terrein aan de Lethmaetstraat Wordt vervolgd Sixxxxenlaxxc Van de Doitsohe grens Men sohrytt uit Twente aan de Tijd Nu bier de toestand reeds zoo weinig rooskleurig is daar moet die in Duitschland nog veel erger zgn De Doitsche oorresponderiten mogen on daarvan vertellen wat zij willen hier aan de grens weten de mensohen Wel beter Voor gewone mensohen zijn er allerlei bezwaren aan verbonden om in Duitschland te komen de smokkelaars znn er welkom En niet alleen die welke artikelen smokkelen waarvan de uitvoer streng verboden is zooals allerlei eetwaren ook genot middelen waarvan de Duitsehors anderseen zwaar invoerrecht heffen gaan oogluikend over de grens Ik noem b v koffie en sigaren twee artikelen die in gewone omstandigheden versteuert moeten worden Ik hoorde van een paar smokkelaas die elkeen grooten zak over de grens wilden brengen Ze werden door de Duitsche grenswacht aangehouden die him vroeg wat ze in die zakken hadden Koffie was het antwoord Ach so kommen Sie nnr mit einem Wagen und wir wollen ihn schon über die Grenze sohieben was het bescheid Sigaren gaan er bij dnizenden tegelijk over ollfrei De Duitsehe sigaren t is bekend zijn zeer duur de Hollandsche znn goedkooper en t ie een geliefkoosd artikel voor de soldaten aan het front Een ieder kan nu op een goedkoope manier een pakje sigaren aan de soldaten in de loopgraven zenden waar ze zeker welkom zullen zijn al is er geen belasting voor betaald De Hollandsche grenswacht heeft natuurlijk ook de banden vol werk aangezien zelfs gesmokkeld wordt door menseben van wie men het niet zoa verwachten Duitsche spoorwSgbeambten doen er ook dapper aan mee en velen zijn er reeds bekeurd Aan gene zyde der grens houdt men een scherp toezicht op den graan en meelvoorraad Het zonder verlof uitstallen en verkrijgbaar stellen van koek en gebak is streng verboden ook dat van brood io cafe s hotels en restaurants zonder verlof m en de bakkers zelfs geen brood venten De boeren in AVestfalen hebben aanzegging gekregen dat er voor elk paard van ben slechts 25 pond haver in de tien dageu wordt beschikbaar gesteld Om in bet gebrek aan werkkrachten te voorzien heeft bet militair commando te Munster bepaald dat er voor een landbouwende gemeente 80 tot 100 militaire gevangenen knnnen worden beschikbaar gesteld om bij bet bewerken van den akker in het komende seizoen behulpzaam te z n mits er gezorgd worde voor een behoorlijk gebouw voor onderdak Met de verlichting is het bij den boerenstand en in de dorpen treurig gesteld Petroleum toch is niet meer te krijgen zoodat men op plaatsen waar geen gas of electriciteit is zich moet Behelpen met kaarsen of acetyleenlantaarns De Zeeland Gisteren zijn weder twee mailbooten van Engeland te Vlissingen aangekomen Des middags de Prins Hendrik en s avonds de Prinses Jnliana Knmor in casa Men meldt uit Bergen op Zoom aan het Vad Dat de beer E Laane bankier niet bij enkele candidaatstelling tot lid van de Prov Staten is gekozen zooals algemeen verwacht werd wordt thans duidelijk na de bekendmaking van het dagelijkscb bestuur der Katb Kiesvereeniging in het district Bergenop Zoom Dit bestuur heeft bekend gemaakt dat het besluit der afdeeling Bergen op Zoom van genoemde kiesveieeniging en als gevolg daarvan den candidaat dezer kiesvereeniging door haar niet kan worden erkend Dit is het naspel van de Kamerve kiezing in 1913 toen de candidaat der Kath kiesvereeniging de heer da Ram het onderspit moest delven De lage koers van bet Dnitscho geld Te Aalten hebben de in Duitschland werkende textielarbeiders besloten de hemiddeUng van het Kon Ked Steuncomité in t roepen wegens de schade die deze arbeider door den lagen koers van het Duitsche geld waarmede ze hun loon ontvangen ondervinden Qemengde Bericliteii Van spionage verdacht Do Nieuwe Cl vertell volgende historie u i I en bekoiidi inwoner van Den Haag m lieer II W uit het Noordtande wionü hc iif vaak naoht wcrkzaamhedKn meelirehgl was gisteren oerBl egen den ochtend thuisgekomen en hierdoor luT lui oiu 10 uur 1 den morgen nog Onverwacht wordt er aan zijn slaapkamerdeur getikt Meneer ol u even wilt komen vraagt dienatljode er iljn zes hceren om uIn sproken Zes heerenKOp dit uur all nKOp d T heer dw 1 uik ovt rpwu l eeu enbUk wat dil wel kac zijn Daa taat wi iui i J weer voor ziju leiir M ieer w ziil drie heenm Wiuuiifeekoinen Zo zeggen zf zyn vaa polltiü i n i l titie n moeten u dft li lijk heljljen Nan de politic en de justitie ne n man wat kan dat zijn vraagt éo metaveruioedend heer zich af en schiet oo haastig logehjk e iiige kleedingslukUtm aan lu de huiskamer wacht het heerenge zeirtchap den huielwwoner op en maakt y ich m verschillende qifaiiteiU n l ekend justitie pohtie en re Aerche tunoodig Ie eggen dat de verbazing van den heer V onru tharond toeneemt Waar is uw telotooa luidl de vraag van ven dfer dicmarM van het gerecht Hier meneer 1 Neen die bedoelen wij niet Hettowlel voor de draadlooze telegrafie moeten wij zien Draadlooze telegrafie maar meneer wat meent u wat zou ik in vredieenaam iltóniiee moetem doen Ja ja dèat zullen wij wel uitvinden Mannen bewaak alle uitgangen vanbet huis ramen en deuren zoo dfttieitiet kan ontsnappen klinkt het l evel Dan worden achtereenvolgens ondmr rafvgd het dochtertje het doodohjk vcröchnkto dienwlmeisjo de chauffeur die in de keuken het zilver stond te poetsen t pbiecht i moesten ze wat ze wel van het geheimzinnige toestel op liet dak afwisten Alle drie bleven zij het antwoord schuldig Intiiöseh waa de hoer W niet eenige der onwelkome bezoekers tot een nadere verklaring kunnen komen I r loopt een telrfoonlijn over uwdalv en dat is geen gemeentelijn du ditluWt wat bgzondierfl te betéeken i Verdenken do heeren mij dus vanspionage xewis Wij hebben zeer Btrenge orders en kunne niet scherp genfx toezien Maar ineneeren klimt u zelf op hötdak dan kunt u zioh er van overtuigendat dat bewuste lijntje niets and TB i daa die draadi van een huistelefoontje naaide woning van mijn schoonmoeder Hetloopt bovendien uitsluitend over onze parliculiere eigendonniven 1 U kunt direct deiproef n Mion zelf opbellen Oh is het dat Nu dan kunnen wij Hcl gaan Wij zijn verkeerd iagelicht en zonder de minste verontschuldiging aan te bieden verlieten do vcrtegenwoordigi r van het gerecht ée woning van u he r W wien niols anders overbleef dan zi hoogst verontwaardigdie stemming te lachten en zijn beai ste buisgenoolen te gaan geru teteilen Ken zeldzaam geval I n miHtair te Naarden die al sedert ÜKHi zijn railitlepUchten vervult en tbaiisi onder de wapenen aldaar is word gisteren als te klein vQor den dienst afg keiifd In 1906 bleek hij t 54 M lang te ziin doch word herkeurd en gemeten met de voetbek leeding aan zoodat h tj toen de vereiHChle Icfjgte van 1 55 M had Kvcnwel bleef op zijn signalement 1 54 M lang staan l hans dacht de man er over na of dit vooi hem geen reden kon zijn om ontsiag uit den dum te krijgen en werkelijk werd bij gisteren door den gen eekimdigen di Kt afgekeurd als beneden den maal Van 1906 tot heden was hij duH de kleinste man uit bet leger Hbld Stadsnieuws GOUDA 4 Maart 1916 Voor het examen nnttige handwerken slaagde gisteren te Utrecht de dames B de Beer en J W van der Linden beiden uit Bodegraven leerlingen van de RijksnormaallesBen alhieri De Vluchtelingen in Gouda Opnieuw zijn maatregelen getroffen om den bewoners van het kamp ain den iraaf Florisweg eenige afleiding en bezigheid te verschaffen en om de verzorging van lien zoo goed inogelijk te doen ijn In opdracht van een in Engeland ge orftïd e oomnriHsie is het kamp dezer dagen bezocht door de dames Mevr Crossfield en Mgj Kear on de heer Burt en Howntree die bier kwanten onderzoeken Op welke wijze bedoelde corainissie voor de vluchtelingen werkzaam kon zijn door iien bozigheid Ie verschaffen I e dames namen nwl Iwlangalelling kennis van hetgeen reeds voor de vrouwen in Ivet kamp wordt gedaan doch zal nog trachten iiH erd re afleiding door werkzaamheid te verschaffen De heeren traliën met de Commissie van Toezicht in overleg inzake den bouw Mf uitneemhare huizen waarvoor de lOngelache commissie het hout verschaffen zal en aan de timmerlieden loon zal hertalen Deze huisjes zullen allen zoo mogelijk zooals reedw eerder is gemeld oen tuintje krijgen In verband hiermede ib oen groote tiiomerloodw in aanbouw waarifti de huizen worden gemaakt en door de schrijn werkere zai voor hot noodige meubilair worden gezorgd t P deze wijze kannen nog een m werklieden aan hel werk worden gezet komt Zaterdag a s gereed al g ebruik worde heblien zich 117 loer De school voor taalonderwijs teekenen nz komt Zau reeds Maandag genomen Reeós